Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20162017Beløp i mill. kronerNote20172016
      
  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
1 8801 905Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer20 1 4081 420
-344-343Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer20 -344-351
22Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag20 158178
-465-525Driftsutbetalinger21 22 23 24 -497-448
-214-168Utbetalinger av skatt28 -117-149
556-646Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner -708385
-1 845-3 777Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder -2 671885
420-321Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter -74615
3 173242Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder23 2463 165
3 163-3 631Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -2 5995 700
      
  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
110106Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 114112
3 8604 162Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 5 8194 270
-5 380-4 022Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer -4 378-7 865
170Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.25 08
-20-24Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.25 -24-19
92149Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler26 27 69-216
-1 321371Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 1 600-3 710
      
  Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
-404-380Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital -139-170
-400-89Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner -275-414
1 5277 942Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld12 14 5 655749
-2 947-3 841Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld12 14 -3 784-2 644
-114-138Utbetalinger av utbytte31 -138-114
-258-239Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld19 24 -325-151
0349Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon13 3490
0-7Betalte renter på utstedt fondsobligasjon13 -70
-2 5963 597Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter 1 336-2 744
      
-754337Netto endring likvider 337-754
1 054300Likviditetsbeholdning 01.01 3001 054
300637Likviditetsbeholdning 31.12 637300
      
Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank.