Trond Lars Nydal

Administrerende direktør

Pådriver for skaperglede

Vi i Sparebanken Møre er stolte av å høre til på Nordvestlandet, midt blant skaperglede, pågangsmot og en imponerende omstillingsevne. Området vårt gir oss muligheter – men også ansvar.

Hver dag er vi i kontakt med hundrevis av mennesker fra regionen vår, og hver dag lar vi oss imponere av engasjementet blant menneskene som bor her. Evnen til å skape noe nytt har gjennom alle tider vært en dypt forankret del av kulturen vår, og en viktig driver i både medgang og motgang. 

Vil utvikle Nordvestlandet
Som den største banken på Nordvestlandet har vi kraft til å bidra til denne skaperkulturen, og dermed også verdiskapningen i regionen vår. Det gir oss muligheter som vi tar på største alvor. I 2019 etablerte vi en ny visjon som legger føringer for bankens strategi for årene som kommer: Sparebanken Møre skal være den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet. Hver dag.

Visjonen forplikter oss til å stimulere til økt vekst i næringslivet, til nyskaping og gründerglede. Vi skal bidra til at menneskene her kan skape seg et hjem og en framtid med sunn økonomi. Vi skal legge til rette for trivsel, tilflytting og livskvalitet, og vi skal dyrke samhold og samarbeid som gir positive ringvirkninger for området vårt.

Dialog med omgivelsene
Det er imidlertid flere forutsetninger som må ligge til grunn om vi skal lykkes med visjonen vår. Helt avgjørende er det at banken har et solid økonomisk fundament. Det er derfor gledelig å nok en gang kunne legge fram et sterkt årsresultat som er tuftet på lønnsomhet, effektivitet og soliditet. Dette skaper trygghet og muligheter for både samfunnet og menneskene som bor her.

Verdiskaping er også avhengig av kunnskap, samarbeid og utvikling. Dette er områder vi jobber kontinuerlig med, både internt i banken og i omgivelsene våre. I løpet av året som har gått har vi vært både pådriver for og deltaker på flere møteplasser hvor relasjoner har blitt styrket og ideer blitt skapt. Vi har delt av vår egen kunnskap, samtidig som vi har hentet nyttig og viktig påfyll fra omgivelsene våre. For en bank som lever av å være rådgiver, pådriver og støttespiller er det helt avgjørende å lytte til tilbakemeldinger fra dem vi er til for. 

Vi fikk en god bekreftelse på at vi utvikler oss i riktig retning da den årlige servicekvalitets-undersøkelsen vår viste rekordscore for 2019. Aldri før har kundetilfredsheten blitt målt høyere i Sparebanken Møre, hverken blant privatkunder eller næringslivskunder. I tillegg gikk bankens Kundeservice helt til topps i kåringen av landets beste kundeservice i kategorien bank. 

Et aktivt år
Det er motiverende å få bekreftelser på at de grepene vi gjør for å skape gode kundeopplevelser og ruste banken for framtiden gir resultater. 2019 var et aktivt år i så måte, hvor vi gjennomførte en rekke prosjekter som virkelig viste kraften som finnes i kompetansemiljøet og kulturen som vi kaller «Team Møre».

Alt kan ikke nevnes her, men eksempler er nye digitale løsninger, brukervennlige tjenester og grep som har gjort bankhverdagen enklere for kundene. Spesielt styrket vi tilbudet vårt overfor små og mellomstore bedrifter, og ser nå effekt gjennom økt vekst i dette kundesegmentet. Da analyseselskapet Cicero nylig kåret beste nettsted for SMB-bedrifter, var det Sparebanken Møre som stakk av med seieren.

Vi styrket kort-tilbudet vårt med kredittkort fra Mastercard, og vi lanserte også ny og framtidsrettet visuell profil. Her synes jeg vi lyktes godt med å ta vare på en lang og stolt historie, samtidig som vi oppdaterte uttrykket og sikret tilpasning til digitale kundeflater. Ikke minst var vi gjennom hele fjoråret en betydelig faglig og økonomisk bidragsyter til tiltak som fremmer utvikling av en bærekraftig region. 

Bærekraftig utvikling
I 2019 inngikk vi partnerskap med det regionale klyngenettverket NCE iKuben som skal hjelpe bedrifter med innovasjon, omstilling til ny teknologi og bærekraft. Vi var også med som partner da Ålesund kommune signerte intensjonsavtale med FN om å etablere et senter for bærekraftig byutvikling – det andre på verdensbasis.

Vi bidrog til økonomiopplæring av skoleelever og forskning på marine ressurser, og vi stimulerte til gründerskap og nyskaping gjennom kompetansereisen Næringsteft. At over 80 gründere meldte seg på med sin idé når konseptet gjennomføres for 3. år på rad, er utvilsomt en bekreftelse på skaperkraften som finnes i området vårt.

I tiden som kommer står både Norge og verdenssamfunnet overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2030. Som regional sparebank har vi påvirkningskraft, både gjennom prosjektene vi engasjerer oss i, men også gjennom ordinær bankdrift. Vi skal ta vår del av ansvaret for en felles framtid, og i 2019 integrerte vi bærekraft i bankens overordnede strategi for de neste årene. Vi forpliktet oss også til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift, og vil fortsette arbeidet med full styrke også i 2020 – både i og utenfor banken.  

Utsiktene framover 
Bankens oppdaterte analyse for utsiktene framover viser en moderat produksjonsvekst i fylket i tiden som kommer. Årsaken er lave renter, en svak kronekurs og vekst i eksportmarkeder. Vi forventer fortsatt god aktivitet innenfor våre hovednæringer, og trolig vil arbeidsledigheten holde et lavt nivå også inneværende år.

Jeg ser fram til å fortsette arbeidet med å utvikle banken i 2020. Vi har tro på modellen vår, og vi har tro på regionen. Bransjen vår bærer framtidens løsninger i seg, men vi må være i stand til å identifisere og forvalte dem på best mulig måte. Det krever et sterkt fagmiljø som preges av kompetansedeling, samarbeid og utvikling – og det har vi i Sparebanken Møre. Når vi i tillegg har et omstillingsdyktig og fremoverlent lokalt næringsliv, er det grunn til optimisme for tiden som kommer.

På Nordvestlandet finnes verdiene som skaper verdier, og det er dette som skal drive oss. Hver eneste dag.

Trond Lars Nydal
adm. direktør