Krav til leverandører

Sparebanken Møre skal være en totalleverandør av de beste finansielle tjenestene og ha de beste partnerne, og banken har valgt en Contract Banking-strategi. Denne gir fleksibilitet til å velge drift og utvikling av tjenester i egen regi, eller sammen med partnere der det anses for å være det beste alternativet. 

Totalt har Sparebanken Møre 150 små og store faste leverandører, noe som innebærer at banken har kraft til å skyve utviklingen i riktig retning gjennom å påvirke hvordan de ulike aktørene tar ansvar for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Gjennom å stille krav, følge opp og samarbeide skal vi sikre at våre leverandører og samarbeidspartnere følger norsk lov og anerkjente normer for samfunnsansvar, samt forpliktende internasjonale avtaler og konvensjoner. 

Varer og tjenester som leveres til Sparebanken Møre skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene nedfelt i bankens retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. I dag følges dette opp i dialog med våre leverandører. Her ønsker vi å formalisere oppfølgingen vår ytterligere, slik at kundene skal kunne stole på at banken har kontroll på hele verdikjeden, også der vi benytter samarbeidspartnere for å levere produkter og tjenester. 

Når det gjelder bankens fondsleverandører, er det tett dialog mellom banken og ulike aktørene gjennom året. Sparebanken Møre forvalter ikke fond selv, men leverer fond til kundene gjennom leverandørene Alfred Berg Kapitalforvaltning, DNB Asset Management og Holberg Fondsforvaltning. Banken skal bidra til at fondsforvalterne kan påvirke de ulike selskapene til å levere god langsiktig avkastning, i tillegg til å sikre bærekraftig utvikling. Våre fondsleverandører har signert følgende forpliktelser 

 • Holberg - UNPRI, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer 
 • Alfred Berg - Samfunnsansvarlige investeringer (SRI) 
 • DNB - UN PRI, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer


Gjennomførte tiltak i 2020


I 2020 har det blitt arbeidet med innarbeiding av krav og holdninger relatert til bærekraft. Det er etablert rutiner og retningslinjer som sikrer at bærekraft kartlegges og vurderes i anskaffelsesprosessen for IKT løsninger, og bærekraft er ett av åtte kriterier som legges til grunn når banken vurderer nye samarbeidspartnere. 

Det er gjennomført partnermøter med alle bankens fondsleverandører, der alle presenterte gjennomførte tiltak og definerte mål for bærekraftige investeringer. Vi har også inngått avtaler med nye fondsleverandører, Storebrand Asset Management og SKAGEN, som lanseres i løpet av 1. kvartal 2021. Disse har jobbet målrettet og systematisk med bærekraft i mange år, noe som var en sentral faktor i totalvurderingen. De har også signert UN PRI. 

Bærekraft har stått høyt på agendaen i oppfølging av også andre leverandører. Ved anskaffelse av fysiske produkter stilles følgende miljøkrav:

 • Leverandørene skal i størst mulig grad benytte produkter som kan gjenbrukes
 • Produktene skal ha en livssyklus med lav miljøpåvirkning 
 • Unødvendig emballasje skal unngås
 • Leverandører skal aktivt arbeide for å minimere den negative påvirkningen av det ytre miljø
 • Det skal velges fraktalternativer som gir lav miljøpåvirkning


Planlagte tiltak


I 2021 har banken et klart mål om å fremskaffe enda bedre oversikt over hvordan de viktigste leverandørene jobber med ulike ESG-områder. Banken vil stille krav til at leverandører av produkter og tjenester skal levere egenerklæring, hvor de redegjør for sitt arbeid innenfor miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring. 

Det vil også utarbeides metoder og verktøy for å kunne følge opp leverandører fra et ESG-perspektiv.

Alle bankens fondsleverandører vil i løpet av 2021 merke sine fond i tråd med EU-krav som definerer hva som kan merkes som bærekraftig. Når dette er på plass vil banken også merke sine fond, for å legge til rette for at kundene kan ta gode, informerte valg for seg og sine investeringer.


Ansvarlig enhet i banken


Seksjon Forretningsstøtte er ansvarlig for system, produkt- og tjenesteleverandør. Seksjon Treasury og Markets har ansvar for partnere for fremmed- og egenkapital, samt risikoavdekking.


Måling og evaluering 


Retningslinjene er gjenstand for årlig evaluering, blant annet er Retningslinjer for Etikk og Samfunnsansvar under revidering ved årsskiftet.  Arbeidet måles i dag gjennom dialog med våre leverandører og kunder. 


Viktigste styrende dokumenter 

 • Møre 2024 (konsernstrategi)
 • Rutine for anskaffelse av IKT-systemer 
 • Partnervurdering 
 • Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar


GRI indikatorer;
103-1, 103-2, 103-3, 308-1