Ansvar og muligheter

Bærekraft og Samfunnsansvar

I tiden som kommer står både Norge og verdenssamfunnet overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2030. Som regional sparebank har vi påvirkningskraft, både gjennom bankdrift og prosjektene vi engasjerer oss i.

En pådriver for bærekraftig utvikling

I tiden som kommer står både Norge og verdenssamfunnet overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2030. Som regional sparebank har vi påvirkningskraft, både gjennom bankdrift og prosjektene vi engasjerer oss i. Det gir oss et ansvar og muligheter som vi tar på største alvor. 

Sparebanken Møre ble etablert i 1985 gjennom en sammenslutning av en rekke lokale sparebanker. Den eldste i denne sammenslutningen var Herrøe og Røvde Sparebank, som ble etablert i 1843. Helt siden de første bankene så dagens lys, har samfunnsrollen stått sterkt i de ulike lokalsamfunnene. Det gjør den også i dag. 

Sparebankmodellen har i seg selv både styrke og kraft til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Sparebanken Møre har i tillegg forpliktet seg til å være en pådriver i dette arbeidet gjennom bankens visjon om å være den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet. Hver dag. 

Visjonen innebærer at vi skal ta en ledende rolle i å utvikle regionen vår. Gjennom kunnskap, engasjement og et betydelig bidrag tilbake til samfunnet, skal vi skape verdier som kommer både personer, næringsliv og samfunnet til gode. 

I 1987 definerte Brundtland-kommisjonen bærekraftig utvikling som en ressursbruk som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov. 

Som en regional aktør på Nordvestlandet er vi opptatt av bærekraft, vekst og utvikling i omgivelsene som banken er en del av, og dette vil være vårt fokusområde. Vi skal også se bankens bærekraftsarbeid i et nasjonalt og globalt perspektiv. 


En integrert del av strategien


I løpet av 2020 har banken både intensivert og strukturert arbeidet med bærekraft ytterligere. Det er definert bærekraftsansvarlige for alle relevante fagområder, som til sammen utgjør bankens bærekraftskomite. 

For å rette innsatsen mot de områdene som er viktigst for både interessentene og bankens langsiktige verdiskaping, er det gjennomført en vesentlighetsanalyse. Basert på denne er det formulert konkrete mål som inngår i en overordnet strategi for bærekraft som er vedtatt av styret. 

Bærekraft er videre løftet inn som et prioritert satsingsområde i bankens konsernstrategi for perioden 2021-2024. Den overordnede målsettingen er at Sparebanken Møre skal være en pådriver for bærekraftig utvikling. Målsettingen er konkretisert gjennom egne handlingsplaner og tiltak i alle bankens seksjoner/divisjoner. Arbeidet er i startfasen, og det vil være høy aktivitet på området utover i strategiperioden. 

I løpet av året har bærekraft i større grad blitt implementert i bankens styrende dokumenter, og det er gjennomført kompetansehevende tiltak for hele organisasjonen. Det er også igangsatt flere interne prosesser for å implementere bærekraftshensyn i bankens drift. En nærmere beskrivelse av dette finnes under «Vesentlige temaer». 

I 2020 er det også utarbeidet et grønt rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner.

Sparebanken Møre vil fortsette arbeidet med full styrke i 2021 – både i og utenfor banken. Vi skal ta vår del av ansvaret for en felles framtid gjennom å være en pådriver for bærekraftig utvikling på Nordvestlandet.  


Rapporteringsstandard 


Banken redegjør årlig for sitt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar i forbindelse med årsrapporten, i henhold til regnskapslovens §3-3c. Denne stiller krav til rapportering knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i forretningsstrategier, daglig drift og i forholdet til interessenter. 

For å sikre en systematisk og strukturert tilnærming, rapporterer banken i henhold til GRI-standard, Core option. Dette innebærer også rapportering av konsernets CO2-utslipp i henhold til Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). 

Som følge av tilslutning til UNEP FI Principles for Responsible Banking i 2019, utarbeider banken i 2021 for første gang en selvevaluering som skal gjennomgås av en uavhengig part. 

Sparebanken Møre vil i 2021 starte arbeidet med rapportering i henhold til Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).  

Sparebanken Møre skal videre følge markedspraksis samt relevante anbefalinger, herunder Euronext sin Veiledning om ESG-rapportering for utstedere. Den rapporterte informasjonen skal være presis, balansert, forståelig, sammenlignbar, rettidig og pålitelig. 

Bankens bærekraftsrapportering inngår i årsrapporten. Den vil også fungere som et selvstendig dokument som publiseres på bankens internettside. 


Organisering av arbeidet 


Styret har ansvar for å fastsette retningslinjer og strategi for bankens bærekraftsarbeid, mens administrerende direktør har ansvaret for implementering av strategien. 

Banken har i 2020 etablert en egen bærekraftskomite, som består av 10 bærekraftansvarlige som representerer ulike fagområder i banken. Komiteen har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av bankens bærekraftsstrategi, og rapporterer til konsernledelsen. Komiteen vil med sin tverrfaglige organisering bidra til å bringe bærekraft ut til alle ansatte. 

I tilknytning til etablering av Grønt rammeverk for utstedelse av obligasjoner, er det også etablert en Green Bond Committee som skal sikre oppfølging og etterlevelse av grønt rammeverk.  

Interessentdialog og vesentlighetsanalyse

Sparebanken Møre har valgt FNs bærekraftsmål nr. 17 Samarbeid for å nå målene, som et sentralt fokusområde i bærekraftsarbeidet. Vi har en bred og sammensatt interessentgruppe, og opplever at alle gruppene i økende grad er opptatt av hvordan banken ivaretar samfunnsoppdraget sitt og hvordan vi sammen kan nå målene.


Våre interessenter


Vi har definert de viktigste interessentene våre til å være følgende:
Vesentlighetsanalyse


I 2020 har banken gjennomført en vesentlighetsanalyse for å avdekke hvilke bærekrafttemaer som er viktig for interessentene våre, og som samtidig er viktig for bankens evne til langsiktig verdiskaping. Analysen viser hvor banken kan forsterke sin positive påvirkning, og hvor den kan redusere sin negative påvirkning innen bærekraft. 

I gjennomføringen av analysen ble det utarbeidet en spørreundersøkelse der ulike tema innen miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG) skulle rangeres (viktig, viktigere, viktigst). Interne respondenter representerte bankens ulike interessentgrupper i undersøkelsen, på bakgrunn av sin kjennskap til hva som er viktige områder for de ulike gruppene. Det ble utarbeidet et tilleggsdokument med begrepsdefinisjoner, for å sikre at respondentene hadde lik forståelse av de ulike temaene i spørreundersøkelsen. 

Interessentenes svar ble deretter sett i sammenheng med bankens strategi, og det ble foretatt en vurdering av de ulike temaenes påvirkning på evnen til langsiktig verdiskaping. Temaene ble diskutert i bankens konsernledelse, og de ble også presentert for bankens styre. 

Basert på en samlet vurdering er følgende 10 temaer definert som de mest vesentlige for bærekraftsarbeidet i Sparebanken Møre:

Temaer som havnet i områdene nederst og ytterst til venstre er tatt ut av matrisen. Temaene som gjenstår anses som de mest vesentlige, og rapporteres i henhold til GRI i årsrapporten.  


Interessentdialog i 2020 


Dialog med omgivelsene prioriteres høyt i Sparebanken Møre, og gjennom 2020 har vi hatt kontakt med interessentene våre på ulike måter. Her følger en skjematisk oppsummering av hovedtrekkene i interessentdialogen:

InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
KunderKundemøter/ kundekontakt | Kontakt med Kundeservice | Sosiale medier | ArrangementNærhet, tempo og lokalkunnskap | Brukervennlige produkter og tjenester | Kompetanse og omstilling | Bidrag til næringsutvikling | Dialog knyttet til hvordan bærekraft påvirker den enkelte bransjeEtablering/videreutvikling av digitale og selvbetjente løsninger | Tett oppfølging og økonomisk rådgivning i et krevende år som følge av Covid-19 | Gjennomføring av temamøter | Deltakelse i vekstgarantiordning | Gjennomføring av Næringsteft med ti ulike fagtemaer | Tilrettelegging av informasjon for gründere på sbm.no | Bærekraft er innlemmet i bankens bransjeanalyser
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
MedarbeidereArbeidsmiljø-undersøkelse | Medarbeider-utvikling | Lederutvikling | Medarbeider-samtaler | Møter med KonserntillitsutvalgLikestilling og mangfold | Attraktiv arbeidsplass | Kultur for læring og utvikling | Arbeidsrett og arbeidsmiljøNasjonal autorisasjons-ordning for finansielle rådgivere (AFR) | Resultater fra arbeidsmiljøundersøkelse ble fulgt opp av alle avdelingsledere | Etablering av bærekraftskomite | Kompetanseheving gjennom deltakelse i ulike workshops og bærekraftsfora | Gjennomføring av en rekke kurs gjennom NanoLearning | Tilrettelegging for kurs og videreutdanninger
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
Kapitalmarkedet, ratingbyråer og analytikereLøpende kontakt via telefon-/videomøter | Børsmeldinger og kvartalsrapporter | Generalforsamling | Andre arrangement i intern eller ekstern regiØkonomiske resultater | Åpen og etisk forretningsførsel | Konkurransedyktig avkastning for eierneFokus på tett oppfølging, transparens og likebehandling | Etablering av grønt rammeverk | ESG-informasjon ble utvidet og gjort enklere tilgjengelig i bankens kanaler | Etablering av nye IR-sider på sbm.no | Gjennomføring av kvartalspresentasjoner
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
LeverandørerLøpende kontakt via telefon-/video-/fysiske møter | Jevnlige oppfølgingsmøterÅpen og etisk forretningsførsel | Krav til leverandører | Kompetanse og omstilling | Bærekraft, prinsipper, materialvalg, transport, klimaFlere partnermøter gjennom året, der bærekraft er et av flere temaer på agendaen | Bærekraft inngår som vurderingskriterium når nye partnere vurderes | Bærekraft er innarbeidet som eget punkt i rutiner for anskaffelse
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
Samarbeids-partnereLøpende kontakt via telefon-/video-/fysiske møter | Jevnlige oppfølgingsmøterStøtte til forskning på bærekraftstemaer | Bidrag til næringsutvikling | Støtte til lokalsamfunnet | Åpen og etisk forretningsførsel | Kompetanse og omstilling på bærekraft | EU green deal og taksonomien. | Bærekraftig finansStøtte til forskningsprosjekter med Møreforskning og NTNU | Samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune for å kartlegge fylket i tråd med U4SSC om bærekraftig regionsutvikling | Partner i FN futurelab, og delaktig i ulike bærekraftsprosjekter | Samarbeid om seminar og konferanser der bærekraft er gjennomgående tema, blant annet North West, The Next Wave, FARM osv. | Deltakelse og faglige bidrag i ulike nettverksgrupper | Tett samarbeid med partnere ved gjennomføring av Næringsteft | Deltatt i ulike workshops med bærekraft som tema hos partnere
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
KonkurrenterTelefon-/video-/fysiske møter | E-post korrespondanseKompetanse og omstilling | Bærekraftige forretningsmodeller | BærekraftsrapporteringSamarbeid om utviklingsarbeid | Utveksling av erfaring og muligheter knyttet til ulike bærekraftsforpliktelser-/initiativ | Utveksling av erfaring og kunnskap gjennom deltakelse i tverrfaglige referansegrupper, blant annet i regi av Finans Norge
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
MyndigheterDeltakelse i ulike råd og utvalg | Telefon-/video-/fysiske møterRisikovurderinger i et bærekraftsperspektiv | Ansvarlig utlånspraksis | Antihvitvaskarbeid | Forhindre korrupsjon og økonomisk kriminalitet | God virksomhetsstyring | Stabile og sikre IT-løsninger | Personvern og informasjonssikkerhet | Implementering av EUs bærekraftsregelverkInnarbeiding av ESG-faktorer i kredittarbeidet. I | nnhenting av gyldig legitimasjon og løpende oppdatering av kunder | Rapportering i henhold til krav og forventninger | Gjennomføring av IKT-tiltaksplan | Implementering av ESG-faktorer i interne overordene retningslinjer og rammeverk
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
Lag og organisasjoner (støtte gjennom allmennyttige midler)Løpende kontakt via telefon-/video-/fysiske møter | Deltakelse på arrangementStøtte til lokalsamfunnet | Kompetanse og omstilling | Covid-19 konsekvenser | Utenforskap og likestilling | Mangfold | Bærekraft i sponsoravtalerStøtte til lag og organisasjoner, herunder også koronarelaterte støttetiltak | Initiering av nyinnspilling av «Optimist» for å bidra til inntektsgivende arbeid til aktører i regional kultur- og musikkbransje | Tildeling av talentstipend til 16 unge talent på Nordvestlandet
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
Forskning og akademiaLøpende kontakt via telefon-/video-/fysiske møter | Deltakelse på arrangement | Styreverv | Studieprogramråd | GjesteforelesningerKompetanse og omstilling | Støtte til forskning | Bærekraftige forretningsmodellerStudieprogramråd NTNU | Gjesteforelesning ved universitet og høgskoler | Betydelig økonomisk bidragsyter til forskningsaktiviteter | Hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap i Møre og Romsdal. | Støtte til ungdoms- og studentbedrifter | Aktiv bidragsyter til aktivitet i TEFT-lab
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
Bransje- og interesse- organisasjonerLøpende kontakt via telefon-/video-/fysiske møter | Deltakelse på arrangement | Deltakelse i nettverks-/referansegrupperÅpen og etisk forretningsførsel | Kompetanse og omstillingDeltakelse i referansegruppe for bærekraft og klimagruppe i regi av Finans Norge. | Etablering av samarbeid med «Plastfritt Hav» om plastrydding i fjøra | Deltager i Bærekraftsgruppen til Nordic Future Innovation.
InteressentDialog/møteplassViktigste temaer for interessentRelevante tiltak
MediaLøpende dialog gjennom digitale og fysiske møterÅpen og etisk forretningsførsel | Kompetanse og omstillingFokus på åpenhet, tilgjengelighet, presis informasjon og rask respons | Tips om aktuelle saker | Tilrettelegging av relevant informasjon
 

Våre forpliktelser

FNs bærekraftsmål


Sparebanken Møre støtter opp om alle FNs 17 bærekraftsmål. Basert på innsiktsarbeid, dialog med interessentene og funn fra gjennomført vesentlighetsanalyse, har vi valgt fem bærekraftsmål (SDG-profil) som vi mener vi har særskilte muligheter til å påvirke. Det er mål 8, 9, 11, 12 og 17. I tillegg har vi identifisert mål 3, 4, 5, 13 og 14 som delmål som vi også vil ha fokus på gjennom vår rolle både som arbeidsgiver, samfunnsaktør, investor, långiver, tilrettelegger og leverandør av finansielle tjenester. Vi vil arbeide med å forsterke positiv påvirkning og redusere negativ påvirkning innenfor disse målene. 

