GRI-indeks

Global Reporting Initiative (GRI) er den ledende standarden for bærekraftrapportering. GRI-retningslinjene består av prinsipper, veiledning og resultatindikatorer som kan brukes av selskaper til å måle og rapportere på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. 

Sparebanken Møre rapporterer i henhold til GRI-standard, «core option» fra og med regnskapsåret 2020. Mer informasjon om GRI finnes på globalreporting.org

Generell Informasjon

GRI-indikatorBeskrivelseBærekrafts-mål (SDG)SBMs rapporteringKommentar/ direkte rapportering
Organisasjonsprofil
102-1Navn på virksomheten Sparebanken Møre 
102-2De viktigste produktene og tjenestene Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» Årsrapport – Eierstyring og selskapsledelse – avsnitt «Virksomhet» 
102-3Lokalisering av virksomhetens hovedkontor Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» og Note 1 «Generelle opplysninger» 
102-4Antall land der virksomheten har virksomhet Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» og Note 1 «Generelle opplysninger» 
102-5Eierskap og juridisk selskapsform Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» og Note 1 «Generelle opplysninger» Årsrapport – Eierstyring og selskapsledelse 
102-6Beskrivelse av de markedene virksomheten opererer i Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» og Note 1 «Generelle opplysninger» 
102-7Virksomhetens størrelse og omfang Årsrapport – Hovedtall Årsrapport – Årsberetning 2020 
102-8Totalt antall ansatte etter ansettelsestype, ansettelseskontrakt og region, fordelt på kjønn Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Likestilling og mangfoldAntall ansatte per kontraktstype er ikke brutt ned på region. Datterselskap Møremegling er ikke inkl i disse tallene for 2020.
102-9Beskrivelse av selskapets leverandørkjede Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Krav til leverandører 
102-10Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur eller eierskap  Ingen vesentlige endringer
102-11Beskrivelse av om og hvordan man anvender «føre-var»-prinsippet i organisasjonen Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – «Våre forpliktelser», «Åpen og etisk forretningsførsel» og «Ansvarlig utlån» 
102-12Eksterne initiativer, chartre eller prinsipper for det økonomiske, miljømessige eller samfunnsmessige området som organisasjonen støtter eller har gitt sin tilslutning tilSDG 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Våre forpliktelser 
102-13Medlemskap i bransjeorganisasjoner eller andre sammenslutninger, og nasjonale/internasjonale lobbyorganisasjonerSDG 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Våre forpliktelserFinans Norge
Strategi
102-14Uttalelse fra adm. direktørSDG 3, 8, 11 og 17Årsrapport – «Viktige verdier har blitt styrket» 
Etikk og integritet
102-16Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferdSDG 5, 8, 11, 12, 13, 16 og 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Våre forpliktelser Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar på bankens internettsider. 
Styring og kontroll
102-18Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer Årsrapport – Eierstyring og selskapsledelse – avsnitt «Generalforsamling», «Valgkomiteer», «Styre, sammensetning og uavhengighet» Årsrapport – Organisasjon og ledelsesstruktur Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – avsnitt «Organisering av arbeidet» 
Interessentdialog
102-40Interessentgrupper som virksomheten er i dialog medSDG 17Årsrapport – Interessentdialog og vesentlighetsanalyse 
102-41Prosent medarbeidere som er dekket av kollektive tariffavtalerSDG 8 96,5% av medarbeidere er dekket av kollektive tariffavtaler
102-42Beskrivelse av hvordan virksomheten velger relevante interessenterSDG 17Årsrapport – Interessentdialog og vesentlighetsanalyse 
102-43Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert hvor ofte interessentene involveres fordelt på type og interessentgruppeSDG 17Årsrapport – Interessentdialog og vesentlighetsanalyse 
102-44Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter og selskapets responsSDG 17Årsrapport – Interessentdialog og vesentlighetsanalyse 
Rapporteringspraksis
102-45Oversikt over alle enhetene som omfattes av virksomhetens årsregnskap eller tilsvarende dokumenter Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» og Note 1 «Generelle opplysninger» 
102-46Definering av rapportens innhold og eventuelle avgrensninger og implementering av rapporteringsprinsippene Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – avsnitt «En integrert del av strategien», «Rapporteringsstandard» og «Vesentlighetsanalyse» 
102-47Oversikt over alle tema som er identifisert som vesentlige Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Interessentdialog og vesentlighetsanalyse – avsnitt «Vesentlighetsanalyse» 
102-48Endring av historiske data fra tidligere rapporter  Sparebanken Møre rapporterer i henhold til GRI for første gang i årsrapport for 2020.
102-49Vesentlige endringer fra forrige rapport med hensyn til innholdets omfang, avgrensning av rapporten eller målemetoder  Sparebanken Møre rapporterer i henhold til GRI for første gang i årsrapport for 2020.
102-50Rapporteringsperiode  2020
102-51Dato for utgivelse av forrige rapport  mars 2019
102-52Rapporteringsfrekvens Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – avsnitt «Rapporteringsstandard»Årlig
102-53Kontaktperson for spørsmål vedr. rapporten eller innholdet  Cecilie Myrstad cecilie.myrstad@sbm.no
102-54Rapporteringsnivå  GRI standard, nivå «Core»
102-55GRI-indeks Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – GRI-indeks 
102-56Gjeldende praksis for ekstern verifikasjon av rapporteringen Rapporten er ikke eksternt verifisert.Rapportering i henhold til Principles for responsible banking offentliggjøres i april. Denne gjennomgås av uavhengig part.

