Note 1

Regnskapsprinsipper

1.1 GENERELLE OPPLYSNINGER
Sparebanken Møre, som er konsernets morselskap, er en sparebank registrert i Norge. Bankens egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs.

Konsernet består av morbanken Sparebanken Møre, samt datterselskapene Møre Boligkreditt AS, Møre Eiendomsmegling AS og Sparebankeiendom AS.  

Konsernet Sparebanken Møre tilbyr banktjenester for personmarked og næringsliv, samt eiendomsmegling gjennom et utstrakt kontornett i Møre og Romsdal, som er definert som geografisk hjemmemarked.

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Keiser Wilhelmsgt. 29/33, Postboks 121 Sentrum, 6001 Ålesund, Norge.

Foreløpig årsregnskap ble godkjent for publisering av styret 23. januar 2019. Endelig årsregnskap er avlagt av styret 20. februar 2019.

Konsernets virksomhet er beskrevet i note 17.

1.2 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), som fastsatt av International Accounting Standards Board, og godkjent av EU pr 31. desember 2018.

Hvordan konsernets regnskapsprinsipper skal leses:
Sparebanken Møre beskriver regnskapsprinsipper og prinsippvalg i tilknytning til de aktuelle notene som prinsippene omhandler. Se tabellen under for oversikt over i hvilken note de ulike prinsippene er beskrevet, samt henvisning til aktuelle og viktige IFRS-standarder.

 

RegnskapsprinsippNoteIFRS-standard
NedskrivningerNote 6 Tap på utlån og garantierIFRS 9, IFRS 7
Finansielle garantier og forpliktelserNote 8 Garantier, trekkfasiliteter og pantstillelserIFRS 9, IAS 37
Finansielle derivatNote 10.3 Finansielle derivatIFRS 9, IFRS 7, IFRS 13
SikringNote 12 VerdipapirgjeldIFRS 9, IFRS 7
Klassifisering av fin.instr.Note 13 Klassifikasjon av finansielle instrumentIFRS 9, IFRS 7
Amortisert kostNote 14 Finansielle instrument til amortisert kostIFRS 9, IFRS 7
Virkelig verdiNote 15 Finansielle instrument til virkelig verdiIFRS 9, IFRS 13, IFRS 7
DriftssegmentNote 17 DriftssegmentIFRS 8
InntektsføringNote 18 Andre driftsinntekterIFRS 15, IFRS 9
LeieavtalerNote 20 LeieavtalerIAS 17
PensjonNote 22 PensjonIAS 19
Varige driftsmidlerNote 23 Varige driftsmidlerIAS 16, IAS 36
Immaterielle eiendelerNote 24 Immaterielle eiendelerIAS 38, IAS 36
SkattNote 26 SkattIAS 12
EgenkapitalNote 29 Egenkapitalbevis og eierstrukturIAS 1
Hendelser etter balansedagenNote 30 Hendelser etter balansedagenIAS 10
   
   
   
   
   

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Sparebanken Møre og alle selskap der Sparebanken Møre har kontroll gjennom sitt eierskap. Et foretak er kontrollert når eier er eksponert for eller har rettigheter til avkastningen fra foretaket og har mulighet til å påvirke denne avkastningen gjennom sin innflytelse over foretaket. Dette gjelder datterselskaper spesifisert i note 16.

Selskaper som kjøpes eller selges i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet.

Alle transaksjoner mellom selskaper som inngår i konsernet er eliminert i konsolideringen av konsernregnskapet. Det er brukt ensartede regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernregnskapet. Investeringer i datterselskaper er i morbankens regnskap vurdert til kost. Oppkjøpsmetoden brukes ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter. Anskaffelseskost ved et oppkjøp måles som virkelig verdi av avgitte eiendeler, utstedte egenkapitalinstrumenter og overtatt gjeld. Identifiserbare kjøpte eiendeler, og overtatt gjeld og gjeldsforpliktelser måles til virkelig verdi på oppkjøpsdato. Anskaffelseskost utover virkelig verdi av konsernets eierandel av identifiserte netto eiendeler klassifiseres i tråd med IFRS 3 som goodwill. Transaksjonskostnader ved oppkjøp resultatføres etter hvert som de påløper.

Midlertidig overtatte andeler i forbindelse med sikring av engasjement konsolideres ikke, men behandles som en aksjeinvestering vurdert til virkelig verdi.

Endringer i regnskapsprinsipper og presentasjon (klassifiseringer)
Det foreligger ingen vesentlige endringer i regnskapsprinsipper for 2018.

Nye eller endrede standarder       
Konsernet har implementert en ny standard i 2018, IFRS 9 Finansielle instrument, som erstattet IAS 39 fra 1. januar 2018. Se følgende noter for ytterligere informasjon:  

- Egenkapitaloppstilling: implementeringseffekt på egenkapital ved overgang til IFRS 9

- Note 6 Tap på utlån og garantier: informasjon og spesifikasjoner knyttet til effekten av implementeringen for forventet tap

- Note 13 Klassifikasjon av finansielle instrument: effekten på klassifisering og måling

- Note 10.3 Finansielle derivat: endrede prinsipp for sikringsbokføring 

Implementeringen av IFRS 9 hadde ingen effekt på konsernets eller morbankens ansvarlige kapital ettersom forventet tap i henhold til kapitaldekningsregelverket allerede oversteg forventet tap i henhold til IFRS 9. Sparebanken Møre har derfor ikke behov for å benytte seg av overgangsregelen.

I tillegg er IFRS 15 implementert i 2018, men denne standarden har ikke medført noen endringer i konsernets innregning av inntekter.  

Fremtidige standarder
Standardene og fortolkningene som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av konsernregnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem i tid er oppgitt under. Konsernets intensjon er å implementere de relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at EU godkjenner endringene før avleggelse av konsernregnskapet.

Følgende ny standard med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt vil ikke ha vesentlig betydning for konsernet Sparebanken Møre:  

• IFRS 16 Leieavtaler

Denne standarden erstatter eksisterende IFRS-standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens prinsipper. Den regnskapsmessige behandlingen for utleier er uforandret. Den nye standarden trer i kraft for regnskapsår som begynner 1. januar 2019 eller senere. Tidlig implementering er tillatt. Sparebanken Møre har ikke benyttet seg av muligheten for tidlig implementering. Den nye standarden vil påvirke konsernets bokføring av leie av eiendom. Dette vil ved implementeringen 1.1.2019 påvirke konsernets balanse ved at eiendel knyttet til bruksrett innregnes med 90 mill.kroner og tilsvarende gjeld knyttet til leieforpliktelser innregnes med 90 mill.kroner. For morbanken vil tilsvarende tall være 202 mill.kroner. Implementeringen vil ikke ha noen effekt på konsernets eller morbankens egenkapital. Årlige avskrivinger og renter ihht IFRS 16 vil ikke avvike vesentlig i forhold til nåværende husleiekostnad ihht IAS 17.   
 
Årlig forbedringsprosjekt
IASB har i sine årlige forbedringsprosjekter gjort mindre endringer i en rekke standarder. Ingen av disse endringene er vurdert å ha vesentlige betydning for den finansielle stilling eller resultat for konsernet Sparebanken Møre.

1.3 VALUTA
Konsernet presenterer sitt regnskap i norske kroner (NOK). Morbanken med datterselskaper har NOK som funksjonell valuta.

Alle pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kurser fra Norges Bank pr. 31.12.2018. Løpende inntekter og utgifter er omregnet til transaksjonstidspunktenes valutakurs, og valutakursendringer er resultatført løpende i regnskapsperioden.

1.4 SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER VED BRUK AV REGNSKAPSPRINSIPP
Finansielle eiendeler og forpliktelser henføres til ulike kategorier i IFRS 9 som etterfølgende styrer målingen i balansen. Banken har klare rutiner for denne kategoriseringen, og prosessen krever normalt bare begrenset bruk av skjønn.

1.5 BRUK AV ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER VED UTARBEIDELSEN AV ÅRSREGNSKAPET
Utarbeidelse av årsregnskapet i overensstemmelse med enkelte IFRS regnskapsstandarder krever at ledelsen i noen tilfeller benytter skjønnsmessige estimater og forutsetninger. Vurderingene er basert på historisk erfaring og forutsetninger som ledelsen mener er rimelige og fornuftige. Estimatene og forutsetningene som ligger til grunn, påvirker de rapporterte beløp på eiendeler, gjeld og poster utenom balansen, samt inntekter og kostnader i de presenterte årsregnskapene. Det er risiko for at faktiske resultater senere, til en viss grad, kan avvike fra estimater og forutsetninger som er lagt til grunn.

Enkelte regnskapsprinsipper anses som spesielt viktige for å belyse konsernets finansielle stilling fordi det kreves at ledelsen gjør vanskelige eller subjektive vurderinger og fastsetter estimater som i hovedsak relaterer seg til saker som er usikre i utgangspunktet.

Ledelsen gjør vurderinger ved valg og anvendelse av regnskapsprinsipper. Selskapets finansielle eiendeler og forpliktelser allokeres til ulike kategorier i henhold til IFRS 9. Normalt er det lite skjønnsutøvelse i denne sammenheng. Det vises til note 13 for måleprinsippene.

Ledelsen vurderer at de viktigste områdene som det er knyttet kritiske estimater og forutsetninger til er:

Nedskrivning på utlån og garantier
Måling av ECL (Expected Credit Loss – forventet kredittap) i henhold til IFRS 9 krever vurdering av når det har vært en betydelig økning i kredittrisiko og ved fastsettelse av nivået på verdifall, særlig med hensyn til estimeringen av beløp og tidspunkt for fremtidige kontantstrømmer og sikkerhetsverdier. Disse estimatene er drevet av en rekke faktorer, der endringer kan resultere i ulike nivåer av avsetninger.

Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell basert på IRB parameterne i konsernet. ECL- beregningene kommer fra komplekse modeller med flere underliggende forutsetninger knyttet til valg av variable inputs og avhengighetsforholdet mellom disse. Elementer av ECL-modellen som inneholder vurderinger og estimat inkluderer:  

- Den interne kredittmodellen, som angir PD’er (PD = sannsynlighet for mislighold)

- Kriteriet som vurderer om det har vært en vesentlig økning i kredittrisiko, slik at det beregnes livstids ECL (ECL = forventet kredittap)

- Utviklingen av ECL-modellen, inkludert ulike formler og valg av inputs.

- Valg av tilknytning mellom makroøkonomiske scenarioer og økonomiske inputs, for eksempel arbeidsledighetsnivå og verdi på sikkerhetsstillelse, og effekten på PD, EAD (eksponeringen på tidspunkt for mislighold) og LGD (tap ved mislighold).

- Valg av fremtidsskuende makroøkonomiske scenarioer og vekting av sannsynlighet

Virkelig verdi på finansielle instrumenter – herunder derivater
For finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked benyttes ulike verdsettelsesmetoder for å fastsette virkelig verdi. Ytterligere informasjon, samt beskrivelse av teknikkene gis i note 15. Det henvises også til notene 9-14 som omhandler finansielle instrumenter.

Pensjonsforpliktelser
Nåverdien av pensjonsforpliktelser avhenger av flere faktorer som fastsettes ved bruk av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Enhver endring i disse forutsetningene vil påvirke balanseført beløp for pensjonsforpliktelsen. Diskonteringsrenten fastsettes ved årsslutt. Dette er renten som benyttes for å beregne nåverdien av fremtidige nødvendige utbetalinger for å dekke pensjonsforpliktelsen. Diskonteringsrenten baseres på det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett, samt swap-rentene i interbankmarkedet for ekstrapolering av krumningen utover 10 år, slik at vi oppnår tilnærmet lik forfallstid som pensjonsforpliktelsen. Andre grunnleggende forutsetninger for pensjonsforpliktelsen er delvis basert på faktiske markedsforhold. Forutsetningene om døds- og uføreutviklingen er basert på standardiserte forutsetninger, samt andre demografiske faktorer. Tilleggsinformasjon vises i note 22.

 

 

Note 2

Risikostyring

Strategi
Sparebanken Møres langsiktige strategiske utvikling og måloppnåelse støttes ved god risiko- og kapitalstyring. Overordnet formål med risikostyring og kontroll er å sikre at man oppnår de fastsatte mål, sikre effektiv drift, håndtering av risikoer som kan hindre oppnåelse av forretningsmessige mål, sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet, og sikre at konsernet opererer i samsvar med relevante lover, regler og interne retningslinjer. Å ta risiko er et grunnleggende trekk ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring er således et sentralt område i den daglige driften og i styrets løpende fokus.

Styret i Sparebanken Møre har vedtatt overordnede retningslinjer for styring og kontroll i konsernet. Konsernet skal ha lav til moderat risikoprofil, hvor inntjeningen skal være et produkt av kunderelaterte aktiviteter, og ikke finansiell risikotaking. Det er videre vedtatt egne policyer for hvert vesentlige risikoområde; kredittrisiko, motpartsrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Risikostrategiene vedtas av styret, og revideres minimum årlig eller når spesielle forhold skulle tilsi det. Konsernet har etablert en oppfølgings- og kontrollstruktur som skal sørge for at strategisk plans overordnede rammeverk blir overholdt.

Bedriftskultur, organisering og ansvar
Risikostyringsprosessen er fundert på bankens og konsernets bedriftskultur. Denne inkluderer ledelsesfilosofi, lederstil og menneskene i organisasjonen. De ansattes integritet, verdigrunnlag og etiske holdninger er fundamentale elementer i en velfungerende bedriftskultur. Velutviklede kontroll- og styringstiltak kan ikke kompensere for en dårlig bedriftskultur. Med bakgrunn i dette har Sparebanken Møre etablert klare etiske retningslinjer og et tydelig verdigrunnlag som er godt kommunisert i hele organisasjonen.

Sparebanken Møre legger vekt på uavhengighet i risikostyringen. Ansvaret for, og gjennomføringen av risikostyring og kontroll er derfor delt mellom styret, ledelsen og ulike forretningsenheter/operative ledere.

Styret i Sparebanken Møre har det overordnede ansvaret for å påse at banken og konsernet har en kapitaldekning som er tilstrekkelig ut fra ønsket risiko og konsernets virksomhet, samt sørge for at Sparebanken Møre er tilstrekkelig kapitalisert ut fra regulatoriske krav. Styret skal videre påse at risikostyringen og internkontrollen er god og systematisk, og at dette er etablert i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter, pålegg, eksterne og interne retningslinjer. Styret fastsetter videre prinsippene og retningslinjene for risikostyring og internkontroll for de ulike aktivitetsnivåene, og reviderer og vedtar jevnlig, og minst årlig, ulike strategier og retningslinjer for risikostyringen.

Revisjons- og risikoutvalget velges av og blant styrets medlemmer. Utvalgene er underutvalg av styret, hvis formål er å foreta mer grundige vurderinger av utpekte saksområder og rapportere resultatet til styret. Revisjons- og risikoutvalget skal se til at institusjonen har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon og en tilfredsstillende regnskapsrapportering og risikohåndtering i samsvar med lover og forskrifter.

Administrerende direktør har ansvar for at det er etablert en forsvarlig risikostyring og internkontroll på basis av vurderinger, prinsippfastsettelse og retningslinjer fastsatt av styret. Administrerende direktør er ansvarlig for at det etableres et godt kontrollmiljø på alle nivå i banken, og skal gjennomføre en løpende oppfølging av endringer i bankens risikoer, og påse at disse er forsvarlig ivaretatt i samsvar med styrets retningslinjer. Administrerende direktør skal sørge for at bankens risikostyring og internkontroll er dokumentert i henhold til gjeldende lover, regler, forskrifter og vedtekter, og skal minst én gang i året utarbeide en samlet vurdering av risikosituasjonen, som skal forelegges styret til behandling.

Avdeling Risikostyring har ansvar for å utarbeide systemer, retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, måle, rapportere og følge opp bankens viktigste iboende risikoer. Avdelingen har ansvaret for å sørge for at Sparebanken Møres totale risikoeksponering blir rapportert til administrerende direktør og styret, herunder resultater av gjennomførte stresstester. Videre har avdelingen det koordinerende hovedansvaret for konsernets IRB-system. Funksjonen er en sentral premissleverandør og rådgiver i strategiprosessen knyttet til risikovurderinger, risikotoleranse og operasjonalisering av bankens overordnede mål med hensyn til risikoer. Avdelingen har også ansvar for å lede årlig ICAAP-arbeid. Avdelingen inngår i Seksjon Risikostyring og Compliance som rapporterer direkte til administrerende direktør.

I henhold til krav i finansforetaksloven har Sparebanken Møre en compliance-funksjon. Sparebanken Møres styre vedtar årlig egen complianceinstruks, og det utarbeides en årlig arbeids- og handlingsplan for funksjonen. Avdelingen har ansvar for å koordinere årlig internkontrollbekreftelser fra de operative lederne. Compliance-ansvarlig rapporterer til Sparebanken Møres administrerende direktør, men er organisatorisk underlagt leder for Seksjon Risikostyring og Compliance.

Avdelingene Økonomi og Regnskap har ansvaret for konsernets samlede økonomistyring/-rapportering og regnskapsrapportering, og inngår i Seksjon Økonomi, Regnskap og Eiendom.

Sparebanken Møres operative ledere på vesentlige virksomhetsområder skal aktivt engasjere seg i prosessen rundt vurderingen av om etablert risikostyring og internkontroll blir gjennomført som forutsatt. Det legges til grunn at ledere på alle plan i organisasjonen overvåker vedtatte kontrolltiltak innenfor sitt ansvarsområde.

Sparebanken Møres kredittkomité behandler større engasjement og saker av spesiell karakter, og skal avgi en uavhengig innstilling til fullmaktshaver. Kredittkomiteen legger særskilt vekt på å avdekke risiko i tilknytning til den enkelte søknad og gjennomfører en egen vurdering av kredittrisiko. I tillegg til dette vurderes om det enkelte engasjement er i henhold til konsernets kredittrisikostrategi, kredittpolitikk, bevilgningsreglement og kredittbehandlingsrutiner.

Internrevisor er en overvåkningsinstitusjon som, uavhengig av administrasjonen for øvrig, foretar systematiske risikovurderinger, kontroller og undersøkelser av Sparebanken Møres internkontroll for å vurdere om den virker hensiktsmessig og betryggende. Bankens styre godkjenner internrevisjonens ressurser og årsplaner. Internrevisor skal også diskutere plan og omfang av revisjonsarbeidet med revisjons- og risikoutvalget. Internrevisjonen i Sparebanken Møre er utkontraktert til EY.

Rapportering
Sparebanken Møre har fokus på korrekt, fullstendig og tidsriktig rapportering av risiko- og kapitalforhold. Med bakgrunn i dette er det etablert flere ulike periodiske rapporteringer som er rettet mot bankens ledergruppe og styret, samt rapporteringer som er rettet ut mot de enkelte segmenter og avdelinger, herunder også mot kundeansvarlige. De mest vesentlige rapporteringene som utarbeides gjennom året angis nedenfor:

ICAAP gjennomføres og rapporteres minst årlig. Styret tar aktivt del i gjennomgangen og etablerer eierskap til prosessen, blant annet gjennom ICAAPs sentrale rolle i langsiktig strategisk plan. Det er utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet med ICAAP i Sparebanken Møre. ICAAP gjennomgås i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalget og i styret.

Balansert Målstyringsrapport (BMS) utarbeides hver måned og synliggjør status og utvikling på de viktigste faktorene for Sparebanken Møres måloppnåelse. Rapporten oversendes til banksjefene og bankens ledergruppe, og er en integrert del av den økonomiske rapporteringen til styret.

Risikorapport utarbeides månedlig. Denne er et sentralt element i Sparebanken Møres løpende oppfølging av risikobildet. Risikorapport etter påfølgende kvartalsslutt er også utvidet med utfyllende kommentarer fra ulike fagmiljø i konsernet. Rapporten behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Internkontrollrapportering utarbeides årlig. I denne gjennomføres det en vurdering av om internkontrollen er tilstrekkelig i forhold til risikotoleransen som omfatter vurdering og kommentarer til eget arbeid med internkontrollen, gjennomgang av alle viktige risikoområder, vurdering av egen etterlevelse av eksternt og internt regelverk, samt foreslåtte og planlagte forbedringstiltak. Internkontrollrapporteringen behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Compliancerapporter utarbeides periodisk, og inneholder elementer knyttet til vurdering av compliancerisiko og kontroll, testing av etterlevelse og resultat av tester, revurderinger og plan for implementering av retningslinjer, oppfølging av merknader fra ekstern og intern revisor, oppfølging av merknader fra Finanstilsynet, avvikshåndtering internkontroll mv. Compliancerapporter behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Rapporter fra ekstern og intern revisor behandles av bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og styret. Både intern og ekstern revisor har jevnlige møter med revisjons- og risikoutvalget.

Rapportering om utlån til boligformål utarbeides kvartalsvis for bankens styre.

Rapporteringsportal er etablert i Sparebanken Møre hvor hver enkelt medarbeider med kundeansvar har tilgang til rapporter som viser status og utvikling i sin porteføljes kredittrisiko. Portalen er hierarkisk oppbygd slik at ledelsen i Sparebanken Møre kan følge utviklingen innenfor sitt ansvarsområde. Rapporteringene benyttes også til analyser av kunder, porteføljer og bransjer. Portalen gir videre kundeansvarlige oversikt over kunders posisjoner og rammer relatert til eksponering i finansielle instrument.

Økonomi- og regnskapsrapporter utarbeides månedlig, herunder månedlig beregning av nedskrivningsbehov. Rapporteringen behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Kapitalstruktur
Sparebanken Møres kapital er sammensatt ut fra flere hensyn. De viktigste er konsernets størrelse, det internasjonalt rettede næringslivet i Møre og Romsdal og et stabilt marked for langsiktig funding ved behov. Videre er konsernets langsiktige strategiske plans innvirkning vesentlig i forhold til hvilken kapitalstruktur Sparebanken Møre skal ha.

Vurdering av risikoprofil, kapitalbehov og lønnsomhet bygger til en hver tid på Sparebanken Møres langsiktige strategiske plan. Det gjennomføres en beregning av konsernets kapitalbehov minst ved årlig ICAAP. Sparebanken Møre skal ha et kapitaliseringsnivå som samsvarer med konsernets aksepterte risikotoleranse.  Gjennom ICAAP klargjøres samtidig alternativer som konsernet kan gjennomføre dersom kapitaldekningen kommer under stress. Alternativene listes i prioritert rekkefølge, med beskrivelse av tiltak, samt angivelse av planlagt iverksettelse om nødvendig.

Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på egenkapitalen. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes til utbyttemidler, tilpasses egenkapitalsituasjonen. Sparebanken Møres resultatdisponeringer skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.  

Kapitaldekningsregelverket
Kapitaldekningsregelverket har som formål å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom mer risikosensitivt kapitalkrav, bedre risikostyring og kontroll, tettere tilsyn og mer informasjon til markedet.

Kapitaldekningsforskriften bygger på tre pilarer:

• Pilar I – Minimumskrav til ansvarlig kapital

• Pilar II – Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging (ICAAP)

• Pilar III – Offentliggjøring av informasjon

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til grunnleggende IRB-metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden. Styret i Sparebanken Møre legger til grunn at konsernet skal være godt kapitalisert, både under lavkonjunkturer og høykonjunkturer. Kapitalvurderinger (ICAAP) gjennomføres årlig, og konsernets kapitalstrategi er basert på risiko i virksomheten, hvor effekten av ulike stresscenarioer er tatt hensyn til.

Det vises også til note 28 Kapitaldekning for ytterligere beskrivelser, samt kommentarer relatert til endringer i regelverket.

Risikoeksponering og strategisk risikostyring
Sparebanken Møre eksponeres for flere ulike typer risikoer. De viktigste risikogruppene er:

• Kredittrisiko: Konsernets største risikoområde. Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Inkludert i dette risikoområdet er også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko

• Markedsrisiko: Risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser og renter

• Likviditetsrisiko: Risiko for at konsernet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid

• Operasjonell risiko: Risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser

Sparebanken Møre forsøker å ta hensyn til samspillet mellom de ulike risikoområdene ved fastsettelse av risikotoleranse for de ulike risikoområdene. Overordnet er det de interne forhold, rammebetingelser, kundegrunnlag mv. i konsernet som danner grunnlag for hvilken overordnet risikoeksponering man ønsker å legge til grunn.

Basert på evaluering av risikoprofil, styring og kontroll legger Sparebanken Møre følgende overordnet risikotoleranse til grunn for de ulike risikoområdene:

• Kredittrisiko: Det aksepteres moderat til betydelig risiko

• Markedsrisiko: Det aksepteres lav risiko

• Likviditetsrisiko: Det aksepteres moderat risiko

• Operasjonell risiko: Det aksepteres lav risiko

Konsernets risiko tallfestes blant annet gjennom beregninger av forventet tap og behov for økonomisk kapital for å kunne dekke uventede tap. Det beregnes forventet tap og økonomisk kapital for alle hovedgrupper av risiko, og for ulike forretningsområder i konsernet. Forventet tap beskriver det beløpet man statistisk sett må forvente å tape i løpet av en periode på 12 måneder. Økonomisk kapital beskriver hvor mye kapital konsernet mener er nødvendig for å dekke den faktiske risikoen konsernet har pådratt seg. Det er lagt til grunn statistiske metoder for beregning av økonomisk kapital. Det vises for øvrig til note 28 Kapitaldekning for ytterligere kommentarer vedrørende økonomisk kapital.

Kredittrisiko
Kredittrisiko representerer Sparebanken Møres største risikoområde. Inkludert i dette risikoområdet inngår også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko. Konsernet eksponeres for denne risikoformen gjennom utlån til privatmarkeds- og næringslivskunder, samt gjennom aktiviteter i Sparebanken Møres Seksjon Treasury og Markets.

Kredittrisikostrategien revideres og vedtas årlig av styret. Strategien fokuserer på risikosensitive rammer som er satt sammen slik at de på en mest hensiktsmessig og effektiv måte styrer konsernets risikoprofil på kredittområdet. Videre er det etablert rammer, retningslinjer og fullmaktsreglement som bygger opp under Sparebanken Møres kredittrisikostrategi og langsiktige strategiske plan.

Sparebanken Møres kjerneverdier er ”Engasjert, Nær og Solid”. Disse verdiene skal reflekteres i alle kontaktpunkt med markedet, skape merverdi for kundene og bidra til å skape en positiv oppfatning av Sparebanken Møre. Kredittpolitikken skal videre fremme en kredittkultur der kredittverdighet sees i et langsiktig perspektiv, der generelle og bransjemessige konjunktursvingninger tas hensyn til. Sparebanken Møre skal fremstå med høy etisk standard, og skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer med tvilsomt renommé. Konsernet er åpent for alle typer kunder innenfor definerte markedsområder, og det skal ikke finne sted diskriminering basert på kundens alder, kjønn, nasjonalitet, religion eller sivil status.

Sparebanken Møres geografiske kjerneområde er Møre og Romsdal. Det er likevel adgang til å gi finansiell bistand til investeringer/etableringer utenfor kjerneområdet når dette eiermessig er knyttet til enkeltpersoner eller selskaper i/fra Møre og Romsdal. Som et ledd i en bevisst diversifisering av porteføljen i forhold til bransje eller geografisk eksponering vil det også kunne vurderes engasjement utenfor konsernets markedsområde. Ved slike tilfeller stiller konsernets strategi klare rammer for maksimalt risikonivå ved det enkelte engasjement.

Avdeling Risikostyring har etablert månedlige porteføljestyringsrapporter som sikrer at eventuelle avvik fra de strategiske målene fastsatt i kredittrisikostrategien blir avdekket. Ledere for henholdsvis næringsliv og personmarked har et selvstendig ansvar for den løpende overvåkningen av status, for å avdekke avvik i forhold til de samme strategiske målene, og for å iverksette tiltak ved eventuelle avvik.

Styret er ansvarlig for konsernets innvilgelse av lån og kreditter. Innenfor visse rammer delegeres fullmakt til administrerende direktør for det operasjonelle ansvaret for beslutning i kredittsakene. Innenfor sine fullmakter kan igjen administrerende direktør videre delegere fullmakter. Bevilgningsfullmaktene er personlige og er gradert etter kriterier som størrelse på bevilgning, engasjementsgrense (NL), kundens totale lånegjeld (PM), samt risikoklasse. Fullmaktene er videre knyttet til stillingsnivå.

Sparebanken Møre benytter aktivt interne rapporter for å overvåke nivå og utvikling av konsernets kredittportefølje. Hver enkelt medarbeider med kundeansvar har tilgang til rapporter som viser status og utvikling i sin porteføljes kredittrisiko. Rapportene er hierarkisk oppbygd slik at ledelsen i banken kan følge utviklingen innenfor sitt ansvarsområde. Rapporteringene benyttes også til analyser av kunder, porteføljer og bransjer.

Konsernet har utarbeidet egne risikomodeller for næringslivssegmentet og personmarkedet som benyttes i månedlig måling og rapportering av kredittrisiko. Det er også utviklet egne søknadsscoremodeller for de to kundesegmentene som benyttes i kredittinnvilgelsesprosessen.

Det er hovedsakelig tre sentrale parametere innenfor kredittrisiko som modelleres:

1. Sannsynlighet for mislighold (PD): PD beregnes pr kunde og angir sannsynlighet for at kunden skal misligholde sitt engasjement i løpet av de neste 12 måneder. Hver kunde får beregnet sin PD basert på statistiske modeller som benytter variabler av både ekstern og bankintern informasjon, i form av både finansielle nøkkeltall og ikke-finansielle kriterier.

2. Tapsgrad ved mislighold (LGD): LGD angir hvor stor andel av engasjementet som forventes tapt ved mislighold. Vurderingene tar hensyn til verdier på kundens stilte sikkerheter, og de kostnader som vil oppstå ved inndrivelse av misligholdte engasjementer.

3. Forventet eksponering ved mislighold (EAD): EAD angir hvilken eksponering som forventes på et engasjement hvis og når dette går i mislighold.

De omtalte parameterne danner grunnlag for beregning av forventet tap (EL) og inngår i beregningen av økonomisk kapital. Ved å klassifisere kundene etter sannsynlighet for mislighold, samt beregne forventet tap og behovet for økonomisk kapital på kundenivå, får konsernet informasjon om nivået og utviklingen i den samlede kredittrisikoen i totalporteføljen. Egne migrasjonsanalyser viser utviklingen av antall kunder og EAD mellom ulike risikoklasser i ulike perioder.

Treasuryrisiko
Treasuryrisiko er en del av den totale kredittrisikoen i Sparebanken Møre. Det er definert styrevedtatte rammer for hvilken kreditteksponering konsernet kan ha innen dette området.

Kreditteksponering er knyttet til obligasjoner og sertifikat i konsernets likviditetsreserveportefølje, kortsiktige utlån til andre banker, herunder kontohold i utenlandske banker, og eksponering i forbindelse med finansielle derivater som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- og valutarisiko banken har påtatt seg. Porteføljen består av velrenommerte relasjoner i inn- og utland. Kredittkvaliteten er vurdert å være høy, hovedsakelig som følge av investeringer i utstedere med høy rating og lav kapitalvekt.

Sparebanken Møre sin policy er at spesielt i forhold til plasseringer i internasjonale banker og andre debitorer utenom Norge, skal konsernet legge til grunn vurderinger utført av de store offisielle ratingbyråene. Kredittrisikoen skal være på et minimum, men selv høyt ratede utstedere/papirer kan være utsatt for risiko. Om motparter blir satt på ”negative outlook” eller får nedgradert rating gjennomføres det en ny intern vurdering i Sparebanken Møre om eksisterende kredittlinjer. Om nødvendig skal kredittlinje, og eventuell eksponering, reduseres eller fjernes.

Treasuryrisiko sees også i sammenheng med likviditetsindikatorene LCR og NSFR. Regelverket for LCR har medført en vridning mot lavere risikovektede motparter, slik som blant annet stats- og statsgaranterte papirer, samt obligasjoner med fortrinnsrett (OmF).

I preklassifiseringen av motpartsbanker legges det vekt på å vurdere de som Sparebanken Møre har et gjensidig (resiprositet) og langt forretningsmessig forhold til. Det er i tillegg behov for å ha tilstrekkelig konkurranse om de produkter og instrumenter det handles i, samt at konsernet skal være markedsmessig og geografisk diversifisert.

Dersom det skjer endringer i rammebetingelser, marked, økonomisk utvikling eller i Sparebanken Møres aktiviteter som har vesentlig innvirkning på konsernets risikoposisjon skal det vurderes og eventuelt settes begrensninger for investeringsmulighetene. I dette ligger for eksempel å ikke investere i enkeltland, grupper av land, enkeltmotparter, motparter med visse karakteristika mv.

Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS stiller krav om inngåelse av CSA-avtale (Credit Support Annex) før derivathandel mot enhver motpart. CSA-avtaler er en del av en ISDA-avtale og bidrar til å regulere motpartsrisiko knyttet til endringer i markedsforhold. Dette gir Sparebanken Møre sikkerhet for en gitt eksponering, og avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot sine motparter. Markedsverdien av alle derivater inngått mellom Sparebanken Møre og motparten avregnes i henhold til de ulike CSA-avtalene, og motpartsrisikoen vil da i stor grad elimineres. EMIR – European Market Infrastructure Regulation – skal sikre regulering og kontroll med markedet for derivater som handles utenfor regulerte markeder gjennom krav til innberetning til transaksjonsregistre og krav til avregning (clearing) gjennom sentrale motparter (CCP).Markedsrisiko
Sparebanken Møres markedsrisiko styres gjennom definerte posisjonsrammer for hvert risikoområde. Styring av markedsrisiko er nedfelt i Sparebanken Møres markedsrisikostrategi. Strategien vedtas av styret, og gir de overordnede føringene for konsernets aktiviteter i kapitalmarkedet, herunder rammer for Sparebanken Møres samlede eksponeringer innenfor valuta, renter og aksjer.

Konsernets markedsrisiko kan splittes i følgende elementer:

• Renterisiko: Består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i rentebærende finansielle instrumenter, herunder derivater med renteinstrumenter som underliggende. Renterisiko knyttet til likviditetsporteføljen, samt sikringsforretninger knyttet til denne, vurderes særskilt og har egen risikoramme. Det vises til note 10.1 for konsernets renterisiko.

• Aksjerisiko: Består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende. Aksjer i datterselskap er ikke inkludert. Sparebanken Møre har ingen handelsportefølje. Sparebanken Møres finansielle risiko vurderes å være lav. Det vises til note 13 for konsernets aksjerisiko.

• Valutarisiko: Består av risikoen for tap når valutakursene endres. Alle finansielle instrumenter og øvrige posisjoner med valutarisiko blir inkludert i vurderingen. Valutarisiko knyttet til bankporteføljen, det vil si valutarisiko som oppstår som et resultat av sikring kundehandel, herunder utlån-/innskuddsvirksomhet, vurderes særskilt og har et eget sett av risikorammer.

Sparebanken Møres eksponering for valutarisiko fremkommer som følge av mismatch mellom underliggende forretninger og sikringsforretninger, samt nødvendig beholdning på konsernets arbeidskonti i utenlandske banker. Endringer i markedskurser medfører endringer i verdien av Sparebanken Møres valutaposisjon. Valutaposisjonen inneholder også Sparebanken Møres kassabeholdning av sedler i utenlandsk valuta. Sparebanken Møre har ikke handelsportefølje i FX-kontrakter. Sparebanken Møres valutarisiko er lav og godt innenfor de grenser som er angitt i forskrift. Det vises til note 10.2 for konsernets valutarisiko.

• Spreadrisiko: Defineres som risikoen for endringer i markedsverdi av obligasjoner og engasjementer som følge av generelle endringer i kredittspreader.

• Total markedsrisiko: Den samlede risikovurderingen fremkommer ved å sammenstille vurderingene fra områdene renter, aksjer og valuta. Finanstilsynets metodikk på dette området legges til grunn for å vurdere det samlede markedsrisikoområdet. Vurderingene baseres på tre ulike risikofaktorer:

• Eksponering

• Risikospredning

• Markedslikviditet

Det tas ikke hensyn til eventuelle diversifiseringseffekter mellom aktivaklassene.

Basert på innstilling fra administrerende direktørs Balansekomité godkjenner styret hvert år en totalramme for Sparebanken Møres markedsrisiko. Rammene er tilpasset konsernets aktivitetsnivå og risikotoleranse. Ved behov kan totalrammen bli endret hyppigere enn den årlige gjennomgangen.

Total markedsrisikoramme defineres som maksimalt tap ved et stresscenario der Finanstilsynets metodikk legges til grunn. Den godkjente overordnede markedsrisikorammen delegeres til administrerende direktør, mens banksjef Seksjon Treasury og Markets har forvaltningsfullmakten for den totale markedsrisikorammen. Seksjonsleder har ansvar for at forvaltningen av rammene innenfor ulike underporteføljer blir overholdt til enhver tid.

Seksjon Treasury og Markets har et selvstendig ansvar for den løpende overvåkningen av posisjoner innenfor de ulike porteføljene og følger dette opp daglig eller med den frekvens som er nødvendig i forhold til aktivitetsnivå. Avdeling Risikostyring har hovedansvaret for måling, rapportering og kontroll av markedsrisikoområdet. Back-office har ansvaret for transaksjonskontroll og prosessering av betalingstransaksjoner.

SimCorp Dimension er det bærende risk management systemet i Sparebanken Møre knyttet til markedsrisikoområdet. Systemet gir løpende status på markedsutviklingen. Alle finansielle instrumenter blir registrert i systemet og overvåket kontinuerlig. Avdeling Risikostyring er ansvarlig for at verdivurderingen av finansielle instrument er god og relevante.

Avdeling Risikostyring overvåker at rammer og strategi til enhver tid overholdes. Dersom aktiviteter overskrider rammer eller strategi er det nedfelt skriftlige rapporteringsinstrukser.

Rapportering av markedsaktiviteten inngår i Sparebanken Møres periodiske ”Risikorapport” til ledelse, revisjons- og risikoutvalg og styre. Månedlig rapporteres resultatutvikling, samt faktisk risikoeksponering innenfor hver portefølje enkeltvis og aggregert. Rapportene blir sammenholdt mot maksimal aktivitetsramme og total markedsrisikoramme (stressramme). Styret blir også hvert kvartal gitt logg over eventuelle brudd på rammer, strategi eller lov og forskrift.

Det er ikke knyttet resultatbasert avlønning til noen personer som arbeider innen markedsrisikoområdet utover det som inngår i Sparebanken Møres generelle bonusordning som omhandler, og er lik for, alle ansatte i konsernet.


Likviditetsrisiko
Likviditet kan defineres som konsernets evne til å finansiere økninger i eiendelene og innfri sine forpliktelser etter hvert som finansieringsbehovet oppstår. Sparebanken Møre er likvid når den er i stand til å innfri gjelden sin etter hvert som den forfaller.

Styring av konsernets likviditetsrisiko tar utgangspunkt i konsernets overordnede finansieringsstrategi som blir gjennomgått og vedtatt av styret minimum en gang årlig. Strategien gjenspeiler det moderate risikonivået som aksepteres for dette risikoområdet.

Konsernets likviditetsrisiko krever særskilt oppfølging. Dette skyldes konsernets særstilling som forvalter av innskuddsmidler for små og uprofesjonelle aktører, og konsernets sentrale rolle i betalingsformidlingen. Bankers forpliktelse til å motta innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, og det forhold at disse innskuddene normalt er disponible på dagen, medfører at de står ovenfor en vesentlig større likviditetsrisiko enn andre finansforetak. Myndighetenes låneordninger og sikkerhetsnett for bankene er begrunnet nettopp i disse forholdene. Kostnadene ved å redusere likviditetsrisikoen må sees i sammenheng med de fordeler lavere likviditetsrisiko gir. En grunnleggende forutsetning for å opprettholde innskyteres og andre långiveres tillit er at institusjonene alltid har tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser.

LCR måler institusjonenes evne til å overleve en stressperiode på 30 dager. LCR øker betydningen av likvide eiendeler med høy kvalitet. NSFR måler langsiktigheten i institusjonens finansiering. NSFR medfører at institusjonene i større grad må finansiere illikvide eiendeler ved hjelp av stabil og langsiktig finansiering. I den sammenheng er innskudd ikke sett på som en like stabil finansieringskilde, noe som medfører at kvaliteten på innskuddene vil få økt betydning. Dette betyr at finansinstitusjonene i større grad må finansiere seg gjennom lengre obligasjonslån.

Konsernet rapporterer også regelmessig, i henhold til rapporteringskrav, til tilsynsmyndighetene om utviklingen knyttet til likviditetsindikatorene.

Gjennom konsernets langsiktige strategiske plan, ”Møre 2022”, er det lagt en likviditetsstrategi som ivaretar struktur og volum i LCR-kravet. Myndighetens krav til LCR utgjør 100 prosent.

Ved utgangen av 2018 utgjorde LCR-indikatoren for konsernet 158 % og NSFR 108 %. I sammensetningen av den eksterne finansieringen er det prioritert å ha en relativt høy andel med løpetid over ett år.

Likviditetsfunksjonen i Sparebanken Møre er organisert i Seksjon Treasury og Markets. Seksjonen styrer således dag til dag flyten av likvider, og har ansvaret for å dekke finansieringsbehovet i Sparebanken Møre. Utnyttelsen av boligkredittselskapet, Møre Boligkreditt AS, er herunder sentralt.

Likviditetskontrollen ivaretas både gjennom Seksjon Treasury og Markets og avdeling Risikostyring. Det skilles i denne sammenheng mellom overordnet og daglig operasjonell likviditetsstyring og -kontroll. Den daglige operasjonelle styringen ivaretas av Seksjon Treasury og Markets, mens den overordnede risikostyringen, herunder kontroll mot strategier og rammer, ivaretas av avdeling Risikostyring.

Når det oppstår unormale likviditetssituasjoner enten i markedet eller i Sparebanken Møre, skal bankens beredskapsgruppe komme sammen. Gruppen består av følgende personer:

• Administrerende direktør (leder)

• Leder Seksjon Treasury og Markets

• Kommunikasjonssjef

• Leder Seksjon Økonomi, Regnskap og Eiendom

• Leder Seksjon Risikostyring og Compliance

• Leder avdeling Risikostyring

• Leder Divisjon Næringslivmarked

• Leder Divisjon Personmarked

• Daglig leder Møre Boligkreditt AS

• Leder Treasury

Styret mottar månedlige rapporter om likviditetssituasjonen hvor det inngår flere ulike nøkkeltall. I tillegg rapporteres tidlige faresignaler gjennom utvikling i soliditet, balanse- og resultatutvikling, tap/mislighold, utviklingen i cost of funds.

Likviditetsrisikoen forsøkes redusert ved en spredning av innlånene på markeder, kilder, instrumenter og løpetider. For å sørge for at konsernets likviditetsrisiko holdes på et lavt nivå skal utlån til kunder i hovedsak finansieres ved kundeinnskudd, samt langsiktig verdipapirgjeld. Arbeidet med å øke ordinære innskudd er sterkt fokusert i kundearbeidet i alle deler av Sparebanken Møre. Konsernets innskuddsdekning, innskudd fra kunder i forhold til utlån til kunder, var ved utgangen av året på 57 %.

Styret skal informeres om bankens likviditetssituasjon på månedsbasis, og umiddelbart hvis det skjer viktige endringer som kan påvirke nåværende eller framtidig likviditetssituasjon. Rapporteringen søker å identifisere likviditetssituasjon under normal drift, avdekke tidlige «faresignaler» og vurdere bankens stresskapasitet.

Møre Boligkreditt AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive som kredittforetak, og selskapet gir konsernet en økt diversifisering av dets fundingkilder. Morbanken har gjennom året overført deler av boliglånsporteføljen til kredittforetaket.

Operasjonell risiko

I operasjonell risiko ligger alle de potensielle tapskilder som er knyttet til den løpende driften av Sparebanken Møre. Konsernet har definert ulike typer operasjonell risiko inn i følgende hovedkategorier:

• Internt bedrageri

• Eksternt bedrageri

• Ansettelsesvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen

• Kunder, produkter og forretningspraksis

• Skade på fysiske eiendeler

• Avbrudd i drift og/eller systemer

• Oppgjør, levering eller annen transaksjonsbehandling

Styret i Sparebanken Møre har vedtatt at det aksepteres en lav risikoprofil knyttet til operasjonell risiko. Det er utarbeidet en egen overordnet strategi for risikoområdet, og det foreligger flere dokumenter som underbygger konsernets risikohåndtering. Disse dokumentene omhandler blant annet IKT-området, beredskapsplaner for personell og eiendom, sikkerhetshåndbok, fullmakts strukturer, etiske retningslinjer og forsikringsstrategi.

For Compliance er det etablert styrevedtatt instruks, arbeidsplaner og handlingsplaner.

Det operative ansvaret for styring og kontroll av operasjonell risiko, og således også kvaliteten i Sparebanken Møres drift, ligger hos den enkelte leder. Dette ansvaret følger av stillingsinstrukser og ulike retningslinjer og rutiner. Alle ledere avgir årlig en bekreftelse til administrerende direktør på kvalitet og etterlevelse av internkontroller innenfor de risikoområdene som er gjengitt i dette dokumentet. Det angis også forbedringsområder som går inn i egne handlingsplaner, og administrerende direktør legger rapporten frem for revisjons- og risikoutvalget og styret. Årlig ICAAP medfører også en gjennomgang av konsernets vesentlige risikoområder, inklusive operasjonell risiko.

Konsernets etablerte internkontroll er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen, både for avdekking og oppfølging.

Internkontroll
Internkontroll skal utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen områdene strategisk utvikling, målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler, herunder også etterlevelse av konserninterne retningslinjer og policyer. En velfungerende internkontroll skal videre sikre at konsernets risikoeksponering er innenfor vedtatt risikoprofil.

Internkontroll i Sparebanken Møre er organisert desentralt med Seksjon Risikostyring og Compliance som koordinerende enhet og ansvarlig for den årlige rapporteringen til revisjons- og risikoutvalget og styret. Compliance overvåker hvordan konsernet operasjonaliserer lover og regler i virksomheten, og hvordan ansatte overholder relevante regler, herunder lover, forskrifter, konsesjoner, avtaler, bransjestandarder, interne instrukser mv. i den daglige driften. Avdeling risikostyring har ansvar for å utarbeide systemer, retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, måle, rapportere og følge opp konsernets viktigste iboende risikoer.

Det rapporteres løpende til konsernets revisjons- og risikoutvalg og styre om driften og risikosituasjonen gjennom året. Administrerende direktør avlegger årlig en samlet vurdering til styret av risikosituasjonen, og om de etablerte internkontrollene fungerer tilfredsstillende. Denne rapporten baserer seg på bekreftelser fra ledere på ulike nivå i Sparebanken Møre.

Sparebanken Møres internrevisor rapporterer regelmessig til konsernets revisjons- og risikoutvalg og styre forhold vedrørende konsernets internkontroll.

Aktiv Forvaltning
Konsernet tilbyr aktiv forvaltning ovenfor kunder. Forvaltningen utføres på vegne av kunder, og tilhørende eiendeler er kundens og ikke konsernets eiendeler.

Finansielle derivater
Sparebanken Møre benytter finansielle derivater for å håndtere risiko som oppstår som følge av bankens ordinære virksomhet. Som hovedprinsipp skal alle kundeforretninger omgående dekkes med en motgående forretning i markedet.

Følgende derivater benyttes i Sparebanken Møre:

• Terminer

En avtale om kjøp eller salg av et bestemt beløp i en valuta, mot et fastsatt beløp i en annen valuta til en på forhånd avtalt kurs, med oppgjør på et bestemt tidspunkt senere enn to virkedager etter avtalens inngåelse.

• Swapper

En byttehandel hvor to parter bytter kontantstrømmer for et avtalt beløp over en periode. Ved en renteswap byttes rentebetingelsene. Ved en rente- og valutaswap byttes både valuta- og rentebetingelser.

• FRA-kontrakter

En forpliktende avtale om en rentesats som skal gjelde for en framtidig periode for en definert hovedstol. Ved oppgjør utveksles kun forskjellen mellom avtalt rente og faktisk markedsrente.

• Opsjoner

En rett - men ikke en plikt til å kjøpe («call - opsjon») eller selge («put - opsjon») et spesifisert produkt til en på forhånd bestemt pris («strikeprice»). Ved inngåelse av en opsjonskontrakt vil den som kjøper en kjøps- eller salgsrett måtte betale en premie til de som utsteder («skriver») opsjonen. Opsjoner kan tilbys med basis i et finansielt instrument.

Risikoen til disse instrumentene er knyttet til kredittrisiko mot avdekkingsmotparter som er kredittmessig klarert av styret, samt operasjonell risiko.

Disse instrumentene benyttes i hovedsak til å gi bankens kunder en sikker cash-flow samt en ønsket risikoposisjon i de ulike markeder. Rammer for finansielle instrumenter mot kunder er etablert av de respektive kundeansvarlige. Rammene skal sette maksimumsgrense for bankens eksponering mot hver enkelt kunde knyttet til kundens forretningsvolum i finansielle instrumenter og den markedsmessige utviklingen av disse. Det er den enkelte kundeansvarlige som har ansvar for etableringen av rammen og for at den har gjennomgått nødvendig formell kredittbehandling, samt at det er etablert tilstrekkelig sikkerhet for rammen. Videre har kundeansvarlig, sammen med utøvende megler, ansvar for at kredittrisiko som følge av kunders eksponering i finansielle instrumenter til enhver tid ligger innenfor innvilgede rammer. For alle kunder som handler med finansielle instrument, skal det innhentes motregningsavtale. Denne avtalen har som formål å redusere bankens kreditteksponering mot kunden ved at alle kontrakter nettes og banken oppnår kun en nettoeksponering mot kunden. Det er den enkelte kundeansvarlig som er ansvarlig for etablering av motregningsavtale med aktuelle kunder og at alle kunder som handler denne typen instrumenter gjøres kjent med bankens alminnelige forretningsvilkår.

Avdeling Risikostyring har ansvar for oppfølging, samt all internrapportering og rapportering til myndighetene vedrørende bankens eksponering mot ulike motparter som følge av handel med finansielle instrument.

 

 

Note 3

Kredittrisiko

Kredittrisiko er konsernets største risikoområde, og defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Konsernet eksponeres for denne risikoformen gjennom utlånsprodukter til privatmarkeds- og næringslivskunder, samt gjennom aktiviteter i seksjon Treasury og Markets. Note 2 ”Risikostyring” angir nærmere vedtatte strategier for kredittrisikoen i konsernet, samt prosesser for styring og kontroll av risikoområdet. Sentralt står beregning av misligholdssannsynlighet på den enkelte kunde og portefølje.

Kredittrisiko omfatter også restrisiko og konsentrasjonsrisiko. Restrisikoen er risikoen for at sikkerheter ved et engasjement er mindre effektive enn forventet. Konsentrasjonsrisiko er risiko knyttet til store engasjement med samme kunde, konsentrasjon innenfor geografiske områder, bransjer eller med likeartede grupper av kunder.

Konsentrasjonsrisiko styres i forhold til ramme for bransjeandeler, største enkeltengasjementer og samlet ramme for store engasjementer. Det gjennomføres periodiske stresstester for å vurdere tapspotensialet i kredittporteføljen som følge av store, men ikke usannsynlige, negative endringer i rammebetingelsene. Styring og måling av kredittrisiko er videre nærmere beskrevet i rapporten Risiko- og kapitalstyring (Pilar 3). Se også note 28 hvor kredittrisiko for konsernet er kvantifisert gjennom risikojustert kapitalbehov. Som beskrevet i note 2 er det beregnet sannsynlighet for mislighold (PD) for engasjementene i Sparebanken Møres kredittportefølje. PD beregnes pr kunde og angir sannsynlighet for at kunden skal misligholde sitt engasjement i løpet av de neste 12 måneder og er modellert for å være i tråd med Kapitalkravsforskriftens spesifikasjoner for grunnleggende IRB. Beregnet forventet tap (PD x LGD x EAD) legges til grunn ved vurdering av kundelønnsomhet og blir tatt hensyn til ved fastsettelse av rentevilkår.

Utlån og fordringer
Alle utlån og fordringer balanseføres til virkelig verdi ved første gangs innregning, med tillegg av direkte henførbare transaksjonskostnader for instrumenter som ikke måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Virkelig verdi ved førstegangs innregning vil normalt være lik transaksjonsprisen. Ved fastsettelse av utlånets verdi på transaksjonstidspunktet (transaksjonspris) kommer etableringsgebyr til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Utlån måles etterfølgende til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Den effektive renten er den renten på inngåelsestidspunktet som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontantstrømmer over utlånets forventede levetid, til netto balanseført verdi av utlånet. Ved gjennomføring av denne beregningen estimeres kontantstrømmene, og alle kontraktsmessige vilkår ved utlånet blir tatt i betraktning.

Kategoriseringen av utlån og fordringer til amortisert kost forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

 

 

 

Basert på bankens risikovurderinger kan kundeengasjementene risikogrupperes som følger (tallene er basert på nominell hovedstol):
  
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - KONSERN 2018UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal eksponering
Lav risiko (0 % - < 0,5 %)49 8585404 15557155 12554 493
Middels risiko (0,5 % - < 3 %)9 1753911 0152510 60610 289
Høy risiko (3 % - <100 %)1 38235939452 1402 059
Misligholdte/tapsutsatte engasjement17422358410387
Sum før nedskrivninger60 5891 5135 56960968 28167 229
- Nedskrivning-243-9500-338-338
Sum kunder 31.12.201860 3461 4185 56960967 94366 891
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - KONSERN 2017UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal eksponering
Lav risiko (0 % - < 0,5 %)47 9886954 10342053 20652 592
Middels risiko (0,5 % - < 3 %)8 0397826971449 6639 382
Høy risiko (3 % - <100 %)96311111511 1901 193
Misligholdte/tapsutsatte engasjement161181170359355
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån57 1511 7694 93256564 41863 521
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-284-5200-336-336
Sum kunder 31.12.201756 8671 7174 93256564 08263 185
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - MORBANK 2018UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal eksponering
Lav risiko (0 % - < 0,5 %)27 8515402 94457131 46231 175
Middels risiko (0,5 % - < 3 %)8 0473911 011259 4749 157
Høy risiko (3 % - <100 %)1 22035939451 9771 897
Misligholdte/tapsutsatte engasjement16722358403380
Sum før nedskrivninger37 2841 5134 35460943 31642 609
- Nedskrivning-225-9500-320-320
Sum kunder 31.12.201837 0591 4184 35460942 99642 289
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - MORBANK 2017UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal eksponering
Lav risiko (0 % - < 0,5 %)28 0106952 90542032 03031 311
Middels risiko (0,5 % - < 3 %)7 0957826961448 7178 436
Høy risiko (3 % - <100 %)84811111511 0751 077
Misligholdte/tapsutsatte engasjement161181170359355
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån36 1141 7693 73356542 18141 178
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-282-5200-334-334
Sum kunder 31.12.201735 8321 7173 73356541 84740 844

Sikkerheter og andre risikoreduserende tiltak
I tillegg til vurdering av gjeldsbetjeningsevne, benytter konsernet ulike sikkerheter for å redusere kredittrisiko avhengig av marked og type transaksjon.

Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjement hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning om fortsatt drift. Ved vurdering av sikkerheter tas det hensyn til estimerte salgskostnader.

I årets beregninger av individuelle nedskrivninger av utlån er bankens verdsettelse av sikkerhetsobjekter hensyntatt. Se note 6 for ytterligere informasjon.

Hovedtyper av pant som benyttes er pant i fast eiendom (bolig/næringsbygg), garantier, kausjoner, registrerbart løsøre, varelager, driftstilbehør, konsesjoner eller avtaler om motregning. Garantier utgjør en liten del av bankens risikoeksponering og det benyttes garantister fra privatpersoner (forbrukerkausjoner), foretak (profesjonelle), garantiinstitutter og banker.

Sikkerheter oppdateres minimum årlig eller ved ny sak for personmarked. For næringslivskunder oppdateres sikkerheter ved ny sak eller engasjementsoppfølgning. Verdivurdering er en del av kredittbeslutningen.

Banken foretar ikke motregning av eksponeringer i eller utenfor balansen ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Sparebanken Møre stiller krav om inngåelse av CSA-avtale før derivathandel mot enhver interbankmotpart. Dette gir Sparebanken Møre sikkerhet for en gitt eksponering. Avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot sine motparter. Markedsverdien av alle derivater inngått mellom Sparebanken Møre og motparten avregnes i henhold til den enkelte CSA-avtale. Derivathandler presenteres brutto i balansen som eiendel eller gjeld avhengig av hvorvidt derivatet har en positiv eller negativ verdi, og netto bare i de tilfeller det er samme motpart og avtale med motpart gir rett til motregning.

I tillegg til en vurdering av gjeldsbetjeningsevne og framtidig realisasjonsverdi av sikkerheter, er finansielle engasjementsvilkår (covenants) tatt inn i de fleste kredittavtaler for større næringslivskunder. Disse vilkårene er et supplement for å redusere risiko og sikre god oppfølging og styring av engasjementene.  

Tabellen nedenfor viser den prosentvise fordelingen av engasjement knyttet til ulike nivåer for sikkerhetsstillelse. Eksempelvis betyr linjen 0-60 % at engasjementene er lavere enn 60 % av sikkerhetsobjektet. Over 100 % betyr at lånebeløpet overstiger verdien på sikkerhetsobjektet. Bankens retningslinjer for verdifastsettelse av sikkerhetsobjekter er benyttet. Dette innebærer at sikkerhetsobjektene er forsiktig vurdert sett i forhold til markedsverdier. Tallene i tabellen er på konsernnivå.
       
Sikkerhetsnivå - 2018Personkunder volum i millPersonkunder andel i %Næringsliv volum i millNæringsliv andel i %Volum i mill totaltAndel i % totalt
0 % - 60 %18 13941,808 71050,7226 84944,33
60 % - 70 %7 32716,881 2197,108 54614,11
70 % - 80 %8 89520,501 4848,6410 37917,14
80 % - 90 %3 7718,691 3037,595 0748,38
90 % - 100 %1 7384,001 82010,603 5575,87
Over 100 %3 2087,392 40814,025 6169,27
Usikret3170,732291,335460,90
Totalsum43 395100,0017 171100,0060 566100,00
       
       
Sikkerhetsnivå - 2017Personkunder volum i millPersonkunder andel i %Næringsliv volum i millNæringsliv andel i %Volum i mill totaltAndel i % totalt
0 % - 60 %17 42842,356 91443,3924 34242,64
60 % - 70 %7 29917,731 4178,898 71615,27
70 % - 80 %7 82419,011 4829,309 30616,30
80 % - 90 %3 4748,441 3198,284 7938,40
90 % - 100 %1 8394,471 0906,842 9295,13
Over 100 %2 9497,173 52922,156 47811,35
Usikret3430,831831,155260,92
Totalsum41 156100,0015 934100,0057 091100,00
Sikkerhetsmassens fyllingsgrad er en størrelse som viser nivået av overpantsettelse i forhold til utestående volum av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).
   
Sikkerhetsmasse knyttet til utstedte obligasjoner i Møre Boligkreditt AS20182017
Brutto utlån sikret med pant i bolig (bolighypoteklån)22 97620 814
Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet1 30085
Finansielle derivat i sikringsforhold (gjeld)-23-4
Finansielle derivat i sikringsforhold (eiendeler)625439
Sum sikkerhetsmasse 1)24 87821 334
Sikkerhetsmassens fyllingsgrad i %111,1113,3
1) NOK 433 millioner av totale brutto utlån er på balansedagen ikke kvalifisert til den tellende sikkerhetsmasse (NOK 348 millioner i 2017).
 

Note 4

Engasjement fordelt på kundegrupper

I årsregnskapet er utlånsporteføljen med avtalt flytende rente målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi. Innskudd med avtalt flytende rente og fast rente er målt til amortisert kost.
     
UTLÅN TIL KUNDERKonsernMorbank
Sektor/næring2018201720182017
Jordbruk og skogbruk542464536461
Fiske og fangst3 2062 4023 1972 397
Industri2 3692 0302 3642 024
Bygg og anlegg698562658536
Varehandel og hotell676620653614
Supply/Offshore1 0058821 005882
Eiendomsdrift6 7336 6726 5766 584
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 2721 2611 2381 230
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 8672 1521 7282 064
Offentlig forvaltning0000
Utlandet248123248123
Sum næringsliv/offentlig18 61617 16818 20316 915
Personkunder41 91739 81719 02919 058
Verdijustering utlån til virkelig verdi56665266
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter-100-75
Sum brutto utlån og fordringer på kunder60 58957 15137 28436 114
Forventet tap (ECL) - Steg 1-25 -22 
Forventet tap (ECL) - Steg 2-60 -46 
Forventet tap (ECL) - Steg 3-111 -110 
Individuelle nedskrivninger-47-48-47-48
Gruppevise nedskrivninger (IAS 39)--236--234
Sum netto utlån og fordringer på kunder60 34656 86737 05935 832
Herav utlån vurdert til amortisert kost56 53552 94429 75231 909
Herav utlån vurdert til virkelig verdi3 8113 9237 3073 923
     
     
INNSKUDD FRA KUNDERKonsernMorbank
Sektor/næring2018201720182017
Jordbruk og skogbruk181186181186
Fiske og fangst9951 2149951 214
Industri1 5591 8061 5591 806
Bygg og anlegg661636661636
Varehandel og hotell813842813842
Eiendomsdrift1 5761 3091 5881 316
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 0434 2015 0544 211
Offentlig forvaltning780723780723
Utlandet5555
Andre2 1772 1792 1772 179
Sum næringsliv/offentlig13 79013 10113 81313 118
Personkunder20 62419 68820 62419 688
Verdijustering innskudd til virkelig verdi0202
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter-12-12
Sum34 41432 80334 43732 820
 

Note 5

Engasjement fordelt geografisk

 Møre og RomsdalLandet ellersUtlandetSum
KONSERN20182017201820172018201720182017
Brutto utlån49 85147 53610 4109 44632816960 58957 151
Andel i %82,383,217,216,50,50,3100,0100,0
Innskudd27 25426 2856 6816 10847941034 41432 803
Andel i %79,290,119,48,61,41,3100,0100,0
         
MORBANK20182017201820172018201720182017
Brutto utlån32 00431 2074 9904 75829014937 28436 114
Andel i %85,886,413,413,20,80,4100,0100,0
Innskudd27 27726 3026 6816 10847941034 43732 820
Andel i %79,280,119,418,61,41,3100,0100,0
 

Note 6

Tap på utlån og garantier

Implementeringseffekt av IFRS 9 pr 1.1.2018
IFRS 9 trådte i kraft 1.1.2018 og erstattet da gjeldende standard IAS 39. Nedskrivningsreglene i IFRS 9 er basert på en modell for forventede kredittap (Expected Credit Loss - ECL). Reglene i IFRS 9 gjelder for finansielle eiendeler som måles til amortisert kost eller til virkelig verdi over utvidet resultat (OCI). I tillegg er også finansielle garantikontrakter omfattet. Det skal foretas avsetning for forventet kredittap på alle engasjement fra dag 1.  Følgende tabell viser effekten av implementering av IFRS 9. Tabellen viser en avstemming av totale tapsnedskrivninger i henhold til IAS 39 mot avsetninger for forventet tap under IFRS 9 : 

KONSERNTapsnedskrivninger i henhold til IAS 39 pr 31.12.2017RemålingForventet tap i henhold til IFRS 9 pr 1.1.2018
    
Nedskrivninger på utlån og fordringer i henhold til IAS 39/finansielle eiendeler til amortisert kost i henhold til IFRS 9-3361-335
 -3361-335
Foretatt beregning av forventet tap for konsernet Sparebanken Møre pr 1.1.2018 medførte en reduksjon av konsernets tapsnedskrivninger med 1 mill. kroner.
    
    
MORBANKTapsnedskrivninger i henhold til IAS 39 pr 31.12.2017RemålingForventet tap og justering for virkelig verdi i henhold til IFRS 9 pr 1.1.2018
    
Nedskrivninger på utlån og fordringer i henhold til IAS 39/finansielle eiendeler til amortisert kost i henhold til IFRS 9-33422-312
Virkelig verdiendring av utlån klargjort for salg0-9-9
 -33413-321
Foretatt beregning av forventet tap for morbanken Sparebanken Møre pr 1.1.2018 medførte en reduksjon av morbankens tapsnedskrivninger med 22 mill. kroner.
I tillegg ble verdien på utlån klargjort for salg til Møre Boligkreditt AS, som er klassifisert til virkelig verdi, redusert med 9 mill.kroner pr 1.1.2018.

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1:
Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke er objektive bevis for tap, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen svekkes ytterligere, herunder at det foreligger objektive bevis for tap, PD = 100 %, og/eller det er foretatt individuell nedskrivning, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Beregningen av forventet tap er basert på følgende prinsipper:

- Tapsnedskrivning for engasjement som ikke vurderes individuelt beregnes som nåverdien av eksponering ved mislighold (EAD) multiplisert med sannsynligheten for mislighold (PD) multiplisert med forventet tap ved mislighold (LGD). For parameterne PD, LGD og EAD benyttes IRB-rammeverket som et utgangspunkt, men de konverteres til å gjelde for et gitt tidspunkt og være framoverskuende, i motsetning til å gjelde for en konjunktursyklus og være konservative.

- Historisk, dagsaktuell og framoverskuende informasjon benyttes for å estimere forventet tap. For dette formålet er porteføljen til Sparebanken Møre delt inn i 7 segment (PM porteføljen og 6 bransjespesifikke NL porteføljer). Alle kunder innenfor et segment antas å være eksponert for de samme risikodriverne.

- For engasjement hvor det eksisterer objektive tapshendelser blir det foretatt individuell vurdering av tapsnedskrivning, og disse engasjementene blir tilordnet steg 3.

Modellen som benyttes for beregning av forventet tap (ECL) følger fire steg: segmentering, fastsettelse av makrojusteringer, migrering og kalkulering av forventet tap.

Segmentering og makrojusteringer
Vurderingen av vesentlig økning i kredittrisiko og beregningen av forventet tap tar hensyn til historisk, dagsaktuell og framoverskuende informasjon. Hvert segment er gjenstand for ulike makrojusteringer.

Det er benyttet teori om konjunktursykler for å modellere makrofaktorer som skal estimere livstids ECL i modellen. Det forutsettes en trendkurve som viser langsiktig utvikling av BNP. Basert på en vurdering av sjeføkonom og bransjeledere er det valgt ut sentrale konjunkturindikatorer for de ulike segmentene. Indikatorer utgitt av Statistisk Sentralbyrå (SSB) er benyttet i stor grad. Volatilitet i indikatorene hensyntas ved beregning av makrofaktorene. Det beregnes standardavvik for hver indikator som fører til at indikatorer med høy/lav grad av volatilitet vil medføre et høyere/lavere påslag på makrofaktoren.   

Viktige indikatorer for makrojusteringer kan for eksempel være:
- Arbeidsledighet 
- Renteutvikling
- Gjeldsgrad
- Boligprisutvikling

Kalkulering av forventet tap
Fastsettelsen av en betydelig økning i kredittrisiko og måling av ECL er basert på parametere som allerede er benyttet i bankens kredittrisikostyring og for kapitaldekningsberegninger: PD, LGD og EAD. Parameterne har blitt justert for å kunne gi et objektivt estimat for forventet tap.

Sannsynlighet for mislighold (PD)
Sparebanken Møre benytter flere ulike modeller for å fastsette kundenes PD. Valg av modell avhenger av om det er en personmarkeds- eller næringslivskunde. PD-modeller er nøkkelkomponenter, både for å kalkulere ECL og for å vurdere hvorvidt en økning i kredittrisiko har vært vesentlig. Disse modellene tilfredsstiller kravet i IFRS 9 om at estimatet av forventet tap skal være objektivt og sannsynlighetsvektet. Sparebanken Møre har fått tillatelse til å benytte interne modeller (IRB) for fastsettelse av PD for kapitaldekningsformål. For å kunne benytte disse PD’ene for IFRS 9-formål har det blitt foretatt modifiseringer slik at PD’ene som benyttes i IFRS 9 skal reflektere ledelsens nåværende syn på forventede konjunkturendringer, og for at alle PD-estimater skal være objektive.

Tap ved mislighold (LGD)
LGD angir hvor stor prosentandel av EAD banken forventer å tape hvis kunden unnlater å oppfylle sine forpliktelser, hensyntatt sikkerhetsstillelser, forventede framtidige kontantstrømmer og andre relevante forhold.

Tilsvarende som for PD’er benytter Sparebanken Møre IRB LGD’er til kapitaldekningsberegninger. For å kunne konvertere IRB LGD’er til IFRS LGD’er har det blitt gjort modifikasjoner for å fjerne sikkerhetsmarginer for å kunne produsere objektive framskrivninger istedenfor nedgangsjusterte framskrivninger, samt for å fjerne effekten av regulatoriske gulv.

Disse modifikasjonene innebærer at LGD’er benyttet i IFRS 9 skal reflektere ledelsens nåværende syn og at alle LGD-estimater er objektive.

Eksponering ved mislighold (EAD)
EAD er den andelen av den godkjente kreditten som er forventet å være trukket på tidspunktet for et eventuelt fremtidig mislighold. EAD er justert for å reflektere kontraktuelle betalinger av avdrag og renter. Andelen av utrukne bevilgninger som forventes å være opptrukket på tidspunktet for mislighold er reflektert i kredittkonverteringsfaktoren.

Vesentlig økning i kredittrisiko
Vurderingen av om det har oppstått en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer og «backstops». En vesentlig økning i kredittrisiko har oppstått når en eller flere av kriteriene er tilstede:

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng, eller
  • PD har økt med mer enn 2,0 prosentpoeng


Kvalitative kriterier
Kvalitativ informasjon er vanligvis reflektert i de respektive PD-modellene for de ulike kundegruppene.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell nedskrivning.


Definisjon av mislighold, betalingslettelser og individuell nedskrivning
Et engasjement defineres som misligholdt hvis kravet er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger 1 000 kroner.

Et engasjement er gjenstand for betalingslettelse hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser.

Et engasjement defineres for å være «credit-impaired» hvis engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en individuell nedskrivning. Prinsippene og estimeringsteknikkene for individuelt vurderte engasjement er ikke endret som følge av ikrafttredelsen av IFRS 9.

Ekspertvurderinger
De nye reglene krever betydelig faglig vurdering av input-parameterne i beregningen av ECL. Vurdering av makroprognoser og virkningen av disse er vesentlige og Sparebanken Møre har opprettet en gruppe for å gjennomgå dette. Gruppens formål er å vurdere om makroprognosene for hvert segment gjenspeiler ledelsens syn på forventet fremtidig økonomisk utvikling.

Validering
ECL-modellen er underlagt årlig validering og gjennomgang.

Individuelle nedskrivninger
Individuell nedskrivning for tap foretas når det foreligger indikasjoner på at et utlån er verdiforringet. En nedskrivning blir reversert når tapet er redusert og kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Alle utlån som anses som vesentlige, samt et utvalg andre, blir vurdert individuelt for å se om det foreligger indikasjoner på kredittforringelse.   

En finansiell eiendel er kredittforringet når én eller flere hendelser som har en negativ innvirkning på den finansielle eiendelens estimerte framtidige kontantstrømmer, har funnet sted. Indikasjoner på at en finansiell eiendel er kredittforringet, omfatter observerbare data om følgende hendelser:

a) vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller låntaker,


b) kontraktsbrudd, for eksempel mislighold eller forfalte betalinger,

En finansiell eiendel blir vurdert som misligholdt dersom låntakeren ikke betaler forfalte terminer, eller overtrekk ikke er dekt inn, maksimalt innen 90 dager


c) når låntakers långiver av økonomiske eller kontraktsmessige grunner knyttet til låntakers finansielle vanskeligheter har gitt låntaker innrømmelser som långiver ellers ikke ville ha vurdert,


d) når det blir sannsynlig at låntaker vil gå konkurs eller utsettes for en annen form for finansiell omorganisering,


e) når et aktivt marked for den finansielle eiendelen forsvinner på grunn av finansielle vanskeligheter, eller


f) kjøp eller opprettelse av en finansiell eiendel med en betydelig rabatt som gjenspeiler påløpte kredittap.

Det er kanskje ikke mulig å identifisere en enkelt separat hendelse - isteden kan den samlede virkningen av flere hendelser ha vært årsak til at finansielle eiendeler blir kredittforringet.  

Det blir foretatt avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Beste estimat er lagt til grunn ved estimering av avsetningen. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt avsetning er balanseført som eiendel maksimalt lik avsetning.

Ved individuell nedskrivning beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom balanseført verdi (hovedstol + påløpte renter på vurderingstidspunktet) og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente over lånets forventede levetid.For utlån med flytende rente er diskonteringsrenten lik den effektive rente på måletidspunktet. For utlån med fastrente er diskonteringsrenten lik opprinnelig effektiv rente. For utlån med endret rentesats som følge av finansielle problemer hos debitor er det brukt effektiv rente som gjaldt før lånets rente ble endret. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer er eventuell overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter hensyntatt, herunder også utgifter ved overtakelse og salg.Nedskrivning for forventet tap på utlån er resultatført som tap på utlån. Beregnede renter på utlån som tidligere er nedskrevet er resultatført som renteinntekter. Reversering av nedskrivning for øvrig er resultatført som korrigering av tap. Estimering av fremtidige kontantstrømmer fra et utlån skal også hensynta overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter. Ved vurdering av sikkerhetsdekning skal det foretas en kvalifisert vurdering av panteobjektets beskaffenhet og reelle omsetningsverdi hensyntatt utgifter ved overtakelse og salg. Realisasjonsverdier for ulike panteobjekter i en realisasjonssituasjon fastsettes etter beste skjønn. Tidspunkt for avvikling av utlån med nedskrivning er basert på skjønnsmessige vurderinger og erfaringer fra tilsvarende avviklingsengasjement og konkursavviklinger. Når alle sikkerheter er realisert og det er utvilsomt at banken ikke får flere innbetalinger på engasjementet blir tapsnedskrivningen konstatert. Kravet mot kunden vil likevel bestå og bli fulgt opp, med mindre det er inngått avtale om gjeldsettergivelse med kunden.

Konstatering av tap
Konstatering av tap på finansielle eiendeler (delvis eller fullt) gjennomføres når det ikke er noen forventning om å gjenvinne eiendelen, enten delvis eller i sin helhet. Dette er vanligvis tilfellet når konsernet fastslår at låntaker ikke har eiendeler eller inntektspotensiale til å generere tilstrekkelige kontantstrømmer for å kunne betale tilbake det tapsutsatte beløpet. Vurderingen gjennomføres på individuelt nivå. Inntektsføring av tidligere konstaterte tap er inkludert i «Tap på utlån, garantier m.v.» i resultatoppstillingen. Tidligere konstaterte tap kan bli gjenstand for innfordringsaktiviteter i tråd med konsernets prosedyrer.  
 

Tap på utlån og garantier  
KONSERN MORBANK
20172018Spesifikasjon av periodens tapskostnad20182017
-45-Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån (IAS 39)--42
-1Endring i ECL Steg 11-
-16Endring i ECL Steg 214-
--12Endring i ECL Steg 3-6-
52Økning i eksisterende individuelle nedskrivninger25
6530Nye individuelle nedskrivninger3065
2511Konstaterte tap dekket av tidligere individuelle nedskrivninger1125
-49-33Reversering av tidligere individuelle nedskrivninger-33-49
188Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt for individuelle nedskrivninger818
-6-7Inngang på tidligere konstaterte tap-7-6
1316Tap på utlån og garantier2016
Endring i ECL i perioden    
     
KONSERNSteg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivninger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   -1
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92546264335
Tilgang av nye engasjement916126
Avgang av engasjement-6-12-13-30
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-2-3138
Migrering til steg 13-18-8-23
Migrering til steg 2-232-1119
Migrering til steg 30-165
Endring i individuelle tapsnedskrivninger  -1-1
ECL 31.12.20182661251338
- herav forventet tap på utlån2560158243
- herav forventet tap på garantier119395
     
MORBANKSteg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivninger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   334
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   -22
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92232258312
Tilgang av nye engasjement813223
Avgang av engasjement-6-11-10-27
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-101312
Migrering til steg 12-12-8-18
Migrering til steg 2-226-915
Migrering til steg 30-154
Endring i individuelle tapsnedskrivninger  -1-1
ECL 31.12.20182347250320
- herav forventet tap på utlån2246157225
- herav forventet tap på garantier119395
Endring i eksponering i perioden    
     
KONSERNSteg 1Steg 2Steg 3Sum
Eksponering 01.01.2018 ihht IFRS 951 5912 3833 16757 141
Tilgang av nye engasjement15 5336862716 246
Avgang av engasjement-9 299-441-645-10 385
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-2 101-53-88-2 242
Migrering til steg 11 791-1 107-739-55
Migrering til steg 2-2 2602 527-493-226
Migrering til steg 3-21-1433-2
Andre endringer-31-8-11-50
Eksponering 31.12.2018*55 2033 9731 25160 427
     
     
MORBANKSteg 1Steg 2Steg 3Sum
Eksponering 01.01.2018 ihht IFRS 927 1601 6913 01331 864
Tilgang av nye engasjement9 303497329 832
Avgang av engasjement-6 814-394-631-7 839
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-1 170-39-88-1 297
Migrering til steg 11 431-823-645-37
Migrering til steg 2-1 9022 150-459-211
Migrering til steg 3-10-1120-1
Andre endringer-23-2 -25
Eksponering 31.12.2018*27 9753 0691 24232 286
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering på rapporteringstidspunktet og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
     
KONSERNSteg 1Steg 2Steg 3Sum 31.12.2018
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)48 342833049 175
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)6 3452 5336819 559
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)5166071881 311
Misligholdte/tapsutsatte engasjement  382382
Brutto engasjement før ECL55 2033 9731 25160 427
- Forventet tap (ECL)-26-61-251-338
Netto engasjement *)55 1773 9121 00060 089
     
     
MORBANKSteg 1Steg 2Steg 3Sum 31.12.2018
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)21 975549022 524
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)5 5692 0246818 274
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)4314961791 106
Misligholdte/tapsutsatte engasjement  382382
Brutto engasjement før ECL27 9753 0691 24232 286
- Forventet tap (ECL)-23-47-250-320
Netto engasjement *)27 9523 02299231 966
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering på rapporteringstidspunktet og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 7

Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Regnskapsprinsippene for måling av utlån er redegjort for i note 6. Tabellen Forfalte engasjement viser samlet engasjement fordelt på antall dager etter forfall som skyldes manglende betalingsevne/-vilje. Dersom ett engasjement med kunden er forfalt så anses også øvrige engasjementer som forfalt. Forfalte engasjement og overtrekk blir løpende overvåket. Engasjementer hvor det identifiseres en sannsynlig svekkelse i kundens betalingsevne, blir vurdert for individuell nedskrivning.

Tabellen Tapsutsatte engasjement består av sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige tapsutsatte engasjement (ikke-misligholdte engasjement med individuell nedskrivning).

Aldersfordeling av betalingsmislighold (kundens totale engasjement)    
Forfalte engasjement20182017
KONSERNSumPMNLSumPMNL
0-1 måneder4053634252446559
1-3 måneder81206139318
3-6 måneder22101212102
6-12 måneder3527818180
Over 12 måneder1918132266
Brutto forfalte engasjement56243812462555075
Herav engasjement med tapsnedskrivning26111523149
Herav engasjement uten tapsnedskrivning53642710960253666
       
MORBANKSumPMNLSumPMNL
0-1 måneder2772354236230458
1-3 måneder76156134268
3-6 måneder22101212102
6-12 måneder3527818180
Over 12 måneder1918132266
Brutto forfalte engasjement42930512445838474
Herav engasjement med tapsnedskrivning26111523149
Herav engasjement uten tapsnedskrivning40329410943537065
       
Tapsutsatte engasjement      
Sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. med individuell nedskrivning og øvrige tapsutsatte engasjement (ikke-misligholdte engasjement med individuell nedskrivning)
 20182017
KONSERNSumPMNLSumPMNL
       
Brutto misligholdte engasjement over 3 mnd.76552162539
Brutto øvrige tapsutsatte engasjement306172892748266
Brutto tapsutsatte engasjement3827231033661275
       
Individuell nedskrivning på misligholdte engasjement over 3 mnd.1192422
Individuell nedskrivning på øvrige tapsutsatte engasjement8808896492
Sum individuelle nedskrivninger99990100694
       
Netto misligholdte engasjement over 3 mnd.65461958517
Netto øvrige tapsutsatte engasjement218172011784174
Netto tapsutsatte engasjement2836322023655181
       
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,620,171,540,570,151,46
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,460,151,090,400,140,96
       
MORBANKSumPMNLSumPMNL
       
Brutto misligholdte engasjement over 3 mnd.76552162539
Brutto øvrige tapsutsatte engasjement306172892748266
Brutto tapsutsatte engasjement3827231033661275
       
Individuell nedskrivning på misligholdte engasjement over 3 mnd.1192422
Individuell nedskrivning på øvrige tapsutsatte engasjement8808896492
Sum individuelle nedskrivninger99990100694
       
Netto misligholdte engasjement over 3 mnd.65461958517
Netto øvrige tapsutsatte engasjement218172011784174
Netto tapsutsatte engasjement2836322023655181
       
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,990,401,630,890,321,48
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,740,351,160,620,290,97
Utvikling siste 5 år     
KONSERN   MORBANK
20142015201620172018 20182017201620152014
           
8674656276Brutto misligholdte engasjement over 3 mnd.7662637286
306170546274306Brutto øvrige tapsutsatte engasjement306274546170306
392244611336382Brutto tapsutsatte engasjement382336609242392
           
211415411Individuell nedskrivning på misligholdte engasjement over 3 mnd.114151421
12265649688Individuell nedskrivning på øvrige tapsutsatte engasjement88966465122
143797910099Sum individuelle nedskrivninger991007979143
           
6560505865Netto misligholdte engasjement over 3 mnd.6558485865
184105482178218Netto øvrige tapsutsatte engasjement218178482105184
249165532236283Netto tapsutsatte engasjement283236530163249
           
0,800,471,120,570,62Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,990,891,740,701,16
0,510,320,980,400,46Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,740,621,510,470,74
 

Note 8

Garantier, trekkfasiliteter og pantstillelser

Finansielle garantier
Konsernet utsteder finansielle garantier som ledd i den ordinære virksomheten. Kredittrisiko fremgår av note 3 og omfatter også finansielle garantier og forpliktelser. Disse er tapsvurdert etter de samme prinsipper som for utlån og omtales i note 6.

Usikre forpliktelser
Disse postene er usikre forpliktelser og avsetninger som ikke skriver seg fra bankens direkte utlånsaktiviteter. En avsetning blir regnskapsført når konsernet har en gjeldende (rettslig eller antatt) forpliktelse som en følge av hendelser som har skjedd, og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av hendelsen, og at beløpet kan måles pålitelig. Eventuelle avsetninger er gjennomgått hver balansedato og vurdert til det beste estimatet på forpliktelsen. Ved uvesentlig tidsavvik er avsetningen lik utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidsavviket er vesentlig vil avsetningen være lik nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følge av tiden presenteres som rentekostnader.

En usikker forpliktelse der det ikke er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør, regnes som en betinget forpliktelse. Det skal ikke avsettes for betingede forpliktelser. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser, med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det er sannsynlig at en fordel vil tilflyte konsernet.  

KONSERN MORBANK
20172018 20182017
1 7171 418Garantiansvar overfor kunder1 4181 717
00Garanti overfor kredittinstitusjoner00
00Garanti overfor Bankenes sikringsfond00
1 7171 418Garantiansvar pr. 31.121 4181 717
4 9325 569Ubenyttede trekkfasiliteter kunder4 3543 733
     
20172018Pantstillelser20182017
1 1051 400Sertifikater og obligasjoner stilt som sikkerhet for låneadgang i Norges Bank1 4001 105
00Benyttet låneadgang i Norges Bank (F-lån)00
     
Konsernet er pr 31.12.2018 ikke involvert i rettslige prosesser.
 

Note 9

Likviditetsrisiko

Styringen av Sparebanken Møres finansieringsstruktur er fastsatt i en overordnet likviditetsstrategi som blir evaluert og vedtatt av styret minimum en gang i året. Her beskrives de mål banken har for å bevare sin finansielle styrke, og det er definert konkrete rammer på ulike områder for bankens likviditetsstyring. Likviditetsstyringen inneholder også stresstester hvor en simulerer likviditetseffekten av ulike scenarier ved å kvantifisere sannsynligheten for refinansiering fra de ulike likviditetskildene. Banken har inkludert i sin strategi å spre finansieringen på flere kilder, både hva gjelder markeder, instrumenter og løpetider, for å redusere risikoen.

For å sørge for at konsernets likviditetsrisiko holdes på et lavt nivå skal utlån til kunder i hovedsak finansieres ved kundeinnskudd, samt langsiktig verdipapirgjeld. Likviditetsrisikoen styres gjennom både kortsiktige rammer som begrenser netto refinansieringsbehov, og et langsiktig styringsmål.

Innskuddsdekningen i konsernet, beregnet inklusive overførte boliglån til Møre Boligkreditt AS, utgjorde 57,0 % ved utgangen av 2018, mot 57,7 % ved utgangen av 2017.

Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonslån og obligasjoner med fortrinnsrett var henholdsvis 1,9 år og 3,7 år ved utgangen av 2018, mot 2,4 år og 3,5 år ett år tidligere.

Banken har også beholdning av verdipapirer, som inngår som et ledd i den løpende likviditetsstyringen. Se ytterligere informasjon i note 13 og 15.  

Tabellene nedenfor viser kontraktsmessige ikke-diskonterte kontantstrømmer. Tallstørrelsene kan således ikke avstemmes mot balansen.
Likviditetsrisiko 2018      
KONSERNInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank8570000857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 28800001 288
Utlån til og fordringer på kunder8 1221931 49512 94446 07368 827
Sertifikater og obligasjoner284049995 2606197 310
Sum eiendeler10 2955972 49418 20446 69278 282
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner455005000955
Innskudd fra kunder33 0483391 00039034 426
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer10813 39419 4665 07528 026
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner31324767871 191
Sum forpliktelser33 5164214 71820 0815 86264 598
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn9502927743881 513
Kontantstrømmer ut12793168702641 541
Sum finansielle derivat-3-29-24-96124-28
       
       
Likviditetsrisiko 2017      
KONSERNInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank6370000637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 29500001 295
Utlån til og fordringer på kunder8 7127893 08614 82842 13269 547
Sertifikater og obligasjoner3511588244 2148346 381
Sum eiendeler10 9959473 91019 04242 96677 860
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner69005000569
Innskudd fra kunder31 1413621 31614032 833
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer298622 88720 0641 72025 562
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner3336537305001 622
Sum forpliktelser31 2421 5604 25621 3082 22060 586
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn102379340195647
Kontantstrømmer ut1539102462129747
Sum finansielle derivat-5-16-23-12266-100
       
       
       
Likviditetsrisiko 2018      
MORBANKInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank8570000857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 33000002 330
Utlån til og fordringer på kunder4 3101921 48712 55526 99645 540
Sertifikater og obligasjoner281071 6465 2196197 619
Sum eiendeler7 5252993 13317 77427 61556 346
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 1680050001 668
Innskudd fra kunder33 0713391 00039034 449
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer0241 4684 06905 561
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner31324767871 191
Sum forpliktelser34 2423642 7924 68478742 869
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn935196347117704
Kontantstrømmer ut1044205410123792
Sum finansielle derivat-1-9-9-63-6-88
       
       
Likviditetsrisiko 2017      
MORBANKInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank6370000637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 49700002 497
Utlån til og fordringer på kunder4 8466082 20410 69625 44243 796
Sertifikater og obligasjoner3511281 2484 1838346 744
Sum eiendeler8 3317363 45214 87926 27653 674
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner154005000654
Innskudd fra kunder31 1413621 31614032 833
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer218126284 79206 253
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner3336537305001 622
Sum forpliktelser31 3191 5101 9976 03650041 362
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn1081942584
Kontantstrømmer ut14235323169390
Sum finansielle derivat-4-15-34-189-64-306
 

10: Markedsrisiko

Styret i banken fastsetter de langsiktige målene for bankens risikoprofil. Disse gjøres operasjonelle gjennom de fullmakter og rammer som er delegert i organisasjonen. Sparebanken Møre styrer markedsrisiko og håndterer fullmakter, rammer og retningslinjer knyttet til finansielle instrument basert på styrevedtatte strategidokument. Strategidokumentene er underlagt periodisk gjennomgang ved at de revideres/vedtas en gang i året av styret i banken. Dokumentene skal utover dette være videreformidlet, godkjent og forstått av de operative enhetene, bankens kontrollfunksjoner og administrasjon. For å sikre en nødvendig kvalitet og uavhengighet er utviklingen av risikostyringsverktøy og utføring av risikorapporteringen organisert i en enhet uavhengig av de operative virksomhetene.

Konsernets markedsrisiko måles og overvåkes med bakgrunn i konservative rammer som fornyes og godkjennes av styret minimum årlig.  

 

10.1: Renterisiko

Renterisiko oppstår ved at konsernet kan ha ulik rentebindingstid på sine eiendeler og forpliktelser. Sparebanken Møre måler renterisikoen ved analyser som gir effekten på resultatet av en renteendring på 1 prosentpoengs parallellskift i rentekurven. På denne måten kan en kvantifisere hvilken risiko banken har påtatt seg og hvilken effekt denne har på resultatet ved endringer i markedsrenten. Analysen angir effektiv løpetid på den rentebærende delen av balansen. Desto lenger midler bindes opp ved en plassering, jo større er det potensielle tap/gevinst ved en stigning/et fall i markedsrenten. Konsernet har en kort rentebinding og renterisikoen vurderes som moderat. Tabellen nedenfor viser potensiell resultateffekt av verdiendringer på rentebærende finansielle eiendeler og forpliktelser for konsernet ved en økning i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningen er foretatt basert på gjeldende posisjoner og markedsrenter pr 31. desember. De foretatte beregningene bekrefter bankens lave risikotoleranse for verdiendringer grunnet renteutviklingen. Potensiell resultateffekt over en 1-års periode av en renteendring på 1 prosentpoeng er for konsernet 64 mill. kroner.  

KONSERN - 2018Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK895-16-33
Val140-1-31
Totalt9135-17-64
       
       
KONSERN - 2017Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK877-9-310
Val13-1-40-1
Totalt9106-13-39
       
       
MORBANK - 2018Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK-3154-13-21
Val240-1-32
Totalt-1194-14-53
       
       
MORBANK - 2017Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK-3166-7-210
Val13-1-40-1
Totalt-2195-11-29
 

10.2: Valutarisiko

Sparebanken Møre måler valutarisikoen ut fra nettoposisjonene i de ulike valutaene. Det er et hovedprinsipp at alle forretninger mot kunder omgående skal dekkes med motgående forretning i markedet slik at valutakursrisikoen reduseres til et minimum. Banken har ingen egenhandel innenfor valutainstrumenter. Alle balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til NOK etter midtkurser fra Norges Bank pr. 31.12. For sedler og mynter er det brukt tilnærmet kjøpskurser. Løpende inntekter og utgifter er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppsto. Netto realiserte og urealiserte gevinster/tap er resultatført. Den utilsiktede valutarisikoen har vært på et minimum gjennom året.  

KONSERN - 2018TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank8578561 1   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 2881 17511346118840
Utlån til og fordringer på kunder60 34657 1363 2101 054451241 065616
Sertifikater og obligasjoner6 7895 988801 469  332
Øvrige eiendeler1 7941 77222121 81
Sum eiendeler71 07466 9274 1471 112933321 081989
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner955943128   4
Innskudd fra kunder34 41434 152262211337 11
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer26 98021 3545 626 5 626   
Øvrige forpliktelser1 3351 33055    
Ansvarlig lånekapital9969960     
Egenkapital6 3946 3940     
Sum forpliktelser og egenkapital71 07465 1695 9052245 6597015
Valutakontrakter  1 762-8924 727-24-1 073-976
Netto valutaeksponering  4-4118-2
Effekt ved 10 % kursendring1       
         
         
KONSERN - 2017TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank6376352 2   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 2951 253421861215
Utlån til og fordringer på kunder56 86753 8243 043942509231 117452
Sertifikater og obligasjoner6 0965 386710 415  295
Øvrige eiendeler1 5961 538581334 56
Sum eiendeler66 49162 6363 855956968291 134768
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner56956276   1
Innskudd fra kunder32 80332 562241202226 11
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer24 48821 4443 044 3 044   
Øvrige forpliktelser1 2151 20785   3
Ansvarlig lånekapital1 3381 3380     
Egenkapital6 0786 0780     
Sum forpliktelser og egenkapital66 49163 1913 3002133 0666015
Valutakontrakter  -540-7412 102-23-1 129-749
Netto valutaeksponering  1524054
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
MORBANK - 2018TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank8578561 1   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 3302 21711346118840
Utlån til og fordringer på kunder37 05933 8493 2101 054451241 065616
Sertifikater og obligasjoner7 0956 294801 469  332
Øvrige eiendeler2 5992 57722121 81
Sum eiendeler49 94045 7934 1471 112933321 081989
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 6681 656128   4
Innskudd fra kunder34 43734 175262211337 11
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer5 4155 4150     
Øvrige forpliktelser1 2581 25355    
Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner9969960     
Egenkapital6 1666 1660     
Sum forpliktelser og egenkapital49 94049 661279224337015
Valutakontrakter  -3 864-892-899-24-1 073-976
Netto valutaeksponering  4-4118-2
Effekt ved 10 % kursendring1       
         
         
MORBANK - 2017TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank6376352 2   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 4972 455421861215
Utlån til og fordringer på kunder35 83232 7893 043942509231 117452
Sertifikater og obligasjoner6 4615 751710 415  295
Øvrige eiendeler2 4862 428581334 56
Sum eiendeler47 91344 0583 855956968291 134768
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner65464776   1
Innskudd fra kunder32 82032 579241202226 11
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer6 0906 0900     
Øvrige forpliktelser1 1541 14685   3
Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner1 3381 3380     
Egenkapital5 8575 8570     
Sum forpliktelser og egenkapital47 91347 657256213226015
Valutakontrakter  -3 584-741-942-23-1 129-749
Netto valutaeksponering  1524054
Effekt ved 10 % kursendring2       
 

10.3: Finansielle derivat

IFRS 9 ga nye prinsipper for sikringsbokføring med formål at regnskapet bedre skal reflektere bankens risikostyringsaktiviteter. Finansielle sikringsforhold som tidligere tilfredsstilte reglene for sikringsbokføring i henhold til IAS 39 vil bli videreført med den nye standarden. Verdiendring på konsernets basisswapper som inngår i sikringsforhold, ble til og med 31.12.2017 innregnet i ordinært resultat. Fra og med 1.1.2018 vil verdiendringer på basisswapper som skyldes endringer i basisspreader, bli regnskapsført i utvidet resultat som en sikringskostnad (cost of hedging).  

Beregning av virkelig verdi for finansielle derivat baseres på verdivurderingsmodeller der prisen på underliggende, rente og valuta, innhentes i markedet.

Finansielle derivat er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivat bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld. Endringer i basisswap-effekter bokføres over utvidet resultat. Den estimerte virkelige verdien av finansielle OTC-derivat justeres for motpartens kredittrisiko (CVA) eller for konsernets egen kredittrisiko (DVA).

Tabellen viser de finansielle derivatenes nominelle verdier og markedsverdier. I regnskapet blir positiv markedsverdi pr. kontrakt bokført som eiendel, mens negativ markedsverdi blir bokført som forpliktelse i balansen. Tabellen inkluderer både finansielle derivat for kundehandler som inngår i Andre driftsinntekter og finansielle derivat i bankporteføljen som inngår i Netto renteinntekter.  

 20182017
KONSERNNominell verdiEiendelForpliktelseNominell verdiEiendelForpliktelse
Renterelaterte kontrakter      
Swapper12 05332920912 166365261
Valutarelaterte      
Swapper6 7254461124 263238103
Terminer9 3494342049 20336189
Opptjente renter    4030
Sum finansielle derivat 1 209525 1 004483
- herav anvendt til sikringsbokføring8 405558134 9583740
       
       
 20182017
MORBANKNominell verdiEiendelForpliktelseNominell verdiEiendelForpliktelse
Renterelaterte kontrakter      
Swapper9 00314620710 116185261
Valutarelaterte      
Swapper1 3754911 3633100
Terminer9 3494342049 20336189
Opptjente renter    1530
Sum finansielle derivat 584502 564480
- herav anvendt til sikringsbokføring27760277170

Oversikten viser verdien av derivatkontrakter som er omfattet av motregningsavtaler eller er sikret med kontanter under Credit Support Annex (CSA). For kundeforretninger etableres det rammer basert på nødvendig formell kredittbehandling hvor det stilles tilstrekkelig sikkerhet for rammen. For bankmotparter reguleres motpartsrisikoen knyttet til endringer i markedsforhold gjennom CSA-avtaler. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot disse motpartene. Pr. 31.12.2018 har Sparebanken Møre stilt kontantpant for 566 mill.kroner.  

Pr 31.12.2018 ble følgende swapper benyttet i virkelig verdisikring av renterisiko.
KONSERN - 2018 Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 år
Nominelt beløpNOK002771 0002 050
Gjennomsnittlig fast rente --11,7 %1,5 %3,8 %
Nominelt beløpEUR0004 854225
Gjennomsnittlig fast rente ---0,3 %2,8 %
       
KONSERN - 2017 Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 år
Nominelt beløpNOK0001 2771 050
Gjennomsnittlig fast rente ---3,7 %4,8 %
Nominelt beløpEUR0002 408223
Gjennomsnittlig fast rente ---0,1 %2,8 %
       
MORBANK - 2018 Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 år
Nominelt beløpNOK0027700
Gjennomsnittlig fast rente --11,7 %--
       
MORBANK - 2017 Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 år
Nominelt beløpNOK0002770
Gjennomsnittlig fast rente ---11,7 %-
Forfallstidspunkt finansielle derivat, nominell verdi   
       
KONSERN20182017
ForfallRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakterRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakter
2018---1 9733078 971
20191 1177668 6801 201705175
20201 8493115722 26030929
20211 621260651 2142164
20222 0222 498122 4752 4824
20239082 5704365214
2024387804318 4
20251 4771541 501 4
2026415 4426 4
2027252 4270 4
20281 832225 106223 
2029120     
203253  57  
 12 0536 7259 34912 1664 2639 203
       
       
       
MORBANK20182017
ForfallRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakterRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakter
2018---1 9733078 971
20191 1177668 6801 201705175
20201 849405722 2604029
20211 621260651 2142164
20221 02274121 475744
20239081404365214
2024387804318 4
2025427154451 4
2026415 4426 4
2027252 4270 4
2028832  106  
2029120     
203253  57  
 9 0031 3759 34910 1161 3639 203
 

Note 11

Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

KONSERN OG MORBANK   
ISIN.NR.ValutaLåneopptakInnløsningsrettRente31.12.2018
NO0010809304NOK31.10.201720233 mnd NIBOR + 1,55502
NO0010791692NOK03.05.201720223 mnd NIBOR + 1,46201
Ansvarlig lån    703
      
      
ISIN.NR. LåneopptakInnløsningsrettRente31.12.2018
NO0010532765NOK10.09.2009201911,70 %293
Fondsobligasjoner    293
      
      
ISIN.NR. LåneopptakInnløsningsrettRente31.12.2018
NO0010796154NOK15.06.201720223 mnd NIBOR + 3,25349
Fondsobligasjoner    349

Fondsobligasjonen NO0010532765 er klassifisert som gjeld. Denne obligasjonen er i likhet med tidligere år presentert som gjeld i bankens regnskap, da banken har vurdert avtalens utforming dithen at banken ikke har en ubetinget rett til å unnlate å betale renter til enhver tid.

Fondsobligasjonen NO0010796154 er klassifisert som egenkapital i balansen og inngår i kjernekapitalen. Basert på at banken har en ensidig rett til ikke å betale renter eller hovedstol til investorene kvalifiserer den ikke som gjeld etter IAS 32. Rentekostnadene presenteres ikke på linjen rentekostnader i resultatregnskapet, men som en reduksjon av opptjent egenkapital. Kostnadene innregnes ved betaling. Det er betalt 15,2 mill. kroner i renter i 2018. Det er påløpt ytterligere 0,7 mill. kroner i rentekostnader ved årsskiftet, slik at tilsammen tilordnes 11,4 mill. kroner av resultatet etter skatt i 2018 til fondsobligasjonseierne.

Det foreligger ingen rett til konvertering av ansvarlige lån/fondsobligasjoner til egenkapitalbeviskapital. Konsernet har ikke investeringer i ansvarlig lånekapital i andre foretak (inkl. kredittinstitusjoner) ved utgangen av 2018. Verdipapirdokument og låneavtaler er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside.

 

Note 12

Verdipapirgjeld

Morbankens verdipapirgjeld består av obligasjonslån og sertifikater kvotert i norske kroner. Møre Boligkreditt AS har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i norske kroner og i Euro.

Innlån med flytende rente vurderes til amortisert kost. For de med fastrentebetingelser benyttes virkelig verdisikring med verdiendringer over resultatet. Banken verdisikrer rente- og valutarisiko på individuelt nivå. Det eksisterer en entydig, direkte og dokumentert sammenheng mellom verdiendringer på sikringsinstrumentet og sikringsobjektet. Sammenhengen dokumenteres ved en test av sikringseffektivitet ved inngåelse av transaksjonen og gjennom sikringsforholdets løpetid. Sikringsgevinster og -tap medfører en justering i den balanseførte verdien av sikrede lån. Disse sikringsjusteringene i balanseført verdi amortiseres over gjenværende sikringsperiode ved en justering i lånets effektive rente dersom sikringen ikke lenger er effektiv, dersom sikring avbrytes eller ved annen opphør av sikring. Ved å benytte nevnte prinsipp gir det en riktig regnskapspresentasjon som er i samsvar med bankens rente- og valutastyring og reelle økonomiske utvikling.  

Finansielle instrument i virkelig verdisikring    
KONSERN MORBANK
20172018 20182017
Pålydende verdiBokført verdiPålydende verdiBokført verdi Pålydende verdiBokført verdiPålydende verdiBokført verdi
4 9585 2668 4058 806Verdisikret verdipapirgjeld med verdiendringer over resultatet277283277292
4 9583748 405545Finansielle derivat benyttet i sikringsbokføring277627717
Resultatførte verdiendringer på finansielle instrument i virkelig verdisikring  
KONSERN MORBANK
20172018 20182017
-92-174Verdisikret verdipapirgjeld med verdiendringer over resultatet1016
90173Finansielle derivat benyttet i sikringsbokføring-10-17
-2-1Totalt0-1
Verdipapirgjeld    
KONSERN MORBANK
31.12.201731.12.2018 31.12.201831.12.2017
--Sertifikatgjeld, nominell verdi--
24 01726 325Obligasjonsgjeld, nominell verdi5 4096 082
5868Opptjente renter78
413587Verdijusteringer-1-
24 48826 980Sum verdipapirgjeld5 4156 090
Endringer i verdipapirgjeld     
KONSERN     
 Balanse 31.12.17EmittertForfalt/innløstØvrige endringerBalanse 31.12.18
Sertifikatgjeld, nominell verdi-   -
Obligasjonsgjeld, nominell verdi24 0176 6754 367 26 325
Opptjente renter58  1068
Verdijusteringer413  174587
Sum verdipapirgjeld24 4886 6754 36718426 980
      
      
MORBANK     
 Balanse 31.12.17EmittertForfalt/innløstØvrige endringerBalanse 31.12.18
Sertifikatgjeld, nominell verdi-   -
Obligasjonsgjeld, nominell verdi6 0828001 473 5 409
Opptjente renter8  -17
Verdijusteringer-  -1-1
Sum verdipapirgjeld6 0908001 473-25 415
Forfallstidspunkt for forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer, nominell verdi
KONSERN MORBANK
20172018Forfall20182017
3 459 2018 1 382
4 0003 09220191 4091 500
6 8446 84420201 1001 100
5 1005 90020212 9002 100
3 3633 3632022  
 2 3752023  
 2 5002024  
1 0501 0502025  
2011 2012028  
24 01726 325Sum5 4096 082
 

Note 13

Klassifikasjon av finansielle instrument

Implementeringseffekter av IFRS 9 pr 1.1.2018
De nye reglene knyttet til klassifisering og måling resulterte ikke i noen vesentlige endringer for konsernet sammenlignet med hvordan finansielle instrumenter ble målt iht. IAS 39. Målekategorien Aksjer tilgjengelig for salg med verdiendringer over utvidet resultat opphørte å eksistere fra 1.1.2018. Konsernets verdiendringer på aksjer og egenkapitalinstrumenter ble innregnet i ordinært resultat fra dette tidspunktet. For morbanken må utlån som er klargjort for salg til Møre Boligkreditt AS klassifiseres til virkelig verdi da disse utlånene ikke holdes for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer, og verdiendringer på disse utlånene vil bli bokført over ordinært resultat og inngå i regnskapslinjen «Andre driftsinntekter».

Følgende tabell viser en avstemming av balanseførte beløp i henhold til IAS 39 mot balanseførte beløp i henhold til IFRS 9 pr 1.1.2018:  

 IAS 39  IFRS 9
 KategoriBeløpReklassifiseringRemålingBeløpKategori
KONSERN 31.12.2017 forventet tap01.01.2018 
       
Finansielle eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges BankL & R - AC637  637AC
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjonerL & R - AC1 295  1 295AC
Utlån til og fordringer på kunderL & R - AC52 944 152 945AC
Utlån til og fordringer på kunderFVPL3 923  3 923FVPL
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirerFVPL6 096  6 096FVPL
Finansielle derivaterFVPL1 004  1 004FVPL
Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatetFVPL0188 188FVPL
Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salgAFS188-188 0FVOCI
       
       
 IAS 39  IFRS 9
 KategoriBeløpReklassifiseringRemålingBeløpKategori
MORBANK 31.12.2017 forventet tap01.01.2018 
       
Finansielle eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges BankL & R - AC637  637AC
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjonerL & R - AC2 497  2 497AC
Utlån til og fordringer på kunderL & R - AC31 909-3 2512228 680AC
Utlån til og fordringer på kunderFVPL3 9233 251-97 165FVPL
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirerFVPL6 461  6 461FVPL
Finansielle derivaterFVPL564  564FVPL
Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatetFVPL0188 188FVPL
Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salgAFS188-188 0FVOCI

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved første gangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• amortisert kost

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, basert på selskapets forretningsmodell. Porteføljen holdes ikke utelukkende for å motta renter og avdrag. Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Verdsettelsen av finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for den enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt statsobligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.   

KONSERN - 2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kost  
Kontanter og fordringer på Norges Bank 857  
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 288  
Utlån til og fordringer på kunder3 81156 535  
Sertifikater og obligasjoner6 789   
Aksjer og andre verdipapirer182   
Finansielle derivater1 209   
Sum finansielle eiendeler11 99158 680  
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 955  
Innskudd fra kunder 34 414  
Finansielle derivater525   
Verdipapirgjeld 26 980  
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 996  
Sum finansielle forpliktelser52563 345  
     
KONSERN - 2017Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  637 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 295 
Utlån til og fordringer på kunder 3 92352 944 
Sertifikater og obligasjoner 6 096  
Aksjer og andre verdipapirer   188
Finansielle derivater1 004   
Sum finansielle eiendeler1 00410 01954 876188
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  569 
Innskudd fra kunder 1 34031 463 
Finansielle derivater483   
Verdipapirgjeld  24 488 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 338 
Sum finansielle forpliktelser4831 34057 858-
     
     
MORBANK - 2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kost  
Kontanter og fordringer på Norges Bank 857  
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 330  
Utlån til og fordringer på kunder7 30729 752  
Sertifikater og obligasjoner7 095   
Aksjer og andre verdipapirer182   
Finansielle derivater584   
Sum finansielle eiendeler15 16832 939  
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 668  
Innskudd fra kunder 34 437  
Finansielle derivater502   
Verdipapirgjeld 5 415  
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 996  
Sum finansielle forpliktelser50242 516  
     
MORBANK - 2017Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  637 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2 497 
Utlån til og fordringer på kunder 3 92331 909 
Sertifikater og obligasjoner 6 461  
Aksjer og andre verdipapirer   188
Finansielle derivater564   
Sum finansielle eiendeler56410 38435 043188
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  654 
Innskudd fra kunder 1 34031 480 
Finansielle derivater480   
Verdipapirgjeld  6 090 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 338 
Sum finansielle forpliktelser4801 34039 562-

Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. Dette innebærer løpende inntektsføring av renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Alle gebyrer som overstiger direkte transaksjonsutgifter knyttet til rentebærende inn- og utlån inngår i beregningen av balansepostens effektive rente og amortiseres over forventet løpetid.

Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode benyttes både for balanseposter som vurderes til amortisert kost, og balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet, med unntak av etableringsgebyrer på utlån til virkelig verdi som inntektsføres når de opptjenes. Renteinntekter på nedskrevne engasjementer beregnes ved bruk av effektiv rente av nedskrevet verdi. Renteinntekter på finansielle instrumenter inkluderes på linjen for "Netto renteinntekter".  

Renteinntekter    
KONSERN MORBANK
20172018 20182017
169178Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi194177
1 6181 762Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til amortisert kost1 1861 111
1 7871 940Renteinntekter1 3801 288
     
     
Rentekostnader    
KONSERN MORBANK
20172018 20182017
180Rentekostnader fra finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi018
669761Rentekostnader fra finansielle forpliktelser målt til amortisert kost472429
687761Rentekostnader472447
 

Note 14

Finansielle instrument til amortisert kost

Utlån måles til virkelig verdi ved første gangs måling med tillegg av direkte transaksjonskostnader. Ved fastsettelse av utlånets verdi på transaksjonstidspunktet (transaksjonspris) kommer etableringsgebyr til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Utlån måles etterfølgende til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Den effektive renten er den renten på inngåelsestidspunktet som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontantstrømmer over utlånets forventede levetid, til netto balanseført verdi av utlånet. Ved gjennomføring av denne beregningen estimeres kontantstrømmene, og alle kontraktsmessige vilkår ved utlånet blir tatt i betraktning. Virkelig verdi på instrumentene som handles i et aktivt marked er basert på omsatt kurs på balansedagen. For de finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdivurdering fra annen markedsaktør.  

KONSERN31.12.201831.12.2017
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank857857637637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 2881 2881 2951 295
Utlån til og fordringer på kunder56 53556 53552 94452 944
Sum finansielle eiendeler58 68058 68054 87654 876
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner955955569569
Innskudd fra kunder34 41434 41431 46331 463
Verdipapirgjeld27 03926 98024 57524 488
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 0009961 3631 338
Sum finansielle forpliktelser63 40863 34557 97057 858
     
     
MORBANK31.12.201831.12.2017
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank857857637637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 3302 3302 4972 497
Utlån til og fordringer på kunder29 75229 75231 90931 909
Sum finansielle eiendeler32 93932 93935 04335 043
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 6681 668654654
Innskudd fra kunder34 43734 43731 48031 480
Verdipapirgjeld5 4285 4156 1066 090
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 0009961 3631 338
Sum finansielle forpliktelser42 53342 51639 60339 562
KONSERN - 2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank857  857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 288 1 288
Utlån til og fordringer på kunder  56 53556 535
Sum finansielle eiendeler8571 28856 53558 680
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 955 955
Innskudd fra kunder  34 41434 414
Verdipapirgjeld 27 039 27 039
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 000 1 000
Sum finansielle forpliktelser-28 99434 41463 408
     
KONSERN - 2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank637  637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 295 1 295
Utlån til og fordringer på kunder  52 94452 944
Sum finansielle eiendeler6371 29552 94454 876
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 569 569
Innskudd fra kunder  31 46331 463
Verdipapirgjeld 24 575 24 575
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 363 1 363
Sum finansielle forpliktelser-26 50731 46357 970
     
     
MORBANK - 2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank857  857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 330 2 330
Utlån til og fordringer på kunder  29 75229 752
Sum finansielle eiendeler8572 33029 75232 939
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 668 1 668
Innskudd fra kunder  34 43734 437
Verdipapirgjeld 5 428 5 428
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 000 1 000
Sum finansielle forpliktelser-8 09634 43742 533
     
MORBANK - 2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank637  637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 497 2 497
Utlån til og fordringer på kunder  31 90931 909
Sum finansielle eiendeler6372 49731 90935 043
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 654 654
Innskudd fra kunder  31 48031 480
Verdipapirgjeld 6 106 6 106
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 363 1 363
Sum finansielle forpliktelser-8 12331 48039 603
 

Note 15

Finansielle instrument til virkelig verdi

Finansielle instrumenter blir regnskapsført til virkelig verdi på avtaletidspunktet. Virkelig verdi på instrumentene som handles i et aktivt marked er basert på omsatt kurs på balansedagen. For de finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdivurdering fra annen markedsaktør. De finansielle instrumentene som vurderes til virkelig verdi, men som ikke handles i et aktivt marked er porteføljene av fastrenteutlån og ikke børsnoterte aksjer. For de unoterte aksjene hvor en ikke kan foreta en tilstrekkelig pålitelig måling av virkelig verdi benyttes anskaffelseskost, eller nedskrevet bokført verdi. Transaksjonskostnader ved finansielle eiendeler og forpliktelser regnskapsført til virkelig verdi med verdiendring over resultatet balanseføres ikke.

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 10 mill. kroner på fastrenteutlånene.  

KONSERN - 2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 8113 811
Sertifikater og obligasjoner4 6962 093 6 789
Aksjer7 175182
Finansielle derivat 1 209 1 209
Sum finansielle eiendeler4 7033 3023 98611 991
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 525 525
Sum finansielle forpliktelser-525-525
     
     
KONSERN - 2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9233 923
Sertifikater og obligasjoner4 2611 835 6 096
Aksjer19 169188
Finansielle derivat 1 004 1 004
Sum finansielle eiendeler4 2802 8394 09211 211
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 3401 340
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 483 483
Sum finansielle forpliktelser-4831 3401 823
     
     
     
MORBANK - 2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  7 3077 307
Sertifikater og obligasjoner4 6352 460 7 095
Aksjer7 175182
Finansielle derivat 584 584
Sum finansielle eiendeler4 6423 0447 48215 168
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 502 502
Sum finansielle forpliktelser-502-502
     
     
MORBANK - 2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9233 923
Sertifikater og obligasjoner4 2012 260 6 461
Aksjer19 169188
Finansielle derivat 564 564
Sum finansielle eiendeler4 2202 8244 09211 136
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 3401 340
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 480 480
Sum finansielle forpliktelser-4801 3401 820

Tilnærming til verdivurdering av finansielle instrumenter på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet:

Fastrentelån 
Det har ikke vært vesentlige endringer i tilnærmingen til verdivurdering av fastrentelån i 2018. Virkelig verdi beregnes basert på kontraktsfestede kontantstrømmer neddiskontert med en markedsrente som er avstemt mot de priser som gjelder for tilsvarende fastrentelån på balansedagen. Det er i 2018 resultatført totalt 7,3 mill. kroner som følge av verdiendringer medregnet endring i kredittspread på fastrentelån. Verdiendringen fremkommer i resultatlinjen Andre driftsinntekter i resultatoppstillingen.

Aksjer
Aksjene på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet er hovedsakelig bankens investering i Eksportfinans ASA (66 mill. kroner) og bankens eierinteresse i Vipps AS (39 mill. kroner).

Bankens eierinteresse i Eksportfinans ASA er verdivurdert med utgangspunkt i eierinteressens relative andel av egenkapitalen i Eksportfinans, justert for urealiserte verdiendringer på underliggende finansielle investeringer og innlån i Eksportfinans. Fra verdien trekkes en likviditetsrabatt på 20 %. Verdien av Eksportfinans er redusert med 7 mill. kroner i 2018.  

KONSERN Nivå 3 utviklingUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.173 923169
Kjøp/økning8662
Salg/reduksjon96816
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-1020
Balanseført verdi pr 31.12.183 811175
   
   
MORBANK Nivå 3 utviklingUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.173 923169
Effekt av implementering av IFRS93 2420
Kjøp/økning1 1202
Salg/reduksjon96816
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-1020
Balanseført verdi pr 31.12.187 307175
 

Note 16

Datterselskap

KONSERNSTRUKTUR    
SelskapHjemlandHovedvirksomhetEierandelStemmeandel
Møre Eiendomsmegling ASNorgeEiendomsmegling100%100%
Sparebankeiendom ASNorgeEiendomsforvaltning100%100%
Møre Boligkreditt ASNorgeFinansiering100%100%
Morselskap Sparebanken MøreNorgeBank  

Transaksjoner med datterselskaper
Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.

Avregning av finansieringskostnader/-inntekter mellom segmentene gjøres løpende til morbankens fundingkostnad. Internrenten for dette defineres som effektiv 3 måneders NIBOR + et påslag for lang finansiering (1,83 % i 2018 og 1,65 % i 2017).

Husleie fordeles etter bruksareal på det enkelte segment basert på de samme prinsipper og til de samme priser som for morbanken, til markedsleie.   

Andre tjenester (kontorrekvisita, IT-utstyr m.m.) kjøpes av det enkelte segment fra morbanken til samme pris som morbanken oppnår hos eksterne leverandører.

Det vil være transaksjoner mellom Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS knyttet til overføring av utlånsportefølje til Møre Boligkreditt AS, og ved at Sparebanken Møre yter lån og kreditter ovenfor kredittforetaket. De økonomiske vilkår for overføring av lån fra Sparebanken Møre skal være til markedsverdi. Dersom det kjøpes boliglån med fast rente skal prisen justeres for over/underkurs.

Sparebanken Møre er ansvarlig for at de lån som skal overføres til Møre Boligkreditt AS er korrekt etablert og i samsvar med de krav som er nedfelt i avtale mellom kredittforetak og morbank. I tilfelle brudd på disse krav, vil banken være erstatningsansvarlig for de tap som foretaket måtte få som følge av feilen. Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS har formalisert renteoppgjør for transaksjonsdager fra tidspunkt for overføring av portefølje av utlån til tidspunkt for oppgjør av vederlaget.

For å sikre rettidig betaling til eiere av obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF) og tilhørende derivatavtaler, er det etablert en rullerende kredittfasilitet («Revolving Credit Facility Agreement») mellom Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS. Sparebanken Møre garanterer for rettidig kupongbetaling og betalinger knyttet til derivatavtaler på utestående OMF-lån fra Møre Boligkreditt AS, samt tilbakebetaling av hovedstol på de OMF-lån som forfaller de løpende neste 12 måneder. I tillegg til den rullerende kredittfasiliteten har Møre Boligkreditt AS en rammekreditt i Sparebanken Møre med bevilget ramme på 5 mrd. kroner.

I prising av tjenester Sparebanken Møre yter overfor Møre Boligkreditt AS skilles det mellom faste og variable kostnader for kredittforetaket. Faste kostnader defineres som kostnader kredittforetaket må bære uavhengig av aktiviteten knyttet til utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, erverv av portefølje mv. Variable kostnader defineres som kostnader knyttet til størrelse på portefølje ervervet av Sparebanken Møre og det arbeidet som må utøves fra bankens ansatte for å levere tilfredsstillende tjenester gitt antall kunder i porteføljen.  

De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK20182017
Resultat  
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper2628
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap152156
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS1717
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS3430
   
Balanse  
Fordring på datterselskap1 3001 328
Obligasjoner med fortrinnsrett818425
Gjeld til datterselskap890102
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS23 42421 164
 

Note 17

Driftssegment

Virksomheten i konsernet er inndelt i tre strategiske driftssegmenter etter tjenestespekter/produkttilbud og type kunde, som også er rapporteringssegmenter etter IFRS 8. Inndelingen tilsvarer strukturen i rapporteringen som løpende skjer til administrerende direktør og bankens styre, som øverste beslutningstakere. De forskjellige driftssegmentene selger til dels forskjellige produkter, har noe ulik risikoprofil, men retter seg mye mot de samme kundegruppene.

Inndeling i driftssegmenter og finansiell informasjon vedrørende segmenter er presentert i tabell nedenfor. Det vesentligste av inntekter og kostnader er fordelt på konsernets driftssegmenter etter reelt forbruk eller aktivitetsbaserte fordelingsnøkler. Det definerte segmentresultatet er resultat før skatt. Skattekostnaden fordeles ikke ut på segmentene.

Transaksjoner mellom driftssegmentene gjøres til markedsverdier, tilsvarende som for transaksjoner med datterselskaper. Se note 16 for ytterligere informasjon om vilkår.

 

Konsernet er delt inn i følgende tre rapporteringssegment:
RapporteringssegmentSelskapsnavnProdukt/Virksomhet
NæringslivSparebanken MøreFinansiering, betalingsformidling, sparing/plassering, rådgivning mv.
PersonmarkedSparebanken MøreFinansiering, betalingsformidling, sparing/plassering, rådgivning mv.
 Møre Boligkreditt AS 1)Finansiering (lån med pant i bolig)
EiendomsmeglingMøre Eiendomsmegling ASMegling av bolig- og næringseiendommer
1) Utlån til borettslag fra Møre Boligkreditt AS er innregnet i næringslivssegmentet.

Geografisk fordeling
Konsernets aktiviteter er i all hovedsak begrenset til Møre og Romsdal som er definert som konsernets hjemmemarked. Resultat- og balansetall rapporteres derfor ikke geografisk fordelt. Aktiviteter utenom fylket skiller seg ikke fra konsernets andre aktiviteter mht. risiko eller avkastning. Se note 3 og note 5 for mer informasjon. I elimineringer/annet inngår Sparebankeiendom AS, som håndterer eiendomsforvaltning av egne bygg.  

Resultat - 2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 179-74547320
Andre driftsinntekter2482410010420
Sum inntekter1 4271755483620
Driftskostnader6039812036718
Resultat før tap824-814344692
Tap på utlån1601420
Resultat før skatt808-814204672
Skattekostnad203    
Resultat etter skatt605    
      
      
Nøkkeltall - 2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)60 3461 24417 96441 1380
Innskudd fra kunder 1)34 41458811 80422 0220
Garantiforpliktelser1 41801 41260
Innskuddsdekning57,047,365,753,50,0
Antall årsverk3611595113813
      
      
      
Resultat - 2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 100-204226980
Andre driftsinntekter24235939618
Sum inntekter1 3421551579418
Driftskostnader59010111335818
Resultat før tap752-864024360
Tap på utlån13-51710
Resultat før skatt739-813854350
Skattekostnad182    
Resultat etter skatt557    
      
      
Nøkkeltall - 2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)56 86794316 81539 1090
Innskudd fra kunder 1)32 80356711 23121 0050
Garantiforpliktelser1 71701 706110
Innskuddsdekning57,760,166,853,70,0
Antall årsverk3591555114013
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat20182017
Netto renteinntekter274261
Andre driftsinntekter-1-13
Sum inntekter273248
Driftskostnader4238
Resultat før tap231210
Tap på utlån, garantier m.v.1-3
Resultat før skatt230213
Skattekostnad5648
Resultat for perioden174165
   
   
Balanse20182017
Utlån til kunder23 40921 162
Egenkapital1 7671 667
 

Note 18

Andre driftsinntekter

Alle gebyrer relatert til betalingstransaksjoner inntektsføres løpende. Honorarer og gebyrer fra salg eller formidling av aksjer, aksjefond, eiendom eller andre investeringsobjekter som ikke genererer balanseposter i bankens regnskaper, inntektsføres når de er opptjent. Kundehandler med finansielle instrumenter vil generere inntekter i form av marginer og kurtasje, som inntektsføres når handelen er gjennomført. Margininntekter vil kunne være realiserte på tidspunkt for kontraktsinngåelse, men vil også kunne inneholde en kredittrisikopremie knyttet til kundens evne til å gjøre opp mulige forpliktelser som følge av fremtidige endringer i kontraktens markedsverdi. Dersom marginen inneholder en kredittrisikopremie vil denne inntektsføres i takt med opptjeningen. Utbytte på aksjer inntektsføres når utbyttet er endelig vedtatt.

KONSERN  MORBANK
20172018 Note20182017
23Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning16 155158
3534Garantiprovisjon 3435
1819Inntekter fra forsikringssalg 1918
812Inntekter fra fondssalg/verdipapirer 128
2834Inntekter fra aktiv forvaltning 3428
1312Diverse gebyr tilknyttet utlån 1213
22Interbankgebyrer 22
1213Gebyr sjekk og giro 1312
4949Gebyr fra kort 4949
98Gebyr utenlandsk betalingsformidling 89
2225Andre gebyrer og provisjonsinntekter 2521
196208Sum gebyrer og provisjonsinntekter 208195
-26-25Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -25-26
-20-10Fastrenteutlån -10-20
2618Derivat knyttet til fastrenteutlån 1826
-87-176Utstedte obligasjoner og sertifikater 1113
67176Derivat knyttet til utstedte obligasjoner og sertifikater -10-17
-1010Kursgevinst/-tap aksjer 10-10
23-24Kursgevinst/-tap obligasjoner -2323
3838Valutahandel (for kunder) 3838
96Øvrige inntekter 147
4638Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta12 15 4860
21Driftsinntekter faste eiendommer 00
1820Inntekter eiendomsmegling 00
30Salgsgevinster bygg 03
13Øvrige driftsinntekter 3233
2424Sum diverse inntekter 3236
242248Andre driftsinntekter17 418423
 

Note 19

Driftskostnader ekskl. personal

KONSERN MORBANK
20172018 20182017
93100IT-kostnader10093
2122Telefon/Porto/Kontorrekvisita/Reisekostn./KM mm.2221
1716Markedsføringskostnader1617
3131Av- og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler2727
2826Lokalkostnader3941
32Honorar ekstern revisor12
1111Kostnader varige driftsmidler1111
35Formuesskatt53
4850Andre driftskostnader3734
255263Sum andre driftskostnader258249
 

Note 20

Leieavtaler

Alle bankens leieavtaler er operasjonelle. 

Leie av forretningslokaler
Banken leier 26 av sine forretningslokaler fra eksterne utleiere, samt 2 fra bankens heleide eiendomsselskap Sparebankeiendom AS. For informasjon om kontorenes lokaliteter og areal, se note 23.  

 20182017
Husleie betalt til:  
Sparebankeiendom AS1716
Andre eksterne utleiere1920

Varighet leieavtaler
Leieavtaler med eksterne utleiere er i hovedsak av 10 års varighet (noen på 1 år) med 12 måneder gjensidig oppsigelsesfrist og til markedspriser. Leieavtaler med datterselskapet Sparebankeiendom AS har en oppsigelsesfrist på 6 måned og løper ett år i gangen. Leiebetalingen er markedspris.  

Kontraktsfestede fremtidige leiekostnader (nominelle beløp)Innen 1 årMellom 1-5 årMer enn 5 år
Sparebankeiendom AS1700
Andre eksterne utleiere197897
Sum367897

Andre vesentlige avtaler
Konsernet har outsourcet det vesentligste av driften innen IT-området. Sparebanken Møre inngikk i 2015 en ny avtale med EVRY om levering av IT-tjenester for sin bankvirksomhet. Avtalen har en totalverdi på ca NOK 185 millioner kroner og løper ut 2019, med opsjon på forlengelse med ytterligere to år. Avtalen ble i desember 2018 forlenget med to år. Sparebanken Møre viderefører samarbeidet om en komplett portefølje av bankløsninger og driftstjenester fra EVRY.

EVRY leverer løsninger som understøtter sentrale banktjenester som innskudd, finansiering, kort og betalingsformidling, regnskap og rapportering, meldingsdistribusjon og kundedialogtjenester, selvbetjeningskanaler og løsninger for bankkontor. Sammen med løsningene leverer EVRY drift av samtlige bankløsninger og infrastruktur.  

 

Note 21

Lønn og transaksjoner med nærstående parter

KONSERN MORBANK
20172018(Mill. kroner)20182017
231238Lønn og andre kontantytelser225218
32Honorarer styret/generalforsamling23
1113Bonus/overskuddsdeling 1)1311
2522Pensjonskostnad (note 22)2225
3536Arbeidsgiveravgift3635
1414Arbeidsgiveravgift (finansskatt)1414
1615Andre personalkostnader1516
335340Sum lønn m.v.327322
     
20172018Bemanning:20182017
376373Hel- og deltidsansatte pr. 31.12359362
387374Gjennomsnittlig antall ansatte360372
359361Årsverk pr. 31.12348346
366360Gjennomsnittlig antall årsverk347353
     
1) Deler av bonusen (ca 50 %) for 2018 og 2017 ble gitt i form av egenkapitalbevis (MORG). Egenkapitalbevisene ble kjøpt i markedet til børskurs, totalt ca 27 000 EKB i 2018 og ca 25 000 EKB i 2017.

Banken har pr. 31.12.2018 ikke forpliktelser overfor adm. direktør, medlemmer av styret eller andre ansatte til å gi spesielt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet, foruten en etterlønnsavtale på 6 måneder for adm. direktør. Det eksisterer ingen ordninger eller regnskapsmessige forpliktelser vedr. overskuddsdelinger, opsjoner, tegningsretter og lignende for noen av de nevnte personene. Vedrørende konsernets bonusordninger vises det til omtale i NUES-dokumentet punkt 12. Administrerende direktør har kontraktsfestet 6 måneders oppsigelsestid. Det vises for øvrig til note 22 for beskrivelse av pensjonsordninger. All lønn og annen godtgjørelse til ansatte i konsernet og nærstående parter er kostnadsført ved regnskapsårets slutt. Pensjonskostnader er regnskapsmessig kostnad for banken inkl. premiebetaling ved de ulike pensjonsordningene. 

Transaksjoner med nærstående parter
Styremedlem Ragna Brenne Bjerkeset er ansatt som prosessleder i ProtoMore Kunnskapspark. Selskapet har i 2018 fakturert Sparebanken Møre for sine tjenester, totalt kr 489 629. Styremedlem Henrik Grung er ansatt som partner i advokatselskapet Sands. Sands har i 2018 fakturert Sparebanken Møre for juridiske tjenester, totalt kr 190 293.

Transaksjonene er inngått på ordinære markedsmessige vilkår som om de var gjennomført mellom uavhengige parter.  

KONSERN - Lønn, annen godtgjørelse, pensjon
Lønn til adm.direktør utgjorde 2 743 121 kroner i 2018 (2017: 2 224 086 kroner). Beregnet fordel av naturalytelser utgjorde 232 596 kroner (2017: 156 804 kroner). I tillegg er det i bankens regnskap kostnadsført årets kostnader vedrørende adm. direktørs pensjonsavtale med 314 541 kroner (2017: 118 207 kroner )(jfr.note 22). Adm.direktør har en pensjonsalder på 65 år og det vil i perioden fra 65 til 67 år bli utbetalt en årlig pensjon som utgjør 70 % av sluttlønn. Fra fylte 67 år vil adm. direktør motta pensjon fra bankens ordinære innskuddspensjonsordning.                                                              

Lønn/honorar til tillitsvalgte organer      
KONSERN (Tall i tusen kroner)    20182017
Generalforsamlingen    308277
Styret    1 5561 628
       
Honorar ekstern revisor (inkl. merverdiavgift)    3 0093 512
- herav honorar for lovpålagt revisjon    1 7951 987
- herav andre attestasjonstjenester    496700
- herav skatterådgivning    97196
- herav andre tjenester utenfor revisjon    621629
    
       
Utlån, innskudd og garantier      
KONSERN (Mill. kroner)20182017
 UtlånInnskuddGarantierUtlånInnskuddGarantier
Generalforsamlingen521503990
Styret20701950
Ansatte1 04114309901450
       
Utlån og andre forretningsmessige forhold til medlemmer av generalforsamlingen og styret er gitt til ordinære kundevilkår.
       
       
Rentesubsidiering av lån til ansatte      
Fordelen av lån gitt til en rentesats som er lavere enn den rentesatsen (gjennomsnittlig 2,15 % i 2018) som gir grunnlag for fordelsbeskatning av ansatte er beregnet til 3 679 969 kroner mot 3 032 064 kroner i 2017.
       
       
Renteinntekter og rentekostnader knyttet til generalforsamling og styre 
(Mill. kroner)    20182017
Renteinntekter    00
Rentekostnader    21
Lønn, annen godtgjørelse, pensjon - MORBANK    
Tall i tusen kronerLønn/honorarAnnen godtgjørelse
 2018201720182017
Generalforsamlingen    
Jan Kåre Aurdal5043  
Øvrige medlemmer 3)258234  
Sum308277  
Styret    
Leif-Arne Langøy, styreleder380402 6
Roy Reite, styrets nestleder186205  
Ragna Brenne Bjerkeset166185  
Henrik Grung190194  
Jill Aasen139-  
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk175179  
Helge Karsten Knudsen, ansattes representant 1)160164  
Marie Rekdal Hide, ansattes representant 2)160120  
     
Tidligere styremedlemmer:    
Elisabeth Maråk Støle-179- 
Sum1 5561 62806
Administrerende direktør    
Trond Lars Nydal2 7432 224233157
     
Ytelser til konsernledelsen    
Leder divisjon Personmarked Elisabeth Blomvik1 39763312615
Leder divisjon Næringslivsmarked Terje Krøvel1 5371 502153169
Leder seksjon Organisasjonsutvikling Kjetil Hauge1 2251 12211137
Leder seksjon Treasury og Markets Runar Sandanger1 4871 408151131
Leder seksjon Økonomi, Regnskap og Eiendom Idar Vattøy1 3681 344118129
Leder seksjon Risikostyring og Compliance Erik Røkke1 3581 26414598
Leder seksjon Forretningsstøtte Perdy Lunde1 3141 25511993
Leder seksjon Kommunikasjon og Konsernstøtte Tone S. Gjerdsbakk1 2381 172137132
Leder seksjon Kundeopplevelse Arild Sulebakk1 165-41-
Sum ytelser til konsernledelsen12 0899 7011 102805
     
Godtgjørelse til ekstern revisor (inkl. merverdiavgift)20182017  
Honorar ekstern revisor1 7622 232  
- herav honorar for lovpålagt revisjon1 3881 575  
- herav andre attestasjonstjenester360  
- herav skatterådgivning37116  
- herav andre tjenester utenfor revisjon301542  
1) Ordinær lønn utgjør kr 518 389 (2017: kr 499 449).    
2) Ordinær lønn utgjør kr 545 704 (2017: kr 502 923).    
3) Nestleder og medlemmer av Generalforsamlingen godtgjøres med kr 3 000 pr møte i 2018. Det er avholdt 2 møter i 2018.
Utlån og garantier    
Tall i tusen kroner20182017
 UtlånGarantierUtlånGarantier
Generalforsamlingen    
Jan Kåre Aurdal5 44902 248 
Øvrige medlemmer (43 stk. i 2018 og 39 stk i 2017)46 550038 6990
Styret    
Leif-Arne Langøy, styreleder8020
Roy Reite, styrets nestleder0000
Ragna Brenne Bjerkeset3 50303 6160
Henrik Grung0000
Jill Aasen0000
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk7 67106 6330
Helge Karsten Knudsen, ansattes representant3 55304 8270
Marie Rekdal Hide, ansattes representant5 60003 9000
     
Tidligere styremedlemmer:    
Elisabeth Maråk Støle-000
Administrerende direktør    
Trond Lars Nydal4 57004 9340
Ansatte1 041 4490989 6900
     
Utlån og andre forhold til medlemmer av styret og generalforsamlingen er gitt til ordinære kundevilkår.
Lån til adm.direktør og ansattes representant i styret er gitt til ansattevilkår.  
 

Note 22

Pensjon

Konsernet har to pensjonsordninger, en ytelsesbasert pensjonsordning og en innskuddsbasert pensjonsordning. Konsernet er for øvrig med i Fellesordningen for avtalefestet pensjon, AFP.

Konsernets pensjonsordninger oppfyller kravene i lov om tjenestepensjon. 

Ytelsesbasert pensjonsordning ved egen pensjonskasse
Konsernet har tilbydd sine ansatte pensjoner definert som ytelsesplaner (alderspensjon). Ytelsesplanen er sikret gjennom innbetalinger til bankens pensjonskasse. Den eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordningen ble lukket for nye medlemmer pr 31.12.2009. Med virkning fra 31.12.2015 ble ytelsesordningen ytterligere lukket ved at alle ansatte født i 1959 eller senere ble overført fra ytelsespensjon til innskuddspensjon.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til den ytelsesbaserte ordningen regnskapsføres i henhold til IAS 19.

Pensjonsforpliktelsene er vurdert av aktuar årlig, basert på forutsetninger fastsatt av banken.

Pensjonsforpliktelsene og pensjonskostnaden er fastsatt ved bruk av en lineær opptjeningsformel. En lineær opptjeningsformel fordeler opptjeningen av fremtidige pensjonsytelser lineært over opptjeningstiden, og betrakter opptjente pensjonsrettigheter til de ansatte i løpet av en periode som årets pensjonskostnad. Netto pensjonskostnader blir medtatt i personalkostnadene i regnskapet.

Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdien av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger og bygger på økonomiske og aktuarmessige beregninger og forutsetninger. Differansen mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene er ført i balansen. Aktuarielle gevinster og tap som skyldes endrede forutsetninger eller avvik mellom forventet og faktisk avkastning på pensjonsmidlene, innregnes i andre inntekter og kostnader i utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår.

Diskonteringsrenten baseres på renten på foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet. Det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett vurderes å inneha de egenskaper som tilsier at det kan legges til grunn i beregningen av diskonteringsrenten.

Forventet avkastning på pensjonsmidler beregnes med samme rente som er benyttet for diskontering av pensjonsforpliktelsene. Avkastning utover diskonteringsrenten innregnes i andre inntekter og kostnader i utvidet resultatregnskap.

Innføring av nye ordninger eller endringer i eksisterende ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft slik at de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller endring i fripolise) resultatføres umiddelbart. Gevinst eller tap knyttet til innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner resultatføres når dette skjer.

Den delen av konsernets pensjonsordning som er ytelsesbasert gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser på differansen mellom 70 % av sluttlønn ved opptjeningsalder 67 år og beregnet ytelse fra Folketrygden, forutsatt full opptjening (30 år). Forpliktelsen omfatter 70 (88) aktive medlemmer og 259 (245) pensjonister ved utgangen av 2018.

Innskuddsbasert pensjonsordning
For innskuddsbaserte pensjonsordninger innbetales det en prosentvis andel av inntekt, avhengig av den enkelte ansattes inntektsnivå. Det er inngått avtale med DNB, og innbetalingene utgiftsføres løpende. Innskuddsordningen er vedtatt å ha innskuddssatser på 7 % for lønn i intervallet opp til 7,1 ganger folketrygdens Grunnbeløp (G) og 15 % for lønn i intervallet 7,1 til 12 G. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper og presenteres under Lønn m.v.

Bankens datterselskap Møre Eiendomsmegling AS har ytet innskuddsbasert pensjonsordning til sine ansatte. Tilskuddet blir fastsatt som 3 % av den ansattes lønn.

Konsernets kostnad knyttet til innskuddspensjon utgjør 12 mill. kroner i 2018 (11 mill. kroner i 2017).

Pensjonsavtale adm. direktør
Adm.direktør har en pensjonsalder på 65 år og det vil i perioden fra 65 til 67 år bli utbetalt en årlig pensjon som utgjør 70 % av sluttlønn. Fra fylte 67 år vil adm. direktør motta pensjon fra bankens ordinære innskuddspensjonsordning.

Avtalefestet pensjon (AFP)
Konsernet deltok i finansnæringens AFP-ordning, som innebar at alle ansatte med pensjonsalder 67 år kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til 31.12.2010. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen ble det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte som er omfattet av den nye ordningen og som oppfyller vilkårene for AFP, kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Premien for 2018 ble fastsatt til 2,5 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere i aldersgruppen 13 til 61 år. For 2019 er premien fastsatt til 2,5 %. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Kostnadsførte premiebetalinger utgjør 4 mill. kroner i 2018 (4 mill. kroner i 2017).

Tallene i tabellene under er like for morbanken og konsernet.  

Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger    
 ForpliktelserKostnader
 31.12.201831.12.201720182017
Diskonteringsrente/forventet avkastning på midlene2,802,402,402,60
Lønnsregulering2,752,502,502,25
Pensjonsregulering0-0-
Regulering av folketrygden grunnbeløp2,502,252,252,00
Arbeidsgiveravgift19,1019,1019,1019,10
Dødelighetsrisiko mv.K 2013BEK 2013BEK 2013BEK 2013BE
UføretariffIR02IR02IR02IR02
Pensjonskostnader i ordinært resultat20182017
Nåverdi av pensjonsopptjening i året inklusive administrasjonskostnader55
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser88
Forventet avkastning av pensjonsmidler-7-8
Nettoeffekt ved overgang til innskudd00
Periodens netto pensjonskostnad fra pensjonskassen66
Endring nåverdi pensjonsopptjening øvrige pensjonsordninger-21
Pensjonskostnader over bankens drift, inkl. kostnader til innskuddspensjon og AFP-ordningene1818
Totale pensjonskostnader2225
   
   
Spesifikasjon av estimatavvik i utvidet resultat20182017
Endring i diskonteringsrenten18-9
Endring i andre økonomiske forutsetninger-1-14
Estimatavvik på pensjonsmidler-511
Sum estimatavvik12-12
   
   
Totale pensjonsforpliktelser/-midler20182017
Pensjonsforpliktelse308334
Verdi av pensjonsmidler-325-322
Netto pensjonsforpliktelser/-midler pensjonskassen-1711
Netto pensjonsforpliktelser toppledere/banksjefer3033
Sum netto pensjonsforpliktelser/-midler1344
- Herav presentert under eiendeler: "Overfinansiering ytelsespensjonsordning"-170
- Herav presentert under gjeld: "Avsetninger og andre forpliktelser"3044
   
   
Fonderte pensjonsforpliktelser20182017
Pensjonsforpliktelser pr 01.01334328
Årets pensjonsopptjening55
Pensjonsutbetaling-16-15
Rentekostnader88
Arbeidsgiveravgift-4-2
Aktuarielle gevinster/tap-199
Pensjonsforpliktelser 31.12308334
   
   
Fonderte pensjonsmidler20182017
Pensjonsmidler pr 01.01322321
Totalt innbetalt2010
Utbetalte pensjoner-16-15
Forventet avkastning78
Aktuarielle gevinster/tap-8-1
Pensjonsmidler 31.12325322
Estimert innbetaling for 2019 utgjør 20 mill. kroner.  
   
Pensjonsforpliktelser øvrige ordninger20182017
Pensjonsforpliktelser pr 01.013333
Årets pensjonsopptjening00
Pensjonsutbetaling-2-3
Rentekostnader11
Aktuarielle gevinster/tap01
Øvrige endringer-10
Pensjonsforpliktelser 31.123033
SensitivitetsanalyseEndring i diskonteringsrenten i %Effekt på bruttoforpliktelsen i % pr 31.12.2018Effekt på pensjonskostnaden i % i 2018
Sikret ordning (pensjonskassen)0,5-6,25,9
Sikret ordning (pensjonskassen)-0,56,76,4
Usikrede ordninger (øvrige ordninger)0,5-5,0-
Usikrede ordninger (øvrige ordninger)-0,55,7-
    
Sensitivitetsanalysen over er basert på endring i diskonteringsrenten, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstante.
Sensitivitetsberegningen er utført ved bruk av samme metode som aktuarberegningen for beregning av pensjonsforpliktelsen i balansen.
Historisk utvikling20182017201620152014
Brutto pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift308334328346485
Brutto pensjonsmidler-325-322-321-315-447
Øvrige pensjonsforpliktelser3033332829
Netto balanseførte pensjonsforpliktelser/-midler1344405968
- Herav presentert under eiendeler: "Overfinansiering ytelsespensjonsordning"-17    
- Herav presentert under gjeld: "Avsetninger og andre forpliktelser"30    

Forvaltning av pensjonskassens midler 
Sparebanken Møre har egen pensjonskasse som håndterer pensjonsytelsene ved en opptjeningsalder på 67 år. 

Kapitalen skal forvaltes under hensyn til sikkerhet, risikospredning, avkastning og likviditet. Pensjonskassen skal drive kapitalforvaltningen slik at riktig oppfyllelse av forsikringsforpliktelsene sikres. Forvaltningen skal særlig ivareta sikkerhet over tid på bakgrunn av pensjonskassens langsiktige forpliktelser.

Innenfor rammen av forsvarlig sikkerhet og risikospredning skal pensjonskassen over tid søke å oppnå så god avkastning av de forvaltede midler som mulig.

Langsiktigheten i forvaltningen tilsier at pensjonskassen må påta seg både renterisiko og markedsrisiko for å være sikret en moderat meravkastning utover den risikofrie plasseringsrenten.

Pensjonskassen skal sørge for tilstrekkelig god likviditet til å foreta påregnelige utbetalinger.

Pensjonskassen har investert i 4 164 (4 575) egenkapitalbevis utstedt av Sparebanken Møre. Utover dette har ikke pensjonskassen investert i finansielle instrument utstedt av Sparebanken Møre eller i eiendommer som eies eller benyttes av banken.

Pensjonskassen har et innskudd i Sparebanken Møre på 18 millioner kroner i 2018 (12 millioner kroner).  

Investeringsprofil pensjonsmidler20182017
 Virkelig verdiAndel i %Virkelig verdiAndel i %
Aksjer7614,48115,5
Fondsandeler509,500,0
Obligasjoner/sertifikat34866,236670,0
Bankinnskudd529,97614,5
Sum pensjonsmidler526100,0523100,0
Av de totale pensjonsmidlene på 526 mill. kroner (523 mill. kroner) er 325 mill. kroner (322 mill. kroner) knyttet til ytelsesordningen i Sparebanken Møre. Øvrige pensjonsmidler på 201 mill. kroner (201 mill. kroner) er knyttet til utstedte fripoliser, som administreres av Sparebanken Møres Pensjonskasse.
     
     
     
Verdijustert kapitalavkastning i %  20182017
Sum pensjonsmidler  0,464,69
 

Note 23

Varige driftsmidler

Anleggsmidler er vurdert til historisk kostpris inkl. direkte henførbare kostnader fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler blir solgt eller avhendet blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og evt. gevinst eller tap fra salget/avhendingen blir resultatført. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, reparasjon og vedlikehold, blir kostnadsført.

Det blir foretatt dekomponering av vesentlige varige driftsmidler for avskrivningsformål, når komponentens anskaffelseskost er betydelig i forhold til total anskaffelseskost og brukstid er vesentlig forskjellig.

Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode med følgende tidsprofil, hensyntatt restverdi:  

DriftsmiddelTidsprofil avskrivning
TomterAvskrives ikke
FritidseiendommerAvskrives ikke
Bygninger50 år
Tekniske installasjoner10 år
Inventar8-10 år
Biler5 år
Kontormaskiner5 år
IT-utstyr3-5 år

Det foretas årlig en revurdering av resterende levetid og restverdier for hvert driftsmiddel. Ved hvert rapporteringstidspunkt vurderes hvorvidt det foreligger indikasjoner på fall i materielle eiendelers verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, beregnes eiendelens gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). En kontantstrømgenererende enhet er den minste identifiserbare gruppe som genererer inngående kontantstrøm, som i alt vesentlig er uavhengig fra andre eiendeler eller grupper. Eiendelens balanseførte beløp nedskrives umiddelbart til gjenvinnbart beløp, om bokført verdi er høyest.

Tilsvarende vurderes det hvorvidt grunnlaget for tidligere nedskrivninger er til stede. Dersom grunnlaget for tidligere års nedskrivninger ikke lenger er tilstede, reverseres tidligere års nedskrivninger over resultatet. Varige driftsmidler presenteres således til historisk kost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall.

Driftsmidler som hver for seg er av mindre betydning, eksempelvis PC-er og annet kontorutstyr, vurderes ikke individuelt for restverdier, levetid eller varig verdifall, men vurderes som grupper.

Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til anleggsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Gevinst eller tap ved salg av varige driftsmidler resultatføres løpende.

Bygninger og tomter er i sin helhet eid av bankens datterselskap, Sparebankeiendom AS. Byggene er kun beregnet til eget bruk i operasjonell drift av banken, og er derfor ikke definert som investeringseiendommer. Bygningsmassen består også av fritidsboliger som disponeres av ansatte.  Byggene til bankvirksomheten er lokalisert i konsernets geografiske hjemmemarked, Møre og Romsdal fylke. Samlet areal er ca. 10 000 kvm, hvorav ca. 500 kvm er utleid til eksterne leietakere. Bare mindre deler av lokalene er ledig pr. dato (ca. 1 400 kvm) og det er kun næringslokaler i byggene. Byggene er bokført til historisk kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Det er ingen indikasjoner på verdifall i konsernets bygningsmasse.  

KONSERN    
31.12.2018SumBygg, inkl. tekn.install., tomter/hytterBiler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.013692772666
Tilgang7313
Avgang4004
Anskaffelseskost 31.123722802765
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01141662154
Årets avskrivninger15834
Årets nedskrivninger0000
Avgang5005
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12151742453
Regnskapsført verdi 31.12220206212
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk4801830
Beregnet restverdi på anleggsmidler66   
     
     
KONSERN    
31.12.2017SumBygg, inkl. tekn.install., tomter/hytterBiler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.013562702165
Tilgang14761
Avgang1010
Anskaffelseskost 31.123692772666
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01127592048
Årets avskrivninger15726
Årets nedskrivninger0000
Avgang1010
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12141662154
Regnskapsført verdi 31.12228211512
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk4001723
Beregnet restverdi på anleggsmidler70   
     
     
MORBANK    
31.12.2018SumBygg, inkl. tekn.install.Biler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.01118312562
Tilgang7214
Avgang4004
Anskaffelseskost 31.12121332662
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.0181102051
Årets avskrivninger11435
Årets nedskrivninger0000
Avgang5005
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.1287142351
Regnskapsført verdi 31.123420212
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk4601828
     
     
MORBANK    
31.12.2017SumBygg, inkl. tekn.install.Biler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.01106252061
Tilgang13661
Avgang1010
Anskaffelseskost 31.12118312562
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.017071845
Årets avskrivninger12336
Årets nedskrivninger0000
Avgang1010
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.1281102051
Regnskapsført verdi 31.123721511
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk3901722
 

Note 24

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler består av aktiverte kostnader knyttet til kjøp av programvare, lisenser og lignende.

Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost, redusert for eventuell av- og nedskrivning. Immaterielle eiendeler avskrives over forventet brukstid.

Beløp betalt for lisenser og programvare balanseføres og avskrives lineært over forventet brukstid. Forventet brukstid er normalt fem år. Kjøpt programvare balanseføres til anskaffelseskost med tillegg av utgifter for å bringe programvaren klar til bruk. Vurdering av nedskrivningsbehov gjennomføres årlig. Utgifter knyttet til vedlikehold av programvare og IT-systemer kostnadsføres løpende over resultatregnskapet.

KONSERN MORBANK
20172018 20182017
115126Anskaffelseskost 01.01125114
1116Tilgang1611
03Avgang30
126139Anskaffelseskost 31.12138125
6884Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.018367
1616Avskrivninger1616
00Nedskrivninger00
03Avgang30
8497Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.129683
4742Bokført verdi 01.014247
4242Bokført verdi 31.124242
2020Lineære avskrivningssatser i prosent2020
55Økonomisk levetid i antall år55
 

Note 25

Andre eiendeler

KONSERN MORBANK
20172018 20182017
87Overtatte eiendeler78
3939Kapitalinnskudd i Sparebanken Møres Pensjonskasse3939
2824Øvrige fordringer2025
7570Sum andre eiendeler6672

Overtatte eiendeler utgjør totalt 7 mill. kroner (8 mill. kroner i 2017). Dette består av boligeiendommer 3 mill. kroner (4 mill. kroner) og tomter 4 mill. kroner (4 mill. kroner). Disse eiendommene er i hovedsak ervervet som ledd i realisering av bankens pant. Det er ikke noe mål for Sparebanken Møre å sitte som eier av overtatte eiendommer. I de tilfeller der akseptabel pris ikke blir oppnådd, blir eiendommene forsøkt utleid.  

 

Note 26

Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring utsatt skatt.

Utsatt skatt/eiendel ved utsatt skatt er utregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld ved utgangen av regnskapsåret. Midlertidige negative og positive forskjeller som blir reversert eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført.

Eiendel ved utsatt skatt blir regnskapsført når det er sannsynlig at konsernet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd til å nyttiggjøre eiendelen. På hver balansedato foretar konsernet en gjennomgang av regnskapsført eiendel ved utsatt skatt og dets regnskapsførte verdi. Konsernet vil eventuelt redusere eiendelen i den grad konsernet ikke lenger kan nyttiggjøre seg den.

Betalbar skatt, utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført over utvidet resultat i den grad dette relaterer seg til forhold som er regnskapsført over utvidet resultat. Midlertidige forskjeller, herunder tilhørende beregnet utsatt skatt knyttet til estimatavvik på pensjoner er således ført over utvidet resultat, samt betalbar skatt knyttet til verdiendring på basisspreader.


Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført uavhengig av når forskjellene vil reverseres. Eiendel ved utsatt skatt er ført opp til nominell verdi.

Sparebanken Møre er gjenstand for finansskatt og har derfor en skattesats på 25 %, både for 2017, 2018 og 2019. For datterselskapene ble imidlertid skattesatsen endret til fra 24 % i 2017 til 23 % med virkning fra 2018. Skattesatsen er foreslått ytterligere redusert til 22 % med virkning fra 2019. For morbanken er dermed både betalbar skatt og utsatt skatt beregnet med en skattesats på 25 % for alle årene. For datterselskapene er det benyttet en skattesats på 23 % ved beregning av betalbar skatt for 2018, samt for utsatt skatt pr 31.12.2017. Ved beregning av utsatt skatt pr 31.12.2018 er det benyttet en skattesats på 22 %. Ved beregning av betalbar skatt for datterselskapene i 2017 ble det benyttet en skattesats på 24 %.

Hele skattekostnaden er knyttet til Norge.    

Skattekostnad i resultatregnskapet  
KONSERN MORBANK
20172018 20182017
199195Betalbar skatt på periodens resultat *)136145
-142Endring i utsatt skatt mot ordinært resultat7-9
-36For mye/lite kostnadsført tidligere år3-3
182203Skattekostnad146133
24,625,1Effektiv skattesats (skattekostnad i % av resultat før skatt)20,219,6
*) Renter på fondsobligasjon ført mot egenkapital reduserer betalbar skatt pr 31.12.2018 i balansen med 4 mill. kroner (2 mill. kroner pr 31.12.2017).
     
Skattekostnad i utvidet resultat  
KONSERN MORBANK
20172018 20182017
-33Endring i utsatt skatt som følge av estimatavvik på pensjon3-3
--4Effekt på betalbar skatt av verdiendring på basisspreader0-
-3-1Skattekostnad i utvidet resultat3-3
     
     
Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat
KONSERN MORBANK
20172018 20182017
739808Resultat før skattekostnad721677
-3-12Ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader knyttet til aksjer-164-159
-8-15Fradragsberettigede renter på fondsobligasjon ført som egenkapital-15-8
2614Andre ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader1426
43-11Endringer i midlertidige forskjeller-2836
797784Skattepliktig inntekt528572
197191Skyldig betalbar skatt på ordinært resultat (25 % for morbanken og 23 % for datterselskapene)132143
0-4Skyldig betalbar skatt på utvidet resultat (25 % for morbanken og 23 % for datterselskapene)00
197187Skyldig betalbar skatt i balansen132143
     
     
Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og sammensetningen av utsatt skatt
KONSERN MORBANK
20172018 20182017
  Midlertidige forskjeller knyttet til:  
-60-47Driftsmidler-65-82
187206Pensjonsforpliktelser206187
10Merverdi knyttet til overført portefølje av utlån01
-133-163Andre midlertidige forskjeller-136-127
-5-4Netto negative (-)/positive forskjeller mot ordinært resultat5-21
-231-219Andel av netto pensjonsforpliktelse ført mot utvidet resultatregnskap-219-231
33Deltakerlignede selskaper33
-233-220Totale negative (-)/positive forskjeller-211-249
-59-54Eiendel (-) eller forpliktelse ved utsatt skatt (25 % for morbanken og 22 % for datterselskapene)-53-62
-0Skatteeffekt av implementering av IFRS 93-
-59-54Balanseført eiendel (-) eller forpliktelse ved utsatt skatt-50-62
     
     
Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt
KONSERN MORBANK
20172018 20182017
17919625 % av resultat før skatt (23 % for datterselskapene)180169
-1-3Aksjer 25 % (23 %)-41-40
74Andre ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader 25 % (23 %)47
-36For mye/lite kostnadsført tidligere år3-3
182203Sum skattekostnad146133
 

Note 27

Resultat pr. egenkapitalbevis

Basisresultat pr. egenkapitalbevis (EKB) er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller eierne av egenkapitalbevis iht. egenkapitalbevisbrøken i morselskapet 01.01, og antall utstedte egenkapitalbevis ved utgangen av året, justert for evt. emisjoner som ikke gir rett til fullt utbytte. Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis avviker ikke fra basisresultatet pr. egenkapitalbevis.  

KONSERN20182017
Resultat pr egenkapitalbevis (kroner) 2)29,8027,70
Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (kroner)29,8027,70
Årets resultat som tilfaller egenkapitalbeviseierne:  
Årets resultat594551
Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet iht EKB-brøken 1)294273
Veid antall EKB egenbeholdning45 11048 700
Antall egne EKB 31.1228 18344 215
Antall egne EKB 01.0144 21529 850
Veid gjennomsnittlig utestående EKB9 841 8449 838 254
Antall utestående EKB 31.129 858 7749 842 734
Antall utestående EKB 01.019 842 7349 857 104
Veid gjennomsnittlig antall EKB utstedt9 886 9549 886 954
Antall EKB 31.129 886 9549 886 954
Antall EKB 01.019 886 9549 886 954

1) Egenkapitalbevisbrøken som danner grunnlaget for fordeling av overskuddet til egenkapitalbeviseierne er utregnet basert på tall for morbank. Fondsobligasjoner og fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen. Egenkapitalbevisbrøken var 49,6 % både i 2018 og i 2017.

2) Resultat pr. egenkapitalbevis er beregnet som egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet som tilordnes egenkapitaleierne delt på antall utstedte egenkapitalbevis ved utgangen av året, justert for emisjoner som ikke gir rett til fullt utbytte.    

 

Note 28

Kapitaldekning

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til IRB grunnleggende for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Minstekravet til ren kjernekapital ved årsskiftet for Pilar 1 er 12,0 prosent. Den motsykliske kapitalbufferen ble økt fra og med 31.desember 2017 til 2 prosent og vil f.o.m. 31.desember 2019 ytterligere økes til 2,5 prosent. Finanstilsynet fastsatte i 2016 Sparebanken Møres Pilar 2-tillegg til 1,8 prosent. Ved ny vurdering av dette tillegget i 2018 ble det redusert til 1,7 prosent, dog minimum 590 millioner kroner, med virkning fra 31. mars 2019. Finansdepartementet har fastsatt minstekrav til uvektet egenkapitalandel på 3 prosent med ikrafttredelse 30. juni 2017. I tillegg skal det være en kjernekapitalbuffer på minst 2 prosent.

Styret i Sparebanken Møre har vedtatt at konsernets rene kjernekapital skal minimum utgjøre 14,8 prosent. Det legges vekt på at de ulike enhetene i konsernet til enhver tid har tilstrekkelig kapitalisering. Videre skal vurdering av risikoprofil, kapitalbehov og lønnsomhet til enhver tid bygge på konsernets langsiktige strategiske plan. Det gjennomføres en beregning av konsernets kapitalbehov ved årlig ICAAP.

Analyser foretatt i forbindelse med Sparebanken Møres ICAAP 2018 viser at konsernet tilfredsstiller kapitalkravene med god margin.

Note 2 ”Risikostyring” gir ytterligere informasjon om Sparebanken Møres kapitalstruktur og forholdet til kapitaldekningsregelverket. Det vises også til konsernets Pilar 3-dokument, som ligger tilgjengelig på Sparebanken Møres internettsider.

I tillegg til regulatorisk kapital beregner Sparebanken Møre også økonomisk kapital. Nivået på den økonomiske kapitalen sier noe om hvilke kapitalreserver som må være til stede for å dekke uventede tap for konsernet. Økonomisk kapital benyttes i den løpende styringen av Sparebanken Møre, og ligger til grunn for forretningsmessige beslutninger. Basert på fordeling av økonomisk kapital beregnes en risikojustert egenkapital som fordeles utover på ulike segment, avdelinger og kunder. Det er den risikojusterte egenkapitalen som blant annet danner grunnlag for avdelingers måloppnåelse knyttet til egenkapitalavkastning.

Nærmere om ICAAP i Sparebanken Møre
Sparebanken Møres ICAAP er tilpasset det ståsted konsernet har ressursmessig, kompetansemessig, modellmessig og erfaringsmessig. Vurdering av kapitalbehov bygger på en vurdering av risikoprofil og en vurdering av kvaliteten på styring og kontroll. Konklusjonene er basert på tallmateriale og profesjonelt skjønn.

Det er utarbeidet egne styrevedtatte retningslinjer for ICAAP, og den er en vesentlig og integrert del av Sparebanken Møres årlige strategiprosess. Normalt skal prosessen gjennomføres én gang pr år, men det kan inntreffe hendelser som gjør det nødvendig å gjennomføre/revidere ICAAP oftere enn én gang årlig. De interne retningslinjene angir hendelser som medfører at formelle vurderinger rundt dette må gjennomføres.

Retningslinjene for ICAAP legger føringer for en bred deltakelse fra ulike ledernivå i Sparebanken Møre, samt fra ulike avdelinger og seksjoner. Konsernets styre tar også en aktiv del i Sparebanken Møres ICAAP-prosess, blant annet gjennom arbeidet med strategisk plan, samt ved revidering av sentrale styringsdokument for konsernet. Styret mottar månedlig rapportering gjennom året om utviklingen i konsernets risiko- og kapitalsituasjon.

I beregning av kapitalbehov blir alle vesentlige risikoer vurdert. Risikoene blir vurdert både enkeltvis og samlet. Ved modellsimuleringer blir både moderate og konservative utviklingsperspektiv lagt til grunn.

En analyse av Sparebanken Møres risikoeksponering skal gi et bilde på risikoprofilen som grunnlag for å bedømme kapitalbehov. Hvert risikomoment blir vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens (iboende risiko) og hvordan Sparebanken Møre har mulighet til å håndtere/kontrollere risikoen effektivt. Risikoreduserende tiltak vil redusere den iboende risikoen, og institusjonen står igjen med en restrisiko. En vurdering av sannsynlighet og konsekvens for restrisikoen medfører videre en vurdering av hvilken kapital Sparebanken Møre har behov for å holde for å møte uventede tap knyttet til den enkelte risikoen. Vurdering av restrisikoen gir også grunnlag for å iverksette tiltak for å begrense risikoen ytterligere.

Konsernets internrevisor, EY, involveres i konsernets ICAAP. Internrevisor holdes orientert om prosessen løpende, gir innspill underveis, og gjennomgår dokumentasjon som oversendes styret. Gjennom året gjennomfører internrevisor også sine egne risikovurderinger, og utarbeider en egen evaluering/rapport om Sparebanken Møres ICAAP. Denne inngår som en del av dokumentasjonen som oversendes til Finanstilsynet.

I forbindelse med ICAAP gjennomføres det to ulike typer scenariomodelleringer og stresstester. Den ene metoden er basert på en økonomisk simuleringsmodell knyttet til basisalternativ i langsiktig strategisk plan, mens den andre metoden har fokus på stresstesting av kredittområdet. I ICAAP blir det ikke tatt hensyn til eventuelle diversifiseringseffekter mellom ulike risikoområder.

Sparebanken Møres Pilar 3-dokument gir ytterligere beskrivelse av disse stresstestene og effekter på konsernets kapitaldekning.

 

 

 

KONSERN MORBANK
20172018 20182017
989989Egenkapitalbevis989989
-5-3- egne egenkapitalbevis-3-5
355356Overkursfond356355
349349Fondsobligasjoner349349
1 2161 391Utjevningsfond1 3911 216
125125Gavefond125125
2 4702 649Grunnfondskapital2 6492 470
78-Verdireguleringsfond-78
138153Foreslått utbytte153138
141156Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet156141
222229Annen egenkapital10
6 0786 394Sum balanseført egenkapital6 1665 857
-100-42Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-42-100
-14-14Verdijustering av fin. eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-13-14
0-13Fradrag overfinansiering pensjon-13 
254197Fondsobligasjoner197254
-151-173Justert forventet tap IRB-portefølje-137-107
-138-153Fradrag for foreslått utbytte-153-138
-141-156Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-156-141
5 7886 041Sum kjernekapital5 8495 610
5 1855 495Sum ren kjernekapital5 3035 007
     
530703Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital (tilleggskapital)703530
6 3186 743Sum ansvarlig kapital6 5526 140
     
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier  
     
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko  
20172018 20182017
00Stater og sentralbanker00
1412Lokale og regionale myndigheter1213
34Offentlig foretak43
3638Institusjoner406348
00Foretak1010
2532Obligasjoner med fortrinnsrett3728
88Egenkapitalposisjoner88
8650Øvrige engasjement163191
172144Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden640601
     
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko  
20172018 20182017
638689Massemarked pant i fast eiendom342338
4750Massemarked øvrige engasjementer5047
682734Foretak SMB713664
549543Foretak spesialiserte542549
252304Foretak øvrige304252
2 1682 320Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode1 9511 850
2 3402 464Sum kapitalkrav kredittrisiko2 5912 451
     
Engasjementskategorier markedsrisiko  
20172018 20182017
00Gjeld00
00Egenkapital00
00Valuta00
2944Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)44
2944Sum kapitalkrav markedsrisiko44
     
200207Operasjonell risiko (basismetoden)195186
00Fradrag i kapitalkravet00
2 5692 715Sum kapitalkrav før overgangsregel2 7902 641
18137Kapitalkrav overgangsregel (Basel I-gulvet)00
2 7502 751Sum kapitalkrav etter overgangsregler2 7902 641
     
32 10533 930Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) før overgangsregel34 88033 001
2 265460Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) overgangsregel00
34 37034 390Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) etter overgangsregel34 88033 001
1 5421 548Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5701 485
     
Bufferkrav  
20172018 20182017
859860Bevaringsbuffer, 2,5 prosent872825
1 0311 032Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 046990
687688Motsyklisk kapitalbuffer, 2,0 prosent698660
2 5782 579Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 6162 475
1 0651 368Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 1171 047
     
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget etter overgangsregel  
20172018 20182017
18,419,6Ansvarlig kapital18,818,6
16,817,6Kjernekapital16,817,0
15,016,0Ren kjernekapital15,215,2
     
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio LR)  
20172018 20182017
8,28,1Uvektet kjernekapitalandel7,78,0
 

Note 29

Egenkapitalbevis og eierstruktur

Egenkapitalbevis
Sparebanken Møre hadde ved utgangen av 2018 egenkapitalbevis pålydende 989 mill. kroner, fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner. Utover dette består egenkapitalbeviseiernes kapital av utjevningsfondet på 1 391 mill. kroner og overkurs på 356 mill. kroner. Det er ingen begrensninger i stemmeretten etter vedtektene. Det eksisterer heller ikke rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye egenkapitalbevis.

Egne egenkapitalbevis
Pålydende av egne egenkapitalbevis er presentert i balansen på egen linje, som reduksjon til utstedte egenkapitalbevis. Kjøpspris utover pålydende er ført mot grunnfondet og utjevningsfondet i henhold til historisk vedtatt fordeling. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne egenkapitalbevis blir bokført direkte mot grunnfondet og utjevningsfondet i henhold til deres innbyrdes forhold.

Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
Transaksjonskostnader knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

Investorpolitikk
Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

Det eksisterer ingen særavtaler mellom banken og eiere. Styret kan ikke nekte kjøp eller salg av egenkapitalbevis utover det som fremgår av bestemmelsene i aksjeloven.

Klassifisering av utbytte
Utbytte på egenkapitalbevis og avsetning til utbyttemidler for lokalsamfunnet klassifiseres som annen egenkapital frem til det er vedtatt av bankens generalforsamling.

Andre egenkapitalposter
Verdireguleringsfondet består av samlede netto verdiendringer i virkelig verdi for finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger resultatføres i den perioden de oppstår. Konsernet har ikke konvertible obligasjoner eller andre instrument som kan omgjøres til egenkapital.

Egenkapitalbeviskapital
Sparebanken Møres egenkapitalbeviskapital utgjør 988 695 400 kroner fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner.

Egenkapitalbeviskapitalen er tatt opp i ni omganger:  

ÅrEmisjonstypeEndring i egenkapitalbeviskapitalTotal egenkapitalbeviskapitalAntall egenkapitalbevis
1988Offentlig emisjon100,0100,01 000 000
1993Offentlig emisjon100,0200,02 000 000
1994Offentlig emisjon150,0350,03 500 000
1996Offentlig emisjon100,0450,04 500 000
1996Ansatte emisjon1,7451,74 516 604
1998Offentlig emisjon100,0551,75 516 604
1998Ansatte emisjon0,9552,65 526 154
2008Utbytteemisjon42,3594,95 949 153
2009Rettet emisjon58,5653,46 534 264
2010Fondsemisjon130,7784,17 841 116
2013Rettet emisjon148,6932,79 327 603
2013Reparasjonsemisjon54,1986,89 868 144
2013Ansatte emisjon1,9988,79 886 954

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet
Fortjeneste pr. egenkapitalbevis beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller eierne av egenkapitalbevisene med antall utstedte egenkapitalbevis pr. 31.12, justert for eventuelle emisjoner i løpet av året som ikke gir rett til fullt utbytte. Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet tilsvarer egenkapitalbeviskapitalens, utjevningsfondets og overkursfondets andel av bankens totale egenkapital ved begynnelsen av året. Ved en utvidelse av egenkapitalbeviskapitalen i løpet av året i form av en emisjon, medtas en tidsveiet andel av økningen fra og med innbetalingstidspunktet.  

20 største eierne pr 31.12.2018AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll901 0009,11
Cape Invest AS751 0007,60
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge419 4674,24
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi386 0143,90
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS304 3553,08
Wenaas Kapital AS230 1612,33
FLPS - Princ All Sec207 7822,10
Verdipapirfondet Eika egenkapital173 0001,75
Beka Holding AS150 1001,52
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte125 0001,26
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
State Street Bank75 9130,77
PIBCO AS75 0000,76
Forsvarets personell pensjonskasse63 6600,64
Odd Slyngstad59 9150,61
Malme AS55 0000,56
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Stiftelsen Kjell Holm49 8500,50
Sum 20 største4 910 49849,67
Totalt9 886 954100,00
Nøkkeltall (morbank)     
 20182017201620152014
Børskurs283262254188216
Antall utstedte egenkapitalbevis9 886 9549 886 9549 886 9549 886 9549 886 954
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)989989989989989
Utjevningsfond (mill. kroner)1 3911 2161 092935799
Overkurs (mill. kroner)356355354354353
Egenkapitalbevisbrøk - årlig gjennomsnitt49,649,649,649,649,6
Egenkapitalbevisbrøk 31.1249,649,649,649,649,6
Kontantutbytte pr egenkapitalbevis15,5014,0014,0011,5013,50
Kontantutbytte pr egenkapitalbevis i prosent av børskurs 31.125,55,35,56,16,3
Effektiv avkastning (prosent)13,48,741,2-6,713,1
Kontantutbytte i prosent av egenkapitalbeviseiernes andel av årsoverskudd 1)54,751,848,644,846,4
Resultat pr egenkapitalbevis (kr) 1)28,3527,0029,8525,7029,10
Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis (kr) 1) 2)303289275257244
P/E (børskurs/fortjeneste) 1)9,59,48,87,37,4
P/BV (børskurs/bokført egenkapital) 1)0,930,910,930,730,89
1) Fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen (tom 2017)
2) Konserntall, inkl. avsatt utbytte
Geografisk fordeling   
Antall eiere20182017201620152014
Møre og Romsdal3 6063 6333 5763 6023 565
Øvrige i Norge1 6751 9392 0032 1492 244
Utenfor Norge12112613610189
Totalt5 4025 6985 7155 8525 898
      
Antall EKB20182017201620152014
Møre og Romsdal5 218 9055 127 4915 182 3594 812 2724 361 378
Øvrige i Norge4 065 4234 216 7844 059 2624 554 0105 076 773
Utenfor Norge602 626542 679645 333520 672448 803
Totalt9 886 9549 886 9549 886 9549 886 9549 886 954
Fordeling etter antall    
Antall EKBAntall EKBAndel i %Antall eiereAndel i %
1 - 10073 3950,741 56929,04
101 - 1.0001 125 37711,382 74450,80
1.001 - 10.0002 520 53325,4999418,40
10.001 - 100.0001 702 77317,22821,52
Over 100.0004 464 87645,16130,24
Totalt9 886 954100,005 402100,00
 Antall EKBEKB kapitalOverkurs
 201820172018201720182017
Endring i EKB og overkurs:      
Ordinære EKB 01.019 886 9549 886 954989989355354
Endringer000011
Ordinære EKB 31.129 886 9549 886 954989989356355
Egne EKB:      
Egne EKB 01.0144 21529 84753  
Endringer-16 03214 368-22  
Egne EKB 31.1228 18344 21535  
Utbetalt og foreslått utbytte 
 Totalt beløp (TNOK)
Utbetalt utbytte EKB 
NOK 13,50 pr EKB i 2015133 474
NOK 11,50 pr EKB i 2016113 700
NOK 14,00 pr EKB i 2017138 417
NOK 14,00 pr EKB i 2018138 417
Foreslått utbytte 
NOK 11,50 pr EKB i 2015113 700
NOK 14,00 pr EKB i 2016138 417
NOK 14,00 pr EKB i 2017138 417
NOK 15,50 pr EKB i 2018 1)153 248
1) Godkjent av generalforsamlingen 20.03.2019. Regnskapsført som annen egenkapital pr 31.12.2018.
Tillitsvalgte som eier egenkapitalbevis/representerer egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre pr 31.12.2018
 Antall Antall
Renate Austrheim15 145Christin Pedersen751 000
Ragna Brenne Bjerkeset950Roy Reite2 522
Mette Brit Bjordal25 150Kjell Martin Rønning8 000
Bjørn Bjåstad6 672Turid Sand1 813
Harald Jarle Eriksen162 600Aadne Sandanger1 076
Sverre A. Farstad12 000Åsmund Skår304 555
Linda Rafteseth Grimstad80Karianne Røsberg Slagnes967
Ann Magrit Grønningsæter1 274Alf Sollid1 100
Marie Rekdal Hide268Finn Moe Stene908 400
Elisabeth Husøy9 173Linda Strømmen540
Turi Indergaard1 264Stig Rune Sætre133
Ester Sørdal Klungre568Svein Arild Sættem4 003
Helge Knudsen1 273Solfrid Teigen1 411
Leif-Arne Langøy113 500Lilian Thomas948
Berit Larsen271Ann Magritt Bjåstad Vikebakk6 805
Lars Martin Lunde339 781Trude Wenaas17 500
Lise Løseth379Kaj Bang Westre13 565
 

Note 30

Hendelser etter balansedagen

Eventuell ny informasjon om konsernets posisjoner på balansedagen blir hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets posisjon på balansedagen, men som vil påvirke konsernets posisjon i fremtiden opplyses om dersom dette er vesentlig.

Det har ikke oppstått hendelser etter balansedagen, som vil påvirke presenterte tall vesentlig, pr. 31.12.2018.