Balanse

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER   
KONSERN  MORBANK
20172018(Mill. kroner)Note20182017
637857Kontanter og fordringer på Norges Bank 857637
626813Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 678626
669475Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 1 6521 871
1 2951 288Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner16 2 3302 497
56 86760 346Utlån til og fordringer på kunder3 4 5 6 7 16 17 21 37 05935 832
6 0966 789Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer13 15 7 0956 461
1 0041 209Finansielle derivater10 584564
0182Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatet 1820
188-Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salg -188
188182Aksjer og andre verdipapirer13 15 182188
00Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) 1 6001 500
00Eierinteresser i andre konsernselskap 2121
00Eierinteresser i konsernselskaper16 1 6211 521
5954Eiendel ved utsatt skatt26 5062
4242Immaterielle eiendeler24 4242
1714Maskiner, inventar og transportmidler 1416
211206Bygninger og andre faste eiendommer 2021
228220Varige driftsmidler23 3437
017Overfinansiering ytelsespensjonsordning22 170
7570Andre eiendeler25 6672
66 49171 074Sum eiendeler9 10 13 14 15 49 93747 913
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL  
KONSERN  MORBANK
20172018(Mill. kroner)Note20182017
132201Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 914132
437754Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 754522
569955Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner16 1 668654
22 55224 620Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid 24 64322 569
10 2519 794Innskudd fra kunder med avtalt løpetid 9 79410 251
32 80334 414Innskudd fra kunder4 5 16 17 21 34 43732 820
24 48826 980Utstedte obligasjoner12 13 14 15 5 4156 090
483525Finansielle derivater10 502480
7876Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 7778
4430Pensjonsforpliktelser22 3044
197187Betalbar skatt26 132143
5295Avsetninger på garantiansvar7 9552
361422Andre forpliktelser8 419357
732810Avsetninger og andre forpliktelser 753674
302293Fondsobligasjoner 293302
1 036703Ansvarlige lån 7031 036
1 338996Ansvarlig lånekapital11 14 9961 338
60 41364 680Sum forpliktelser9 10 12 13 14 15 43 77142 056
989989Egenkapitalbevis29 989989
-5-3Beholdning av egne egenkapitalbevis29 -3-5
355356Overkurs 356355
349349Fondsobligasjoner11 349349
1 6881 691Innskutt egenkapital 1 6911 688
2 4702 649Grunnfondskapital 2 6492 470
125125Gavefond 125125
1 2161 391Utjevningsfond 1 3911 216
780Verdireguleringsfond 078
501538Annen egenkapital 310280
4 3904 703Opptjent egenkapital 4 4754 169
6 0786 394Sum egenkapital28 6 1665 857
66 49171 074Sum forpliktelser og egenkapital 49 93747 913

Ålesund, 31. desember 2018
 20. februar 2019

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør