Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20192020(Mill. kroner)Note20202019
      
  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
2 4492 069Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer15 16 1 4371 742
-515-521Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer15 16 -526-542
1222Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag17 249184
-548-552Driftsutbetalinger18 19 20 30 -508-499
-81-99Utbetalinger av skatt21 -88-57
200-78Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner -2 667-929
-3 755-2 632Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder 742-1 747
52-207Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter -195287
2 3902 220Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder 2 2252 388
204222Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 669827
      
  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
134115Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 118136
8 4627 359Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 8 8829 996
-8 649-8 919Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer -11 500-9 199
00Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.31 32 00
-33-37Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.31 32 -37-32
63-65Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler32 33 -73-424
-23-1 547Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 610477
      
  Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
-563-388Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital -82-137
-1381 392Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner 1 593-150
5 3745 821Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld26 27 2 5002 299
-4 317-5 912Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld26 27 -2 438-2 813
-153-138Utbetalinger av utbytte34 -138-153
-39647Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld4 20 3-362
2500Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon27 0250
-23-27Betalte renter på utstedt fondsobligasjon27 -27-23
34795Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 411-1 089
      
215-530Netto endring likvider -530215
8571 072Likviditetsbeholdning 01.01 1 072857
1 072542Likviditetsbeholdning 31.12 5421 072
      
Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank.
      
For spesifikasjon av konsernets finansieringsaktiviteter, se note 26 og 27.