Ansvarlig utlånspraksis

Å gi lån til personkunder og næringslivskunder er bankens kjernevirksomhet. Vår langsiktige lønnsomhet er avhengig av at kundene våre tar ansvarlige valg. Som långiver har vi påvirkningskraft til å bidra til bærekraftige initiativer og løsninger. ESG-vurderinger i dette arbeidet vil også være viktig fra et risikostyringsperspektiv.

Bankens kredittrisikostrategi vektlegger at kundens kredittverdighet skal sees i et langsiktig perspektiv. Sparebanken Møre skal fremstå med høy etisk standard, og skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer som har et tvilsomt renommé. Sparebanken Møre er åpen for alle typer kunder innenfor definerte markedsområder, og vil ikke diskriminere kunder basert på alder, kjønn, nasjonalitet, religion eller sivil status. 

Flere bedrifter som banken har utlån til, driver virksomhet som vil ha påvirkning på miljøet. Gjennom kredittgivningen har banken indirekte påvirkningsmuligheter på det ytre miljøet. Sparebanken Møre skal ikke yte finansiering til kunder:

  • med virksomhet innen tobakk, pornografi, kontroversielle våpen eller til selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand
  • vi har grunn til å tro ikke følger bankens etiske retningslinjer eller som på andre måter driver virksomhet som strider med allmennhetens oppfatning av god etisk atferd
  • har opptrådt uredelig overfor banken eller det er kjent at har opptrådt uredelig overfor andre aktører eller hvor det er kjent at selskapet eller eiere har vært involvert i kriminell virksomhet
  • som driver i strid med offentlige lover, forskrifter og pålagte miljøkrav


Gjennomførte tiltak i 2020


Sparebanken Møre har en utlånsportefølje som fordeles ca. 70 % til personkunder og 30 % til næringslivsmarkedet. Næringslivsporteføljen er bredt differensiert innenfor næringen handel/tjenesteytende, industri, marin, eiendom og offshore/supply. Selv om næringslivsporteføljen kun utgjør 30 % av bankens totale utlånsportefølje, er det mot næringslivskundene banken vil ha størst påvirkningskraft mht. bærekraft/ESG.

I 2020 har vi for alvor satt bærekraft på agendaen internt i banken mht. kredittgiving for næringslivskunder. Året er benyttet til kompetanseheving og bevisstgjøring, og temaet har blant annet blitt en del av bankens bransjestrategier. I tillegg ble det på tampen av året satt i gang et prosjekt for å etablere retningslinjer og krav til ESG-vurderinger i forbindelse med kredittgivning på næringsliv. Det utvikles et eget vurderingsverktøy for dette arbeidet som skal bidra til å kartlegge bankens kunder mht. ESG. Analyser og vurderinger skal dokumenteres og inngå i beslutningsgrunnlaget ved innvilgelse eller årlige engasjementsgjennomganger av kredittengasjement. Alle dimensjonene (ESG) vil bli inkludert, men hovedfokus vil likevel være på våre kunders påvirkning (positivt og negativt) på miljø og klima. Dette arbeidet vil fortsette utover i 2021.

Vi har god dialog med egne kunder i forbindelse med finansiering, slik at de i sin virksomhet ikke forringer miljøet, bryter menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter, og at de jobber for antikorrupsjon og åpenhet. Målet er å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Dette vil bli ytterligere styrket i 2021, gjennom bl.a. implementering av ESG-vurderinger i kredittvurderingene som skal ivareta krav fra blant annet PRB og OECD. 

Vi har i 2020 etablert vårt første grønne rammeverk. Det grønne rammeverket innebefatter både Sparebanken Møre og det heleide datterselskapet Møre Boligkreditt AS. Midler under det grønne rammeverket vil bli anvendt til å finansiere og/eller refinansiere lån knyttet til energieffektive boliger og næringsbygg, fornybar energi, samt lån til miljøeffektive og sirkulær økonomisk tilpassede produkter og tjenester og prosesser innenfor havbruksnæringen. Swedbank har bidratt i utarbeidelsen av rammeverket, Multiconsult har levert sin tekniske rapport og rammeverket har en uavhengig vurdering av Sustainalytics. 

Situasjonen med covid-19 og nedstengingen av Norge i mars førte til at mange bedrifter og personmarkedskunder sto i en usikker situasjon. Flere bedrifter måtte stenge dørene eller opplevde at kundene uteble noe som resulterte i sviktende omsetning og for noen også permittering av ansatte. Flere sto brått overfor usikre fremtidsutsikter. Som et strakstiltak innførte banken nettbasert søknad om avdragsfritak på lån for kunder som sto i en slik situasjon. Dette gav rask effekt for de som hadde behov for det. I tillegg ble renteendringer fremskyndet for å lette situasjonen for kundene. Kundene ble fulgt tett opp, og gjennom ulike tiltak, en-til-en samtaler, nyhetsbrev, artikler og webinar hadde vi fokus på å være gode støttespillere i en krevende situasjon. 

Banken har i 2020 etablert en bærekraftskomite, hvor kredittmiljøet er representert ved kredittsjef, leder for næringsliv stab samt fra personmarked stab.


