Interessentdialog og vesentlighetsanalyse

Sparebanken Møre har valgt FNs bærekraftsmål nr. 17 Samarbeid for å nå målene, som et sentralt fokusområde i bærekraftsarbeidet. Vi har en bred og sammensatt interessentgruppe, og opplever at alle gruppene i økende grad er opptatt av hvordan banken ivaretar samfunnsoppdraget sitt og hvordan vi sammen kan nå målene.


Våre interessenter


Vi har definert de viktigste interessentene våre til å være følgende:
Vesentlighetsanalyse


I 2020 har banken gjennomført en vesentlighetsanalyse for å avdekke hvilke bærekrafttemaer som er viktig for interessentene våre, og som samtidig er viktig for bankens evne til langsiktig verdiskaping. Analysen viser hvor banken kan forsterke sin positive påvirkning, og hvor den kan redusere sin negative påvirkning innen bærekraft. 

I gjennomføringen av analysen ble det utarbeidet en spørreundersøkelse der ulike tema innen miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG) skulle rangeres (viktig, viktigere, viktigst). Interne respondenter representerte bankens ulike interessentgrupper i undersøkelsen, på bakgrunn av sin kjennskap til hva som er viktige områder for de ulike gruppene. Det ble utarbeidet et tilleggsdokument med begrepsdefinisjoner, for å sikre at respondentene hadde lik forståelse av de ulike temaene i spørreundersøkelsen. 

Interessentenes svar ble deretter sett i sammenheng med bankens strategi, og det ble foretatt en vurdering av de ulike temaenes påvirkning på evnen til langsiktig verdiskaping. Temaene ble diskutert i bankens konsernledelse, og de ble også presentert for bankens styre. 

Basert på en samlet vurdering er følgende 10 temaer definert som de mest vesentlige for bærekraftsarbeidet i Sparebanken Møre:

Temaer som havnet i områdene nederst og ytterst til venstre er tatt ut av matrisen. Temaene som gjenstår anses som de mest vesentlige, og rapporteres i henhold til GRI i årsrapporten.  


Interessentdialog i 2020 


Dialog med omgivelsene prioriteres høyt i Sparebanken Møre, og gjennom 2020 har vi hatt kontakt med interessentene våre på ulike måter. Her følger en skjematisk oppsummering av hovedtrekkene i interessentdialogen:

InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
KunderKundemøter/ kundekontakt | Kontakt med Kundeservice | Sosiale medier | ArrangementNærhet, tempo og lokalkunnskap | Brukervennlige produkter og tjenester | Kompetanse og omstilling | Bidrag til næringsutvikling | Dialog knyttet til hvordan bærekraft påvirker den enkelte bransjeEtablering/videreutvikling av digitale og selvbetjente løsninger | Tett oppfølging og økonomisk rådgivning i et krevende år som følge av Covid-19 | Gjennomføring av temamøter | Deltakelse i vekstgarantiordning | Gjennomføring av Næringsteft med ti ulike fagtemaer | Tilrettelegging av informasjon for gründere på sbm.no | Bærekraft er innlemmet i bankens bransjeanalyser
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
MedarbeidereArbeidsmiljø-undersøkelse | Medarbeider-utvikling | Lederutvikling | Medarbeider-samtaler | Møter med KonserntillitsutvalgLikestilling og mangfold | Attraktiv arbeidsplass | Kultur for læring og utvikling | Arbeidsrett og arbeidsmiljøNasjonal autorisasjons-ordning for finansielle rådgivere (AFR) | Resultater fra arbeidsmiljøundersøkelse ble fulgt opp av alle avdelingsledere | Etablering av bærekraftskomite | Kompetanseheving gjennom deltakelse i ulike workshops og bærekraftsfora | Gjennomføring av en rekke kurs gjennom NanoLearning | Tilrettelegging for kurs og videreutdanninger
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
Kapitalmarkedet, ratingbyråer og analytikereLøpende kontakt via telefon-/videomøter | Børsmeldinger og kvartalsrapporter | Generalforsamling | Andre arrangement i intern eller ekstern regiØkonomiske resultater | Åpen og etisk forretningsførsel | Konkurransedyktig avkastning for eierneFokus på tett oppfølging, transparens og likebehandling | Etablering av grønt rammeverk | ESG-informasjon ble utvidet og gjort enklere tilgjengelig i bankens kanaler | Etablering av nye IR-sider på sbm.no | Gjennomføring av kvartalspresentasjoner
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
LeverandørerLøpende kontakt via telefon-/video-/fysiske møter | Jevnlige oppfølgingsmøterÅpen og etisk forretningsførsel | Krav til leverandører | Kompetanse og omstilling | Bærekraft, prinsipper, materialvalg, transport, klimaFlere partnermøter gjennom året, der bærekraft er et av flere temaer på agendaen | Bærekraft inngår som vurderingskriterium når nye partnere vurderes | Bærekraft er innarbeidet som eget punkt i rutiner for anskaffelse
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
Samarbeids-partnereLøpende kontakt via telefon-/video-/fysiske møter | Jevnlige oppfølgingsmøterStøtte til forskning på bærekraftstemaer | Bidrag til næringsutvikling | Støtte til lokalsamfunnet | Åpen og etisk forretningsførsel | Kompetanse og omstilling på bærekraft | EU green deal og taksonomien. | Bærekraftig finansStøtte til forskningsprosjekter med Møreforskning og NTNU | Samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune for å kartlegge fylket i tråd med U4SSC om bærekraftig regionsutvikling | Partner i FN futurelab, og delaktig i ulike bærekraftsprosjekter | Samarbeid om seminar og konferanser der bærekraft er gjennomgående tema, blant annet North West, The Next Wave, FARM osv. | Deltakelse og faglige bidrag i ulike nettverksgrupper | Tett samarbeid med partnere ved gjennomføring av Næringsteft | Deltatt i ulike workshops med bærekraft som tema hos partnere
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
KonkurrenterTelefon-/video-/fysiske møter | E-post korrespondanseKompetanse og omstilling | Bærekraftige forretningsmodeller | BærekraftsrapporteringSamarbeid om utviklingsarbeid | Utveksling av erfaring og muligheter knyttet til ulike bærekraftsforpliktelser-/initiativ | Utveksling av erfaring og kunnskap gjennom deltakelse i tverrfaglige referansegrupper, blant annet i regi av Finans Norge
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
MyndigheterDeltakelse i ulike råd og utvalg | Telefon-/video-/fysiske møterRisikovurderinger i et bærekraftsperspektiv | Ansvarlig utlånspraksis | Antihvitvaskarbeid | Forhindre korrupsjon og økonomisk kriminalitet | God virksomhetsstyring | Stabile og sikre IT-løsninger | Personvern og informasjonssikkerhet | Implementering av EUs bærekraftsregelverkInnarbeiding av ESG-faktorer i kredittarbeidet. I | nnhenting av gyldig legitimasjon og løpende oppdatering av kunder | Rapportering i henhold til krav og forventninger | Gjennomføring av IKT-tiltaksplan | Implementering av ESG-faktorer i interne overordene retningslinjer og rammeverk
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
Lag og organisasjoner (støtte gjennom allmennyttige midler)Løpende kontakt via telefon-/video-/fysiske møter | Deltakelse på arrangementStøtte til lokalsamfunnet | Kompetanse og omstilling | Covid-19 konsekvenser | Utenforskap og likestilling | Mangfold | Bærekraft i sponsoravtalerStøtte til lag og organisasjoner, herunder også koronarelaterte støttetiltak | Initiering av nyinnspilling av «Optimist» for å bidra til inntektsgivende arbeid til aktører i regional kultur- og musikkbransje | Tildeling av talentstipend til 16 unge talent på Nordvestlandet
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
Forskning og akademiaLøpende kontakt via telefon-/video-/fysiske møter | Deltakelse på arrangement | Styreverv | Studieprogramråd | GjesteforelesningerKompetanse og omstilling | Støtte til forskning | Bærekraftige forretningsmodellerStudieprogramråd NTNU | Gjesteforelesning ved universitet og høgskoler | Betydelig økonomisk bidragsyter til forskningsaktiviteter | Hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap i Møre og Romsdal. | Støtte til ungdoms- og studentbedrifter | Aktiv bidragsyter til aktivitet i TEFT-lab
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
Bransje- og interesse- organisasjonerLøpende kontakt via telefon-/video-/fysiske møter | Deltakelse på arrangement | Deltakelse i nettverks-/referansegrupperÅpen og etisk forretningsførsel | Kompetanse og omstillingDeltakelse i referansegruppe for bærekraft og klimagruppe i regi av Finans Norge. | Etablering av samarbeid med «Plastfritt Hav» om plastrydding i fjøra | Deltager i Bærekraftsgruppen til Nordic Future Innovation.
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
MediaLøpende dialog gjennom digitale og fysiske møterÅpen og etisk forretningsførsel | Kompetanse og omstillingFokus på åpenhet, tilgjengelighet, presis informasjon og rask respons | Tips om aktuelle saker | Tilrettelegging av relevant informasjon