En pådriver for bærekraftig utvikling

I tiden som kommer står både Norge og verdenssamfunnet overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2030. Som regional sparebank har vi påvirkningskraft, både gjennom bankdrift og prosjektene vi engasjerer oss i. Det gir oss et ansvar og muligheter som vi tar på største alvor. 

Sparebanken Møre ble etablert i 1985 gjennom en sammenslutning av en rekke lokale sparebanker. Den eldste i denne sammenslutningen var Herrøe og Røvde Sparebank, som ble etablert i 1843. Helt siden de første bankene så dagens lys, har samfunnsrollen stått sterkt i de ulike lokalsamfunnene. Det gjør den også i dag. 

Sparebankmodellen har i seg selv både styrke og kraft til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Sparebanken Møre har i tillegg forpliktet seg til å være en pådriver i dette arbeidet gjennom bankens visjon om å være den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet. Hver dag. 

Visjonen innebærer at vi skal ta en ledende rolle i å utvikle regionen vår. Gjennom kunnskap, engasjement og et betydelig bidrag tilbake til samfunnet, skal vi skape verdier som kommer både personer, næringsliv og samfunnet til gode. 

I 1987 definerte Brundtland-kommisjonen bærekraftig utvikling som en ressursbruk som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov. 

Som en regional aktør på Nordvestlandet er vi opptatt av bærekraft, vekst og utvikling i omgivelsene som banken er en del av, og dette vil være vårt fokusområde. Vi skal også se bankens bærekraftsarbeid i et nasjonalt og globalt perspektiv. 


En integrert del av strategien


I løpet av 2020 har banken både intensivert og strukturert arbeidet med bærekraft ytterligere. Det er definert bærekraftsansvarlige for alle relevante fagområder, som til sammen utgjør bankens bærekraftskomite. 

For å rette innsatsen mot de områdene som er viktigst for både interessentene og bankens langsiktige verdiskaping, er det gjennomført en vesentlighetsanalyse. Basert på denne er det formulert konkrete mål som inngår i en overordnet strategi for bærekraft som er vedtatt av styret. 

Bærekraft er videre løftet inn som et prioritert satsingsområde i bankens konsernstrategi for perioden 2021-2024. Den overordnede målsettingen er at Sparebanken Møre skal være en pådriver for bærekraftig utvikling. Målsettingen er konkretisert gjennom egne handlingsplaner og tiltak i alle bankens seksjoner/divisjoner. Arbeidet er i startfasen, og det vil være høy aktivitet på området utover i strategiperioden. 

I løpet av året har bærekraft i større grad blitt implementert i bankens styrende dokumenter, og det er gjennomført kompetansehevende tiltak for hele organisasjonen. Det er også igangsatt flere interne prosesser for å implementere bærekraftshensyn i bankens drift. En nærmere beskrivelse av dette finnes under «Vesentlige temaer». 

I 2020 er det også utarbeidet et grønt rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner.

Sparebanken Møre vil fortsette arbeidet med full styrke i 2021 – både i og utenfor banken. Vi skal ta vår del av ansvaret for en felles framtid gjennom å være en pådriver for bærekraftig utvikling på Nordvestlandet.  


Rapporteringsstandard 


Banken redegjør årlig for sitt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar i forbindelse med årsrapporten, i henhold til regnskapslovens §3-3c. Denne stiller krav til rapportering knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i forretningsstrategier, daglig drift og i forholdet til interessenter. 

For å sikre en systematisk og strukturert tilnærming, rapporterer banken i henhold til GRI-standard, Core option. Dette innebærer også rapportering av konsernets CO2-utslipp i henhold til Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). 

Som følge av tilslutning til UNEP FI Principles for Responsible Banking i 2019, utarbeider banken i 2021 for første gang en selvevaluering som skal gjennomgås av en uavhengig part. 

Sparebanken Møre vil i 2021 starte arbeidet med rapportering i henhold til Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).  

Sparebanken Møre skal videre følge markedspraksis samt relevante anbefalinger, herunder Euronext sin Veiledning om ESG-rapportering for utstedere. Den rapporterte informasjonen skal være presis, balansert, forståelig, sammenlignbar, rettidig og pålitelig. 

Bankens bærekraftsrapportering inngår i årsrapporten. Den vil også fungere som et selvstendig dokument som publiseres på bankens internettside. 


Organisering av arbeidet 


Styret har ansvar for å fastsette retningslinjer og strategi for bankens bærekraftsarbeid, mens administrerende direktør har ansvaret for implementering av strategien. 

Banken har i 2020 etablert en egen bærekraftskomite, som består av 10 bærekraftansvarlige som representerer ulike fagområder i banken. Komiteen har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av bankens bærekraftsstrategi, og rapporterer til konsernledelsen. Komiteen vil med sin tverrfaglige organisering bidra til å bringe bærekraft ut til alle ansatte. 

I tilknytning til etablering av Grønt rammeverk for utstedelse av obligasjoner, er det også etablert en Green Bond Committee som skal sikre oppfølging og etterlevelse av grønt rammeverk.