Balanse

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER   
KONSERN  MORBANK
31.12.201831.12.2019(Mill. kroner)Note31.12.201931.12.2018
8571 072Kontanter og fordringer på Norges Bank 1 072857
813369Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 369678
475719Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 2 8901 652
1 2881 088Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner16 3 2592 330
60 34664 029Utlån til og fordringer på kunder3 4 5 6 7 16 17 21 38 49437 059
6 7896 938Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer13 15 6 2607 095
1 2091 176Finansielle derivat10 586584
182194Aksjer og andre verdipapirer13 15 194182
00Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) 2 0501 600
00Eierinteresser i andre datterselskap 2121
00Sum eierinteresser i datterselskap16 2 0711 621
540Eiendel ved utsatt skatt26 050
4253Immaterielle eiendeler24 5342
149Maskiner, inventar og transportmidler23 914
172227Bygninger og andre faste eiendommer20 23 18920
186236Sum varige driftsmidler 19834
170Overfinansiering ytelsespensjonsordning22 017
7089Andre eiendeler25 8466
71 04074 875Sum eiendeler9 10 13 14 15 52 27149 937
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL  
KONSERN  MORBANK
31.12.201831.12.2019(Mill. kroner)Note31.12.201931.12.2018
20167Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 769914
754750Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 750754
955817Sum lån og innskudd fra kredittinstitusjoner16 1 5191 668
24 62025 538Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid 25 55924 643
9 79411 265Innskudd fra kunder med avtalt løpetid 11 2659 794
34 41436 803Sum innskudd fra kunder4 5 16 17 21 36 82434 437
26 98028 271Utstedte obligasjoner12 13 14 15 5 2095 415
525288Finansielle derivat10 242502
7686Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 8677
3032Pensjonsforpliktelser22 3230
187100Betalbar skatt26 88132
95116Avsetninger på garantiansvar7 11695
0146Forpliktelse ved utsatt skatt26 810
422542Andre forpliktelser8 20 646419
8101 022Sum avsetninger og andre forpliktelser 1 049753
2930Fondsobligasjoner 0293
703704Ansvarlige lån 704703
996704Sum ansvarlig lånekapital11 14 704996
64 68067 905Sum forpliktelser9 10 12 13 14 15 45 54743 771
989989Egenkapitalbevis29 989989
-3-3Beholdning av egne egenkapitalbevis29 -3-3
356357Overkurs 357356
349599Fondsobligasjoner11 599349
1 6911 942Sum innskutt egenkapital 1 9421 691
2 6492 783Grunnfondskapital 2 7832 649
125125Gavefond 125125
1 3911 525Utjevningsfond 1 5251 391
504595Annen egenkapital 349310
4 6695 028Sum opptjent egenkapital 4 7824 475
6 3606 970Sum egenkapital28 6 7246 166
71 04074 875Sum forpliktelser og egenkapital 52 27149 937