Kompetanse og omstilling

Kompetanse og omstilling skal bidra til god virksomhetsstyring, høy kvalitet i rådgivningen, samt at banken møter endringer i kundeadferd, regulatoriske endringer og endringer i konkurransesituasjonen på en god og effektiv måte.


Gjennomførte tiltak i 2020 


Ansatte i kundeposisjon autoriseres innen ulike fagområder definert av FinAut. Banken har 243 medarbeidere som er autoriserte innen sparing og investering, 179 autoriserte i skadeforsikring, 191 autoriserte i kreditt og 141 autoriserte på personforsikring. Kunnskap vedlikeholdes gjennom årlige oppdateringsprøver, og det er gjennomført 900 prøver i 2020.

18 nyansatte startet i et autorisasjonsløp i 2020. Det er etablert fadderordning med erfarne rådgivere som gir en god start i rådgiverrollen. 

I 2020 ble det gjennomført 46 opplæringstiltak, m.a. 17 morgenmøter på Skype for å nå ut til alle ansatte i vår desentraliserte kontorstruktur. Aktuelle tema har vært ustrukturert data, CRM, digitale kundeflater, personalforsikringer og bærekraft. Korte e-læringer har vært gjennomført hver måned innen informasjonssikkerhet, AHV og HMS. Rådgiverne på personmarked har gjennomført et treningsopplegg innen pensjon, og alle ansatte har gjennomført læringsmodul for bærekraft. Det har vært gjennomført formidlingskurs med teori og praktisk trening på case tilpasset egen arbeidssituasjon.

Banken har egne utviklingsprogram for ledere og medarbeidere, med en praktisk tilnærming til hver enkelt sin arbeidshverdag og hva de trenger og ønsker å utvikle seg på. Tema innen ledelse og kommunikasjon er en del av programmet. Tre ledelsesverdier er implementert i organisasjonen. For å nå våre målsettinger er vi avhengige av ledere som inspirerer medarbeiderne til å nå sine mål, utvikler slagkraftige team og medarbeidernes kompetanse og trygghet, og presterer gjennom sine ansatte ved hjelp av tett oppfølging og tydelige tilbakemeldinger.

I 2020 ble det gjennomført medarbeiderutvikling med en fysisk samling, etterfulgt av en digital samling. Som følge av koronapandemien fikk bankens ledere egen informasjon om håndtering av hjemmekontor og ledelse på avstand. Det er også gjennomført webinar om psykisk helse som et tilbud til hele organisasjonen, med god respons.

Kompetanseutvikling i spesialist- og fagroller styres målrettet mot læringsarenaer som konferanser, workshops og studier/videreutdanninger. I løpet av en 5 årsperiode har 24 ansatte deltatt i et høyere studieløp med støtte fra banken, bl.a. et doktorgradsstipendiat i Industriell økonomi og teknologiledelse, samt studiekontrakt på studiet «Bærekraft som konkurransefortrinn». Kjønnsfordelingen blant de som har tatt videreutdanning er 70 % kvinner og 30 % menn.


Planlagte tiltak


Kompetanseplan for 2021 tar utgangspunkt i nye kompetansekrav basert på viktige fremtidskompetanser. Ledelsesutvikling, opplæringsprogram, bærekraft, læringsmiljø og teamarbeid vil være viktig. Sentrale basiskompetanser er digitale ferdigheter og definerte personlige egenskaper. Det vil fortsatt være behov for økt kompetanse innen rådgivning på arv, skatt og pensjon. Lovgivning og reguleringer er en saksforutsetning vi må ta høyde for. 

Autorisering i egen rolle er et krav ved nyansettelser, og mange nyansatte skal gjennom et studieløp i opptil fire autorisasjonsordninger. De som allerede er autoriserte skal gjennom en årlig kompetanseoppdatering. Autoriseringer er et løpende og prioritert arbeid også i 2021.


Måling og evaluering


Kompetansearbeid styres av styringsgruppen i Møreskolen gjennom vedtak av årlig kompetanseplan og oppfølging i styringsgruppemøter. Avdeling Compliance gjør en gjennomgang og rapporterer til FinAut årlig. AD sin ledergruppe og bankens styre evaluerer og vedtar kompetansebudsjett og strategi innen organisasjonsutvikling.

Kompetansearbeidet synliggjøres og måles ved bruk av Møreskolens årshjul. Dette er et praktisk oppfølgingsverktøy for initiering og gjennomføring av kompetansetiltakene. Kompetansearbeidet måles også gjennom oppnådde autoriseringer og gjennomførte kompetanseoppdateringer, e-læringer og andre kompetansetiltak. Det tas ut rapporter på gjennomføring av sentrale kompetansetiltak.


Ansvarlig enhet 


Kompetanseutvikling gjennomføres i regi av bankens egen Møreskole. Den har en styringsgruppe som består av overordnede ledere som bistår i kompetansearbeidet og prioriterer målrettede kompetansetiltak.


Styrende dokumenter


Bankens strategi innen organisasjonsutvikling legger føringer for kompetansefokus. Kompetansearbeidet styres gjennom årlig kompetanseplan basert på utviklingsbehov innen prioriterte kompetanseområder. Kompetanseoppdateringene i de fire ordningene styres av FinAut og oppdaterte fagplaner hvert år. Dette følges opp av intern bedriftsansvarlig. Videreutdanninger reguleres i egne studiekontrakter.


GRI indikatorer;

103-1, 103-2, 103-3, 402-1, 404-1, 404-2, 404-3