Resultat

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20162017Beløp i mill. kronerNote20172016
  Renteinntekter av:   
3931Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 4857
1 6601 677Utlån til og fordringer på kunder18 23 1 1541 170
8479Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 8686
1 7831 787Renteinntekter15 1 2881 313
  Rentekostnader på:   
819Gjeld til kredittinstitusjoner 2011
261261Innskudd fra og gjeld til kunder18 23 261261
333317Utstedte sertifikater og obligasjoner 7699
7163Ansvarlig lånekapital 6371
2827Andre rentekostnader 2728
701687Rentekostnader15 447470
1 0821 100Netto renteinntekter19 841843
281242Andre driftsinntekter20 423466
335335Lønn m.v.23 24 322322
124128Administrasjonskostnader21 22 127123
459463Lønn og generelle administrasjonskostnader 449445
3231Av- og nedskrivninger og verdiendringer på ikke-finansielle eiendeler21 25 26 2726
9596Andre driftskostnader18 21 22 23 9593
777752Resultat før tap 693745
2213Tap på utlån, garantier m.v.4 7 8 9 1621
755739Resultat før skatt19 677724
181182Skattekostnad28 133129
574557Resultat for regnskapsåret 544595
06Tilordnet fondsobligasjonseiere 60
574551Tilordnet egenkapitaleiere 538595
141141Overført til utbyttemidler for lokalsamfunnet 1) 141141
138138Utbytte på egenkapitalbevis 1) 138138
159130Overført til grunnfond 130159
156128Overført til utjevningsfond 128156
-2114Overført til annen egenkapital 00
574551Sum foreslåtte disponeringer 538595
28,8027,70Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 2)29 27,0029,85
28,8027,70Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 2)29 27,0029,85
1) Overføres til annen egenkapital inntil endelig vedtak foreligger  
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av årets resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
      
Utvidet resultat   
KONSERN  MORBANK
20162017Beløp i mill. kronerNote20172016
574557Resultat for regnskapsåret 544595
  Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
-3127Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) 27-31
  Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
-8-12Estimatavvik pensjon -12-8
23Skatteeffekt av estimatavvik pensjon28 32
537575Totalresultat for regnskapsåret 562558
06Tilordnet fondsobligasjonseiere 60
537569Tilordnet egenkapitaleiere 556558