Egenkapitaloppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.12.2018Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.17 (note 28 og 29)6 0789843553492 4701251 21678501
Effekt av implementering av IFRS 9 01.01.20181   44 43-78-8
Egenkapital pr 01.01.20186 0799843553492 5141251 2590493
Endring egne egenkapitalbevis621 2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-11       -11
Egenkapital før årets resultatdisponering5 7959863563492 5161251 2600203
Tilført grunnfondet129   129    
Tilført utjevningsfondet127     127  
Tilført fondsobligasjonseiere11       11
Tilført annen egenkapital29       29
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne153       153
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet156       156
Resultat for regnskapsåret60500012901270349
Verdiendring basisspreader-18       -18
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader4       4
Estimatavvik pensjoner12   6 6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-3   -2 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-50004050-14
Totalresultat for regnskapsåret60000013301320335
Egenkapital pr 31.12.18 (note 28 og 29)6 3949863563492 6491251 3910538
         
          
KONSERN 31.12.2017Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.16 (note 28 og 29)5 44198635402 3461251 09251487
Endring egne egenkapitalbevis-3-21 -2    
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Utstedt fondsobligasjon349  349     
Renter på utstedt fondsobligasjon-6       -6
Egenkapital før årets resultatdisponering5 5029843553492 3441251 09251202
Tilført grunnfondet130   130    
Tilført utjevningsfondet128     128  
Tilført fondsobligasjonseiere6       6
Tilført annen egenkapital14       14
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138       138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141       141
Resultat for regnskapsåret55700013001280299
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg27      27 
Estimatavvik pensjoner-12   -6 -6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner3   2 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat18000-40-5270
Totalresultat for regnskapsåret575000126012327299
Egenkapital pr 31.12.17 (note 28 og 29)6 0789843553492 4701251 21678501
          
          
MORBANK 31.12.2018Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.17 (note 28 og 29)5 8579843553492 4701251 21678280
Effekt av implementering av IFRS 9 01.01.201810   44 43-78 
Egenkapital pr 01.01.20185 8669843553492 5141251 2590280
Endring egne egenkapitalbevis621 2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-11       -11
Egenkapital før årets resultatdisponering5 5829863563492 5161251 2600-10
Tilført grunnfondet129   129    
Tilført utjevningsfondet127     127  
Tilført fondsobligasjonseiere11       11
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne153       153
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet156       156
Resultat for regnskapsåret57600012901270320
Verdiendring basisspreader0        
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0        
Estimatavvik pensjoner12   6 6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-3   -2 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat900040500
Totalresultat for regnskapsåret58500013301320320
Egenkapital pr 31.12.18 (note 28 og 29)6 1669863563492 6491251 3910310
          
          
          
MORBANK 31.12.2017Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.16 (note 28 og 29)5 23498635402 3461251 09251279
Endring egne egenkapitalbevis-3-21 -2    
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Utstedt fondsobligasjon349  349     
Renter på utstedt fondsobligasjon-6       -6
Egenkapital før årets resultatdisponering5 2959843553492 3441251 09251-6
Tilført grunnfondet130   130    
Tilført utjevningsfondet128     128  
Tilført fondsobligasjonseiere6       6
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138       138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141       141
Resultat for regnskapsåret54400013001280285
Verdiendring aksjeinvesteringer og ander andeler tilgjengelig for salg27      27 
Estimatavvik pensjoner-12   -6 -6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner3   2 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat18000-40-5270
Totalresultat for regnskapsåret562000126012327285
Egenkapital pr 31.12.17 (note 28 og 29)5 8579843553492 4701251 21678280
Effekten av overgang til IFRS 9 på opptjent egenkapital ble som følger: 
   
KONSERN MORBANK
   
 Verdireguleringsfond 
78Utgående balanse i henhold til IAS 39 (31.12.2017)78
-78Reklassifisering av finansielle instrumenter fra tilgjengelig for salg til virkelig verdi over ordinært resultat-78
0Åpningsbalanse i henhold til IFRS 9 (1.1.2018)0
   
 Opptjent egenkapital 
4 312Utgående balanse i henhold til IAS 39 (31.12.2017)4 091
78Reklassifisering av finansielle instrumenter fra tilgjengelig for salg til virkelig verdi over ordinært resultat78
1Endring i tapsnedskrivninger ved overgang til IFRS 922
-Endring av verdi på utlån målt til virkelig verdi ved overgang til IFRS 9-9
0Skatteeffekt av endrede tapsnedskrivninger og virkelig verdi vurdering ved overgang til IFRS 9-3
4 391Åpningsbalanse i henhold til IFRS 9 (1.1.2018)4 179
   
1Total endring i egenkapital som følge av ikrafttredelse av IFRS 910
   
Konsernets egenkapital økte med 1 mill. kroner etter skatt som en konsekvens av implementeringen av IFRS 9, mens morbankens egenkapital økte med 10 mill. kroner etter skatt.
   
Implementeringen av IFRS 9 hadde ingen effekt på konsernets eller morbankens ansvarlige kapital ettersom forventet tap i henhold til kapitaldekningsregelverket allerede oversteg forventet tap i henhold til IFRS 9.