Forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av penger tjent på kriminell virksomhet eller finansiering av terrorvirksomhet, er et krevende og viktig arbeid. Det er en del av finansnæringens samfunnsoppdrag å sørge for at ikke næringen utnyttes til ulovlige forhold gjennom tjenestene og produktene våre, og som finansinstitusjon er vi underlagt en rekke lover og krav knyttet til motarbeidelse av korrupsjon og andre typer økonomisk kriminalitet som bedragerier, arbeidslivskriminalitet og hvitvasking. 

Dette er et område som har høy prioritet i Sparebanken Møre. Vi har mål om å redusere økonomisk tap for samfunnet, banken og bankens kunder, og alle interessentene våre skal ha tillit til at vi har høy kompetanse og trygge tjenester og løsninger

Sparebanken Møre skal selv fremstå med høy etisk standard, og vi har nulltoleranse for interne misligheter. Vi skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer som har tvilsomt rennommé. 

Vi erfarer daglig bedragerier, kriminalitet og rask forflytning av utbytte. Dette gjør at vi gjennom vårt arbeid må være årvåkne og følge med for å forhindre at både banken og kundene blir utsatt for svindel og bedrageri. 


Gjennomførte tiltak i 2020
 


Arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet krever høy kompetanse, og gjennom 2020 er det gjennomført et omfattende arbeid med bankens retningslinjer og opplæring i disse for ansatte. Opplæringen gjennomføres bla. i forum, i avdelingsmøter og via elektroniske verktøy. Covid-19-pandemien har preget 2020, og regjeringens støtte- og kompensasjonsordninger kan framstå fristende for kriminelle. Banken har utført ekstra kontroller knyttet til kunder som har benyttet disse ordningene.  

I 2020 har banken også styrket innsatsen på området gjennom etablering av en ny avdeling for Økonomisk kriminalitet. Avdelingen har et helhetlig ansvar for identifisering og håndtering av risikobildet. Sparebanken Møre har også utnevnt en egen hvitvaskingsansvarlig.

Sparebanken Møre registrerer hendelser innen internt og eksternt bedrageri. I 2020 er det ikke registrert hendelser knyttet til internt bedrageri, mens det er registrert 394 hendelser innen eksternt bedrageri. Banken har et stabilt nivå i antall svindelsaker, hvor kunder blir lurt eller forsøkt lurt. Banken hjelper kunder som tar kontakt om svindel. 

Videre er det gjennomført interne risikovurderinger bl.a. for hvitvasking og terrorfinansiering og operasjonell risiko, med tilhørende risikoreduserende tiltak. Disse er bredt forankret i banken og gir gode diskusjoner og bidrag til ansattes kompetanse og årvåkenhet. Risiko for internt bedrageri og korrupsjon ble vurdert, men vurdert som ikke betydelig. Banken har ikke avdekket tilfeller av korrupsjon i 2020.


Planlagte tiltak


Banken vil prioritere sitt arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering i samarbeid med myndighetene. I tilknytning til etablering av egen avdeling for Økonomisk kriminalitet vil vi ytterligere styrke og samordne arbeidet på svindelhåndtering. Vi vil i 2021 fortsette arbeidet med å bevisstgjøre ansatte i dette viktige tema, og ulike opplæringstiltak vil bli videreført og iverksatt. Det er et kontinuerlig arbeid for å forebygge svindel og uønskede kriminelle aktiviteter. 


Måling og evaluering


Arbeidet følges tett og rapporteres av ansatte, bankens ledelse, interne og eksterne revisorer og Finanstilsynet.

Det gjennomføres årlige interne evalueringer ved revisjon av retningslinjer og rutiner, og periodisk uavhengige evalueringer av områdets etterlevelse av styringssystemet utført av revisorer eller tilsyn.


Ansvarlig enhet i banken.


Seksjon Forretningsstøtte ved avdeling for økonomisk kriminalitet. 


Viktigste styrende dokumenter


Aktiviteter styres gjennom lovverk, retningslinjer og rutiner som skal hindre at vi blir benyttet til korrupsjon, hvitvasking, skatteunndragelse eller terrorfinansiering. De viktigste interne dokumentene er følgende:

  • Retningslinjer for arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering
  • Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering ved etablering og utvidelse av kundeforhold
  • Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar


GRI indikatorer;

103-1,103-2,103-3, 205-2, 205-3