Åpen og etisk forretningsførsel

Sparebanken Møres virksomhet er avhengig av tillit fra både kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Banken jobber derfor systematisk og målrettet for å sikre dette gjennom høy etisk standard, og åpenhet rundt intensjoner, standpunkt, aktiviteter og fremtidsutsikter. 

Sparebanken Møre skal utvise profesjonalitet og dyktighet i alle ledd. Det gjelder både for konsernets forretningsdrift og for handlemåten til hver enkelt. Alle medarbeidere og tillitsvalgte skal opptre med aktsomhet, redelighet og saklighet, og avstå fra handlinger som kan svekke tilliten til konsernet. Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar og skal fremstå som gode eksempler for andre.


Gjennomførte tiltak i 2020


Sparebanken Møre har forpliktet seg til å følge «God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling», en bransjenorm forvaltet av FinAut. Alle ansatte i kundeposisjon har gjennomgått dette og det vil være et obligatorisk kurs for nyansatte. I tillegg vil dette ha fokus både i opplærings- og kontrolløyemed. Bankens Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar gir føringer for hvordan bankens medarbeidere skal opptre og håndtere forhold knyttet til etiske vurderinger, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, likestilling, sosiale forhold, det ytre miljøet og bekjempelse av hvitvasking og korrupsjon. Det er arbeidet med en oppdatering av retningslinjene i 2020. Retningslinjene er også gjennomgått for alle nyansatte. 

Det er videre etablert Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter. Hensikten med retningslinjene er å beskrive de organisatoriske og administrative prosedyrene for å identifisere, forhindre og håndtere interessekonflikter når finansielle tjenester tilbys eller andre aktiviteter utføres i Sparebanken Møre. 

Som børsnotert konsern, er det viktig for Sparebanken Møre å sikre at markedsaktører får korrekt, tydelig, relevant og samtidig informasjon. Banken har egne retningslinjer for rapportering av finansiell og annen investorinformasjon, og i 2020 er bankens IR-sider videreutviklet for å sikre enkel tilgang til aktuell informasjon relatert til virksomhetsstyring, kursutvikling og finansielle resultater.

I 2020 er det videre gjennomført en oppdatering av bankens internettsider, for å sikre at de skal være i tråd med nye forventede krav til Universell Utforming fra EU. Vi har startet arbeidet med oppgradering av nett- og mobilbanken, som tilpasning til kriterier i EUs webdirektiv. Målet med dette arbeidet er å gjøre sidene mer brukervennlig både for de med nedsatt funksjonsevne (syn, hørsel), men også for alle andre kunder som benytter seg av våre sider.

Internt ønsker Sparebanken Møre å legge til rette for en åpen ytringskultur. Det er viktig at ulovlige og kritikkverdige forhold og andre avvik avdekkes og følges opp så tidlig som mulig. Sparebanken Møre har oppdatert «Rutine for intern varsling» i 2020 og det er gjennomført NanoLearning for alle ansatte.

Sparebanken Møre er videre tilsluttet UNEP FI Principles for Responsible Banking (PRB), som bidrar til åpenhet gjennom jevnlig rapportering av status innen forhold knyttet til ESG.


Planlagte tiltak


I 2021 skal banken jobbe med videreutvikling av bankens rapportering av bærekraft og samfunnsansvar. Som følge av bankens tilslutning til UNEP FIs Principles for Responsible Banking, skal Sparebanken Møre publisere en selvevaluering som inneholder status for arbeidet i april. Informasjonen skal gjennomgås av en uavhengig tredjepart og gjøres tilgjengelig på bankens internettsider. 

En oppdatert versjon av Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar skal forelegges bankens styre i 1. kvartal 2021. Dokumentet skal deretter gjennomgås for alle ansatte via NanoLearning og gjøres tilgjengelig på bankens internettsider. Det vil også gjennomføres en NanoLearning i forhold til «Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter» for alle ansatte i 2021. Påminnelser sendes ut for å sikre så høy gjennomføringsgrad som mulig.


Måling og evaluering


Det gjennomføres jevnlig kompetanseoppdateringer innen etikk for alle ansatte i Sparebanken Møre. I tillegg er retningslinjene tema i årlig medarbeidersamtale. For alle finansielle rådgivere innen personmarked, næringsliv og kundeservice som skal gjennom autorisasjonsordningen, er etikk også en del av den årlige og obligatoriske oppdateringen.


Ansvarlig enhet 


Kravet om åpen og etisk forretningsførsel gjelder for alle ansatte i Sparebanken Møre. Seksjon Organisasjonsutvikling har ansvar for dokumentet «Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar i Sparebanken Møre».


Viktigste styrende dokumenter

  • Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
  • Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter
  • Retningslinjer for rapportering av finansiell og annen investorinformasjon
  • Rutine for intern varsling
  • Overordnet bærekraftsstrategi


GRI indikatorer;

103-1, 103-2, 103-3, 417-2, 417-3, 418-1