Planlagte tiltak


Vi vil fortsatt ha fokus på opplæring og kompetanseheving for ansatte som jobber med kreditt i banken. 


Næringsliv

For næringslivsmarkedet vil bærekraftsarbeidet øke i styrke gjennom 2021. Ovennevnte prosjekt hvor det skal etableres retningslinjer og krav til ESG-vurderinger vil ferdigstilles og implementeres i løpet av første halvår. Målsettingen er at alle utlånskunder med engasjement over et terskelnivå skal være gjenstand for en ESG-risikovurdering gjennom et sett av spørsmål og vurderinger som gjøres opp mot den enkelte kunde. Vurderingsskjemaet vil ha en generell og en bransjespesifikk del. Bransjelederne og rådgivere er delaktig i utarbeidelse av vurderingsskjemaet. ESG-vurderingen skal resultere i en scoring av kunden, og ved høy risiko vil det bli satt krav til kunden om å etablere tiltak/handlinger som reduserer ESG-risikoen. Banken vil følge opp disse tiltakene opp mot kunden. ESG-vurderingen skal oppdateres årlig, men med hyppigere oppfølging ved høy risiko. Vi kan oppleve at bankens kunder har ulikt kompetansenivå rundt disse problemstillingene, og det er derfor viktig med en tett og god dialog med kundene. 

I forbindelse med implementering av ESG-vurderinger av bankens næringslivskunder (utlån), vil det bli gjennomført en ytterligere og omfattende spisset opplæring. Økt kunnskap om vurdering av klimarelatert risiko vil være fokus. 

Bankens bransjestrategier vil også bli ytterligere spisset mht. ESG og klimarisikovurderinger i løpet av 2021.


Personmarked (PM)

For personmarked er bærekraftig finans et eget emne i autorisasjonsordningen. Alle rådgivere på personmarked er autoriserte eller i et autoriseringsløp. Alle må dermed gjennomføre en bærekraftsmodul i sine kunnskapsprøver og i kunnskapsoppdateringene videre. Det vil også tilbys flere opplæringsmoduler i bærekraftsrelaterte emner gjennom Møreskolen i 2021. Flere av disse som obligatoriske moduler. 

Personmarked vil i 2021 fokusere på å øke sin bærekraftskompetanse som skal komme kundene, samfunnet og banken til gode ved å utøve god kunderådgivning og bærekraftig engasjement. Vi vil jobbe for at bærekraft skal være en naturlig del av kundesamtalen. Vi skal gi kundene gode råd som bidrar til at de kan ta gode og bærekraftige valg, om det gjelder oppgradering av bolig eller plassering av midler. Personmarked skal videre tilby grønne investeringsvalg samt utvikle og lansere grønne lån. 

Personmarked skal oppfordre til lokal handel, benytte samfunnsutbytte på en smart og bærekraftig måte, drive opplæring og ansvarliggjøring av kunder, skoleelever og samfunnet rundt oss. Å sørge for at kundene har god oversikt og kontroll med eget forbruk er også en viktig oppgave for banken.

Banken tilbyr i dag flere produkter og tjenester med sosial profil for kundene. 

  • Studentlån (forbrukslån til studieformål med lavere pris)
  • Depositumskonto
  • Førstehjemslån
  • Møre Ung boliglån (rimeligere boliglån for kunder mellom 18-33 år)
  • Mastercard ung (kredittkort for kunder mellom 18-33 år med lavere kredittgrense og strengere nedbetalingsregler)

Samlet tall for denne porteføljen var ved utgangen av 2020 tett under 11 milliarder kroner, ca. 24 % av PM-porteføljen. 

I tillegg har kundene på personmarked egen personlig rådgiver som årlig følger opp kunden med totalrådgivning. Våre rådgivere på personmarked er autorisert i hele bredden (investering og sparing, skadeforsikring, personforsikring og kreditt).


Måling og evaluering


I Sparebanken Møre er det fordelt kundeansvarlige på 80% av kundene, og disse skal følges opp av kundeansvarlig med samtale minst en gang årlig. I tillegg er det ekstra tett oppfølging av de mer risikoutsatte engasjementer på næringsliv. 

Gjennom 2020 har det vært tett oppfølging som følge av covid-19, for å bistå i den utfordrende og uavklarte situasjonen som har vært. Dette har gitt oss god kunnskap om situasjonen for både personmarked- og næringslivskundene våre.

Når vi i 2021 starter med gjennomføring av ESG-vurderinger av næringslivskundene, vil vi kunne si enda mer om status for disse og identifisere hvilke tiltak som bør iverksettes på både kort og lang sikt. 


Ansvarlig enhet 


Seksjon Risikostyring og Compliance ved avdeling kreditt. 


Viktigste styrende dokumenter


De vesentligste styringsdokumentene for ansvarlig utlånspraksis er kredittrisikostrategi og kreditthåndboken. Kredittrisikostrategien revideres årlig. Målrammer i strategien og status for kredittrisiko følges bl.a. opp gjennom bankens månedlige risikorapporter. Kreditthåndboken oppdateres/revideres løpende. 


GRI indikator

103-1, 103-2, 103-3, FS7, FS8