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Som regional sparebank og det største finansielle miljøet mellom Bergen og Trondheim er Sparebanken Møre en viktig kilde for finansiell informasjon og finansielle tjenester for både mennesker og næringsliv på Nordvestlandet. Vi jobber målrettet med entreprenørskap og innovasjon for å styrke verdiskapingen og sysselsetting i området vårt.


Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

For at Nordvestlandet skal være en attraktiv region også fremover, er det viktig at vi jobber aktivt med å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon. Sparebanken Møre ønsker å være både en pådriver og støttespiller for slike aktiviteter. 


Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Helt siden starten i 1843 har Sparebanken Møre bidratt til å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Dette er sentralt for både livskvalitet, innovasjonsevne, befolkningsutvikling og verdiskaping. Samfunnet vårt trenger sterke lokalmiljø for å utvikle seg, og Sparebanken Møre skal være en støttespiller for lokalsamfunnet.  


Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

For å kunne bidra til en bærekraftig regionsutvikling, må både det offentlige, næringslivet og enkeltmennesker endre sitt forbruk. Som samfunn forbruker vi i dag mer enn det som er miljømessig bærekraftig. Sparebanken Møre vil bidra til å snu dette ved å øke kunnskap og bevissthet, stille krav til kunder og leverandører, bidra til forskning på området og selv gjøre grep i egen organisasjon. Lykkes vi med dette vil det på sikt kunne føre til økonomisk vekst, reduserte klimaendringer og økt livskvalitet.


Mål 17: Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og lokalsamfunn må samarbeide for å oppnå en bærekraftig utvikling. Sparebanken Møre kan som en stor regional aktør utgjøre en forskjell. Vi vil oppmuntre til samarbeid og bidra til å knytte kunnskap og relasjoner på tvers av fag og bransjer gjennom å skape og støtte ulike møteplasser. Finans Norge - «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen»


Finans Norge har utviklet et Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen. Dette uttrykker følgende visjon:

«Finansnæringen i 2030 er lønnsom og bærekraftig. Vi finansierer, forvalter og forsikrer med kunnskap om klima. Slik skaper vi verdier og bidrar til grønn konkurransekraft».

Sparebanken Møre støtter opp om veikartet, og vil bidra i arbeidet for å nå både nasjonale og globale bærekraftsmål. 

Finans Norge har også arbeids- og referansegrupper relatert til bærekraft og klimarisiko. Sparebanken Møre har vært delaktig i disse gjennom 2020.EUs handlingsplan for bærekraftig finans


EU har utarbeidet en handlingsplan for bærekraftig finans, der EUs taksonomi er et av 10 virkemidler. For å bidra til målet om «net zero» klimautslipp innen 2050, vil Sparebanken Møre tilpasse seg og følge opp forventinger og krav som følge av dette ovenfor våre interessenter. Vi vil også ta rollen som pådriver i vårt nedslagsfelt.

EUs handlingsplan for bærekraftig finans gjenspeiler at finanssektorens rolle i utviklingen av samfunnet vil endres for å støtte agendaen for global bærekraft. Sparebanken Møre kan og vil være en viktig aktør når det gjelder å støtte og legge til rette for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Dette innebærer innarbeidelse av klima- og miljøhensyn så vel som sosiale hensyn, respekt for menneskerettigheter og økonomisk ansvar i forretningsaktiviteter.FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet (PRB)


FNs miljøprogram (UNEP) har et partnerskap med finanssektoren kalt United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI). Programmet består av 6 prinsipper, som har som mål å gjøre banknæringen i stand til å ta en lederrolle i å nå bærekraftsmålene og oppfylle Parisavtalen. 

Sparebanken Møre sluttet seg til UNEP FIs «Principles for Responsible Banking» i oktober 2019. Dette innebærer en forpliktelse til å implementere og gjennomføre tiltak som støtter opp om de 6 prinsippene frem til utgangen av 2023. Banken vil publisere en selvevalueringsrapport som gir informasjon om status for dette arbeidet i april 2021. Rapporten vil bli gjennomgått av uavhengig tredjepart.UN Guidelines for Business and Human Rights / OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper


Retningslinjene handler om hvilket ansvar næringslivsaktører forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. Regjeringen forventer at alle norske selskaper forholder seg til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guidelines for Business and Human Rights – UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Sparebanken Møre jobber for å etterleve retningslinjene, blant annet gjennom bankens Retningslinjer for Etikk og Samfunnsansvar.

 

Strategiske mål

Basert på bankens målsetting om å være en pådriver for bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål 8, 9, 11, 12 og 17 og avdekte vesentlige temaer, har Sparebanken Møre følgende strategiske mål for strategiperioden:


Oss selv:
 • Vi arbeider aktivt for å redusere egne klimautslipp (co2) med minst 25 prosent for perioden 2019 til 2025.
 • Vi skal bli klimakompensert i løpet av 2022, i tråd med FNs initiativ Climate Neutral Now.
 • Vi arbeider aktivt for likestilling og mangfold, og har en langsiktig ambisjon om minst 40% av hvert kjønn på alle nivå.
 • Bærekraft er en integrert del av alle innovasjons- og utviklingsprosesser.
 • Vi vektlegger åpenhet og transparens i vår kommunikasjon. 

Kunder og leverandører:
 • Vi tilbyr kundene våre bærekraftige produkter og tjenester.
 • Ansatte har kompetanse til å gi kundene råd om bærekraftige valg som bidrar til omstilling og potensielle nye forretningsmuligheter. 
 • For næringslivskunder med kreditteksponering over terskelgrense skal det minimum årlig gjennomføres ESG-vurdering. Utvikling måles årlig. 
 • Vi skal utstede grønne obligasjonslån.
 • Våre større leverandører skal årlig levere ESG-leverandørerklæring. 

Samfunnet:
 • Bærekraft er et viktig vurderingskriterium ved tildeling av samfunnsutbytte
 • Bærekraft inngår som eget punkt i alle sponsoravtaler. 
 • Vi tar initiativ til og støtter gode bærekraftsprosjekter på Nordvestlandet
 • Vi bidrar aktivt til å redusere økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon.

De strategiske målene dekker områder innenfor både miljø (Environmental), samfunn (Social) og styringsmessige forhold (Governance). 

 

Vesentlige temaer

Som følge av gjennomført vesentlighetsanalyse, våre valgte bærekraftsmål og langsiktige strategi er det definert 10 temaer som er særlig viktige for både banken og interessentene våre. I dette kapittelet presenteres temaene nærmere i henhold til GRI-standarden. De mest vesentligste temaene er

 • Økonomiske resultater 
 • Bidra til næringsutvikling 
 • Støttespiller for lokalsamfunnet 
 • Åpen og etisk forretningsførsel 
 • Ansvarlig utlånspraksis
 • Likestilling og mangfold
 • Kompetanse og omstilling 
 • Forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon
 • Krav til leverandører 
 • Klima og miljø


I beskrivelsene av de ulike temaene finnes informasjon om

 • Hvorfor temaet er viktig
 • Gjennomførte tiltak i 2020
 • Planlagte tiltak fremover 
 • Måling og evaluering
 • Ansvarlig enhet
 • Viktigste styrende dokumenter
 • GRI-indikatorer
 

Økonomiske resultater

Gode økonomiske prestasjoner er en forutsetning for bankens eksistens, og avgjørende for at vi skal kunne legge til rette for verdiskaping i området vårt. Temaet er derfor svært viktig både for banken og interessentene våre. 

Vi har eiere som forventer en avkastning på investeringene sine, og vi har långivere som låner oss penger basert på bankens lønnsomhet og soliditet. Vi har videre kunder som ønsker konkurransedyktige betingelser, samtidig som våre ansatte er opptatt av en god og trygg arbeidsgiver. Gode økonomiske prestasjoner er også viktig for at vi skal kunne støtte samfunnet rundt oss gjennom bankens samfunnsengasjement.

De økonomiske målsettingene for strategiperioden 2020-2024 er en egenkapitalavkastning som overstiger 11 prosent, og en kostnadsandel i prosent av inntekter som er lavere enn 40 prosent. Målet er også et lavere tapsnivå enn gjennomsnittet blant norske banker.  

Det finnes detaljert informasjon om temaet «Økonomiske resultater» i bankens årsrapport, se henvisninger i GRI-indeks.

 

Bidra til næringsutvikling

Banken er en betydelig bidragsyter til regional næringsutvikling og verdiskaping. Gjennom både samfunnsengasjement (gründerprogram, støtte til møteplasser og konseptet Næringsteft), og gjennom ordinær utlånsvirksomhet, deltakelse i vekstgarantiordningen og ulike kompetansehevende tiltak skal vi bidra til bærekraftsmål 8 om økonomisk vekst, mål 9 om innovasjon og infrastruktur og mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Nordvestlandet har et konkurransedyktig næringsliv, og mange av bedriftene er ledende innen sine bransjer. Bankens næringslivsrådgivere er lokale, og har spesialisert seg innenfor enkeltbransjer. Dette har vi gjort for å forstå behov, og for å kunne være aktive samtalepartnere i bedriftens utvikling. Samtidig ønsker banken å skape møteplasser der bedrifter innenfor ulike bransjer og fagmiljøer møtes. Dette motiverer og er utviklende for innovasjon og samarbeid.  

Et viktig arbeid for banken er også å bidra til å skape nye bedrifter. Gjennom programmet Næringsteft mobiliserer vi bredt for å motivere til knoppskyting og skape nye levedyktige bedrifter. I 2020 startet gjennomføring av den fjerde runden av Næringsteft, og totalt 484 bedrifter har vært deltagere i programmet siden oppstart i 2017. Dette har skapt nye arbeidsplasser gjennom flere selskaper på Nordvestlandet. 


Gjennomførte tiltak i 2020


Sparebanken Møre har ca. 6300 aktive næringslivskunder fordelt på 3 geografiske enheter og 6 forskjellige bransjer. I 2020 har våre 49 rådgivere på næringsliv invitert og hatt samtale med ca. 3000 kunder. I tillegg har vi egen kundeservice for næringsliv som er i daglig dialog med kundene.

Tett dialog med kundene har vært ekstra viktig gjennom 2020, for å være en støttespiller for kundene knyttet til konsekvensene av Covid-19. Som et strakstiltak for kundene innførte vi forenklet søknad om avdragsfritak for å lette situasjonen i en fase der mye var usikkert for bedriftene. Vi hadde tett dialog og oppfølging av kunders utnyttelse av de ulike statlige tiltakene som ble etablert. Det var viktig for oss å være en god sparringspartner for bedriftene når de sto i en svært uoversiktlig situasjon, og vi jobbet derfor svært tett opp mot bedriftene i regionen gjennom hele 2020. Både med en-til-en samtaler, men også med jevnlige nyhetsbrev, artikler og webinar.  


Program for gründere, investorer og vekstbedrifter

Næringsteft er en kompetansereise og konkurranse i regi av Sparebanken Møre for gründere i tidlig fase på Nordvestlandet. I 2019/2020 var 99 bedrifter med i programmet. For 2020/2021 var det 64 bedrifter med. Selv om dette er en reduksjon fra foregående år, er vi godt fornøyd med antallet bedrifter som deltar i årets program som ble et rent digitalt program som følge av Covid-19. Gjennom å gi disse entreprenørene tilgang til mentorer fra akademia, offentlig virkemiddelapparat, etablert næringsliv og investormiljø, gis de muligheter til å utvikle seg med større kraft og fart enn de kanskje hadde hatt mulighet til på egenhånd. Programmet treffer på bærekraftsmål 8 om økonomisk vekst, og bærekraftsmål 9 om innovasjon og infrastruktur. I tillegg legges det opp til å bygge nettverk og samarbeid på tvers av bedriftene i tråd med bærekraftsmål 17 om samarbeid. Gjennomgående skal bærekraft være en integrert del av forretningsideen til bedriftene som er med i NÆRINGSTEFT.

Sammen med Innovasjon Norge, PIR Invest, DNB og Startup Norway har vi arrangert kurset Angel Challenge for investorer som ønsker å investere i oppstartsbedrifter. Her møtes tidlig fase-vekstbedrifter og lokale investorer. Ved å øke tilgangen på risikovillig kapital i tidlig fase, samt engasjere en større bredde blant investorene, øker også mulighetene for flere bedrifter til å vokse.  Samtidig legger vi til rette for at en større andel av den lokale kapitalen kan investeres i nytt lokalt næringsliv. I 2020 var 12 gründerteam med på dette kompetanseprogrammet, noe som har resultert i flere nye partnerskap. I dette programmet samarbeider gode krefter for å bidra til utvikling av regionen i tråd med bærekraftsmål 8, 9 og 17.  

Det er også gjennomført Scale up-program for 20 vekstbedrifter i samarbeid med Protomore Kunnskapspark AS. Dette programmet har hovedsakelig vært forbeholdt gründere i Romsdal/ Nordmøre. Programmet hjelper bedrifter å vokse ved å bidra med kompetanse og mentoring.


Møteplasser

Næringsrelaterte møteplasser er viktig for å inspirere til innovasjon, samarbeid og bærekraftig omstilling. Møteplasser blir svært relevante når de spisses inn mot enkeltbransjer. Sparebanken Møre har gjennom 2020 bidratt til Midsundkonferansen – Fiskeri, The Next Wave - Marine næringer, FARM - Landbrukskonferanse, IDC - Industridesign konferanse og Byggebørsen - Eiendom, Bygg og Anlegg for å nevne noen. I 2020 har flere av disse hatt ekstra fokus på hvordan bransjene påvirkes av bærekraft, og hvordan omstilling kan skje. Flere av disse har gjennomført tilpassede opplegg som følge av covid-19. 


Innovasjon Norges Vekstgarantiordning

Innovasjon Norge har siden 2017 testet vekstgarantiordningen i samarbeid med utvalgte banker. Sparebanken Møre ble tatt opp i programmet i 2018, og fikk da en ramme på 50 mill. kroner som var øremerket kapital til vekstbedrifter i tidlig fase på Nordvestlandet. Sparebanken Møre fikk i 2020 økt bevilgningen med 125 mill. kroner. 26 bedrifter har mottatt lån i Sparebanken Møre gjennom Vekstgarantiordningen siden 2018.


Samarbeid

I tillegg har vi samarbeid med blant annet klyngeprogrammet NCE Blue Legasea. Prosjektet har tre delprosjekter som bidrar til utviklingen av den marine/biomarine næringen, bærekraftig utvikling, økt verdiskaping og næringsrelatert møteplass. Økt og utvidet samarbeid med Næringsforeningene i fylket har også resultert i bransjerelaterte aktiviteter. Sparebanken Møre engasjerer seg også i foreningenes styrer.


Planlagte tiltak


Vi fortsetter med programmet Næringsteft, og 4. runde avsluttes i mars 2021. Da annonseres de tre finalistene og vinneren av 1 million kroner. Frem til da er 64 bedrifter med i kompetansereisen som denne gang gjennomføres i digital versjon som følge av covid-19. Ny runde av NÆRINGSTEFT planlegges med oppstart høsten 2021. 

Angel Challenge-programmet lokalt vurderes videreført høsten 2021. Scale Up-programmet i samarbeid med ProtoMore vurderes videreført fra 2022. 

I tråd med bærekraftsmål 17 er bidrag til møteplasser og konferanser viktig for utviklingen av regionen, og for kompetansedeling og nettverksbygging både innad og på tvers av bransjene. Støtte og samarbeid om disse konferansene er viktig og planlegges gjennomført høsten 2021. 

Samarbeidet med klyngeprogrammet NCE Blue Legasea fortsetter i 2021, et klyngeprogram som er tilrettelagt for å drive en bærekraftig utvikling av marine produkter i Norge. Programmet jobber mot bærekraftsmål 2, 3, 9, 12, 14 og 17.

Det vil gjennomføres fagseminarer for bedriftskunder innen aktuelle temaer. Dette vil være en kombinasjon av digitale og fysiske arrangement. Det sterke og gode samarbeidet med næringsforeningene fortsettes og utvides til å inkludere flere felles aktiviteter. 

Vekstgarantiordningen viser seg å være et godt tilbud og treffer vekstbedriftene godt. Vi har ambisjoner om å videreføre denne ordningen i samarbeid med Innovasjon Norge for en ny periode. 


Måling og evaluering


Vi opplever god interesse og deltagelse på arrangementene våre. I tillegg gjør vi alltid evalueringer og tar med oss de tilbakemeldinger vi får fra deltagere og samarbeidspartnere i det videre arbeidet. Vårt mål med aktivitetene er at det skal bidra til næringsutvikling i regionen. Økt kunnskap om bærekraft, innovasjon og omstillingsevne har derfor vært viktige element 


Ansvarlig enhet 


Divisjon Næringslivsmarked og divisjon Kommunikasjon og Konsernstøtte, avd. Kommunikasjon og Samfunnsansvar


Styrende dokumenter

 • Møre 2024 (konsernstrategi)
 • Retningslinjer for bruk av samfunnsutbytte
 • Kredittrisikostrategi


GRI indikatorer 

103-1, 103-2, 103-3, SBM-N1, SBM-N2

 

Støttespiller for lokalsamfunnet

Sparebanken Møre har engasjert seg sterkt i arbeidet med å bygge attraktive og bærekraftige lokalsamfunn gjennom en årrekke. I tillegg til bankens sponsoravtaler med et hundretalls klubber i regionen, yter Sparebanken Møre støtte til små og store prosjekter i regionen gjennom tildeling av samfunnsutbytte. 

Det er bankens eierstruktur som gjør utdelingen av samfunnsutbytte mulig. Sparebanken Møre har to grupper av eiere; egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet, og bankens utbyttepolitikk legger til grunn at gruppene skal likebehandles. Ettersom lokalsamfunnene i Møre og Romsdal eier ca. 50 prosent av Sparebanken Møre, fases halvparten av bankens utdelte overskudd tilbake til regionen gjennom samfunnsutbytte til allmennyttige formål. Som følge av dette er banken en betydelig bidragsyter til gode tiltak innen kultur, idrett, nærmiljø, infrastruktur, kompetanse og næringsutvikling på Nordvestlandet. Banken har valgt å dele samfunnsutbyttet inn i konseptene TEFT-midler, TEFT-stipend og NÆRINGSTEFT. 


Gjennomførte tiltak i 2020  


Sponsorområdet 

Sparebanken Møre er en stor sponsor på Nordvestlandet, og vi har avtaler med rundt 120 store og små samarbeidspartnere innen idrett og kultur i nedslagsfeltet vårt. Alle nye sponsoravtaler som er inngått i 2019 og 2020 har et eget avsnitt som omhandler bærekraft der vi vektlegger bærekraftig økonomistyring, tiltak for likestilling og mangfold og reduksjon av klima- og miljøutslipp i vår oppfølging. Fotballklubbene AaFK og MFK som vi forlenget nye generalpartneravtaler med i 2020, har også en tilsvarende forpliktelse. Dette handler om samarbeid på bærekraftprosjekter ovenfor øvrige partnere og lokalsamfunnet til klubbene. Et resultat av fokus fra banken over flere år.


TEFT-midler

Lag og organisasjoner i Møre og Romsdal kan søke om TEFT-midler til allmennyttige formål. For regnskapsåret 2019 ble det avsatt 141 mill. kroner til samfunnsutbytte, og totalt mottok banken 1622 søknader, hvorav 1144 ble innvilget (70 %). Av disse gikk ca. 10 % til direkte covid-relaterte prosjekter. Selv om antall fysiske arrangementer er betydelig mindre i 2020 som følge av covid, er antallet søknader er omtrent på samme nivå som tidligere. Vi erfarer at mange aktører har tatt i bruk digitale løsninger for å komme ut til sine målgrupper. Banken er gjennom dette en viktig støttespiller for utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn. I tillegg omhandler mange av prosjektene tiltak relatert til god helse og livskvalitet, like muligheter, god utdanning, mindre ulikhet og utenforskap.

Søknadene favner bredt, og det søkes blant annet om støtte til nærmiljøtiltak som bygging og utbedring av turstier, bygging av gapahuker og andre trivselsskapende tiltak knyttet til turmål i regionen. Idrettslagene søker om støtte til vedlikehold og nybygg av anlegg og utstyr, samt om støtte til gjennomføring av arrangement. Kulturorganisasjoner søker i stor grad om støtte til gjennomføring av arrangement og til innkjøp av instrument, kostymer og tilsvarende. Banken har tidligere støttet organisasjoner som driver med ulike former for hjelpearbeid innad i fylket, og i 2020 formaliserte vi flere slike større samarbeid med mellom annet Kirkens Bymisjon, Røde Kors Hjelpekorps og Kirkens SOS. Dette gjorde vi for å hjelpe de som faller utenfor, samt støtte de som setter fokus på fysisk helse og utenforskap. 


Eksempler på bærekraftsprosjekter som Sparebanken Møre har støttet siste året:

 • Bærekraftsmåling av kommuner med programmet U4SSC

Gjennom sommeren og høsten 2020 har alle kommuner i Møre og Romsdal blitt målt på en rekke bærekraftsindikatorer i tråd med FN-programmet for smart og bærekraftig regionsutvikling (United for Smart and Sustainable Cities - U4SSC). Dette er første fylket i Norge der alle kommunene får en slik kartlegging, som bidrar til et godt bilde av hvilke bærekraftsutfordringer- og muligheter som finnes i regionen. 

 • Jakta på bærekraftsmetoden

En forlengelse av samarbeidet med FNs framtidslab og KPI målingene av kommunene i Møre og Romsdal er prosjektet «Jakta på bærekraftsmetoden». Sparebanken Møre har bidratt både økonomisk og med faglige ressurser til dette prosjektet Dette er et pilotprosjekt som gjennomføres i Møre og Romsdal med mål om å øke samhandlingen mellom det offentlige, akademia og næringslivet for å få fart på bærekraftig utvikling. Prosjektet har hatt spesielt fokus på sirkulær økonomi, utjevning av forskjeller og avfall. 

 • Sparebanken Møre er partner for FN Futurelab Ålesund

Laben er etablert i Ålesund, og er den andre framtidslaben for utvikling av bærekraftige byer og lokalsamfunn i tråd med FN-programmet for smart og bærekraftig regionsutvikling (United for Smart and Sustainable Cities - U4SSC). Den første laben er etablert i Wien. FN Futurelab Ålesund har partnere fra en rekke ulike bransjer, og fra ulike deler av Norge. Målet er at laben skal fungere som et økosystem for grønn omstilling. Sparebanken Møre sitter i samarbeidsrådet sammen med øvrige partnere, og er også utvalgt sammen med 6 andre til å utgjøre Framtidsrådet. 

 • Egeninitiert prosjekt - Plastkonto’n 

Sparebanken Møre støtter alle former for rydding av marin forsøpling som utføres av privatpersoner i lag og foreninger. Gjennom konseptet Plastkonto’n etablerte vi senhøsten 2020 en egen ordning for fjørerydding. Alle som fylte en konteiner med marint avfall fikk 16 000 kroner i betaling til den frivillige organisasjonen som organiserte de ulike ryddeprosjektene. Totalt ble det samlet inn 5500 kg marint avfall i Plastkonto-prosjektet i 2020. 

 • Rydding av marint avfall

Roer Martin Helseth har gjennomført opplæring av ungdommer i fridykking med rydding av marint avfall som formål med støtte fra banken. Vi har også videreført samarbeidet med Sommerfesten på Giske knyttet til innsamling av havplast som ble startet i 2019. Prosjektet handlet om å kjøpe festivalpass med innlevert havplast, og traff både på klimamål og mål om å redusere utenforskap. Prosjektet fikk i 2019 stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og inspirerte mange andre aktører til å gjøre det samme. I 2020 utgjorde dette 2200 kg med marint avfall. 

 • 15 mill. kroner til PET-skanner

I april 2020 bidrog Sparebanken Møre med 15 millioner kroner til innkjøp av en PET-skanner ved Ålesund Sykehus. Foreninga Sjukehuset Vårt startet en kronerulling i 2019, og hadde som mål å samle inn 30 millioner kroner til formålet. Mot slutten av 2020 var målet nådd, og totalt kom det inn 36 millioner kroner fra lokalt næringsliv og privatpersoner. Bidraget fra Sparebanken Møre var sterkt medvirkende til realiseringen. 

 • 250 nettbrett til sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger

Som følge av covid-19 ble det tidlig innført besøksforbud på sykehjem og omsorgsboliger. Mange eldre mistet mulighet til å være fysisk sammen med pårørende over en lang periode. Sparebanken Møre kjøpte inn 250 nettbrett som ble delt ut til sykehjem og omsorgsboliger for å styrke pårørendekontakten. Dette ble gjort i samarbeid med Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem i Møre og Romsdal (USHT) og Arena for Læring om Velferdsteknologi (ALV), som også vil forske på hvordan nettbrettbruken har betydning for pårørendekontakt. 

 • Møre og Romsdal Røde Kors 

Våren 2020 tok Sparebanken Møre kontakt med Møre og Romsdal Røde Kors, og ønsket i forbindelse med covid-19 å støtte arbeidet som spesielt hjelpekorpsene gjorde i regionen. Som et resultat av dette ble det kjøpt inn 13 hjertestartere, 4 whiteboard-kart til blant annet redningsoppdrag og 4 nettbrett til bruk i deres daglige arbeid. 

 • Et løft for kvinnefotballen i fylket

Gjennom dialog og samarbeid med Sunnmøre Fotballkrets, Nordmøre og Romsdal Fotballkrets, Molde FK og AaFK Fortuna, har Sparebanken Møre vært en viktig samtalepartner og premissgiver for kvinnefotballen i fylket. For perioden 2019-2021 bidrog vi med 8 millioner kroner til denne satsingen, og det er gjennomført tiltak både i krets, breddeklubber og toppklubber. Tiltaket skal bidra til å utligne forskjeller, og treffer blant annet på bærekraftsmål 5 om likestilling og mål 10 om mindre ulikhet.


Samarbeid med akademia og forskning


 • TEFT-Lab

TEFT-lab er et forskningssamarbeid med NTNU i Ålesund, og et knutepunkt for forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi. Her utforsker vi mulighetene det teknologiske skiftet byr på, og deltar aktivt i utdanning, forskning, nyskaping og formidling i skjæringspunktet økonomi og teknologi. I TEFT-lab er det samlet 7 PHD kandidater, hvorav 1 næringstipendiat fra Sparebanken Møre. I tillegg er 15 forskere ved NTNU knyttet til forskningsmiljøet i TEFT-lab. 

 • Støtte til forskningsprosjekter ved NTNU

Sparebanken Møre har i 2020 støttet to forskningsprosjekter ved NTNU Ålesund relatert til klimaendringer i havet. Det første prosjektet benytter «big data» og maskinlæring til å modellere plast i havet i Møre og Romsdal, mens det andre prosjektet, «Mikrofisk», har et tredelt mål. Forskning på miljøgifter og mikroplast i fisk er det ene, mens åpning av universitetet mot barn og unge og formidling av kunnskap til disse gjennom aktiv deltagelse i et reelt forskningsprosjekt er det andre. I tillegg skal man utforske hvilke rådata barn og unge kan samle for analyser av miljøgifter og mikroplast i fisk. 

 • Undervisning i personlig økonomi og entreprenørskap

Som hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal bidrar vi til økt kompetanse innen personlig økonomi for elever både i grunnskolen og på videregående skole. Hvert skoleår får nærmere 3000 elever opplæring gjennom programmene Økonomi og Karrierevalg og Sjef i eget liv. Rundt 50 autoriserte finansielle rådgivere bidrar med undervisning i skolene. Som følge av covid-19 ble de fleste gjennomgangene som var planlagt i 2020 utsatt til 2021. Sparebanken Møre er også med som veileder og jury knyttet til entreprenørskapsprogrammene til Ungt Entreprenørskap 

 • Øke interessen for realfag

Gjennom støtte til etablering av Newtonrom og flere skaper-verksteder, samt First Lego League - verdens største teknologiturnering for barn, ønsker vi også å bidra til læreglede og kompetanse knyttet til realfag. Vi er i tillegg jevnlig ute i skolene med foredrag om både samfunnsøkonomi og makroøkonomi. 


Næringsteft


NÆRINGSTEFT er en kompetansereise og konkurranse for gründere, med mål om å bidra til et større mangfold av gründere og vekstbedrifter i regionen. For 2020 er 64 gründerteam med. Se ellers utdypende informasjon om Næringsteft i temaavsnittet «Bidrag til næringsutvikling». 


TEFT-stipend


Unge talenter er gode forbilder for menneskene rundt seg, og gjennom TEFT-stipendet gir vi ungdommer muligheten til å satse videre på sitt talent innen kategoriene idrett, kultur og åpen klasse. Stipendet var i 2020 på 50 000 kroner, og 15 ungdommer fikk tildelt totalt 750.000 kroner. Vi opplever at stipendet har stor betydning for mottakernes utvikling, og vi har tett dialog med blant annet kretsene i fylket i juryarbeidet. Mottakerne selv uttrykker stor glede av å bli sett, og formidler at dette gir motivasjon til videre arbeid utover stipendet. Siden starten i 2007 har mer enn 350 lokale talenter mottatt TEFT-stipend. Eksempler på tidligere mottakere er Sigrid Raabe, Karsten Warholm og Sebastian Foss Solevåg.


Planlagte tiltak


Sparebanken Møre planlegger å videreføre en rekke av tiltakene som er nevnt over, og vurderer også fortløpende nye tiltak som er direkte relatert til prioriterte bærekraftsmål. Vi vektlegger også prosjekter der flere aktører jobber sammen for å nå målene.  

Som følge av avlyste gjennomganger i skolene i 2020, vil det etableres en digital versjon som kan gjennomføres i 2021. Slik kan vi sikre at elevene ikke går glipp av verdifull kompetanse. 


Ansvarlig enhet


Seksjon Kommunikasjon og Konsernstøtte ved avdeling Kommunikasjon og Samfunnsansvar har ansvar for strategi, oppfølging og rapportering. 


Måling og evaluering 


Bærekraft er tema i møter med bankens sponsorater. Disse gjennomføres minimum en gang per år.  

For samfunnsutbytte gjennomføres det halvårlig rapportering til styret. Alle prosjekter som tildeles midler er gjenstand for evaluering både underveis og i forkant av evt. forlengelse av støtte. For de større prosjektene er det tett dialog, og Sparebanken Møre er også selv delaktig i flere av prosjektene. 


Viktigste styrende dokumenter 

 • Møre 2024 (konsernstrategi)
 • Retningslinjer for bruk av samfunnsutbytte 
 • Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar 
 • Rutiner for sponsorarbeid


GRI indikator

103-1,103-2,103-3,413-1,SBM-L1

 

Åpen og etisk forretningsførsel

Sparebanken Møres virksomhet er avhengig av tillit fra både kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Banken jobber derfor systematisk og målrettet for å sikre dette gjennom høy etisk standard, og åpenhet rundt intensjoner, standpunkt, aktiviteter og fremtidsutsikter. 

Sparebanken Møre skal utvise profesjonalitet og dyktighet i alle ledd. Det gjelder både for konsernets forretningsdrift og for handlemåten til hver enkelt. Alle medarbeidere og tillitsvalgte skal opptre med aktsomhet, redelighet og saklighet, og avstå fra handlinger som kan svekke tilliten til konsernet. Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar og skal fremstå som gode eksempler for andre.


Gjennomførte tiltak i 2020


Sparebanken Møre har forpliktet seg til å følge «God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling», en bransjenorm forvaltet av FinAut. Alle ansatte i kundeposisjon har gjennomgått dette og det vil være et obligatorisk kurs for nyansatte. I tillegg vil dette ha fokus både i opplærings- og kontrolløyemed. Bankens Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar gir føringer for hvordan bankens medarbeidere skal opptre og håndtere forhold knyttet til etiske vurderinger, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, likestilling, sosiale forhold, det ytre miljøet og bekjempelse av hvitvasking og korrupsjon. Det er arbeidet med en oppdatering av retningslinjene i 2020. Retningslinjene er også gjennomgått for alle nyansatte. 

Det er videre etablert Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter. Hensikten med retningslinjene er å beskrive de organisatoriske og administrative prosedyrene for å identifisere, forhindre og håndtere interessekonflikter når finansielle tjenester tilbys eller andre aktiviteter utføres i Sparebanken Møre. 

Som børsnotert konsern, er det viktig for Sparebanken Møre å sikre at markedsaktører får korrekt, tydelig, relevant og samtidig informasjon. Banken har egne retningslinjer for rapportering av finansiell og annen investorinformasjon, og i 2020 er bankens IR-sider videreutviklet for å sikre enkel tilgang til aktuell informasjon relatert til virksomhetsstyring, kursutvikling og finansielle resultater.

I 2020 er det videre gjennomført en oppdatering av bankens internettsider, for å sikre at de skal være i tråd med nye forventede krav til Universell Utforming fra EU. Vi har startet arbeidet med oppgradering av nett- og mobilbanken, som tilpasning til kriterier i EUs webdirektiv. Målet med dette arbeidet er å gjøre sidene mer brukervennlig både for de med nedsatt funksjonsevne (syn, hørsel), men også for alle andre kunder som benytter seg av våre sider.

Internt ønsker Sparebanken Møre å legge til rette for en åpen ytringskultur. Det er viktig at ulovlige og kritikkverdige forhold og andre avvik avdekkes og følges opp så tidlig som mulig. Sparebanken Møre har oppdatert «Rutine for intern varsling» i 2020 og det er gjennomført NanoLearning for alle ansatte.

Sparebanken Møre er videre tilsluttet UNEP FI Principles for Responsible Banking (PRB), som bidrar til åpenhet gjennom jevnlig rapportering av status innen forhold knyttet til ESG.


Planlagte tiltak


I 2021 skal banken jobbe med videreutvikling av bankens rapportering av bærekraft og samfunnsansvar. Som følge av bankens tilslutning til UNEP FIs Principles for Responsible Banking, skal Sparebanken Møre publisere en selvevaluering som inneholder status for arbeidet i april. Informasjonen skal gjennomgås av en uavhengig tredjepart og gjøres tilgjengelig på bankens internettsider. 

En oppdatert versjon av Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar skal forelegges bankens styre i 1. kvartal 2021. Dokumentet skal deretter gjennomgås for alle ansatte via NanoLearning og gjøres tilgjengelig på bankens internettsider. Det vil også gjennomføres en NanoLearning i forhold til «Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter» for alle ansatte i 2021. Påminnelser sendes ut for å sikre så høy gjennomføringsgrad som mulig.


Måling og evaluering


Det gjennomføres jevnlig kompetanseoppdateringer innen etikk for alle ansatte i Sparebanken Møre. I tillegg er retningslinjene tema i årlig medarbeidersamtale. For alle finansielle rådgivere innen personmarked, næringsliv og kundeservice som skal gjennom autorisasjonsordningen, er etikk også en del av den årlige og obligatoriske oppdateringen.


Ansvarlig enhet 


Kravet om åpen og etisk forretningsførsel gjelder for alle ansatte i Sparebanken Møre. Seksjon Organisasjonsutvikling har ansvar for dokumentet «Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar i Sparebanken Møre».


Viktigste styrende dokumenter

 • Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
 • Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter
 • Retningslinjer for rapportering av finansiell og annen investorinformasjon
 • Rutine for intern varsling
 • Overordnet bærekraftsstrategi


GRI indikatorer;

103-1, 103-2, 103-3, 417-2, 417-3, 418-1

 

Ansvarlig utlånspraksis

Å gi lån til personkunder og næringslivskunder er bankens kjernevirksomhet. Vår langsiktige lønnsomhet er avhengig av at kundene våre tar ansvarlige valg. Som långiver har vi påvirkningskraft til å bidra til bærekraftige initiativer og løsninger. ESG-vurderinger i dette arbeidet vil også være viktig fra et risikostyringsperspektiv.

Bankens kredittrisikostrategi vektlegger at kundens kredittverdighet skal sees i et langsiktig perspektiv. Sparebanken Møre skal fremstå med høy etisk standard, og skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer som har et tvilsomt renommé. Sparebanken Møre er åpen for alle typer kunder innenfor definerte markedsområder, og vil ikke diskriminere kunder basert på alder, kjønn, nasjonalitet, religion eller sivil status. 

Flere bedrifter som banken har utlån til, driver virksomhet som vil ha påvirkning på miljøet. Gjennom kredittgivningen har banken indirekte påvirkningsmuligheter på det ytre miljøet. Sparebanken Møre skal ikke yte finansiering til kunder:

 • med virksomhet innen tobakk, pornografi, kontroversielle våpen eller til selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand
 • vi har grunn til å tro ikke følger bankens etiske retningslinjer eller som på andre måter driver virksomhet som strider med allmennhetens oppfatning av god etisk atferd
 • har opptrådt uredelig overfor banken eller det er kjent at har opptrådt uredelig overfor andre aktører eller hvor det er kjent at selskapet eller eiere har vært involvert i kriminell virksomhet
 • som driver i strid med offentlige lover, forskrifter og pålagte miljøkrav


Gjennomførte tiltak i 2020


Sparebanken Møre har en utlånsportefølje som fordeles ca. 70 % til personkunder og 30 % til næringslivsmarkedet. Næringslivsporteføljen er bredt differensiert innenfor næringen handel/tjenesteytende, industri, marin, eiendom og offshore/supply. Selv om næringslivsporteføljen kun utgjør 30 % av bankens totale utlånsportefølje, er det mot næringslivskundene banken vil ha størst påvirkningskraft mht. bærekraft/ESG.

I 2020 har vi for alvor satt bærekraft på agendaen internt i banken mht. kredittgiving for næringslivskunder. Året er benyttet til kompetanseheving og bevisstgjøring, og temaet har blant annet blitt en del av bankens bransjestrategier. I tillegg ble det på tampen av året satt i gang et prosjekt for å etablere retningslinjer og krav til ESG-vurderinger i forbindelse med kredittgivning på næringsliv. Det utvikles et eget vurderingsverktøy for dette arbeidet som skal bidra til å kartlegge bankens kunder mht. ESG. Analyser og vurderinger skal dokumenteres og inngå i beslutningsgrunnlaget ved innvilgelse eller årlige engasjementsgjennomganger av kredittengasjement. Alle dimensjonene (ESG) vil bli inkludert, men hovedfokus vil likevel være på våre kunders påvirkning (positivt og negativt) på miljø og klima. Dette arbeidet vil fortsette utover i 2021.

Vi har god dialog med egne kunder i forbindelse med finansiering, slik at de i sin virksomhet ikke forringer miljøet, bryter menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter, og at de jobber for antikorrupsjon og åpenhet. Målet er å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Dette vil bli ytterligere styrket i 2021, gjennom bl.a. implementering av ESG-vurderinger i kredittvurderingene som skal ivareta krav fra blant annet PRB og OECD. 

Vi har i 2020 etablert vårt første grønne rammeverk. Det grønne rammeverket innebefatter både Sparebanken Møre og det heleide datterselskapet Møre Boligkreditt AS. Midler under det grønne rammeverket vil bli anvendt til å finansiere og/eller refinansiere lån knyttet til energieffektive boliger og næringsbygg, fornybar energi, samt lån til miljøeffektive og sirkulær økonomisk tilpassede produkter og tjenester og prosesser innenfor havbruksnæringen. Swedbank har bidratt i utarbeidelsen av rammeverket, Multiconsult har levert sin tekniske rapport og rammeverket har en uavhengig vurdering av Sustainalytics. 

Situasjonen med covid-19 og nedstengingen av Norge i mars førte til at mange bedrifter og personmarkedskunder sto i en usikker situasjon. Flere bedrifter måtte stenge dørene eller opplevde at kundene uteble noe som resulterte i sviktende omsetning og for noen også permittering av ansatte. Flere sto brått overfor usikre fremtidsutsikter. Som et strakstiltak innførte banken nettbasert søknad om avdragsfritak på lån for kunder som sto i en slik situasjon. Dette gav rask effekt for de som hadde behov for det. I tillegg ble renteendringer fremskyndet for å lette situasjonen for kundene. Kundene ble fulgt tett opp, og gjennom ulike tiltak, en-til-en samtaler, nyhetsbrev, artikler og webinar hadde vi fokus på å være gode støttespillere i en krevende situasjon. 

Banken har i 2020 etablert en bærekraftskomite, hvor kredittmiljøet er representert ved kredittsjef, leder for næringsliv stab samt fra personmarked stab.


Planlagte tiltak


Vi vil fortsatt ha fokus på opplæring og kompetanseheving for ansatte som jobber med kreditt i banken. 


Næringsliv

For næringslivsmarkedet vil bærekraftsarbeidet øke i styrke gjennom 2021. Ovennevnte prosjekt hvor det skal etableres retningslinjer og krav til ESG-vurderinger vil ferdigstilles og implementeres i løpet av første halvår. Målsettingen er at alle utlånskunder med engasjement over et terskelnivå skal være gjenstand for en ESG-risikovurdering gjennom et sett av spørsmål og vurderinger som gjøres opp mot den enkelte kunde. Vurderingsskjemaet vil ha en generell og en bransjespesifikk del. Bransjelederne og rådgivere er delaktig i utarbeidelse av vurderingsskjemaet. ESG-vurderingen skal resultere i en scoring av kunden, og ved høy risiko vil det bli satt krav til kunden om å etablere tiltak/handlinger som reduserer ESG-risikoen. Banken vil følge opp disse tiltakene opp mot kunden. ESG-vurderingen skal oppdateres årlig, men med hyppigere oppfølging ved høy risiko. Vi kan oppleve at bankens kunder har ulikt kompetansenivå rundt disse problemstillingene, og det er derfor viktig med en tett og god dialog med kundene. 

I forbindelse med implementering av ESG-vurderinger av bankens næringslivskunder (utlån), vil det bli gjennomført en ytterligere og omfattende spisset opplæring. Økt kunnskap om vurdering av klimarelatert risiko vil være fokus. 

Bankens bransjestrategier vil også bli ytterligere spisset mht. ESG og klimarisikovurderinger i løpet av 2021.


Personmarked (PM)

For personmarked er bærekraftig finans et eget emne i autorisasjonsordningen. Alle rådgivere på personmarked er autoriserte eller i et autoriseringsløp. Alle må dermed gjennomføre en bærekraftsmodul i sine kunnskapsprøver og i kunnskapsoppdateringene videre. Det vil også tilbys flere opplæringsmoduler i bærekraftsrelaterte emner gjennom Møreskolen i 2021. Flere av disse som obligatoriske moduler. 

Personmarked vil i 2021 fokusere på å øke sin bærekraftskompetanse som skal komme kundene, samfunnet og banken til gode ved å utøve god kunderådgivning og bærekraftig engasjement. Vi vil jobbe for at bærekraft skal være en naturlig del av kundesamtalen. Vi skal gi kundene gode råd som bidrar til at de kan ta gode og bærekraftige valg, om det gjelder oppgradering av bolig eller plassering av midler. Personmarked skal videre tilby grønne investeringsvalg samt utvikle og lansere grønne lån. 

Personmarked skal oppfordre til lokal handel, benytte samfunnsutbytte på en smart og bærekraftig måte, drive opplæring og ansvarliggjøring av kunder, skoleelever og samfunnet rundt oss. Å sørge for at kundene har god oversikt og kontroll med eget forbruk er også en viktig oppgave for banken.

Banken tilbyr i dag flere produkter og tjenester med sosial profil for kundene. 

 • Studentlån (forbrukslån til studieformål med lavere pris)
 • Depositumskonto
 • Førstehjemslån
 • Møre Ung boliglån (rimeligere boliglån for kunder mellom 18-33 år)
 • Mastercard ung (kredittkort for kunder mellom 18-33 år med lavere kredittgrense og strengere nedbetalingsregler)

Samlet tall for denne porteføljen var ved utgangen av 2020 tett under 11 milliarder kroner, ca. 24 % av PM-porteføljen. 

I tillegg har kundene på personmarked egen personlig rådgiver som årlig følger opp kunden med totalrådgivning. Våre rådgivere på personmarked er autorisert i hele bredden (investering og sparing, skadeforsikring, personforsikring og kreditt).


Måling og evaluering


I Sparebanken Møre er det fordelt kundeansvarlige på 80% av kundene, og disse skal følges opp av kundeansvarlig med samtale minst en gang årlig. I tillegg er det ekstra tett oppfølging av de mer risikoutsatte engasjementer på næringsliv. 

Gjennom 2020 har det vært tett oppfølging som følge av covid-19, for å bistå i den utfordrende og uavklarte situasjonen som har vært. Dette har gitt oss god kunnskap om situasjonen for både personmarked- og næringslivskundene våre.

Når vi i 2021 starter med gjennomføring av ESG-vurderinger av næringslivskundene, vil vi kunne si enda mer om status for disse og identifisere hvilke tiltak som bør iverksettes på både kort og lang sikt. 


Ansvarlig enhet 


Seksjon Risikostyring og Compliance ved avdeling kreditt. 


Viktigste styrende dokumenter


De vesentligste styringsdokumentene for ansvarlig utlånspraksis er kredittrisikostrategi og kreditthåndboken. Kredittrisikostrategien revideres årlig. Målrammer i strategien og status for kredittrisiko følges bl.a. opp gjennom bankens månedlige risikorapporter. Kreditthåndboken oppdateres/revideres løpende. 


GRI indikator

103-1, 103-2, 103-3, FS7, FS8

 

Likestilling og mangfold

Dette avsnittet om likestilling og mangfold og påfølgende avsnitt om kompetanse og omstilling utgjør i fellesskap bankens rapportering på aktivitets- og redegjørelsesplikten. 

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Mangfold på arbeidsplassen innebærer at vi gjenspeiler samfunnet vi er en del av. 

I Sparebanken Møre skal likestilling og mangfold være en integrert og naturlig del av vår personalpolitikk. Alle skal ha like muligheter, og dette skal gjenspeiles i våre rutiner for arbeidsmiljø, rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, tilrettelegging, utvikling og forfremmelser. Et diversifisert arbeidsmiljø bidrar til bedre beslutningsprosesser, økt innovasjon og bedre kundeopplevelser. I et eksternt perspektiv ønsker vi påvirke gjennom å stille krav til leverandører, kunder og samarbeidspartnere.

Banken har nulltoleranse for alle former for diskriminering, inkludert verbal, fysisk og seksuell trakassering, diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, foreldrepermisjon eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, alder, språk, religion, livssyn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller fysisk funksjonsevne. Vi er også opptatt av å ha gode og lett tilgjengelige rutiner for varsling. 

Av totalt 369 medarbeidere i banken ved utgangen av 2020 var det 223 kvinner (60,4 3%) og 146 menn (39,57 %). Tabellen under viser kjønnsfordeling per stillingsnivå, oppgitt i % (GRI 405 -1):

Andel kjønn fordelt på stillingsnivåKvinnerMenn
Nivå 10,00 %100 %
Nivå 233,33 %66,67 %
Nivå 345,45 %54,55 %
Nivå 443,68 %56,32 %
Nivå 572,67 %27,33 %
Nivå 657,14 %42,86 %
Totalt60,43 %39,57 %
Andel i bankens styre50,00 %50,00 %

I 2020 er dette alderssammensetning fordelt på stillingsnivå, oppgitt i % (GRI 405-1).

 30 år og under31-50 år51 år og over
Nivå 10,0 %0,3 %0,0 %
Nivå 20,0 %0,8 %1,6 %
Nivå 30,0 %5,7 %9,8 %
Nivå 40,0 %11,9 %11,9 %
Nivå 53,3 %24,7 %21,7 %
Nivå 63,8 %3,0 %1,6 %
Totalt7,0 %46,3 %46,6 %

Tabellen under viser kvinners lønn i % av menns ved 100 % stilling fordelt på stillingsnivå (GRI 405-2).

 Andel kvinnerLønn i forhold til menn*
Nivå 1 AD0,00 %0,00 %
Nivå 2 ADLG33,33 %98,27 %
Nivå 345,45 %98,56 %
Nivå 443,68 %86,73 %
Nivå 572,67 %92,66 %
Nivå 657,14 %91,88 %
Totalt60,43 %82,36%**
* Kvinners lønn i prosent av menns lønn viser gjennomsnitt ved 100% stilling
** Den viktigste årsaken til differansen mellom kvinner og menns totale lønn er kjønnsfordelingen per stillingsnivå; med størst andel menn på nivå 1-4, og størst andel kvinner på nivå 5-6.
GjennomsnittslønnAndel kvinnerNOK*
Menn39,57 %678 083
Kvinner60,43 %558 504
Totalt100,00 %605 817
*Gjennomsnitt ved 100% stilling

Sparebanken Møre skal legge til rette for uttak av lovfestede permisjoner og ønsker å fremme en jevnere fordeling av familie- og yrkesarbeidet blant foreldre. Tabellen under viser uttak av foreldrepermisjon i samlet antall dagsverk og i % av eget kjønn (GRI 401-3).

Uttak av foreldrepermisjonSamlet antall dagsverkI prosent av eget kjønn
Menn4011,03 %
Kvinner1 9603,47 %
Totalt2 3612,47 %

Sparebanken Møre skal gjennom systematisk HMS-arbeid, god ledelse og godt arbeidsmiljø bidra til lavt jobbrelatert sykefravær. Vi har over tid hatt lavt legemeldt sykefravær som i 2020 var på 3,86 %. Tabellen under viser legemeldt sykefravær i samlet antall dagsverk og i % av eget kjønn.

SykefraværSamlet antall dagsverkI prosent av eget kjønn
Menn4191,42 %
Kvinner3 2676,34 %
Totalt3 6863,86 %

Det ble rekruttert 19 nye medarbeidere i banken i 2020 (GRI 401-1 a).

NyansatteUnder 3030-5050 +
PM870
NL010
Seksjon111
Totalt991

Det var 16 medarbeidere som sluttet i banken i 2020 (GRI 401-1 b).

SluttetUnder 3030-5050 +
Personmarked054
Næringsliv010
Seksjon024
Totalt088

Sparebanken Møre skal legge til rette for muligheten for redusert arbeidstid ved helsemessige, sosiale eller velferdsmessige årsaker. I 2020 hadde vi 39 av totalt 369 medarbeidere med redusert stilling. Det var også 18 midlertidig ansatte i banken. Tabellen under viser ansettelser fordelt på kontraktstype for banken og for Møremegling (GRI-102-8).

Ansettelseskontrakt/ ansettelsestypeMorbankMøremegling
Fast heltidsansatte33011
Fast deltidsansatte391
Totalt fast ansatte (inkl. permisjoner og sykmeldte)36912
Midlertidig ansatte180

Gjennomførte tiltak i 2020


I forbindelse med strengere krav knyttet til aktivitets- og redegjørelsesplikten har alle personalpolitiske dokumenter og prosedyrer blitt gjennomgått for å avdekke risiko for trakassering og diskriminering. Enkelte tiltak er enten iverksatt eller planlagt iverksatt i 2021. Det er også gjennomført en kartlegging av deltidsansatte, hvorpå ingen av bankens ansatte har rapportert at de arbeider deltid ufrivillig. Nedenfor vises en oversikt over våre generelle personalpolitiske prosedyrer, og hvilke tiltak som er gjennomført i løpet av 2020.

Arbeidsmiljø

Sparebanken Møre ønsker å legge til rette for arbeidsplasser skapt av interesserte og engasjerte medarbeidere. Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø gjennom personalpolitiske tiltak, involvering og utvikling av medarbeiderne og reflekterte tilbakemeldinger. Gode tilbakemeldinger på dette og høy medarbeidertilfredshet vil i neste omgang gjenspeiles i en oppfatning av oss som en attraktiv arbeidsgiver.

Årlig måler vi medarbeidernes tilfredshet og kartlegger både arbeidsmiljø, engasjement, ledelse og kommunikasjon samt risikokulturen i Sparebanken Møre. Resultatene gir oss en forståelse av hva vi som organisasjon er gode på og hvor vi kan bli bedre. For 2020 fikk vi en AMU-score på 8,3 på en skala fra 1-10, noe som vi mener gjenspeiler et veldig godt arbeidsmiljø. I tillegg viser resultatene at våre ansatte i meget stor grad vil anbefale Sparebanken Møre som arbeidsplass.

Rekruttering

Sparebanken Møre har utarbeidet og benytter en rekrutteringsprosess basert på DNV-sertifisert modell. Prosessen skal hensynta arbeidsmiljølovens og diskrimineringslovens krav. Det innebærer blant annet at det ikke er lov til å diskriminere søkere på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, familieplanlegging, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Intervjumaler som benyttes av Personalavdelingen hensyntar disse forhold. 

Lønns- og arbeidsvilkår

Godtgjørelser i Sparebanken Møre skal bidra til konsernets måloppnåelse og fremme ønsket adferd. 

Videre skal godtgjørelser være et virkemiddel for god styring og kontroll med konsernets risiko, motvirke uønsket risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.

Ansatte i Sparebanken Møre får sin godtgjørelse fastsatt ved individuelle avtaler, kollektive avtaler (tariffavtaler) eller ved administrativ beslutning. Sparebanken Møre har etablert hovedprinsipper for konsernets belønningsstrategi.

Gjennom bankens årlige lønnsvurdering skal vi jobbe for å minske lønnsgapet mellom kvinner og menn. I tillegg til å belønne gode prestasjoner var det i lønnsoppgjøret i 2020 fokus på utjevning av større lønnsforskjeller. Det ble også innført helseforsikring som standard for alle ansatte. 

Disse kan ordningene kan inngå i Sparebanken Møres godtgjørelser (GRI 401 -2): 

 • Fast lønn
 • Variabel engangsgodtgjørelse basert på leveranser og prestasjoner
 • Bonus
 • Pensjonsordning
 • Personalforsikringer
 • Felles goder 

 

Forfremmelse og utviklingsmuligheter

Sparebanken Møre skal legge til rette for karriereutvikling både mot ledelse- og fagorientering og skal ha fokus på begge karriereveier. Det gjennomføres kvartalsvis gjennomgang av stedfortredere og mulige etterfølgere av ledende ansatte. Dette arbeidet skal hensynta bredde i organisasjonen. Videre gjennomføres en årlig gjennomgang av organisasjonen med stedfortredere og mulige etterfølgere i bankens godtgjørelsesutvalg. 

Det gjennomføres minimum fire oppfølgingssamtaler årlig, hvorav den ene er en medarbeidersamtale. Arbeidsmiljøundersøkelsen viste at 95 % av de spurte gjennomførte medarbeidersamtaler i løpet av 2020 (GRI 404-3). I informasjon som gis ansatte i forbindelse med medarbeidersamtaler ble det i 2020 fremhevet at familieplanlegging, sykefravær, varsel om trakassering, etnisitet, religion, livssyn og politisk ståsted ikke skal kunne føre til forskjellsbehandling i forbindelse med forfremmelser og utviklingsmuligheter. 


Tilrettelegging og Balanse arbeidsliv og familie

Sparebanken Møre arbeider for å være en inkluderende arbeidsplass for medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. Banken jobber med helseforebyggende tiltak og stimulerer til fysisk aktivitet blant annet gjennom et aktivt bedriftsidrettslag-SMIL samt støtte til egen trening. Det skal legges til rette for tilpasning av arbeidsplass og arbeidsinnhold når helse eller andre årsaker tilsier det.

Sparebanken Møre skal tilrettelegge for en god bedriftshelsetjeneste. Årlig rapporterer leverandør av bedriftshelsetjenester eventuelle forbedringsområder med hensyn til arbeidssituasjon/ergonomi på organisasjonsnivå. Som et supplement til bedriftshelsetjenesten har Sparebanken Møre også inngått avtale om psykologbistand med ekstern aktør.

Sparebanken Møre skal tilrettelegge for en god balanse mellom arbeidsliv og familie. Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum 5 måneder har krav på å gå opp minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden. Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at arbeidstakere som er ute i foreldrepermisjon over lengre tid ikke sakker akterut lønnsmessig, og å motivere til uttak av lengre permisjon.

Vi har fleksitidsordning og praktiserer det vi omtaler som «fleksibilitet begge veier». Det er også mulighet for å arbeide hjemmefra når forholdene tilsier det. Totalt sett skal Sparebanken Møre i begrenset grad basere virksomheten på overtidsarbeid. Vi har gode sosiale ordninger som bedriftsidrettslag, gode personalforsikringer og firmahytter/leiligheter som ansatte med familie kan benytte seg av.


Varsling 

Sparebanken Møre ønsker å legge til rette for en åpen ytringskultur. Et godt ytringsklima er viktig for arbeidsmiljøet, den enkeltes trivsel og for at virksomheten skal kunne drives på best mulig måte. Det er viktig at ulovlige og kritikkverdige forhold og andre avvik avdekkes og følges opp så tidlig som mulig. Sparebanken Møre har fokus på at ansatte skal føle seg trygg på at det å ta opp kritikkverdige forhold er en naturlig del av den enkeltes ansvar på arbeidsplassen.

Sparebanken Møre har gode varslingsrutiner som skal legge til rette for en trygg og forsvarlig varsling. Ansatte har en lovfestet rett etter arbeidsmiljøloven til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og i enkelte tilfeller har ansatte også en lovfestet plikt til å varsle, herunder ved mistanke om mobbing, trakassering eller diskriminering. Varslingsrutinene er gjort tilgjengelig for alle ansatte via intranett. Alle ansatte får også jevnlig opplæring i våre varslingsrutiner via e-læringskurs. Det ble ikke mottatt varsler eller rapportert om tilfeller av diskriminering i 2020 (GRI 406-1). 


Planlagte tiltak


Gjennomgangen av personalpolitiske dokumenter og prosedyrer gir et totalinntrykk av at Sparebanken Møre har gode retningslinjer, prinsipper og standarder som ivaretar hensynet til mangfold, likestilling og ikke-diskriminering. Disse vil derfor naturlig nok videreføres som styrende for vår personalpolitikk fremover. 

Vi ser likevel at vi har forbedringsområder som tas med videre i planer for neste år. Sparebanken Møre har per i dag ingen egne retningslinjer for arbeidet med likestilling og mangfold, og det er derfor et planlagt tiltak å utarbeide egne retningslinjer for dette i løpet av 2021. Retningslinjene skal både legge føringer for internt arbeid og for arbeidet mot leverandører, kunder og samarbeidspartnere. 


Arbeidsmiljø

Sparebanken Møre ønsker å arbeide for å beholde det gode arbeidsmiljøet i virksomheten, og det er i 2021 er satt mål om at vi skal beholde den høye medarbeidertilfredsheten og den høye lojaliteten blant medarbeidere. 

Sparebanken Møre har tradisjon for å involvere ansatte i implementering av bankens strategi gjennom utarbeidelse av egne avdelingsplaner med tilhørende medarbeider- eller lederavtaler. Det er for 2021 etablert et mål om at ansatte i større grad også skal involveres i selve utformingen bankens strategi. 


Rekruttering

Kjønnsfordelingen mellom kvinner og menn viser at det er størst andel kvinner på nivå 5 (73 %), og størst andel menn på nivå 2 (67%). Sparebanken Møre ønsker å ha en jevnere kjønnssammensetning, og har derfor en langsiktig ambisjon om at det skal være minst 40 % av hvert kjønn på alle nivå i banken.

Det vil også være et eget prosjekt knyttet til mangfold i rekrutteringssammenheng. Formålet er å oppfordre flere søkergrupper til å søke på ledige stillinger i banken slik at vi i større grad kan fremme inkludering og speile mangfoldet i befolkningen. 

Intervjumaler som benyttes av Personalavdelingen hensyntar arbeidsmiljølovens og diskrimineringslovens krav. Det vil i 2021 i tillegg være tydeligere informasjon om spørreforbudet til alle bankens ansatte som deltar i rekrutteringsprosessen.


Lønns- og arbeidsvilkår

I tillegg til å belønne gode prestasjoner vil det også i 2021 være økt fokus på utjevning av større lønnsforskjeller. 

Forfremmelse og utviklingsmuligheter

For å kunne oppnå utjevning av kjønnsforskjeller på de ulike nivåene i banken er det en ambisjon om at det skal være minst 40 % av hvert kjønn på lister for etterfølgere. Det er også foreslått i bankens strategi at ansattes karriereplaner og utvikling av talenter skal følges opp mer systematisk og enhetlig i konsernet.

Tilrettelegging og Balanse arbeidsliv og familie

I COVID-19 undersøkelsen svarer over 80 % av de ansatte som har hatt hjemmekontor at de ønsker en videreføring av denne muligheten for økt fleksibilitet i arbeidshverdagen. Sparebanken Møre vil i 2021 utarbeide retningslinjer for bruk av hjemmekontor i en normalsituasjon. Retningslinjene skal sørge for økt fleksibilitet i arbeidshverdagen, samtidig som den ivaretar sikker og effektiv drift av banken.


Måling og evaluering


Kjønnsfordeling og lønnsforhold per stillingsnivå, uttak av foreldrepermisjon, sykefravær, antall deltids- og midlertidig ansatte, antall varsler og resultat av arbeidsmiljøundersøkelsen følges opp årlig. Utjevning av kjønnsfordeling per nivå er en viktig strategisk målsetning for banken, og det vil derfor være et ekstra fokus på dette ved årlig evaluering av tiltak. 


Ansvarlig enhet 


Tiltak for likestilling og mangfold initieres og følges opp av Personalavdelingen. Større endringer i rettigheter som berører bankens ansatte skal godkjennes av ledelsen og tillitsvalgte, og eventuelt behandles av godtgjørelsesutvalget og besluttes av styret i banken.

Godtgjørelsesutvalget er valgt av og blant styrets medlemmer og skal bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder godtgjørelser til ledende ansatte mv. i banken. Det er også etablert ansettelsesutvalg i henhold til hovedavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet. Utvalget behandler lønns- og arbeidsvilkår ved ansettelser samt årlig vurdering av medarbeideres lønnsvilkår. 

Begge de to omtalte utvalg skal ivareta hensynet til likestilling og ikke-diskriminering knyttet til lønns- og arbeidsbetingelser.


Styrende dokumenter


Viktigste styrende dokument er Arbeidsmiljøloven og Likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg styres vilkår for ansatte av hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet. De viktigste interne styringsdokumenter er Bedriftsavtalen som er inngått mellom ledelsen og de tillitsvalgte i Sparebanken Møre, Personalhåndboken, Retningslinjer for godtgjøringsordningen og Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, i tillegg til bankens strategi. 


GRI indikatorer;

102-8, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 405-1, 405-2, 406-1

 

Kompetanse og omstilling

Kompetanse og omstilling skal bidra til god virksomhetsstyring, høy kvalitet i rådgivningen, samt at banken møter endringer i kundeadferd, regulatoriske endringer og endringer i konkurransesituasjonen på en god og effektiv måte.


Gjennomførte tiltak i 2020 


Ansatte i kundeposisjon autoriseres innen ulike fagområder definert av FinAut. Banken har 243 medarbeidere som er autoriserte innen sparing og investering, 179 autoriserte i skadeforsikring, 191 autoriserte i kreditt og 141 autoriserte på personforsikring. Kunnskap vedlikeholdes gjennom årlige oppdateringsprøver, og det er gjennomført 900 prøver i 2020.

18 nyansatte startet i et autorisasjonsløp i 2020. Det er etablert fadderordning med erfarne rådgivere som gir en god start i rådgiverrollen. 

I 2020 ble det gjennomført 46 opplæringstiltak, m.a. 17 morgenmøter på Skype for å nå ut til alle ansatte i vår desentraliserte kontorstruktur. Aktuelle tema har vært ustrukturert data, CRM, digitale kundeflater, personalforsikringer og bærekraft. Korte e-læringer har vært gjennomført hver måned innen informasjonssikkerhet, AHV og HMS. Rådgiverne på personmarked har gjennomført et treningsopplegg innen pensjon, og alle ansatte har gjennomført læringsmodul for bærekraft. Det har vært gjennomført formidlingskurs med teori og praktisk trening på case tilpasset egen arbeidssituasjon.

Banken har egne utviklingsprogram for ledere og medarbeidere, med en praktisk tilnærming til hver enkelt sin arbeidshverdag og hva de trenger og ønsker å utvikle seg på. Tema innen ledelse og kommunikasjon er en del av programmet. Tre ledelsesverdier er implementert i organisasjonen. For å nå våre målsettinger er vi avhengige av ledere som inspirerer medarbeiderne til å nå sine mål, utvikler slagkraftige team og medarbeidernes kompetanse og trygghet, og presterer gjennom sine ansatte ved hjelp av tett oppfølging og tydelige tilbakemeldinger.

I 2020 ble det gjennomført medarbeiderutvikling med en fysisk samling, etterfulgt av en digital samling. Som følge av koronapandemien fikk bankens ledere egen informasjon om håndtering av hjemmekontor og ledelse på avstand. Det er også gjennomført webinar om psykisk helse som et tilbud til hele organisasjonen, med god respons.

Kompetanseutvikling i spesialist- og fagroller styres målrettet mot læringsarenaer som konferanser, workshops og studier/videreutdanninger. I løpet av en 5 årsperiode har 24 ansatte deltatt i et høyere studieløp med støtte fra banken, bl.a. et doktorgradsstipendiat i Industriell økonomi og teknologiledelse, samt studiekontrakt på studiet «Bærekraft som konkurransefortrinn». Kjønnsfordelingen blant de som har tatt videreutdanning er 70 % kvinner og 30 % menn.


Planlagte tiltak


Kompetanseplan for 2021 tar utgangspunkt i nye kompetansekrav basert på viktige fremtidskompetanser. Ledelsesutvikling, opplæringsprogram, bærekraft, læringsmiljø og teamarbeid vil være viktig. Sentrale basiskompetanser er digitale ferdigheter og definerte personlige egenskaper. Det vil fortsatt være behov for økt kompetanse innen rådgivning på arv, skatt og pensjon. Lovgivning og reguleringer er en saksforutsetning vi må ta høyde for. 

Autorisering i egen rolle er et krav ved nyansettelser, og mange nyansatte skal gjennom et studieløp i opptil fire autorisasjonsordninger. De som allerede er autoriserte skal gjennom en årlig kompetanseoppdatering. Autoriseringer er et løpende og prioritert arbeid også i 2021.


