Resultat

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT   
KONSERN  MORBANK
20172018(Mill. kroner)Note20182017
  Renteinntekter av:   
3134Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 4748
1 6771 816Utlån til og fordringer på kunder16 21 1 2271 154
7990Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 10686
1 7871 940Renteinntekter13 1 3801 288
  Rentekostnader på:   
1923Gjeld til kredittinstitusjoner 3220
261277Innskudd fra og gjeld til kunder16 21 277261
317391Utstedte sertifikater og obligasjoner 9476
6342Ansvarlig lånekapital 4263
2728Andre rentekostnader 2727
687761Rentekostnader13 472447
1 1001 179Netto renteinntekter17 908841
242248Andre driftsinntekter18 418423
335340Lønn m.v.21 22 327322
128133Administrasjonskostnader19 20 132127
463473Lønn og generelle administrasjonskostnader 459449
3131Av- og nedskrivninger og verdiendringer på ikke-finansielle eiendeler19 23 24 2727
9699Andre driftskostnader16 19 20 21 9995
752824Resultat før tap 741693
1316Tap på utlån, garantier m.v.3 6 7 2016
739808Resultat før skatt17 721677
182203Skattekostnad26 146133
557605Resultat for regnskapsåret 576544
551594Tilordnet egenkapitaleiere 565538
611Tilordnet fondsobligasjonseiere 116
141156Overført til utbyttemidler for lokalsamfunnet 1) 156141
138153Utbytte på egenkapitalbevis 1) 153138
130129Overført til grunnfond 129130
128127Overført til utjevningsfond 127128
1429Overført til annen egenkapital 00
551594Sum foreslåtte disponeringer 565538
27,7029,80Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 2)27 28,3527,00
27,7029,80Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 2)27 28,3527,00
1) Overføres til annen egenkapital inntil endelig vedtak foreligger  
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av årets resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
      
UTVIDET RESULTAT   
KONSERN  MORBANK
20172018(Mill. kroner)Note20182017
557605Resultat for regnskapsåret 576544
  Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
27-Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) -27
--18Verdiendring basisspreader 0-
-4Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 0-
  Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
-1212Estimatavvik pensjon 12-12
3-3Skatteeffekt av estimatavvik pensjon26 -33
575600Totalresultat for regnskapsåret 585562
569589Tilordnet egenkapitaleiere 574556
611Tilordnet fondsobligasjonseiere 116