Balanse

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER   
KONSERN  MORBANK
31.12.201931.12.2020(Mill. kroner)Note31.12.202031.12.2019
1 072542Kontanter og fordringer på Norges Bank 5421 072
3691 166Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 1 165369
7190Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 4 7602 890
1 0881 166Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner29 5 9253 259
64 02966 850Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 7 8 9 10 18 29 37 92538 494
6 9388 563Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer22 24 8 9506 260
1 1761 793Finansielle derivater25 677586
194178Aksjer og andre verdipapirer22 24 178194
00Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) 2 0502 050
00Eierinteresser i andre datterselskap 2121
00Sum eierinteresser i datterselskap29 2 0712 071
5356Immaterielle eiendeler32 5653
913Maskiner, inventar og transportmidler31 139
227211Bygninger og andre faste eiendommer30 31 170189
236224Sum varige driftsmidler 183198
89114Andre eiendeler33 11184
74 87579 486Sum eiendeler11 12 13 14 22 23 24 56 61852 271
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL  
KONSERN  MORBANK
31.12.201931.12.2020(Mill. kroner)Note31.12.202031.12.2019
671 009Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 1 913769
7501 200Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 1 200750
8172 209Sum lån og innskudd fra kredittinstitusjoner29 3 1131 519
25 53828 116Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid 28 14225 559
11 26510 907Innskudd fra kunder med avtalt løpetid 10 90711 265
36 80339 023Sum innskudd fra kunder4 6 18 28 29 39 04936 824
28 27128 774Utstedte obligasjoner22 23 24 26 5 2865 209
288537Finansielle derivater25 521242
8678Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 7986
3257Pensjonsforpliktelser20 5732
100111Betalbar skatt21 10988
11643Avsetninger på garantiansvar9 43116
146194Forpliktelse ved utsatt skatt21 6581
542550Andre forpliktelser30 640646
1 0221 033Sum avsetninger og andre forpliktelser 9931 049
704702Ansvarlig lånekapital23 27 702704
67 90572 278Sum forpliktelser11 12 13 14 22 23 24 26 49 66445 547
989989Egenkapitalbevis34 989989
-3-2Beholdning av egne egenkapitalbevis34 -2-3
357357Overkurs 357357
599599Fondsobligasjoner27 599599
1 9421 943Sum innskutt egenkapital 1 9431 942
2 8193 029Grunnfondskapital 3 0292 819
125125Gavefond 125125
1 5591 768Utjevningsfond 1 7681 559
525343Annen egenkapital 89279
5 0285 265Sum opptjent egenkapital 5 0114 782
6 9707 208Sum egenkapital3 6 9546 724
74 87579 486Sum forpliktelser og egenkapital 56 61852 271

Ålesund, 31. desember 2020
18. februar 2021

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
RAGNA BRENNE BJERKESET, styrets nestleder
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør