Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20172018(Mill. kroner)Note20182017
      
  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
1 9052 059Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer18 1 4971 408
-343-383Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer18 -391-344
23Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag18 155158
-525-561Driftsutbetalinger19 20 21 22 -547-497
-168-204Utbetalinger av skatt26 -146-117
-6467Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner 167-708
-3 777-3 740Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder -1 658-2 671
-321303Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter 485-74
2421 610Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder21 1 617246
-3 631-906Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 179-2 599
      
  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
106112Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 127114
4 1629 469Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 8 5025 819
-4 022-10 198Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer -9 184-4 378
00Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.23 00
-24-23Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.23 -23-24
149-135Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler24 25 -2069
371-775Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -5981 600
      
  Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
-380-434Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital -136-139
-89386Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner 1 015-275
7 9424 603Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld10 12 7995 655
-3 841-2 654Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld10 12 -1 809-3 784
-138-138Utbetalinger av utbytte29 -138-138
-239153Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld17 22 -77-325
3490Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon11 0349
-7-15Betalte renter på utstedt fondsobligasjon11 -15-7
3 5971 901Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter -3611 336
      
337220Netto endring likvider 220337
300637Likviditetsbeholdning 01.01 637300
637857Likviditetsbeholdning 31.12 857637
      
Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank.