Note 1

Generelle opplysninger

Sparebanken Møre, som er konsernets morselskap, er en sparebank registrert i Norge. Bankens egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs.

Konsernet består av morbanken Sparebanken Møre, samt datterselskapene Møre Boligkreditt AS, Møre Eiendomsmegling AS og Sparebankeiendom AS.

Konsernet Sparebanken Møre tilbyr banktjenester for personmarked og næringsliv, samt eiendomsmegling gjennom et utstrakt kontornett i Møre og Romsdal, som er definert som geografisk hjemmemarked.

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Keiser Wilhelmsgt. 29/33, Postboks 121 Sentrum, 6001 Ålesund, Norge.

Foreløpig årsregnskap ble godkjent for publisering av styret 24. januar 2018. Endelig årsregnskap er avlagt av styret 21. februar 2018.

Konsernets virksomhet er beskrevet i note 19.

 

Note 2

2.1 Regnskapsprinsippper

Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), som fastsatt av International Accounting Standards Board, og godkjent av EU pr 31. desember 2017.

Hvordan konsernets regnskapsprinsipper skal leses:
Sparebanken Møre beskriver regnskapsprinsipper og prinsippvalg i tilknytning til de aktuelle notene som prinsippene omhandler. Se tabellen under for oversikt over i hvilken note de ulike prinsippene er beskrevet, samt henvisning til aktuelle og viktige IFRS-standarder.

RegnskapsprinsippNoteIFRS-standard
NedskrivningerNote 7 Tap på utlån og garantierIAS 39, IFRS 7
Finansielle garantier og forpliktelserNote 10 ForpliktelserIAS 39, IAS 37
Finansielle derivaterNote 12.3 Finansielle derivatIAS 39, IFRS 7, IFRS 13
SikringNote 14 VerdipapirgjeldIAS 39, IFRS 7
Klassifisering av fin.instr.Note 15 Klassifikasjon av finansielle instrumenterIAS 39, IFRS 7
Amortisert kostNote 16 Finansielle instrumenter til amortisert kostIAS 39, IFRS 7
Virkelig verdiNote 17 Finansielle instrumenter til virkelig verdiIAS 39, IFRS 13, IFRS 7
DriftssegmenterNote 19 DriftssegmenterIFRS 8
InntektsføringNote 20 Andre driftsinntekterIAS 18, IAS 39
PensjonNote 24 Pensjonskostnader og -forpliktelserIAS 19
Varige driftsmidlerNote 25 Varige driftsmidlerIAS 16, IAS 36
Immaterielle eiendelerNote 26 Andre immaterielle eiendelerIAS 38, IAS 36
SkattNote 28 SkattIAS 12
EgenkapitalNote 31 Egenkapitalbevis og eierstrukturIAS 1
Hendelser etter balansedagenNote 32 Hendelser etter balansedagenIAS 10
   
   
   
   
   

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Sparebanken Møre og alle selskap der Sparebanken Møre har kontroll gjennom sitt eierskap. Et foretak er kontrollert når eier er eksponert for eller har rettigheter til avkastningen fra foretaket og har mulighet til å påvirke denne avkastningen gjennom sin innflytelse over foretaket. Dette gjelder datterselskaper spesifisert i note 18.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet.

Alle transaksjoner mellom selskaper som inngår i konsernet er eliminert i konsolideringen av konsernregnskapet. Det er brukt ensartede regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernregnskapet. Investeringer i datterselskaper er i morbankens regnskap vurdert til kost. Oppkjøpsmetoden er brukt ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter. Anskaffelseskost ved et oppkjøp er målt som virkelig verdi av avgitte eiendeler, utstedte egenkapitalinstrumenter og overtatt gjeld. Identifiserbare kjøpte eiendeler, og overtatt gjeld og gjeldsforpliktelser er målt til virkelig verdi på oppkjøpsdato. Anskaffelseskost utover virkelig verdi av konsernets eierandel av identifiserte netto eiendeler er i tråd med IFRS 3 klassifisert som goodwill. Transaksjonskostnader ved oppkjøp resultatføres etter hvert som de påløper. 

Midlertidig overtatte andeler i forbindelse med sikring av engasjement konsolideres ikke, men behandles som holdt tilgjengelig for salg med verdiendring over resultatet. 

Endringer i regnskapsprinsipper og presentasjon (klassifiseringer)
Det foreligger ingen vesentlige endringer i regnskapsprinsipper for 2017.

Nye eller endrede standarder
Konsernet har ikke implementert noen vesentlige nye eller endrede standarder/fortolkninger i 2017.

Fremtidige standarder
Standardene og fortolkningene som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av konsernregnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem i tid er oppgitt under. Konsernets intensjon er å implementere de relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at EU godkjenner endringene før avleggelse av konsernregnskapet.  

• IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 introduserer en forretningsorientert modell for klassifisering og måling av finansielle eiendeler, en forventet tapsmodell for nedskrivninger og en ny generell modell for sikringsbokføring. Standarden erstatter dagens krav til disse områdene i IAS 39. Standarden er godkjent av EU og har pliktig ikrafttredelsestidspunkt 1. januar 2018. Se note 2.6 for informasjon og spesifikasjon av effektene av implementeringen for Sparebanken Møre. 

Følgende nye standard med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt forventes ikke å ha vesentlig betydning for konsernet Sparebanken Møre:  

• IFRS 15 Inntektsføring
Den nye standarden IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder skisserer en helhetlig modell for regnskapsføring av inntekter basert på kontrakter med kunder, og vil erstatte nåværende inntektsføringsstandarder og fortolkninger innenfor IFRS, som for eksempel IAS 18 Driftsinntekter. Den nye standarden trer i kraft 1. januar 2018. Standarden gjelder ikke for finansielle instrumenter, forsikringsavtaler eller leiekontrakter. Den nye standarden vil ikke ha vesentlig betydning for konsernets regnskaper, kapitaldekningen eller store engasjementer.  

• IFRS 16 Leieavtaler
Denne standarden erstatter eksisterende IFRS-standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens prinsipper. Bokføringskravene for utleier er uforandret. Den nye standarden trer i kraft for regnskapsår som begynner 1. januar 2019 eller senere. Tidlig implementering er tillatt. Sparebanken Møre har på nåværende tidspunkt ikke tenkt å anvende denne standarden på et tidligere tidspunkt. Konsernets nåværende vurdering er at den nye standarden vil påvirke bokføring av leie av eiendom, som i hovedsak vil påvirke konsernets balanse. 

Årlig forbedringsprosjekt
IASB har i sine årlige forbedringsprosjekter gjort mindre endringer i en rekke standarder. Ingen av disse endringene er vurdert å ha vesentlige betydning for den finansielle stilling eller resultat for konsernet Sparebanken Møre.  

2.2 Valuta
Konsernet presenterer sitt regnskap i norske kroner (NOK). Morbanken med datterselskaper har NOK som funksjonell valuta.

Alle pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kurser fra Norges Bank pr. 31.12.2017. Løpende inntekter og utgifter er omregnet til transaksjonstidspunktenes valutakurs, og valutakursendringer er resultatført løpende i regnskapsperioden.  

2.3 Skjønnsmessige vurderinger ved bruk av regnskapsprinsipp
Finansielle eiendeler og forpliktelser henføres til ulike kategorier i IAS 39 som etterfølgende styrer målingen i balansen. Banken har klare rutiner for denne kategoriseringen, og prosessen krever normalt bare begrenset bruk av skjønn.

2.4 Bruk av estimater og skjønnsmessige vurderinger ved utarbeidelsen av årsregnskapet
Utarbeidelse av årsregnskapet i overensstemmelse med enkelte IFRS regnskapsstandarder krever at ledelsen i noen tilfeller benytter skjønnsmessige estimater og forutsetninger. Vurderingene er basert på historisk erfaring og forutsetninger som ledelsen mener er rimelige og fornuftige. Estimatene og forutsetningene som ligger til grunn, påvirker de rapporterte beløp på eiendeler, gjeld og poster utenom balansen, samt inntekter og kostnader i de presenterte årsregnskapene. Det er risiko for at faktiske resultater senere, til en viss grad, kan avvike fra estimater og forutsetninger som er lagt til grunn.

Enkelte regnskapsprinsipper anses som spesielt viktige for å belyse konsernets finansielle stilling fordi det kreves at ledelsen gjør vanskelige eller subjektive vurderinger og fastsetter estimater som i hovedsak relaterer seg til saker som er usikre i utgangspunktet. 

Ledelsen gjør vurderinger ved valg og anvendelse av regnskapsprinsipper. Selskapets finansielle eiendeler og forpliktelser allokeres til ulike kategorier i henhold til IAS 39. Normalt er det lite skjønnsutøvelse i denne sammenheng. Det vises til note 15 for måleprinsippene.

Ledelsen vurderer at de viktigste områdene som det er knyttet kritiske estimater og forutsetninger til er:

Nedskrivning på utlån
Konsernet gjennomgår låneporteføljen minst hvert kvartal. Engasjement blir gjennomgått individuelt og vurdert nedskrevet når objektive bevis for verdifall foreligger eller senest ved mislighold over 90 dager. Det gjennomføres videre nedskrivningsvurderinger for grupper av utlån. Det vises til note 7 for ytterligere beskrivelse av prinsipper og metodikk. Det foreligger retningslinjer for gjennomføring av vurdering av fremtidige kontantstrømmer. Vesentlige engasjement gjennomgås av sentrale kredittmiljøer i banken før endelig beslutning fattes.

I forbindelse med nedskrivningsvurderinger skal alle kontantstrømmer på engasjementene i prinsippet identifiseres, og det skal gjøres en vurdering av hvilke kontantstrømmer som er utsatte. Med bakgrunn i det store antall engasjementer som er gjenstand for vurdering både på individuelt nivå og gruppenivå, må slike beregninger skje med utgangspunkt i tilnærminger og erfaringstall.

Virkelig verdi på finansielle instrumenter – herunder derivater
For finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked benyttes ulike verdsettelsesmetoder for å fastsette virkelig verdi. Ytterligere informasjon, samt beskrivelse av teknikkene gis i note 17. Det henvises også til notene 11-16 som omhandler finansielle instrumenter.  

Pensjonsforpliktelser
Nåverdien av pensjonsforpliktelser avhenger av flere faktorer som fastsettes ved bruk av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Enhver endring i disse forutsetningene vil påvirke balanseført beløp for pensjonsforpliktelsen. Diskonteringsrenten fastsettes ved årsslutt. Dette er renten som benyttes for å beregne nåverdien av fremtidige nødvendige utbetalinger for å dekke pensjonsforpliktelsen. Diskonteringsrenten baseres på det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett, samt swap-rentene i interbankmarkedet for ekstrapolering av krumningen utover 10 år, slik at vi oppnår tilnærmet lik forfallstid som pensjonsforpliktelsen. Andre grunnleggende forutsetninger for pensjonsforpliktelsen er delvis basert på faktiske markedsforhold. Forutsetningene om døds- og uføreutviklingen er basert på standardiserte forutsetninger, samt andre demografiske faktorer. Tilleggsinformasjon vises i note 24.

2.5 Alternative resultatmål
Alternative resultatmål eller APM’er, er av ESMA (European Securities and Markets Authority) definert som "a financial measure of historical or future financial performance, financial position, or cash flows, other than financial measure defined or specified in the applicable financial reporting framework".

Sparebanken Møre har følgende APM’er som ikke fremgår av regnskapet med noteopplysninger:

Forvaltningskapital
Sum eiendeler

Gjennomsnittlig forvaltningskapital
Gjennomsnittlig eiendeler for året (beregnet som daglig gjennomsnitt) 

Egenkapitalforrentning
Resultat for regnskapsåret i prosent av gjennomsnittlig egenkapital i året. Fondsobligasjoner klassifisert som egenkapital er holdt utenfor beregningen.  

Kostnader som andel av inntekter
Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter

Tap i % av utlån
"Tap på utlån, garantier m.v." i prosent av "Utlån til og fordringer på kunder" i begynnelsen av regnskapsperioden

Innskuddsdekning i %
"Innskudd fra kunder" i prosent av "Utlån til og fordringer på kunder"

2.6 Implementeringseffekt av IFRS 9 pr 1.1.2018
IFRS 9 trer i kraft 1.1.2018 og erstatter da gjeldende standard IAS 39. IFRS 9 introduserer en forretningsorientert modell for klassifisering og måling av finansielle eiendeler, en forventet tapsmodell for nedskrivninger og endrede prinsipper for sikringsbokføring.

Klassifisering og måling
I henhold til klassifiserings- og målingskravene i IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres og måles til amortisert kost (AC), virkelig verdi over resultatet (FVPL) eller virkelig verdi over utvidet resultat (FVOCI). Klassifiseringen av et finansielt instrument bestemmes ut i fra forretningsmodellen for den porteføljen som instrumentet inngår i og hvorvidt kontantstrømmene bare er betaling av renter og hovedstol.

Regnskapsføringen av finansielle forpliktelser vil i hovedsak bli den samme som dagens regler i IAS 39. 

De nye reglene knyttet til klassifisering og måling vil ikke resultere i noen vesentlige endringer for konsernet sammenlignet med hvordan finansielle instrumenter måles iht. IAS 39. Målekategorien Aksjer tilgjengelig for salg med verdiendringer over utvidet resultat opphører å eksistere fra 1.1.2018. Konsernets verdiendringer på aksjer og egenkapitalinstrumenter vil bli innregnet i ordinært resultat fra dette tidspunktet. For morbanken må utlån som er klargjort for salg til Møre Boligkreditt AS klassifiseres til virkelig verdi da disse utlånene ikke holdes for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer, og verdiendringer på disse utlånene vil bli bokført over ordinært resultat og inngå i regnskapslinjen «Andre driftsinntekter». 

Nedskrivning
Etter gjeldende regler i IAS 39 skal nedskrivinger for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet. Nedskrivningsreglene i IFRS 9 er imidlertid basert på en modell for forventede kredittap ( Expected Credit Loss - ECL). Reglene i IFRS 9 vil gjelde for finansielle eiendeler som måles til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer ført i utvidet resultat. I tillegg er også lånetilsagn, finansielle garantikontrakter og leieavtalefordringer omfattet. Tap skal settes av på alle engasjement fra dag 1.

Metoden for måling av nedskrivninger for forventet tap for finansielle eiendeler i resultatregnskapet avhenger av om kredittrisikoen har økt vesentlig siden førstegangs innregning. De eiendelene som skal testes for nedskrivning deles inn i tre trinn, basert på graden av kredittforverring. Ved førstegangs innregning, og dersom kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal det foretas avsetning for 12-måneders forventet tap. Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig, skal det foretas en tapsnedskrivning lik forventet tap over hele levetiden. For individuelle nedskrivninger er det ikke endringer av betydning i regelverket fra i dag.

En viktig driver for størrelsen på nedskrivningene under IFRS 9 er den utløsende hendelsen for overføring av en eiendel fra trinn 1 til trinn 2. Avsetningene iht. IFRS 9 vil bli beregnet som sannsynligheten for mislighold (PD) multiplisert med eksponeringen ved mislighold (EAD) multiplisert med tap gitt mislighold (LGD). For eiendeler i trinn 1 vil denne beregningen bli basert på tap som vil kunne oppstå i levetiden til instrumentet som skyldes mislighold de 12 første månedene, mens den for eiendeler i trinn 2 og 3 vil være basert på den forventede løpetiden til eiendelen. For eiendeler hvor det har skjedd en vesentlig økning av kredittrisikoen har banken med dagens regler beregnet nedskrivninger basert på inntrufne tap, mens IFRS 9 krever at nedskrivninger skal beregnes basert på forventede tap over løpetiden.

Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere. En kunde migrerer fra trinn 1 til trinn 2 hvis kunden har antall dager med restanse/overtrekk > 30 eller hvis det ellers oppstår en vesentlig økning i kredittrisiko i forhold til sist gang kunden migrerte til trinn 1. Med vesentlig økning i kredittrisiko menes:  

  • PD har økt med 100 % eller mer siden kunden var ny eller siden sist kunden migrerte til trinn 1, og økning i PD er større enn 0,5 prosentpoeng – forutsatt at PD var lavere enn 1 % når kunden var ny eller sist kunden migrerte til trinn 1.  
  • PD har økt med 100 % eller mer siden kunden var ny eller siden sist kunden migrerte til trinn 1, og økning i PD er større enn 2,0 prosentpoeng – forutsatt at PD var høyere eller lik 1 % når kunden var ny eller sist kunden migrerte til trinn 1.    

I trinn 3 plasseres engasjement med objektive bevis for tapshendelser (PD = 100 %) og engasjement hvor det er inngått avtale om betalingslettelser pga. betalingsvansker.

Ved beregning av forventede tap over løpetiden under IFRS 9, inklusive trinninndelingen, skal beregningen baseres på sannsynlighetsveid fremtidsrettet informasjon. Konsernet har besluttet å anvende bransjeinndelte makroøkonomiske scenarioer for å ta hensyn til de ikke lineære aspektene ved forventede tap.

Beregningen av nedskrivningsbehovet i henhold til IFRS 9 vil kreve mer erfaringsbaserte kredittvurderinger av de rapporterende enhetene enn hva som kreves i henhold til IAS 39 i dag, hvilket innebærer en høyere grad av subjektiv vurdering. Anvendelsen av fremtidsrettet informasjon øker kompleksiteten og gjør avsetninger mer avhengige av ledelsens syn på de økonomiske utsiktene (ekspertvurderinger).

Det er forventet at nedskrivningsberegningene under IFRS 9 vil bli mer volatile og prosykliske enn under IAS 39, hovedsakelig som en følge av anvendelse av betydelig subjektivitet i fastsettelsen av de fremtidige scenarioene, samt overgang fra påløpte tap til forventet tap.

Beregning av forventede tap for konsernet Sparebanken Møre pr 1.1.2018 medfører en økning i totale tapsnedskrivninger på 7 mill. kroner, mens morbanken vil få en reduksjon på 13 mill. kroner, se oversikt i tabell under.

Konsernets egenkapital vil 1.1.2018 bli belastet med 6 mill. kroner etter skatt som følge av ikrafttredelsen av IFRS 9, mens morbankens egenkapital vil bli godskrevet med 10 mill. kroner, se oversikt i tabell under.

Implementeringen av IFRS 9 vil ikke ha noen effekt på konsernets eller morbankens ansvarlige kapital ettersom forventet tap i henhold til kapitaldekningsregelverket allerede overstiger forventet tap i henhold til IFRS 9. Sparebanken Møre vil derfor ikke ha behov for å benytte seg av overgangsregelen.   

Sikringsbokføring

IFRS 9 gir nye prinsipper for sikringsbokføring med formål at regnskapet bedre skal reflektere bankens risikostyringsaktiviteter. Finansielle sikringsforhold som i dag tilfredsstiller reglene for sikringsbokføring i henhold til IAS 39 vil bli videreført med den nye standarden. Verdiendring på konsernets basisswaper som inngår i sikringsforhold, har til og med 31.12.2017 blitt innregnet i ordinært resultat. Fra og med 1.1.2018 vil verdiendringer på basisswaper som skyldes endringer i basisspreader, bli regnskapsført i utvidet resultat som en sikringskostnad (cost of hedging).

Implementeringseffekter for Sparebanken Møre
Følgende tabeller viser effekten av implementering av IFRS 9 på bankens og konsernets balanse og opptjent egenkapital, inkludert effekten av å erstatte inntrufne tapsberegninger i henhold til IAS 39 med forventede tapsberegninger i henhold til IFRS 9.  

Følgende tabell viser en avstemming av balanseførte beløp i henhold til IAS 39 mot balanseførte beløp i henhold til IFRS 9 pr 1.1.2018:
       
 IAS 39  IFRS 9
 KategoriBeløpReklassifiseringRemålingBeløpKategori
KONSERN 31.12.2017 forventet tap01.01.2018 
       
Finansielle eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges BankL & R - AC637  637AC
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjonerL & R - AC1 295  1 295AC
Utlån til og fordringer på kunderL & R - AC52 944 -752 937AC
Utlån til og fordringer på kunderFVPL3 923  3 923FVPL
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirerFVPL6 096  6 096FVPL
Finansielle derivaterFVPL1 004  1 004FVPL
Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatetFVPL0188 188FVPL
Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salgAFS188-188 0FVOCI
       
       
 IAS 39  IFRS 9
 KategoriBeløpReklassifiseringRemålingBeløpKategori
MORBANK 31.12.2017 forventet tap01.01.2018 
       
Finansielle eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges BankL & R - AC637  637AC
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjonerL & R - AC2 497  2 497AC
Utlån til og fordringer på kunderL & R - AC31 909-3 2511328 671AC
Utlån til og fordringer på kunderFVPL3 9233 251 7 174FVPL
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirerFVPL6 461  6 461FVPL
Finansielle derivaterFVPL564  564FVPL
Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatetFVPL0188 188FVPL
Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salgAFS188-188 0FVOCI
Følgende tabell viser en avstemming av totale tapsnedskrivninger i henhold til IAS 39 mot nedskrivninger for forventet tap under IFRS 9:
    
KONSERNTapsnedskrivninger i henhold til IAS 39 pr 31.12.2017RemålingForventet tap i henhold til IFRS 9 pr 1.1.2018
Nedskrivninger på:   
Utlån og fordringer i henhold til IAS 39/finansielle eiendeler til amortisert kost i henhold til IFRS 93367343
 3367343
    
Foretatt beregning av forventet tap for konsernet Sparebanken Møre pr 1.1.2018 medfører en økning av konsernets tapsnedskrivninger med 7 mill. kroner.
    
    
MORBANKTapsnedskrivninger i henhold til IAS 39 pr 31.12.2017RemålingForventet tap i henhold til IFRS 9 pr 1.1.2018
Nedskrivninger på:   
Utlån og fordringer i henhold til IAS 39/finansielle eiendeler til amortisert kost i henhold til IFRS 9334-13321
 334-13321
    
Foretatt beregning av forventet tap for morbanken Sparebanken Møre pr 1.1.2018 medfører en reduksjon av morbankens tapsnedskrivninger med 13 mill. kroner.
Effekten av overgang til IFRS 9 på opptjent egenkapital er som følger: 
   
KONSERN MORBANK
   
 Verdireguleringsfond 
78Utgående balanse i henhold til IAS 39 (31.12.2017)78
-78Reklassifisering av finansielle instrumenter fra tilgjengelig for salg til virkelig verdi over ordinært resultat-78
0Åpningsbalanse i henhold til IFRS 9 (1.1.2018)0
   
 Opptjent egenkapital 
4 312Utgående balanse i henhold til IAS 39 (31.12.2017)4 091
78Reklassifisering av finansielle instrumenter fra tilgjengelig for salg til virkelig verdi over ordinært resultat78
-7Endring i tapsnedskrivninger ved overgang til IFRS 913
1Skatteeffekt av endrede tapsnedskrivninger-3
4 384Åpningsbalanse i henhold til IFRS 9 (1.1.2018)4 179
   
-6Total endring i egenkapital som følge av ikrafttredelse av IFRS 910
   
Konsernets egenkapital blir belastet med 6 mill. kroner etter skatt som en konsekvens av implementeringen av IFRS 9, mens morbankens egenkapital øker med 10 mill. kroner etter skatt.
   