Måling og evaluering


Kompetansearbeid styres av styringsgruppen i Møreskolen gjennom vedtak av årlig kompetanseplan og oppfølging i styringsgruppemøter. Avdeling Compliance gjør en gjennomgang og rapporterer til FinAut årlig. AD sin ledergruppe og bankens styre evaluerer og vedtar kompetansebudsjett og strategi innen organisasjonsutvikling.

Kompetansearbeidet synliggjøres og måles ved bruk av Møreskolens årshjul. Dette er et praktisk oppfølgingsverktøy for initiering og gjennomføring av kompetansetiltakene. Kompetansearbeidet måles også gjennom oppnådde autoriseringer og gjennomførte kompetanseoppdateringer, e-læringer og andre kompetansetiltak. Det tas ut rapporter på gjennomføring av sentrale kompetansetiltak.


Ansvarlig enhet 


Kompetanseutvikling gjennomføres i regi av bankens egen Møreskole. Den har en styringsgruppe som består av overordnede ledere som bistår i kompetansearbeidet og prioriterer målrettede kompetansetiltak.


Styrende dokumenter


Bankens strategi innen organisasjonsutvikling legger føringer for kompetansefokus. Kompetansearbeidet styres gjennom årlig kompetanseplan basert på utviklingsbehov innen prioriterte kompetanseområder. Kompetanseoppdateringene i de fire ordningene styres av FinAut og oppdaterte fagplaner hvert år. Dette følges opp av intern bedriftsansvarlig. Videreutdanninger reguleres i egne studiekontrakter.


GRI indikatorer;

103-1, 103-2, 103-3, 402-1, 404-1, 404-2, 404-3

 

Forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av penger tjent på kriminell virksomhet eller finansiering av terrorvirksomhet, er et krevende og viktig arbeid. Det er en del av finansnæringens samfunnsoppdrag å sørge for at ikke næringen utnyttes til ulovlige forhold gjennom tjenestene og produktene våre, og som finansinstitusjon er vi underlagt en rekke lover og krav knyttet til motarbeidelse av korrupsjon og andre typer økonomisk kriminalitet som bedragerier, arbeidslivskriminalitet og hvitvasking. 

Dette er et område som har høy prioritet i Sparebanken Møre. Vi har mål om å redusere økonomisk tap for samfunnet, banken og bankens kunder, og alle interessentene våre skal ha tillit til at vi har høy kompetanse og trygge tjenester og løsninger

Sparebanken Møre skal selv fremstå med høy etisk standard, og vi har nulltoleranse for interne misligheter. Vi skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer som har tvilsomt rennommé. 

Vi erfarer daglig bedragerier, kriminalitet og rask forflytning av utbytte. Dette gjør at vi gjennom vårt arbeid må være årvåkne og følge med for å forhindre at både banken og kundene blir utsatt for svindel og bedrageri. 


Gjennomførte tiltak i 2020
 


Arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet krever høy kompetanse, og gjennom 2020 er det gjennomført et omfattende arbeid med bankens retningslinjer og opplæring i disse for ansatte. Opplæringen gjennomføres bla. i forum, i avdelingsmøter og via elektroniske verktøy. Covid-19-pandemien har preget 2020, og regjeringens støtte- og kompensasjonsordninger kan framstå fristende for kriminelle. Banken har utført ekstra kontroller knyttet til kunder som har benyttet disse ordningene.  

I 2020 har banken også styrket innsatsen på området gjennom etablering av en ny avdeling for Økonomisk kriminalitet. Avdelingen har et helhetlig ansvar for identifisering og håndtering av risikobildet. Sparebanken Møre har også utnevnt en egen hvitvaskingsansvarlig.

Sparebanken Møre registrerer hendelser innen internt og eksternt bedrageri. I 2020 er det ikke registrert hendelser knyttet til internt bedrageri, mens det er registrert 394 hendelser innen eksternt bedrageri. Banken har et stabilt nivå i antall svindelsaker, hvor kunder blir lurt eller forsøkt lurt. Banken hjelper kunder som tar kontakt om svindel. 

Videre er det gjennomført interne risikovurderinger bl.a. for hvitvasking og terrorfinansiering og operasjonell risiko, med tilhørende risikoreduserende tiltak. Disse er bredt forankret i banken og gir gode diskusjoner og bidrag til ansattes kompetanse og årvåkenhet. Risiko for internt bedrageri og korrupsjon ble vurdert, men vurdert som ikke betydelig. Banken har ikke avdekket tilfeller av korrupsjon i 2020.


Planlagte tiltak


Banken vil prioritere sitt arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering i samarbeid med myndighetene. I tilknytning til etablering av egen avdeling for Økonomisk kriminalitet vil vi ytterligere styrke og samordne arbeidet på svindelhåndtering. Vi vil i 2021 fortsette arbeidet med å bevisstgjøre ansatte i dette viktige tema, og ulike opplæringstiltak vil bli videreført og iverksatt. Det er et kontinuerlig arbeid for å forebygge svindel og uønskede kriminelle aktiviteter. 


Måling og evaluering


Arbeidet følges tett og rapporteres av ansatte, bankens ledelse, interne og eksterne revisorer og Finanstilsynet.

Det gjennomføres årlige interne evalueringer ved revisjon av retningslinjer og rutiner, og periodisk uavhengige evalueringer av områdets etterlevelse av styringssystemet utført av revisorer eller tilsyn.


Ansvarlig enhet i banken.


Seksjon Forretningsstøtte ved avdeling for økonomisk kriminalitet. 


Viktigste styrende dokumenter


Aktiviteter styres gjennom lovverk, retningslinjer og rutiner som skal hindre at vi blir benyttet til korrupsjon, hvitvasking, skatteunndragelse eller terrorfinansiering. De viktigste interne dokumentene er følgende:

 • Retningslinjer for arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering
 • Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering ved etablering og utvidelse av kundeforhold
 • Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar


GRI indikatorer;

103-1,103-2,103-3, 205-2, 205-3

 

Krav til leverandører

Sparebanken Møre skal være en totalleverandør av de beste finansielle tjenestene og ha de beste partnerne, og banken har valgt en Contract Banking-strategi. Denne gir fleksibilitet til å velge drift og utvikling av tjenester i egen regi, eller sammen med partnere der det anses for å være det beste alternativet. 

Totalt har Sparebanken Møre 150 små og store faste leverandører, noe som innebærer at banken har kraft til å skyve utviklingen i riktig retning gjennom å påvirke hvordan de ulike aktørene tar ansvar for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Gjennom å stille krav, følge opp og samarbeide skal vi sikre at våre leverandører og samarbeidspartnere følger norsk lov og anerkjente normer for samfunnsansvar, samt forpliktende internasjonale avtaler og konvensjoner. 

Varer og tjenester som leveres til Sparebanken Møre skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene nedfelt i bankens retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. I dag følges dette opp i dialog med våre leverandører. Her ønsker vi å formalisere oppfølgingen vår ytterligere, slik at kundene skal kunne stole på at banken har kontroll på hele verdikjeden, også der vi benytter samarbeidspartnere for å levere produkter og tjenester. 

Når det gjelder bankens fondsleverandører, er det tett dialog mellom banken og ulike aktørene gjennom året. Sparebanken Møre forvalter ikke fond selv, men leverer fond til kundene gjennom leverandørene Alfred Berg Kapitalforvaltning, DNB Asset Management og Holberg Fondsforvaltning. Banken skal bidra til at fondsforvalterne kan påvirke de ulike selskapene til å levere god langsiktig avkastning, i tillegg til å sikre bærekraftig utvikling. Våre fondsleverandører har signert følgende forpliktelser 

 • Holberg - UNPRI, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer 
 • Alfred Berg - Samfunnsansvarlige investeringer (SRI) 
 • DNB - UN PRI, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer


Gjennomførte tiltak i 2020


I 2020 har det blitt arbeidet med innarbeiding av krav og holdninger relatert til bærekraft. Det er etablert rutiner og retningslinjer som sikrer at bærekraft kartlegges og vurderes i anskaffelsesprosessen for IKT løsninger, og bærekraft er ett av åtte kriterier som legges til grunn når banken vurderer nye samarbeidspartnere. 

Det er gjennomført partnermøter med alle bankens fondsleverandører, der alle presenterte gjennomførte tiltak og definerte mål for bærekraftige investeringer. Vi har også inngått avtaler med nye fondsleverandører, Storebrand Asset Management og SKAGEN, som lanseres i løpet av 1. kvartal 2021. Disse har jobbet målrettet og systematisk med bærekraft i mange år, noe som var en sentral faktor i totalvurderingen. De har også signert UN PRI. 

Bærekraft har stått høyt på agendaen i oppfølging av også andre leverandører. Ved anskaffelse av fysiske produkter stilles følgende miljøkrav:

 • Leverandørene skal i størst mulig grad benytte produkter som kan gjenbrukes
 • Produktene skal ha en livssyklus med lav miljøpåvirkning 
 • Unødvendig emballasje skal unngås
 • Leverandører skal aktivt arbeide for å minimere den negative påvirkningen av det ytre miljø
 • Det skal velges fraktalternativer som gir lav miljøpåvirkning


Planlagte tiltak


I 2021 har banken et klart mål om å fremskaffe enda bedre oversikt over hvordan de viktigste leverandørene jobber med ulike ESG-områder. Banken vil stille krav til at leverandører av produkter og tjenester skal levere egenerklæring, hvor de redegjør for sitt arbeid innenfor miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring. 

Det vil også utarbeides metoder og verktøy for å kunne følge opp leverandører fra et ESG-perspektiv.

Alle bankens fondsleverandører vil i løpet av 2021 merke sine fond i tråd med EU-krav som definerer hva som kan merkes som bærekraftig. Når dette er på plass vil banken også merke sine fond, for å legge til rette for at kundene kan ta gode, informerte valg for seg og sine investeringer.


Ansvarlig enhet i banken


Seksjon Forretningsstøtte er ansvarlig for system, produkt- og tjenesteleverandør. Seksjon Treasury og Markets har ansvar for partnere for fremmed- og egenkapital, samt risikoavdekking.


Måling og evaluering 


Retningslinjene er gjenstand for årlig evaluering, blant annet er Retningslinjer for Etikk og Samfunnsansvar under revidering ved årsskiftet.  Arbeidet måles i dag gjennom dialog med våre leverandører og kunder. 


Viktigste styrende dokumenter 

 • Møre 2024 (konsernstrategi)
 • Rutine for anskaffelse av IKT-systemer 
 • Partnervurdering 
 • Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar


GRI indikatorer;
103-1, 103-2, 103-3, 308-1

 

Klima og miljø

Som et ansvarlig finanskonsern har Sparebanken Møre et aktivt forhold til miljø- og klimautfordringen. Konsernet har en overordnet målsetting for bærekraftsarbeidet gjennom å «være en pådriver for bærekraftig utvikling». Det forplikter konsernet til å bidra i omstillingsarbeidet som kreves av samfunnet for å nå klimamålene for Norge fastsatt i Paris-avtalen. Sparebanken Møre har mål om å bli et klimakompensert konsern innen utgangen av 2022, i tråd med FNs initiativ Climate Neutral Now. I tillegg skal vi stille krav til både kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Slik kan vi bidra til å nå uttalte klimamål, både direkte og indirekte.  

For å redusere miljøbelastningen både bruker og investerer vi i teknologi, blant annet for å redusere behovet for reisevirksomhet. Ansatte skal ha kompetanse til å selv ta miljøvennlige valg, og påvirke interessentene våre til å gjøre det samme. 


Gjennomførte tiltak i 2020


Sparebanken Møre utarbeider energi- og klimaregnskap basert på den internasjonale standarden A Corporate Accounting and Reporting Standard som er utviklet av The Greenhouse Gas Protocol Initiative - GHG- protokollen. Klimaregnskapet viser tonn CO2 som er direkte og indirekte utslipp relatert til konsernet, og det gis informasjon om blant annet klimagassutslipp som følge av forbruk fra reiser, avfallshåndtering og energiforbruk. 

I 2020 intensiverte banken bærekraftsarbeidet betydelig, og det er etablert konkrete mål for å redusere klimagassutslippet i egen drift. Blant annet ble det tegnet strømavtale med opprinnelse garanti for flertallet av bankens kontorer. Flere resirkuleringsstasjoner på kontorene er satt ut i løpet av året, dette arbeidet vil fortsette i 2021. 

Sparebanken Møre har modernisert flere kontor i 2020, og arbeidet har vært gjennomsyret av en bevisst holdning til miljøvennlige materialvalg og gjenbruk av møbler i tråd med bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Blant annet har vi trukket om 36 sofaer fremfor å kjøpe nye. Arbeidet er utført av en lokal aktør (LK Hjelle), og saken har skapt ringvirkninger gjennom å inspirere andre.

Klimaregnskapet for 2020 viser 38,6 % reduksjon fra 2019 til 2020, hovedsakelig grunnet covid-19 og noen mindre miljøtiltak. Konsernet hadde et utslipp på 185,2 tonn CO2-ekvivalenter (tCO2) i 2020. Klimagassutslippene hadde følgende fordeling i 2020:

Fordeling av klimagassutslipp i 2020
Scope 1, direkte utslipp:3,5 %
Scope 2, indirekte utslipp:65,2 %
Scope 3, andre indirekte utslipp:31,3 %

Planlagte tiltak


Bankens klimaregnskap gir kunnskap om ulike kilders påvirkning på det ytre miljø. Dette gir et godt og viktig utgangspunkt for å utarbeide en plan for reduksjon. Vi vil i løpet av 2021 identifisere hvordan vi kan redusere klimautslippene våre ytterligere, og det vil utarbeides en konkret tiltaksplan, i tråd med kravene i Climate Neutral Now. 

I 2021 vil vi også starte ESG-evaluering av vår næringslivsportefølje. Dette vil være et viktig verktøy for å identifisere og redusere klimarisiko i den eksisterende porteføljen, samt kartlegge hvilke sektorer og prosjekter som bidrar til omstilling og nye inntjeningsmuligheter. Vi vil også stille tydeligere ESG-krav til våre leverandører. På lengre sikt vil vi også følge kravene i TCFD.

Vi har innarbeidet bærekraftsprinsipper i alle våre nye sponsoravtaler, et av disse omhandler en bevisst holdning og tiltak for å redusere klimautslippene fra idrettslagenes aktivitet. Vi vil følge opp dette med tiltak for å øke kompetansen for lag/organisasjoner gjennom 2021 og 2022.

Ved oppgradering av ytterligere kontor vil gjenbruk og miljøvennlig materialvalg i tråd med bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon og bærekraftsmål 13 om klimaendringer være fokus. 


Ansvarlig enhet 


Avd. Regnskap, avd. Eiendomsforvaltning, avd. Personal og avd. Kommunikasjon og samfunnsansvar har ansvaret for bankens klimaregnskap. 

Bankens bærekraftskomite har ansvar for å utarbeide konkret tiltaksplan for å redusere bankens CO2-utslipp. De ulike tiltakene skal spesifiseres med ansvarlig avdeling. 


Måling og evaluering 


Det er for 2020 etablert et klimaregnskap i tråd med The Greenhouse Gas Protocol Initiative - GHG- protokollen for Sparebanken Møre. Siden 2020 er sterkt påvirket av covid-19, vil vi se på grunnlaget fra 2019 når vi vurderer hvilke tiltak som kan bidra til å redusere klimautslippene ytterligere.  


Viktigste styrende dokumenter 

 • Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
 • Overordnet bærekraftsstrategi


GRI indikatorer 

103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 307-1

 

GRI-indeks

Global Reporting Initiative (GRI) er den ledende standarden for bærekraftrapportering. GRI-retningslinjene består av prinsipper, veiledning og resultatindikatorer som kan brukes av selskaper til å måle og rapportere på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. 

Sparebanken Møre rapporterer i henhold til GRI-standard, «core option» fra og med regnskapsåret 2020. Mer informasjon om GRI finnes på globalreporting.org

Generell Informasjon

GRI-indikatorBeskrivelseBærekrafts-mål (SDG)SBMs rapporteringKommentar/ direkte rapportering
Organisasjonsprofil
102-1Navn på virksomheten Sparebanken Møre 
102-2De viktigste produktene og tjenestene Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» Årsrapport – Eierstyring og selskapsledelse – avsnitt «Virksomhet» 
102-3Lokalisering av virksomhetens hovedkontor Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» og Note 1 «Generelle opplysninger» 
102-4Antall land der virksomheten har virksomhet Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» og Note 1 «Generelle opplysninger» 
102-5Eierskap og juridisk selskapsform Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» og Note 1 «Generelle opplysninger» Årsrapport – Eierstyring og selskapsledelse 
102-6Beskrivelse av de markedene virksomheten opererer i Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» og Note 1 «Generelle opplysninger» 
102-7Virksomhetens størrelse og omfang Årsrapport – Hovedtall Årsrapport – Årsberetning 2020 
102-8Totalt antall ansatte etter ansettelsestype, ansettelseskontrakt og region, fordelt på kjønn Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Likestilling og mangfoldAntall ansatte per kontraktstype er ikke brutt ned på region. Datterselskap Møremegling er ikke inkl i disse tallene for 2020.
102-9Beskrivelse av selskapets leverandørkjede Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Krav til leverandører 
102-10Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur eller eierskap  Ingen vesentlige endringer
102-11Beskrivelse av om og hvordan man anvender «føre-var»-prinsippet i organisasjonen Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – «Våre forpliktelser», «Åpen og etisk forretningsførsel» og «Ansvarlig utlån» 
102-12Eksterne initiativer, chartre eller prinsipper for det økonomiske, miljømessige eller samfunnsmessige området som organisasjonen støtter eller har gitt sin tilslutning tilSDG 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Våre forpliktelser 
102-13Medlemskap i bransjeorganisasjoner eller andre sammenslutninger, og nasjonale/internasjonale lobbyorganisasjonerSDG 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Våre forpliktelserFinans Norge
Strategi
102-14Uttalelse fra adm. direktørSDG 3, 8, 11 og 17Årsrapport – «Viktige verdier har blitt styrket» 
Etikk og integritet
102-16Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferdSDG 5, 8, 11, 12, 13, 16 og 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Våre forpliktelser Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar på bankens internettsider. 
Styring og kontroll
102-18Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer Årsrapport – Eierstyring og selskapsledelse – avsnitt «Generalforsamling», «Valgkomiteer», «Styre, sammensetning og uavhengighet» Årsrapport – Organisasjon og ledelsesstruktur Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – avsnitt «Organisering av arbeidet» 
Interessentdialog
102-40Interessentgrupper som virksomheten er i dialog medSDG 17Årsrapport – Interessentdialog og vesentlighetsanalyse 
102-41Prosent medarbeidere som er dekket av kollektive tariffavtalerSDG 8 96,5% av medarbeidere er dekket av kollektive tariffavtaler
102-42Beskrivelse av hvordan virksomheten velger relevante interessenterSDG 17Årsrapport – Interessentdialog og vesentlighetsanalyse 
102-43Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert hvor ofte interessentene involveres fordelt på type og interessentgruppeSDG 17Årsrapport – Interessentdialog og vesentlighetsanalyse 
102-44Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter og selskapets responsSDG 17Årsrapport – Interessentdialog og vesentlighetsanalyse 
Rapporteringspraksis
102-45Oversikt over alle enhetene som omfattes av virksomhetens årsregnskap eller tilsvarende dokumenter Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «Virksomhetens art» og Note 1 «Generelle opplysninger» 
102-46Definering av rapportens innhold og eventuelle avgrensninger og implementering av rapporteringsprinsippene Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – avsnitt «En integrert del av strategien», «Rapporteringsstandard» og «Vesentlighetsanalyse» 
102-47Oversikt over alle tema som er identifisert som vesentlige Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Interessentdialog og vesentlighetsanalyse – avsnitt «Vesentlighetsanalyse» 
102-48Endring av historiske data fra tidligere rapporter  Sparebanken Møre rapporterer i henhold til GRI for første gang i årsrapport for 2020.
102-49Vesentlige endringer fra forrige rapport med hensyn til innholdets omfang, avgrensning av rapporten eller målemetoder  Sparebanken Møre rapporterer i henhold til GRI for første gang i årsrapport for 2020.
102-50Rapporteringsperiode  2020
102-51Dato for utgivelse av forrige rapport  mars 2019
102-52Rapporteringsfrekvens Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – avsnitt «Rapporteringsstandard»Årlig
102-53Kontaktperson for spørsmål vedr. rapporten eller innholdet  Cecilie Myrstad cecilie.myrstad@sbm.no
102-54Rapporteringsnivå  GRI standard, nivå «Core»
102-55GRI-indeks Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – GRI-indeks 
102-56Gjeldende praksis for ekstern verifikasjon av rapporteringen Rapporten er ikke eksternt verifisert.Rapportering i henhold til Principles for responsible banking offentliggjøres i april. Denne gjennomgås av uavhengig part.

Spesifikk informasjon

GRI-indikatorBeskrivelseBærekraftsmålSBMs rapporteringKommentar/ direkte rapportering
Ansvarlig utlånspraksis
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) temaSDG 8, 9, 12, 13, 14 og 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer - Ansvarlig utlånspraksis 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) temaSDG 8, 9, 12, 13, 14 og 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer - Ansvarlig utlånspraksis 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 8, 9, 12, 13, 14 og 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer - Ansvarlig utlånspraksis 
FS7Pengeverdien av produkter og tjenester designet for å levere en spesifikk sosial fordel for hver virksomhetslinje fordelt på formål.SDG 8, 9, 12, 13, 14 og 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer - Ansvarlig utlånspraksis 
FS8Pengeverdien av produkter og tjenester som er utformet for å gi en spesifikk miljøfordel for hver virksomhetslinje fordelt på formål.SDG 8, 9, 12, 13, 14 og 17 Sparebanken Møre har p.t. ikke produkter med miljøkriterier, men dette vil komme i 2021
Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 4, 8, 16, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 4, 8, 16, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 4, 8, 16, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet 
205-2Kommunikasjon og opplæring i retningslinje og prosedyrer knyttet til anti-korrupsjon.SDG 4, 8, 16, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet 
205-3Bekreftede korrupsjonshendelser og tiltakSDG 4, 8, 16, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Forebygge korrupsjon og økonomisk kriminalitet 
Krav til leverandører
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 8, 9, 12, 13Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Krav til leverandører 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 8, 9, 12, 13Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Krav til leverandører 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 8, 9, 12, 13Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Krav til leverandører 
308-1Nye leverandører som ble screenet ved hjelp av miljøkriterierSDG 8, 9, 12, 13Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Krav til leverandørerTo nye fondsleverandører, Storebrand Asset Management og SKAGEN.
Kompetanse og omstilling
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
402-1Minimum oppsigelsestid angående driftsendringerSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstillingFølger gjeldende lovverk
404-1Gjennomsnittlig timer med trening per år per ansattSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
404-2Programmer for oppgradering av ansattes ferdigheter og overgangsprogrammerSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
404-3Andel ansatte som får regelmessige prestasjons- og karriereutviklingsanmeldelserSDG 4Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Kompetanse og omstilling 
Likestilling og mangfold
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
405-1Mangfold av styringsorganer og ansatteSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
405-2Forhold mellom grunnlønn og godtgjørelse for kvinner til mennSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
406-1Hendelser med diskriminering og korrigerende tiltakSDG 1, 3, 5, 8, 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
Bidra til næringsutvikling
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 8, 9, 13, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Bidra til næringsutvikling 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 8, 9, 13, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Bidra til næringsutvikling 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 8, 9, 13, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Bidra til næringsutvikling 
SBM-N1Antall deltagere i NT programmetSDG 8, 9, 13, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Bidra til næringsutvikling 
SBM-N2Antall lån til gründere som følge av Vekstgarantiordningen, og rammen som er tilgjengelig.SDG 8, 9, 13, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Bidra til næringsutvikling 
Støttespiller for lokalsamfunnet
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
413-1Operasjoner med lokalsamfunnets engasjement, konsekvensanalyser og utviklingsprogrammerSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
SBM-L1Støtte til min 5 prosjekter som bidrar til en konkret bærekrafts problemstillingSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
SBM-L2Antall søknader om samfunnsutbytteSDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
SBM-L3Antall rådgivere i personlig økonomi og antall studenter som har deltatt på programmene.SDG 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Støttespiller for lokalsamfunnet 
Klima og miljø
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø 
305-1Direkte (scope 1) GHG utslippSDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø – Vedlegg «Klimaregnskap» 
305-2Indirekte energi (scope 2) GHG utslipp.SDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø – Vedlegg «Klimaregnskap» 
305-3Andre indirekte (scope 3) GHG utslipp.SDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø – Vedlegg «Klimaregnskap» 
305-4GHG utslippsintensitet – målt opp mot antall ansatteSDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Vedlegg «Klimaregnskap» 
305-5Reduksjon av GHG utslipp.SDG 12, 13, 14, 17Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Klima og miljø – vedlegg «Klimaregnskap» 
307-1Manglende overholdelse av miljølover og forskrifterSDG 12, 13, 14, 17 Ingen rapporterte tilfeller av brudd på miljølover og forskrifter.
Åpen og etisk forretningsførsel
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 4, 16Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Åpen og etisk forretningsførsel 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 4, 16Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Åpen og etisk forretningsførsel 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 4, 16Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – Åpen og etisk forretningsførsel 
417-2Hendelser med manglende overholdelse av informasjon om produkter og tjenester og merking.SDG 4, 16 Ingen rapporterte tilfeller av brudd som følge av krav om merking.
417-3Hendelser med manglende overholdelse av markedsføringskommunikasjon.SDG 4, 16 Ingen rapporterte tilfeller av brudd som følge av markedsføring.
418-1Begrunnede klager angående brudd på personvern og tap av kundedataSDG 4, 16 Ingen brudd som har ført til konsekvenser for banken.
Økonomiske resultater
103-1Beskrivelse og avgrensning for vesentlig temaSDG 8 og 9Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar - Vesentlige temaer – «Økonomiske resultater» og «Støttespiller for lokalsamfunnet» Årsrapport – Årsberetning 2020 – avsnitt «strategi og mål», «Egenkapital og utbytte» 
103-2Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig temaSDG 8 og 9Årsrapport – Årsberetning 2020 –Risiko- og kapitalstyring 
103-3Evaluering av styringssystemetSDG 8 og 9Årsrapport – Årsberetning 2020 –Risiko- og kapitalstyring – avsnitt «Internkontroll knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen», «Rapportering av internkontroll» og «Intern revisjon» 
201-1Direkte økonomisk verdi generert og distribuertSDG 8 og 9Årsrapport – Hovedtall konsern Årsrapport – Resultat 
203-1Investeringer i infrastruktur og andre tjenesterSDG 8 og 9Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Vesentlige temaer – «Støttespiller for lokalsamfunnet» og «bidra til næringsutvikling» Årsrapport – Årsberetning 2020 – «Forretningsområder» og «Forskning og utvikling» 
Medarbeidere
401-1Nyansettelser og ansattes turnover.SDG 5 og 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
401-2Fordeler gitt til heltidsansatte som ikke blir gitt til midlertidige eller deltidsansatteSDG 5 og 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
401-3Foreldrepermisjon.SDG 5 og 10Årsrapport – Bærekraft og samfunnsansvar – Vesentlige temaer – Likestilling og mangfold 
 

Energi- og klimaregnskap for 2020