Spesifikk informasjon

GRI-indikatorBeskrivelseBærekraftsmålSBMs rapporteringKommentar/ direkte rapportering
Ansvarlig utlånspraksis
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) temaSDG 8, 9, 12, 13, 14 og 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer - Ansvarlig utlånspraksis 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) temaSDG 8, 9, 12, 13, 14 og 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer - Ansvarlig utlånspraksis 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 8, 9, 12, 13, 14 og 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer - Ansvarlig utlånspraksis 
FS7Pengeverdien av produkter og tjenester designet for å levere en spesifikk sosial fordel for hver virksomhetslinje fordelt på formål.SDG 8, 9, 12, 13, 14 og 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer - Ansvarlig utlånspraksis 
FS8Pengeverdien av produkter og tjenester som er utformet for å gi en spesifikk miljøfordel for hver virksomhetslinje fordelt på formål.SDG 8, 9, 12, 13, 14 og 17 Sparebanken Møre har p.t. ikke produkter med miljøkriterier, men dette vil komme i 2021
Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 4, 8, 16, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 4, 8, 16, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 4, 8, 16, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet 
205-2Kommunikasjon og opplæring i retningslinje og prosedyrer knyttet til anti-korrupsjon.SDG 4, 8, 16, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet 
205-3Bekreftede korrupsjonshendelser og tiltakSDG 4, 8, 16, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet 
Krav til leverandører
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 8, 9, 12, 13Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Krav til leverandører 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 8, 9, 12, 13Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Krav til leverandører 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 8, 9, 12, 13Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Krav til leverandører 
308-1Nye leverandører som ble screenet ved hjelp av miljøkriterierSDG 8, 9, 12, 13Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Krav til leverandørerTo nye fondsleverandører, Storebrand Asset Management og SKAGEN.
Kompetanse og omstilling
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
402-1Minimum oppsigelsestid angående driftsendringerSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstillingFølger gjeldende lovverk
404-1Gjennomsnittlig timer med trening per år per ansattSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
404-2Programmer for oppgradering av ansattes ferdigheter og overgangsprogrammerSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
404-3Andel ansatte som får regelmessige prestasjons- og karriereutviklingsanmeldelserSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
Likestilling og mangfold
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
405-1Mangfold av styringsorganer og ansatteSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
405-2Forhold mellom grunnlønn og godtgjørelse for kvinner til mennSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
406-1Hendelser med diskriminering og korrigerende tiltakSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
Bidra til næringsutvikling
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 8, 9, 13, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Bidra til næringsutvikling 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 8, 9, 13, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Bidra til næringsutvikling 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 8, 9, 13, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Bidra til næringsutvikling 
SBM-N1Antall deltagere i NT programmetSDG 8, 9, 13, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Bidra til næringsutvikling 
