Trond Lars Nydal

Administrerende direktør

Regionens medspiller – gjennom 175 år

I 2018 var det 175 år siden den første banken i det som i dag utgjør Sparebanken Møre ble etablert. Jubileet har gitt oss en anledning til å dykke ned i historien, reflektere over utviklingen – og ikke minst markere jubileet sammen med lokalsamfunnet vårt.

Historien forteller om en næring som har vært i endring gjennom alle tider. Historien bekrefter også at Sparebanken Møre har hatt evne til å tilpasse seg både konjunktursvingninger, nye kundebehov og teknologisk utvikling. Ved inngangen til 2019 er det en solid og godt forberedt bank som er klar for fortsettelsen.


Attraktivt kompetansemiljø
I dag er Sparebanken Møre en av få banker som er selvstendige, uten tilhørighet til etablerte alliansenettverk. Helt siden starten har vi stått støtt ved vår contract-banking-filosofi. Denne gir oss fleksibilitet til å velge drift og utvikling i egen regi – eller sammen med partnere der vi anser det som det beste for kundene og banken. Modellen har gitt oss tilgang til både spisskompetanse og nettverk, samtidig som den har stilt høye krav til organisasjonen vår. Jeg tror begge deler har vært avgjørende for bankens positive utvikling. 

For å vurdere og prioritere kreves høy kompetanse. Banken har over tid etablert en sterk kultur for kompetansebygging og medarbeiderutvikling, for å gjøre laget vårt best mulig rustet til å ta kloke beslutninger. Som selvstendig aktør har vi et bredt spekter av fagmiljøer og spisskompetanse internt, og vi opplever stor interesse rundt kompetansemiljøet vårt. Bare i 2018 ansatte vi 19 nye medarbeidere som på hver sin måte bidrar til å videreutvikle banken. 


Sterk finansiell posisjon

Skal vi være en konkurransedyktig bank for kundene, må vi lykkes med lønnsom, effektiv og solid bankdrift. Tallene for 2018 viser en organisasjon som øker verdiskapningen og har kontroll på kostnadene, samtidig som vi satser betydelig på organisasjonsutvikling og ny teknologi. 

Banken har sterk soliditet, og dermed gode forutsetninger for videre vekst og utvikling. I desember 2018 vedtok Finanstilsynet å redusere bankens Pilar 2-krav fra 1,8 til 1,7 prosent med virkning fra 31.3.2019. Samtidig bekreftet ratingbyrået Moodys bankens høye kredittverdighet i sin halvårlige kredittvurdering. Analysen slår fast at bankens A2-rating med stabile utsikter blir opprettholdt.

Høy innskuddsdekning, god rating og en forvaltningskapital på 71 mrd. kroner gjør oss til en sentral og konkurransedyktig kapitalkilde i området vårt.


Pådriver og deltaker

For å utvikle oss, er vi avhengige av å oppfatte behov og forventninger fra omgivelsene våre. Vi opererer i et område som har kultur for å skape noe, og vi har et klart mål om å være både pådriver og deltaker i denne kulturen. I 2018 kan vi se tilbake på flere samarbeid som ble etablert med mål om å skape sterke kompetansemiljø, lokal næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn. 

Alle kan ikke nevnes her, men vi kan blant annet trekke fram TEFT-lab, som vi åpnet sammen med NTNU i Ålesund i mai. Her har vi etablert et sterkt fagmiljø for nyskaping, finans og teknologi som skal komme hele regionen til gode. I august fikk nobelprisvinner May Britt Moser æren av å åpne fylkets første Newtonrom ved NMK i Ålesund. Banken har bidratt til å realisere prosjektet, som gir elever i barne-, ungdoms- og videregående skole læreplanbasert undervisning i realfag og teknologi ved hjelp av nye og spennende virkemidler. I desember ble det videre klart at banken er med på Nye Ålesund kommunes Smart City-satsing, som skal bidra til bedre livskvalitet for innbyggerne og økt verdiskaping for lokalt næringsliv. 

For å bidra til næringsutvikling, har vi også et klart mål om å støtte gründerskap på Nordvestlandet. Et konkret tiltak er kompetansereisen Næringsteft, hvor banken legger til rette for påfyll av kunnskap, utfordringer og nettverk, mens gründerne bidrar med utvikling og entreprenørskap som kan tilføre regionen vår nye arbeidsplasser. Hele 100 gründerteam meldte seg da vi annonserte andre runde av Næringsteft høsten 2018. Det gjør meg både optimistisk og stolt på vegne av regionen.


Stolt av historien vår

Herrøe og Røvde Sparebank representerte starten i 1843, og i dag – 175 år senere, er Sparebanken Møre den største banken i fylket, med 28 kontor i 24 kommuner i Møre og Romsdal. 

Lokal tilstedeværelse og et sterkt samfunnsengasjement har vært en grunnmur i bankens virksomhet helt siden starten. Når vi skulle feire 175 års-jubileet vårt, var det derfor helt naturlig å inkludere omgivelsene våre i markeringen. I tillegg til å gi en gave på 175.000 kroner til et godt formål i alle de 24 kommunene vi har kontor, inviterte vi også lokalbefolkningen til storstilt bursdagsfest i både Ålesund og Molde. 

Gjennom alle disse årene har vi fått ta del i tusenvis av drømmer og livshendelser. Vi har erfart at ideer som har blitt født rundt kjøkkenbordet eller i fjøresteinene har blitt til store bedrifter. Vi har sett bygd og by vokse seg sterkere og stoltere – og ikke minst har vi følt stolthet av å være del av en region som er kjent for pågangsmot, iherdighet, utholdenhet og skaperglede. 

Vi er stolte av historien vår, takknemlige for tilliten – og vi ser fram til fortsettelsen. 


Trond Lars Nydal
Adm. direktør