Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20182019(Mill. kroner)Note20192018
      
  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
2 0592 449Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer18 1 7421 497
-383-515Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer18 -542-391
312Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag18 184155
-561-548Driftsutbetalinger19 20 21 22 -499-547
-204-81Utbetalinger av skatt26 -57-146
7200Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner -929167
-3 740-3 755Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder -1 747-1 658
30352Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter 287485
1 6102 390Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder21 2 3881 617
-906204Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 8271 179
      
  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
112134Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 136127
9 4698 462Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 9 9968 502
-10 198-8 649Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer -9 199-9 184
00Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.23 00
-23-33Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.23 -32-23
-13563Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler24 25 -424-20
-775-23Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 477-598
      
  Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
-434-563Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital -137-136
386-138Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner -1501 015
4 6035 374Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld10 11 12 2 299799
-2 654-4 317Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld10 11 12 -2 813-1 809
-138-153Utbetalinger av utbytte29 -153-138
153-396Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld17 22 -362-77
0250Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon11 2500
-15-23Betalte renter på utstedt fondsobligasjon11 -23-15
1 90134Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -1 089-361
      
220215Netto endring likvider 215220
637857Likviditetsbeholdning 01.01 857637
8571 072Likviditetsbeholdning 31.12 1 072857
      
Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank.
      
For spesifikasjon av konsernets finansieringsaktiviteter, se note 10, 11 og 12.