Balanse

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20162017Beløp i mill. kronerNote20172016
300637Kontanter og fordringer på Norges Bank 637300
629626Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 626629
20669Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 1 8711 160
6491 295Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner18 2 4971 789
52 69156 867Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 7 8 9 18 19 23 35 83233 011
6 1996 096Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer15 17 6 4617 863
1 2241 004Finansielle derivater12 564856
20Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatet 02
131188Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salg 188131
133188Aksjer og andre verdipapirer15 17 188133
00Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) 1 5001 350
00Eierinteresser i andre konsernselskap 2121
00Eierinteresser i konsernselskaper18 1 5211 371
4259Eiendel ved utsatt skatt28 6249
4742Immaterielle eiendeler26 4247
1917Maskiner, inventar og transportmidler 1618
211211Bygninger og andre faste eiendommer 2118
230228Varige driftsmidler25 3736
7875Andre eiendeler27 7277
61 59366 491Sum eiendeler11 12 15 16 17 47 91345 532
      
      
KONSERN  MORBANK
20162017Beløp i mill. kronerNote20172016
430132Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 132430
228437Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 522499
658569Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner18 654929
22 97022 552Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid 22 56922 983
9 59210 251Innskudd fra kunder med avtalt løpetid 10 2519 592
32 56232 803Innskudd fra kunder5 6 18 19 23 32 82032 575
00Utstedte sertifikat 00
20 36324 488Utstedte obligasjoner 6 0904 284
20 36324 488Utstedte sertifikater og obligasjoner14 15 16 17 6 0904 284
580483Finansielle derivater12 480576
7378Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 7877
4044Pensjonsforpliktelser24 4440
172197Betalbar skatt28 143117
052Individuelle avsetninger på garantiansvar8 520
386361Andre forpliktelser10 357382
671732Avsetninger og andre forpliktelser 674616
816302Fondsobligasjoner 302816
5021 036Ansvarlige lån 1 036502
1 3181 338Ansvarlig lånekapital13 16 1 3381 318
56 15260 413Sum forpliktelser11 12 14 15 16 17 42 05640 298
989989Egenkapitalbevis31 989989
-3-5Beholdning av egne egenkapitalbevis31 -5-3
354355Overkurs 355354
0349Fondsobligasjoner 3490
1 3401 688Innskutt egenkapital 1 6881 340
2 3462 470Grunnfondskapital 2 4702 346
125125Gavefond 125125
1 0921 216Utjevningsfond 1 2161 092
5178Verdireguleringsfond 7851
487501Annen egenkapital 280279
4 1014 390Opptjent egenkapital 4 1693 894
5 4416 078Sum egenkapital30 5 8575 234
61 59366 491Sum forpliktelser og egenkapital 47 91345 532

Ålesund, 31. desember 2017
 21. februar 2018

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
ELISABETH MARÅK STØLE
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør