Klima og miljø

Som et ansvarlig finanskonsern har Sparebanken Møre et aktivt forhold til miljø- og klimautfordringen. Konsernet har en overordnet målsetting for bærekraftsarbeidet gjennom å «være en pådriver for bærekraftig utvikling». Det forplikter konsernet til å bidra i omstillingsarbeidet som kreves av samfunnet for å nå klimamålene for Norge fastsatt i Paris-avtalen. Sparebanken Møre har mål om å bli et klimakompensert konsern innen utgangen av 2022, i tråd med FNs initiativ Climate Neutral Now. I tillegg skal vi stille krav til både kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Slik kan vi bidra til å nå uttalte klimamål, både direkte og indirekte.  

For å redusere miljøbelastningen både bruker og investerer vi i teknologi, blant annet for å redusere behovet for reisevirksomhet. Ansatte skal ha kompetanse til å selv ta miljøvennlige valg, og påvirke interessentene våre til å gjøre det samme. 


Gjennomførte tiltak i 2020


Sparebanken Møre utarbeider energi- og klimaregnskap basert på den internasjonale standarden A Corporate Accounting and Reporting Standard som er utviklet av The Greenhouse Gas Protocol Initiative - GHG- protokollen. Klimaregnskapet viser tonn CO2 som er direkte og indirekte utslipp relatert til konsernet, og det gis informasjon om blant annet klimagassutslipp som følge av forbruk fra reiser, avfallshåndtering og energiforbruk. 

I 2020 intensiverte banken bærekraftsarbeidet betydelig, og det er etablert konkrete mål for å redusere klimagassutslippet i egen drift. Blant annet ble det tegnet strømavtale med opprinnelse garanti for flertallet av bankens kontorer. Flere resirkuleringsstasjoner på kontorene er satt ut i løpet av året, dette arbeidet vil fortsette i 2021. 

Sparebanken Møre har modernisert flere kontor i 2020, og arbeidet har vært gjennomsyret av en bevisst holdning til miljøvennlige materialvalg og gjenbruk av møbler i tråd med bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Blant annet har vi trukket om 36 sofaer fremfor å kjøpe nye. Arbeidet er utført av en lokal aktør (LK Hjelle), og saken har skapt ringvirkninger gjennom å inspirere andre.

Klimaregnskapet for 2020 viser 38,6 % reduksjon fra 2019 til 2020, hovedsakelig grunnet covid-19 og noen mindre miljøtiltak. Konsernet hadde et utslipp på 185,2 tonn CO2-ekvivalenter (tCO2) i 2020. Klimagassutslippene hadde følgende fordeling i 2020:

Fordeling av klimagassutslipp i 2020
Scope 1, direkte utslipp:3,5 %
Scope 2, indirekte utslipp:65,2 %
Scope 3, andre indirekte utslipp:31,3 %

Planlagte tiltak


Bankens klimaregnskap gir kunnskap om ulike kilders påvirkning på det ytre miljø. Dette gir et godt og viktig utgangspunkt for å utarbeide en plan for reduksjon. Vi vil i løpet av 2021 identifisere hvordan vi kan redusere klimautslippene våre ytterligere, og det vil utarbeides en konkret tiltaksplan, i tråd med kravene i Climate Neutral Now. 

I 2021 vil vi også starte ESG-evaluering av vår næringslivsportefølje. Dette vil være et viktig verktøy for å identifisere og redusere klimarisiko i den eksisterende porteføljen, samt kartlegge hvilke sektorer og prosjekter som bidrar til omstilling og nye inntjeningsmuligheter. Vi vil også stille tydeligere ESG-krav til våre leverandører. På lengre sikt vil vi også følge kravene i TCFD.

Vi har innarbeidet bærekraftsprinsipper i alle våre nye sponsoravtaler, et av disse omhandler en bevisst holdning og tiltak for å redusere klimautslippene fra idrettslagenes aktivitet. Vi vil følge opp dette med tiltak for å øke kompetansen for lag/organisasjoner gjennom 2021 og 2022.

Ved oppgradering av ytterligere kontor vil gjenbruk og miljøvennlig materialvalg i tråd med bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon og bærekraftsmål 13 om klimaendringer være fokus. 


Ansvarlig enhet 


Avd. Regnskap, avd. Eiendomsforvaltning, avd. Personal og avd. Kommunikasjon og samfunnsansvar har ansvaret for bankens klimaregnskap. 

Bankens bærekraftskomite har ansvar for å utarbeide konkret tiltaksplan for å redusere bankens CO2-utslipp. De ulike tiltakene skal spesifiseres med ansvarlig avdeling. 


Måling og evaluering 


Det er for 2020 etablert et klimaregnskap i tråd med The Greenhouse Gas Protocol Initiative - GHG- protokollen for Sparebanken Møre. Siden 2020 er sterkt påvirket av covid-19, vil vi se på grunnlaget fra 2019 når vi vurderer hvilke tiltak som kan bidra til å redusere klimautslippene ytterligere.  


Viktigste styrende dokumenter 

  • Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
  • Overordnet bærekraftsstrategi


GRI indikatorer 

103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 307-1