Strategiske mål

Basert på bankens målsetting om å være en pådriver for bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål 8, 9, 11, 12 og 17 og avdekte vesentlige temaer, har Sparebanken Møre følgende strategiske mål for strategiperioden:


Oss selv:
 • Vi arbeider aktivt for å redusere egne klimautslipp (co2) med minst 25 prosent for perioden 2019 til 2025.
 • Vi skal bli klimakompensert i løpet av 2022, i tråd med FNs initiativ Climate Neutral Now.
 • Vi arbeider aktivt for likestilling og mangfold, og har en langsiktig ambisjon om minst 40% av hvert kjønn på alle nivå.
 • Bærekraft er en integrert del av alle innovasjons- og utviklingsprosesser.
 • Vi vektlegger åpenhet og transparens i vår kommunikasjon. 

Kunder og leverandører:
 • Vi tilbyr kundene våre bærekraftige produkter og tjenester.
 • Ansatte har kompetanse til å gi kundene råd om bærekraftige valg som bidrar til omstilling og potensielle nye forretningsmuligheter. 
 • For næringslivskunder med kreditteksponering over terskelgrense skal det minimum årlig gjennomføres ESG-vurdering. Utvikling måles årlig. 
 • Vi skal utstede grønne obligasjonslån.
 • Våre større leverandører skal årlig levere ESG-leverandørerklæring. 

Samfunnet:
 • Bærekraft er et viktig vurderingskriterium ved tildeling av samfunnsutbytte
 • Bærekraft inngår som eget punkt i alle sponsoravtaler. 
 • Vi tar initiativ til og støtter gode bærekraftsprosjekter på Nordvestlandet
 • Vi bidrar aktivt til å redusere økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon.

De strategiske målene dekker områder innenfor både miljø (Environmental), samfunn (Social) og styringsmessige forhold (Governance).