SBM-N2Antall lån til gründere som følge av Vekstgarantiordningen, og rammen som er tilgjengelig.SDG 8, 9, 13, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Bidra til næringsutvikling 
Støttespiller for lokalsamfunnet
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
413-1Operasjoner med lokalsamfunnets engasjement, konsekvensanalyser og utviklingsprogrammerSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
SBM-L1Støtte til min 5 prosjekter som bidrar til en konkret bærekrafts problemstillingSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
SBM-L2Antall søknader om samfunnsutbytteSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
SBM-L3Antall rådgivere i personlig økonomi og antall studenter som har deltatt på programmene.SDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
Klima og miljø
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø 
305-1Direkte (scope 1) GHG utslippSDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø – Vedlegg «Klimaregnskap» 
305-2Indirekte energi (scope 2) GHG utslipp.SDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø – Vedlegg «Klimaregnskap» 
305-3Andre indirekte (scope 3) GHG utslipp.SDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø – Vedlegg «Klimaregnskap» 
305-4GHG utslippsintensitet – målt opp mot antall ansatteSDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Vedlegg «Klimaregnskap» 
305-5Reduksjon av GHG utslipp.SDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø – vedlegg «Klimaregnskap» 
307-1Manglende overholdelse av miljølover og forskrifterSDG 12, 13, 14, 17 Ingen rapporterte tilfeller av brudd på miljølover og forskrifter.
Åpen og etisk forretningsførsel
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 4, 16Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Åpen og etisk forretningsførsel 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 4, 16Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Åpen og etisk forretningsførsel 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 4, 16Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Åpen og etisk forretningsførsel 
417-2Hendelser med manglende overholdelse av informasjon om produkter og tjenester og merking.SDG 4, 16 Ingen rapporterte tilfeller av brudd som følge av krav om merking.
417-3Hendelser med manglende overholdelse av markedsføringskommunikasjon.SDG 4, 16 Ingen rapporterte tilfeller av brudd som følge av markedsføring.
418-1Begrunnede klager angående brudd på personvern og tap av kundedataSDG 4, 16 Ingen brudd som har ført til konsekvenser for banken.
Økonomiske resultater
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 8 og 9Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – «Økonomiske resultater» og «Støttespiller for lokalsamfunnet» Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «strategi og mål», «Egenkapital og utbytte» 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 8 og 9Årsrapport – Årsberetning 2020 –Risiko- og kapitalstyring 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 8 og 9Årsrapport – Årsberetning 2020 –Risiko- og kapitalstyring – avsnitt «Internkontroll knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen», «Rapportering av internkontroll» og «Intern revisjon» 
201-1Direkte økonomisk verdi generert og distribuertSDG 8 og 9Årsrapport – Hovedtall konsern Årsrapport – Resultat 
203-1Investeringer i infrastruktur og andre tjenesterSDG 8 og 9Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Vesentlige temaer – «Støttespiller for lokalsamfunnet» og «bidra til næringsutvikling» Årsrapport – Årsberetning 2020 – «Forretningsområder» og «Forskning og utvikling» 
Medarbeidere
401-1Nyansettelser og ansattes turnover.SDG 5 og 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
401-2Fordeler gitt til heltidsansatte som ikke blir gitt til midlertidige eller deltidsansatteSDG 5 og 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
401-3Foreldrepermisjon.SDG 5 og 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold