Alternative resultatmål - APM

Alternative resultatmål
Alternative resultatmål eller APM’er, er av ESMA (European Securities and Markets Authority) definert som «a financial measure of historical or future financial performance, financial position, or cash flows, other than financial measure defined or specified in the applicable financial reporting framework».

Alternative resultatmål er enten justerte nøkkeltall eller nøkkeltall som ikke er definert under IFRS. APM’ene har ikke til hensikt å være et substitutt for regnskapstall som utarbeides etter IFRS og skal heller ikke tillegges mer vekt enn disse regnskapstallene, men har blitt inkludert i den finansielle rapporteringen for å gi en fyldigere beskrivelse av konsernets prestasjoner. Videre representerer APM’ene viktige måltall for hvordan ledelsen styrer konsernet.

Sparebanken Møres APM’er benyttes både i oversikten over nøkkeltall, i styrets beretning, samt i regnskapspresentasjoner. Alle APM’er vises med tilsvarende sammenligningstall for tidligere perioder.

Sparebanken Møre har følgende APM’er som ikke fremgår av regnskapet med noteopplysninger:

Forvaltningskapital
Definisjon: Sum eiendeler.

Begrunnelse: Forvaltningskapital er et innarbeidet bransjespesifikt navn på sum eiendeler.

Gjennomsnittlig forvaltningskapital
Definisjon: Gjennomsnittlig sum eiendeler for året, beregnet som daglig gjennomsnitt.

Begrunnelse: Nøkkeltallet benyttes i beregningen av prosentvise forholdstall for resultatpostene.

Egenkapitalforrentning
Definisjon: Resultat for regnskapsåret i prosent av gjennomsnittlig egenkapital i året. Fondsobligasjoner klassifisert som egenkapital er holdt utenfor beregningen, både i resultat og egenkapital.

Begrunnelse: Egenkapitalforrentning er et av Sparebanken Møres viktigste finansielle måltall og gir relevant informasjon om konsernets lønnsomhet ved at den måler driftens lønnsomhet i forhold til investert kapital. Resultatet korrigeres for renter på fondsobligasjoner som ihht. IFRS er klassifisert som egenkapital, men som i denne sammenheng er mer naturlig å behandle som gjeld da fondsobligasjonene er rentebærende og ikke har rett på utbytteutbetalinger.

Kostnader i prosent av inntekter
Definisjon: Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter

Begrunnelse: Dette nøkkeltallet gir informasjon om sammenhengen mellom inntekter og kostnader, og er et nyttig måltall for å vurdere konsernets kostnadseffektivitet.

Tap i % av utlån
Definisjon: «Tap på utlån, garantier m.v.» i prosent av «Utlån til og fordringer på kunder» i begynnelsen av regnskapsperioden. 

Begrunnelse: Nøkkeltallet angir resultatført tapskostnad i forhold til netto utlån og gir relevant informasjon om hvor store tapskostnader foretaket har i forhold til utlånsvolumet. Dette nøkkeltallet anses å være bedre egnet som et sammenligningstall mot andre banker enn selve tapskostnaden ettersom kostnaden sees i sammenheng med utlånsvolumet.  

Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån og garantier
Definisjon: Tapsutsatte engasjement, målt som summen av misligholdte engasjement over 3 måneder som har individuell nedskrivning samt øvrige tapsutsatte engasjement som ikke er misligholdt men som har individuell nedskrivning, i prosent av sum utlån og garantier før tapsnedskrivninger.

Begrunnelse: Nøkkeltallet gir relevant informasjon om konsernets kredittrisiko og vurderes som nyttig tilleggsinformasjon ut over det som følger av tapsnotene.

Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån og garantier
Definisjon: Tapsutsatte engasjement, målt som summen av misligholdte engasjement over 3 måneder som har individuell nedskrivning samt øvrige tapsutsatte engasjement som ikke er misligholdt men som har individuell nedskrivning, i prosent av sum utlån og garantier etter tapsnedskrivninger. 

Begrunnelse: Nøkkeltallet gir relevant informasjon om konsernets kredittrisiko og vurderes som nyttig tilleggsinformasjon ut over det som følger av tapsnotene.

Innskuddsdekning i %
Definisjon: «Innskudd fra kunder» i prosent av «Utlån til og fordringer på kunder». 

Begrunnelse: Innskuddsdekningen gir viktig informasjon om hvordan konsernet finansierer sin virksomhet. Innskudd fra kunder representerer en viktig del av finansieringen av konsernets utlånsvirksomhet og nøkkeltallet gir viktig informasjon om konsernets avhengighet av markedsfinansiering.

Utlånsvekst i %
Definisjon: Periodens endring i «Utlån til og fordringer på kunder» i prosent av «Utlån til og fordringer på kunder» ved periodens begynnelse.  

Begrunnelse: Nøkkeltallet gir informasjon om aktiviteten og veksten i bankens utlånsvirksomhet.  

Innskuddsvekst i %
Definisjon: Periodens endring i «Innskudd fra kunder» i prosent av «Innskudd fra kunder» ved periodens begynnelse.  

Begrunnelse: Nøkkeltallet gir informasjon om aktiviteten og veksten i innskuddsvirksomheten som er en viktig del av finansieringen av konsernets utlånsvirksomhet.  

Pris/Bokført verdi (P/B)  
Definisjon: Børskurs på bankens egenkapitalbevis (MORG) dividert med bokført verdi pr egenkapitalbevis for konsernet.  

Begrunnelse: Nøkkeltallet gir informasjon om den bokførte verdien per egenkapitalbevis sett opp mot børskursen på et gitt tidspunkt. Dette gir regnskapsbrukeren mulighet til å vurdere rimeligheten av børskursen til egenkapitalbeviset.  

Bokført verdi pr egenkapitalbevis  
Definisjon: Summen av egenkapitalen som tilhører eierne av bankens egenkapitalbevis (egenkapitalbeviskapitalen, overkursfondet, utjevningsfondet og egenkapitalbeviseiernes andel av annen egenkapital, inkl. avsatt utbytte) dividert på antall utstedte egenkapitalbevis.  

Begrunnelse: Nøkkeltallet gir informasjon om verdien av bokført egenkapital pr egenkapitalbevis. Dette gir regnskapsbrukeren mulighet til å vurdere rimeligheten av børskursen til egenkapitalbeviset. Nøkkeltallet er beregnet som egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen ved utløpet av perioden dividert på antall egenkapitalbevis.  

Belåningsgrad/LTV (Loan to value)  
Definisjon: Gjennomsnittlig lånebeløp på utlån til kunder dividert på gjennomsnittlig markedsverdi på sikkerhetsstilte eiendeler.  

Begrunnelse: Nøkkeltallet gir informasjon om belåningsgraden i utlånsporteføljen og er relevant for å vurdere tapsrisikoen i denne.