Støttespiller for lokalsamfunnet

Sparebanken Møre har engasjert seg sterkt i arbeidet med å bygge attraktive og bærekraftige lokalsamfunn gjennom en årrekke. I tillegg til bankens sponsoravtaler med et hundretalls klubber i regionen, yter Sparebanken Møre støtte til små og store prosjekter i regionen gjennom tildeling av samfunnsutbytte. 

Det er bankens eierstruktur som gjør utdelingen av samfunnsutbytte mulig. Sparebanken Møre har to grupper av eiere; egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet, og bankens utbyttepolitikk legger til grunn at gruppene skal likebehandles. Ettersom lokalsamfunnene i Møre og Romsdal eier ca. 50 prosent av Sparebanken Møre, fases halvparten av bankens utdelte overskudd tilbake til regionen gjennom samfunnsutbytte til allmennyttige formål. Som følge av dette er banken en betydelig bidragsyter til gode tiltak innen kultur, idrett, nærmiljø, infrastruktur, kompetanse og næringsutvikling på Nordvestlandet. Banken har valgt å dele samfunnsutbyttet inn i konseptene TEFT-midler, TEFT-stipend og NÆRINGSTEFT. 


Gjennomførte tiltak i 2020  


Sponsorområdet 

Sparebanken Møre er en stor sponsor på Nordvestlandet, og vi har avtaler med rundt 120 store og små samarbeidspartnere innen idrett og kultur i nedslagsfeltet vårt. Alle nye sponsoravtaler som er inngått i 2019 og 2020 har et eget avsnitt som omhandler bærekraft der vi vektlegger bærekraftig økonomistyring, tiltak for likestilling og mangfold og reduksjon av klima- og miljøutslipp i vår oppfølging. Fotballklubbene AaFK og MFK som vi forlenget nye generalpartneravtaler med i 2020, har også en tilsvarende forpliktelse. Dette handler om samarbeid på bærekraftprosjekter ovenfor øvrige partnere og lokalsamfunnet til klubbene. Et resultat av fokus fra banken over flere år.


TEFT-midler

Lag og organisasjoner i Møre og Romsdal kan søke om TEFT-midler til allmennyttige formål. For regnskapsåret 2019 ble det avsatt 141 mill. kroner til samfunnsutbytte, og totalt mottok banken 1622 søknader, hvorav 1144 ble innvilget (70 %). Av disse gikk ca. 10 % til direkte covid-relaterte prosjekter. Selv om antall fysiske arrangementer er betydelig mindre i 2020 som følge av covid, er antallet søknader er omtrent på samme nivå som tidligere. Vi erfarer at mange aktører har tatt i bruk digitale løsninger for å komme ut til sine målgrupper. Banken er gjennom dette en viktig støttespiller for utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn. I tillegg omhandler mange av prosjektene tiltak relatert til god helse og livskvalitet, like muligheter, god utdanning, mindre ulikhet og utenforskap.

Søknadene favner bredt, og det søkes blant annet om støtte til nærmiljøtiltak som bygging og utbedring av turstier, bygging av gapahuker og andre trivselsskapende tiltak knyttet til turmål i regionen. Idrettslagene søker om støtte til vedlikehold og nybygg av anlegg og utstyr, samt om støtte til gjennomføring av arrangement. Kulturorganisasjoner søker i stor grad om støtte til gjennomføring av arrangement og til innkjøp av instrument, kostymer og tilsvarende. Banken har tidligere støttet organisasjoner som driver med ulike former for hjelpearbeid innad i fylket, og i 2020 formaliserte vi flere slike større samarbeid med mellom annet Kirkens Bymisjon, Røde Kors Hjelpekorps og Kirkens SOS. Dette gjorde vi for å hjelpe de som faller utenfor, samt støtte de som setter fokus på fysisk helse og utenforskap. 


Eksempler på bærekraftsprosjekter som Sparebanken Møre har støttet siste året:

 • Bærekraftsmåling av kommuner med programmet U4SSC

Gjennom sommeren og høsten 2020 har alle kommuner i Møre og Romsdal blitt målt på en rekke bærekraftsindikatorer i tråd med FN-programmet for smart og bærekraftig regionsutvikling (United for Smart and Sustainable Cities - U4SSC). Dette er første fylket i Norge der alle kommunene får en slik kartlegging, som bidrar til et godt bilde av hvilke bærekraftsutfordringer- og muligheter som finnes i regionen. 

 • Jakta på bærekraftsmetoden

En forlengelse av samarbeidet med FNs framtidslab og KPI målingene av kommunene i Møre og Romsdal er prosjektet «Jakta på bærekraftsmetoden». Sparebanken Møre har bidratt både økonomisk og med faglige ressurser til dette prosjektet Dette er et pilotprosjekt som gjennomføres i Møre og Romsdal med mål om å øke samhandlingen mellom det offentlige, akademia og næringslivet for å få fart på bærekraftig utvikling. Prosjektet har hatt spesielt fokus på sirkulær økonomi, utjevning av forskjeller og avfall. 

 • Sparebanken Møre er partner for FN Futurelab Ålesund

Laben er etablert i Ålesund, og er den andre framtidslaben for utvikling av bærekraftige byer og lokalsamfunn i tråd med FN-programmet for smart og bærekraftig regionsutvikling (United for Smart and Sustainable Cities - U4SSC). Den første laben er etablert i Wien. FN Futurelab Ålesund har partnere fra en rekke ulike bransjer, og fra ulike deler av Norge. Målet er at laben skal fungere som et økosystem for grønn omstilling. Sparebanken Møre sitter i samarbeidsrådet sammen med øvrige partnere, og er også utvalgt sammen med 6 andre til å utgjøre Framtidsrådet. 

 • Egeninitiert prosjekt - Plastkonto’n 

Sparebanken Møre støtter alle former for rydding av marin forsøpling som utføres av privatpersoner i lag og foreninger. Gjennom konseptet Plastkonto’n etablerte vi senhøsten 2020 en egen ordning for fjørerydding. Alle som fylte en konteiner med marint avfall fikk 16 000 kroner i betaling til den frivillige organisasjonen som organiserte de ulike ryddeprosjektene. Totalt ble det samlet inn 5500 kg marint avfall i Plastkonto-prosjektet i 2020. 

 • Rydding av marint avfall

Roer Martin Helseth har gjennomført opplæring av ungdommer i fridykking med rydding av marint avfall som formål med støtte fra banken. Vi har også videreført samarbeidet med Sommerfesten på Giske knyttet til innsamling av havplast som ble startet i 2019. Prosjektet handlet om å kjøpe festivalpass med innlevert havplast, og traff både på klimamål og mål om å redusere utenforskap. Prosjektet fikk i 2019 stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og inspirerte mange andre aktører til å gjøre det samme. I 2020 utgjorde dette 2200 kg med marint avfall. 

 • 15 mill. kroner til PET-skanner

I april 2020 bidrog Sparebanken Møre med 15 millioner kroner til innkjøp av en PET-skanner ved Ålesund Sykehus. Foreninga Sjukehuset Vårt startet en kronerulling i 2019, og hadde som mål å samle inn 30 millioner kroner til formålet. Mot slutten av 2020 var målet nådd, og totalt kom det inn 36 millioner kroner fra lokalt næringsliv og privatpersoner. Bidraget fra Sparebanken Møre var sterkt medvirkende til realiseringen. 

 • 250 nettbrett til sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger

Som følge av covid-19 ble det tidlig innført besøksforbud på sykehjem og omsorgsboliger. Mange eldre mistet mulighet til å være fysisk sammen med pårørende over en lang periode. Sparebanken Møre kjøpte inn 250 nettbrett som ble delt ut til sykehjem og omsorgsboliger for å styrke pårørendekontakten. Dette ble gjort i samarbeid med Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem i Møre og Romsdal (USHT) og Arena for Læring om Velferdsteknologi (ALV), som også vil forske på hvordan nettbrettbruken har betydning for pårørendekontakt. 

 • Møre og Romsdal Røde Kors 

Våren 2020 tok Sparebanken Møre kontakt med Møre og Romsdal Røde Kors, og ønsket i forbindelse med covid-19 å støtte arbeidet som spesielt hjelpekorpsene gjorde i regionen. Som et resultat av dette ble det kjøpt inn 13 hjertestartere, 4 whiteboard-kart til blant annet redningsoppdrag og 4 nettbrett til bruk i deres daglige arbeid. 

 • Et løft for kvinnefotballen i fylket

Gjennom dialog og samarbeid med Sunnmøre Fotballkrets, Nordmøre og Romsdal Fotballkrets, Molde FK og AaFK Fortuna, har Sparebanken Møre vært en viktig samtalepartner og premissgiver for kvinnefotballen i fylket. For perioden 2019-2021 bidrog vi med 8 millioner kroner til denne satsingen, og det er gjennomført tiltak både i krets, breddeklubber og toppklubber. Tiltaket skal bidra til å utligne forskjeller, og treffer blant annet på bærekraftsmål 5 om likestilling og mål 10 om mindre ulikhet.


Samarbeid med akademia og forskning


 • TEFT-Lab

TEFT-lab er et forskningssamarbeid med NTNU i Ålesund, og et knutepunkt for forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi. Her utforsker vi mulighetene det teknologiske skiftet byr på, og deltar aktivt i utdanning, forskning, nyskaping og formidling i skjæringspunktet økonomi og teknologi. I TEFT-lab er det samlet 7 PHD kandidater, hvorav 1 næringstipendiat fra Sparebanken Møre. I tillegg er 15 forskere ved NTNU knyttet til forskningsmiljøet i TEFT-lab. 

 • Støtte til forskningsprosjekter ved NTNU

Sparebanken Møre har i 2020 støttet to forskningsprosjekter ved NTNU Ålesund relatert til klimaendringer i havet. Det første prosjektet benytter «big data» og maskinlæring til å modellere plast i havet i Møre og Romsdal, mens det andre prosjektet, «Mikrofisk», har et tredelt mål. Forskning på miljøgifter og mikroplast i fisk er det ene, mens åpning av universitetet mot barn og unge og formidling av kunnskap til disse gjennom aktiv deltagelse i et reelt forskningsprosjekt er det andre. I tillegg skal man utforske hvilke rådata barn og unge kan samle for analyser av miljøgifter og mikroplast i fisk. 

 • Undervisning i personlig økonomi og entreprenørskap

Som hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal bidrar vi til økt kompetanse innen personlig økonomi for elever både i grunnskolen og på videregående skole. Hvert skoleår får nærmere 3000 elever opplæring gjennom programmene Økonomi og Karrierevalg og Sjef i eget liv. Rundt 50 autoriserte finansielle rådgivere bidrar med undervisning i skolene. Som følge av covid-19 ble de fleste gjennomgangene som var planlagt i 2020 utsatt til 2021. Sparebanken Møre er også med som veileder og jury knyttet til entreprenørskapsprogrammene til Ungt Entreprenørskap 

 • Øke interessen for realfag

Gjennom støtte til etablering av Newtonrom og flere skaper-verksteder, samt First Lego League - verdens største teknologiturnering for barn, ønsker vi også å bidra til læreglede og kompetanse knyttet til realfag. Vi er i tillegg jevnlig ute i skolene med foredrag om både samfunnsøkonomi og makroøkonomi. 


Næringsteft


NÆRINGSTEFT er en kompetansereise og konkurranse for gründere, med mål om å bidra til et større mangfold av gründere og vekstbedrifter i regionen. For 2020 er 64 gründerteam med. Se ellers utdypende informasjon om Næringsteft i temaavsnittet «Bidrag til næringsutvikling». 


TEFT-stipend


Unge talenter er gode forbilder for menneskene rundt seg, og gjennom TEFT-stipendet gir vi ungdommer muligheten til å satse videre på sitt talent innen kategoriene idrett, kultur og åpen klasse. Stipendet var i 2020 på 50 000 kroner, og 15 ungdommer fikk tildelt totalt 750.000 kroner. Vi opplever at stipendet har stor betydning for mottakernes utvikling, og vi har tett dialog med blant annet kretsene i fylket i juryarbeidet. Mottakerne selv uttrykker stor glede av å bli sett, og formidler at dette gir motivasjon til videre arbeid utover stipendet. Siden starten i 2007 har mer enn 350 lokale talenter mottatt TEFT-stipend. Eksempler på tidligere mottakere er Sigrid Raabe, Karsten Warholm og Sebastian Foss Solevåg.


Planlagte tiltak


Sparebanken Møre planlegger å videreføre en rekke av tiltakene som er nevnt over, og vurderer også fortløpende nye tiltak som er direkte relatert til prioriterte bærekraftsmål. Vi vektlegger også prosjekter der flere aktører jobber sammen for å nå målene.  

Som følge av avlyste gjennomganger i skolene i 2020, vil det etableres en digital versjon som kan gjennomføres i 2021. Slik kan vi sikre at elevene ikke går glipp av verdifull kompetanse. 


Ansvarlig enhet


Seksjon Kommunikasjon og Konsernstøtte ved avdeling Kommunikasjon og Samfunnsansvar har ansvar for strategi, oppfølging og rapportering. 


Måling og evaluering 


Bærekraft er tema i møter med bankens sponsorater. Disse gjennomføres minimum en gang per år.  

For samfunnsutbytte gjennomføres det halvårlig rapportering til styret. Alle prosjekter som tildeles midler er gjenstand for evaluering både underveis og i forkant av evt. forlengelse av støtte. For de større prosjektene er det tett dialog, og Sparebanken Møre er også selv delaktig i flere av prosjektene. 


Viktigste styrende dokumenter 

 • Møre 2024 (konsernstrategi)
 • Retningslinjer for bruk av samfunnsutbytte 
 • Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar 
 • Rutiner for sponsorarbeid


GRI indikator

103-1,103-2,103-3,413-1,SBM-L1