Organisasjon og ledelsesstruktur

Sparebanken Møre har definert sitt primære geografiske virkeområde til Nordvestlandet. Banken er det ledende finanshuset i regionen med 28 kontor i Møre og Romsdal.

Sparebanken Møres generalforsamling er bankens øverste organ. Hovedoppgavene til generalforsamlingen er å fastsette resultatregnskapet og balansen, og velge et styre på 8 medlemmer.

Generalforsamlingen har 44 medlemmer med 14 varamedlemmer. Den er sammensatt av fire grupperinger med følgende fordeling:

  • 13 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder
  • 17 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant eierne av egenkapitalbevis
  • 11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte
  • 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, velges av generalforsamlingen til å representere samfunnsfunksjonen

Administrerende direktørs ledergruppe er sammensatt av lederne for seksjoner, divisjon næringslivsmarked og divisjon personmarked.

Leder divisjon Personmarked har ansvar for utvikling og vedlikehold av bankens personkundekonsept. I alt 28 kontor ivaretar bankens kunderettede virksomhet. Hver personmarkedsavdeling ledes av en banksjef som rapporterer til divisjonslederen, som igjen rapporterer direkte til administrerende direktør.

Leder divisjon Næringslivsmarked har ansvar for utvikling og vedlikehold av bankens næringslivskonsept. Divisjon Næringslivsmarked består av Næringsliv Sunnmøre, Næringsliv Romsdal og Nordmøre og Næringsliv Søre Sunnmøre. Næringsliv Sunnmøre er igjen organisert i 6 bransjeavdelinger (marin, offshore & supply, industri, eiendom, handel & tjenesteyting og SMB). Lederne for disse enhetene rapporterer til divisjonslederen, som igjen rapporterer til administrerende direktør.

Oppgavene og ansvaret i Sparebanken Møres daglige drift er fordelt slik at ressursbruken i kontornettet i utstrakt grad er prioritert direkte til kunderettede aktiviteter. Øvrige oppgaver skal i størst mulig grad ivaretas av det sentrale støtteapparatet, som i organisasjonen består av sju seksjoner. Seksjonene ledes av en seksjonsbanksjef som rapporterer direkte til administrerende direktør.

For å oppnå en effektiv kommunikasjons- og beslutningsprosess er ledergrupper det grunnleggende elementet i Sparebanken Møres ledelsesstruktur. Leder Divisjon Personmarked, leder Divisjon Næringslivsmarked og seksjonsbanksjefene danner egne ledergrupper sammen med sine respektive avdelingsledere.

Styret ansetter divisjonsleder for Personmarked og Næringslivsmarked, samt seksjonsbanksjefene. Administrerende direktør setter sammen bankens toppledergruppe.