Samfunnsansvar og bærekraft

Vårt samfunnsansvar og fokus på bærekraft går hånd i hånd og favner om alt fra forsvarlig utlånsvirksomhet og kapitalforvaltning, bekjempelse av økonomisk kriminalitet, egne innkjøp, krav til leverandørene våre, menneske- og arbeidstakerrettigheter og en rekke andre områder. Denne rapporten gir en beskrivelse av bankens status, arbeid og videre planer innen vesentlige temaer.

En pådriver for bærekraftig utvikling 


Sparebanken Møre har røtter tilbake til en rekke lokalsamfunn på Nordvestlandet, og den eldste banken strekker seg tilbake til 1843. Helt siden de første bankene så dagens lys, har samfunnsrollen stått sterkt i de ulike lokalsamfunnene. Det gjør den også i dag. Arbeid for en bærekraftig utvikling er en videreføring av det sterke samfunnsansvaret sparebankene har hatt i lokalsamfunnet gjennom mer enn 175 år.

Bærekraft er definert som utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. For å sikre en bærekraftig utvikling kreves tjenester og løsninger som ivaretar og fremmer miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold.

Norge har som mål å oppnå FNs bærekraftsmål og bli lavutslippssamfunn innen utgangen av 2030. Bankene har en viktig rolle i omstillingsarbeidet. Om vi skal lykkes, kreves kunnskap og endringsvilje hos både myndigheter og det offentlige, næringslivsaktører og den enkelte forbruker. Vi vil bidra til dette ved å tilpasse egen virksomhet, bevisstgjøre omgivelsene rundt oss og stille krav til samarbeidspartnerne våre. 

En integrert del av strategien 
I tiden som kommer står både Norge og verdenssamfunnet overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2030. Som regional sparebank har vi påvirkningskraft, både gjennom prosjektene vi engasjerer oss i, men også gjennom ordinær bankdrift. Det gir oss muligheter som vi tar på største alvor. I 2019 etablerte vi en ny visjon som legger føringer for bankens strategi for årene som kommer: Sparebanken Møre skal være den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet. Hver dag. 


Sparebanken Møre er som en regional aktør på Nordvestlandet opptatt av bærekraft, vekst og utvikling i omgivelsene som banken er en del av. Visjonen forplikter oss til å stimulere til økt vekst i næringslivet, til nyskaping og gründerglede. Vi skal bidra til at menneskene her kan skape seg et hjem og en framtid med sunn økonomi. Vi skal legge til rette for trivsel, tilflytting og livskvalitet, og vi skal dyrke samhold og samarbeid som gir positive ringvirkninger for området vårt.

I tillegg til det regionale perspektivet, skal vi også se bankens bærekraftsarbeid i et nasjonalt og globalt bilde. I 2019 forpliktet vi oss også til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift UNEP FI, og vil fortsette arbeidet med full styrke i 2020 – både i og utenfor banken. Vi skal ta vår del av ansvaret for en felles framtid.

Bærekraft er løftet inn i konsernstrategien, og bankens Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar gir føringer for hvordan bankens medarbeidere skal opptre og håndtere forhold knyttet til etiske vurderinger, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, likestilling, sosiale forhold, det ytre miljøet og bekjempelse av hvitvasking og korrupsjon. Nyansatte i Sparebanken Møre presenteres for konsernets regelverk på nyansettelseskurs. I tillegg gjennomføres det e-læring for alle ansatte.

Alle vesentlige virksomhetsområder har egne retningslinjer, og i 2020 vil bærekraft implementeres som et sterkere element i bankens styrende dokumenter. 

Våre interessenter 


Sparebanken Møre har en bred og sammensatt interessentgruppe som består av blant andre kunder, ansatte, eiere, myndigheter, samarbeidspartnere og leverandører. 

Dialog med omgivelsene prioriteres høyt i Sparebanken Møre, og gjennom 2019 har vi hatt kontakt med interessentene våre på ulike måter. Dette gir oss viktig kunnskap om hvilke temaer som er viktige for de ulike gruppene, og hvilke forventninger de har til oss.

Basert på interessentdialog med både eksterne og interne grupper, har vi definert fem av FNs bærekraftsmål som særlig viktige. Et av dem er bærekraftsmål nr. 17 Samarbeid for å nå målene.

I løpet av 2020 vil vi gjennomføre en vesentlighetsanalyse som vil gi ytterligere grunnlag for å definere viktige innsatsområder i tiden framover.

I det følgende beskrives eksempler på dialog med målgrupper rundt temaer innen bærekraft.

Dialog med kunder
Dialog med kundene våre er sentralt for å kunne utvikle oss til å bli en enda bedre bank for mennesker og næringsliv på Nordvestlandet. Vi gjennomfører en årlig servicekvalitetsundersøkelse, som gir kundene mulighet til å komme med tilbakemeldinger og innspill. I 2019 viste resultatene rekordhøy kundetilfredshet blant både person- og næringslivskunder. I undersøkelsen måles blant annet kundenes oppfatning av bankens samfunnsengasjement, og resultatene viser at betydningen har økt over tid. 


Dialog med bransjeaktører, samarbeidspartnere og nettverk 
Flere av bankens medarbeidere deltar i nasjonale, faglige utvalg som arbeider for en mer bærekraftig bransje, blant annet i regi av Finans Norge. Vi har også en sentral rolle i bærekraftsgruppen til Nordic Finance Innovation (NFI). Banken bidrar aktivt med å utvikle møteplasser og nettverk for næringslivet i regionen. Vi er videre aktive pådrivere for og deltakere i regionale og lokale nettverk, som alle har som mål å arbeide for en mer bærekraftig region, blant annet:

Kunnskapsparkene ProtoMore, Vindel og ÅKP 
Kunnskapsparkene ProtoMore, Vindel og ÅKP er fasilitator for viktige næringsklynger herunder GCE Blue Maritim, NCE Blue Legasea og NCE Ikuben. Motivet for vårt engasjement og samarbeid med kunnskapsparkene er å stimulere til økt samhandling innenfor innovasjon og bærekraftig utvikling. Sparebanken Møre er engasjert i flere av initiativene fra kunnskapsparkene, og er også representert i styret i ProtoMore og ÅKP.

Det nasjonale programmet Global Centres of Expertise er en stor nasjonal spiss-satsing på de mest vekstkraftige næringsklyngene i Norge. NCE Blue Legasea ledes av ÅKP og er et nasjonalt ekspertsenter som samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden. Målet er å utvikle norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping basert på 100 % utnyttelse av marint råstoff.

GCE Blue Maritime Clusters som også ledes av ÅKP har som målsetting å inspirere til og styrke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i den maritime klyngen på Møre med sikte på å øke klyngens dynamikk og attraktivitet, og bidra til å styrke de enkelte bedriftenes innovasjonskraft og konkurranseevne.

NCE iKuben ledes av ProtoMore og er et nasjonalt ekspertsenter og tverrindustriell klynge med fokus på bærekraft, digitalisering og nye forretningsmodeller. 

NExTdigital
NExTdigital er et nettverk som skaper møteplasser der nåtid møter fremtid. Her møtes medlemmer fra ulike virksomheter for å finne løsninger på digitale utfordringer, og nettverket har også en egen arbeidsgruppe for bærekraft. Sparebanken Møre er med som partner og medlem.

TEFT-lab
TEFT-lab har som formål å bidra til utdanning, forsking og nyskaping i regionen innen områdene tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi. Etter etableringen i mai 2018 har også bærekraft kommet inn som tema i laben. Det er 9 ulike PhD-stillinger tilknyttet TEFT-lab. Laben er et samarbeid mellom NTNU i Ålesund og Sparebanken Møre, og banken er med i både styre og styringsgruppe. Sommeren 2019 ble det også gjennomført summer internship-program i TEFT-lab. 


FNs fremtidslab – U4SSC
Ålesund kommune var den første byregionen i Norge som ble tatt opp i FN-nettverket Smart City. Sparebanken Møre har bidratt økonomisk til utviklingen av en digital tvilling av Ålesund, og som følge av dette ble det høsten 2019 etablert smartby-lab i Ålesund, den andre laben på verdensbasis. Laben tar utgangspunkt i FN programmet U4SSC, United for Smart Sustainable City, ledet av OIER. Sparebanken Møre er med som partner og deltar i både Fremtidsrådet og i styringsgruppe.

Ungt Entreprenørskap i Møre og Romsdal
Gjennom vårt samarbeid med Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal har vi tett kontakt med elever og studenter gjennom UEs ulike programmer. Her får vi møte ungdommene i dialog og refleksjoner om både personlig økonomi, yrkesvalg og bedriftsetablering. Miljø, klima og konsekvenser av våre valg er tema som i økende grad diskuteres også på disse arenaene.

Dialog med medarbeidere
Medarbeiderne er bankens viktigste ressurs, og Sparebanken Møre er som arbeidsgiver opptatt av god dialog og involvering av de ansatte. Vi gjennomfører blant annet en årlig arbeidsmiljøundersøkelse, som i 2019 viste en medarbeidertilfredshet på 8,3 på en skala fra 1-10. Dette må betraktes som en meget høy medarbeidertilfredshets-score, og har aldri blitt målt høyere.

I 2019 engasjerte vi hele organisasjonen i bærekraftsarbeidet på ulike måter. Alle ansatte mottok en spørreundersøkelse hvor hensikten var å kartlegge status og viktige påvirkningsområder, samt etablere mål for det videre arbeidet. Besvarelsene var anonyme og svarprosenten høy, og det kom mange gode og konkrete innspill som ble tatt med videre til neste fase.

Som en videreføring av spørreundersøkelsen etablerte vi en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra ulike deler av organisasjonen. I tillegg ble det gjennomført egne workshops for bankens ledelse. Resultatene av prosessen ble førende for valg av bærekraftsmål.

Dialog med eiere/investorer/markedsaktører
Sparebanken Møre legger vekt på at eiere av egenkapitalbevis og andre investorer og markedsaktører skal få korrekt, tydelig, relevant og samtidig informasjon fra Sparebanken Møre. IR-arbeid har høy prioritet og dedikerte ressurser, og den totale investorpleien skal være av høy kvalitet og gjenstand for transparens og åpenhet.

Det utarbeides en årlig IR-kalender som inneholder aktiviteter og møteplasser som skaper dialog mellom banken og aktørene. Eksempler er kvartalspresentasjoner, roadshows, andre arrangement i bankens regi og årlige generalforsamlingsmøter. Banken har løpende kontakt med de største eierne og analytikere som følger bankens egenkapitalbevis, samt med fremmedkapitalinvestorer og tilretteleggere i Norge og utlandet. Ratingbyrået Moodys følges opp kvartalsvis. Det har blitt gjennomført flere møter med temaet bærekraft på agendaen. 

Våre forpliktelser


UN Guidelines for Business and Human Rights og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. 
Ansvarlig næringsliv handler om hvilket ansvar næringslivsaktører forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. Regjeringen forventer at alle norske selskaper forholder seg til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guidelines for Business and Human Rights – UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Bankens retningslinjer for Etikk og Samfunnsansvar er bygd for å ivareta disse retningslinjene og tar for seg temaer som klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser og anti-korrrupsjon.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig fremtid. Basert på internt innsiktsarbeid og dialog med interessentene våre, har vi definert fem bærekraftsmål som vi mener vi har særskilte muligheter til å påvirke:

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Som regional sparebank og det største finansielle miljøet mellom Bergen og Trondheim er Sparebanken Møre en viktig kilde for finansiell informasjon og finansielle tjenester for både mennesker og næringsliv på Nordvestlandet. Vi jobber målrettet med entreprenørskap og innovasjon for å styrke verdiskapingen og sysselsetting i området vårt.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
For at Nordvestlandet skal være en attraktiv region også fremover, er det viktig at vi jobber aktivt med å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon. Sparebanken Møre ønsker å være både en pådriver og støttespiller for slike aktiviteter. I 2017 etablerte banken egen innovasjonsavdeling. I tillegg samarbeider vi tett både med NTNU i Ålesund og med kunnskapsparkene ProtoMore, Vindel og ÅKP om tiltak for å øke innovasjonsevnen på Nordvestlandet.

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
Helt siden starten i 1843 har Sparebanken Møre bidratt til å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Dette er sentralt for både livskvalitet, innovasjonsevne, befolkningsutvikling og verdiskaping. Samfunnet vårt trenger sterke lokalmiljø for å utvikle seg.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
For å kunne bidra til en bærekraftig regionsutvikling, må både det offentlige, næringslivet og enkeltmennesker endre sitt forbruk. Som samfunn forbruker vi i dag mer enn det som er miljømessig bærekraftig. Sparebanken Møre vil bidra til å snu dette, ved å øke kunnskapen blant aktørene, bidra til forskning på området og selv gjøre grep i egen organisasjon. Lykkes vi med dette vil det på sikt kunne føre til økonomisk vekst, reduserte klimaendringer og økt livskvalitet.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene
For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og lokalsamfunn må samarbeide for å oppnå en bærekraftig utvikling. Sparebanken Møre kan som en stor regional aktør utgjøre en forskjell. Vi vil oppmuntre til samarbeid og bidra til å knytte kunnskap og relasjoner på tvers av fag og bransjer gjennom å skape og støtte ulike møteplasser.

Vi har fokus på å redusere vår negative effekt og bidra positivt til disse målene gjennom vår rolle både som arbeidsgiver, samfunnsaktør, investor, långiver, tilrettelegger og leverandør av finansielle tjenester.

FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet
FNs miljøprogram (UNEP) har et partnerskap med finanssektoren kalt United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI). I september 2019 ble prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet vedtatt i FN. Prinsippene har som mål å gjøre banknæringen i stand til å ta en lederrolle i å nå bærekraftsmålene og oppfylle Parisavtalen. 

Sparebanken Møre signerte og sluttet seg til prinsippene i oktober 2019. 

Samfunnsansvar i bankens daglige drift 


Arbeid mot hvitvasking, terrorfinansiering og antikorrupsjon 

Som en aktør innenfor finansnæringen er vi underlagt en rekke lover og krav knyttet til motarbeidelse av korrupsjon og andre typer økonomisk kriminalitet. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av penger tjent på kriminell virksomhet eller finansiering av terrorvirksomhet, er et krevende og viktig arbeid. Det er en del av finansnæringens samfunnsoppdrag å sørge for at ikke næringen utnyttes til ulovlige forhold gjennom våre tjenester og produkter. Sparebanken Møre har retningslinjer som skal hindre at vi blir benyttet til hvitvasking, skatteunndragelse eller terrorfinansiering.

Årlig utarbeider Sparebanken Møre en intern risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering, med tilhørende risikoreduserende tiltak. Gjennom 2019 har vi implementert den nye hvitvaskingsloven. Bankene er lovpålagt å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med etablering av ordinære kundeforhold, og gjennom løpende kundekontroll kunne fremvise gyldig legitimasjonsdokument på kunden. I 2019 har Sparebanken Møre gjennomført et omfattende arbeid sammen med kundene for å innhente gyldig legitimasjonsdokument på de kundene der dette var mangelfullt.

Korrupsjon setter langsiktig verdiskaping i fare og skaper mistillit til systemene i samfunnet. Det kan føre til rettssaker og bøter eller andre sanksjoner, tap av markedstilgang, eiendeler og retten til å drive bankvirksomhet. Sparebanken Møre skal selv fremstå med høy etisk standard, og vi skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer som har tvilsomt rennommé. Ansattes ansvar omtales i bankens etiske retningslinjer, og den enkelte ansattes bevissthet knyttet til disse forholdene er viktig. Sparebanken Møre ser en økning i antall svindelsaker, hvor kunder blir lurt eller forsøkt lurt. Dette er saker som følge av at kunder blir kontaktet via epost eller gjennomfører handler på nett. Banken hjelper kunder som tar kontakt om svindel. Det er nulltoleranse for interne misligheter i konsernet.

Sparebanken Møre har bl.a. følgende arbeidsmåter mot økonomisk kriminalitet:

 • Kundekontroll
 • Rapportering av mistenkelige kundetransaksjoner til Økokrim
 • Svindelhåndtering
 • Tett samarbeid med andre banker, myndigheter og eget IRT (Incident Respons Team)

Sparebanken Møre gjennomfører årlig flere opplæringstiltak for bankens ansatte innenfor området.

Personvern
Sparebanken Møre behandler et stort antall personopplysninger. Opplysningene benyttes først og fremst til administrasjon av kundeforhold og for å oppfylle våre forpliktelser til å gjennomføre oppdrag og tjenesteavtaler. Behandlingen er lovregulert og underlagt strenge krav for å beskytte opplysningene mellom kunde og bank.

Sparebanken Møre forvalter store verdier for kunder. Forvaltningen medfører mulighet for svindel og kriminalitet. Banken har plikt til å gjennomføre tiltak for å forebygge og avdekke svindel, kriminalitet og terrorfinansiering. Personopplysninger vil bli behandlet med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere slik kriminalitet.

Gjennom 2018 og 2019 har personvern vært et satsingsområde i Sparebanken Møre. Sparebanken Møre har oppnevnt personvernombud og gjennomført flere opplæringstiltak som har vært obligatorisk for alle ansatte. Det er gjennomført investeringer i system og løsninger for å gi en sikrest mulig behandling av personopplysninger.

Sparebanken Møres internrevisjon gjennomførte en kontroll av personvernområdet i 2019. Kontrollen avdekket ingen vesentlige mangler. Det er ikke registrert klager knyttet til brudd på personvernet eller personopplysningssikkerheten. Interne avvik er rapportert til Datatilsynet, men banken har ikke mottatt kritikk fra tilsynsmyndigheten.

Sparebanken Møre har tilpasset policy, rutiner og arbeidsmåter for å sikre en forsvarlig etterlevelse av GDPR. Bankens personvernerklæring sikrer informasjon om hvordan banken ivaretar kunders personvern i tråd med GDPR, hvorfor og hvilke rettigheter den registrerte har. Sparebanken Møre vil i 2020 fortsette arbeidet med å innarbeide og oppdatere personvern i konsernet.

Informasjonssikkerhet
IKT-strategien skal underbygge og reflektere de mål og planer som fremkommer av bankens hovedstrategi, og understøtte gjeldende forretningsprosesser. IKT-strategien er bankens redskap for å sikre at IKT-leveransene gjennomføres i henhold til avtalt kvalitet og er fundamentert på bærekraftig, kostnadseffektiv og sikker teknologi og infrastruktur.

Arbeidet med informasjonssikkerhet er organisert og gjennomført i samsvar med krav i lover og forskrifter som IKT forskriften og Personopplysningsloven. Kundene og omgivelsene skal oppfatte at Sparebanken Møre har fokus på sikkerhet og tilbyr sikre tjenester. Bankens tjenester skal ha høy tilgjengelighet innenfor kunngjorte åpningstider, og tjenester som leveres via digitale kanaler skal være tilgjengelig døgnet rundt. Kundene skal være trygge på at bankens tjenester er trygge å bruke, og økonomiske transaksjoner skal være sikret mot svindel og manipulasjon. Et viktig element i dette arbeidet er å forebygge sikkerhetsbrudd. Samtidig skal vi ved behov raskt være i stand til å iverksette effektive mottiltak, slik at avbrudd i tjenesteleveranser og forretningsaktiviteter og økonomiske tap minimaliseres.

Innen området operasjonell risiko, vurderer bankens IKT-sikkerhetsrapport trusler og hendelser knyttet til cyber-risikoer.

Nye regulatoriske krav og løsninger stiller større krav til økt informasjonssikkerhet. Vi har svært gode forsvarsverk rundt de sentrale løsningene våre, og i 2019 har vi arbeidet med å forsterke sikringen av vår desentrale plattform. Dette har bidratt til mer helhetlige og moderne sikkerhetsløsninger, samt en bedre organisering og koordinering av sikkerhets- og kvalitetsarbeidet.

Vi har i 2019 innført Managed Security Services;

 • En teknologi- og prosesstjeneste som oppdager, analyserer og svarer opp sikkerhetshendelser, Security Operations Center (SOC)
 • AI baserte sanntidsanalyser av sikkerhetsalarmer og varsler, Security Information and Event Management (SIEM-løsning)
 • Et profesjonelt team som døgnet rundt er forberedt for, og som reagerer på sikkerhetsbrudd, Incident Response Team (IRT)


Gjennom prosjektet Digital Arbeidsplass har vi rullet ut nye skrivere og PC’er. Dette har gitt et ytterligere løft innen sikkerhet, kvalitet og miljø; det siste gjennom sikker avhending og gjenbruk av gammelt maskinutstyr. Dette har bidratt til en betydelig reduksjon i utskrift gjennom bruk av bærbare maskiner og Follow-Me print.

Vi har tilgang til store internasjonale og nasjonale partnere tilknyttet informasjonssikkerhet, som gjør at vi har lykkes med å revidere kvalitetssystemet i henhold til nye regulatoriske krav, GDPR, PSD2 og nye/endrede løsninger/arbeidsmåter.

Bærekraftig innovasjon 
Sparebanken Møre vil kontinuerlig arbeide for utvikling av løsninger som gjør at kundene får dekket sine finansielle behov. Nye løsninger vil ha fokus på å gi reell nytte for kunden som bidrar til en enklere hverdag. Banken har en egen avdeling for Innovasjon, som i 2019 har hatt fokus på blant annet følgende områder:

 • Open Banking – Åpne opp for innovative og relevante tjenester fra 3 parts leverandører og gjøre disse tilgjengelig på en enkel måte i bankens digitale kundeflater. 
 • Vurdere tjenester innenfor likviditet og fordringsfinansiering for SMB-markedet slik at kundene kan ha bedre oversikt og kontroll i virksomheten
 • Tilby abonnementstjenester for kundene i bankens digitale kundeflater i den hensikt å gjøre det enkelt for kunden å holde oversikt
 • Anvendelse av kunstig intelligens (AI) i bankens arbeid for å forutse finansielle muligheter og trusler for våre kunder
 • Vurdering av digital finansiell rådgivning der dette gir minst like god kvalitet som personlig dialog


Målet for bankens tjenesteutvikling er å ivareta bærekraft, øke kundeopplevelsen og bidra til verdiskaping og effektivisering. Risiko- og Compliancevurdering inngår som en viktig del av utviklingsarbeidet.

I 2019 har banken lansert flere produkter og tjenester som støtter opp om ovennevnte.

Etisk markedsføring
Sparebanken Møre formidler produkter og tjenester som er sentrale for at samfunnet skal fungere. Korrekt og målgruppetilpasset kommunikasjon er derfor viktig for å sikre at bedrifter og personmarkedskunder har tilstrekkelig kjennskap, kunnskap og forståelse. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer av våre kundeløsninger, og i Cicero sin markedsrapport for vinter 2020 ble bankens nettsider på sbm.no for kundesegmentet SMB kåret til landets beste.

Vi har i 2019 hatt fokus på følgende i vårt arbeid med ansvarlig markedsføring:

 • Vi benytter i stor grad digitale fremfor trykte kanaler for å redusere papirforbruk. I 2019 har vi blant annet erstattet de fleste av bankens plakater med digitale skjermer. 
 • Bærekraft er et viktig kriterium ved valg av samarbeidspartnere innen f.eks. reklameartikler.
 • Ansvarlig og god økonomisk rådgivning ligger til grunn for all kommunikasjon. 
 • Banken støtter mange arrangementer i løpet av året, og vi har tett dialog med arrangørene for å finne bærekraftige løsninger. Et eksempel er Sommerfesten på Giske, som ble den første festivalen i verden som mottok plast som billettbetaling. 
 • Alle nye sponsoravtaler inneholder området bærekraft i sponsoratet. 


Ansvarlig innkjøp 
Sparebanken Møre sine leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet i tråd med beskrivelser i bankens retningslinjer for Etikk og Samfunnsansvar. Varer og tjenester som leveres til Sparebanken Møre skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene i disse retningslinjene.

I tillegg spesifiserer vi følgende krav knyttet til miljøet

 • Leverandørene skal i størst mulig grad benytte produkter som kan gjenbrukes 
 • Produktene skal ha en livssyklus med lav miljøpåvirkning
 • Unødvendig emballasje skal unngås
 • Leverandører skal aktivt arbeide for å minimere den negative påvirkningen av det ytre miljø
 • Vi skal velge fraktalternativer som gir lav miljøpåvirkning


I 2019 har banken blant annet inngått strømavtale med Tussa med opprinnelsesgaranti. Dette sikrer at strømmen er basert på 100 prosent fornybar energi og produsert helt uten utslipp av drivhusgassen CO2 og radioaktivt avfall.

I 2020 vil det bli utarbeidet ytterligere krav og retningslinjer for våre leverandører og partnere. 


Det ytre miljø
Sparebanken Møre sin tilnærming til miljø- og klimautfordringene er todelt. På den ene siden skal vi redusere egen belastning på miljø og klima. På den andre siden ønsker vi å bidra til at kunder og leverandører gjør det samme.

Vårt miljøengasjement kommer eksempelvis til uttrykk gjennom fokus på valg av miljøvennlig forbruksmateriell, innkjøpsordninger, strømforbruk, resirkuleringsordninger, avfallshåndtering og håndtering av el-utstyr.

Vi søker å tilby papirløse tjenester overfor kundene våre, blant annet gjennom elektronisk signering i nettbank. Der det er behov for dialog mellom oss og kunden vil elektroniske kanaler som e-post, nettbankpostkasse, chat og kundesamtaler via Skype kunne benyttes. I de tilfeller der banken gjør oppussinger og ombygninger av eksisterende lokaliteter gjennomføres dette også med hensyn til ytterligere forbedringer av HMS-forhold, samt eksempelvis ENØK-prosjektkrav og valg av bærekraftige materialer. Det legges vekt på at energiforbruk totalt sett skal reduseres gjennom oppgraderinger av lys- og varmestyring.

Sparebanken Møre vil i 2020 kommunisere tydeligere miljøkrav til våre leverandører og sikre miljørapportering i tråd med etablerte standarder. 


Ansvarlig utlån og kapitalforvaltning 


Ansvarlig kreditt
Sparebanken Møre har en utlånsportefølje som fordeles ca. 70 % til personkunder med boliglån og 30 % til næringslivsmarkedet. Næringslivsporteføljen er bredt differensiert innenfor næringene SMB, handel/tjenesteytende, industri, marin, eiendom og offshore/supply.

Bankens kredittrisikostrategi vektlegger at kundens kredittverdighet skal sees i et langsiktig perspektiv. Sparebanken Møre skal fremstå med høy etisk standard og skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer som har et tvilsomt renommé. Sparebanken Møre er åpen for alle typer kunder innenfor definerte markedsområder, og vil ikke diskriminere kunder basert på alder, kjønn, nasjonalitet, religion eller sivil status.

Flere bedrifter som banken har utlån til, driver virksomhet som vil ha påvirkning på miljøet. Gjennom kredittgivningen har banken indirekte påvirkningsmuligheter på det ytre miljøet. Sparebanken Møre yter ikke utlån til kunder med virksomhet innen tobakk, pornografi, kontroversielle våpen, eller til selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer. Konsernet skal gjøre særskilte vurderinger ved finansiering av næringsdrivende eller personer der kundens produkter eller aktiviteter kan være forbundet med vesentlig miljørisiko. Miljømessige forhold skal vurderes på lik linje med andre former for risiko.

Gjennom utlånsvirksomheten til både person- og næringslivsmarkedet kan banken være en pådriver for bærekraftig utvikling. I 2019 kunne Sparebanken Møre blant annet tilby utlån gjennom vekstgarantiordningen for bedrifter i oppstarts- og vekstfase.

Sparebanken Møre vil i 2020 utarbeide og implementere enda tydeligere strategi og retningslinjer for kredittgivning som skal bidra til omstilling til et mer bærekraftig samfunn, dog med hovedfokus innenfor miljø og tilpasning til et lavutslippssamfunn.

Dette arbeidet vil kreve et kompetanseløft på flere nivå innenfor bankens kredittmiljø. I denne sammenheng kan det nevnes at bankens kredittavdeling er med i Finans Norges referansegruppe for bærekraft i tillegg til egen arbeidsgruppe for klimarisiko, dette også i regi Finans Norge. Ved implementering av nye og utvidede retningslinjer som nevnt over vil det gjennomføres flere tiltak for intern kompetanseheving innen bærekraft (miljørisiko).

Ansvarlig eierskap
Sparebanken Møre er alliansefri og har valgt en Contract Banking-modell. Banken har presisert at risikokapasiteten skal allokeres tradisjonell bankdrift og kunder fra Nordvestlandet. Markedsrisikoen skal være lav. Som en konsekvens av dette har banken bl.a. ikke eierandeler i produktselskaper, og det er heller ikke etablert rammer for handelsportefølje i aksjer.

Utenom datterselskaper er bankens eierskap i aksjer delt i tre porteføljer; Markedsstrategisk, Virksomhetsstrategisk og Restrukturering. Av en total aksjeeksponering på om lag NOK 194 millioner er restruktureringsporteføljen svært lav, mens den virksomhetsstrategiske er størst. Flere av investeringene i denne porteføljen følges opp gjennom bankens partnerstrategi der det bl.a. heter at vi forutsetter at partneren følger norsk lov og anerkjente normer for samfunnsansvar, samt forpliktende internasjonale avtaler og konvensjoner. Det er også viktig at partneren har et bærekraftig tankesett, der miljø- og klimaspørsmål må ha fokus.

Sparebanken Møre har tre datterselskaper, Møre Boligkreditt AS, Møre Eiendomsmegling AS og Sparebankeiendom AS. Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet, mens Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Møre Eiendomsmegling AS er det eneste selskapet med egne ansatte. Disse er på linje med alle ansatte i konsernet deltagende bl.a. i strategiprosessen der samfunnsansvar og bærekraft har høyt fokus, samt den årlige gjennomgang og bekreftelse av bankens retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Krav til fondsleverandører 
Ved å dreie investeringer i virksomheter med bærekraftig fokus, gir dette økt kapital og verdiskaping i de rette bedriftene og bransjene. Vi er våre leverandørers kunder og har makt til å påvirke hvordan leverandørene tar ansvar for bærekraftig verdiskaping. Sparebanken Møre driver ikke egen fondsforvaltning, men distribuerer verdipapirfond fra fondsforvaltere som Holberg, Alfred Berg og DNB Asset Management. Som følge av dette krever vi at våre leverandører følger norsk lov og anerkjente normer for samfunnsansvar, samt forpliktende internasjonale avtaler og konvensjoner. Dette gjelder blant annet menneskerettigheter, internasjonalt anerkjente antihvitevaskingsnormer, korrupsjonsrisiko og brudd på norsk eller annet lands skattelovgivning.

Ingen av våre fondsleverandører investerer i selskaper med virksomhet innen tobakk, pornografi, kontroversielle våpen, eller i selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer.

I partnermøter har vi utfordret alle våre fondsleverandører på å dokumentere og informere hvordan de arbeider med bærekraft i sine investeringer. Arbeidet reguleres i dag av bankens retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Våre fondslevererandører har signert følgende forpliktelser 

 • Holberg - UNPRI, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer 
 • Alfred Berg - Samfunnsansvarlige investeringer (SRI) 
 • DNB Asset Management - UN PRI, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer


I løpet av 2020 vil vi vurdere tjenestetilbudet vårt, og vektlegge i økt grad bærekraftige investeringer i fremtidige valg av leverandører. Videre vil vi sette sammen grønne fondsporteføljer, og vurdere merking av våre fond knyttet til klima og miljø. I tillegg vil vi sikre at informasjon om bærekraftige investeringer fremkommer tydelige på våre nettsider, slik at det er enklere for kunden å ta grønne valg.

Investeringer fra Aktiv Forvaltning
Sparebanken Møre har konsesjon som verdipapirforetak, herunder Aktiv Forvaltning. Denne tjenesten er et tilbud til kunder med finansielle formuer over NOK 1 million som ønsker alternativ plassering til innskudd og ikke har kapasitet, interesse eller kompetanse til å forestå forvaltningen selv.

Aktiviteten er styrt av konsesjonsvilkår, men også bl.a. av de styrevedtatte dokumentene Retningslinjer for Verdipapirforetaket (årlig revidering) og Retningslinjer for porteføljer i Aktiv Forvaltning (styresak med revidering ved vesentlige endringer) samt avdelingsinterne retningslinjer.

Tett samarbeid med de ledende meglerhusene i Norden, lokal markedskompetanse og forvalterfrihet skal gjøre at Aktiv Forvaltning kan ivareta kundens interesse på en best mulig måte.

Aktiv Forvaltning skal investere i selskaper med en langsiktig verdiskapning tuftet på en bærekraftig forretningsmodell. Det er viktig at selskapenes ledelse har evne og vilje til å gjennomføre tiltak som sikrer etterlevelse av dette. For investeringer i og utenfor Norge/Norden skal det legges vekt på å investere i selskaper som har en forretningsidé og etisk adferd som ikke kommer i konflikt med bankens etiske standard.

Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning skal i hovedsak være en verdibasert forvalter. Dette innebærer at det foretrekkes å investere i selskaper som anses rimelig priset i forhold til underliggende verdier i selskapet. Viktige kriterier som vektlegges i forhold til investeringsvalg er resultatvekst, utbytteutbetaling, kontantstrøm og bokførte verdier.

Som en aktiv forvalter skal Aktiv Forvaltning ta posisjoner i selskaper eller sektorer uavhengig av indeksen sin sammensetning. Det er dette som har gitt merverdi for kunder over tid. I tiden fremover vil Aktiv Forvaltning også ha fokus på at de selskapene det investeres i har en bærekraftig forretningsmodell som over tid vil skape et bedre miljø. Blant annet vil det vurderes etablert en ny portefølje i Aktiv Forvaltning med fokus på miljø og klima, sosiale forhold og forretningsetikk – også kalt ESG.

Ansvarlige investeringer i bankens likviditetsforvaltning – og styring
Sparebanken Møres motpartsrisikostrategi har til formål å navngi og klassifisere banker og motparter etter et sett med kriterier for å fastslå den totale utlåns- og aktivitetsrammen konsernet Sparebanken Møre kan ha mot den enkelte institusjon. Dette dokument, sammen med Markedsrisikostrategien gjennomgår, presiserer og etablerer aktivitets- og risikorammer for konsernets kreditteksponering. Da for de delene av konsernets kreditteksponering som følger av forvaltnings og risikoavdekkingsaktivitetene i Seksjon Treasury og Markets. Både Motpartsrisikostrategien og Markedsrisikostrategien er gjenstand for årlig revidering i bankens styre.

Både ved etablering av nye motparter samt ved den årlige vurderingen skal bankens partnerstrategi hensyntas. Det innebærer bl.a. at partneren skal ha et bærekraftig tankesett, der miljø- og klimaspørsmål må ha fokus. I tillegg gjennomføres det løpende vurderinger om motpart får f. eksempel nedgradert rating, endring i rammebetingelser, økonomisk utvikling som har påvirkning på bankens risikoposisjon og tilsvarende. Motpart vurderes opp mot egne ESG krav (Environmental, Social and Governance (ESG) står for miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold). I forretningssammenheng handler ESG om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til en bærekraftig utvikling, samt selskapets tilpasning av drift med sikte på å minimere negativ påvirkning på sine omgivelser.

Under dette regelverket er Danske Bank vurdert to ganger (ESG og rating) de seks siste kvartalene, Swedbank en gang (ESG). For Danske Bank resulterte vurderingen i at ingen nye definerte forretninger ble etablert i en avklaringsperiode, for Swedbank endte vurderingen tilsvarende. Midlertidige begrensinger er nå opphevet

Medarbeidere og mangfold 


Sparebanken Møre skal være en attraktiv arbeidsplass, den den enkelte medarbeider gis selvstendig ansvar og mulighet for personlig utvikling. Det er sterk konkurranse i finansmarkedet, og det er nødvendig å være tilpasset de markedsmessige forventninger i det lange løp, både når det gjelder tilgjengelighet og kompetanse. Kvalitet og effektivitet i arbeidsprosessene ut mot markedet er kontinuerlig fokusert i de kompetansehevende tiltak som iverksettes. Sparebanken Møre sikrer dette blant annet gjennom utviklingsprogram og rekrutteringspolitikk.

Sparebanken Møre jobber for likestilling og mangfold blant de ansatte. Et godt mangfold bidrar til godt arbeidsmiljø, innovasjon og økt verdiskapning. Bemanningen i konsernet var 357 årsverk ved årsskiftet, en reduksjon på fire personer i løpet av 2019. Gjennomsnittsalderen er økt fra 48,3 år til 48,7 år. Medarbeidere har en gjennomsnittlig ansiennitet på 18,3 år. I løpet av 2019 har 15 nye personer fått Sparebanken Møre som sin arbeidsplass. Det er i samme periode registrert en turnover på 4,2% mot 7,5% i 2018.

I 2019 er dette kjønnsbalanse fordelt på stillingsnivå, oppgitt i prosent: 

Andel fordelt på stillingsnivåKvinnerMenn
Nivå 1 – adm. dir.0%100%
Nivå 233%67%
Nivå 348%52%
Nivå 442%58%
Nivå 574%26%
Nivå 665%35%
Andel i bankens styre50%50%

Godtgjørelser i Sparebanken Møre skal bidra til konsernets måloppnåelse og fremme ønsket adferd.

Videre skal godtgjørelser være et virkemiddel for god styring og kontroll med konsernets risiko, motvirke uønsket risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.

Ansatte i Sparebanken Møre får sin godtgjørelse fastsatt ved individuelle avtaler, kollektive avtaler (tariffavtaler) eller ved administrativ beslutning. Sparebanken Møre har etablert hovedprinsipper for konsernets belønningsstrategi. Gjennom bankens årlige lønnsvurdering skal vi jobbe for å minske lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Tabellen under viser kvinners lønn i % av menns ved 100% stilling fordelt på ulike stillingsnivå.

Kvinners lønn som andel av mennsAntall kvinnerSnitt v/100 % stilling
(etter stillingsnivå)  
Nivå 1 AD0%0%
Nivå 2 ADLG33%98%
Nivå 348%97%
Nivå 442%86%
Nivå 574%92%
Nivå 665%98%
   
GjennomsnittslønnAndelSnitt v/ 100 % stilling
Menn655 704660 751
Kvinner523 639543 006

Sparebanken Møre skal legge til rette for uttak av lovfestede permisjoner og ønsker å fremme en jevnere fordeling av familie- og yrkesarbeidet blant foreldre.

Tabellen under viser antall dagsverk som er tatt ut i foreldrepermisjon fordelt på kjønn samt i % av mulig dagsverk.

Uttak av foreldrepermisjonAntall dagsverki % av tot.
Menn5871,58%
Kvinner1 6612,84%

Sparebanken Møre skal gjennom systematisk HMS-arbeid, god ledelse og godt arbeidsmiljø bidra til lavt jobbrelatert sykefravær. Vi har over tid hatt lavt sykefravær som totalt er på 3,31%.

Sykefraværi % av tot.i % av eget kjønn.
Menn0,48%1,23%
Kvinner2,83%4,63%
   
Fravær pga. syke barnDagsverki % av tot.
Menn790,21%
Kvinner1680,29%

Sparebanken Møre skal legge til rette for muligheten for redusert arbeidstid ved helsemessige, sosiale eller velferdsmessige årsaker. I 2019 hadde vi 40 av totalt 362 medarbeidere med redusert stilling.

Andel deltidProsentandelAntall
Menn7,50%3
Kvinner92,50%37

Redegjørelse for oppfyllelse av aktivitetsplikten


Arbeidsmiljø
Sparebanken Møre ønsker å legge til rette for arbeidsplasser skapt av interesserte og engasjerte medarbeidere. Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø gjennom personalpolitiske tiltak, involvering og utvikling av medarbeiderne og reflekterte tilbakemeldinger. Gode tilbakemeldinger på dette og høy medarbeidertilfredshet vil i neste omgang gjenspeiles i en oppfatning av oss som en attraktiv arbeidsgiver.

Årlig måler vi medarbeidernes tilfredshet og kartlegger både arbeidsmiljø, engasjement, ledelse og kommunikasjon samt risikokulturen i Sparebanken Møre. Resultatene gir oss en forståelse av hva vi som organisasjon er gode på og hvor vi kan bli bedre. For 2019 fikk vi en AMU-score på 8,3 på en skala fra 1-10, noe som gjenspeiler et veldig godt arbeidsmiljø og den høyeste vi noen gang har målt.

I tillegg ser vi at våre ansatte i meget stor grad vil anbefale Sparebanken Møre som arbeidsplass.

Dette måles gjennom en eNPS-score. En eNPS-score på 53 på en skala fra -100 til +100, viser at våre medarbeidere i meget stor grad vil anbefale vår bank som arbeidsplass.

Sparebanken Møre arbeider for å være en inkluderende arbeidsplass for medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. Banken jobber med helseforebyggende tiltak og stimulerer til fysisk aktivitet blant annet gjennom et aktivt bedriftsidrettslag SMIL – samt støtte til egen trening. Det skal legges til rette for tilpasning av arbeidsplass og arbeidsinnhold når helse eller andre årsaker tilsier det. Banken søker i alle sammenhenger å unngå diskriminering. Det er ikke meldt om tilfeller av diskriminering i 2019.

Rekruttering
Sparebanken Møre har utarbeidet og benytter en rekrutteringsprosess basert på godkjent modell fra DNVGL. Prosessen skal hensynta arbeidsmiljølovens og diskrimineringslovens krav. Det innebærer blant annet at det ikke skal være lov til å diskriminere søkere på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Intervjumaler som benyttes i rekrutteringsarbeidet hensyntar disse forhold.

Lønns- og arbeidsvilkår
Godtgjørelser i Sparebanken Møre skal bidra til konsernets måloppnåelse og fremme ønsket adferd.

Videre skal godtgjørelser være et virkemiddel for god styring og kontroll med konsernets risiko, motvirke uønsket risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.

Ansatte i Sparebanken Møre får sin godtgjørelse fastsatt ved individuelle avtaler, kollektive avtaler (tariffavtaler) eller ved administrativ beslutning. Sparebanken Møre har etablert hovedprinsipper for konsernets belønningsstrategi.

Disse ordninger kan inngå i Sparebanken Møres godtgjørelser:

 • Fast lønn
 • Variabel engangsgodtgjørelse basert på leveranser og prestasjoner
 • Bonus
 • Pensjonsordninger
 • Felles goder


Godtgjørelsesutvalg:
Sparebanken Møre har et eget godtgjørelsesutvalg valgt av og blant styrets medlemmer.
Godtgjørelsesutvalget skal bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte mv. i banken.

Ansettelsesutvalg:
Det er etablert ansettelsesutvalg i henhold til hovedavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet. Utvalget som behandler lønns- og arbeidsvilkår ved ansettelser samt årlig vurdering av medarbeideres lønnsvilkår.

Begge de to omtalte utvalg skal ivareta hensynet til likestilling og ikke-diskriminering knyttet til lønns- og arbeidsbetingelser.

Forfremmelse
Sparebanken Møre skal legge til rette for karriereutvikling både mot ledelse- og fagorientering, og skal ha fokus på begge karriereveier. Det gjennomføres kvartalsvis gjennomgang av stedfortredere og mulige etterfølgere av ledende ansatte. Dette arbeidet skal hensynta bredde i organisasjonen. Videre gjennomføres en årlig gjennomgang av organisasjonen med stedfortredere og mulige etterfølgere i bankens godtgjørelsesutvalg. Talentutvikling vektlegges også i dette arbeidet.

Tilrettelegging
Sparebanken Møre skal tilrettelegge for en god bedriftshelsetjeneste. Årlig rapporterer leverandør av bedriftshelsetjenester eventuelle forbedringsområder mh.t arbeidssituasjon/ergonomi på organisasjonsnivå.

Utviklingsmuligheter/opplæring
Sparebanken Møres visjon innebærer at vi ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver med kompetente medarbeidere. Et viktig mål er motiverte medarbeidere med riktig kompetanse til å møte kundenes allsidige og fremtidige behov. FN`s bærekraftmål nr. 4 er derfor et viktig delmål vi ønsker å knytte tiltak og handlinger til.

Kompetanseutvikling gjennomføres i regi av vår interne Møreskole. Alle ansatte i kundeposisjon autoriseres innen ulike fagområder, innenfor både personmarked og næringslivsmarked.

Autorisering i egen rolle er et krav ved nyansettelser, og 95 % av målgruppen har gjennomført de nødvendige autorisasjoner og godkjenninger fra FinAut.

I 2019 kom krav om autorisasjon også innen personforsikring. Målet er at minimum 90 % av bankens ansatte i målgruppen gjennomfører autoriseringen.

Sparebanken Møre har forpliktet seg til å følge «God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling» som er vedtatt av Finans Norge. Dette ble implementert i 2019 gjennom e-læring for alle ansatte.

Løpende kompetansetiltak gjennomføres ved bruk av e-læring og skypemøter for å nå ut til vår desentraliserte kontorstruktur. I 2019 ble det gjennomført 22 skypemøter og e-læringer innen ulike områder. Ved nye produkter og tjenester gjennomføres kompetansetiltak for å dekke nødvendig kompetansegap.

Spesifikke spesialist/-roller styres målrettet mot andre læringsarenaer som konferanser, workshops og studier/videreutdanninger. I løpet av en 5 årsperiode har 24 ansatte deltatt i et høyere studieløp med støtte fra Møreskolen. Deriblant et doktorgradsstipendiat i Industriell økonomi og teknologiledelse. Siste studiekontrakt som ble inngått, er studiet «Bærekraft som konkurransefortrinn». Kjønnsfordelingen blant de som har tatt videreutdanning er 70 % kvinner og 30 % menn.

Banken har egne utviklingsprogram for ledere og medarbeidere, med en praktisk tilnærming til hver enkelt sin arbeidshverdag og hva de trenger og ønsker å utvikle seg på. Tema innenfor ledelse, kommunikasjon og verdier er en del av programmet. Tre ledelsesverdier er implementert i organisasjonen. For at vi skal nå våre målsettinger, er konsernet avhengig av ledere som inspirerer medarbeiderne til å nå sine mål, utvikler slagkraftige team samt medarbeidernes kompetanse og trygghet, og presterer gjennom sine ansatte ved hjelp av tett oppfølging og tydelige tilbakemeldinger.

I 2019 gjennomførte 60 ledere og 20 nyansatte / medarbeidere dette utviklingsprogrammet.

Balanse arbeidsliv og familie
Sparebanken Møre skal tilrettelegge for en god balanse mellom arbeidsliv og familie. Vi har fleksitidsordning og praktiserer det vi omtaler som «fleksibilitet begge veier». Det er også lagt til rette for en god hjemmekontorløsning og mulighet for å arbeide hjemmefra når forholdene tilsier det. Totalt sett skal Sparebanken Møre i begrenset grad basere virksomheten på overtidsarbeid. Vi har gode sosiale ordninger som bedriftsidrettslag, gode personalforsikringer og firmahytter/leiligheter som ansatte med familie kan benytte seg av.

Sparebanken Møre har gode retningslinjer, prinsipper og standarder som skal ivareta hensynet til likestilling og ikke-diskriminering. Vi ser likevel at vi har forbedringsområder som bør belyses videre gjennom et eget prosjekt i 2020. Spesielt vil vi se på forbedringsområder i forhold til mangfold.

Varsling
Sparebanken Møre ønsker å legge til rette for en åpen ytringskultur. Et godt ytringsklima er viktig for arbeidsmiljøet, den enkeltes trivsel og for at virksomheten skal kunne drives på best mulig måte. Det er viktig at ulovlige og kritikkverdige forhold og andre avvik avdekkes og følges opp så tidlig som mulig. Sparebanken Møre har fokus på at ansatte skal føle seg trygg på at det å ta opp kritikkverdige forhold er en naturlig del av den enkeltes ansvar på arbeidsplassen og hvor forholdene løses på lavest mulig nivå.

Ansatte har i tillegg en lovfestet rett etter arbeidsmiljøloven til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Som ansatt i denne sammenheng regnes også innleide arbeidstakere og personer som i opplæringsøyemed eller i forbindelse med arbeidsrettede tiltak er utplassert i virksomheten. Det samme gjelder personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak. I enkelte tilfeller har medarbeidere også en lovfestet plikt til å varsle.

Sparebanken Møre har gode varslingsrutiner som skal legge til rette for en trygg og forsvarlig varsling. Det er ikke mottatt varsel i 2019.

Lokalt engasjement 


Sparebanken Møre har to grupper av eiere; egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet. Bankens utbyttepolitikk legger til grunn at eierne skal likebehandles. Lokalsamfunnene i Møre og Romsdal eier ca. 50 prosent av Sparebanken Møre, noe som betyr at halvparten av årets utdelte overskudd fases tilbake til fylket gjennom det vi har valgt å kalle samfunnsutbytte.

Det er betydelige midler som årlig overføres til samfunnsutbytte, og disponeringen av midlene er basert på styrevedtatte retningslinjer. For regnskapsåret 2019 er det avsatt 176 mill. kroner til allmennyttige formål som skal bidra til trivsel, utvikling og verdiskaping i regionen. Samfunnsutbytte deles hovedsakelig inn i TEFT-midler, TEFT-stipend og NÆRINGSTEFT.

TEFT-midler
Lag og organisasjoner i Møre og Romsdal kan søke om TEFT-midler til allmennyttige formål innen følgende kategorier: Næringsutvikling (31 %), kompetanse (2 %), kultur (10 %), idrett (41 %), nærmiljø (13 %) og infrastruktur (1 %). Prosentandelen viser fordeling av midler innen de ulike kategoriene i 2019. Midlene gir banken både muligheter og påvirkningskraft i arbeidet for en mer bærekraftig region.

I 2019 implementerte vi et nytt punkt i alle nye avtaler, som innebærer forpliktelser om arbeid med bærekraft – både internt i organisasjonene og i egne lokalmiljø. Et konkret resultat er samarbeidet med Sommerfesten på Giske, som i 2019 åpnet opp for at man kunne kjøpe festivalpass ved å levere innsamlet havplast. Totalt kom det inn nærmere 4 tonn med havplast på aksjonen. Initiativet ble lagt merke til, og flere festivaler i både inn- og utland gjennomførte lignende tiltak.

I 2019 bidrog vi også til en styrket satsing på kvinnefotballen i fylket. Gjennom dialog og samarbeid med Sunnmøre Fotballkrets, Nordmøre og Romsdal Fotballkrets, Molde FK og AaFK Fortuna, har Sparebanken Møre vært en viktig samtalepartner og premissgiver, og i tillegg bidratt med 8 millioner kroner til denne satsingen. I 2019 ble også verdens andre smartbylab, U4SSC, etablert i Ålesund. Sparebanken Møre var med på laget, sammen med en rekke andre lokale og gode partnere.

TEFT-stipend
Det skal være lov å være god, og unge talent er også gode forbilder for menneskene rundt seg. Gjennom TEFT-stipendet gir vi ungdommer mellom 15-25 år muligheten til å satse videre på sitt talent innen kategoriene idrett, kultur og åpen klasse. I 2019 fikk 16 ungdommer stipend på mellom 50 000 og 100 000 kroner.

Bidrag til kompetanse og næringsutvikling
Verdiskaping er betinget av blant annet kunnskap, entreprenørskap og samarbeid. Sparebanken Møre ønsker å bidra til å styrke regionen på disse områdene, og har etablert flere konsepter og samarbeid hvor formålet er å legge til rette for en bærekraftig utvikling av Nordvestlandet.

NÆRINGSTEFT
Næringsteft er en kompetansereise og konkurranse i regi av Sparebanken Møre for gründere i tidlig fase, der disse kobles sammen med hele det entreprenørielle økosystemet i vår region. Gjennom å gi disse entreprenørene tilgang til mentorer fra akademia, offentlig virkemiddelapparat, etablert næringsliv og investormiljø gis de muligheter til å utvikle seg med større kraft og fart enn de kanskje hadde hatt mulighet til på egenhånd.

Angel-challenge
Sammen med Innovasjon Norge, PIR invest, DNB og Startup Norway har vi gjennom 2019 arrangert kurs for investorer som ønsker å investere i oppstartsbedrifter. Ved å øke tilgangen på risikovillig kapital i tidlig fase, samt engasjere en større bredde blant investorene, øker også mulighetene for flere bedrifter til å vokse, samtidig som vi legger til rette for at en større andel av den lokale kapitalen kan investeres i nytt lokalt næringsliv.

Samarbeid med akademia og forskning
TEFT-lab er et forskningssamarbeid med NTNU i Ålesund der vi ønsker å fremskaffe ny og dypere kunnskap knyttet til finansteknologi og entreprenørskap. Vi har også bidratt med utstyr til Møreforsknings Mørelab, der lokalt marint næringsliv kan ta i bruk høyteknologisk utstyr i sin forskning og produktutvikling.

Undervisning i personlig økonomi og entreprenørskap
For å bygge gode entreprenører må en starte tidlig. Som hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal bidrar vi til økt kompetanse rundt personlig økonomi for elever både i grunnskolen og på videregående skole. Hvert skoleår får nærmere 3000 elever opplæring gjennom programmene Økonomi og Karrierevalg og Sjef i eget liv. Gjennom bedriftsprogrammene til Ungt Entreprenørskap vekkes også unge gründerspirer gjennom arbeidet med elev-, ungdoms- og studentbedrifter. Her er Sparebanken Møre med som mentor og bidrar aktivt i jurytjenester og veiledning.

Øke interessen for realfag
Gjennom etablering av Newtonrom og flere skaperverksteder, samt First Lego League - verdens største teknologiturnering for barn, ønsker vi også å bidra læreglede og kompetanse knyttet til realfag. Vi er i tillegg jevnlig ute i skolene med foredrag om både samfunnsøkonomi og makroøkonomi. I tillegg gjennomfører vi to fagdager for forskerlinjen ved Fagerlia videregående skole, der skoleklassen besøker banken og lærer om ulike realfagsorienterte tema. 

Samfunnsregnskap

Økonomi 20192018
Resultat før skatt, konsernMill. Kr911804
Forvaltningskapital, konsernMill. Kr74 87571 040
Egenkapitalavkastning etter skatt, konsern 11,710,6
Ren kjernekapitaldekning, konsern 17,416,0
    
Verdiskaping 20192018
Skatter og avgifterMill. Kr186142
Netto lønn/pensjoner og andre ytelserMill. Kr354340
Avsatt utbytte til egenkapitalbeviseiereMill. Kr173153
Avsatt utbytte til lokalsamfunnetMill. Kr176156
Vekstkapital, tilbakeholdt overskuddMill. Kr319276
Innkjøp varer og tjenesterMill. Kr9999
    
Strategi 20192018
Konsernstrategi OppdatertOppdatert
ESG-strategi EtablertIkke etablert
    
Ansatte 20192018
Antall årsverk, konsernAntall357361
Antall årsverk, morbankAntall344348
Antall ansatte, konsernAntall378373
Antall ansatte, morbankAntall364359
Sykefravær%3,313,42
Andel kvinner%60,361,6
Andel menn%39,738,4
Andel kvinner i ledende stillinger%45,346,4
Andel menn i ledende stillinger%54,753,6
GjennomsnittsalderÅr48,748,3
Gjennomsnittlig ansettelsestidÅr18,318,3
Antall rekrutteringer eksterntAntall1519
Turnover%4,57,5
Ansattes tilfredshet, organisasjonsundersøkelseAMU-score8,38,1
Ansattes videreanbefaling av Sparebanken Møre som arbeidsplasseNPS-score53ikke målt
Årlig gjennomgang og bekreftelse av at etiske retningslinjer er lest og forstått GjennomførtGjennomført
Program for lederutviklingAntall ansatte60Gjennomført
Program for medarbeiderutviklingAntall ansatte20Gjennomført
Avtale om inkluderende arbeidsliv VidereføresVidereføres
Strategi for livsfasepolitikk VidereføresVidereføres
    
Allmennyttige formål 20192018
Avsatt til allmennyttige formålMill. kroner176141
TEFT-stipend, innkomne søknaderAntall9278
Tildelte TEFT-stipend til unge talent mellom 50.000 og 100.000 krAntall stipend1615
TEFT-midler, innkomne søknaderAntall1 2901 150
NÆRINGSTEFTAntall deltagere90100
    
    
Miljø 20192018
Avfall Igangsatt kildesortering etter avfallikke målt
Energiforbruk, inkl fjernvarme ÅlesundKwh3 417 2393 602 579
Flyreiser i Norge og i utlandetAntall316273
Flyreiser, antall kilometer tilbakelagtAntall Km317 853271 617
Utslipp ifb. med flyreiserKgCO245 73732 871
Kilometergodtgjørsle ved bruk av kjøretøyAntall Km366 200394 800
Utslipp ved bruk av kjøretøyKgCO254 93059 220
Egen bilpoolAntall10
Antall El-bil som del av bilpool 00
Antall videokonferanserom Alle møterom har mulighet for videokonferanse via skype og egen PC.Alle møterom har mulighet for videokonferanse via skype og egen PC.