Resultat

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20152016Beløp i mill. kronerNote20162015
  Renteinntekter av:   
5139Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 5771
1 8661 660Utlån til og fordringer på kunder18 23 1 1701 328
7784Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 8674
1 9941 783Renteinntekter15 1 3131 473
  Rentekostnader på:   
68Gjeld til kredittinstitusjoner 1112
406261Innskudd fra og gjeld til kunder18 23 261406
380333Utstedte sertifikater og obligasjoner 99123
7571Ansvarlig lånekapital 7175
2928Andre rentekostnader 2829
896701Rentekostnader15 470645
1 0981 082Netto renteinntekter19 843828
205281Andre driftsinntekter20 466398
309335Lønn m.v.23 24 322295
119124Administrasjonskostnader21 22 123119
428459Lønn og generelle administrasjonskostnader 445414
2932Av- og nedskrivninger og verdiendringer på ikke-finansielle eiendeler21 25 26 2623
10495Andre driftskostnader18 21 22 23 93105
742777Resultat før tap 745684
5022Tap på utlån, garantier m.v.4 7 8 9 2147
692755Resultat før skatt19 724637
189181Skattekostnad28 129125
503574Resultat for regnskapsåret 595512
115141Overført til utbyttemidler for lokalsamfunnet 1) 141115
114138Utbytte på egenkapitalbevis 1) 138114
142159Overført til grunnfond 159142
140156Overført til utjevningsfond 156140
-9-21Overført til annen egenkapital 00
503574Sum foreslåtte disponeringer 595512
25,2528,80Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)29 29,8525,70
25,2528,80Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)29 29,8525,70
1) Overføres til annen egenkapital inntil endelig vedtak foreligger  
      
Utvidet resultat   
KONSERN  MORBANK
20152016Beløp i mill. kronerNote20162015
503574Resultat for regnskapsåret 595512
  Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
48-31Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) -3148
  Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
-9-8Estimatavvik pensjon -8-9
-22Skatteeffekt av estimatavvik pensjon28 2-2
540537Totalresultat for regnskapsåret 558549