Organisasjon og ledelsesstruktur

Sparebanken Møres virksomhet er konsentrert til Møre og Romsdal, der banken har kontorer i 16 kommuner på Sunnmøre, 6 i Romsdal og 2 på Nordmøre. Pr. 31.12.2017 var det 376 fast ansatte i konsernet, tilsvarende 359 årsverk.

Hovedoppgavene til generalforsamlingen er å fastsette resultatregnskapet og balansen, og velge et styre på åtte medlemmer. Generalforsamlingen har 40 medlemmer med 14 varamedlemmer. Den er sammensatt av fire grupperinger med følgende fordeling; 

  • 13 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder
  • 13 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant eierne av egenkapitalbevis
  • 10 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte
  • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, velges av generalforsamlingen til å representere samfunnsfunksjonen

Konsernet Sparebanken Møre er sammensatt av morbanken og tre heleide datterselskaper. Møre Boligkreditt AS har som formål å finansiere utlån med pant i bolig og næringseiendom. Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsmegling for både boligeiendommer og næringseiendommer. Sparebankeiendom AS er et eiendomsselskap som eier og driver bankens egne forretningseiendommer.

Hovedkontoret i Sparebanken Møre ligger i Ålesund. Bankens virksomhet innen personmarkedet er organisert i Divisjon Personmarked. Hver personmarkedsavdeling ledes av en banksjef som rapporterer til divisjonslederen, som igjen rapporterer direkte til administrerende direktør. I alt 28 kontor ivaretar bankens kunderettede virksomhet. Leder Divisjon Personmarked har ansvar for utvikling og vedlikehold av bankens personkundekonsept.

Næringslivsvirksomheten i Sparebanken Møre er organisert i Divisjon Næringslivsmarked som inkluderer Næringsliv Sunnmøre, Næringsliv Romsdal og Nordmøre, og Næringsliv Søre Sunnmøre. Næringsliv Sunnmøre er igjen organisert i 6 bransjeavdelinger. Lederne for disse enhetene rapporterer til divisjonslederen, som igjen rapporterer til administrerende direktør. Leder Divisjon Næringslivsmarked har ansvar for utvikling og vedlikehold av bankens næringslivskonsept.

I tillegg består organisasjonen av 7 seksjoner som hver ledes av en seksjonsbanksjef. Disse rapporterer direkte til administrerende direktør. For å oppnå en effektiv kommunikasjons- og beslutningsprosess er ledergrupper det grunnleggende elementet i Sparebanken Møres ledelsesstruktur.