Implementeringen av IFRS 9 vil ikke ha noen effekt på konsernets eller morbankens anvarlige kapital ettersom forventet tap i henhold til kapitaldekningsregelverket allerede overstiger forventet tap i henhold til IFRS 9.
 

Note 3

Risikostyring

Strategi
Sparebanken Møres langsiktige strategiske utvikling og måloppnåelse støttes ved god risiko- og kapitalstyring. Overordnet formål med risikostyring og kontroll er å sikre at man oppnår de fastsatte mål, sikre effektiv drift, håndtering av risikoer som kan hindre oppnåelse av forretningsmessige mål, sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet, og sikre at konsernet opererer i samsvar med relevante lover, regler og interne retningslinjer. Å ta risiko er et grunnleggende trekk ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring er således et sentralt område i den daglige driften og i styrets løpende fokus.

Styret i Sparebanken Møre har vedtatt overordnede retningslinjer for styring og kontroll i konsernet, samt risikopolicy. Konsernet skal ha lav til moderat risikoprofil, hvor inntjeningen skal være et produkt av kunderelaterte aktiviteter, og ikke finansiell risikotaking. Det er videre vedtatt egne policyer for hvert vesentlige risikoområde; kredittrisiko, motpartsrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Risikostrategiene vedtas av styret, og revideres minimum årlig eller når spesielle forhold skulle tilsi det. Konsernet har etablert en oppfølgings- og kontrollstruktur som skal sørge for at strategisk plans overordnede rammeverk blir overholdt.

Bedriftskultur, organisering og ansvar

Risikostyringsprosessen er fundert på bankens og konsernets bedriftskultur. Denne inkluderer ledelsesfilosofi, lederstil og menneskene i organisasjonen. De ansattes integritet, verdigrunnlag og etiske holdninger er fundamentale elementer i en velfungerende bedriftskultur. Velutviklede kontroll- og styringstiltak kan ikke kompensere for en dårlig bedriftskultur. Med bakgrunn i dette har Sparebanken Møre etablert klare etiske retningslinjer og et tydelig verdigrunnlag som er godt kommunisert i hele organisasjonen.

Sparebanken Møre legger vekt på uavhengighet i risikostyringen. Ansvaret for, og gjennomføringen av risikostyring og kontroll er derfor delt mellom styret, ledelsen og ulike forretningsenheter/operative ledere.

Styret i Sparebanken Møre har det overordnede ansvaret for å påse at banken og konsernet har en kapitaldekning som er tilstrekkelig ut fra ønsket risiko og konsernets virksomhet, samt sørge for at Sparebanken Møre er tilstrekkelig kapitalisert ut fra regulatoriske krav. Styret skal videre påse at risikostyringen og internkontrollen er god og systematisk, og at dette er etablert i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter, pålegg, eksterne og interne retningslinjer. Styret fastsetter videre prinsippene og retningslinjene for risikostyring og internkontroll for de ulike aktivitetsnivåene, og reviderer og vedtar jevnlig, og minst årlig, ulike strategier og retningslinjer for risikostyringen.

Revisjons- og risikoutvalget velges av og blant styrets medlemmer. Utvalgene er underutvalg av styret, hvis formål er å foreta mer grundige vurderinger av utpekte saksområder og rapportere resultatet til styret. Revisjons- og risikoutvalget skal se til at institusjonen har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon og en tilfredsstillende regnskapsrapportering og risikohåndtering i samsvar med lover og forskrifter.

Administrerende direktør har ansvar for at det er etablert en forsvarlig risikostyring og internkontroll på basis av vurderinger, prinsippfastsettelse og retningslinjer fastsatt av styret. Administrerende direktør er ansvarlig for at det etableres et godt kontrollmiljø på alle nivå i banken, og skal gjennomføre en løpende oppfølging av endringer i bankens risikoer, og påse at disse er forsvarlig ivaretatt i samsvar med styrets retningslinjer. Administrerende direktør skal sørge for at bankens risikostyring og internkontroll er dokumentert i henhold til gjeldende lover, regler, forskrifter og vedtekter, og skal minst én gang i året utarbeide en samlet vurdering av risikosituasjonen, som skal forelegges styret til behandling.

Avdeling Risikostyring har ansvar for å utarbeide systemer, retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, måle, rapportere og følge opp bankens viktigste iboende risikoer. Avdelingen har ansvaret for å sørge for at Sparebanken Møres totale risikoeksponering blir rapportert til administrerende direktør og styret, herunder resultater av gjennomførte stresstester. Videre har avdelingen det koordinerende hovedansvaret for konsernets IRB-system. Funksjonen er en sentral premissleverandør og rådgiver i strategiprosessen knyttet til risikovurderinger, risikotoleranse og operasjonalisering av bankens overordnede mål med hensyn til risikoer. Avdelingen har også ansvar for å lede årlig ICAAP-arbeid. Avdelingen inngår i Seksjon Risikostyring og Compliance som rapporterer direkte til administrerende direktør.

I henhold til krav i finansforetaksloven har Sparebanken Møre en compliance-funksjon. Sparebanken Møres styre vedtar årlig egen complianceinstruks, og det utarbeides en årlig arbeids- og handlingsplan for funksjonen. Avdelingen har ansvar for å koordinere årlig internkontrollbekreftelser fra de operative lederne. Compliance-ansvarlig rapporterer til Sparebanken Møres administrerende direktør, men er organisatorisk underlagt leder for Seksjon Risikostyring og Compliance.

Avdelingene Økonomi og Regnskap har ansvaret for konsernets samlede økonomistyring/-rapportering og regnskapsrapportering, og inngår i Seksjon Økonomi, Regnskap og Eiendom.

Sparebanken Møres operative ledere på vesentlige virksomhetsområder skal aktivt engasjere seg i prosessen rundt vurderingen av om etablert risikostyring og internkontroll blir gjennomført som forutsatt. Det legges til grunn at ledere på alle plan i organisasjonen overvåker vedtatte kontrolltiltak innenfor sitt ansvarsområde.

Sparebanken Møres kredittkomité behandler større engasjement og saker av spesiell karakter, og skal avgi en uavhengig innstilling til fullmaktshaver. Kredittkomiteen legger særskilt vekt på å avdekke risiko i tilknytning til den enkelte søknad og gjennomfører en egen vurdering av kredittrisiko. I tillegg til dette vurderes om det enkelte engasjement er i henhold til konsernets kredittrisikostrategi, kredittpolitikk, bevilgningsreglement og kredittbehandlingsrutiner.

Internrevisor er en overvåkningsinstitusjon som, uavhengig av administrasjonen for øvrig, foretar systematiske risikovurderinger, kontroller og undersøkelser av Sparebanken Møres internkontroll for å vurdere om den virker hensiktsmessig og betryggende. Bankens styre godkjenner internrevisjonens ressurser og årsplaner. Internrevisor skal også diskutere plan og omfang av revisjonsarbeidet med revisjons- og risikoutvalget. Internrevisjonen i Sparebanken Møre er utkontraktert til BDO.

Rapportering

Sparebanken Møre har fokus på korrekt, fullstendig og tidsriktig rapportering av risiko- og kapitalforhold. Med bakgrunn i dette er det etablert flere ulike periodiske rapporteringer som er rettet mot bankens ledergruppe og styret, samt rapporteringer som er rettet ut mot de enkelte segmenter og avdelinger, herunder også mot kundeansvarlige. De mest vesentlige rapporteringene som utarbeides gjennom året angis nedenfor:

ICAAP gjennomføres og rapporteres minst årlig. Styret tar aktivt del i gjennomgangen og etablerer eierskap til prosessen, blant annet gjennom ICAAPs sentrale rolle i langsiktig strategisk plan. Det er utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet med ICAAP i Sparebanken Møre. ICAAP gjennomgås i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalget og i styret.

Balansert Målstyringsrapport (BMS) utarbeides hver måned og synliggjør status og utvikling på de viktigste faktorene for Sparebanken Møres måloppnåelse. Rapporten oversendes til banksjefene og bankens ledergruppe, og er en integrert del av den økonomiske rapporteringen til styret.

Risikorapport utarbeides månedlig. Denne er et sentralt element i Sparebanken Møres løpende oppfølging av risikobildet. Risikorapport etter påfølgende kvartalsslutt er også utvidet med utfyllende kommentarer fra ulike fagmiljø i konsernet. Rapporten behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Internkontrollrapportering utarbeides årlig. I denne gjennomføres det en vurdering av om internkontrollen er tilstrekkelig i forhold til risikotoleransen som omfatter vurdering og kommentarer til eget arbeid med internkontrollen, gjennomgang av alle viktige risikoområder, vurdering av egen etterlevelse av eksternt og internt regelverk, samt foreslåtte og planlagte forbedringstiltak. Internkontrollrapporteringen behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Compliancerapporter utarbeides periodisk, og inneholder elementer knyttet til vurdering av compliancerisiko og kontroll, testing av etterlevelse og resultat av tester, revurderinger og plan for implementering av retningslinjer, oppfølging av merknader fra ekstern og intern revisor, oppfølging av merknader fra Finanstilsynet, avvikshåndtering internkontroll mv. Compliancerapporter behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Rapporter fra ekstern og intern revisor behandles av bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og styret. Både intern og ekstern revisor har jevnlige møter med revisjons- og risikoutvalget.

Rapportering om utlån til boligformål utarbeides kvartalsvis for bankens styre.

Rapporteringsportal er etablert i Sparebanken Møre hvor hver enkelt medarbeider med kundeansvar har tilgang til rapporter som viser status og utvikling i sin porteføljes kredittrisiko. Portalen er hierarkisk oppbygd slik at ledelsen i Sparebanken Møre kan følge utviklingen innenfor sitt ansvarsområde. Rapporteringene benyttes også til analyser av kunder, porteføljer og bransjer. Portalen gir videre kundeansvarlige oversikt over kunders posisjoner og rammer relatert til eksponering i finansielle instrument.

Økonomi- og regnskapsrapporter utarbeides månedlig, herunder månedlig beregning av nedskrivningsbehov. Rapporteringen behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Kapitalstruktur

Sparebanken Møres kapital er sammensatt ut fra flere hensyn. De viktigste er konsernets størrelse, det internasjonalt rettede næringslivet i Møre og Romsdal og et stabilt marked for langsiktig funding ved behov. Videre er konsernets langsiktige strategiske plans innvirkning vesentlig i forhold til hvilken kapitalstruktur Sparebanken Møre skal ha.

Vurdering av risikoprofil, kapitalbehov og lønnsomhet bygger til en hver tid på Sparebanken Møres langsiktige strategiske plan. Det gjennomføres en beregning av konsernets kapitalbehov minst ved årlig ICAAP. Sparebanken Møre skal ha et kapitaliseringsnivå som samsvarer med konsernets aksepterte risikotoleranse.  Gjennom ICAAP klargjøres samtidig alternativer som konsernet kan gjennomføre dersom kapitaldekningen kommer under stress. Alternativene listes i prioritert rekkefølge, med beskrivelse av tiltak, samt angivelse av planlagt iverksettelse om nødvendig.

Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på egenkapitalen. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes til utbyttemidler, tilpasses egenkapitalsituasjonen. Sparebanken Møres resultatdisponeringer skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

Kapitaldekningsregelverket

Kapitaldekningsregelverket har som formål å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom mer risikosensitivt kapitalkrav, bedre risikostyring og kontroll, tettere tilsyn og mer informasjon til markedet.

Kapitaldekningsforskriften bygger på tre pilarer:

• Pilar I – Minimumskrav til ansvarlig kapital

• Pilar II – Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging (ICAAP)

• Pilar III – Offentliggjøring av informasjon

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til grunnleggende IRB-metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden. Styret i Sparebanken Møre legger til grunn at konsernet skal være godt kapitalisert, både under lavkonjunkturer og høykonjunkturer. Kapitalvurderinger (ICAAP) gjennomføres årlig, og konsernets kapitalstrategi er basert på risiko i virksomheten, hvor effekten av ulike stresscenarioer er tatt hensyn til.

Det vises også til note 30 Kapitaldekning for ytterligere beskrivelser, samt kommentarer relatert til endringer i regelverket.

Risikoeksponering og strategisk risikostyring

Sparebanken Møre eksponeres for flere ulike typer risikoer. De viktigste risikogruppene er:

• Kredittrisiko: Konsernets største risikoområde. Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Inkludert i dette risikoområdet er også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko.

• Markedsrisiko: Risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser og renter.

• Likviditetsrisiko: Risiko for at konsernet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid.

• Operasjonell risiko: Risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser.

Sparebanken Møre forsøker å ta hensyn til samspillet mellom de ulike risikoområdene ved fastsettelse av risikotoleranse for de ulike risikoområdene. Overordnet er det de interne forhold, rammebetingelser, kundegrunnlag mv. i konsernet som danner grunnlag for hvilken overordnet risikoeksponering man ønsker å legge til grunn.

Basert på evaluering av risikoprofil, styring og kontroll legger Sparebanken Møre følgende overordnet risikotoleranse til grunn for de ulike risikoområdene:

• Kredittrisiko: Det aksepteres moderat til betydelig risiko

• Markedsrisiko: Det aksepteres lav risiko

• Likviditetsrisiko: Det aksepteres moderat risiko

• Operasjonell risiko: Det aksepteres lav til moderat risiko

Konsernets risiko tallfestes blant annet gjennom beregninger av forventet tap og behov for økonomisk kapital for å kunne dekke uventede tap. Det beregnes forventet tap og økonomisk kapital for alle hovedgrupper av risiko, og for ulike forretningsområder i konsernet. Forventet tap beskriver det beløpet man statistisk sett må forvente å tape i løpet av en periode på 12 måneder. Økonomisk kapital beskriver hvor mye kapital konsernet mener er nødvendig for å dekke den faktiske risikoen konsernet har pådratt seg. Det er lagt til grunn statistiske metoder for beregning av økonomisk kapital. Det vises for øvrig til note 30 Kapitaldekning for ytterligere kommentarer vedrørende økonomisk kapital.

Kredittrisiko

Kredittrisiko representerer Sparebanken Møres største risikoområde. Inkludert i dette risikoområdet inngår også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko. Konsernet eksponeres for denne risikoformen gjennom utlån til privatmarkeds- og næringslivskunder, samt gjennom aktiviteter i Sparebanken Møres Seksjon Treasury & Markets.

Kredittrisikostrategien revideres og vedtas årlig av styret. Strategien fokuserer på risikosensitive rammer som er satt sammen slik at de på en mest hensiktsmessig og effektiv måte styrer konsernets risikoprofil på kredittområdet. Videre er det etablert rammer, retningslinjer og fullmaktsreglement som bygger opp under Sparebanken Møres kredittrisikostrategi og langsiktige strategiske plan.

Sparebanken Møres kjerneverdier er ”Engasjert, Nær og Solid”. Disse verdiene skal reflekteres i alle kontaktpunkt med markedet, skape merverdi for kundene og bidra til å skape en positiv oppfatning av Sparebanken Møre. Kredittpolitikken skal videre fremme en kredittkultur der kredittverdighet sees i et langsiktig perspektiv, der generelle og bransjemessige konjunktursvingninger tas hensyn til. Sparebanken Møre skal fremstå med høy etisk standard, og skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer med tvilsomt renommé. Konsernet er åpent for alle typer kunder innenfor definerte markedsområder, og det skal ikke finne sted diskriminering basert på kundens alder, kjønn, nasjonalitet, religion eller sivil status.

Sparebanken Møres geografiske kjerneområde er Møre og Romsdal. Det er likevel adgang til å gi finansiell bistand til investeringer/etableringer utenfor kjerneområdet når dette eiermessig er knyttet til enkeltpersoner eller selskaper i/fra Møre og Romsdal. Som et ledd i en bevisst diversifisering av porteføljen i forhold til bransje eller geografisk eksponering vil det også kunne vurderes engasjement utenfor konsernets markedsområde. Ved slike tilfeller stiller konsernets strategi klare rammer for maksimalt risikonivå ved det enkelte engasjement.

Avdeling risikostyring har etablert månedlige porteføljestyringsrapporter som sikrer at eventuelle avvik fra de strategiske målene fastsatt i kredittrisikostrategien blir avdekket. Ledere for henholdsvis næringsliv og personmarked har et selvstendig ansvar for den løpende overvåkningen av status, for å avdekke avvik i forhold til de samme strategiske målene, og for å iverksette tiltak ved eventuelle avvik.

Styret er ansvarlig for konsernets innvilgelse av lån og kreditter. Innenfor visse rammer delegeres fullmakt til administrerende direktør for det operasjonelle ansvaret for beslutning i kredittsakene. Innenfor sine fullmakter kan igjen administrerende direktør videre delegere fullmakter. Bevilgningsfullmaktene er personlige og er gradert etter kriterier som størrelse på bevilgning, engasjementsgrense (NL), kundens totale lånegjeld (PM), samt risikoklasse. Fullmaktene er videre knyttet til stillingsnivå.

Sparebanken Møre benytter aktivt interne rapporter for å overvåke nivå og utvikling av konsernets kredittportefølje. Hver enkelt medarbeider med kundeansvar har tilgang til rapporter som viser status og utvikling i sin porteføljes kredittrisiko. Rapportene er hierarkisk oppbygd slik at ledelsen i banken kan følge utviklingen innenfor sitt ansvarsområde. Rapporteringene benyttes også til analyser av kunder, porteføljer og bransjer.

Konsernet har utarbeidet egne risikomodeller for næringslivssegmentet og personmarkedet som benyttes i månedlig måling og rapportering av kredittrisiko. Det er også utviklet egne søknadsscoremodeller for de to kundesegmentene som benyttes i kredittinnvilgelsesprosessen.

Det er hovedsakelig tre sentrale parametere innenfor kredittrisiko som modelleres:

1. Sannsynlighet for mislighold (PD): PD beregnes pr kunde og angir sannsynlighet for at kunden skal misligholde sitt engasjement i løpet av de neste 12 måneder. Hver kunde får beregnet sin PD basert på statistiske modeller som benytter variabler av både ekstern og bankintern informasjon, i form av både finansielle nøkkeltall og ikke-finansielle kriterier.

2. Tapsgrad ved mislighold (LGD): LGD angir hvor stor andel av engasjementet som forventes tapt ved mislighold. Vurderingene tar hensyn til verdier på kundens stilte sikkerheter, og de kostnader som vil oppstå ved inndrivelse av misligholdte engasjementer.

3. Forventet eksponering ved mislighold (EAD): EAD angir hvilken eksponering som forventes på et engasjement hvis og når dette går i mislighold.

De omtalte parameterne danner grunnlag for beregning av forventet tap (EL) og inngår i beregningen av økonomisk kapital. Ved å klassifisere kundene etter sannsynlighet for mislighold, samt beregne forventet tap og behovet for økonomisk kapital på kundenivå, får konsernet informasjon om nivået og utviklingen i den samlede kredittrisikoen i totalporteføljen. Egne migrasjonsanalyser viser utviklingen av antall kunder og EAD mellom ulike risikoklasser i ulike perioder.

Treasuryrisiko

Treasuryrisiko er en del av den totale kredittrisikoen i Sparebanken Møre. Det er definert styrevedtatte rammer for hvilken kreditteksponering konsernet kan ha innen dette området.

Kreditteksponering er knyttet til obligasjoner og sertifikat i konsernets likviditetsreserveportefølje, kortsiktige utlån til andre banker, herunder kontohold i utenlandske banker, og eksponering i forbindelse med finansielle derivater som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- og valutarisiko banken har påtatt seg. Porteføljen består av velrenommerte relasjoner i inn- og utland. Kredittkvaliteten er vurdert å være høy, hovedsakelig som følge av investeringer i utstedere med høy rating og lav kapitalvekt.

Sparebanken Møre sin policy er at spesielt i forhold til plasseringer i internasjonale banker og andre debitorer utenom Norge, skal konsernet legge til grunn vurderinger utført av de store offisielle ratingbyråene. Kredittrisikoen skal være på et minimum, men selv høyt ratede utstedere/papirer kan være utsatt for risiko. Om motparter blir satt på ”negative outlook” eller får nedgradert rating gjennomføres det en ny intern vurdering i Sparebanken Møre om eksisterende kredittlinjer. Om nødvendig skal kredittlinje, og eventuell eksponering, reduseres eller fjernes.

Treasuryrisiko sees også i sammenheng med likviditetsindikatorene LCR og NSFR. Regelverket for LCR har medført en vridning mot lavere risikovektede motparter, slik som blant annet stats- og statsgaranterte papirer, samt obligasjoner med fortrinnsrett (OmF).

I preklassifiseringen av motpartsbanker legges det vekt på å vurdere de som Sparebanken Møre har et gjensidig (resiprositet) og langt forretningsmessig forhold til. Det er i tillegg behov for å ha tilstrekkelig konkurranse om de produkter og instrumenter det handles i, samt at konsernet skal være markedsmessig og geografisk diversifisert.

Dersom det skjer endringer i rammebetingelser, marked, økonomisk utvikling eller i Sparebanken Møres aktiviteter som har vesentlig innvirkning på konsernets risikoposisjon skal det vurderes og eventuelt settes begrensninger for investeringsmulighetene. I dette ligger for eksempel å ikke investere i enkeltland, grupper av land, enkeltmotparter, motparter med visse karakteristika mv.

Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS stiller krav om inngåelse av CSA-avtale (Credit Support Annex) før derivathandel mot enhver motpart. CSA-avtaler er en del av en ISDA-avtale og bidrar til å regulere motpartsrisiko knyttet til endringer i markedsforhold. Dette gir Sparebanken Møre sikkerhet for en gitt eksponering, og avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot sine motparter. Markedsverdien av alle derivater inngått mellom Sparebanken Møre og motparten avregnes i henhold til de ulike CSA-avtalene, og motpartsrisikoen vil da i stor grad elimineres. EMIR – European Market Infrastructure Regulation – skal sikre regulering og kontroll med markedet for derivater som handles utenfor regulerte markeder gjennom krav til innberetning til transaksjonsregistre og krav til avregning (clearing) gjennom sentrale motparter (CCP). Sparebanken Møre tilpasser seg dette regelverket.

Markedsrisiko

Sparebanken Møres markedsrisiko styres gjennom definerte posisjonsrammer for hvert risikoområde. Styring av markedsrisiko er nedfelt i Sparebanken Møres markedsrisikostrategi. Strategien vedtas av styret, og gir de overordnede føringene for konsernets aktiviteter i kapitalmarkedet, herunder rammer for Sparebanken Møres samlede eksponeringer innenfor valuta, renter og aksjer.

Konsernets markedsrisiko kan splittes i følgende elementer:

• Renterisiko: Består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i rentebærende finansielle instrumenter, herunder derivater med renteinstrumenter som underliggende. Renterisiko knyttet til likviditetsporteføljen, samt sikringsforretninger knyttet til denne, vurderes særskilt og har egen risikoramme. Det vises til note 12.1 for konsernets renterisiko.

• Aksjerisiko: Består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende. Aksjer i datterselskap er ikke inkludert. Sparebanken Møre har ingen handelsportefølje. Sparebanken Møres finansielle risiko vurderes å være lav. Det vises til note 15 for konsernets aksjerisiko.

• Valutarisiko: Består av risikoen for tap når valutakursene endres. Alle finansielle instrumenter og øvrige posisjoner med valutarisiko blir inkludert i vurderingen. Valutarisiko knyttet til bankporteføljen, det vil si valutarisiko som oppstår som et resultat av sikring kundehandel, herunder utlån-/innskuddsvirksomhet, vurderes særskilt og har et eget sett av risikorammer.

Sparebanken Møres eksponering for valutarisiko fremkommer som følge av mismatch mellom underliggende forretninger og sikringsforretninger, samt nødvendig beholdning på konsernets arbeidskonti i utenlandske banker. Endringer i markedskurser medfører endringer i verdien av Sparebanken Møres valutaposisjon. Valutaposisjonen inneholder også Sparebanken Møres kassabeholdning av sedler i utenlandsk valuta. Sparebanken Møre har ikke handelsportefølje i FX-kontrakter. Sparebanken Møres valutarisiko er lav og godt innenfor de grenser som er angitt i forskrift. Det vises til note 12.2 for konsernets valutarisiko.

• Spreadrisiko: Defineres som risikoen for endringer i markedsverdi av obligasjoner og engasjementer som følge av generelle endringer i kredittspreader.

• Total markedsrisiko: Den samlede risikovurderingen fremkommer ved å sammenstille vurderingene fra områdene renter, aksjer og valuta. Finanstilsynets metodikk på dette området legges til grunn for å vurdere det samlede markedsrisikoområdet. Vurderingene baseres på tre ulike risikofaktorer:

               • Eksponering

               • Risikospredning

               • Markedslikviditet

Det tas ikke hensyn til eventuelle diversifiseringseffekter mellom aktivaklassene.

Basert på innstilling fra administrerende direktørs Balansekomité godkjenner styret hvert år en totalramme for Sparebanken Møres markedsrisiko. Rammene er tilpasset konsernets aktivitetsnivå og risikotoleranse. Ved behov kan totalrammen bli endret hyppigere enn den årlige gjennomgangen.

Total markedsrisikoramme defineres som maksimalt tap ved et stresscenario der Finanstilsynets metodikk legges til grunn. Den godkjente overordnede markedsrisikorammen delegeres til administrerende direktør, mens banksjef seksjon Treasury & Markets har forvaltningsfullmakten for den totale markedsrisikorammen. Seksjonsleder har ansvar for at forvaltningen av rammene innenfor ulike underporteføljer blir overholdt til enhver tid.

Seksjon Treasury & Markets har et selvstendig ansvar for den løpende overvåkningen av posisjoner innenfor de ulike porteføljene og følger dette opp daglig eller med den frekvens som er nødvendig i forhold til aktivitetsnivå. Avdeling risikostyring har hovedansvaret for måling, rapportering og kontroll av markedsrisikoområdet. Back-Office har ansvaret for transaksjonskontroll og prosessering av betalingstransaksjoner.

SimCorp Dimension er det bærende risk management systemet i Sparebanken Møre knyttet til markedsrisikoområdet. Systemet gir løpende status på markedsutviklingen. Alle finansielle instrumenter blir registrert i systemet og overvåket kontinuerlig. Avdeling Risikostyring er ansvarlig for at verdivurderingen av finansielle instrument er god og relevante.

Avdeling Risikostyring overvåker at rammer og strategi til enhver tid overholdes. Dersom aktiviteter overskrider rammer eller strategi er det nedfelt skriftlige rapporteringsinstrukser.

Rapportering av markedsaktiviteten inngår i Sparebanken Møres periodiske ”Risikorapport” til ledelse, revisjons- og risikoutvalg og styre. Månedlig rapporteres resultatutvikling, samt faktisk risikoeksponering innenfor hver portefølje enkeltvis og aggregert. Rapportene blir sammenholdt mot maksimal aktivitetsramme og total markedsrisikoramme (stressramme). Styret blir også hvert kvartal gitt logg over eventuelle brudd på rammer, strategi eller lov og forskrift.

Det er ikke knyttet resultatbasert avlønning til noen personer som arbeider innen markedsrisikoområdet utover det som inngår i Sparebanken Møres generelle bonusordning som omhandler, og er lik for, alle ansatte i konsernet.

Likviditetsrisiko

Likviditet kan defineres som konsernets evne til å finansiere økninger i eiendelene og innfri sine forpliktelser etter hvert som finansieringsbehovet oppstår. Sparebanken Møre er likvid når den er i stand til å innfri gjelden sin etter hvert som den forfaller.

Styring av konsernets likviditetsrisiko tar utgangspunkt i konsernets overordnede finansieringsstrategi som blir gjennomgått og vedtatt av styret minimum en gang årlig. Strategien gjenspeiler det moderate risikonivået som aksepteres for dette risikoområdet.

Konsernets likviditetsrisiko krever særskilt oppfølging. Dette skyldes konsernets særstilling som forvalter av innskuddsmidler for små og uprofesjonelle aktører, og konsernets sentrale rolle i betalingsformidlingen. Bankers forpliktelse til å motta innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, og det forhold at disse innskuddene normalt er disponible på dagen, medfører at de står ovenfor en vesentlig større likviditetsrisiko enn andre finansforetak. Myndighetenes låneordninger og sikkerhetsnett for bankene er begrunnet nettopp i disse forholdene. Kostnadene ved å redusere likviditetsrisikoen må sees i sammenheng med de fordeler lavere likviditetsrisiko gir. En grunnleggende forutsetning for å opprettholde innskyteres og andre långiveres tillit er at institusjonene alltid har tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser.

LCR måler institusjonenes evne til å overleve en stressperiode på 30 dager. LCR øker betydningen av likvide eiendeler med høy kvalitet. NSFR måler langsiktigheten i institusjonens finansiering. NSFR medfører at institusjonene i større grad må finansiere illikvide eiendeler ved hjelp av stabil og langsiktig finansiering. I den sammenheng er innskudd ikke sett på som en like stabil finansieringskilde, noe som medfører at kvaliteten på innskuddene vil få økt betydning. Dette betyr at finansinstitusjonene i større grad må finansiere seg gjennom lengre obligasjonslån.

Konsernet rapporterer også regelmessig, i henhold til rapporteringskrav, til tilsynsmyndighetene om utviklingen knyttet til likviditetsindikatorene.

Gjennom konsernets langsiktige strategiske plan, ”Møre 2021”, er det lagt en likviditetsstrategi som ivaretar struktur og volum i LCR-kravet. Kravet til likviditetsreserve utgjør 100 prosent fra og med 31. desember 2017.

Ved utgangen av 2017 utgjorde LCR-indikatoren for konsernet 159 % og NSFR 109 %. I sammensetningen av den eksterne finansieringen er det prioritert å ha en relativt høy andel med løpetid over ett år.

Likviditetsfunksjonen i Sparebanken Møre er organisert i Seksjon Treasury & Markets. Seksjonen styrer således dag til dag flyten av likvider, og har ansvaret for å dekke finansieringsbehovet i Sparebanken Møre. Utnyttelsen av boligkredittselskapet, Møre Boligkreditt AS, er herunder sentralt.

Likviditetskontrollen ivaretas både gjennom Seksjon Treasury & Markets og avdeling Risikostyring. Det skilles i denne sammenheng mellom overordnet og daglig operasjonell likviditetsstyring og -kontroll. Den daglige operasjonelle styringen ivaretas av Seksjon Treasury & Markets, mens den overordnede risikostyringen, herunder kontroll mot strategier og rammer, ivaretas av avdeling Risikostyring.

Når det oppstår unormale likviditetssituasjoner enten i markedet eller i Sparebanken Møre, skal bankens beredskapsgruppe komme sammen. Gruppen har bestått av følgende personer:

• Administrerende direktør (leder)

• Leder Seksjon Treasury & Markets

• Kommunikasjonssjef

• Leder Seksjon Økonomi, Regnskap og Eiendom

• Leder Seksjon Risikostyring og Compliance

• Leder avdeling Risikostyring

• Leder Divisjon Næringslivmarked

• Leder Divisjon Personmarked

• Daglig leder Møre Boligkreditt AS

• Leder Treasury

Styret mottar månedlige rapporter om likviditetssituasjonen hvor det inngår flere ulike nøkkeltall. I tillegg rapporteres tidlige faresignaler gjennom utvikling i soliditet, balanse- og resultatutvikling, tap/mislighold, utviklingen i cost of funds.

Likviditetsrisikoen forsøkes redusert ved en spredning av innlånene på markeder, kilder, instrumenter og løpetider. For å sørge for at konsernets likviditetsrisiko holdes på et lavt nivå skal utlån til kunder i hovedsak finansieres ved kundeinnskudd, samt langsiktig verdipapirgjeld. Arbeidet med å øke ordinære innskudd er sterkt fokusert i kundearbeidet i alle deler av Sparebanken Møre. Konsernets innskuddsdekning, innskudd fra kunder i forhold til utlån til kunder, var ved utgangen av året på 58 %.

Styret skal informeres om bankens likviditetssituasjon på månedsbasis, og umiddelbart hvis det skjer viktige endringer som kan påvirke nåværende eller framtidig likviditetssituasjon. Rapporteringen søker å identifisere likviditetssituasjon under normal drift, avdekke tidlige «faresignaler» og vurdere bankens stresskapasitet.

Møre Boligkreditt AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive som kredittforetak, og selskapet gir konsernet en økt diversifisering av dets fundingkilder. Morbanken har gjennom året overført deler av boliglånsporteføljen til kredittforetaket.

Operasjonell risiko

I operasjonell risiko ligger alle de potensielle tapskilder som er knyttet til den løpende driften av Sparebanken Møre. Konsernet har definert ulike typer operasjonell risiko inn i følgende hovedkategorier:

• Internt bedrageri

• Eksternt bedrageri

• Ansettelsesvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen

• Kunder, produkter og forretningspraksis

• Skade på fysiske eiendeler

• Avbrudd i drift og/eller systemer

• Oppgjør, levering eller annen transaksjonsbehandling

Styret i Sparebanken Møre har vedtatt at det aksepteres en lav til moderat risikoprofil knyttet til operasjonell risiko. Det er utarbeidet en egen overordnet strategi for risikoområdet, og det foreligger flere dokumenter som underbygger konsernets risikohåndtering. Disse dokumentene omhandler blant annet IKT-området, beredskapsplaner for personell og eiendom, sikkerhetshåndbok, fullmakts strukturer, etiske retningslinjer og forsikringsstrategi. Videre er det etablert retningslinjer for etterlevelse av:

• lov om hvitvasking med forskrift

• verdipapirhandelloven med forskrift

• IKT-forskriften

Konsernets juridiske avdeling bidrar til å overvåke og redusere den operasjonelle risikoen. For Compliance er det etablert styrevedtatt instruks, arbeidsplaner og handlingsplaner. Sparebanken Møre har også etablert årlig Sikkerhetsforum for konsernets sikkerhetsansvarlige, samt at det jevnlig avholdes møter i konsernets Sikkerhetsutvalg.

Det operative ansvaret for styring og kontroll av operasjonell risiko, og således også kvaliteten i Sparebanken Møres drift, ligger hos den enkelte leder. Dette ansvaret følger av stillingsinstrukser og ulike retningslinjer og rutiner. Alle ledere avgir årlig en bekreftelse til administrerende direktør på kvalitet og etterlevelse av internkontroller innenfor de risikoområdene som er gjengitt i dette dokumentet. Det angis også forbedringsområder som går inn i egne handlingsplaner, og administrerende direktør legger rapporten frem for revisjons- og risikoutvalget og styret. Årlig ICAAP medfører også en gjennomgang av konsernets vesentlige risikoområder, inklusive operasjonell risiko.

Utover årlig lederrapportering og årlig ICAAP mottar bankens ledergruppe og styret gjennom året blant annet følgende rapporter som omhandler momenter som inngår i operasjonell risiko; Compliancerapporter, Sikkerhetsrapport, Rapporter fra internrevisor, Rapporter fra eksternrevisor, Arbeidsmiljøundersøkelser, Intern servicekvalitetsundersøkelse, IKT-rapportering, Bransjeanalyser, samt eventuelle rapporteringer fra tilsynsmyndighetene.

For påpekte punkter i omtalte rapporteringer utarbeides det tiltak for å håndtere gap, med tilhørende ansvarspersoner og frister. Oppfølging av utførelsesgraden for tiltakene følges opp av Sparebanken Møres Forretningsutvalg på månedlig basis.

Konsernets etablerte internkontroll er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen, både for avdekking og oppfølging.

Internkontroll

Internkontroll skal utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen områdene strategisk utvikling, målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler, herunder også etterlevelse av konserninterne retningslinjer og policyer. En velfungerende internkontroll skal videre sikre at konsernets risikoeksponering er innenfor vedtatt risikoprofil.

Internkontroll i Sparebanken Møre er organisert desentralt med Seksjon Risikostyring og Compliance som koordinerende enhet og ansvarlig for den årlige rapporteringen til revisjons- og risikoutvalget og styret. Compliance overvåker hvordan konsernet operasjonaliserer lover og regler i virksomheten, og hvordan ansatte overholder relevante regler, herunder lover, forskrifter, konsesjoner, avtaler, bransjestandarder, interne instrukser mv. i den daglige driften. Avdeling risikostyring har ansvar for å utarbeide systemer, retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, måle, rapportere og følge opp konsernets viktigste iboende risikoer.

Det rapporteres løpende til konsernets revisjons- og risikoutvalg og styre om driften og risikosituasjonen gjennom året. Administrerende direktør avlegger årlig en samlet vurdering til styret av risikosituasjonen, og om de etablerte internkontrollene fungerer tilfredsstillende. Denne rapporten baserer seg på bekreftelser fra ledere på ulike nivå i Sparebanken Møre.

Sparebanken Møres internrevisor rapporterer regelmessig til konsernets revisjons- og risikoutvalg og styre forhold vedrørende konsernets internkontroll.

Aktiv Forvaltning
Konsernet tilbyr aktiv forvaltning ovenfor kunder. Forvaltningen utføres på vegne av kunder, og tilhørende eiendeler er kundens og ikke konsernets eiendeler.

Finansielle derivater

Sparebanken Møre benytter finansielle derivater for å håndtere risiko som oppstår som følge av bankens ordinære virksomhet. Banken benytter i svært liten grad finansielle derivater i sin egenhandel. Som hovedprinsipp skal alle kundeforretninger omgående dekkes med en motgående forretning i markedet.

Følgende derivater benyttes i Sparebanken Møre:

• Terminer
En avtale om kjøp eller salg av et bestemt beløp i en valuta, mot et fastsatt beløp i en annen valuta til en på forhånd avtalt kurs, med oppgjør på et bestemt tidspunkt senere enn to virkedager etter avtalens inngåelse.

• Swapper
En byttehandel hvor to parter bytter kontantstrømmer for et avtalt beløp over en periode. Ved en renteswap byttes rentebetingelsene. Ved en rente- og valutaswap byttes både valuta- og rentebetingelser.

• FRA-kontrakter
En forpliktende avtale om en rentesats som skal gjelde for en framtidig periode for en definert hovedstol. Ved oppgjør utveksles kun forskjellen mellom avtalt rente og faktisk markedsrente.

• Opsjoner
En rett - men ikke en plikt til å kjøpe («call - opsjon») eller selge («put - opsjon») et spesifisert produkt til en på forhånd bestemt pris («strikeprice»). Ved inngåelse av en opsjonskontrakt vil den som kjøper en kjøps- eller salgsrett måtte betale en premie til de som utsteder («skriver») opsjonen. Opsjoner kan tilbys med basis i et finansielt instrument.

Risikoen til disse instrumentene er knyttet til kredittrisiko mot avdekkingsmotparter som er kredittmessig klarert av styret, samt operasjonell risiko.

Disse instrumentene benyttes i hovedsak til å gi bankens kunder en sikker cash-flow samt en ønsket risikoposisjon i de ulike markeder. Rammer for finansielle instrumenter mot kunder er etablert av de respektive kundeansvarlige. Rammene skal sette maksimumsgrense for bankens eksponering mot hver enkelt kunde knyttet til kundens forretningsvolum i finansielle instrumenter og den markedsmessige utviklingen av disse. Det er den enkelte kundeansvarlige som har ansvar for etableringen av rammen og for at den har gjennomgått nødvendig formell kredittbehandling, samt at det er etablert tilstrekkelig sikkerhet for rammen. Videre har kundeansvarlig, sammen med utøvende megler, ansvar for at kredittrisiko som følge av kunders eksponering i finansielle instrumenter til enhver tid ligger innenfor innvilgede rammer. For alle kunder som handler med finansielle instrument, skal det innhentes motregningsavtale. Denne avtalen har som formål å redusere bankens kreditteksponering mot kunden ved at alle kontrakter nettes og banken oppnår kun en nettoeksponering mot kunden. Det er den enkelte kundeansvarlig som er ansvarlig for etablering av motregningsavtale med aktuelle kunder og at alle kunder som handler denne typen instrumenter gjøres kjent med bankens alminnelige forretningsvilkår.

Avdeling Risikostyring har ansvar for oppfølging, samt all internrapportering og rapportering til myndighetene vedrørende bankens eksponering mot ulike motparter som følge av handel med finansielle instrument.

 

Note 4

Kredittrisiko

Kredittrisiko er konsernets største risikoområde, og defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Konsernet eksponeres for denne risikoformen gjennom utlånsprodukter til privatmarkeds- og næringslivskunder, samt gjennom aktiviteter i seksjon Treasury & Markets. Note 3 ”Risikostyring” angir nærmere vedtatte strategier for kredittrisikoen i konsernet, samt prosesser for styring og kontroll av risikoområdet. Sentralt står beregning av misligholdssannsynlighet på den enkelte kunde og portefølje.

Kredittrisiko omfatter også restrisiko og konsentrasjonsrisiko. Restrisikoen er risikoen for at sikkerheter ved et engasjement er mindre effektive enn forventet. Konsentrasjonsrisiko er risiko knyttet til store engasjement med samme kunde, konsentrasjon innenfor geografiske områder, bransjer eller med likeartede grupper av kunder.

Konsentrasjonsrisiko styres i forhold til ramme for bransjeandeler, største enkeltengasjementer og samlet ramme for store engasjementer. Det gjennomføres periodiske stresstester for å vurdere tapspotensialet i kredittporteføljen som følge av store, men ikke usannsynlige, negative endringer i rammebetingelsene. Styring og måling av kredittrisiko er videre nærmere beskrevet i rapporten Risiko- og kapitalstyring (Pilar 3). Se også note 30 hvor kredittrisiko for konsernet er kvantifisert gjennom risikojustert kapitalbehov. Som beskrevet i note 3 er det beregnet sannsynlighet for mislighold (PD) for engasjementene i Sparebanken Møres kredittportefølje. PD beregnes pr kunde og angir sannsynlighet for at kunden skal misligholde sitt engasjement i løpet av de neste 12 måneder og er modellert for å være i tråd med Kapitalkravsforskriftens spesifikasjoner for grunnleggende IRB. Beregnet forventet tap (PD x LGD x EAD) legges til grunn ved vurdering av kundelønnsomhet og blir tatt hensyn til ved fastsettelse av rentevilkår.

Utlån og fordringer
Alle utlån og fordringer balanseføres til virkelig verdi ved første gangs innregning, med tillegg av direkte henførbare transaksjonskostnader for instrumenter som ikke måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Virkelig verdi ved førstegangs innregning vil normalt være lik transaksjonsprisen. Ved fastsettelse av utlånets verdi på transaksjonstidspunktet (transaksjonspris) kommer etableringsgebyr til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Utlån måles etterfølgende til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Den effektive renten er den renten på inngåelsestidspunktet som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontantstrømmer over utlånets forventede levetid, til netto balanseført verdi av utlånet. Ved gjennomføring av denne beregningen estimeres kontantstrømmene, og alle kontraktsmessige vilkår ved utlånet blir tatt i betraktning.

Basert på bankens risikovurderinger kan kundeengasjementene risikogrupperes som følger (tallene er basert på nominell hovedstol):
  
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - KONSERN 2017UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 0,5 %)47 9886954 10342053 20652 592
Middels risiko (0,5 % - < 3 %)8 0397826971449 6639 382
Høy risiko (3 % - <100 %)96311111511 1901 193
Misligholdte/tapsutsatte engasjement161181170359355
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån57 1511 7694 93256564 41863 521
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-284-5200-336-336
Sum kunder 31.12.201756 8671 7174 93256564 08263 185
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - KONSERN 2016UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 0,5 %)43 3995584 19442648 57747 904
Middels risiko (0,5 % - < 3 %)7 6017528282729 4539 224
Høy risiko (3 % - <100 %)1 7788618842 0562 023
Misligholdte/tapsutsatte engasjement2733454015672636
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån53 0511 7415 25071760 75859 787
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-360 00-360-360
Sum kunder 31.12.201652 6911 7415 25071760 39859 427
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - MORBANK 2017UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 0,5 %)28 0106952 90542032 03031 311
Middels risiko (0,5 % - < 3 %)7 0957826961448 7178 436
Høy risiko (3 % - <100 %)84811111511 0751 077
Misligholdte/tapsutsatte engasjement161181170359355
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån36 1141 7693 73356542 18141 178
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-282-5200-334-334
Sum kunder 31.12.201735 8321 7173 73356541 84740 844
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - MORBANK 2016UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 0,5 %)24 7935583 06042628 83728 069
Middels risiko (0,5 % - < 3 %)6 6697528172728 5108 282
Høy risiko (3 % - <100 %)1 6318618841 9091 876
Misligholdte/tapsutsatte engasjement2733454015673636
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån33 3661 7414 10571739 92938 863
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-355000-355-355
Sum kunder 31.12.201633 0111 7414 10571739 57438 508

Sikkerheter og andre risikoreduserende tiltak
I tillegg til vurdering av gjeldsbetjeningsevne, benytter konsernet ulike sikkerheter for å redusere kredittrisiko avhengig av marked og type transaksjon.

Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjement hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning om fortsatt drift. Ved vurdering av sikkerheter tas det hensyn til estimerte salgskostnader.

I årets beregninger av individuelle nedskrivninger av utlån er bankens verdsettelse av sikkerhetsobjekter hensyntatt. Se note 7 for ytterligere informasjon.

Hovedtyper av pant som benyttes er pant i fast eiendom (bolig/næringsbygg), garantier, kausjoner, registrerbart løsøre, varelager, driftstilbehør, konsesjoner eller avtaler om motregning. Garantier utgjør en liten del av bankens risikoeksponering og det benyttes garantister fra privatpersoner (forbrukerkausjoner), foretak (profesjonelle), garantiinstitutter og banker.

Sikkerheter oppdateres minimum årlig eller ved ny sak for personmarked. For næringslivskunder oppdateres sikkerheter ved ny sak eller engasjementsoppfølgning. Verdivurdering er en del av kredittbeslutningen.

Banken foretar ikke motregning av eksponeringer i eller utenfor balansen ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Sparebanken Møre stiller krav om inngåelse av CSA-avtale før derivathandel mot enhver interbankmotpart. Dette gir Sparebanken Møre sikkerhet for en gitt eksponering. Avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot sine motparter. Markedsverdien av alle derivater inngått mellom Sparebanken Møre og motparten avregnes i henhold til den enkelte CSA-avtale. Derivathandler presenteres brutto i balansen som eiendel eller gjeld avhengig av hvorvidt derivatet har en positiv eller negativ verdi, og netto bare i de tilfeller det er samme motpart og avtale med motpart gir rett til motregning.

I tillegg til en vurdering av gjeldsbetjeningsevne og framtidig realisasjonsverdi av sikkerheter, er finansielle engasjementsvilkår (covenants) tatt inn i de fleste kredittavtaler for større næringslivskunder. Disse vilkårene er et supplement for å redusere risiko og sikre god oppfølging og styring av engasjementene.  

Tabellen nedenfor viser den prosentvise fordelingen av engasjement knyttet til ulike nivåer for sikkerhetsstillelse. Eksempelvis betyr linjen 0-60 % at engasjementene er lavere enn 60 % av sikkerhetsobjektet. Over 100 % betyr at lånebeløpet overstiger verdien på sikkerhetsobjektet. Bankens retningslinjer for verdifastsettelse av sikkerhetsobjekter er benyttet. Dette innebærer at sikkerhetsobjektene er forsiktig vurdert sett i forhold til markedsverdier. Tallene i tabellen er på konsernnivå.
       
Sikkerhetsnivå - 2017Personkunder volum i millPersonkunder andel i %Næringsliv volum i millNæringsliv andel i %Volum i mill totaltAndel i % totalt
0 % - 60 %17 42842,356 91443,3924 34242,64
60 % - 70 %7 29917,731 4178,898 71615,27
70 % - 80 %7 82419,011 4829,309 30616,30
80 % - 90 %3 4748,441 3198,284 7938,40
90 % - 100 %1 8394,471 0906,842 9295,13
Over 100 %2 9497,173 52922,156 47811,35
Usikret3430,831831,155260,92
Totalsum41 156100,0015 934100,0057 091100,00
       
       
Sikkerhetsnivå - 2016Personkunder volum i millPersonkunder andel i %Næringsliv volum i millNæringsliv andel i %Volum i mill totaltAndel i % totalt
0 % - 60 %17 46545,637 07147,7924 53646,23
60 % - 70 %7 35819,231 2738,618 63116,26
70 % - 80 %6 38716,696854,637 07213,33
80 % - 90 %2 7047,071 93413,074 6398,74
90 % - 100 %1 3863,627525,082 1384,03
Over 100 %2 6076,812 77918,785 38510,15
Usikret3660,963022,046681,26
Totalsum38 273100,0014 796100,0053 069100,00
Sikkerhetsmassens fyllingsgrad er en størrelse som viser nivået av overpantsettelse i forhold til utestående volum av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).
   
Sikkerhetsmasse knyttet til utstedte obligasjoner i Møre Boligkreditt AS20172016
Brutto utlån sikret med pant i bolig (bolighypoteklån)20 81419 430
Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet85743
Finansielle derivat i sikringsforhold (gjeld)-4-4
Finansielle derivat i sikringsforhold (eiendeler)439368
Sum sikkerhetsmasse 1)21 33420 537
Sikkerhetsmassens fyllingsgrad i %113,3112,4
1) NOK 348 millioner av totale brutto utlån er på balansedagen ikke kvalifisert til den tellende sikkerhetsmasse (NOK 380 millioner i 2016).
 

Note 5

Engasjementer fordelt på kundegrupper

I årsregnskapet er utlånsporteføljen og innskudd med avtalt flytende rente målt til amortisert kost. Utlånsporteføljen og innskudd med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
KONSERNBrutto utlånInnskuddGarantier
Sektor/næring201720162017201620172016
Jordbruk og skogbruk46439018619621
Fiske og fangst2 4022 2811 2148511640
Industri2 0302 3271 8062 080346446
Bygg og anlegg562562636583105118
Varehandel og hotell6205258427996960
Supply/Offshore882956351256837980
Eiendomsdrift6 6725 8041 3091 2303952
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 2618811 4532 31600
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 1521 8912 3972 48914473
Offentlig forvaltning047231 08400
Utlandet12311351000
Andre002 1791 98300
Sum næringsliv/offentlig17 16815 73413 10113 8771 7061 730
Personkunder39 81737 13319 68818 6751111
Verdijustering utlån/innskudd til virkelig verdi66862000
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter10098121000
Sum57 15153 05132 80332 5621 7171 741
Individuelle nedskrivninger-48-79    
Gruppevise nedskrivninger-236-281    
Sum netto utlån56 86752 691    
Utlån/innskudd med flytende rente (amortisert kost)53 22848 30731 46331 308  
Utlån/innskudd med fast rente (virkelig verdi)3 9234 7441 3401 254  
       
       
MORBANKBrutto utlånInnskuddGarantier
Sektor/næring201720162017201620172016
Jordbruk og skogbruk46138918619621
Fiske og fangst2 3972 2791 2148511640
Industri2 0242 3161 8062 080346446
Bygg og anlegg536538636583105118
Varehandel og hotell6145178427996960
Supply/Offshore882956351256837980
Eiendomsdrift6 5845 6861 3161 2353952
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 2308531 4532 31600
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 0641 8472 4072 49714473
Offentlig forvaltning047231 08400
Utlandet12311351000
Andre002 1791 98300
Sum næringsliv/offentlig16 91515 49813 11813 8901 7061 730
Personkunder19 05817 70719 68818 6751111
Verdijustering utlån/innskudd til virkelig verdi66862000
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter7575121000
Sum36 11433 36632 82032 5751 7171 741
Individuelle nedskrivninger-48-79    
Gruppevise nedskrivninger-234-276    
Sum netto utlån35 83233 011    
Utlån/innskudd med flytende rente (amortisert kost)32 19128 62231 48031 321  
Utlån/innskudd med fast rente (virkelig verdi)3 9234 7441 3401 254  
 

Note 6

Engasjementer fordelt geografisk

 Møre og RomsdalLandet ellersUtlandetSum
KONSERN20172016201720162017201620172016
Brutto utlån47 53644 0699 4468 81316916957 15153 051
Andel i %83,283,116,516,60,30,3100,0100,0
Innskudd26 28526 2726 1085 99641029432 80332 562
Andel i %90,180,78,618,41,30,9100,0100,0
Garantier1 4711 614246127001 7171 741
Andel i %85,792,714,37,30,00,0100,0100,0
         
MORBANK20172016201720162017201620172016
Brutto utlån31 20728 6064 7584 61414914636 11433 366
Andel i %86,485,713,213,90,40,4100,0100,0
Innskudd26 30226 2856 1085 99641029432 82032 575
Andel i %80,180,718,618,41,30,9100,0100,0
Garantier1 4711 614246127001 7171 741
Andel i %85,792,714,37,30,00,0100,0100,0
 

Note 7

Tap på utlån og garantier

Nedskrivninger
Nedskrivningsbeløpet beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi (hovedstol + påløpte renter på vurderingstidspunktet) og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente over lånets forventede levetid. Kun kredittap forårsaket av inntrufne tapshendelser på balansedagen hensyntas.

For utlån med flytende rente er diskonteringsrenten lik den effektive rente på måletidspunktet. For utlån med fastrente er diskonteringsrenten lik opprinnelig effektiv rente. For utlån med endret rentesats som følge av finansielle problemer hos debitor er det brukt effektiv rente som gjaldt før lånets rente ble endret. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer er eventuell overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter hensyntatt, herunder også utgifter ved overtakelse og salg.

Nedskrivning for verdifall på utlån er resultatført som tap på utlån. Beregnede renter på utlån som tidligere er nedskrevet er resultatført som renteinntekter. Reversering av nedskrivning for øvrig er resultatført som korrigering av tap. Estimering av fremtidige kontantstrømmer fra et utlån skal også hensynta overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter. Ved vurdering av sikkerhetsdekning skal det foretas en kvalifisert vurdering av panteobjektets beskaffenhet og reelle omsetningsverdi hensyntatt utgifter ved overtakelse og salg. Realisasjonsverdier for ulike panteobjekter i en realisasjonssituasjon fastsettes etter beste skjønn. Tidspunkt for avvikling av utlån med nedskrivning er basert på skjønnsmessige vurderinger og erfaringer fra tilsvarende avviklingsengasjement og konkursavviklinger. Når alle sikkerheter er realisert og det er utvilsomt at banken ikke får flere innbetalinger på engasjementet blir tapsnedskrivningen konstatert. Kravet mot kunden vil likevel bestå og bli fulgt opp, med mindre det er inngått avtale om gjeldsettergivelse med kunden.

Det blir foretatt avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Beste estimat er lagt til grunn ved estimering av avsetningen. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt avsetning er balanseført som eiendel maksimalt lik avsetning.

Individuelle nedskrivninger
Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive indikasjoner for at et utlån har verdifall som følge av svekket kredittverdighet. En nedskrivning blir reversert når tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Alle utlån som anses som vesentlige, samt et utvalg andre, blir vurdert individuelt for å se om det foreligger objektive bevis for verdifall.

Enkeltutlån vurderes for nedskrivning dersom det foreligger objektive bevis for:

a) Vesentlige finansielle problemer hos debitor.   

b) Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Et engasjement blir vurdert som misligholdt dersom låntakeren ikke betaler forfalte terminer, eller overtrekk ikke er dekt inn, maksimalt innen 90 dager.  

c) Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller i andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor. Reforhandling av lånebetingelser for å lette låntakers stilling regnes som et objektivt bevis på verdifall.  

d) Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling.

Gruppenedskrivninger
Gruppevise nedskrivninger beregnes på undergrupper av utlån der det foreligger objektive hendelser som viser at den fremtidige kontantstrømmen for betjening av engasjementene er svekket, hvor det ikke er mulig å gjennomgå alle engasjementer på individuell basis, eller hvor informasjon ikke er identifiserbar på engasjementnivå. Engasjement hvor det er registrert individuelle tapsnedskrivninger inngår ikke i grunnlaget for gruppevise nedskrivninger. Beregningen av nedskrivningsbehov foretas på kundegrupper med tilnærmet like risiko- og verdiegenskaper og er basert på risikoklassifisering og tapserfaring for kundegruppene.

Grupper av utlån nedskrives for verdifall dersom det foreligger objektive bevis for:   

a) Negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen  

b) Inntrufne makroøkonomiske forhold som på balansedagen ikke er fullt hensyntatt i bankens risikoklassifiseringssystem

Tap på utlån og garantier  
KONSERN MORBANK
20162017Spesifikasjon av periodens tapskostnad20172016
120Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar201
19-45Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån-4218
825Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger258
519Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger195
116Inngang på tidligere konstaterte tap611
2213Periodens tapskostnad1621
Tap på utlån/garantier fordelt pr sektor/næring    
KONSERN20172016
Sektor/næringTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlånTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlån
Jordbruk og skogbruk00,000,8-2-0,570,7
Fiske og fangst00,004,2-1-0,034,3
Industri og bergverk70,243,720,134,4
Bygg og anlegg-2-0,331,030,421,0
Varehandel og hotell-1-0,201,1-2-0,341,0
Supply/Offshore542,801,5151,262,1
Eiendomsdrift00,0011,7-6-0,1110,9
Faglig/finansiell tjenesteytelse00,002,200,001,7
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse10,053,600,003,3
Offentlig forvaltning00,000,000,000,0
Utlandet00,000,200,000,2
Sum næringsliv/offentlig590,3430,090,0529,6
Personkunder-1-0,0169,7-6-0,0270,0
Annet00,000,300,000,4
Gruppenedskrivninger-45-0,08 190,04 
Sum kunder130,02100,0220,04100,0
Kredittinstitusjoner 0,00  0,00 
Sum130,02100,0220,04100,0
       
Tap på utlån/garantier fordelt pr sektor/næring    
MORBANK20172016
Sektor/næringTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlånTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlån
Jordbruk og skogbruk00,001,3-2-0,571,2
Fiske og fangst00,006,6-1-0,036,8
Industri og bergverk70,245,620,137,0
Bygg og anlegg-2-0,341,530,431,6
Varehandel og hotell-1-0,211,7-2-0,341,6
Supply/Offshore542,802,4151,263,5
Eiendomsdrift00,0018,2-6-0,1117,0
Faglig/finansiell tjenesteytelse00,003,400,002,6
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse10,055,800,004,9
Offentlig forvaltning00,000,000,000,0
Utlandet00,000,300,000,3
Sum næringsliv/offentlig590,3446,890,0546,5
Personkunder-1-0,0152,8-6-0,0353,0
Annet00,000,400,000,5
Gruppenedskrivninger-420,13 180,05 
Sum kunder160,05100,0210,06100,0
Kredittinstitusjoner 0,00  0,00 
Sum160,05100,0210,06100,0
 

Note 8

Nedskrivning på utlån og garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån  
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
7979Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 01.017979
825Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning258
75Økning i individuelle nedskrivninger i perioden57
2613Nye individuelle nedskrivninger i perioden1326
2524Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden2425
7948Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 31.124879
     
     
Nedskrivning på grupper av utlån  
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
262281Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01276258
19-45Endring i året-4218
281236Nedskrivning på grupper av utlån 31.12234276
     
     
Individuelle avsetninger på garantiansvar  
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
00Individuelle avsetninger 01.0100
052Ny avsetning i perioden520
00Tilbakeføring av avsetninger i perioden00
052Individuell avsetning 31.12520
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2017   
KONSERNBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk4641 46320452
Fiske og fangst2 4020 2 4021640013
Industri2 03018 2 012346642523
Bygg og anlegg5623 55910504144
Varehandel og hotell6204 6166916224
Supply/Offshore8820 8828370087
Eiendomsdrift6 67214 6 65839016257
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 2610 1 2610007
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 1522 2 1501442194269
Offentlig forvaltning00 000020
Utlandet1230 1230000
Andre00 00000
Sum næringsliv/offentlig17 1684220216 9241 70692661 596
Personkunder39 81763439 777115383 336
Verdijustering utlån til virkelig verdi66  660   
Opptjente,ikke forfalte renter100  1000   
Sum57 1514823656 8671 717622744 932
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2016   
KONSERNBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk3901 38910443
Fiske og fangst2 2810 2 28100038
Industri2 32719 2 308446336868
Bygg og anlegg5623 55911807163
Varehandel og hotell5254 5216038234
Supply/Offshore1 10315 1 088980043680
Eiendomsdrift5 80423 5 781521322207
Faglig/finansiell tjenesteytelse8810 88100010
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 7441 1 7437309393
Offentlig forvaltning40 400056
Utlandet1130 1130000
Andre00 00000
Sum næringsliv/offentlig15 7346624015 4281 730195222 092
Personkunder37 133134137 0791146243 158
Verdijustering utlån til virkelig verdi86  86    
Opptjente,ikke forfalte renter98  98    
Sum53 0517928152 6911 741655465 250
         
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2017   
MORBANKBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk4611 46020452
Fiske og fangst2 3970 2 3971640013
Industri2 02418 2 006346642523
Bygg og anlegg5363 53310504144
Varehandel og hotell6144 6106916224
Supply/Offshore8820 8828370087
Eiendomsdrift6 58414 6 57039016257
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 2300 1 2300007
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 0642 2 0621442194269
Offentlig forvaltning00 000020
Utlandet1230 1230000
Andre00 00000
Sum næringsliv/offentlig16 9154220216 6711 70692661 596
Personkunder19 05863219 020115382 137
Verdijustering utlån til virkelig verdi66  660   
Opptjente,ikke forfalte renter75  750   
Sum36 1144823435 8321 717622743 733
         
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2016   
MORBANKBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk3891 38810443
Fiske og fangst2 2790 2 27900038
Industri2 31619 2 297446336868
Bygg og anlegg5383 53511807163
Varehandel og hotell5174 5136038234
Supply/Offshore1 10315 1 088980043680
Eiendomsdrift5 68623 5 663521322207
Faglig/finansiell tjenesteytelse8530 85300010
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 7001 1 6997309393
Offentlig forvaltning40 400056
Utlandet1130 1130000
Andre00 00000
Sum næringsliv/offentlig15 4986624015 1921 730195222 092
Personkunder17 707133617 6581144242 013
Verdijustering utlån til virkelig verdi86  86    
Opptjente,ikke forfalte renter75  75    
Sum33 3667927633 0111 741635464 105
 

Note 9

Misligholdte og tapsutsatte engasjementer

Regnskapsprinsippene for mislighold og beregning av tap på utlån er redegjort for i note 7. Tabellen Misligholdte engasjement viser samlet engasjement for utlån fordelt på antall dager etter forfall som skyldes manglende betalingsevne/-vilje. Misligholdte utlån og overtrekk blir løpende overvåket. Engasjementer hvor det identifiseres en sannsynlig svekkelse i kundens betalingsevne, blir vurdert for nedskrivning.

Tabellen Tapsutsatte engasjement består av sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning.

Aldersfordeling av betalingsmislighold (kundens totale engasjement)    
 20172016
KONSERNSumPMNLSumPMNL
0-1 måneder5244655949740889
1-3 måneder39318442816
3-6 måneder1210212102
6-12 måneder18180372116
Over 12 måneder3226617143
Brutto misligholdte engasjement62555075607481126
Herav engasjement med tapsnedskrivning23149654520
Herav engasjement uten tapsnedskrivning60253666542436106
       
MORBANKSumPMNLSumPMNL
0-1 måneder3623045834525689
1-3 måneder34268432716
3-6 måneder121021082
6-12 måneder18180372116
Over 12 måneder3226617143
Brutto misligholdte engasjement45838474452326126
Herav engasjement med tapsnedskrivning23149654520
Herav engasjement uten tapsnedskrivning43537065387281106
       
Tapsutsatte engasjement      
(sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning)
 20172016
KONSERNSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.62539654520
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger274826654624522
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger3366127561169542
Individuelle tapsnedskrivninger på:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.42215312
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger96492641054
Sum individuelle tapsnedskrivninger100694791366
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.5851750428
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger178417448214468
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.2365518153256476
       
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av engasjement0,570,151,461,120,193,10
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av engasjement0,400,140,960,980,152,73
       
MORBANKSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.62539634320
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger274826654624522
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger3366127560967542
Individuelle tapsnedskrivninger på:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.42215312
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger96492641054
Sum individuelle tapsnedskrivninger100694791366
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.5851748408
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger178417448214468
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.2365518153054476
       
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av engasjement0,890,321,481,740,383,15
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av engasjement0,620,290,971,510,302,76
Utvikling siste 5 år     
KONSERN   MORBANK
20132014201520162017 20172016201520142013
     Engasjement før individuelle nedskrivninger:     
15286746562Misligholdte engasjement over 3 mnd.62637286152
382306170546274Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.274546170306382
534392244611336Sum engasjement før individuelle tapsnedskr.336609242392534
     Individuelle tapsnedskrivninger på:     
352114154Misligholdte engasjement over 3 mnd.415142135
131122656496Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.966465122131
1661437979100Sum individuelle tapsnedskrivninger1007979143166
     Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:     
11765605058Misligholdte engasjement over 3 mnd.58485865117
251184105482178Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.178482105184251
368249165532236Sum tapsutsatte eng. etter ind. tapsnedskr.236530163249368
           
1,160,800,471,120,57Sum tapsutsatte engasjement før individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,891,740,701,161,70
0,800,510,320,980,40Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,621,510,470,741,17
 

Note 10

Forpliktelser

Finansielle garantier
Konsernet utsteder finansielle garantier som ledd i den ordinære virksomheten. Kredittrisiko fremgår av note 4 og omfatter også finansielle garantier og forpliktelser. Disse er tapsvurdert etter de samme prinsipper som for utlån og omtales i note 7.

Usikre forpliktelser
Disse postene er usikre forpliktelser og avsetninger som ikke skriver seg fra bankens direkte utlånsaktiviteter. En avsetning blir regnskapsført når konsernet har en gjeldende (rettslig eller antatt) forpliktelse som en følge av hendelser som har skjedd, og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av hendelsen, og at beløpet kan måles pålitelig. Eventuelle avsetninger er gjennomgått hver balansedato og vurdert til det beste estimatet på forpliktelsen. Ved uvesentlig tidsavvik er avsetningen lik utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidsavviket er vesentlig vil avsetningen være lik nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følge av tiden presenteres som rentekostnader.

