Resultat

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT     
KONSERN  MORBANK
2018 *2019(Mill. kroner)Note20192018 *
  Renteinntekter av:   
3417Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3447
1 8162 181Utlån til og fordringer på kunder16 21 1 4461 227
90130Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 132106
1 9402 328Sum renteinntekter13 1 6121 380
  Rentekostnader på:   
2313Gjeld til kredittinstitusjoner 3132
277396Innskudd fra og gjeld til kunder16 21 396277
391530Utstedte sertifikater og obligasjoner 10494
4233Ansvarlig lånekapital 3342
2842Andre rentekostnader20 4127
7611 014Sum rentekostnader13 605472
1 1791 314Netto renteinntekter17 1 007908
208221Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 220208
2526Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 2625
2424Andre driftsinntekter 3836
207219Netto provisjons- og andre driftsinntekter18 232219
4174Netto resultat fra finansielle instrumenter18 249199
248293Sum andre driftsinntekter 481418
1 4271 607Sum inntekter17 1 4881 326
340354Lønn m.v.21 22 340327
133143Administrasjonskostnader19 20 143132
473497Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 483459
3550Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler19 20 23 24 5427
9999Andre driftskostnader16 19 20 21 8099
820961Resultat før tap 871741
1650Tap på utlån, garantier m.v.3 6 7 6020
804911Resultat før skatt17 811721
199200Skattekostnad *26 150142
605711Resultat for regnskapsåret 661580
590688Tilordnet egenkapitaleiere 638565
1523Tilordnet fondsobligasjonseiere * 2315
156176Overført til utbyttemidler for lokalsamfunnet 1) 176156
153173Utbytte på egenkapitalbevis 1) 173153
129146Overført til grunnfond 146129
127144Overført til utjevningsfond 144127
2549Overført til annen egenkapital 00
590688Sum foreslåtte disponeringer 638565
29,6034,50Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 2)27 32,0028,35
29,6034,50Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 2)27 32,0028,35
1) Overføres til annen egenkapital inntil endelig vedtak foreligger  
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av årets resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
*) Som en følge av endringen i IAS 12 med virkning fra 1.1.2019 er sammenligningstall for 2018 endret. Se note 1.2 for forklaring og kvantifisering av effektene knyttet til skattekostnad og resultat tilordnet fondsobligasjonseiere.
      
UTVIDET RESULTAT   
KONSERN  MORBANK
20182019(Mill. kroner)Note20192018
605711Resultat for regnskapsåret 661580
  Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
-182Verdiendring basisspreader00
40Skatteeffekt av verdiendring basisspreader26 00
  Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
12-29Estimatavvik pensjon -2912
-37Skatteeffekt av estimatavvik pensjon26 7-3
600691Totalresultat for regnskapsåret 639589
585668Tilordnet egenkapitaleiere 616574
1523Tilordnet fondsobligasjonseiere * 2315