Bidra til næringsutvikling

Banken er en betydelig bidragsyter til regional næringsutvikling og verdiskaping. Gjennom både samfunnsengasjement (gründerprogram, støtte til møteplasser og konseptet Næringsteft), og gjennom ordinær utlånsvirksomhet, deltakelse i vekstgarantiordningen og ulike kompetansehevende tiltak skal vi bidra til bærekraftsmål 8 om økonomisk vekst, mål 9 om innovasjon og infrastruktur og mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Nordvestlandet har et konkurransedyktig næringsliv, og mange av bedriftene er ledende innen sine bransjer. Bankens næringslivsrådgivere er lokale, og har spesialisert seg innenfor enkeltbransjer. Dette har vi gjort for å forstå behov, og for å kunne være aktive samtalepartnere i bedriftens utvikling. Samtidig ønsker banken å skape møteplasser der bedrifter innenfor ulike bransjer og fagmiljøer møtes. Dette motiverer og er utviklende for innovasjon og samarbeid.  

Et viktig arbeid for banken er også å bidra til å skape nye bedrifter. Gjennom programmet Næringsteft mobiliserer vi bredt for å motivere til knoppskyting og skape nye levedyktige bedrifter. I 2020 startet gjennomføring av den fjerde runden av Næringsteft, og totalt 484 bedrifter har vært deltagere i programmet siden oppstart i 2017. Dette har skapt nye arbeidsplasser gjennom flere selskaper på Nordvestlandet. 


Gjennomførte tiltak i 2020


Sparebanken Møre har ca. 6300 aktive næringslivskunder fordelt på 3 geografiske enheter og 6 forskjellige bransjer. I 2020 har våre 49 rådgivere på næringsliv invitert og hatt samtale med ca. 3000 kunder. I tillegg har vi egen kundeservice for næringsliv som er i daglig dialog med kundene.

Tett dialog med kundene har vært ekstra viktig gjennom 2020, for å være en støttespiller for kundene knyttet til konsekvensene av Covid-19. Som et strakstiltak for kundene innførte vi forenklet søknad om avdragsfritak for å lette situasjonen i en fase der mye var usikkert for bedriftene. Vi hadde tett dialog og oppfølging av kunders utnyttelse av de ulike statlige tiltakene som ble etablert. Det var viktig for oss å være en god sparringspartner for bedriftene når de sto i en svært uoversiktlig situasjon, og vi jobbet derfor svært tett opp mot bedriftene i regionen gjennom hele 2020. Både med en-til-en samtaler, men også med jevnlige nyhetsbrev, artikler og webinar.  


Program for gründere, investorer og vekstbedrifter

Næringsteft er en kompetansereise og konkurranse i regi av Sparebanken Møre for gründere i tidlig fase på Nordvestlandet. I 2019/2020 var 99 bedrifter med i programmet. For 2020/2021 var det 64 bedrifter med. Selv om dette er en reduksjon fra foregående år, er vi godt fornøyd med antallet bedrifter som deltar i årets program som ble et rent digitalt program som følge av Covid-19. Gjennom å gi disse entreprenørene tilgang til mentorer fra akademia, offentlig virkemiddelapparat, etablert næringsliv og investormiljø, gis de muligheter til å utvikle seg med større kraft og fart enn de kanskje hadde hatt mulighet til på egenhånd. Programmet treffer på bærekraftsmål 8 om økonomisk vekst, og bærekraftsmål 9 om innovasjon og infrastruktur. I tillegg legges det opp til å bygge nettverk og samarbeid på tvers av bedriftene i tråd med bærekraftsmål 17 om samarbeid. Gjennomgående skal bærekraft være en integrert del av forretningsideen til bedriftene som er med i NÆRINGSTEFT.

Sammen med Innovasjon Norge, PIR Invest, DNB og Startup Norway har vi arrangert kurset Angel Challenge for investorer som ønsker å investere i oppstartsbedrifter. Her møtes tidlig fase-vekstbedrifter og lokale investorer. Ved å øke tilgangen på risikovillig kapital i tidlig fase, samt engasjere en større bredde blant investorene, øker også mulighetene for flere bedrifter til å vokse.  Samtidig legger vi til rette for at en større andel av den lokale kapitalen kan investeres i nytt lokalt næringsliv. I 2020 var 12 gründerteam med på dette kompetanseprogrammet, noe som har resultert i flere nye partnerskap. I dette programmet samarbeider gode krefter for å bidra til utvikling av regionen i tråd med bærekraftsmål 8, 9 og 17.  

Det er også gjennomført Scale up-program for 20 vekstbedrifter i samarbeid med Protomore Kunnskapspark AS. Dette programmet har hovedsakelig vært forbeholdt gründere i Romsdal/ Nordmøre. Programmet hjelper bedrifter å vokse ved å bidra med kompetanse og mentoring.


Møteplasser

Næringsrelaterte møteplasser er viktig for å inspirere til innovasjon, samarbeid og bærekraftig omstilling. Møteplasser blir svært relevante når de spisses inn mot enkeltbransjer. Sparebanken Møre har gjennom 2020 bidratt til Midsundkonferansen – Fiskeri, The Next Wave - Marine næringer, FARM - Landbrukskonferanse, IDC - Industridesign konferanse og Byggebørsen - Eiendom, Bygg og Anlegg for å nevne noen. I 2020 har flere av disse hatt ekstra fokus på hvordan bransjene påvirkes av bærekraft, og hvordan omstilling kan skje. Flere av disse har gjennomført tilpassede opplegg som følge av covid-19. 


Innovasjon Norges Vekstgarantiordning

Innovasjon Norge har siden 2017 testet vekstgarantiordningen i samarbeid med utvalgte banker. Sparebanken Møre ble tatt opp i programmet i 2018, og fikk da en ramme på 50 mill. kroner som var øremerket kapital til vekstbedrifter i tidlig fase på Nordvestlandet. Sparebanken Møre fikk i 2020 økt bevilgningen med 125 mill. kroner. 26 bedrifter har mottatt lån i Sparebanken Møre gjennom Vekstgarantiordningen siden 2018.


Samarbeid

I tillegg har vi samarbeid med blant annet klyngeprogrammet NCE Blue Legasea. Prosjektet har tre delprosjekter som bidrar til utviklingen av den marine/biomarine næringen, bærekraftig utvikling, økt verdiskaping og næringsrelatert møteplass. Økt og utvidet samarbeid med Næringsforeningene i fylket har også resultert i bransjerelaterte aktiviteter. Sparebanken Møre engasjerer seg også i foreningenes styrer.


Planlagte tiltak


Vi fortsetter med programmet Næringsteft, og 4. runde avsluttes i mars 2021. Da annonseres de tre finalistene og vinneren av 1 million kroner. Frem til da er 64 bedrifter med i kompetansereisen som denne gang gjennomføres i digital versjon som følge av covid-19. Ny runde av NÆRINGSTEFT planlegges med oppstart høsten 2021. 

Angel Challenge-programmet lokalt vurderes videreført høsten 2021. Scale Up-programmet i samarbeid med ProtoMore vurderes videreført fra 2022. 

I tråd med bærekraftsmål 17 er bidrag til møteplasser og konferanser viktig for utviklingen av regionen, og for kompetansedeling og nettverksbygging både innad og på tvers av bransjene. Støtte og samarbeid om disse konferansene er viktig og planlegges gjennomført høsten 2021. 

Samarbeidet med klyngeprogrammet NCE Blue Legasea fortsetter i 2021, et klyngeprogram som er tilrettelagt for å drive en bærekraftig utvikling av marine produkter i Norge. Programmet jobber mot bærekraftsmål 2, 3, 9, 12, 14 og 17.

Det vil gjennomføres fagseminarer for bedriftskunder innen aktuelle temaer. Dette vil være en kombinasjon av digitale og fysiske arrangement. Det sterke og gode samarbeidet med næringsforeningene fortsettes og utvides til å inkludere flere felles aktiviteter. 

Vekstgarantiordningen viser seg å være et godt tilbud og treffer vekstbedriftene godt. Vi har ambisjoner om å videreføre denne ordningen i samarbeid med Innovasjon Norge for en ny periode. 


Måling og evaluering


Vi opplever god interesse og deltagelse på arrangementene våre. I tillegg gjør vi alltid evalueringer og tar med oss de tilbakemeldinger vi får fra deltagere og samarbeidspartnere i det videre arbeidet. Vårt mål med aktivitetene er at det skal bidra til næringsutvikling i regionen. Økt kunnskap om bærekraft, innovasjon og omstillingsevne har derfor vært viktige element 


Ansvarlig enhet 


Divisjon Næringslivsmarked og divisjon Kommunikasjon og Konsernstøtte, avd. Kommunikasjon og Samfunnsansvar


Styrende dokumenter

  • Møre 2024 (konsernstrategi)
  • Retningslinjer for bruk av samfunnsutbytte
  • Kredittrisikostrategi


GRI indikatorer 

103-1, 103-2, 103-3, SBM-N1, SBM-N2