En usikker forpliktelse der det ikke er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør, regnes som en betinget forpliktelse. Det skal ikke avsettes for betingede forpliktelser. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser, med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det er sannsynlig at en fordel vil tilflyte konsernet.

KONSERN MORBANK
20162017 20172016
232372Betalingsgarantier372232
494378Kontraktsgarantier378494
926865Lånegarantier865926
89102Annet garantiansvar10289
1 7411 717Garantiansvar overfor kunder1 7171 741
00Garanti overfor kredittinstitusjoner00
00Garanti overfor bankenes sikringsfond00
1 7411 717Garantiansvar pr. 31.121 7171 741
5 2504 932Ubenyttede trekkfasiliteter kunder3 7334 105
Fordeling etter næring/sektor er vist i note 5.  
     
  Pantstillelser  
9801 105Sertifikater og obligasjoner stillet som sikkerhet for låneadgang i Norges Bank1 105980
00Benyttet låneadgang i Norges Bank (F-lån)00
     
Konsernet er pr 31.12.2017 ikke involvert i rettslige prosesser.
 

Note 11

Likviditetsrisiko

Styringen av Sparebanken Møres finansieringsstruktur er fastsatt i en overordnet likviditetsstrategi som blir evaluert og vedtatt av styret minimum en gang i året. Her beskrives de mål banken har for å bevare sin finansielle styrke, og det er definert konkrete rammer på ulike områder for bankens likviditetsstyring. Likviditetsstyringen inneholder også stresstester hvor en simulerer likviditetseffekten av ulike scenarier ved å kvantifisere sannsynligheten for refinansiering fra de ulike likviditetskildene. Banken har inkludert i sin strategi å spre finansieringen på flere kilder, både hva gjelder markeder, instrumenter og løpetider, for å redusere risikoen.

For å sørge for at konsernets likviditetsrisiko holdes på et lavt nivå skal utlån til kunder i hovedsak finansieres ved kundeinnskudd, samt langsiktig verdipapirgjeld. Likviditetsrisikoen styres gjennom både kortsiktige rammer som begrenser netto refinansieringsbehov, og et langsiktig styringsmål som fastsetter hvor stor andel av utlånene og andre illikvide eiendeler som skal være finansiert av stabile kilder som kundeinnskudd eller innlån med minimum 12 måneders restløpetid.

Innskuddsdekningen i konsernet, beregnet inklusive overførte boliglån til Møre Boligkreditt AS, utgjorde 57,7 % ved utgangen av 2017, mot 61,8 % ved utgangen av 2016.

Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonslån og obligasjoner med fortrinnsrett var henholdsvis 2,4 år og 3,5 år ved utgangen av 2017, mot 1,7 år og 3,9 år ett år tidligere.

Banken har også beholdning av verdipapirer, som inngår som et ledd i den løpende likviditetsstyringen. Se ytterligere informasjon i note 15 og 17.

Tabellene nedenfor viser kontraktsmessige ikke­diskonterte kontantstrømmer. Tallstørrelsene kan således ikke avstemmes mot balansen.
Likviditetsrisiko 2017      
KONSERNInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank637    637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 295    1 295
Utlån til og fordringer på kunder8 7127893 08614 82842 13269 547
Sertifikater og obligasjoner3511588244 2148346 381
Sum eiendeler10 9959473 91019 04242 96677 860
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner69  500 569
Innskudd fra kunder31 1413621 31614 32 833
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer298622 88720 0641 72025 562
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner3336537305001 622
Sum forpliktelser31 2421 5604 25621 3082 22060 586
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn102379340195647
Kontantstrømmer ut1539102462129747
Sum finansielle derivat-5-16-23-12266-100
       
       
Likviditetsrisiko 2016      
KONSERNInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank300    300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner649    649
Utlån til og fordringer på kunder12 2356232 36411 87737 23264 331
Sertifikater og obligasjoner2065066384 6654136 428
Sum eiendeler13 3901 1293 00216 54237 64571 708
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner455 45420 929
Innskudd fra kunder32 32353894819 33 828
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer306373 07715 1902 77921 713
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner755713227941 699
Sum forpliktelser32 8151 1805 05015 5513 57358 169
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn12602598383741 543
Kontantstrømmer ut22642398072281 360
Sum finansielle derivat-10-42031146183
       
       
       
Likviditetsrisiko 2017      
MORBANKInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank637    637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 497    2 497
Utlån til og fordringer på kunder4 8466082 20410 69625 44243 796
Sertifikater og obligasjoner3511281 2484 1838346 744
Sum eiendeler8 3317363 45214 87926 27653 674
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner154  500 654
Innskudd fra kunder31 1413621 31614 32 833
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer218126284 792 6 253
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner3336537305001 622
Sum forpliktelser31 3191 5101 9976 03650041 362
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn1081942584
Kontantstrømmer ut14235323169390
Sum finansielle derivat-4-15-34-189-64-306
       
       
Likviditetsrisiko 2016      
MORBANKInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank300    300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 789    1 789
Utlån til og fordringer på kunder8 6274541 6037 95921 40040 043
Sertifikater og obligasjoner1753552 0795 0544138 076
Sum eiendeler10 8918093 68213 01321 81350 208
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner184 45420 658
Innskudd fra kunder32 33653894819 33 841
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer205721 4142 368 4 374
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner755713227941 699
Sum forpliktelser32 5471 1153 3872 72979440 572
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn1245203553116929
Kontantstrømmer ut21532036461271 050
Sum finansielle derivat-9-80-93-11-121
 

12: Markedsrisiko

Styret i banken fastsetter de langsiktige målene for bankens risikoprofil. Disse gjøres operasjonelle gjennom de fullmakter og rammer som er delegert i organisasjonen. Sparebanken Møre styrer markedsrisiko og håndterer fullmakter, rammer og retningslinjer knyttet til finansielle instrumenter basert på styrevedtatte strategidokument. Strategidokumentene er underlagt periodisk gjennomgang ved at de revideres/vedtas en gang i året av styret i banken. Dokumentene skal utover dette være videreformidlet, godkjent og forstått av de operative enhetene, bankens kontrollfunksjoner og administrasjon. For å sikre en nødvendig kvalitet og uavhengighet er utviklingen av risikostyringsverktøy og utføring av risikorapporteringen organisert i en enhet uavhengig av de operative virksomhetene.

Konsernets markedsrisiko måles og overvåkes med bakgrunn i konservative rammer som fornyes og godkjennes av styret minimum årlig.

 

12.1: Renterisiko

Sparebanken Møre måler renterisikoen ved analyser som gir effekten på resultatet av en renteendring på 1 prosentpoengs parallellskift i rentekurven. På denne måten kan en kvantifisere hvilken risiko banken har påtatt seg og hvilken effekt denne har på resultatet ved endringer i markedsrenten. Analysen angir effektiv løpetid på den rentebærende delen av balansen. Desto lenger midler bindes opp ved en plassering, jo større er det potensielle tap/gevinst ved en stigning/et fall i markedsrenten. Konsernet har en kort rentebinding og renterisikoen vurderes som moderat. Tabellen nedenfor viser potensiell resultateffekt av verdiendringer på rentebærende finansielle eiendeler og forpliktelser for konsernet ved en økning i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningen er foretatt basert på gjeldende posisjoner og markedsrenter pr 31. desember. De foretatte beregningene bekrefter bankens lave risikotoleranse for verdiendringer grunnet renteutviklingen. Potensiell resultateffekt over en 1-års periode av en renteendring på 1 prosentpoeng er for konsernet 61 mill. kroner.

KONSERN - 2017Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK877-9-310
Val13-1-40-1
Totalt9106-13-39
       
       
KONSERN - 2016Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK531-10-1-2
Val11-1-20-1
Totalt640-12-1-3
       
       
MORBANK - 2017Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK-3166-7-210
Val13-1-40-1
Totalt-2195-11-29
       
       
MORBANK - 2016Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK-512-1-70-1
Val11-1-20-1
Totalt-413-2-90-2
 

12.2: Valutarisiko

Sparebanken Møre måler valutarisikoen ut fra nettoposisjonene i de ulike valutaene. Bankens valutakursrisiko oppstår i forbindelse med bankens virksomhet knyttet til inngåelse av valutaforretninger mot kunder og andre banker. Det er et hovedprinsipp at alle forretninger mot kunder omgående skal dekkes med motgående forretning i markedet slik at valutakursrisikoen reduseres til et minimum. Banken har ingen egenhandel innenfor valutainstrumenter. Alle balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til NOK etter midtkurser fra Norges Bank pr. 31.12. For sedler og mynter er det brukt tilnærmet kjøpskurser. Løpende inntekter og utgifter er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppsto. Netto realiserte og urealiserte gevinster/tap er resultatført. Den utilsiktede valutarisikoen har vært på et minimum gjennom året.

KONSERN - 2017TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank6376352 2   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 2951 253421861215
Utlån til og fordringer på kunder56 86753 8243 043942509231 117452
Sertifikater og obligasjoner6 0965 386710 415  295
Øvrige eiendeler1 5961 538581334 56
Sum eiendeler66 49162 6363 855956968291 134768
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner56956276   1
Innskudd fra kunder32 80332 562241202226 11
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer24 48821 4443 044 3 044   
Øvrige forpliktelser1 2151 20785   3
Ansvarlig lånekapital1 3381 3380     
Egenkapital6 0786 0780     
Sum forpliktelser og egenkapital66 49163 1913 3002133 0666015
Valutakontrakter  -540-7412 102-23-1 129-749
Netto valutaeksponering  1524054
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
KONSERN - 2016TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank3002973 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner64955099185711211
Utlån til og fordringer på kunder52 69149 8302 8611 019569251 21632
Sertifikater og obligasjoner6 1995 509690 465  225
Øvrige eiendeler1 7541 724301111161
Sum eiendeler61 59357 9103 6831 0481 105371 224269
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner6581964627454  1
Innskudd fra kunder32 56232 3392231544712 10
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer20 36319 1401 223 557  666
Øvrige forpliktelser1 2511 215362131 20
Ansvarlig lånekapital1 3181 3180     
Egenkapital5 4415 4410     
Sum forpliktelser og egenkapital61 59359 6491 9441631 071130697
Valutakontrakter  -1 722-881-30-24-1 217430
Netto valutaeksponering  1744072
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
MORBANK - 2017TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank6376352 2   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 4972 455421861215
Utlån til og fordringer på kunder35 83232 7893 043942509231 117452
Sertifikater og obligasjoner6 4615 751710 415  295
Øvrige eiendeler2 4862 428581334 56
Sum eiendeler47 91344 0583 855956968291 134768
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner65464776   1
Innskudd fra kunder32 82032 579241202226 11
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer6 0906 0900     
Øvrige forpliktelser1 1541 14685   3
Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner1 3381 3380     
Egenkapital5 8575 8570     
Sum forpliktelser og egenkapital47 91347 657256213226015
Valutakontrakter  -3 584-741-942-23-1 129-749
Netto valutaeksponering  1524054
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
MORBANK - 2016TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank3002973 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 7891 69099185711211
Utlån til og fordringer på kunder33 01130 1502 8611 019569251 21632
Sertifikater og obligasjoner7 8637 173690 465  225
Øvrige eiendeler2 5692 539301111161
Sum eiendeler45 53241 8493 6831 0481 105371 224269
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9294674627454  1
Innskudd fra kunder32 57532 3522231544712 10
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer4 2844 2840     
Øvrige forpliktelser1 1921 156362131 20
Ansvarlig lånekapital1 3181 3180     
Egenkapital5 2345 2340     
Sum forpliktelser og egenkapital45 53244 81172116351413031
Valutakontrakter  -2 945-881-587-24-1 217-236
Netto valutaeksponering  1744072
Effekt ved 10 % kursendring2       
 

12.3: Finansielle derivater

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld. Den estimerte virkelige verdien av finansielle OTC-derivater justeres for motpartens kredittrisiko (CVA) eller for konsernets egen kredittrisiko (DVA).

Tabellen viser de finansielle derivatenes nominelle verdier og markedsverdier. I regnskapet blir positiv markedsverdi pr. kontrakt bokført som eiendel, mens negativ markedsverdi blir bokført som forpliktelse i balansen. Tabellen inkluderer både finansielle derivater for kundehandler som inngår i Netto verdiendringer og gevinst/tap av verdipapirer og valuta, og finansielle derivater i bankporteføljen som inngår i Netto renteinntekter.

 20172016
KONSERNNominell verdiEiendelForpliktelseNominell verdiEiendelForpliktelse
Renterelaterte kontrakter      
Swapper12 16636526114 299522352
Valutarelaterte      
Swapper4 2632381032 72215375
Terminer9 203361899 765491129
Opptjente renter 4030 5824
Sum finansielle derivater 1 004483 1 224580
- herav anvendt til sikringsbokføring4 95837403 60630113
       
       
 20172016
MORBANKNominell verdiEiendelForpliktelseNominell verdiEiendelForpliktelse
Renterelaterte kontrakter      
Swapper10 11618526112 249318336
Valutarelaterte      
Swapper1 36331001 602275
Terminer9 203361899 765491129
Opptjente renter 1530 4536
Sum finansielle derivater 564480 856576
- herav anvendt til sikringsbokføring2771701 342330

Oversikten viser verdien av derivatkontrakter som er omfattet av motregningsavtaler eller er sikret med kontanter under Credit Support Annex (CSA). For kundeforretninger etableres det rammer basert på nødvendig formell kredittbehandling hvor det stilles tilstrekkelig sikkerhet for rammen. For bankmotparter reguleres motpartsrisikoen knyttet til endringer i markedsforhold gjennom CSA-avtaler. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot disse motpartene. Pr. 31.12.2017 har Sparebanken Møre stilt kontantpant for MNOK 585.

Forfallstidspunkt finansielle derivat, nominell verdi   
Konsern      
 20172016
ForfallRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakterRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakter
2017---2 5791 2879 454
20181 9733078 9711 603304304
20191 2017051751 2533677
20202 260309292 246296 
20211 21421641 163208 
20222 4752 48242 35146 
2023365214389  
2024318 4322  
20251 501 41 715  
2026426 4367  
2027270 4251  
2028106223  214 
203257  60  
 12 1664 2639 20314 2992 7229 765
       
       
Morbank      
 20172016
ForfallRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakterRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakter
2017---2 5796399 454
20181 9733078 9711 603304304
20191 2017051751 2533677
20202 26040292 24638 
20211 21421641 163208 
20221 4757441 35146 
2023365214389  
2024318 4322  
2025451 4665  
2026426 4367  
2027270 4251  
2028106     
203257  60  
 10 1161 3639 20312 2491 6029 765
 

Note 13

Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

KONSERN OG MORBANK   
ISIN.NR.ValutaLåneopptakInnløsningsrettRente31.12.2017
NO0010671928NOK22.02.201320183 mnd NIBOR + 2,50334
NO0010809304NOK31.10.201720233 mnd NIBOR + 1,55502
NO0010791692NOK03.05.201720223 mnd NIBOR + 1,46200
Ansvarlig lån    1 036
      
      
ISIN.NR. LåneopptakInnløsningsrettRente31.12.2017
NO0010532765NOK10.09.2009201911,70 %302
Fondsobligasjoner    302
      
      
ISIN.NR. LåneopptakInnløsningsrettRente31.12.2017
NO0010796154NOK15.06.201720223 mnd NIBOR + 3,25349
Fondsobligasjoner    349

Fondsobligasjonen NO0010532765 er klassifisert som gjeld. Denne obligasjonen er i likhet med tidligere år presentert som gjeld i bankens regnskap, da banken har vurdert avtalens utforming dithen at banken ikke har en ubetinget rett til å unnlate å betale renter til enhver tid.

Fondsobligasjonen NO0010796154 er klassifisert som egenkapital i balansen og inngår i kjernekapitalen. Basert på at banken har en ensidig rett til ikke å betale renter eller hovedstol til investorene kvalifiserer den ikke som gjeld etter IAS 32. Rentekostnadene presenteres ikke på linjen rentekostnader i resultatregnskapet, men som en reduksjon av opptjent egenkapital. Kostnadene innregnes ved betaling. Det er betalt 7,3 millioner kroner i renter i 2017. Det er påløpt ytterligere 0,7 millioner kroner i rentekostnader ved årsskiftet, slik at til sammen tilordnes 6 millioner kroner av resultatet etter skatt i 2017 til fondsobligasjonseierne.

Det foreligger ingen rett til konvertering av ansvarlige lån/fondsobligasjoner til egenkapitalbeviskapital. Konsernet har ikke investeringer i ansvarlig lånekapital i andre foretak (inkl. kredittinstitusjoner) ved utgangen av 2017. Verdipapirdokument og låneavtaler er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside.

 

Note 14

Verdipapirgjeld

Morbankens verdipapirgjeld består av obligasjonslån og sertifikater kvotert i norske kroner. Møre Boligkreditt AS har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i norske kroner og i Euro.

Innlån med flytende rente vurderes til amortisert kost. For de med fastrentebetingelser benyttes virkelig verdisikring med verdiendringer over resultatet. Banken verdisikrer rente- og valutarisiko på individuelt nivå. Det eksisterer en entydig, direkte og dokumentert sammenheng mellom verdiendringer på sikringsinstrumentet og sikringsobjektet. Sammenhengen dokumenteres ved en test av sikringseffektivitet ved inngåelse av transaksjonen og gjennom sikringsforholdets løpetid. Sikringsgevinster og -tap medfører en justering i den balanseførte verdien av sikrede lån. Disse sikringsjusteringene i balanseført verdi amortiseres over gjenværende sikringsperiode ved en justering i lånets effektive rente dersom sikringen ikke lenger er effektiv, dersom sikring avbrytes eller ved annen opphør av sikring. Ved å benytte nevnte prinsipp gir det en riktig regnskapspresentasjon som er i samsvar med bankens rente- og valutastyring og reelle økonomiske utvikling.

Finansielle instrument i virkelig verdisikring    
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
Pålydende verdiBokført verdiPålydende verdiBokført verdi Pålydende verdiBokført verdiPålydende verdiBokført verdi
3 6063 9304 9585 266Verdisikret verdipapirgjeld med verdiendringer over resultatet2772921 3421 409
3 6063014 958374Finansielle derivat benyttet i sikringsbokføring277171 34233
Resultatførte verdiendringer på finansielle instrument i virkelig verdisikring  
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
74-92Verdisikret verdipapirgjeld med verdiendringer over resultatet1646
-7290Finansielle derivat benyttet i sikringsbokføring-17-43
2-2Totalt-13
Verdipapirgjeld    
KONSERN MORBANK
31.12.201631.12.2017 31.12.201731.12.2016
--Sertifikatgjeld, nominell verdi--
20 01824 017Obligasjonsgjeld, nominell verdi6 0824 238
9558Opptjente renter840
250413Verdijusteringer-6
20 36324 488Sum verdipapirgjeld6 0904 284
Endringer i verdipapirgjeld     
KONSERN     
 Balanse 31.12.16EmittertForfalt/innløstØvrige endringerBalanse 31.12.17
Sertifikatgjeld, nominell verdi-   -
Obligasjonsgjeld, nominell verdi20 0188 3136 0801 76624 017
Opptjente renter95  -3758
Verdijusteringer250  163413
Sum verdipapirgjeld20 3638 3136 0801 89224 488
      
      
MORBANK     
 Balanse 31.12.16EmittertForfalt/innløstØvrige endringerBalanse 31.12.17
Sertifikatgjeld, nominell verdi-   -
Obligasjonsgjeld, nominell verdi4 2384 9503 200946 082
Opptjente renter40  -328
Verdijusteringer6  -6-
Sum verdipapirgjeld4 2844 9503 200566 090
Forfallstidspunkt for forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer, nominell verdi
KONSERN MORBANK
20162017Forfall20172016
3 333-2017 1 888
4 1003 45920181 3821 600
3 2504 00020191 500750
5 2646 84420201 100 
1 8005 10020212 100 
1 0003 3632022  
1 0501 0502025  
2212012028  
20 01824 017Sum6 0824 238
 

Note 15

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved første gangs regnskapsføring i henhold til IAS 39. Bankens klasser av finansielle instrumenter og målegrunnlag for disse:

• finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål (tradingportefølje)

• finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i totalresultatoppstillingen

• utlån og fordringer

• finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost

Finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål
Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Konsernets kriterier for klassifisering av tradingportefølje er følgende:

• posisjoner i finansielle instrumenter som konsernet innehar for egen regning med henblikk på videresalg og/eller som konsernet har ervervet for på kort sikt å dra fordel av forventede forskjeller mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- og rentevariasjoner

• posisjoner som konsernet sitter med for å sikre andre deler av tradingporteføljen

• andre engasjementer som er knyttet til posisjoner som inngår i tradingporteføljen

Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da denne porteføljen styres basert på virkelig verdi. Beholdningen av fastrenteutlån og -innskudd er klassifisert for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

Instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat
Konsernets beholdning av aksjer, som ikke er klassifisert som holdt for tradingformål, klassifiseres som tilgjengelig for salg med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger under kostpris resultatføres i ordinært resultat den perioden de oppstår.

Utlån og fordringer
Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

NIVÅER
Verdsettelsen av finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for den enkelte type instrument. 

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt statsobligasjoner og sertifikater som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.   

KONSERN - 2017Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  637 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 295 
Utlån til og fordringer på kunder 3 92352 944 
Sertifikater og obligasjoner 6 096  
Aksjer og andre verdipapirer   188
Finansielle derivater1 004   
Sum finansielle eiendeler1 00410 01954 876188
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  569 
Innskudd fra kunder 1 34031 463 
Finansielle derivater483   
Verdipapirgjeld  24 488 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 338 
Sum finansielle forpliktelser4831 34057 858-
     
KONSERN - 2016Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  300 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  649 
Utlån til og fordringer på kunder 4 74447 947 
Sertifikater og obligasjoner 6 199  
Aksjer og andre verdipapirer2  131
Finansielle derivater1 224   
Sum finansielle eiendeler1 22610 94348 896131
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  658 
Innskudd fra kunder 1 25431 308 
Finansielle derivater580   
Verdipapirgjeld  20 363 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 318 
Sum finansielle forpliktelser5801 25453 647-
     
     
MORBANK - 2017Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  637 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2 497 
Utlån til og fordringer på kunder 3 92331 909 
Sertifikater og obligasjoner 6 461  
Aksjer og andre verdipapirer   188
Finansielle derivater564   
Sum finansielle eiendeler56410 38435 043188
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  654 
Innskudd fra kunder 1 34031 480 
Finansielle derivater480   
Verdipapirgjeld  6 090 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 338 
Sum finansielle forpliktelser4801 34039 562-
     
MORBANK - 2016Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  300 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 789 
Utlån til og fordringer på kunder 4 74428 267 
Sertifikater og obligasjoner 7 863  
Aksjer og andre verdipapirer2  131
Finansielle derivater856   
Sum finansielle eiendeler85812 60730 356131
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  929 
Innskudd fra kunder 1 25431 321 
Finansielle derivater576   
Verdipapirgjeld  4 284 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 318 
Sum finansielle forpliktelser5761 25437 852-

Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. Dette innebærer løpende inntektsføring av renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Alle gebyrer som overstiger direkte transaksjonsutgifter knyttet til rentebærende inn- og utlån inngår i beregningen av balansepostens effektive rente og amortiseres over forventet løpetid.

Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode benyttes både for balanseposter som vurderes til amortisert kost, og balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet, med unntak av etableringsgebyrer på utlån til virkelig verdi som inntektsføres når de opptjenes. Renteinntekter på nedskrevne engasjementer beregnes som effektiv rente av nedskrevet verdi. Renteinntekter på finansielle instrumenter inkluderes på linjen for "Netto renteinntekter".

Renteinntekter    
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
189169Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi177191
1 5941 618Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til amortisert kost1 1111 122
1 7831 787Renteinntekter1 2881 313
     
     
Rentekostnader    
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
1318Rentekostnader fra finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi1813
688669Rentekostnader fra finansielle forpliktelser målt til amortisert kost429457
701687Rentekostnader447470
 

Note 16

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Utlån måles til virkelig verdi ved første gangs måling med tillegg av direkte transaksjonskostnader. Ved fastsettelse av utlånets verdi på transaksjonstidspunktet (transaksjonspris) kommer etableringsgebyr til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Utlån måles etterfølgende til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Den effektive renten er den renten på inngåelsestidspunktet som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontantstrømmer over utlånets forventede levetid, til netto balanseført verdi av utlånet. Ved gjennomføring av denne beregningen estimeres kontantstrømmene, og alle kontraktsmessige vilkår ved utlånet blir tatt i betraktning. Virkelig verdi på instrumentene som handles i et aktivt marked er basert på omsatt kurs på balansedagen. For de finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdivurdering fra annen markedsaktør.

KONSERN31.12.201731.12.2016
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank637637300300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 2951 295649649
Utlån til og fordringer på kunder52 94452 94447 94747 947
Sum finansielle eiendeler54 87654 87648 89648 896
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner569569658658
Innskudd fra kunder31 46331 46331 30831 308
Verdipapirgjeld24 57524 48820 36620 363
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 3631 3381 3521 318
Sum finansielle forpliktelser57 97057 85853 68453 647
     
     
MORBANK31.12.201731.12.2016
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank637637300300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 4972 4971 7891 789
Utlån til og fordringer på kunder31 90931 90928 26728 267
Sum finansielle eiendeler35 04335 04330 35630 356
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner654654929929
Innskudd fra kunder31 48031 48031 32131 321
Verdipapirgjeld6 1066 0904 2954 284
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 3631 3381 3521 318
Sum finansielle forpliktelser39 60339 56237 89737 852
KONSERN - 2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank 637 637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 295 1 295
Utlån til og fordringer på kunder  52 94452 944
Sum finansielle eiendeler-1 93252 94454 876
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 569 569
Innskudd fra kunder  31 46331 463
Verdipapirgjeld 24 575 24 575
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 363 1 363
Sum finansielle forpliktelser-26 50731 46357 970
     
KONSERN - 2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank 300 300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 649 649
Utlån til og fordringer på kunder  47 94747 947
Sum finansielle eiendeler-94947 94748 896
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 658 658
Innskudd fra kunder  31 30831 308
Verdipapirgjeld 20 366 20 366
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 352 1 352
Sum finansielle forpliktelser-22 37631 30853 684
     
     
MORBANK - 2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank 637 637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 497 2 497
Utlån til og fordringer på kunder  31 90931 909
Sum finansielle eiendeler-3 13431 90935 043
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 654 654
Innskudd fra kunder  31 48031 480
Verdipapirgjeld 6 106 6 106
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 363 1 363
Sum finansielle forpliktelser-8 12331 48039 603
     
MORBANK - 2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank 300 300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 789 1 789
Utlån til og fordringer på kunder  28 26728 267
Sum finansielle eiendeler-2 08928 26730 356
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 929 929
Innskudd fra kunder  31 32131 321
Verdipapirgjeld 4 295 4 295
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 352 1 352
Sum finansielle forpliktelser-6 57631 32137 897
 

Note 17

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

Finansielle instrumenter blir regnskapsført til virkelig verdi på avtaletidspunktet. Virkelig verdi på instrumentene som handles i et aktivt marked er basert på omsatt kurs på balansedagen. For de finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdivurdering fra annen markedsaktør. De finansielle instrumentene som vurderes til virkelig verdi, men som ikke handles i et aktivt marked er porteføljene av fastrenteutlån, -innskudd, sammensatte produkter og ikke børsnoterte aksjer. For de unoterte aksjer hvor en ikke kan foreta en tilstrekkelig pålitelig måling av virkelig verdi benyttes anskaffelseskost, eller nedskrevet bokført verdi. Transaksjonskostnader ved finansielle eiendeler og forpliktelser regnskapsført til virkelig verdi med verdiendring over resultatet balanseføres ikke.

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 10 mill. kroner på fastrenteutlånene og ingen vesentlige utslag på fastrenteinnskuddene.

KONSERN - 2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9233 923
Sertifikater og obligasjoner4 2611 835 6 096
Aksjer19 169188
Finansielle derivat 1 004 1 004
Sum finansielle eiendeler4 2802 8394 09211 211
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 3401 340
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 483 483
Sum finansielle forpliktelser-4831 3401 823
     
     
KONSERN - 2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 7444 744
Sertifikater og obligasjoner4 1672 032 6 199
Aksjer5 128133
Finansielle derivat 1 224 1 224
Sum finansielle eiendeler4 1723 2564 87212 300
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 2541 254
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 580 580
Sum finansielle forpliktelser-5801 2541 834
     
     
     
MORBANK - 2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9233 923
Sertifikater og obligasjoner4 2012 260 6 461
Aksjer19 169188
Finansielle derivat 564 564
Sum finansielle eiendeler4 2202 8244 09211 136
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 3401 340
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 480 480
Sum finansielle forpliktelser-4801 3401 820
     
     
MORBANK - 2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 7444 744
Sertifikater og obligasjoner3 7664 097 7 863
Aksjer5 128133
Finansielle derivat 856 856
Sum finansielle eiendeler3 7714 9534 87213 596
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 2541 254
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 576 576
Sum finansielle forpliktelser-5761 2541 830

Tilnærming til verdivurdering av finansielle instrumenter på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet:

Fastrentelån og fastrenteinnskudd:
Det har ikke vært vesentlige endringer i tilnærmingen til verdivurdering av fastrentelån og innskudd i 2017. Virkelig verdi beregnes basert på kontraktsfestede kontantstrømmer neddiskontert med en markedsrente som er avstemt mot de priser som gjelder for tilsvarende fastrentelån og innskudd på balansedagen. Det er i 2017 resultatført totalt MNOK 6 som følge av verdiendringer medregnet endring i kredittspread på fastrentelån. Verdiendringen fremkommer i resultatlinjen Andre driftsinntekter i resultatoppstillingen.

Aksjer:
Aksjene på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet er hovedsakelig bankens investering i Eksportfinans ASA (MNOK 73) og bankens eierinteresse i Visa Norge (MNOK 22).

Bankens eierinteresse i Eksportfinans ASA er verdivurdert med utgangspunkt i eierinteressens relative andel av egenkapitalen i Eksportfinans, justert for urealiserte verdiendringer på underliggende finansielle investeringer og innlån i Eksportfinans. Fra verdien trekkes en likviditetsrabatt på 20 %. Verdien av Eksportfinans er økt med MNOK 4 i 2017.   

KONSERN Nivå 3 utviklingUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.164 7441281 254
Kjøp/økning27249579
Salg/reduksjon1 0734493
Overført til Nivå 3   
Overføring ut av Nivå 3   
Gevinst/tap i perioden-20-4 
Balanseført verdi pr 31.12.173 9231691 340
    
    
MORBANK Nivå 3 utviklingUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.164 7441281 254
Kjøp/økning27249579
Salg/reduksjon1 0734493
Overført til Nivå 3   
Overføring ut av Nivå 3   
Gevinst/tap i perioden-20-4 
Balanseført verdi pr 31.12.173 9231691 340
 

Note 18

Datterselskap

KONSERNSTRUKTUR    
SelskapHjemlandHovedvirksomhetEierandelStemmeandel
Møre Eiendomsmegling ASNorgeEiendomsmegling100%100%
Sparebankeiendom ASNorgeEiendomsforvaltning100%100%
Møre Boligkreditt ASNorgeFinansiering100%100%
Morselskap Sparebanken MøreNorgeBank  

Transaksjoner med datterselskaper
Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser. Prisbetingelser og andre vilkår for transaksjoner med datterselskap er også angitt i note 19.

Avregning av finansieringskostnader/-inntekter mellom segmentene gjøres løpende til morbankens fundingkostnad. Internrenten for dette defineres som effektiv 3 måneders NIBOR + et påslag for lang finansiering (1,65 % i 2017 og 1,83 % i 2016).

Husleie fordeles etter bruksareal på det enkelte segment basert på de samme prinsipper og til de samme priser som for morbanken, til markedsleie.

Andre tjenester (kontorrekvisita, IT-utstyr m.m.) kjøpes av det enkelte segment fra morbanken til samme pris som morbanken oppnår hos eksterne leverandører.

Det vil være transaksjoner mellom Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS knyttet til overføring av utlånsportefølje til Møre Boligkreditt AS, og ved at Sparebanken Møre yter lån og kreditter ovenfor kredittforetaket. De økonomiske vilkår for overføring av lån fra Sparebanken Møre skal være til markedsverdi. Dersom det kjøpes boliglån med fast rente skal prisen justeres for over/underkurs.

Sparebanken Møre er ansvarlig for at de lån som skal overføres til Møre Boligkreditt AS er korrekt etablert og i samsvar med de krav som er nedfelt i avtale mellom kredittforetak og morbank. I tilfelle brudd på disse krav, vil banken være erstatningsansvarlig for de tap som foretaket måtte få som følge av feilen. Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS har formalisert renteoppgjør for transaksjonsdager fra tidspunkt for overføring av portefølje av utlån til tidspunkt for oppgjør av vederlaget.

For å sikre rettidig betaling til eiere av obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF) og tilhørende derivatavtaler, er det etablert en rullerende kredittfasilitet («Revolving Credit Facility Agreement») mellom Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS. Sparebanken Møre garanterer for rettidig kupongbetaling og betalinger knyttet til derivatavtaler på utestående OMF-lån fra Møre Boligkreditt AS, samt tilbakebetaling av hovedstol på de OMF-lån som forfaller de løpende neste 12 måneder. I tillegg til den rullerende kredittfasiliteten har Møre Boligkreditt AS en rammekreditt i Sparebanken Møre med bevilget ramme på NOK 2 250 millioner.

I prising av tjenester Sparebanken Møre yter overfor Møre Boligkreditt AS skilles det mellom faste og variable kostnader for kredittforetaket. Faste kostnader defineres som kostnader kredittforetaket må bære uavhengig av aktiviteten knyttet til utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, erverv av portefølje mv. Variable kostnader defineres som kostnader knyttet til størrelse på portefølje ervervet av Sparebanken Møre og det arbeidet som må utøves fra bankens ansatte for å levere tilfredsstillende tjenester gitt antall kunder i porteføljen.

De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK20172016
Resultat  
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper2827
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap156176
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS1716
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS3026
   
Balanse  
Fordring på datterselskap1 3281 270
Obligasjoner med fortrinnsrett4252 186
Gjeld til datterselskap102284
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS21 16419 815
 

Note 19

Driftssegmenter

Virksomheten i konsernet er inndelt i tre strategiske driftssegmenter etter tjenestespekter/produkttilbud og type kunde, som også er rapporteringssegmenter etter IFRS 8. Inndelingen tilsvarer strukturen i rapporteringen som løpende skjer til administrerende direktør og bankens styre, som øverste beslutningstakere. De forskjellige driftssegmentene selger til dels forskjellige produkter, har noe ulik risikoprofil, men retter seg mye mot de samme kundegruppene.

Inndeling i driftssegmenter og finansiell informasjon vedrørende segmenter er presentert i tabell nedenfor. Det vesentligste av inntekter og kostnader er fordelt på konsernets driftssegmenter etter reelt forbruk eller aktivitetsbaserte fordelingsnøkler. Det definerte segmentresultatet er resultat før skatt. Skattekostnaden fordeles ikke ut på segmentene.

Transaksjoner mellom driftssegmentene gjøres til markedsverdier, tilsvarende som for transaksjoner med datterselskaper. Se note 18 for ytterligere informasjon om vilkår.

 

Konsernet er delt inn i følgende tre rapporteringssegment:
RapporteringssegmentSelskapsnavnProdukt/Virksomhet
NæringslivSparebanken MøreFinansiering, betalingsformidling, sparing/plassering, rådgivning mv.
PersonmarkedSparebanken MøreFinansiering, betalingsformidling, sparing/plassering, rådgivning mv.
 Møre Boligkreditt AS 1)Finansiering (lån med pant i bolig)
EiendomsmeglingMøre Eiendomsmegling ASMegling av bolig- og næringseiendommer
1) Utlån til borettslag fra Møre Boligkreditt AS er innregnet i næringslivssegmentet.

Geografisk fordeling
Konsernets aktiviteter er i all hovedsak begrenset til Møre og Romsdal som er definert som konsernets hjemmemarked. Resultat- og balansetall rapporteres derfor ikke geografisk fordelt. Aktiviteter utenom fylket skiller seg ikke fra konsernets andre aktiviteter mht. risiko eller avkastning. Se note 4 og note 6 for mer informasjon. I elimineringer/annet inngår Sparebankeiendom AS, som håndterer eiendomsforvaltning av egne bygg.  

Resultat - 2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 100-204226980
Andre driftsinntekter24235939618
Sum inntekter1 3421551579418
Driftskostnader59010111335818
Resultat før tap752-864024360
Tap på utlån13-51710
Resultat før skatt739-813854350
Skattekostnad182    
Resultat etter skatt557    
      
      
Nøkkeltall - 2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)56 86794316 81539 1090
Innskudd fra kunder 1)32 80356711 23121 0050
Garantiforpliktelser1 71701 706110
Innskuddsdekning57,760,166,853,70,0
Antall årsverk3591555114013
      
      
      
Resultat - 2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 082-364336850
Andre driftsinntekter28185879217
Sum inntekter1 3634952077717
Driftskostnader58610211534920
Resultat før tap777-53405428-3
Tap på utlån22206-40
Resultat før skatt755-73399432-3
Skattekostnad181    
Resultat etter skatt574    
      
      
Nøkkeltall - 2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)52 69182415 50836 3590
Innskudd fra kunder 1)32 56248012 08319 9990
Garantiforpliktelser1 74101 730110
Innskuddsdekning61,858,377,955,00
Antall årsverk3781505515914
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat20172016
Netto renteinntekter261242
Andre driftsinntekter-130
Sum inntekter248242
Driftskostnader3833
Resultat før tap210209
Tap på utlån, garantier m.v.-31
Resultat før skatt213208
Skattekostnad4852
Resultat for perioden165156
   
   
Balanse20172016
Utlån til kunder21 16219 810
Egenkapital1 6671 509
 

Note 20

Andre driftsinntekter

Alle gebyrer relatert til betalingstransaksjoner inntektsføres løpende. Honorarer og gebyrer fra salg eller formidling av aksjer, aksjefond, eiendom eller andre investeringsobjekter som ikke genererer balanseposter i bankens regnskaper, inntektsføres når de er opptjent. Kundehandler med finansielle instrumenter vil generere inntekter i form av marginer og kurtasje, som inntektsføres når handelen er gjennomført. Margininntekter vil kunne være realiserte på tidspunkt for kontraktsinngåelse, men vil også kunne inneholde en kredittrisikopremie knyttet til kundens evne til å gjøre opp mulige forpliktelser som følge av fremtidige endringer i kontraktens markedsverdi. Dersom marginen inneholder en kredittrisikopremie vil denne inntektsføres i takt med opptjeningen. Utbytte på aksjer inntektsføres når utbyttet er endelig vedtatt.

KONSERN  MORBANK
20162017 Note20172016
22Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning18 158178
3835Garantiprovisjon 3538
1718Inntekter fra forsikringssalg 1817
118Inntekter fra fondssalg/verdipapirer 811
2128Inntekter fra aktiv forvaltning 2821
1213Diverse gebyr tilknyttet utlån 1312
22Interbankgebyrer 22
1112Gebyr sjekk og giro 1211
5049Gebyr fra kort 4950
89Gebyr utenlandsk betalingsformidling 98
1922Andre gebyrer og provisjonsinntekter 2119
189196Sum gebyrer og provisjonsinntekter 195189
-28-26Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -26-28
-94-20Fastrenteutlån -20-94
8326Derivat knyttet til fastrenteutlån 2683
160-87Utstedte obligasjoner og sertifikater 1346
-16067Derivat knyttet til utstedte obligasjoner og sertifikater -17-43
41-10Kursgevinst/-tap aksjer -1041
2423Kursgevinst/-tap obligasjoner 2321
3338Valutahandel (for kunder) 3833
119Øvrige inntekter 712
9846Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta14 17 6099
22Driftsinntekter faste eiendommer 00
1718Inntekter eiendomsmegling 00
03Salgsgevinster bygg 30
11Øvrige driftsinntekter 3328
2024Sum diverse inntekter 3628
281242Andre driftsinntekter19 423466
 

Note 21

Driftskostnader ekskl. personal

KONSERN MORBANK
20162017 20172016
8488IT-kostnader8884
129Telefon/Porto/Kontorrekvisita912
109Reisekostnader/KM-godtgjørelse/representasjon910
1317Markedsføringskostnader1713
55Øvrige adm.kostnader44
124128Sum administrasjonskostnader127123
3231Av- og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler2726
2928Lokalkostnader4139
33Honorar ekstern revisor22
1618Kostnader varige driftsmidler1816
33Formuesskatt33
4444Andre driftskostnader3133
9596Sum andre driftskostnader9593
251255Sum driftskostnader249242
 

Note 22

Leieavtaler

Alle bankens leieavtaler er operasjonelle.   
    
Leie av forretningslokaler   
Banken leier 28 av sine forretningslokaler fra eksterne utleiere, samt 2 fra bankens heleide eiendomsselskap Sparebankeiendom AS. For informasjon om kontorenes lokaliteter og areal, se note 25.
    
  20172016
Husleie betalt til:   
Sparebankeiendom AS 1615
Andre eksterne utleiere 2019
    
Varighet leieavtaler   
Leieavtaler med eksterne utleiere er i hovedsak av 10 års varighet (noen på 1 år) med 12 måneder gjensidig oppsigelsesfrist og til markedspriser. Leieavtaler med datterselskapet Sparebankeiendom AS har en oppsigelsesfrist på 6 måned og løper ett år i gangen. Leiebetalingen er markedspris.
    
Kontraktsfestede fremtidige leiekostnader (nominelle beløp)Innen 1 årMellom 1-5 årMer enn 5 år
Sparebankeiendom AS1600
Andre eksterne utleiere2081101
Sum3681101

Andre vesentlige avtaler
Konsernet har outsourcet det vesentligste av driften innen IT-området. Sparebanken Møre inngikk i 2015 en ny avtale med EVRY om levering av IT-tjenester for sin bankvirksomhet. Den nye avtalen har en totalverdi på ca NOK 185 millioner kroner og løper ut 2019, med opsjon på forlengelse med ytterligere to år. Sparebanken Møre viderefører samarbeidet om en komplett portefølje av bankløsninger og driftstjenester fra EVRY.

EVRY leverer løsninger som understøtter sentrale banktjenester som innskudd, finansiering, kort og betalingsformidling, regnskap og rapportering, meldingsdistribusjon og kundedialogtjenester, selvbetjeningskanaler og løsninger for bankkontor. Sammen med løsningene leverer EVRY drift av samtlige bankløsninger og infrastruktur.    

 

Note 23

Lønn og transaksjoner med nærstående parter

KONSERN MORBANK
20162017(Tall i mill. kroner)20172016
234231Lønn og andre kontantytelser218222
23Honorarer styret/generalforsamling32
1711Bonus/overskuddsdeling 1)1117
2525Pensjonskostnad (note 24)2525
4137Arbeidsgiveravgift3740
 14Arbeidsgiveravgift (finansskatt)14 
1614Andre personalkostnader1416
335335Sum lønn m.v.322322
  Bemanning  
398376Hel- og deltidsansatte pr. 31.12362382
404387Gjennomsnittlig antall ansatte372387
378359Årsverk pr. 31.12346364
383366Gjennomsnittlig antall årsverk353368
     
1) Deler av bonusen (ca 50 %) for 2017 og 2016 ble gitt i form av egenkapitalbevis (MORG). Egenkapitalbevisene ble kjøpt i markedet til børskurs, totalt ca 25 000 EKB i 2017 og ca 45 000 EKB i 2016.

Banken har pr. 31.12.2017 ikke forpliktelser overfor adm. direktør, medlemmer av styret eller andre ansatte til å gi spesielt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet, foruten en etterlønnsavtale på 6 måneder for adm. direktør. Det eksisterer ingen ordninger eller regnskapsmessige forpliktelser vedr. overskuddsdelinger, opsjoner, tegningsretter og lignende for noen av de nevnte personene. Vedrørende konsernets bonusordninger vises det til omtale i NUES-dokumentet punkt 12. Administrerende direktør har kontraktsfestet 6 måneders oppsigelsestid. Det vises for øvrig til note 24 for beskrivelse av pensjonsordninger. All lønn og annen godtgjørelse til ansatte i konsernet og nærstående parter er kostnadsført ved regnskapsårets slutt. Pensjonskostnader er regnskapsmessig kostnad for banken inkl. premiebetaling ved de ulike pensjonsordningene.

KONSERN - Lønn, annen godtgjørelse, pensjon      
Trond Lars Nydal var banksjef for divisjon Personmarked frem til 31. mars 2017. 1. april 2017 ble han ansatt som administrerende direktør. Lønn til adm.direktør (Nydal) utgjorde 2.224.086 kroner i 2017 . Beregnet fordel av naturalytelser utgjorde 156.804 kroner. I tillegg er det i bankens regnskap kostnadsført årets kostnader vedrørende adm. direktørs pensjonsavtale med kroner 118.207 (jfr.note 24). Olav Arne Fiskerstrand var administrerende direktør t.o.m 31. mars 2017. Lønn til tidligere adm.direktør utgjorde 1.117.826 kroner i 2017 (2016: 2.381.753 kroner). Beregnet fordel av naturalytelser utgjorde 400.981 kroner (2016: 421.302 kroner). I tillegg er det i bankens regnskap kostnadsført årets kostnader vedrørende tidligere adm. direktørs pensjonsavtale inkl. beregnet arbeidsgiveravgift med kroner 667.382 (2016: 6.794.395 kroner)
       
Lønn/honorar til tillitsvalgte organer      
KONSERN (Tall i tusen kroner)    20172016
Generalforsamlingen    277282
Styret    1 6281 382
       
Honorar ekstern revisor (inkl. merverdiavgift)    3 5123 116
- herav honorar for lovpålagt revisjon    1 9871 988
- herav andre attestasjonstjenester    700475
- herav skatterådgivning    196186
- herav andre tjenester utenfor revisjon    629467
    
       
Utlån, innskudd og garantier      
KONSERN (Tall i mill. kroner)20172016
 UtlånInnskuddGarantierUtlånInnskuddGarantier
Generalforsamlingen399050150
Styret19501650
Ansatte99014509951450
       
Utlån og andre forretningsmessige forhold til medlemmer av generalforsamlingen og styret er gitt til ordinære kundevilkår.
       
       
Rentesubsidiering av lån til ansatte      
Fordelen av lån gitt til en rentesats som er lavere enn den rentesatsen (gjennomsnittlig 2,2 % i 2017) som gir grunnlag for fordelsbeskatning av ansatte er beregnet til 3.032.064 kroner mot 4.158.893 kroner i 2016.
       
       
Renteinntekter og rentekostnader knyttet til generalforsamling og styre 
(Tall i mill. kroner)    20172016
Renteinntekter    00
Rentekostnader    11
Lønn, annen godtgjørelse, pensjon - MORBANK      
Tall i tusen kronerLønn/honorarAnnen godtgjørelsePensjonskostnader
 201720162017201620172016
Generalforsamlingen      
Jan Kåre Aurdal43     
Tidligere leder:      
Kjersti Kleven 24    
Øvrige medlemmer 3)234258    
Sum277282    
Styret      
Leif-Arne Langøy, styreleder4023676   
Roy Reite, styrets nestleder205166    
Ragna Brenne Bjerkeset185146    
Henrik Grung194200    
Elisabeth Maråk Støle179103    
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk179190    
Helge Karsten Knudsen, ansattes representant 1)164140    
Marie Rekdal Hide, ansattes representant 2)1200    
Tidligere styremedlemmer:      
Turid Håndlykken Sylte, ansattes representant 70    
Sum1 6281 3826   
Administrerende direktør      
Trond Lars Nydal2 224 157 118 
Tidligere administrerende direktør:      
Olav Arne Fiskerstrand1 1182 3824014216676 794
       
Ledende ansatte i 2017      
Leder divisjon Personmarked Elisabeth Blomvik633 15   
Leder divisjon Næringslivsmarked Terje Krøvel1 5021 463169178  
Leder seksjon Organisasjonsutvikling Kjetil Hauge1 122 37   
Leder seksjon Treasury og Markets Runar Sandanger1 4081 353131121  
Leder seksjon Økonomi, Regnskap og Eiendom Idar Vattøy1 3441 332129147  
Leder seksjon Risikostyring og Compliance Erik Røkke1 2641 25598136  
Leder seksjon Forretningsstøtte Perdy Lunde1 2551 24893106  
Leder seksjon Kommunikasjon og Konsernstøtte Tone S. Gjerdsbakk1 1721 064132116  
Tidligere ledende ansatte:      
Leder divisjon Personmarked Trond Lars Nydal 1 495 188  
Banksjef NL Romsdal og Nordmøre Kolbjørn Heggdal 1 411 126  
Banksjef NL Søre Sunnmøre Kjell Jan Brudevoll 1 214 108  
Sum ledende ansatte9 70111 8358051 226  
Godtgjørelse til ekstern revisor (inkl. merverdiavgift)      
Honorar ekstern revisor2 2322 053    
- herav honorar for lovpålagt revisjon1 5751 575    
- herav andre attestasjonstjenester017    
- herav skatterådgivning116111    
- herav andre tjenester utenfor revisjon542350    
1) Ordinær lønn utgjør kr 499.449 (2016: kr 487.198).      
2) Ordinær lønn utgjør kr 502.923      
3) Nestleder og medlemmer av Generalforsamlingen godtgjøres med kr 3.000,- pr møte i 2017. Det er avholdt 2 møter i 2017.
Utlån og garantier    
Tall i tusen kroner20172016
 UtlånGarantierUtlånGarantier
Generalforsamlingen    
Jan Kåre Aurdal2 248   
Tidligere leder:    
Kjersti Kleven  4 8760
Øvrige medlemmer (39 stk. i 2017 og 43 stk i 2016)38 699050 1070
Styret    
Leif-Arne Langøy, styreleder201720
Roy Reite, styrets nestleder0000
Ragna Brenne Bjerkeset3 61602 5390
Henrik Grung0000
Elisabeth Maråk Støle0000
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk6 63306 9170
Helge Karsten Knudsen, ansattes representant4 82704 8390
Marie Rekdal Hide, ansattes representant3 9000  
Tidligere styremedlemmer:    
Turid Håndlykken Sylte, ansattes representant  1 5890
Administrerende direktør    
Trond Lars Nydal4 93409250
Tidligere administrerende direktør:    
Olav Arne Fiskerstrand0000
Ansatte989 6900995 1820
     
Utlån og andre forhold til medlemmer av styret og generalforsamlingen er gitt til ordinære kundevilkår.
Lån til adm.direktør og ansattes representant i styret er gitt til ansattevilkår.  
 

Note 24

Pensjon

Konsernet har to pensjonsordninger, en ytelsesbasert pensjonsordning og en innskuddsbasert pensjonsordning. Konsernet er for øvrig med i Fellesordningen for avtalefestet pensjon, AFP.

Konsernets pensjonsordninger oppfyller kravene i lov om tjenestepensjon.

Ytelsesbasert pensjonsordning ved egen pensjonskasse
Konsernet har tilbydd sine ansatte pensjoner definert som ytelsesplaner (alderspensjon). Ytelsesplanen er sikret gjennom innbetalinger til bankens pensjonskasse. Den eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordningen ble lukket for nye medlemmer pr 31.12.2009. Med virkning fra 31.12.2015 ble ytelsesordningen ytterligere lukket ved at alle ansatte født i 1959 eller senere ble overført fra ytelsespensjon til innskuddspensjon.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til den ytelsesbaserte ordningen regnskapsføres i henhold til IAS 19.

Pensjonsforpliktelsene er vurdert av aktuar årlig, basert på forutsetninger fastsatt av banken.

Pensjonsforpliktelsene og pensjonskostnaden er fastsatt ved bruk av en lineær opptjeningsformel. En lineær opptjeningsformel fordeler opptjeningen av fremtidige pensjonsytelser lineært over opptjeningstiden, og betrakter opptjente pensjonsrettigheter til de ansatte i løpet av en periode som årets pensjonskostnad. Netto pensjonskostnader blir medtatt i personalkostnadene i regnskapet.

Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdien av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger og bygger på økonomiske og aktuarmessige beregninger og forutsetninger. Differansen mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene er ført i balansen. Aktuarielle gevinster og tap som skyldes endrede forutsetninger eller avvik mellom forventet og faktisk avkastning på pensjonsmidlene, innregnes i andre inntekter og kostnader i utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår.

Diskonteringsrenten baseres på renten på foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet. Det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett vurderes å inneha de egenskaper som tilsier at det kan legges til grunn i beregningen av diskonteringsrenten.

Forventet avkastning på pensjonsmidler beregnes med samme rente som er benyttet for diskontering av pensjonsforpliktelsene. Avkastning utover diskonteringsrenten innregnes i andre inntekter og kostnader i utvidet resultatregnskap.

Innføring av nye ordninger eller endringer i eksisterende ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft slik at de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller endring i fripolise) resultatføres umiddelbart. Gevinst eller tap knyttet til innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner resultatføres når dette skjer.

Den delen av konsernets pensjonsordning som er ytelsesbasert gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser på differansen mellom 70 % av sluttlønn ved opptjeningsalder 67 år og beregnet ytelse fra Folketrygden, forutsatt full opptjening (30 år). Forpliktelsen omfatter 88 (95) aktive medlemmer og 245 (248) pensjonister ved utgangen av 2017.

Innskuddsbasert pensjonsordning
For innskuddsbaserte pensjonsordninger innbetales det en prosentvis andel av inntekt, avhengig av den enkelte ansattes inntektsnivå. Det er inngått avtale med DNB, og innbetalingene utgiftsføres løpende. Innskuddsordningen er vedtatt å ha innskuddssatser på 7 % for lønn i intervallet opp til 7,1 ganger folketrygdens Grunnbeløp (G) og 15 % for lønn i intervallet 7,1 til 12 G. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper og presenteres under Lønn m.v.

Bankens datterselskap Møre Eiendomsmegling AS har ytet innskuddsbasert pensjonsordning til sine ansatte. Tilskuddet blir fastsatt som 3 % av den ansattes lønn.

Konsernets kostnad knyttet til innskuddspensjon utgjør 11 mill. kroner i 2017 (12 mill. kroner i 2016).

Pensjonsavtale adm. direktør
Adm. direktør har pensjonsalder 65 år. Han har en innskuddspensjonsordning tilsvarende som for bankens øvrige ansatte. 

Avtalefestet pensjon (AFP)
Konsernet deltok i finansnæringens AFP-ordning, som innebar at alle ansatte med pensjonsalder 67 år kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til 31.12.2010. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen ble det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte som er omfattet av den nye ordningen og som oppfyller vilkårene for AFP, kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Premien for 2017 ble fastsatt til 2,5 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere i aldersgruppen 13 til 61 år. For 2018 er premien fastsatt til 2,5 %. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Kostnadsførte premiebetalinger utgjør 4 mill. kroner i 2017 (4 mill. kroner i 2016).

Tallene i tabellene under er like for morbanken og konsernet.

Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger    
 ForpliktelserKostnader
 31.12.201731.12.201620172016
Diskonteringsrente/forventet avkastning på midlene2,402,602,602,50
Lønnsregulering2,502,252,252,50
Pensjonsregulering----
Regulering av folketrygden grunnbeløp2,252,002,002,25
Arbeidsgiveravgift19,1019,1019,1014,10
Dødelighetsrisiko mv.K 2013BEK 2013K 2013BEK 2013
UføretariffIR02IR02IR02IR02
Pensjonskostnader i ordinært resultat  
 20172016
Nåverdi av pensjonsopptjening i året inklusive administrasjonskostnader56
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser88
Forventet avkastning av pensjonsmidler-8-7
Nettoeffekt ved overgang til innskudd00
Periodens netto pensjonskostnad fra pensjonskassen67
Endring nåverdi pensjonsopptjening øvrige pensjonsordninger10
Pensjonskostnader over bankens drift, inkl. kostnader til innskuddspensjon og AFP-ordningene1818
Totale pensjonskostnader2525
   
   
Spesifikasjon av estimatavvik i utvidet resultat  
 20172016
Endring i diskonteringsrenten-95
Endring i andre økonomiske forutsetninger-14-4
Estimatavvik på pensjonsmidler11-9
Sum estimatavvik-12-8
   
   
Totale pensjonsforpliktelser/-midler  
 20172016
Pensjonsforpliktelse334328
Verdi av pensjonsmidler-322-321
Netto pensjonsforpliktelser/-midler pensjonskassen117
Netto pensjonsforpliktelser toppledere/banksjefer3333
Sum netto pensjonsforpliktelser/-midler4440
   
   
Fonderte pensjonsforpliktelser  
 20172016
Pensjonsforpliktelser pr 01.01328346
Årets pensjonsopptjening56
Pensjonsutbetaling-15-14
Rentekostnader88
Arbeidsgiveravgift-2-4
Aktuarielle gevinster/tap9-14
Pensjonsforpliktelser 31.12334328
   
   
Fonderte pensjonsmidler  
 20172016
Pensjonsmidler pr 01.01321315
Totalt innbetalt1033
Utbetalte pensjoner-15-14
Forventet avkastning87
Aktuarielle gevinster/tap-1-20
Pensjonsmidler 31.12322321
Estimert innbetaling for 2018 utgjør 10 mill. kroner.  
   
   
Pensjonsforpliktelser øvrige ordninger  
 20172016
Pensjonsforpliktelser pr 01.013328
Årets pensjonsopptjening03
Pensjonsutbetaling-3-1
Rentekostnader12
Aktuarielle gevinster/tap12
Pensjonsforpliktelser 31.123333
Sensitivitetsanalyse   
 Endring i diskonteringsrenten i %Effekt på bruttoforpliktelsen i % pr 31.12.2017Effekt på pensjonskostnaden i % i 2017
Sikret ordning (pensjonskassen)0,5-6,4-6,1
Sikret ordning (pensjonskassen)-0,57,06,7
Usikrede ordninger (øvrige ordninger)0,5-5,0-
Usikrede ordninger (øvrige ordninger)-0,55,7-
    
Sensitivitetsanalysen over er basert på endring i diskonteringsrenten, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstante.
Sensitivitetsberegningen er utført ved bruk av samme metode som aktuarberegningen for beregning av pensjonsforpliktelsen i balansen.
Historisk utvikling     
 20172016201520142013
Brutto pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift334328346485373
Brutto pensjonsmidler-322-321-315-447-428
Øvrige pensjonsforpliktelser3333282930
Netto balanseførte pensjonsforpliktelser/-midler44405968-25

Forvaltning av pensjonskassens midler

Sparebanken Møre har egen pensjonskasse som håndterer pensjonsytelsene ved en opptjeningsalder på 67 år.

Kapitalen skal forvaltes under hensyn til sikkerhet, risikospredning, avkastning og likviditet. Pensjonskassen skal drive kapitalforvaltningen slik at riktig oppfyllelse av forsikringsforpliktelsene sikres. Forvaltningen skal særlig ivareta sikkerhet over tid på bakgrunn av pensjonskassens langsiktige forpliktelser.

Innenfor rammen av forsvarlig sikkerhet og risikospredning skal pensjonskassen over tid søke å oppnå så god avkastning av de forvaltede midler som mulig.

Langsiktigheten i forvaltningen tilsier at pensjonskassen må påta seg både renterisiko og markedsrisiko for å være sikret en moderat meravkastning utover den risikofrie plasseringsrenten.

Pensjonskassen skal sørge for tilstrekkelig god likviditet til å foreta påregnelige utbetalinger.

Pensjonskassen har investert 4 mill. kroner i en obligasjon utstedt av Sparebanken Møre, i tillegg til 4 575 egenkapitalbevis utstedt av Sparebanken Møre. Utover dette har ikke pensjonskassen investert i finansielle instrument utstedt av Sparebanken Møre eller i eiendommer som eies eller benyttes av banken.

Pensjonskassen har et innskudd i Sparebanken Møre på 12 millioner kroner i 2017 (30 millioner kroner).

Investeringsprofil pensjonsmidler    
 20172016
 Virkelig verdiAndel i %Virkelig verdiAndel i %
Aksjer8115,5458,8
Obligasjoner/sertifikat36670,037072,6
Bankinnskudd7614,59518,6
Sum pensjonsmidler523100,0510100,0
Av de totale pensjonsmidlene på 523 mill. kroner (510 mill. kroner) er 322 mill. kroner (321 mill. kroner) knyttet til ytelsesordningen i Sparebanken Møre. Øvrige pensjonsmidler på 201 mill. kroner (189 mill. kroner) er knyttet til utstedte fripoliser, som administreres av Sparebanken Møres Pensjonskasse.
     
     
Verdijustert kapitalavkastning i %    
   20172016
Sum pensjonsmidler  4,695,79
 

Note 25

Varige driftsmidler

Anleggsmidler er vurdert til historisk kostpris inkl. direkte henførbare kostnader fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler blir solgt eller avhendet blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og evt. gevinst eller tap fra salget/avhendingen blir resultatført. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, reparasjon og vedlikehold, blir kostnadsført.

Det blir foretatt dekomponering av vesentlige varige driftsmidler for avskrivningsformål, når komponentens anskaffelseskost er betydelig i forhold til total anskaffelseskost og brukstid er vesentlig forskjellig.

Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode med følgende tidsprofil, hensyntatt restverdi:  

DriftsmiddelTidsprofil avskrivning
TomterAvskrives ikke
FritidseiendommerAvskrives ikke
Bygninger50 år
Tekniske installasjoner10 år
Inventar8-10 år
Biler5 år
Kontormaskiner5 år
IT-utstyr3-5 år

Det foretas årlig en revurdering av resterende levetid og restverdier for hvert driftsmiddel. Ved hvert rapporteringstidspunkt vurderes hvorvidt det foreligger indikasjoner på fall i materielle eiendelers verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, beregnes eiendelens gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). En kontantstrømgenererende enhet er den minste identifiserbare gruppe som genererer inngående kontantstrøm, som i alt vesentlig er uavhengig fra andre eiendeler eller grupper. Eiendelens balanseførte beløp nedskrives umiddelbart til gjenvinnbart beløp, om bokført verdi er høyest.

Tilsvarende vurderes det hvorvidt grunnlaget for tidligere nedskrivninger er til stede. Dersom grunnlaget for tidligere års nedskrivninger ikke lenger er tilstede, reverseres tidligere års nedskrivninger over resultatet. Varige driftsmidler presenteres således til historisk kost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall.

Driftsmidler som hver for seg er av mindre betydning, eksempelvis PC-er og annet kontorutstyr, vurderes ikke individuelt for restverdier, levetid eller varig verdifall, men vurderes som grupper.

Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til anleggsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Gevinst eller tap ved salg av varige driftsmidler resultatføres løpende.

Bygninger og tomter er i sin helhet eid av bankens datterselskap, Sparebankeiendom AS. Byggene er kun beregnet til eget bruk i operasjonell drift av banken, og er derfor ikke definert som investeringseiendommer. Byggene er lokalisert i konsernets geografiske hjemmemarked, Møre og Romsdal fylke. Samlet areal er ca. 10 000 kvm, hvorav ca. 500 kvm er utleid til eksterne leietakere. Bare mindre deler av lokalene er ledig pr. dato (ca. 1 400 kvm) og det er kun næringslokaler i byggene. Byggene er bokført til historisk kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Det er ingen indikasjoner på verdifall i konsernets bygningsmasse.

KONSERN    
31.12.2017SumBygg, inkl. tekn.install., tomter/hytterBiler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.013562702165
Tilgang14761
Avgang1010
Anskaffelseskost 31.123692772666
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01127592048
Årets avskrivninger15726
Årets nedskrivninger0000
Avgang1010
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12141662154
Regnskapsført verdi 31.12228211512
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk4001723
Beregnet restverdi på anleggsmidler70   
     
     
KONSERN    
31.12.2016SumBygg, inkl. tekn.install., tomter/hytterBiler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.013982973764
Tilgang4211
Avgang4629170
Anskaffelseskost 31.123562702165
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01139633541
Årets avskrivninger16817
Årets nedskrivninger0000
Avgang2812170
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12127592048
Regnskapsført verdi 31.12230211117
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk2601610
Beregnet restverdi på anleggsmidler74   
     
     
MORBANK    
31.12.2017SumBygg, inkl. tekn.install.Biler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.01106252061
Tilgang13661
Avgang1010
Anskaffelseskost 31.12118312562
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.017071845
Årets avskrivninger12336
Årets nedskrivninger0000
Avgang1010
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.1281102051
Regnskapsført verdi 31.123721511
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk3901722
     
     
MORBANK    
31.12.2016SumBygg, inkl. tekn.install.Biler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.01130343660
Tilgang3211
Avgang2711170
Anskaffelseskost 31.12106252061
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.018083339
Årets avskrivninger10316
Årets nedskrivninger0000
Avgang203170
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.127071845
Regnskapsført verdi 31.123618216
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk240169
 

Note 26

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler består av aktiverte kostnader knyttet til kjøp av programvare, lisenser og lignende.

Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost, redusert for eventuell av- og nedskrivning. Immaterielle eiendeler avskrives over forventet brukstid.

Beløp betalt for lisenser og programvare balanseføres og avskrives lineært over forventet brukstid. Forventet brukstid er normalt fem år. Kjøpt programvare balanseføres til anskaffelseskost med tillegg av utgifter for å bringe programvaren klar til bruk. Vurdering av nedskrivningsbehov gjennomføres årlig. Utgifter knyttet til vedlikehold av programvare og IT-systemer kostnadsføres løpende over resultatregnskapet.

KONSERN MORBANK
20162017 20172016
103115Anskaffelseskost 01.01114101
1611Tilgang1116
40Avgang03
115126Anskaffelseskost 31.12125114
5568Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.016754
1616Avskrivninger1616
00Nedskrivninger00
30Avgang03
6884Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.128367
4847Bokført verdi 01.014747
4742Bokført verdi 31.124247
2020Lineære avskrivningssatser i prosent2020
55Økonomisk levetid i antall år55
 

Note 27

Andre eiendeler

KONSERN MORBANK
20162017 20172016
108Overtatte eiendeler810
3939Kapitalinnskudd i Sparebanken Møres Pensjonskasse3939
2928Øvrige fordringer2528
7875Sum andre eiendeler7277

Overtatte eiendeler utgjør totalt 8 mill. kroner (10 mill. kroner i 2016). Dette består av boligeiendommer 4 mill. kroner (4 mill. kroner) og tomter 4 mill. kroner (6 mill. kroner). Disse eiendommene er i hovedsak ervervet som ledd i realisering av bankens pant. Det er ikke noe mål for Sparebanken Møre å sitte som eier av overtatte eiendommer. I de tilfeller der akseptabel pris ikke blir oppnådd, blir eiendommene forsøkt utleid.  

 

Note 28

Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring utsatt skatt.

Utsatt skatt/eiendel ved utsatt skatt er utregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld ved utgangen av regnskapsåret. Midlertidige negative og positive forskjeller som blir reversert eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført.

Eiendel ved utsatt skatt blir regnskapsført når det er sannsynlig at konsernet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd til å nyttiggjøre eiendelen. På hver balansedato foretar konsernet en gjennomgang av regnskapsført eiendel ved utsatt skatt og dets regnskapsførte verdi. Konsernet vil eventuelt redusere eiendelen i den grad konsernet ikke lenger kan nyttiggjøre seg den.

Betalbar skatt, utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført over utvidet resultat i den grad dette relaterer seg til forhold som er regnskapsført over utvidet resultat. Midlertidige forskjeller, herunder tilhørende beregnet utsatt skatt knyttet til estimatavvik på pensjoner er således ført over utvidet resultat.

Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført uavhengig av når forskjellene vil reverseres. Eiendel ved utsatt skatt er ført opp til nominell verdi.

Sparebanken Møre er gjenstand for finansskatt og har derfor en skattesats på 25 %, både for 2016, 2017 og 2018. For datterselskapene ble imidlertid skattesatsen endret til fra 25 % i 2016 til 24 % med virkning fra 2017. Skattesatsen reduseres ytterligere til 23 % med virkning fra 2018. For morbanken er dermed både betalbar skatt og utsatt skatt beregnet med en skattesats på 25 % for alle årene. For datterselskapene er det benyttet en skattesats på 24 % ved beregning av betalbar skatt for 2017, samt for utsatt skatt pr 31.12.2016. Ved beregning av utsatt skatt pr 31.12.2017 er det benyttet en skattesats på 23 %. Ved beregning av betalbar skatt for datterselskapene i 2016 ble det benyttet en skattesats på 25 %.

Hele skattekostnaden er knyttet til Norge.     

Skattekostnad i resultatregnskapet  
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
172197Betalbar skatt143117
9-14Endring i utsatt skatt mot ordinært resultat-912
0-1For mye/lite kostnadsført tidligere år-10
181182Skattekostnad133129
24,024,6Effektiv skattesats (skattekostnad i % av resultat før skatt)19,617,8
     
     
Skattekostnad i utvidet resultat  
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
-2-3Endring i utsatt skatt som følge av estimatavvik på pensjon-3-2
-2-3Skattekostnad i utvidet resultat-3-2
     
     
Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
755739Resultat før skattekostnad677724
-46-3Ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader knyttet til aksjer-159-223
1718Andre ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader1817
-3843Endringer i midlertidige forskjeller36-49
688797Skattepliktig inntekt572469
172197Skyldig betalbar skatt (25 % for morbanken og 24 % for datterselskapene)143117
     
     
Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og sammensetningen av utsatt skatt
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
  Midlertidige forskjeller knyttet til:  
-73-60Driftsmidler-82-100
179187Pensjonsforpliktelser187179
21Merverdi knyttet til overført portefølje av utlån12
-60-133Andre midlertidige forskjeller-127-62
48-5Netto negative (-)/positive forskjeller mot ordinært resultat-2119
-219-231Andel av netto pensjonsforpliktelse ført mot utvidet resultatregnskap-231-219
33Deltakerlignede selskaper33
-168-233Totale negative (-)/positive forskjeller-249-197
-42-59Eiendel (-) eller forpliktelse ved utsatt skatt (25 % for morbanken og 23 % for datterselskapene)-62-49
     
     
Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt
KONSERN MORBANK
20162017 20172016
18917925 % av resultat før skatt (24 % for datterselskapene)169181
-12-1Aksjer 25 % (24 %)-40-56
45Andre ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader 25 % (24 %)54
0-1For mye/lite kostnadsført tidligere år-10
181182Sum skattekostnad133129
 

Note 29

Resultat pr egenkapitalbevis

Basisresultat pr. egenkapitalbevis (EKB) er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller eierne av egenkapitalbevis iht. egenkapitalbevisbrøken i morselskapet 01.01, og antall utstedte egenkapitalbevis ved utgangen av året, justert for evt. emisjoner som ikke gir rett til fullt utbytte. Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis avviker ikke fra basisresultatet pr. egenkapitalbevis.

KONSERN20172016
Resultat pr egenkapitalbevis (kroner) 2)27,7028,80
Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (kroner)27,7028,80
Årets resultat som tilfaller egenkapitalbeviseierne:  
Årets resultat551574
Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet iht EKB-brøken 1)273285
Veid antall EKB egenbeholdning48 700100 660
Antall egne EKB 31.1244 21529 850
Antall egne EKB 01.0129 850125 122
Veid gjennomsnittlig utestående EKB9 838 2549 786 294
Antall utestående EKB 31.129 842 7349 857 104
Antall utestående EKB 01.019 857 1049 757 704
Veid gjennomsnittlig antall EKB utstedt9 886 9549 886 954
Antall EKB 31.129 886 9549 886 954
Antall EKB 01.019 886 9549 886 954

1) Egenkapitalbevisbrøken som danner grunnlaget for fordeling av overskuddet til egenkapitalbeviseierne er utregnet basert på tall for morbank. Fondsobligasjoner og fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen. Egenkapitalbevisbrøken var 49,6 % både i 2017 og i 2016.

2) Resultat pr. egenkapitalbevis er beregnet som egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet som tilordnes egenkapitaleierne delt på antall utstedte egenkapitalbevis ved utgangen av året, justert for emisjoner som ikke gir rett til fullt utbytte.

 

Note 30

Kapitaldekning

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til IRB grunnleggende for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Minstekravet til ren kjernekapital ved årsskiftet for Pilar 1 er 12,0 prosent. Den motsykliske kapitalbufferen ble økt fra og med 31.desember 2017 til 2 prosent. Finanstilsynet fastsatte i 2016 Sparebanken Møres Pilar 2-tillegg til 1,8 prosent. En ny vurdering av dette tillegget vil bli foretatt i 2018. Finansdepartementet har fastsatt minstekrav til uvektet egenkapitalandel på 3 prosent med ikrafttredelse 30. juni 2017. I tillegg skal det være en kjernekapitalbuffer på minst 2 prosent.

Styret i Sparebanken Møre har vedtatt at konsernets rene kjernekapital skal minimum utgjøre 14,3 %. Det legges vekt på at de ulike enhetene i konsernet til enhver tid har tilstrekkelig kapitalisering. Videre skal vurdering av risikoprofil, kapitalbehov og lønnsomhet til enhver tid bygge på konsernets langsiktige strategiske plan. Det gjennomføres en beregning av konsernets kapitalbehov ved årlig ICAAP.

Analyser foretatt i forbindelse med Sparebanken Møres ICAAP 2017 viser at konsernet tilfredsstiller kapitalkravene med god margin.

Note 3 ”Risikostyring” gir ytterligere informasjon om Sparebanken Møres kapitalstruktur og forholdet til kapitaldekningsregelverket. Det vises også til konsernets Pilar 3-dokument, som ligger tilgjengelig på Sparebanken Møres internettsider.

I tillegg til regulatorisk kapital beregner Sparebanken Møre også økonomisk kapital. Nivået på den økonomiske kapitalen sier noe om hvilke kapitalreserver som må være til stede for å dekke uventede tap for konsernet. Økonomisk kapital benyttes i den løpende styringen av Sparebanken Møre, og ligger til grunn for forretningsmessige beslutninger. Basert på fordeling av økonomisk kapital beregnes en risikojustert egenkapital som fordeles utover på ulike segment, avdelinger og kunder. Det er den risikojusterte egenkapitalen som blant annet danner grunnlag for avdelingers måloppnåelse knyttet til egenkapitalavkastning.

Nærmere om ICAAP i Sparebanken Møre
Sparebanken Møres ICAAP er tilpasset det ståsted konsernet har ressursmessig, kompetansemessig, modellmessig og erfaringsmessig. Vurdering av kapitalbehov bygger på en vurdering av risikoprofil og en vurdering av kvaliteten på styring og kontroll. Konklusjonene er basert på tallmateriale og profesjonelt skjønn.

Det er utarbeidet egne styrevedtatte retningslinjer for ICAAP, og den er en vesentlig og integrert del av Sparebanken Møres årlige strategiprosess. Normalt skal prosessen gjennomføres én gang pr år, men det kan inntreffe hendelser som gjør det nødvendig å gjennomføre/revidere ICAAP oftere enn én gang årlig. De interne retningslinjene angir hendelser som medfører at formelle vurderinger rundt dette må gjennomføres.

Retningslinjene for ICAAP legger føringer for en bred deltakelse fra ulike ledernivå i Sparebanken Møre, samt fra ulike avdelinger og seksjoner. Konsernets styre tar også en aktiv del i Sparebanken Møres ICAAP-prosess, blant annet gjennom arbeidet med strategisk plan, samt ved revidering av sentrale styringsdokument for konsernet. Styret mottar månedlig rapportering gjennom året om utviklingen i konsernets risiko- og kapitalsituasjon.

I beregning av kapitalbehov blir alle vesentlige risikoer vurdert. Risikoene blir vurdert både enkeltvis og samlet. Ved modellsimuleringer blir både moderate og konservative utviklingsperspektiv lagt til grunn.

En analyse av Sparebanken Møres risikoeksponering skal gi et bilde på risikoprofilen som grunnlag for å bedømme kapitalbehov. Hvert risikomoment blir vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens (iboende risiko) og hvordan Sparebanken Møre har mulighet til å håndtere/kontrollere risikoen effektivt. Risikoreduserende tiltak vil redusere den iboende risikoen, og institusjonen står igjen med en restrisiko. En vurdering av sannsynlighet og konsekvens for restrisikoen medfører videre en vurdering av hvilken kapital Sparebanken Møre har behov for å holde for å møte uventede tap knyttet til den enkelte risikoen. Vurdering av restrisikoen gir også grunnlag for å iverksette tiltak for å begrense risikoen ytterligere.

Konsernets internrevisor, BDO, involveres i konsernets ICAAP. Internrevisor holdes orientert om prosessen løpende, gir innspill underveis, og gjennomgår dokumentasjon som oversendes styret. Gjennom året gjennomfører internrevisor også sine egne risikovurderinger, og utarbeider en egen evaluering/rapport om Sparebanken Møres ICAAP. Denne inngår som en del av dokumentasjonen som oversendes til Finanstilsynet.

I forbindelse med ICAAP gjennomføres det to ulike typer scenariomodelleringer og stresstester. Den ene metoden er basert på en økonomisk simuleringsmodell knyttet til basisalternativ i langsiktig strategisk plan, mens den andre metoden har fokus på stresstesting av kredittområdet. I ICAAP blir det ikke tatt hensyn til eventuelle diversifiseringseffekter mellom ulike risikoområder.

Sparebanken Møres Pilar 3-dokument gir ytterligere beskrivelse av disse stresstestene og effekter på konsernets kapitaldekning.

KONSERN MORBANK
20162017 20172016
  Kjernekapital  
989989Egenkapitalbevis989989
-3-5- egne egenkapitalbevis-5-3
354355Overkursfond355354
 349Fondsobligasjoner349 
1 0921 216Utjevningsfond1 2161 092
125125Gavefond125125
2 3462 470Grunnfond2 4702 346
5178Verdireguleringsfond7851
138138Foreslått utbytte138138
141141Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet141141
208222Annen egenkapital00
5 4416 078Sum balanseført egenkapital5 8575 234
-98-100Goodwill, immaterielle eiendeler, andre fradrag-100-98
-14-14Verdijustering av fin. eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi-14-14
800254Fondsobligasjoner254800
-219-151Justert forventet tap IRB-portefølje-107-177
-138-138Fradrag for foreslått utbytte-138-138
-141-141Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-141-141
5 6315 788Sum kjernekapital5 6105 465
4 8315 185Sum ren kjernekapital5 0074 665
     
  Tilleggskapital utover kjernekapital  
502530Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital530502
0050 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner00
502530Sum tilleggskapital530502
6 1336 318Netto ansvarlig kapital6 1405 967
     
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko  
00Stater og sentralbanker00
1414Lokale og regionale myndigheter1314
173Offentlig foretak317
4636Institusjoner348350
00Foretak1011
00Massemarked00
00Pantesikkerhet i eiendom00
00Forfalte engasjementer00
2025Obligasjoner med fortrinnsrett2834
88Egenkapitalposisjoner88
12186Øvrige engasjement191214
226172Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden601648
     
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko  
602638Massemarked pant i fast eiendom338295
4647Massemarked øvrige engasjementer4746
629682Foretak SMB664609
415549Foretak spesialiserte549415
465252Foretak øvrige252465
2 1572 168Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode1 8501 830
2 3832 340Sum kapitalkrav kredittrisiko2 4512 478
     
Engasjementskategorier markedsrisiko  
00Gjeld00
00Egenkapital00
00Valuta00
2929Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)44
2929Sum kapitalkrav markedsrisiko44
     
194200Operasjonell risiko (basismetoden)186174
00Fradrag i kapitalkravet00
2 6062 569Sum kapitalkrav før overgangsregel (Basel I-gulvet)2 6412 656
35181Kapitalkrav overgangsregel (Basel I-gulvet)00
2 6412 750Sum kapitalkrav2 6412 656
     
32 55332 105Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) før overgangsregel33 00133 200
4552 265Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) overgangsregel00
33 00834 370Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) etter overgangsregel33 00133 200
1 4831 542Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 4851 494
     
Bufferkrav  
825859Bevaringsbuffer, 2,5 prosent825830
9901 031Systemrisikobuffer, 3,0 prosent990996
495687Motsyklisk kapitalbuffer, 2,0 prosent ( 1,5 prosent i 2016)660498
2 3102 578Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 4752 324
1 0371 065Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 047847
     
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget  
18,618,4Ansvarlig kapital18,618,0
17,016,8Kjernekapital17,016,5
14,615,0Ren kjernekapital15,214,1
     
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio LR)  
8,58,2Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)8,08,1
 

Note 31

Egenkapitalbevis og eierstruktur

Egenkapitalbevis
Sparebanken Møre hadde ved utgangen av 2017 egenkapitalbevis pålydende 989 mill. kroner, fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner. Utover dette består egenkapitalbeviseiernes kapital av utjevningsfondet på 1 216 mill. kroner og overkurs på 355 mill. kroner. Det er ingen begrensninger i stemmeretten etter vedtektene. Det eksisterer heller ikke rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye egenkapitalbevis.

Egne egenkapitalbevis
Pålydende av egne egenkapitalbevis er presentert i balansen på egen linje, som reduksjon til utstedte egenkapitalbevis. Kjøpspris utover pålydende er ført mot grunnfondet og utjevningsfondet i henhold til historisk vedtatt fordeling. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne egenkapitalbevis blir bokført direkte mot grunnfondet og utjevningsfondet i henhold til deres innbyrdes forhold.

Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
Transaksjonskostnader knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

Investorpolitikk
Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

Det eksisterer ingen særavtaler mellom banken og eiere. Styret kan ikke nekte kjøp eller salg av egenkapitalbevis utover det som fremgår av bestemmelsene i aksjeloven.

Klassifisering av utbytte
Utbytte på egenkapitalbevis og avsetning til utbyttemidler for lokalsamfunnet klassifiseres som annen egenkapital frem til det er vedtatt av bankens generalforsamling.

Andre egenkapitalposter
Verdireguleringsfondet består av samlede netto verdiendringer i virkelig verdi for finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger resultatføres i den perioden de oppstår. Konsernet har ikke konvertible obligasjoner eller andre instrument som kan omgjøres til egenkapital.

Egenkapitalbeviskapital
Sparebanken Møres egenkapitalbeviskapital utgjør 988 695 400 kroner fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner.

Egenkapitalbeviskapitalen er tatt opp i ni omganger:

ÅrEmisjonstypeEndring i egenkapitalbeviskapitalTotal egenkapitalbeviskapitalAntall egenkapitalbevis
1988Offentlig emisjon100,0100,01 000 000
1993Offentlig emisjon100,0200,02 000 000
1994Offentlig emisjon150,0350,03 500 000
1996Offentlig emisjon100,0450,04 500 000
1996Ansatte emisjon1,7451,74 516 604
1998Offentlig emisjon100,0551,75 516 604
1998Ansatte emisjon0,9552,65 526 154
2008Utbytteemisjon42,3594,95 949 153
2009Rettet emisjon58,5653,46 534 264
2010Fondsemisjon130,7784,17 841 116
2013Rettet emisjon148,6932,79 327 603
2013Reparasjonsemisjon54,1986,89 868 144
2013Ansatte emisjon1,9988,79 886 954

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet
Fortjeneste pr. egenkapitalbevis beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller eierne av egenkapitalbevisene med antall utstedte egenkapitalbevis pr. 31.12, justert for eventuelle emisjoner i løpet av året som ikke gir rett til fullt utbytte. Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet tilsvarer egenkapitalbeviskapitalens, utjevningsfondets og overkursfondets andel av bankens totale egenkapital ved begynnelsen av året. Ved en utvidelse av egenkapitalbeviskapitalen i løpet av året i form av en emisjon, medtas en tidsveiet andel av økningen fra og med innbetalingstidspunktet.

20 største eierne pr 31.12.2017AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll988 50010,00
Cape Invest AS633 8896,41
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge393 4013,98
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi386 0143,90
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon376 6983,81
Pareto AS305 1893,09
Wenaas Kapital AS230 1612,33
FLPS - Princ All Sec214 5132,17
Verdipapirfondet Eika egenkapital176 7071,79
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
Fondsfinans Norge106 0001,07
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte100 0001,01
PIBCO AS75 0000,76
Odd Slyngstad65 2150,66
Forsvarets personell pensjonskasse63 6600,64
Malme AS55 0000,56
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Stiftelsen Kjell Holm49 8500,50
Sum 20 største4 913 39749,70
Totalt9 886 954100,00
Nøkkeltall (morbank)     
 20172016201520142013
Børskurs262254188216198
Antall utstedte egenkapitalbevis9 886 9549 886 9549 886 9549 886 9549 886 954
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)989989989989989
Utjevningsfond (mill. kroner)1 2161 092935799684
Overkurs (mill. kroner)355354354353353
Egenkapitalbevisbrøk (gjennomsnitt i 2013)49,649,649,649,647,7
Egenkapitalbevisbrøk 31.1249,649,649,649,649,6
Kontantutbytte pr egenkapitalbevis14,0014,0011,5013,508,00
Kontantutbytte pr egenkapitalbevis i prosent av børskurs 31.125,35,56,16,34,0
Effektiv avkastning (prosent)8,741,2-6,713,131,3
Kontantutbytte i prosent av egenkapitalbeviseiernes andel av årsoverskudd 1)51,848,644,846,443,4
Resultat pr egenkapitalbevis (kr) 1)27,0029,8525,7029,1018,45
Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis (kr) 1) 2)289275257244225
P/E (børskurs/fortjeneste) 1)9,48,87,37,410,7
P/BV (børskurs/bokført egenkapital) 1)0,910,930,730,890,88
1) Fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen
2) Konserntall, inkl. avsatt utbytte
Geografisk fordeling   
Antall eiere20172016201520142013
Møre og Romsdal3 6333 5763 6023 5653 617
Øvrige i Norge1 9392 0032 1492 2442 398
Utenfor Norge1261361018999
Totalt5 6985 7155 8525 8986 114
      
Antall EKB20172016201520142013
Møre og Romsdal5 127 4915 182 3594 812 2724 361 3784 516 332
Øvrige i Norge4 216 7844 059 2624 554 0105 076 7734 964 767
Utenfor Norge542 679645 333520 672448 803405 855
Totalt9 886 9549 886 9549 886 9549 886 9549 886 954
Fordeling etter antall    
Antall EKBAntall EKBAndel i %Antall eiereAndel i %
1 - 10087 2040,881 84932,45
101 - 1.0001 132 80311,462 77848,75
1.001 - 10.0002 473 68325,0298217,23
10.001 - 100.0001 729 09917,49761,33
Over 100.0004 464 16545,15130,23
Totalt9 886 954100,005 698100,00
 Antall EKBEKB kapitalOverkurs
 201720162017201620172016
Endring i EKB og overkurs:      
Ordinære EKB 01.019 886 9549 886 954989989354354
Endringer000010
Ordinære EKB 31.129 886 9549 886 954989989355354
Egne EKB:      
Egne EKB 01.0129 847125 122313  
Endringer14 368-95 2752-10  
Egne EKB 31.1244 21529 84753  
Utbetalt og foreslått utbytte 
 Totalt beløp (TNOK)
Utbetalt utbytte EKB 
NOK 8,00 pr EKB i 201479 096
NOK 13,50 pr EKB i 2015133 474
NOK 11,50 pr EKB i 2016113 700
NOK 14,00 pr EKB i 2017138 417
Foreslått utbytte 
NOK 13,50 pr EKB i 2014133 474
NOK 11,50 pr EKB i 2015113 700
NOK 14,00 pr EKB i 2016138 417
NOK 14,00 pr EKB i 2017 1)138 417
1) Godkjent av generalforsamlingen 21.03.2018. Regnskapsført som annen egenkapital pr 31.12.2017.
Tillitsvalgte som eier egenkapitalbevis/representerer egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre pr 31.12.2017
 Antall Antall
Renate Austrheim15 145Roy Reite2 522
Ragna Brenne Bjerkeset950Kjell Martin Rønning8 000
Mette Brit Bjordal25 000Turid Sand1 219
Bjørn Bjåstad6 672Aadne Sandanger1 007
Kåre Dybvik1 100Johan Settem50 000
Harald Jarle Eriksen162 600Åsmund Skår305 389
Sverre A. Farstad12 000Karianne Røsberg Slagnes898
Linda Rafteseth Grimstad70Alf Sollid700
Ann Magrit Grønningsæter1 200Finn Moe Stene995 800
Marie Rekdal Hide201Linda Strømmen641
Turi Indergaard1 201Elisabeth Maråk Støle180
Ester Sørdal Klungre278Stig Rune Sætre330
Helge Knudsen1 205Solfrid Teigen1 411
Leif-Arne Langøy113 500Lilian Thomas873
Berit Larsen176Ann Magritt Bjåstad Vikebakk6 805
Lars Martin Lunde376 698Trude Wenaas17 500
Lise Løseth313Kaj Bang Westre13 565
Borghild Møller40 977  
 

Note 32

Hendelser etter balansedagen

Eventuell ny informasjon om konsernets posisjoner på balansedagen blir hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets posisjon på balansedagen, men som vil påvirke konsernets posisjon i fremtiden opplyses om dersom dette er vesentlig.

Det har ikke oppstått hendelser etter balansedagen, som vil påvirke presenterte tall vesentlig, pr. 31.12.2017.