Note 1

Generelle opplysninger

Sparebanken Møre, som er konsernets morselskap, er en sparebank registrert i Norge. Bankens egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs.

Konsernet består av morbanken Sparebanken Møre, samt datterselskapene Møre Boligkreditt AS, Møre Eiendomsmegling AS og Sparebankeiendom AS.

Konsernet Sparebanken Møre tilbyr banktjenester for personmarked og næringsliv, samt eiendomsmegling gjennom et utstrakt kontornett i Møre og Romsdal, som er definert som geografisk hjemmemarked.

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Keiser Wilhelmsgt. 29/33, Postboks 121 Sentrum, 6001 Ålesund, Norge.

Foreløpig årsregnskap ble godkjent for publisering av styret 25. januar 2017. Endelig årsregnskap er avlagt av styret 22. februar 2017.

Konsernets virksomhet er beskrevet i note 19.

 

Note 2

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), som fastsatt av International Accounting Standards Board, og godkjent av EU pr 31. desember 2016.

Hvordan konsernets regnskapsprinsipper skal leses:

Sparebanken Møre beskriver regnskapsprinsipper og prinsippvalg i tilknytning til de aktuelle notene som prinsippene omhandler. Se tabellen under for oversikt over i hvilken note de ulike prinsippene er beskrevet, samt henvisning til aktuelle og viktige IFRS-standarder.

RegnskapsprinsippNoteIFRS-standard
NedskrivningerNote 7 Tap på utlån og garantierIAS 39, IFRS 7
Finansielle garantier og forpliktelserNote 10 ForpliktelserIAS 39, IAS 37
Finansielle derivaterNote 12.3 Finansielle derivatIAS 39, IFRS 7, IFRS 13
SikringNote 14 VerdipapirgjeldIAS 39, IFRS 7
Klassifisering av fin.instr.Note 15 Klassifikasjon av finansielle instrumenterIAS 39, IFRS 7
Amortisert kostNote 16 Finansielle instrumenter til amortisert kostIAS 39, IFRS 7
Virkelig verdiNote 17 Finansielle instrumenter til virkelig verdiIAS 39, IFRS 13, IFRS 7
DriftssegmenterNote 19 DriftssegmenterIFRS 8
InntektsføringNote 20 Andre driftsinntekterIAS 18, IAS 39
PensjonNote 24 Pensjonskostnader og -forpliktelserIAS 19
Varige driftsmidlerNote 25 Varige driftsmidlerIAS 16, IAS 36
Immaterielle eiendelerNote 26 Andre immaterielle eiendelerIAS 38, IAS 36
SkattNote 28 SkattIAS 12
EgenkapitalNote 31 Egenkapitalbevis og eierstrukturIAS 1
Hendelser etter balansedagenNote 32 Hendelser etter balansedagenIAS 10

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Sparebanken Møre og alle selskap der Sparebanken Møre har kontroll gjennom sitt eierskap. Et foretak er kontrollert når eier er eksponert for eller har rettigheter til avkastningen fra foretaket og har mulighet til å påvirke denne avkastningen gjennom sin innflytelse over foretaket. Dette gjelder datterselskaper spesifisert i note 18.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet.

Alle transaksjoner mellom selskaper som inngår i konsernet er eliminert i konsolideringen av konsernregnskapet. Det er brukt ensartede regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernregnskapet. Investeringer i datterselskaper er i morbankens regnskap vurdert til kost. Oppkjøpsmetoden er brukt ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter. Anskaffelseskost ved et oppkjøp er målt som virkelig verdi av avgitte eiendeler, utstedte egenkapitalinstrumenter og overtatt gjeld. Identifiserbare kjøpte eiendeler, og overtatt gjeld og gjeldsforpliktelser er målt til virkelig verdi på oppkjøpsdato. Anskaffelseskost utover virkelig verdi av konsernets eierandel av identifiserte netto eiendeler, er i tråd med IFRS 3 klassifisert som goodwill. Transaksjonskostnader ved oppkjøp resultatføres etter hvert som de påløper.

Midlertidig overtatte andeler i forbindelse med sikring av engasjement konsolideres ikke, men behandles som holdt tilgjengelig for salg med verdiendring over resultatet.

Valuta
Konsernet presenterer sitt regnskap i norske kroner (NOK). Morbanken med datterselskaper har NOK som funksjonell valuta.

Alle pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kurser fra Norges Bank pr. 31.12.2016. Løpende inntekter og utgifter er omregnet til transaksjonstidspunktenes valutakurs, og valutakursendringer er resultatført løpende i regnskapsperioden.

Endringer i regnskapsprinsipper og presentasjon (klassifiseringer)
Det foreligger ingen vesentlige endringer i regnskapsprinsipper for 2016.

Nye eller endrede standarder
Konsernet har ikke implementert noen nye eller endrede standarder/fortolkninger i 2016.

Fremtidige standarder
Standardene og fortolkningene som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av konsernregnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem i tid er oppgitt under. Konsernets intensjon er å implementere de relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at EU godkjenner endringene før avleggelse av konsernregnskapet.

• IFRS 9 Finansielle instrumenter

IFRS 9 introduserer en forretningsorientert modell for klassifisering og måling av finansielle eiendeler, en forventet tapsmodell for nedskrivninger og en ny generell modell for sikringsbokføring. Standarden skal erstatte dagens krav til disse områdene i IAS 39. Standarden er godkjent av EU og har pliktig ikrafttredelsestidspunkt 1. januar 2018. Det er tillatt med tidligere anvendelse, men Sparebanken Møre har på det nåværende tidspunkt ikke tenkt å benytte seg av denne muligheten.

Klassifisering og måling
I henhold til klassifiserings- og målingskravene i IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres og måles til amortisert kost, virkelig verdi over resultatet eller virkelig verdi over utvidet resultat. Klassifiseringen av et finansielt instrument bestemmes ut i fra forretningsmodellen for den porteføljen som instrumentet inngår i og hvorvidt kontantstrømmene bare er betaling av renter og hovedstol.

Regnskapsføringen av finansiell gjeld vil i hovedsak bli den samme som dagens regler i IAS 39, med unntak av behandlingen av gevinst eller tap som er knyttet til enhetens egen kredittrisiko relatert til gjeld som er vurdert til virkelig verdi over resultatet. Slike resultatelement vil bli presentert i utvidet resultat, uten etterfølgende reklassifisering til ordinært resultat, med mindre dette vil medføre en uriktig presentasjon i regnskapet.

Konsernets vurdering av de nye reglene knyttet til klassifisering og måling har ikke resultert i noen vesentlige endringer sammenlignet med hvordan finansielle instrumenter måles iht. IAS 39.

Nedskrivning
Etter gjeldende regler i IAS 39 skal nedskrivinger for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet. Nedskrivningsreglene i IFRS 9 er imidlertid basert på en modell for forventede kredittap. Reglene i IFRS 9 vil gjelde for finansielle eiendeler som måles til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer ført i utvidet resultat. I tillegg er også lånetilsagn, finansielle garantikontrakter og leieavtalefordringer omfattet. Tap skal settes av på alle engasjement fra dag 1.

Metoden for måling av nedskrivninger for forventet tap for finansielle eiendeler i resultatregnskapet avhenger av om kredittrisikoen har økt vesentlig siden førstegangs innregning. De eiendelene som skal testes for nedskrivning deles inn i tre kategorier, basert på graden av kredittforverring. Ved førstegangs innregning, og dersom kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal det foretas avsetning for 12-måneders forventet tap. Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig, skal det foretas en tapsnedskrivning lik forventet tap over hele levetiden. Denne todelte tilnærmingen erstatter dagens gruppenedskrivningsmodell. For individuelle nedskrivninger (kategori 3) er det ingen vesentlige endringer i regelverket fra i dag.

En viktig driver for størrelsen på nedskrivningene under IFRS 9 er den utløsende hendelsen for overføring av en eiendel fra kategori 1 til kategori 2. Konsernet har i 2016 arbeidet med å analysere behov for endringer i bankens modeller og IT-systemer som følge av implementering av de nye reglene for tapsnedskrivninger. Arbeidet har blant annet omfattet avklaringer rundt hvilke parametere som skal anvendes for å identifisere økningen i kredittrisiko, samt hvor mye disse parameterne må endres for at de skal kunne anses å medføre en “vesentlig økning”. Selv om man forventer å bygge videre på dagens interne rating- og scoringsmodeller, introduserer IFRS 9 nye regler og konsepter som krever videreutvikling av bankens modeller og IT-systemer.

Avsetningene iht. IFRS 9 vil bli beregnet som sannsynligheten for mislighold (PD) multiplisert med eksponeringen ved mislighold (EAD) multiplisert med tap gitt mislighold (LGD). For eiendeler i kategori 1 vil denne beregningen kun bli basert på de forestående 12 månedene, mens den for eiendeler i kategori 2 vil være basert på den forventede løpetiden til eiendelen. For eiendeler hvor det har skjedd en vesentlig økning av kredittrisikoen har banken med dagens regler beregnet nedskrivninger basert på inntrufne tap, mens IFRS 9 krever at nedskrivninger skal beregnes basert på forventede tap over løpetiden.

Ved beregning av forventede tap over løpetiden under IFRS 9, inklusive kategoriinndelingen, skal beregningen baseres på sannsynlighetsveid fremtidsrettet informasjon. Konsernet har inntil videre besluttet å anvende bransjeinndelte makroøkonomiske scenarioer for å ta hensyn til de ikke lineære aspektene ved forventede tap. De ulike scenarioene vil bli benyttet for å justere de relevante parameterne for beregning av forventede tap og et sannsynlighetsvektet gjennomsnitt av de forventede tapene i henhold til de respektive scenarioene vil bli innregnet som nedskrivninger.

Beregningen av nedskrivningsbehovet i henhold til IFRS 9 vil kreve mer erfaringsbaserte kredittvurderinger av de rapporterende enhetene enn hva som kreves i henhold til IAS 39 i dag, hvilket innebærer en høyere grad av subjektiv vurdering. Anvendelsen av fremtidsrettet informasjon øker kompleksiteten og gjør avsetninger mer avhengige av ledelsens syn på de økonomiske utsiktene (ekspertvurderinger).

Det er forventet at nedskrivningsberegningene under IFRS 9 vil bli mer volatile og prosykliske enn under IAS 39, hovedsakelig som en følge av anvendelse av betydelig subjektivitet i fastsettelsen av de fremtidige scenarioene, samt overgang fra påløpte tap til forventet tap. Sparebanken Møre sine foreløpige forventninger er at implementeringen av IFRS 9 vil kunne medføre en økning i tapsnedskrivninger som følge av endringen fra en faktisk tap-modell til en forventet tap-modell og at egenkapitalen vil kunne bli redusert ved første gangs anvendelse. Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å gi estimat på forventede effekter i konsernets regnskap.

Innvirkning på kapitaldekningen kan foreløpig ikke fastsettes ettersom det er forventet at Basel komiteen vil utstede nye regler for overgangen til IFRS 9, men disse er foreløpig ikke ferdigstilt. Det er videre forventet at de langsiktige effektene, når overgangsreglene ikke lenger gjelder, vil ha en negativ innvirkning på kapitaldekningen, ettersom reduksjonen i egenkapitalen forventes å redusere den rene kjernekapitalen. Hele økningen i nedskrivning forventes imidlertid ikke å påvirke den rene kjernekapitalen, ettersom det foreligger formildende effekter, eksempelvis at dagens underdekning i kredittrisikojusteringer blir mindre når nedskrivningene beregnes i henhold til IFRS 9.

Sikringsbokføring
IFRS 9 gir nye prinsipper for sikringsbokføring med formål at regnskapet bedre skal reflektere bankens risikostyringsaktiviteter. Finansielle sikringsforhold som i dag tilfredsstiller reglene for sikringsbokføring i henhold til IAS 39 vil bli videreført med den nye standarden. Med unntak av basisswap-spreader i sikringsinstrumenter som i henhold til IFRS 9 kan føres i utvidet resultat, er det ikke forventet at de nye sikringsreglene vil ha vesentlig effekt.

Følgende nye standard med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt forventes ikke å ha vesentlig betydning for konsernet Sparebanken Møre:

• IFRS 15 Inntektsføring
IASB har publisert den nye standarden IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder. Den nye standarden skisserer en helhetlig modell for regnskapsføring av inntekter basert på kontrakter med kunder, og vil erstatte nåværende inntektsføringsstandarder og fortolkninger innenfor IFRS, som for eksempel IAS 18 Driftsinntekter. Den nye standarden gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2018 eller senere, men tidlig anvendelse er tillatt. Sparebanken Møre har på nåværende tidspunkt ikke tenkt å anvende standarden på et tidligere tidspunkt. Standarden gjelder ikke for finansielle instrumenter, forsikringsavtaler eller leiekontrakter. Sparebanken Møre har ikke ferdigstilt arbeidet med å undersøke innvirkningen på regnskapet, men den nåværende vurdering er at den nye standarden forventes ikke å ha vesentlig betydning for konsernets regnskaper, kapitaldekningen eller store engasjementer i perioden fra initiell anvendelse.

• IFRS 16 Leieavtaler
Denne erstatter eksisterende IFRS-standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens prinsipper. Bokføringskravene for utleier er uforandret. Den nye standarden trer i kraft for regnskapsår som begynner 1. januar 2019 eller senere. Tidlig implementering er tillatt. Endringene er enda ikke godkjent av EU-kommisjonen. Sparebanken Møre har på nåværende tidspunkt ikke tenkt å anvende denne standarden på et tidligere tidspunkt. Konsernets nåværende vurdering er at den nye standarden vil påvirke bokføring av leie av eiendom, som i hovedsak vil påvirke konsernets balanse.

Årlig forbedringsprosjekt
IASB har i sine årlige forbedringsprosjekter gjort mindre endringer i en rekke standarder. Ingen av disse endringene er vurdert å ha vesentlige betydning for den finansielle stilling eller resultat for konsernet Sparebanken Møre.

Alternative resultatmål
Alternative resultatmål eller APM’er, er av ESMA (European Securities and Markets Authority) definert som «a financial measure of historical or future financial performance, financial position, or cash flows, other than financial measure defined or specified in the applicable financial reporting framework».

Sparebanken Møre har følgende APM’er som ikke fremgår av regnskapet med noteopplysninger:

Forvaltningskapital
Sum eiendeler

Gjennomsnittlig forvaltningskapital
Gjennomsnittlig eiendeler for året (beregnet som daglig gjennomsnitt)

Egenkapitalforrentning
Resultat for regnskapsåret i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (beregnet som årlig gjennomsnitt)

Kostnader som andel av inntekter
Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter

Tap i % av utlån
«Tap på utlån, garantier m.v.» i prosent av «Utlån til og fordringer på kunder» i begynnelsen av regnskapsperioden

Innskuddsdekning i %
«Innskudd fra kunder» i prosent av «Utlån til og fordringer på kunder»


Skjønnsmessige vurderinger ved bruk av regnskapsprinsipp
Finansielle eiendeler og forpliktelser henføres til ulike kategorier i IAS 39 som etterfølgende styrer målingen i balansen. Banken har klare rutiner for denne kategoriseringen, og prosessen krever normalt bare begrenset bruk av skjønn.

Bruk av estimater og skjønnsmessige vurderinger ved utarbeidelsen av årsregnskapet
Utarbeidelse av årsregnskapet i overensstemmelse med enkelte IFRS regnskapsstandarder krever at ledelsen i noen tilfeller benytter skjønnsmessige estimater og forutsetninger. Vurderingene er basert på historisk erfaring og forutsetninger som ledelsen mener er rimelige og fornuftige. Estimatene og forutsetningene som ligger til grunn, påvirker de rapporterte beløp på eiendeler, gjeld og poster utenom balansen, samt inntekter og kostnader i de presenterte årsregnskapene. Det er risiko for at faktiske resultater senere, til en viss grad, kan avvike fra estimater og forutsetninger som er lagt til grunn.

Enkelte regnskapsprinsipper anses som spesielt viktige for å belyse konsernets finansielle stilling fordi det kreves at ledelsen gjør vanskelige eller subjektive vurderinger og fastsetter estimater som i hovedsak relaterer seg til saker som er usikre i utgangspunktet.

Ledelsen gjør vurderinger ved valg og anvendelse av regnskapsprinsipper. Selskapets finansielle eiendeler og forpliktelser allokeres til ulike kategorier i henhold til IAS 39. Normalt er det lite skjønnsutøvelse i denne sammenheng. Det vises til note 15 for måleprinsippene.

Ledelsen vurderer at de viktigste områdene som det er knyttet kritiske estimater og forutsetninger til er:

Nedskrivning på utlån
Konsernet gjennomgår låneporteføljen minst hvert kvartal. Engasjement blir gjennomgått individuelt og vurdert nedskrevet når objektive bevis for verdifall foreligger eller senest ved mislighold over 90 dager. Det gjennomføres videre nedskrivningsvurderinger for grupper av utlån. Det vises til note 7 for ytterligere beskrivelse av prinsipper og metodikk. Det foreligger retningslinjer for gjennomføring av vurdering av fremtidige kontantstrømmer. Vesentlige engasjement gjennomgås av sentrale kredittmiljøer i banken før endelig beslutning fattes.

I forbindelse med nedskrivningsvurderinger skal alle kontantstrømmer på engasjementene i prinsippet identifiseres, og det skal gjøres en vurdering av hvilke kontantstrømmer som er utsatte. Med bakgrunn i det store antall engasjementer som er gjenstand for vurdering både på individuelt nivå og gruppenivå, må slike beregninger skje med utgangspunkt i tilnærminger og erfaringstall.

Virkelig verdi på finansielle instrumenter – herunder derivater
For finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked benyttes ulike verdsettelsesmetoder for å fastsette virkelig verdi. Ytterligere informasjon, samt beskrivelse av teknikkene gis i note 17. Det henvises også til notene 11-16 som omhandler finansielle instrumenter.

Pensjonsforpliktelser
Nåverdien av pensjonsforpliktelser avhenger av flere faktorer som fastsettes ved bruk av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Enhver endring i disse forutsetningene vil påvirke balanseført beløp for pensjonsforpliktelsen. Diskonteringsrenten fastsettes ved årsslutt. Dette er renten som benyttes for å beregne nåverdien av fremtidige nødvendige utbetalinger for å dekke pensjonsforpliktelsen. Diskonteringsrenten baseres på det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett, samt swap-rentene i interbankmarkedet for ekstrapolering av krumningen utover 10 år, slik at vi oppnår tilnærmet lik forfallstid som pensjonsforpliktelsen. Andre grunnleggende forutsetninger for pensjonsforpliktelsen er delvis basert på faktiske markedsforhold. Forutsetningene om døds- og uføreutviklingen er basert på standardiserte forutsetninger, samt andre demografiske faktorer. Tilleggsinformasjon vises i note 24.


 

Note 3

Risikostyring

Strategi
Sparebanken Møres langsiktige strategiske utvikling og måloppnåelse støttes ved god risiko- og kapitalstyring. Overordnet formål med risikostyring og kontroll er å sikre at man oppnår de fastsatte mål, sikre effektiv drift, håndtering av risikoer som kan hindre oppnåelse av forretningsmessige mål, sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet, og sikre at konsernet opererer i samsvar med relevante lover, regler og interne retningslinjer. Å ta risiko er et grunnleggende trekk ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring er således et sentralt område i den daglige driften og i styrets løpende fokus.

Styret i Sparebanken Møre har vedtatt overordnede retningslinjer for styring og kontroll i konsernet, samt risikopolicy. Konsernet skal ha lav til moderat risikoprofil, hvor inntjeningen skal være et produkt av kunderelaterte aktiviteter, og ikke finansiell risikotaking. Det er videre vedtatt egne policyer for hvert vesentlige risikoområde; kredittrisiko, motpartsrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Risikostrategiene vedtas av styret, og revideres minimum årlig eller når spesielle forhold skulle tilsi det. Konsernet har etablert en oppfølgings- og kontrollstruktur som skal sørge for at strategisk plans overordnede rammeverk blir overholdt.

Bedriftskultur, organisering og ansvar
Risikostyringsprosessen er fundert på bankens og konsernets bedriftskultur. Denne inkluderer ledelsesfilosofi, lederstil og menneskene i organisasjonen. De ansattes integritet, verdigrunnlag og etiske holdninger er fundamentale elementer i en velfungerende bedriftskultur. Velutviklede kontroll- og styringstiltak kan ikke kompensere for en dårlig bedriftskultur. Med bakgrunn i dette har Sparebanken Møre etablert klare etiske retningslinjer og et tydelig verdigrunnlag som er godt kommunisert i hele organisasjonen.

Sparebanken Møre legger vekt på uavhengighet i risikostyringen. Ansvaret for, og gjennomføringen av risikostyring og kontroll er derfor delt mellom styret, ledelsen og ulike forretningsenheter/operative ledere.

Styret i Sparebanken Møre har det overordnede ansvaret for å påse at banken og konsernet har en kapitaldekning som er tilstrekkelig ut fra ønsket risiko og konsernets virksomhet, samt sørge for at Sparebanken Møre er tilstrekkelig kapitalisert ut fra regulatoriske krav. Styret skal videre påse at risikostyringen og internkontrollen er god og systematisk, og at dette er etablert i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter, pålegg, eksterne og interne retningslinjer. Styret fastsetter videre prinsippene og retningslinjene for risikostyring og internkontroll for de ulike aktivitetsnivåene, og reviderer og vedtar jevnlig, og minst årlig, ulike strategier og retningslinjer for risikostyringen.

Revisjons- og risikoutvalget velges av og blant styrets medlemmer. Utvalgene er underutvalg av styret, hvis formål er å foreta mer grundige vurderinger av utpekte saksområder og rapportere resultatet til styret. Revisjons- og risikoutvalget skal se til at institusjonen har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon og en tilfredsstillende regnskapsrapportering og risikohåndtering i samsvar med lover og forskrifter.

Administrerende direktør har ansvar for at det er etablert en forsvarlig risikostyring og internkontroll på basis av vurderinger, prinsippfastsettelse og retningslinjer fastsatt av styret. Administrerende direktør er ansvarlig for at det etableres et godt kontrollmiljø på alle nivå i banken, og skal gjennomføre en løpende oppfølging av endringer i bankens risikoer, og påse at disse er forsvarlig ivaretatt i samsvar med styrets retningslinjer. Administrerende direktør skal sørge for at bankens risikostyring og internkontroll er dokumentert i henhold til gjeldende lover, regler, forskrifter og vedtekter, og skal minst én gang i året utarbeide en samlet vurdering av risikosituasjonen, som skal forelegges styret til behandling.

Avdeling risikostyring har ansvar for å utarbeide systemer, retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, måle, rapportere og følge opp bankens viktigste iboende risikoer. Avdelingen har ansvaret for å sørge for at Sparebanken Møres totale risikoeksponering blir rapportert til administrerende direktør og styret, herunder resultater av gjennomførte stresstester. Videre har avdelingen det koordinerende hovedansvaret for konsernets IRB-system. Funksjonen er en sentral premissleverandør og rådgiver i strategiprosessen knyttet til risikovurderinger, risikotoleranse og operasjonalisering av bankens overordnede mål med hensyn til risikoer. Avdelingen har også ansvar for å lede årlig ICAAP-arbeid, og for å koordinere årlig internkontrollbekreftelser fra de operative lederne. Avdelingen inngår i Seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet som rapporterer direkte til administrerende direktør.

I henhold til krav i finansforetaksloven har Sparebanken Møre en compliance-funksjon. Sparebanken Møres styre vedtar årlig egen complianceinstruks, og det utarbeides en årlig arbeids- og handlingsplan for funksjonen. Compliance-ansvarlig rapporterer til Sparebanken Møres administrerende direktør, men er organisatorisk underlagt leder for Seksjon Kreditt og Juridisk.

Avdeling økonomi og regnskap har ansvaret for konsernets samlede økonomistyring/-rapportering og regnskapsrapportering, og inngår i Seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet.

Sparebanken Møres operative ledere på vesentlige virksomhetsområder skal aktivt engasjere seg i prosessen rundt vurderingen av om etablert risikostyring og internkontroll blir gjennomført som forutsatt. Det legges til grunn at ledere på alle plan i organisasjonen overvåker vedtatte kontrolltiltak innenfor sitt ansvarsområde.

Sparebanken Møres kredittkomité behandler større engasjement og saker av spesiell karakter, og skal avgi en uavhengig innstilling til fullmaktshaver. Kredittkomiteen legger særskilt vekt på å avdekke risiko i tilknytning til den enkelte søknad og gjennomfører en egen vurdering av kredittrisiko. I tillegg til dette vurderes om det enkelte engasjement er i henhold til konsernets kredittrisikostrategi, kredittpolitikk, bevilgningsreglement og kredittbehandlingsrutiner.

Internrevisor er en overvåkningsinstitusjon som, uavhengig av administrasjonen for øvrig, foretar systematiske risikovurderinger, kontroller og undersøkelser av Sparebanken Møres internkontroll for å vurdere om den virker hensiktsmessig og betryggende. Bankens styre godkjenner internrevisjonens ressurser og årsplaner. Internrevisor skal også diskutere plan og omfang av revisjonsarbeidet med revisjons- og risikoutvalget. Internrevisjonen i Sparebanken Møre er utkontraktert til BDO.

Rapportering
Sparebanken Møre har fokus på korrekt, fullstendig og tidsriktig rapportering av risiko- og kapitalforhold. Med bakgrunn i dette er det etablert flere ulike periodiske rapporteringer som er rettet mot bankens ledergruppe og styret, samt rapporteringer som er rettet ut mot de enkelte segmenter og avdelinger, herunder også mot kundeansvarlige. De mest vesentlige rapporteringene som utarbeides gjennom året angis nedenfor:

ICAAP gjennomføres og rapporteres minst årlig. Styret tar aktivt del i gjennomgangen og etablerer eierskap til prosessen, blant annet gjennom ICAAPs sentrale rolle i langsiktig strategisk plan. Det er utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet med ICAAP i Sparebanken Møre. ICAAP gjennomgås i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalget og i styret.

Balansert Målstyringsrapport (BMS) utarbeides hver måned og synliggjør status og utvikling på de viktigste faktorene for Sparebanken Møres måloppnåelse. Rapporten oversendes til banksjefene og bankens ledergruppe, og er en integrert del av den økonomiske rapporteringen til styret.

Risikorapport utarbeides månedlig. Denne er et sentralt element i Sparebanken Møres løpende oppfølging av risikobildet. Risikorapport etter påfølgende kvartalsslutt er også utvidet med utfyllende kommentarer fra ulike fagmiljø i konsernet, herunder sjeføkonom, leder næringsliv, leder personmarked og banksjef Treasury & Markets. Rapporten behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Internkontrollrapportering utarbeides årlig. I denne gjennomføres det en vurdering av om internkontrollen er tilstrekkelig i forhold til risikotoleransen som omfatter vurdering og kommentarer til eget arbeid med internkontrollen, gjennomgang av alle viktige risikoområder, vurdering av egen etterlevelse av eksternt og internt regelverk, samt foreslåtte og planlagte forbedringstiltak. Internkontrollrapporteringen behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Compliancerapporter utarbeides periodisk, og inneholder elementer knyttet til vurdering av compliancerisiko og kontroll, testing av etterlevelse og resultat av tester, revurderinger og plan for implementering av retningslinjer, oppfølging av merknader fra ekstern og intern revisor, oppfølging av merknader fra Finanstilsynet, avvikshåndtering internkontroll mv. Compliancerapporter behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Rapporter fra ekstern og intern revisor behandles av bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og styret. Både intern og ekstern revisor har minst årlige møter med revisjons- og risikoutvalget.

Rapportering om utlån til boligformål utarbeides kvartalsvis for bankens styre.

Rapporteringsportal er etablert i Sparebanken Møre hvor hver enkelt medarbeider med kundeansvar har tilgang til rapporter som viser status og utvikling i sin porteføljes kredittrisiko. Portalen er hierarkisk oppbygd slik at ledelsen i Sparebanken Møre kan følge utviklingen innenfor sitt ansvarsområde. Rapporteringene benyttes også til analyser av kunder, porteføljer og bransjer. Portalen gir videre kundeansvarlige oversikt over kunders posisjoner og rammer relatert til eksponering i finansielle instrument.

Økonomi- og regnskapsrapporter utarbeides månedlig, herunder månedlig beregning av gruppevise nedskrivninger, samt tapsgjennomganger av portefølje med fokus på individuelle nedskrivningsbehov. Rapporteringen behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Kapitalstruktur
Sparebanken Møres kapital er sammensatt ut fra flere hensyn. De viktigste er konsernets størrelse, det internasjonalt rettede næringslivet i Møre og Romsdal og et stabilt marked for langsiktig funding ved behov. Videre er konsernets langsiktige strategiske plans innvirkning vesentlig i forhold til hvilken kapitalstruktur Sparebanken Møre skal ha.

Vurdering av risikoprofil, kapitalbehov og lønnsomhet bygger til en hver tid på Sparebanken Møres langsiktige strategiske plan. Det gjennomføres en beregning av konsernets kapitalbehov minst ved årlig ICAAP. Sparebanken Møre skal ha et kapitaliseringsnivå som oppfyller minstekravene til kapitaldekning og som samsvarer med konsernets aksepterte risikotoleranse. Gjennom ICAAP klargjøres samtidig alternativer som konsernet kan gjennomføre dersom kapitaldekningen kommer under stress. Alternativene listes i prioritert rekkefølge, med beskrivelse av tiltak, samt angivelse av planlagt iverksettelse om nødvendig.

Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på egenkapitalen. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes til utbyttemidler, tilpasses egenkapitalsituasjonen. Sparebanken Møres resultatdisponeringer skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

Kapitaldekningsregelverket
EUs direktiv for kapitaldekning har som formål å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom mer risikosensitivt kapitalkrav, bedre risikostyring og kontroll, tettere tilsyn og mer informasjon til markedet.

Kapitaldekningsforskriften bygger på tre pilarer:

 • Pilar I – Minimumskrav til ansvarlig kapital
 • Pilar II – Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging (ICAAP)
 • Pilar III – Offentliggjøring av informasjon

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til grunnleggende IRB-metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden. Styret i Sparebanken Møre legger til grunn at konsernet skal være godt kapitalisert, både under lavkonjunkturer og høykonjunkturer. Kapitalvurderinger (ICAAP) gjennomføres årlig, og konsernets kapitalstrategi er basert på risiko i virksomheten, hvor effekten av ulike stresscenarioer er tatt hensyn til.

Det vises også til note 30 Kapitaldekning for ytterligere beskrivelser, samt kommentarer relatert til endringer i regelverket.

Risikoeksponering og strategisk risikostyring
Sparebanken Møre eksponeres for flere ulike typer risikoer. De viktigste risikogruppene er:

 • Kredittrisiko: Konsernets største risikoområde. Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Inkludert i dette risikoområdet er også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko
 • Markedsrisiko: Risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser og renter
 • Likviditetsrisiko: Risiko for at konsernet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid
 • Operasjonell risiko: Risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser

Sparebanken Møre forsøker å ta hensyn til samspillet mellom de ulike risikoområdene ved fastsettelse av risikotoleranse for de ulike risikoområdene. Overordnet er det de interne forhold, rammebetingelser, kundegrunnlag mv. i konsernet som danner grunnlag for hvilken overordnet risikoeksponering man ønsker å legge til grunn.

Basert på evaluering av risikoprofil, styring og kontroll legger Sparebanken Møre følgende overordnet risikotoleranse til grunn for de ulike risikoområdene:

 • Kredittrisiko: Det aksepteres moderat til betydelig risiko
 • Markedsrisiko: Det aksepteres lav risiko
 • Likviditetsrisiko: Det aksepteres moderat risiko
 • Operasjonell risiko: Det aksepteres lav til moderat risiko

Konsernets risiko tallfestes blant annet gjennom beregninger av forventet tap og behov for økonomisk kapital for å kunne dekke uventede tap. Det beregnes forventet tap og økonomisk kapital for alle hovedgrupper av risiko, og for ulike forretningsområder i konsernet. Forventet tap beskriver det beløpet man statistisk sett må forvente å tape i løpet av en periode på 12 måneder. Økonomisk kapital beskriver hvor mye kapital konsernet mener er nødvendig for å dekke den faktiske risikoen konsernet har pådratt seg. Det er lagt til grunn statistiske metoder for beregning av økonomisk kapital. Det vises for øvrig til note 30 Kapitaldekning for ytterligere kommentarer vedrørende økonomisk kapital.

Kredittrisiko
Kredittrisiko representerer Sparebanken Møres største risikoområde. Inkludert i dette risikoområdet inngår også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko. Konsernet eksponeres for denne risikoformen gjennom utlån til privatmarkeds- og næringslivskunder, samt gjennom aktiviteter i Sparebanken Møres Seksjon Treasury & Markets.

Kredittrisikostrategien revideres og vedtas årlig av styret. Strategien fokuserer på risikosensitive rammer som er satt sammen slik at de på en mest hensiktsmessig og effektiv måte styrer konsernets risikoprofil på kredittområdet. Videre er det etablert rammer, retningslinjer og fullmaktsreglement som bygger opp under Sparebanken Møres kredittrisikostrategi og langsiktige strategiske plan.

Sparebanken Møres kjerneverdier er ”Engasjert, Nær og Solid”. Disse verdiene skal reflekteres i alle kontaktpunkt med markedet, skape merverdi for kundene og bidra til å skape en positiv oppfatning av Sparebanken Møre. Kredittpolitikken skal videre fremme en kredittkultur der kredittverdighet sees i et langsiktig perspektiv, der generelle og bransjemessige konjunktursvingninger tas hensyn til. Sparebanken Møre skal fremstå med høy etisk standard, og skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer med tvilsomt renommé. Konsernet er åpent for alle typer kunder innenfor definerte markedsområde, og det skal ikke finne sted diskriminering basert på kundens alder, kjønn, nasjonalitet, religion eller sivil status.

Sparebanken Møres geografiske kjerneområde er Møre og Romsdal. Det er likevel adgang til å gi finansiell bistand til investeringer/etableringer utenfor kjerneområdet når dette eiermessig er knyttet til enkeltpersoner eller selskaper i/fra Møre og Romsdal. Som et ledd i en bevisst diversifisering av porteføljen i forhold til bransje eller geografisk eksponering vil det også kunne vurderes engasjement utenfor konsernets markedsområde. Ved slike tilfeller stiller konsernets strategi klare rammer for maksimalt risikonivå ved det enkelte engasjement.

Avdeling risikostyring har etablert månedlige porteføljestyringsrapporter som sikrer at eventuelle avvik fra de strategiske målene fastsatt i kredittrisikostrategien blir avdekket. Ledere for henholdsvis næringsliv og personmarked har et selvstendig ansvar for den løpende overvåkningen av status, for å avdekke avvik i forhold til de samme strategiske målene, og for å iverksette tiltak ved eventuelle avvik.

Styret er ansvarlig for konsernets innvilgelse av lån og kreditter. Innenfor visse rammer delegeres fullmakt til administrerende direktør for det operasjonelle ansvaret for beslutning i kredittsakene. Innenfor sine fullmakter kan igjen administrerende direktør videre delegere fullmakter. Bevilgningsfullmaktene er personlige og er gradert etter kriterier som størrelse på bevilgning, engasjementsgrense (NL), kundens totale lånegjeld (PM), samt risikoklasse. Fullmaktene er videre knyttet til stillingsnivå.

Sparebanken Møre benytter aktivt interne rapporter for å overvåke nivå og utvikling av konsernets kredittportefølje. Hver enkelt medarbeider med kundeansvar har tilgang til rapporter som viser status og utvikling i sin porteføljes kredittrisiko. Rapportene er hierarkisk oppbygd slik at ledelsen i banken kan følge utviklingen innenfor sitt ansvarsområde. Rapporteringene benyttes også til analyser av kunder, porteføljer og bransjer.

Konsernet har utarbeidet egne risikomodeller for næringslivssegmentet og personmarkedet som benyttes i månedlig måling og rapportering av kredittrisiko. Det er også utviklet egne søknadsscoremodeller for de to kundesegmentene som benyttes i kredittinnvilgelsesprosessen.

Det er hovedsakelig tre sentrale parametere innenfor kredittrisiko som modelleres:

 1. Sannsynlighet for mislighold (PD): PD beregnes pr kunde og angir sannsynlighet for at kunden skal misligholde sitt engasjement i løpet av de neste 12 måneder. Hver kunde får beregnet sin PD basert på statistiske modeller som benytter variabler av både ekstern og bankintern informasjon, i form av både finansielle nøkkeltall og ikke-finansielle kriterier.
 2. Tapsgrad ved mislighold (LGD): LGD angir hvor stor andel av engasjementet som forventes tapt ved mislighold. Vurderingene tar hensyn til verdier på kundens stilte sikkerheter, og de kostnader som vil oppstå ved inndrivelse av misligholdte engasjementer.
 3. Forventet eksponering ved mislighold (EAD): EAD angir hvilken eksponering som forventes på et engasjement hvis og når dette går i mislighold.

De omtalte parameterne danner grunnlag for beregning av forventet tap (EL) og inngår i beregningen av økonomisk kapital. Ved å klassifisere kundene etter sannsynlighet for mislighold, samt beregne forventet tap og behovet for økonomisk kapital på kundenivå, får konsernet informasjon om nivået og utviklingen i den samlede kredittrisikoen i totalporteføljen. Egne migrasjonsanalyser viser utviklingen av antall kunder og EAD mellom ulike risikoklasser i ulike perioder.

Treasuryrisiko
Treasuryrisiko er en del av den totale kredittrisikoen i Sparebanken Møre. Det er definert styrevedtatte rammer for hvilken kreditteksponering konsernet kan ha innen dette området.

Kreditteksponering er knyttet til obligasjoner og sertifikat i konsernets likviditetsreserveportefølje, kortsiktige utlån til andre banker, herunder kontohold i utenlandske banker, og eksponering i forbindelse med finansielle derivater som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- og valutarisiko banken har påtatt seg. Porteføljen består av velrenommerte relasjoner i inn- og utland.

Sparebanken Møre sin policy er at spesielt i forhold til plasseringer i internasjonale banker og andre debitorer utenom Norge, skal konsernet legge til grunn vurderinger utført av de store offisielle ratingbyråene. Kredittrisikoen skal være på et minimum, men selv høyt ratede utstedere/papirer kan være utsatt for risiko. Om motparter blir satt på ”negative outlook” eller får nedgradert rating gjennomføres det en ny intern vurdering i Sparebanken Møre om eksisterende kredittlinjer. Om nødvendig skal kredittlinje, og eventuell eksponering, reduseres eller fjernes.

Treasuryrisiko sees også i sammenheng med tilpasninger til likviditetsindikatorene LCR og NSFR, samt Finanstilsynets definerte Likviditetsindikator 1 og 2. Regelverket for LCR har medført en vridning mot lavere risikovektede motparter, slik som blant annet stats- og statsgaranterte papirer, samt obligasjoner med fortrinnsrett (OmF).

I preklassifiseringen av motpartsbanker legges det vekt på å vurdere de som Sparebanken Møre har et gjensidig (resiprositet) og langt forretningsmessig forhold til. Det er i tillegg behov for å ha tilstrekkelig konkurranse om de produkter og instrumenter det handles i, samt at konsernet skal være markedsmessig og geografisk diversifisert.

Dersom det skjer endringer i rammebetingelser, marked, økonomisk utvikling eller i Sparebanken Møres aktiviteter som har vesentlig innvirkning på konsernets risikoposisjon skal det vurderes og eventuelt settes begrensninger for investeringsmulighetene. I dette ligger for eksempel å ikke investere i enkeltland, grupper av land, enkeltmotparter, motparter med visse karakteristika mv.

Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS stiller krav om inngåelse av CSA-avtale (Credit Support Annex) før derivathandel mot enhver motpart. CSA-avtaler er en del av en ISDA-avtale og bidrar til å regulere motpartsrisiko knyttet til endringer i markedsforhold. Dette gir Sparebanken Møre sikkerhet for en gitt eksponering, og avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot sine motparter. Markedsverdien av alle derivater inngått mellom Sparebanken Møre og motparten avregnes enten daglig eller ukentlig. Motpartsrisikoen vil da i stor grad elimineres. EMIR – European Market Infrastructure Regulation – skal sikre regulering og kontroll med markedet for derivater som handles utenfor regulerte markeder gjennom krav til innberetning til transaksjonsregistre og krav til avregning (clearing) gjennom sentrale motparter (CCP). Sparebanken Møre vil tilpasse seg dette regelverket.

Markedsrisiko
Sparebanken Møres markedsrisiko styres gjennom definerte posisjonsrammer for hvert risikoområde. Styring av markedsrisiko er nedfelt i Sparebanken Møres markedsrisikostrategi. Strategien vedtas av styret, og gir de overordnede føringene for konsernets aktiviteter i kapitalmarkedet, herunder rammer for Sparebanken Møres samlede eksponeringer innenfor valuta, renter og aksjer.

Konsernets markedsrisiko kan splittes i følgende elementer:

 • Renterisiko: Består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i rentebærende finansielle instrumenter, herunder derivater med renteinstrumenter som underliggende. Renterisiko knyttet til likviditetsporteføljen, samt sikringsforretninger knyttet til denne, vurderes særskilt og har egen risikoramme. Det vises til note 12.1 for konsernets renterisiko.
 • Aksjerisiko: Består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende. Aksjer i datterselskap er ikke inkludert. Sparebanken Møre har en svært begrenset handelsportefølje. Sparebanken Møres finansielle risiko vurderes å være lav og betryggende. Det vises til note 15 for konsernets aksjerisiko.
 • Valutarisiko: Består av risikoen for tap når valutakursene endres. Alle finansielle instrumenter og øvrige posisjoner med valutarisiko blir inkludert i vurderingen. Valutarisiko knyttet til bankporteføljen, det vil si valutarisiko som oppstår som et resultat av sikring kundehandel, herunder utlån-/innskuddsvirksomhet, vurderes særskilt og vil ha et eget sett av risikorammer.
  Sparebanken Møres eksponering for valutarisiko fremkommer som følge av mismatch mellom underliggende forretninger og sikringsforretninger, samt nødvendig beholdning på konsernets arbeidskonti i utenlandske banker. Endringer i markedskurser medfører endringer i verdien av Sparebanken Møres valutaposisjon. Valutaposisjonen inneholder også Sparebanken Møres kassabeholdning av sedler i utenlandsk valuta. Sparebanken Møre har ikke handelsportefølje i FX-kontrakter. Sparebanken Møres valutarisiko er lav og godt innenfor de grenser som er angitt i forskrift. Det vises til note 12.2 for konsernets valutarisiko.
 • Spreadrisiko: Defineres som risikoen for endringer i markedsverdi av obligasjoner og engasjementer som følge av generelle endringer i kredittspreader.
 • Total markedsrisiko: Den samlede risikovurderingen fremkommer ved å sammenstille vurderingene fra områdene renter, aksjer og valuta. Finanstilsynets metodikk på dette området legges til grunn for å vurdere det samlede markedsrisikoområdet. Vurderingene baseres på tre ulike risikofaktorer:

  • Eksponering
  • Risikospredning
  • Markedslikviditet

Det tas ikke hensyn til eventuelle diversifiseringseffekter mellom aktivaklassene.

Basert på innstilling fra administrerende direktørs Balansekomité godkjenner styret hvert år en totalramme for Sparebanken Møres markedsrisiko. Rammene er tilpasset konsernets aktivitetsnivå og risikotoleranse. Ved behov kan totalrammen bli endret hyppigere enn den årlige gjennomgangen.

Total markedsrisikoramme defineres som maksimalt tap ved et stresscenario der Finanstilsynets metodikk legges til grunn. Den godkjente overordnede markedsrisikorammen delegeres til administrerende direktør, mens banksjef seksjon Treasury og Markets har forvaltningsfullmakten for den totale markedsrisikorammen. Seksjonsleder har ansvar for at forvaltningen av rammene innenfor ulike underporteføljer blir overholdt til enhver tid.

Seksjon Treasury & Markets har et selvstendig ansvar for den løpende overvåkningen av posisjoner innenfor de ulike porteføljene og følger dette opp daglig eller med den frekvens som er nødvendig i forhold til aktivitetsnivå. Avdeling risikostyring har hovedansvaret for måling, rapportering og kontroll av markedsrisikoområdet. Back-Office har ansvaret for transaksjonskontroll og prosessering av betalingstransaksjoner.

SimCorp Dimension er det bærende risk management systemet i Sparebanken Møre knyttet til markedsrisikoområdet. Systemet gir løpende status på markedsutviklingen. Alle finansielle instrumenter blir registrert i systemet og overvåket kontinuerlig. Avdeling Risikostyring er ansvarlig for at verdivurderingen av finansielle instrument er god og relevante.

Avdeling Risikostyring overvåker at rammer og strategi til enhver tid overholdes. Dersom aktiviteter overskrider rammer eller strategi er det nedfelt skriftlige rapporteringsinstrukser.

Rapportering av markedsaktiviteten inngår i Sparebanken Møres periodiske ”Risikorapport” til ledelse, revisjons- og risikoutvalg og styre. Månedlig rapporteres resultatutvikling, samt faktisk risikoeksponering innenfor hver portefølje enkeltvis og aggregert. Rapportene blir sammenholdt mot maksimal aktivitetsramme og total markedsrisikoramme (stressramme). Styret blir også hvert kvartal gitt logg over eventuelle brudd på rammer, strategi eller lov og forskrift.

Det er ikke knyttet resultatbasert avlønning til noen personer som arbeider innen markedsrisikoområdet utover det som inngår i Sparebanken Møres generelle bonusordning som omhandler, og er lik for, alle ansatte i konsernet.

Likviditetsrisiko
Likviditet kan defineres som konsernets evne til å finansiere økninger i eiendelene og innfri sine forpliktelser etter hvert som finansieringsbehovet oppstår. Sparebanken Møre er likvid når den er i stand til å innfri gjelden sin etter hvert som den forfaller.

Styring av konsernets likviditetsrisiko tar utgangspunkt i konsernets overordnede finansieringsstrategi som blir gjennomgått og vedtatt av styret minimum en gang årlig. Strategien gjenspeiler det moderate risikonivået som aksepteres for dette risikoområdet.

Konsernets likviditetsrisiko krever særskilt oppfølging. Dette skyldes konsernets særstilling som forvalter av innskuddsmidler for små og uprofesjonelle aktører, og konsernets sentrale rolle i betalingsformidlingen. Bankers forpliktelse til å motta innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, og det forhold at disse innskuddene normalt er disponible på dagen, medfører at de står ovenfor en vesentlig større likviditetsrisiko enn andre finansforetak. Myndighetenes låneordninger og sikkerhetsnett for bankene er begrunnet nettopp i disse forholdene. Kostnadene ved å redusere likviditetsrisikoen må sees i sammenheng med de fordeler lavere likviditetsrisiko gir. En grunnleggende forutsetning for å opprettholde innskyteres og andre långiveres tillit er at institusjonene alltid har tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser.

LCR måler institusjonenes evne til å overleve en stressperiode på 30 dager. LCR øker betydningen av likvide eiendeler med høy kvalitet. NSFR måler langsiktigheten i institusjonens finansiering. NSFR medfører at institusjonene i større grad må finansiere illikvide eiendeler ved hjelp av stabil og langsiktig finansiering. I den sammenheng er innskudd ikke sett på som en like stabil finansieringskilde, noe som medfører at kvaliteten på innskuddene vil få økt betydning. Dette betyr at finansinstitusjonene i større grad må finansiere seg gjennom lengre obligasjonslån. Inntil definisjon og kalibrering av NSFR er endelig avklart, vil Sparebanken Møre benytte Likviditetsindikator 1.

Sparebanken Møre tilpasser seg det nye regelverket, både gjennom endringer i interne strategier, samt gjennom faktiske tilpasninger. Konsernet rapporterer også regelmessig, i henhold til rapporteringskrav, til tilsynsmyndighetene om utviklingen knyttet til de nye likviditetsindikatorene.

Gjennom konsernets langsiktige strategiske plan, ”Møre 2020”, er det lagt en likviditetsstrategi hvor Sparebanken Møre tilpasser seg struktur og volum i LCR-kravet. Kravet til likviditetsreserve fases inn over tid og var 80 prosent pr. 31. desember 2016 og økes til 100 prosent fra og med 31. desember 2017.

Pr utgangen av 2016 utgjorde LCR-indikatoren for konsernet 91 %, Finanstilsynets Likviditetsindikator 1 på 104 % og Likviditetsindikator 2 på 112 %. I sammensetningen av den eksterne finansieringen er det prioritert å ha en relativt høy andel med løpetid over ett år.

Likviditetsfunksjonen i Sparebanken Møre er organisert i Seksjon Treasury & Markets. Seksjonen styrer således dag til dag flyten av likvider, og har ansvaret for å dekke finansieringsbehovet i Sparebanken Møre. Utnyttelsen av boligkredittselskapet, Møre Boligkreditt AS, er herunder sentralt.

Likviditetskontrollen ivaretas både gjennom Seksjon Treasury & Markets og avdeling Risikostyring. Det skilles i denne sammenheng mellom overordnet og daglig operasjonell likviditetsstyring og -kontroll. Den daglige operasjonelle styringen ivaretas av Seksjon Treasury & Markets, mens den overordnede risikostyringen, herunder kontroll mot strategier og rammer, ivaretas av avdeling Risikostyring.

Når det oppstår unormale likviditetssituasjoner enten i markedet eller i Sparebanken Møre, skal bankens beredskapsgruppe komme sammen. Gruppen har bestått av følgende personer:

 • Administrerende direktør (leder)
 • Banksjef seksjon Treasury & Markets
 • Banksjef seksjon Informasjon og Administrasjon
 • Banksjef seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet
 • Leder avdeling Risikostyring
 • Leder for Næringsliv Sunnmøre
 • Banksjef Divisjon Personmarked
 • Daglig leder Møre Boligkreditt AS
 • Leder Treasury

Styret mottar månedlige rapporter om likviditetssituasjonen hvor det inngår flere ulike nøkkeltall. I tillegg rapporteres tidlige faresignaler gjennom utvikling i soliditet, balanse- og resultatutvikling, tap/mislighold, utviklingen i cost of funds.

Likviditetsrisikoen forsøkes redusert ved en spredning av innlånene på markeder, kilder, instrumenter og løpetider. For å sørge for at konsernets likviditetsrisiko holdes på et lavt nivå skal utlån til kunder i hovedsak finansieres ved kundeinnskudd, samt langsiktig verdipapirgjeld. Arbeidet med å øke ordinære innskudd er sterkt fokusert i kundearbeidet i alle deler av Sparebanken Møre. Konsernets innskuddsdekning, innskudd fra kunder i forhold til utlån til kunder, var ved utgangen av året på 62 %.

Styret skal informeres om bankens likviditetssituasjon på månedsbasis, og umiddelbart hvis det skjer viktige endringer som kan påvirke nåværende eller framtidig likviditetssituasjon. Rapporteringen søker å identifisere likviditetssituasjon under normal drift, avdekke tidlige «faresignaler» og vurdere bankens stresskapasitet.

Møre Boligkreditt AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive som kredittforetak, og selskapet gir konsernet en økt diversifisering av dets fundingkilder. Selskapet har i 2016 utstedt obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i norske kroner. Morbanken har gjennom året overført deler av boliglånsporteføljen til kredittforetaket.

Operasjonell risiko
I operasjonell risiko ligger alle de potensielle tapskilder som er knyttet til den løpende driften av Sparebanken Møre. Konsernet har definert ulike typer operasjonell risiko inn i følgende hovedkategorier:

 • Internt bedrageri
 • Eksternt bedrageri
 • Ansettelsesvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Kunder, produkter og forretningspraksis
 • Skade på fysiske eiendeler
 • Avbrudd i drift og/eller systemer
 • Oppgjør, levering eller annen transaksjonsbehandling

Styret i Sparebanken Møre har vedtatt at det aksepteres en lav til moderat risikoprofil knyttet til operasjonell risiko. Det er utarbeidet en egen overordnet risikostrategi for risikoområdet, og det foreligger flere dokumenter som underbygger konsernets risikohåndtering. Disse dokumentene omhandler blant annet IKT-området, beredskapsplaner for personell og eiendom, sikkerhetshåndbok, fullmakts strukturer, etiske retningslinjer og forsikringsstrategi. Videre er det etablert retningslinjer for etterlevelse av:

 • lov om hvitvasking med forskrift
 • verdipapirhandelloven med forskrift
 • IKT-forskriften

Konsernets juridiske avdeling bidrar til å overvåke og redusere den operasjonelle risikoen. For Compliance er det etablert styrevedtatt instruks, arbeidsplaner og handlingsplaner. Sparebanken Møre har også etablert årlig Sikkerhetsforum for konsernets sikkerhetsansvarlige, samt at det jevnlig avholdes møter i konsernets Sikkerhetsutvalg.

Det operative ansvaret for styring og kontroll av operasjonell risiko, og således også kvaliteten i Sparebanken Møres drift, ligger hos den enkelte leder. Dette ansvaret følger av stillingsinstrukser og ulike retningslinjer og rutiner. Alle ledere avgir årlig en bekreftelse til administrerende direktør på kvalitet og etterlevelse av internkontroller innenfor de risikoområdene som er gjengitt i dette dokumentet. Det angis også forbedringsområder som går inn i egne handlingsplaner, og administrerende direktør legger rapporten frem for revisjons- og risikoutvalget og styret. Årlig ICAAP medfører også en gjennomgang av konsernets vesentlige risikoområder, hvor operasjonell risiko er gitt stor oppmerksomhet.

Utover årlig lederrapportering og årlig ICAAP mottar bankens ledergruppe og styret gjennom året blant annet følgende rapporter som omhandler momenter som inngår i operasjonell risiko; Compliancerapporter, Sikkerhetsrapport, Rapporter fra internrevisor, Rapporter fra eksternrevisor, Arbeidsmiljøundersøkelser, Intern servicekvalitetsundersøkelse, IKT-rapportering, Bransjeanalyser, samt eventuelle rapporteringer fra tilsynsmyndighetene.

For påpekte punkter i omtalte rapporteringer utarbeides det tiltak for å håndtere gap, med tilhørende ansvarspersoner og frister. Oppfølging av utførelsesgraden for tiltakene følges opp av Sparebanken Møres Forretningsutvalg på månedlig basis.

Konsernets etablerte internkontroll er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen, både for avdekking og oppfølging.

Internkontroll
Internkontroll skal utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen områdene strategisk utvikling, målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler, herunder også etterlevelse av konserninterne retningslinjer og policyer. En velfungerende internkontroll skal videre sikre at konsernets risikoeksponering er innenfor vedtatt risikoprofil.

Internkontroll i Sparebanken Møre er organisert desentralt med Seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet som koordinerende enhet og ansvarlig for den årlige rapporteringen til revisjons- og risikoutvalget og styret. Compliance overvåker hvordan konsernet operasjonaliserer lover og regler i virksomheten, og hvordan ansatte overholder relevante regler, herunder lover, forskrifter, konsesjoner, avtaler, bransjestandarder, interne instrukser mv. i den daglige driften. Avdeling risikostyring har ansvar for å utarbeide systemer, retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, måle, rapportere og følge opp konsernets viktigste iboende risikoer.

Det rapporteres løpende til konsernets revisjons- og risikoutvalg og styre om driften og risikosituasjonen gjennom året. Administrerende direktør avlegger årlig rapport til styret vedrørende en samlet vurdering av risikosituasjonen og en vurdering om at de etablerte internkontrollene fungerer tilfredsstillende. Denne rapporten baserer seg på bekreftelser fra ledere på ulike nivå i Sparebanken Møre.

Sparebanken Møres internrevisor rapporterer regelmessig til konsernets revisjons- og risikoutvalg og styre forhold vedrørende konsernets internkontroll.

Aktiv Forvaltning
Konsernet tilbyr aktiv forvaltning ovenfor kunder. Forvaltningen utføres på vegne av kunder, og tilhørende eiendeler er kundens og ikke konsernets eiendeler.

Finansielle derivater
Sparebanken Møre benytter finansielle derivater for å håndtere risiko som oppstår som følge av bankens ordinære virksomhet. Banken benytter i svært liten grad finansielle derivater i sin egenhandel. Som hovedprinsipp skal alle kundeforretninger omgående dekkes med en motgående forretning i markedet.

Følgende derivater benyttes i Sparebanken Møre:

 • Terminer: En avtale om kjøp eller salg av et bestemt beløp i en valuta, mot et fastsatt beløp i en annen valuta til en på forhånd avtalt kurs, med oppgjør på et bestemt tidspunkt senere enn to virkedager etter avtalens inngåelse.
 • Swapper: En byttehandel hvor to parter bytter kontantstrømmer for et avtalt beløp over en periode. Ved en renteswap byttes rentebetingelsene. Ved en rente- og valutaswap byttes både valuta- og rentebetingelser.
 • FRA-kontrakter: En forpliktende avtale om en rentesats som skal gjelde for en framtidig periode for en definert hovedstol. Ved oppgjør utveksles kun forskjellen mellom avtalt rente og faktisk markedsrente.
 • Opsjoner: En rett - men ikke en plikt til å kjøpe («call - opsjon») eller selge («put - opsjon») et spesifisert produkt til en på forhånd bestemt pris («strikeprice»). Ved inngåelse av en opsjonskontrakt vil den som kjøper en kjøps- eller salgsrett måtte betale en premie til de som utsteder («skriver») opsjonen. Opsjoner kan tilbys med basis i et finansielt instrument eller en råvare.

Risikoen til disse instrumentene er knyttet til kredittrisiko mot avdekkingsmotparter som er kredittmessig klarert av styret, samt operasjonell risiko.

Disse instrumentene benyttes i hovedsak til å gi bankens kunder en sikker cash-flow samt en ønsket risikoposisjon i de ulike markeder. Rammer for finansielle instrumenter mot kunder er etablert av de respektive kundeansvarlige. Rammene skal sette maksimumsgrense for bankens eksponering mot hver enkelt kunde knyttet til kundens forretningsvolum i finansielle instrumenter og den markedsmessige utviklingen av disse. Det er den enkelte kundeansvarlige som har ansvar for etableringen av rammen og for at den har gjennomgått nødvendig formell kredittbehandling, samt at det er etablert tilstrekkelig sikkerhet for rammen. Videre har kundeansvarlig, sammen med utøvende megler, ansvar for at kredittrisiko som følge av kunders eksponering i finansielle instrumenter til enhver tid ligger innenfor innvilgede rammer. For alle kunder som handler med finansielle instrument, skal det innhentes motregningsavtale. Denne avtalen har som formål å redusere bankens kreditteksponering mot kunden ved at alle kontrakter nettes og banken oppnår kun en nettoeksponering mot kunden. Det er den enkelte kundeansvarlig som er ansvarlig for etablering av motregningsavtale med aktuelle kunder og at alle kunder som handler denne typen instrumenter gjøres kjent med bankens alminnelige forretningsvilkår.

Avdeling Risikostyring har ansvar for oppfølging, samt all internrapportering og rapportering til myndighetene vedrørende bankens eksponering mot ulike motparter som følge av handel med finansielle instrument.

 

Note 4

Kredittrisiko

Kredittrisiko er konsernets største risikoområde, og defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Konsernet eksponeres for denne risikoformen gjennom utlånsprodukter til privatmarkeds- og næringslivskunder, samt gjennom aktiviteter i seksjon Treasury & Markets. Note 3 ”Risikostyring” angir nærmere vedtatte strategier for kredittrisikoen i konsernet, samt prosesser for styring og kontroll av risikoområdet. Sentralt står beregning av misligholdssannsynlighet på den enkelte kunde og portefølje.

Kredittrisiko omfatter også restrisiko og konsentrasjonsrisiko. Restrisikoen er risikoen for at sikkerheter ved et engasjement er mindre effektive enn forventet. Konsentrasjonsrisiko er risiko knyttet til store engasjement med samme kunde, konsentrasjon innenfor geografiske områder, bransjer eller med likeartede grupper av kunder.

Konsentrasjonsrisiko styres i forhold til ramme for bransjeandeler, største enkeltengasjementer og samlet ramme for store engasjementer. Det gjennomføres periodiske stresstester for å vurdere tapspotensialet i kredittporteføljen som følge av store, men ikke usannsynlige, negative endringer i rammebetingelsene. Styring og måling av kredittrisiko er videre nærmere beskrevet i rapporten Risiko- og kapitalstyring (Pilar 3). Se også note 30 hvor kredittrisiko for konsernet er kvantifisert gjennom risikojustert kapitalbehov. Som beskrevet i note 3 er det beregnet sannsynlighet for mislighold (PD) for engasjementene i Sparebanken Møres kredittportefølje. PD beregnes pr kunde og angir sannsynlighet for at kunden skal misligholde sitt engasjement i løpet av de neste 12 måneder og er modellert for å være i tråd med Kapitalkravsforskriftens spesifikasjoner for grunnleggende IRB. Beregnet forventet tap (PD x LGD x EAD) legges til grunn ved vurdering av kundelønnsomhet og blir tatt hensyn til ved fastsettelse av rentevilkår.

Utlån og fordringer

Alle utlån og fordringer balanseføres til virkelig verdi ved første gangs innregning, med tillegg av direkte henførbare transaksjonskostnader for instrumenter som ikke måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Virkelig verdi ved førstegangs innregning vil normalt være lik transaksjonsprisen. Ved fastsettelse av utlånets verdi på transaksjonstidspunktet (transaksjonspris) kommer etableringsgebyr til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Utlån måles etterfølgende til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Den effektive renten er den renten på inngåelsestidspunktet som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontantstrømmer over utlånets forventede levetid, til netto balanseført verdi av utlånet. Ved gjennomføring av denne beregningen estimeres kontantstrømmene, og alle kontraktsmessige vilkår ved utlånet blir tatt i betraktning.

Kjøpte porteføljer utlån, herunder utlån overtatt ved overtakelse av virksomhet, har begrenset utnyttbar levetid og hvor merverdier på transaksjonstidspunktet balanseføres til anskaffelseskost. Porteføljen av kjøpte utlån avskrives ved bruk av effektiv rentemetode, fordelt over forventet gjennomsnittlig løpetid på porteføljen (fordelt på næringsliv og personmarked).

Basert på bankens risikovurderinger kan kundeengasjementene risikogrupperes som følger (tallene er basert på nominell hovedstol):
  
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - KONSERN 2016UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 1 %)47 1229084 48666853 18452 448
Middels risiko (1 % - < 4 %)4 668408568215 6655 535
Høy risiko (4 % - <100 %)9888015621 2261 183
Misligholdte/tapsutsatte engasjement2733454015673636
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån53 0511 7415 25070660 74859 802
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-360000-360-360
Sum kunder 31.12.201652 6911 7415 25070660 38859 442
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - KONSERN 2015UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 1 %)45 2189384 02476650 94650 290
Middels risiko (1 % - < 4 %)4 3135693213255 5285 320
Høy risiko (4 % - <100 %)1 8439616532 1072 072
Misligholdte/tapsutsatte engasjement253237265263
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån51 6271 6054 5131 10158 84657 945
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-341000-341-341
Sum kunder 31.12.201551 2861 6054 5131 10158 50557 604
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - MORBANK 2016UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 1 %)28 0839083 34166833 00052 448
Middels risiko (1 % - < 4 %)4 131408568215 1285 535
Høy risiko (4 % - <100 %)8798015621 1171 183
Misligholdte/tapsutsatte engasjement2733454015673636
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån33 3661 7414 10570639 91859 802
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-355000-355-355
Sum kunder 31.12.201633 0111 7414 10570639 56359 447
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - MORBANK 2015UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 1 %)28 9829382 77776633 46351 679
Middels risiko (1 % - < 4 %)3 8795693213255 0945 323
Høy risiko (4 % - <100 %)1 7569616532 0202 072
Misligholdte/tapsutsatte engasjement250237262263
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån34 8671 6053 2661 10140 83959 337
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-337000-337-337
Sum kunder 31.12.201534 5301 6053 2661 10140 50259 000

Sikkerheter og andre risikoreduserende tiltak

I tillegg til vurdering av gjeldsbetjeningsevne, benytter konsernet benytter ulike sikkerheter for å redusere kredittrisiko avhengig av marked og type transaksjon.

Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjement hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning om fortsatt drift. Ved vurdering av sikkerheter tas det hensyn til estimerte salgskostnader.

I årets beregninger av individuelle nedskrivninger av utlån er bankens verdsettelse av sikkerhetsobjekter hensyntatt. Se note 7 for ytterligere informasjon.

Hovedtyper av pant som benyttes er pant i fast eiendom (bolig/næringsbygg), garantier, kausjoner, registrerbart løsøre, varelager, driftstilbehør, konsesjoner eller avtaler om motregning. Garantier utgjør en liten del av bankens risikoeksponering og det benyttes garantister fra privatpersoner (forbrukerkausjoner), foretak (profesjonelle), garantiinstitutter og banker.

Sikkerheter oppdateres minimum årlig eller ved ny sak for personmarked. For næringslivskunder oppdateres sikkerheter ved ny sak eller engasjementsoppfølgning. Verdivurdering er en del av kredittbeslutningen.

Banken foretar ikke motregning av eksponeringer i eller utenfor balansen ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Sparebanken Møre stiller krav om inngåelse av CSA-avtale før derivathandel mot enhver interbankmotpart. Dette gir Sparebanken Møre sikkerhet for en gitt eksponering. Avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot sine motparter. Markedsverdien av alle derivater inngått mellom Sparebanken Møre og motparten avregnes enten daglig eller ukentlig.

I tillegg til en vurdering av gjeldsbetjeningsevne og framtidig realisasjonsverdi av sikkerheter, er finansielle engasjementsvilkår (covenants) tatt inn i de fleste kredittavtaler for større næringslivskunder. Disse vilkårene er et supplement for å redusere risiko og sikre god oppfølging og styring av engasjementene.

Tabellen nedenfor viser den prosentvise fordelingen av engasjement knyttet til ulike nivåer for sikkerhetsstillelse. Eksempelvis betyr linjen 0-60 % at engasjementene er lavere enn 60 % av sikkerhetsobjektet. Over 100 % betyr at lånebeløpet overstiger verdien på sikkerhetsobjektet. Bankens retningslinjer for verdifastsettelse av sikkerhetsobjekter er benyttet. Dette innebærer at sikkerhetsobjektene er forsiktig vurdert sett i forhold til markedsverdier. Tallene i tabellen er på konsernnivå.
       
Sikkerhetsnivå - 2016Personkunder volum i millPersonkunder andel i %Næringsliv volum i millNæringsliv andel i %Volum i mill totaltAndel i % totalt
0 % - 60 %17 46545,637 07147,7924 53646,23
60 % - 70 %7 35819,231 2738,618 63116,26
70 % - 80 %6 38716,696854,637 07213,33
80 % - 90 %2 7047,071 93413,074 6398,74
90 % - 100 %1 3863,627525,082 1384,03
Over 100 %2 6076,812 77918,785 38510,15
Usikret3660,963022,046681,26
Totalsum38 273100,0014 796100,0053 069100,00
       
       
Sikkerhetsnivå - 2015Personkunder volum i millPersonkunder andel i %Næringsliv volum i millNæringsliv andel i %Volum i mill totaltAndel i % totalt
0 % - 60 %15 66843,576 13939,6021 80742,38
60 % - 70 %6 97119,391 72211,118 69316,89
70 % - 80 %5 98816,651 2347,967 22214,03
80 % - 90 %2 6767,441 63910,574 3158,38
90 % - 100 %1 4774,111 81111,683 2886,39
Over 100 %2 8087,812 56616,555 37410,44
Usikret3721,033912,527631,48
Totalsum35 958100,0015 503100,0051 462100,00
Sikkerhetsmassens fyllingsgrad er en størrelse som viser nivået av overpantsettelse i forhold til utestående volum av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).
   
Sikkerhetsmasse knyttet til utstedte obligasjoner i Møre Boligkreditt AS20162015
Brutto utlån sikret med pant i bolig (bolighypoteklån)19 43016 648
Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet743688
Sum sikkerhetsmasse 1)20 17317 336
Sikkerhetsmassens fyllingsgrad i %112,7113,8
1) NOK 380 millioner av totale brutto utlån er på balansedagen ikke kvalifisert til den tellende sikkerhetsmasse (NOK 247 millioner i 2015).
 

Note 5

Engasjementer fordelt på kundegrupper

I årsregnskapet er utlånsporteføljen og innskudd med avtalt flytende rente målt til amortisert kost. Utlånsporteføljen og innskudd med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
KONSERNBrutto utlånInnskuddGarantier
Sektor/næring201620152016201520162015
Jordbruk og skogbruk39037319617611
Fiske og fangst2 2813 18685164100
Industri2 3272 2442 0801 122446276
Bygg og anlegg562600583470118119
Varehandel og hotell5255177997386065
Supply/Offshore1 1031 189256503980982
Eiendomsdrift5 8045 6831 2301 3705239
Faglig/finansiell tjenesteytelse8818922 3161 72000
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 7441 7082 4892 17273113
Offentlig forvaltning421 08489800
Utlandet11313210500
Andre001 9831 73500
Sum næringsliv/offentlig15 73416 52613 87711 5501 7301 595
Personkunder37 13334 82218 67517 8291110
Verdijustering utlån/innskudd til virkelig verdi861800200
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter989910800
Sum53 05151 62732 56229 3891 7411 605
Individuelle nedskrivninger-79-79    
Gruppevise nedskrivninger-281-262    
Sum netto utlån52 69151 286    
Utlån/innskudd med flytende rente (amortisert kost)48 30746 29031 30828 875  
Utlån/innskudd med fast rente (virkelig verdi)4 7445 3371 254514  
       
       
MORBANKBrutto utlånInnskuddGarantier
Sektor/næring201620152016201520162015
Jordbruk og skogbruk38937219617611
Fiske og fangst2 2793 18685164100
Industri2 3162 2342 0801 122446276
Bygg og anlegg538574583470118119
Varehandel og hotell5175107997386065
Supply/Offshore1 1031 189256503980982
Eiendomsdrift5 6865 5871 2351 3825239
Faglig/finansiell tjenesteytelse8538762 3161 72000
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 7001 6632 4972 18273113
Offentlig forvaltning421 08489800
Utlandet11313210500
Andre001 9831 73400
Sum næringsliv/offentlig15 49816 32513 89011 5711 7301 595
Personkunder17 70718 27918 67517 8291110
Verdijustering utlån/innskudd til virkelig verdi861800200
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter758310800
Sum33 36634 86732 57529 4101 7411 605
Individuelle nedskrivninger-79-79    
Gruppevise nedskrivninger-276-258    
Sum netto utlån33 01134 530    
Utlån/innskudd med flytende rente (amortisert kost)28 62229 53031 32128 896  
Utlån/innskudd med fast rente (virkelig verdi)4 7445 3371 254514  
 

Note 6

Engasjementer fordelt geografisk

 Møre og RomsdalLandet ellersUtlandetSum
KONSERN20162015201620152016201520162015
Brutto utlån44 06943 0738 8138 36716918753 05151 627
Andel i %83,183,416,616,20,30,4100,0100,0
Innskudd26 27223 8895 9965 19929430132 56229 389
Andel i %80,781,318,417,70,91,0100,0100,0
Garantier1 6141 490127115001 7411 605
Andel i %92,792,87,37,20,00,0100,0100,0
         
MORBANK20162015201620152016201520162015
Brutto utlån28 60629 6744 6145 03114616233 36634 867
Andel i %85,785,113,914,40,40,5100,0100,0
Innskudd26 28523 9105 9965 19929430132 57529 410
Andel i %80,781,318,417,70,91,0100,0100,0
Garantier1 6141 490127115001 7411 605
Andel i %92,792,87,37,20,00,0100,0100,0
 

Note 7

Tap på utlån og garantier

Nedskrivninger
Nedskrivningsbeløpet beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi (hovedstol + påløpte renter på vurderingstidspunktet) og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente over lånets forventede levetid. Kun kredittap forårsaket av inntrufne tapshendelser på balansedagen hensyntas.

For utlån med flytende rente er diskonteringsrenten lik den effektive rente på måletidspunktet. For utlån med fastrente er diskonteringsrenten lik opprinnelig effektiv rente. For utlån med endret rentesats som følge av finansielle problemer hos debitor er det brukt effektiv rente som gjaldt før lånets rente ble endret. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer er eventuell overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter hensyntatt, herunder også utgifter ved overtakelse og salg.

Nedskrivning for verdifall på utlån er resultatført som tap på utlån. Beregnede renter på utlån som tidligere er nedskrevet er resultatført som renteinntekter. Reversering av nedskrivning for øvrig er resultatført som korrigering av tap. Estimering av fremtidige kontantstrømmer fra et utlån skal også hensynta overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter. Ved vurdering av sikkerhetsdekning skal det foretas en kvalifisert vurdering av panteobjektets beskaffenhet og reelle omsetningsverdi hensyntatt utgifter ved overtakelse og salg. Realisasjonsverdier for ulike panteobjekter i en realisasjonssituasjon fastsettes etter beste skjønn. Tidspunkt for avvikling av utlån med nedskrivning er basert på skjønnsmessige vurderinger og erfaringer fra tilsvarende avviklingsengasjement og konkursavviklinger. Når alle sikkerheter er realisert og det er utvilsomt at banken ikke får flere innbetalinger på engasjementet blir tapsnedskrivningen konstatert. Kravet mot kunden vil likevel bestå og bli fulgt opp, med mindre det er inngått avtale om gjeldsettergivelse med kunden.

Det blir foretatt avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Beste estimat er lagt til grunn ved estimering av avsetningen. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt avsetning er balanseført som eiendel maksimalt lik avsetning.

Individuelle nedskrivninger
Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive indikasjoner for at et utlån har verdifall som følge av svekket kredittverdighet. En nedskrivning blir reversert når tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Alle utlån som anses som vesentlige, samt et utvalg andre, blir vurdert individuelt for å se om det foreligger objektive bevis for verdifall.

Enkeltutlån vurderes for nedskrivning dersom det foreligger objektive bevis for:

a) Vesentlige finansielle problemer hos debitor

b) Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd.

Et engasjement blir vurdert som misligholdt dersom låntakeren ikke betaler forfalte terminer, eller overtrekk ikke er dekt inn, maksimalt innen 90 dager

c) Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller i andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor. Reforhandling av lånebetingelser for å lette låntakers stilling regnes som et objektivt bevis på verdifall.

d) Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling.

Gruppenedskrivninger
Gruppevise nedskrivninger beregnes på undergrupper av utlån der det foreligger objektive hendelser som viser at den fremtidige kontantstrømmen for betjening av engasjementene er svekket, hvor det ikke er mulig å gjennomgå alle engasjementer på individuell basis, eller hvor informasjon ikke er identifiserbar på engasjementnivå. Engasjement hvor det er registrert individuelle tapsnedskrivninger inngår ikke i grunnlaget for gruppevise nedskrivninger. Beregningen av nedskrivningsbehov foretas på kundegrupper med tilnærmet like risiko- og verdiegenskaper og er basert på risikoklassifisering og tapserfaring for kundegruppene.

Grupper av utlån nedskrives for verdifall dersom det foreligger objektive bevis for:

a) Negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen

b) Inntrufne makroøkonomiske forhold som på balansedagen ikke er fullt hensyntatt i bankens risikoklassifiseringssystem

Tap på utlån og garantier  
KONSERN MORBANK
20152016Spesifikasjon av periodens tapskostnad20162015
-601Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar1-60
9619Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån1893
138Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger813
135Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger513
1211Inngang på tidligere konstaterte tap1112
5022Periodens tapskostnad2147
Tap på utlån/garantier fordelt pr sektor/næring    
KONSERN20162015
Sektor/næringTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlånTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlån
Jordbruk og skogbruk-2-0,570,7-2-0,430,7
Fiske og fangst-1-0,034,3-47-1,426,4
Industri og bergverk20,134,4100,433,5
Bygg og anlegg30,421,9-20,411,2
Varehandel og hotell-2-0,341,010,141,0
Supply/Offshore151,262,100,002,3
Eiendomsdrift-6-0,1110,950,0811,9
Faglig/finansiell tjenesteytelse00,001,70-0,041,7
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse00,002,4-8-0,543,0
Offentlig forvaltning00,000,000,000,0
Utlandet00,000,200,000,3
Sum næringsliv/offentlig90,0529,6-43-0,2632,0
Personkunder-6-0,0270,0-3-0,0167,5
Annet00,000,400,000,5
Gruppenedskrivninger190,04 960,20 
Sum kunder220,04100,0500,10100,0
Kredittinstitusjoner 0,00  0,00 
Sum220,04100,0500,10100,0
       
Tap på utlån/garantier fordelt pr sektor/næring    
MORBANK20162015
Sektor/næringTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlånTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlån
Jordbruk og skogbruk-2-0,571,2-2-0,441,1
Fiske og fangst-1-0,036,8-47-1,429,5
Industri og bergverk20,137,0100,445,1
Bygg og anlegg30,431,6-2-0,431,6
Varehandel og hotell-2-0,341,610,141,4
Supply/Offshore151,263,500,003,4
Eiendomsdrift-6-0,1117,050,0917,3
Faglig/finansiell tjenesteytelse00,002,60-0,042,5
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse00,004,9-8-0,564,8
Offentlig forvaltning00,000,000,000,0
Utlandet00,000,300,000,4
Sum næringsliv/offentlig90,0546,5-43-0,2647,1
Personkunder-6-0,0353,0-3-0,0252,4
Annet00,000,500,000,5
Gruppenedskrivninger180,05 930,28 
Sum kunder210,06100,0470,14100,0
Kredittinstitusjoner 0,00  0,00 
Sum210,06100,0470,14100,0
 

Note 8

Nedskrivning på utlån og garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån  
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
14179Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 01.0179141
138Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning813
97Økning i individuelle nedskrivninger i perioden79
2226Nye individuelle nedskrivninger i perioden2622
8025Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden2580
7979Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 31.127979
     
     
Nedskrivning på grupper av utlån  
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
166262Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01258164
9619Endring i året1894
262281Nedskrivning på grupper av utlån 31.12276258
     
     
Individuelle avsetninger på garantiansvar  
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
20Individuelle avsetninger 01.0102
00Ny avsetning i perioden00
20Tilbakeføring av avsetninger i perioden02
00Individuell avsetning 31.1200
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2016   
KONSERNBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk3901 38910443
Fiske og fangst2 2810 2 28100038
Industri2 32719 2 308446336868
Bygg og anlegg5623 55911807163
Varehandel og hotell5254 5216038234
Supply/Offshore1 10315 1 088980043680
Eiendomsdrift5 80423 5 781521322207
Faglig/finansiell tjenesteytelse8810 88100010
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 7441 1 7437309393
Offentlig forvaltning40 400056
Utlandet1130 1130000
Andre00 00000
Sum næringsliv/offentlig15 7346624015 4281 730195222 092
Personkunder37 133134137 0791146243 158
Verdijustering utlån til virkelig verdi86  86    
Opptjente,ikke forfalte renter98  98    
Sum53 0517928152 6911 741655465 250
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2015   
KONSERNBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk3733 370101145
Fiske og fangst3 1861 3 18506087
Industri1 79421 1 7732762142475
Bygg og anlegg6000 60011901153
Varehandel og hotell5176 5116539228
Supply/Offshore1 1890 1 1899820097
Eiendomsdrift6 13330 6 10339672187
Faglig/finansiell tjenesteytelse8920 8920005
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 7085 1 70311306270
Offentlig forvaltning20 20000
Utlandet1320 1320000
Andre00 00000
Sum næringsliv/offentlig16 5266622216 2381 595361411 547
Personkunder34 822134034 7691036282 966
Verdijustering utlån til virkelig verdi180  180    
Opptjente,ikke forfalte renter99  99    
Sum51 6277926251 2861 605721694 513
         
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2016   
MORBANKBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk3891 38810443
Fiske og fangst2 2790 2 27900038
Industri2 31619 2 297446336868
Bygg og anlegg5383 53511807163
Varehandel og hotell5174 5136038234
Supply/Offshore1 10315 1 088980043680
Eiendomsdrift5 68623 5 663521322207
Faglig/finansiell tjenesteytelse8530 85300010
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 7001 1 6997309393
Offentlig forvaltning40 400056
Utlandet1130 1130000
Andre00 00000
Sum næringsliv/offentlig15 4986624015 1921 730195222 092
Personkunder17 707133617 6581144242 013
Verdijustering utlån til virkelig verdi86  86    
Opptjente,ikke forfalte renter75  75    
Sum33 3667927633 0111 741635464 105
         
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2015   
MORBANKBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk3723 369101145
Fiske og fangst3 1861 3 18506087
Industri1 78421 1 7632762142475
Bygg og anlegg5740 57411901153
Varehandel og hotell5106 5046539228
Supply/Offshore1 1890 1 1899820097
Eiendomsdrift6 03730 6 00739672187
Faglig/finansiell tjenesteytelse9970 9970005
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 5425 1 53711306270
Offentlig forvaltning20 20000
Utlandet1320 1320000
Andre00 00000
Sum næringsliv/offentlig16 3256622016 0391 595361411 547
Personkunder18 279133818 2281036281 719
Verdijustering utlån til virkelig verdi180  180    
Opptjente,ikke forfalte renter83  83    
Sum34 8677925834 5301 605721693 266
 

Note 9

Misligholdte og tapsutsatte engasjementer

Regnskapsprinsippene for mislighold og beregning av tap på utlån er redegjort for i note 7. Tabellen Misligholdte engasjement viser samlet engasjement for utlån fordelt på antall dager etter forfall som skyldes manglende betalingsevne/-vilje. Misligholdte utlån og overtrekk blir løpende overvåket. Engasjementer hvor det identifiseres en sannsynlig svekkelse i kundens betalingsevne, blir vurdert for nedskrivning.

Tabellen Tapsutsatte engasjement består av sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning.

Aldersfordeling av betalingsmislighold (kundens totale engasjement)    
 20162015
KONSERNSumPMNLSumPMNL
0-1 måneder4974088955249557
1-3 måneder442816493514
3-6 måneder12102231112
6-12 måneder372116241113
Over 12 måneder17143261610
Brutto misligholdte engasjement607481126674568106
Herav engasjement med tapsnedskrivning654520743935
Herav engasjement uten tapsnedskrivning54243610660052971
       
MORBANKSumPMNLSumPMNL
0-1 måneder3452568943437757
1-3 måneder432716402614
3-6 måneder1082221012
6-12 måneder372116231013
Over 12 måneder17143261610
Brutto misligholdte engasjement452326126545439106
Herav engasjement med tapsnedskrivning654520743935
Herav engasjement uten tapsnedskrivning38728110647140071
       
Tapsutsatte engasjement      
(sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning)
 20162015
KONSERNSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.654520743935
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger5462452217028142
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger6116954224467177
Individuelle tapsnedskrivninger på:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.1531214212
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger641054651055
Sum individuelle tapsnedskrivninger791366791267
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.50428603723
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger482144681051887
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.5325647616555110
       
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån1,160,193,450,470,191,07
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån1,010,153,030,320,150,67
       
MORBANKSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.634320723735
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger5462452217028142
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger6096754224265177
Individuelle tapsnedskrivninger på:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.1531214212
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger641054651055
Sum individuelle tapsnedskrivninger791366791267
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.48408583523
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger482144681051887
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.5305447616353110
       
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån1,830,383,500,700,191,06
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån1,590,303,070,470,150,66
Utvikling siste 5 år     
KONSERN MORBANK
20122013201420152016 20162015201420132012
     Engasjement før individuelle nedskrivninger:     
257152867465Misligholdte engasjement over 3 mnd.637286152257
324382306170546Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.546170306382324
581534392244611Sum engasjement før individuelle tapsnedskr.609242392534581
     Individuelle tapsnedskrivninger på:     
7135211415Misligholdte engasjement over 3 mnd.1514213571
951311226564Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.646512213195
1661661437979Sum individuelle tapsnedskrivninger7979143166166
     Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:     
186117656050Misligholdte engasjement over 3 mnd.485865117186
229251184105482Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.482105184251229
415368249165532Sum tapsutsatte eng. etter ind. tapsnedskr.530163249368415
           
1,341,160,800,471,16Sum tapsutsatte engasjement før individuelle tapsnedskr. i % av utlån1,830,701,161,701,81
0,960,800,510,321,01Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån1,590,470,741,171,29
 

Note 10

Forpliktelser

Finansielle garantier

Konsernet utsteder finansielle garantier som ledd i den ordinære virksomheten. Kredittrisiko fremgår av note 4 og omfatter også finansielle garantier og forpliktelser. Disse er tapsvurdert etter de samme prinsipper som for utlån og omtales i note 7.

Usikre forpliktelser

Disse postene er usikre forpliktelser og avsetninger som ikke skriver seg fra bankens direkte utlånsaktiviteter. En avsetning blir regnskapsført når konsernet har en gjeldende (rettslig eller antatt) forpliktelse som en følge av hendelser som har skjedd, og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av hendelsen, og at beløpet kan måles pålitelig. Eventuelle avsetninger er gjennomgått hver balansedato og vurdert til det beste estimatet på forpliktelsen. Ved uvesentlig tidsavvik er avsetningen lik utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidsavviket er vesentlig vil avsetningen være lik nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følge av tiden presenteres som rentekostnader.

En usikker forpliktelse der det ikke er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør, regnes som en betinget forpliktelse. Det skal ikke avsettes for betingede forpliktelser. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser, med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det er sannsynlig at en fordel vil tilflyte konsernet.

KONSERN MORBANK
20152016 20162015
208232Betalingsgarantier232208
353494Kontraktsgarantier494353
982926Lånegarantier926982
6289Annet garantiansvar8962
1 6051 741Garantiansvar overfor kunder1 7411 605
00Garanti overfor kredittinstitusjoner00
00Garanti overfor bankenes sikringsfond00
1 6051 741Garantiansvar pr. 31.121 7411 605
4 5135 250Ubenyttede trekkfasiliteter kunder4 1053 410
Fordeling etter næring/sektor er vist i note 5.  
     
  Pantstillelser  
1 106980Sertifikater og obligasjoner stillet som sikkerhet for låneadgang i Norges Bank9801 106
00Benyttet låneadgang i Norges Bank (F-lån)00
     
Konsernet er pr 31.12.2016 ikke involvert i rettslige prosesser.
 

Note 11

Likviditetsrisiko

Styringen av Sparebanken Møres finansieringsstruktur er fastsatt i en overordnet likviditetsstrategi som blir evaluert og vedtatt av styret minimum en gang i året. Her beskrives de mål banken har for å bevare sin finansielle styrke, og det er definert konkrete rammer på ulike områder for bankens likviditetsstyring. Likviditetsstyringen inneholder også stresstester hvor en simulerer likviditetseffekten av ulike scenarier ved å kvantifisere sannsynligheten for refinansiering fra de ulike likviditetskildene. Banken har inkludert i sin strategi å spre finansieringen på flere kilder, både hva gjelder markeder, instrumenter og løpetider, for å redusere risikoen.

For å sørge for at konsernets likviditetsrisiko holdes på et lavt nivå skal utlån til kunder i hovedsak finansieres ved kundeinnskudd, samt langsiktig verdipapirgjeld. Likviditetsrisikoen styres gjennom både kortsiktige rammer som begrenser netto refinansieringsbehov, og et langsiktig styringsmål som fastsetter hvor stor andel av utlånene og andre illikvide eiendeler som skal være finansiert av stabile kilder som kundeinnskudd eller innlån med minimum 12 måneders restløpetid.

Innskuddsdekningen i konsernet, beregnet inklusive overførte boliglån til Møre Boligkreditt AS, utgjorde 61,8 % ved utgangen av 2016.

Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonslån og obligasjoner med fortrinnsrett var henholdsvis 1,7 og 3,9 ved utgangen av 2016, mot 1,5 og 3,9 ett år tidligere.

Banken har også beholdning av verdipapirer, som inngår som et ledd i den løpende likviditetsstyringen. Se ytterligere informasjon i note 15 og 17.

Tabellene nedenfor viser kontraktsmessige ikke­diskonterte kontantstrømmer. Tallstørrelsene kan således ikke avstemmes mot balansen.
Likviditetsrisiko 2016      
KONSERNInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank300    300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner649    649
Utlån til og fordringer på kunder12 2356232 36411 87737 23264 331
Sertifikater og obligasjoner2065066384 6654136 428
Sum eiendeler13 3901 1293 00216 54237 64571 708
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner455 45420 929
Innskudd fra kunder32 32353894819 33 828
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer306373 07715 1902 77921 713
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner755713227941 699
Sum forpliktelser32 8151 1805 05015 5513 57358 169
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn12602598383741 543
Kontantstrømmer ut22642398072281 360
Sum finansielle derivat-10-42031146183
       
       
Likviditetsrisiko 2015      
KONSERNInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 054    1 054
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 205    1 205
Utlån til og fordringer på kunder12 4849042 32911 49336 03663 246
Sertifikater og obligasjoner248325113 5237775 091
Sum eiendeler14 9919362 84015 01636 81370 596
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner68 480510 1 058
Innskudd fra kunder28 38763037013 29 400
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer32773 45016 9212 88223 362
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner85691 618 1 700
Sum forpliktelser28 4957124 36919 0622 88255 520
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn13723059864951 871
Kontantstrømmer ut24823169743321 728
Sum finansielle derivat-11-10-1112163143
       
       
       
Likviditetsrisiko 2016      
MORBANKInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank300    300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 789    1 789
Utlån til og fordringer på kunder8 6274541 6037 95921 40040 043
Sertifikater og obligasjoner1753552 0795 0544138 076
Sum eiendeler10 8918093 68213 01321 81350 208
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner184 45420 658
Innskudd fra kunder32 33653894819 33 841
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer205721 4142 368 4 374
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner755713227941 699
Sum forpliktelser32 5471 1153 3872 72979440 572
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn1245203553116929
Kontantstrømmer ut21532036461271 050
Sum finansielle derivat-9-80-93-11-121
       
       
Likviditetsrisiko 2015      
MORBANKInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 054    1 054
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 174    2 174
Utlån til og fordringer på kunder9 0827551 6568 03822 75142 282
Sertifikater og obligasjoner247305063 1327484 663
Sum eiendeler12 5577852 16211 17023 49950 173
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner353 480510 1 343
Innskudd fra kunder28 40863037013 29 421
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer20232 4223 884 6 349
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner85691 618 1 700
Sum forpliktelser28 7896583 3416 025038 813
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn13572466961631 175
Kontantstrømmer ut23702777971911 358
Sum finansielle derivat-10-13-31-101-28-183
 

Note 12: Markedsrisiko

12: Markedsrisiko

Styret i banken fastsetter de langsiktige målene for bankens risikoprofil. Disse gjøres operasjonelle gjennom de fullmakter og rammer som er delegert i organisasjonen. Sparebanken Møre styrer markedsrisiko og håndterer fullmakter, rammer og retningslinjer knyttet til finansielle instrumenter basert på styrevedtatte strategidokument. Strategidokumentene er underlagt periodisk gjennomgang ved at de revideres/vedtas en gang i året av styret i banken. Dokumentene skal utover dette være videreformidlet, godkjent og forstått av de operative enhetene, bankens kontrollfunksjoner og administrasjon. For å sikre en nødvendig kvalitet og uavhengighet er utviklingen av risikostyringsverktøy og utføring av risikorapporteringen organisert i en enhet uavhengig av de operative virksomhetene.

Konsernets markedsrisiko måles og overvåkes med bakgrunn i konservative rammer som fornyes og godkjennes av styret minimum årlig.

 

12.1: Renterisiko

Sparebanken Møre måler renterisikoen ved analyser som gir effekten på resultatet av en renteendring på 1 prosentpoengs parallellskift i rentekurven. På denne måten kan en kvantifisere hvilken risiko banken har påtatt seg og hvilken effekt denne har på resultatet ved endringer i markedsrenten. Analysen angir effektiv løpetid på den rentebærende delen av balansen. Til lenger midler bindes opp ved en plassering, jo større er det potensielle tap/gevinst ved en stigning/et fall i markedsrenten. Konsernet har en kort rentebinding og renterisikoen vurderes som moderat. Tabellen nedenfor viser potensiell resultateffekt av verdiendringer på rentebærende finansielle eiendeler og forpliktelser for konsernet ved en økning i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningen er foretatt basert på gjeldende posisjoner og markedsrenter pr 31. desember. De foretatte beregningene bekrefter bankens lave risikotoleranse for verdiendringer grunnet renteutviklingen. Potensiell resultateffekt over en 1-års periode av en renteendring på 1 prosentpoeng er for konsernet 54 mill. kroner.

KONSERN - 2016Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK531-10-1-2
Val11-1-20-1
Totalt640-12-1-3
       
       
KONSERN - 2015Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK-5911-9-15
Val010102
Totalt-51011-8-17
       
       
MORBANK - 2016Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK-512-1-70-1
Val11-1-20-1
Totalt-413-2-90-2
       
       
MORBANK - 2015Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK409-13-1-1
Val010001
Totalt419-13-10
 

12.2: Valutarisiko

Sparebanken Møre måler valutarisikoen ut fra nettoposisjonene i de ulike valutaene. Bankens valutakursrisiko oppstår i forbindelse med bankens virksomhet knyttet til inngåelse av valutaforretninger mot kunder og andre banker. Det er et hovedprinsipp at alle forretninger mot kunder omgående skal dekkes med motgående forretning i markedet slik at valutakursrisikoen reduseres til et minimum. Banken har ingen egenhandel innenfor valutainstrumenter. Alle balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til NOK etter midtkurser fra Norges Bank pr. 31.12. For sedler og mynter er det brukt tilnærmet kjøpskurser. Løpende inntekter og utgifter er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppsto. Netto realiserte og urealiserte gevinster/tap er resultatført. Den utilsiktede valutarisikoen har vært på et minimum gjennom året.

KONSERN - 2016TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank3002973 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner64955099185711211
Utlån til og fordringer på kunder52 69149 8302 8611 019569251 21632
Sertifikater og obligasjoner6 1995 509690 465  225
Øvrige eiendeler1 7541 724301111161
Sum eiendeler61 59357 9103 6831 0481 105371 224269
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner6581964627454  1
Innskudd fra kunder32 56232 3392231544712 10
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer20 36319 1401 223 557  666
Øvrige forpliktelser1 2511 215362131 20
Ansvarlig lånekapital1 3181 3180     
Egenkapital5 4415 4410     
Sum forpliktelser og egenkapital61 59359 6491 9441631 071130697
Valutakontrakter  -1 722-881-30-24-1 217430
Netto valutaeksponering  1744072
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
KONSERN - 2015TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 0541 0513 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 2051 11095163104224
Utlån til og fordringer på kunder51 28648 1413 145972624261 5203
Sertifikater og obligasjoner4 7354 180555 555   
Øvrige eiendeler1 8401 70913161191941
Sum eiendeler60 12056 1913 9291 0491 204371 57168
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 058909686961  1
Innskudd fra kunder29 38929 1882011403513 13
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer21 91820 7121 206 577  629
Øvrige forpliktelser1 3166856315657014 
Ansvarlig lånekapital1 3271 3270     
Egenkapital5 1125 1120     
Sum forpliktelser og egenkapital60 12057 1143 0062022 143144643
Valutakontrakter  -904-843914-23-1 528576
Netto valutaeksponering  194-250391
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
MORBANK - 2016TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank3002973 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 7891 69099185711211
Utlån til og fordringer på kunder33 01130 1502 8611 019569251 21632
Sertifikater og obligasjoner7 8637 173690 465  225
Øvrige eiendeler2 5692 539301111161
Sum eiendeler45 53241 8493 6831 0481 105371 224269
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9294674627454  1
Innskudd fra kunder32 57532 3522231544712 10
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer4 2844 2840     
Øvrige forpliktelser1 1921 156362131 20
Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner1 3181 3180     
Egenkapital5 2345 2340     
Sum forpliktelser og egenkapital45 53244 81172116351413031
Valutakontrakter  -2 945-881-587-24-1 217-236
Netto valutaeksponering  1744072
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
MORBANK - 2015TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 0541 0513 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 1742 07995163104224
Utlån til og fordringer på kunder34 53031 3853 145972624261 5203
Sertifikater og obligasjoner4 3333 778555 555   
Øvrige eiendeler2 3202 18913161191941
Sum eiendeler44 41140 4823 9291 0491 204371 57168
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 3433759686961  1
Innskudd fra kunder29 41029 2092011403513 13
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer6 2066 2060     
Øvrige forpliktelser1 2416106315657014 
Ansvarlig lånekapital1 3271 3270     
Egenkapital4 8844 8840     
Sum forpliktelser og egenkapital44 41142 6111 8002021 56614414
Valutakontrakter  -2 110-843337-23-1 528-53
Netto valutaeksponering  194-250391
Effekt ved 10 % kursendring2       
 

12.3: Finansielle derivater

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld. Den estimerte virkelige verdien av finansielle OTC-derivater justeres for motpartens kredittrisiko (CVA) eller for konsernets egen kredittrisiko (DVA).

Tabellen viser de finansielle derivatenes nominelle verdier og markedsverdier. I regnskapet blir positiv markedsverdi pr. kontrakt bokført som eiendel, mens negativ markedsverdi blir bokført som forpliktelse i balansen. Tabellen inkluderer både finansielle derivater for kundehandler som inngår i Netto verdiendringer og gevinst/tap av verdipapirer og valuta, og finansielle derivater i bankporteføljen som inngår i Netto renteinntekter.

 20162015
KONSERNNominell verdiEiendelForpliktelseNominell verdiEiendelForpliktelse
Renterelaterte kontrakter      
Swapper14 29952235215 454562504
Valutarelaterte      
Swapper2 722153754 19426042
Terminer9 76549112912 1403330
Opptjente renter 5824 7946
Sum finansielle derivater 1 224580 1 234592
- herav anvendt til sikringsbokføring3 606301133 7133630
       
       
 20162015
MORBANKNominell verdiEiendelForpliktelseNominell verdiEiendelForpliktelse
Renterelaterte kontrakter      
Swapper12 24931833613 404345500
Valutarelaterte      
Swapper1 6022753 0261442
Terminer9 76549112912 1403330
Opptjente renter 4536 5744
Sum finansielle derivater 856576 749586
- herav anvendt til sikringsbokføring1 3423301 462800

Oversikten over viser verdien av derivatkontrakter som er omfattet av motregningsavtaler eller er sikret med kontanter under Credit Support Annex (CSA). For kundeforretninger etableres det rammer basert på nødvendig formell kredittbehandling hvor det stilles tilstrekkelig sikkerhet for rammen. For bankmotparter reguleres motpartsrisikoen knyttet til endringer i markedsforhold gjennom CSA-avtaler. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot disse motpartene. Pr. 31.12.2016 har Sparebanken Møre stilt kontantpant for MNOK 531.

Forfallstidspunkt finansielle derivat, nominell verdi   
Konsern      
 20162015
ForfallRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakterRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakter
2016   1 5851 81810 805
20172 5791 2879 4542 7971 2141 160
20181 6033043041 653134175
20191 25336771 002416 
20202 246296 2 356305 
20211 163208 93687 
20222 35146 2 408  
2023389  388  
2024322  160  
20251 715  1 818  
2026367  150  
2027251  201  
2028 214  221 
203260     
 14 2992 7229 76515 4544 19512 140
       
       
Morbank      
 20162015
ForfallRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakterRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakter
2016   1 5851 81810 805
20172 5796399 4542 7975321 160
20181 6033043041 653134175
20191 25336771 002416 
20202 24638 2 35639 
20211 163208 93687 
20221 35146 1 408  
2023389  388  
2024322  160  
2025665  768  
2026367  150  
2027251  201  
2028      
203260     
 12 2491 6029 76513 4043 02612 140
 

Note 13

Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

KONSERN OG MORBANK   
ISIN.NR.LåneopptakForfallBetingelser31.12.2016
NO001067192822.02.1322.02.233 mnd NIBOR + 2,50 / Call opsjon 2018502
Ansvarlig lån   502
NO001053276510.09.09Evigvarende11,70 % fast / Første call opsjon 2019310
NO001065997209.10.12Evigvarende3 mnd NIBOR + 4,75 / Første call opsjon 2017506
Fondsobligasjoner   816

Lånene er kvotert i NOK. Det foreligger ingen rett til konvertering av ansvarlige lån/fondsobligasjoner til egenkapitalbeviskapital. Konsernet har ikke investeringer i ansvarlig lånekapital i andre foretak (inkl. kredittinstitusjoner) ved utgangen av 2016. Verdipapirdokument og låneavtaler er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside.

Banken har fondsobligasjoner utstedt henholdsvis 10.09.2009 og 9.10.2012, altså før ikrafttredelse av CRD IV. Disse obligasjonene er i likhet med tidligere år presentert som gjeld i bankens regnskap, da banken ikke finner det åpenbart at disse obligasjonene medfører en ubetinget rett til å unnlate å betale renter til enhver tid. Obligasjonsavtalene behandler obligasjonenes status, herunder rentebetalinger og evt kansellering av disse. Banken har for øvrig siden utstedelse av instrumentene, løpende innfridd sine forpliktelser under avtalene.

 

Note 14

Verdipapirgjeld

Morbankens verdipapirgjeld består av obligasjonslån og sertifikater kvotert i norske kroner. Møre Boligkreditt AS har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i norske kroner, svenske kroner og Euro.

Innlån med flytende rente vurderes til amortisert kost. For de med fastrentebetingelser benyttes virkelig verdisikring med verdiendringer over resultatet. Banken verdisikrer rente- og valutarisiko på individuelt nivå. Det eksisterer en entydig, direkte og dokumentert sammenheng mellom verdiendringer på sikringsinstrumentet og sikringsobjektet. Sammenhengen dokumenteres ved en test av sikringseffektivitet ved inngåelse av transaksjonen og gjennom sikringsforholdets løpetid. Sikringsgevinster og -tap medfører en justering i den balanseførte verdien av sikrede lån. Disse sikringsjusteringene i balanseført verdi amortiseres over gjenværende sikringsperiode ved en justering i lånets effektive rente dersom sikringen ikke lenger er effektiv, dersom sikring avbrytes eller ved annen opphør av sikring. Ved å benytte nevnte prinsipp gir det en riktig regnskapspresentasjon som er i samsvar med bankens rente- og valutastyring og reelle økonomiske utvikling.

Finansielle instrument i virkelig verdisikring    
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
Pålydende verdiBokført verdiPålydende verdiBokført verdi Pålydende verdiBokført verdiPålydende verdiBokført verdi
3 7134 1583 6063 930Verdisikret verdipapirgjeld med verdiendringer over resultatet1 3421 4091 4621 580
3 7133633 606301Finansielle derivat benyttet i sikringsbokføring1 342331 46280
Resultatførte verdiendringer på finansielle instrument i virkelig verdisikring  
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
-174Verdisikret verdipapirgjeld med verdiendringer over resultatet4633
1-72Finansielle derivat benyttet i sikringsbokføring-43-33
02Totalt30
Verdipapirgjeld    
KONSERN MORBANK
31.12.201531.12.2016 31.12.201631.12.2015
1 100-Sertifikatgjeld, nominell verdi-1 100
20 21820 018Obligasjonsgjeld, nominell verdi4 2385 017
9395Opptjente renter4043
507250Verdijusteringer646
21 91820 363Sum verdipapirgjeld4 2846 206
Endringer i verdipapirgjeld     
KONSERN     
 Balanse 31.12.15EmittertForfalt/innløstØvrige endringerBalanse 31.12.16
Sertifikatgjeld, nominell verdi1 100 1 100 -
Obligasjonsgjeld, nominell verdi20 2184 2422 278-2 16420 018
Opptjente renter93  295
Verdijusteringer507  -257250
Sum verdipapirgjeld21 9184 2423 378-2 41920 363
      
      
MORBANK     
 Balanse 31.12.15EmittertForfalt/innløstØvrige endringerBalanse 31.12.16
Sertifikatgjeld, nominell verdi1 100-1 100 -
Obligasjonsgjeld, nominell verdi5 0177491 450-784 238
Opptjente renter43  -340
Verdijusteringer46  -406
Sum verdipapirgjeld6 2067492 550-1214 284
Forfallstidspunkt for forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer, nominell verdi
KONSERN MORBANK
20152016Forfall20162015
3 145-2016-2 317
5 0783 33320171 8882 200
4 1004 10020181 6001 600
2 0003 2502019750 
4 7445 2642020  
-1 8002021  
1 0001 0002022  
1 0501 0502025  
2012212028  
21 31820 018Sum4 2386 117
 

Note 15

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING

Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved første gangs regnskapsføring i henhold til IAS 39. Bankens klasser av finansielle instrumenter og målegrunnlag for disse:

• finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål (tradingportefølje)

• finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i totalresultatoppstillingen

• utlån og fordringer

• finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost

Finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål
Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Konsernets kriterier for klassifisering av tradingportefølje er følgende:

• posisjoner i finansielle instrumenter som konsernet innehar for egen regning med henblikk på videresalg og/eller som konsernet har ervervet for på kort sikt å dra fordel av reelle og/eller forventede forskjeller mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- og rentevariasjoner

• posisjoner som konsernet sitter med for å sikre andre deler av tradingporteføljen

• andre engasjementer som er knyttet til posisjoner som inngår i tradingporteføljen

Konsernets handelsportefølje av aksjer er definert inn i denne gruppen og vurderes til virkelig verdi over resultatet.


Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da denne porteføljen styres basert på virkelig verdi. Beholdningen av fastrenteutlån og -innskudd er klassifisert for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

Instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat
Konsernets beholdning av aksjer, som ikke er klassifisert som holdt for tradingformål, klassifiseres som tilgjengelig for salg med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger under kostpris resultatføres i ordinært resultat den perioden de oppstår.

Utlån og fordringer
Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

NIVÅER

Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for den enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt statsobligasjoner og sertifikater som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.

KONSERN - 2016Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  300 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  649 
Utlån til og fordringer på kunder 4 74447 947 
Sertifikater og obligasjoner 6 199  
Aksjer og andre verdipapirer2  131
Finansielle derivater1 224   
Sum finansielle eiendeler1 22610 94348 896131
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  658 
Innskudd fra kunder 1 25431 308 
Finansielle derivater580   
Verdipapirgjeld  20 363 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 318 
Sum finansielle forpliktelser5801 25453 647-
     
KONSERN - 2015Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  1 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 205 
Utlån til og fordringer på kunder 5 33745 949 
Sertifikater og obligasjoner 4 735  
Aksjer og andre verdipapirer2  166
Finansielle derivater1 234   
Sum finansielle eiendeler1 23610 07248 208166
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  1 058 
Innskudd fra kunder 51428 875 
Finansielle derivater592   
Verdipapirgjeld 1 10720 810 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 327 
Sum finansielle forpliktelser5921 62152 070-
     
     
MORBANK - 2016Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  300 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 789 
Utlån til og fordringer på kunder 4 74428 267 
Sertifikater og obligasjoner 7 863  
Aksjer og andre verdipapirer2  131
Finansielle derivater856   
Sum finansielle eiendeler85812 60730 356131
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  929 
Innskudd fra kunder 1 25431 321 
Finansielle derivater576   
Verdipapirgjeld  4 284 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 318 
Sum finansielle forpliktelser5761 25437 852-
     
MORBANK - 2015Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  1 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2 174 
Utlån til og fordringer på kunder 5 33729 193 
Sertifikater og obligasjoner 4 333  
Aksjer og andre verdipapirer2  166
Finansielle derivater749   
Sum finansielle eiendeler7519 67032 421166
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  1 343 
Innskudd fra kunder 51428 896 
Finansielle derivater586   
Verdipapirgjeld 1 1075 099 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 327 
Sum finansielle forpliktelser5861 62136 665-

Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. Dette innebærer løpende inntektsføring av renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Alle gebyrer som overstiger direkte transaksjonsutgifter knyttet til rentebærende inn- og utlån inngår i beregningen av balansepostens effektive rente og amortiseres over forventet løpetid.

Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode benyttes både for balanseposter som vurderes til amortisert kost, og balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet, med unntak av etableringsgebyrer på utlån til virkelig verdi som inntektsføres når de opptjenes. Renteinntekter på nedskrevne engasjementer beregnes som effektiv rente av nedskrevet verdi. Renteinntekter på finansielle instrumenter inkluderes på linjen for "Netto renteinntekter".

Renteinntekter    
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
199189Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi191196
1 7951 594Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til amortisert kost1 1221 277
1 9941 783Renteinntekter1 3131 473
     
     
Rentekostnader    
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
913Rentekostnader fra finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi139
887688Rentekostnader fra finansielle forpliktelser målt til amortisert kost457636
896701Rentekostnader470645
 

Note 16

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Utlån måles til virkelig verdi ved første gangs måling med tillegg av direkte transaksjonskostnader. Ved fastsettelse av utlånets verdi på transaksjonstidspunktet (transaksjonspris) kommer etableringsgebyr til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Utlån måles etterfølgende til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Den effektive renten er den renten på inngåelsestidspunktet som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontantstrømmer over utlånets forventede levetid, til netto balanseført verdi av utlånet. Ved gjennomføring av denne beregningen estimeres kontantstrømmene, og alle kontraktsmessige vilkår ved utlånet blir tatt i betraktning. Virkelig verdi på instrumentene som handles i et aktivt marked er basert på omsatt kurs på balansedagen. For de finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdivurdering fra annen markedsaktør.

KONSERN31.12.201631.12.2015
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank3003001 0541 054
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner6496491 2051 205
Utlån til og fordringer på kunder47 94747 94745 94945 949
Sum finansielle eiendeler48 89648 89648 20848 208
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner6586581 0581 058
Innskudd fra kunder31 30831 30828 87528 875
Verdipapirgjeld20 36620 36320 67620 810
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 3521 3181 3691 327
Sum finansielle forpliktelser53 68453 64751 97852 070
     
     
MORBANK31.12.201631.12.2015
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank3003001 0541 054
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 7891 7892 1742 174
Utlån til og fordringer på kunder28 26728 26729 19329 193
Sum finansielle eiendeler30 35630 35632 42132 421
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9299291 3431 343
Innskudd fra kunder31 32131 32128 89628 896
Verdipapirgjeld4 2954 2845 0815 099
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 3521 3181 3691 327
Sum finansielle forpliktelser37 89737 85236 68936 665
KONSERN - 2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank300  300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 649 649
Utlån til og fordringer på kunder  47 94747 947
Sum finansielle eiendeler30064947 94748 896
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 658 658
Innskudd fra kunder  31 30831 308
Verdipapirgjeld 20 366 20 366
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 352 1 352
Sum finansielle forpliktelser-22 37631 30853 684
     
KONSERN - 2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 054  1 054
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 205 1 205
Utlån til og fordringer på kunder  45 94945 949
Sum finansielle eiendeler1 0541 20545 94948 208
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 058 1 058
Innskudd fra kunder  28 87528 875
Verdipapirgjeld 20 676 20 676
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 369 1 369
Sum finansielle forpliktelser-23 10328 87551 978
     
     
MORBANK - 2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank300  300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 789 1 789
Utlån til og fordringer på kunder  28 26728 267
Sum finansielle eiendeler3001 78928 26730 356
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 929 929
Innskudd fra kunder  31 32131 321
Verdipapirgjeld 4 295 4 295
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 352 1 352
Sum finansielle forpliktelser-6 57631 32137 897
     
MORBANK - 2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 054  1 054
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 174 2 174
Utlån til og fordringer på kunder  29 19329 193
Sum finansielle eiendeler1 0542 17429 19332 421
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 343 1 343
Innskudd fra kunder  28 89628 896
Verdipapirgjeld 5 081 5 081
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 369 1 369
Sum finansielle forpliktelser-7 79328 89636 689
 

Note 17

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

Finansielle instrumenter blir regnskapsført til virkelig verdi på avtaletidspunktet. Virkelig verdi på instrumentene som handles i et aktivt marked er basert på omsatt kurs på balansedagen. For de finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdivurdering fra annen markedsaktør. De finansielle instrumentene som vurderes til virkelig verdi, men som ikke handles i et aktivt marked er porteføljene av fastrenteutlån, -innskudd, sammensatte produkter og ikke børsnoterte aksjer. For de unoterte aksjer hvor en ikke kan foreta en tilstrekkelig pålitelig måling av virkelig verdi benyttes anskaffelseskost, eller nedskrevet bokført verdi. Transaksjonskostnader ved finansielle eiendeler og forpliktelser regnskapsført til virkelig verdi med verdiendring over resultatet balanseføres ikke.

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 12 mill. kroner på fastrenteutlånene og ingen vesentlige utslag på fastrenteinnskuddene.

KONSERN - 2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 7444 744
Sertifikater og obligasjoner2 1614 038 6 199
Aksjer5 128133
Finansielle derivat 1 224 1 224
Sum finansielle eiendeler2 1665 2624 87212 300
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 2541 254
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 580 580
Sum finansielle forpliktelser-5801 2541 834
     
     
KONSERN - 2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  5 3375 337
Sertifikater og obligasjoner1 7392 996 4 735
Aksjer7 161168
Finansielle derivat 1 234 1 234
Sum finansielle eiendeler1 7464 2305 49811 474
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  514514
Verdipapirgjeld 1 107 1 107
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 592 592
Sum finansielle forpliktelser-1 6995142 213
     
     
     
MORBANK - 2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 7444 744
Sertifikater og obligasjoner1 9915 872 7 863
Aksjer5 128133
Finansielle derivat 856 856
Sum finansielle eiendeler1 9966 7284 87213 596
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 2541 254
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 576 576
Sum finansielle forpliktelser-5761 2541 830
     
     
MORBANK - 2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  5 3375 337
Sertifikater og obligasjoner1 7392 594 4 333
Aksjer7 161168
Finansielle derivat 749 749
Sum finansielle eiendeler1 7463 3435 49810 587
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  514514
Verdipapirgjeld 1 107 1 107
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 586 586
Sum finansielle forpliktelser-1 6935142 207

Tilnærming til verdivurdering av finansielle instrumenter på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet:

Fastrentelån og fastrenteinnskudd:

Det har ikke vært vesentlige endringer i tilnærmingen til verdivurdering av fastrentelån og innskudd i 2016. Virkelig verdi beregnes basert på kontraktsfestede kontantstrømmer neddiskontert med en markedsrente som er avstemt mot de priser som gjelder for tilsvarende fastrentelån og innskudd på balansedagen. Det er i 2016 resultatført totalt MNOK 11 som følge av verdiendringer medregnet endring i kredittspread på fastrentelån. Verdiendringen fremkommer i resultatlinjen Andre driftsinntekter i resultatoppstillingen.

Aksjer:

Aksjene på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet er hovedsakelig bankens investering i Eksportfinans ASA (MNOK 69) og bankens eierinteresse i Visa Norge (MNOK 17).

Eksportfinans ASA drives videre frem mot en mulig avvikling. Bankens eierinteresse er derfor verdivurdert med utgangspunkt i eierinteressens relative andel av egenkapitalen i Eksportfinans, justert for urealiserte verdiendringer på underliggende finansielle investeringer og innlån i Eksportfinans. Fra verdien trekkes en likviditetsrabatt på 25 %. Verdien av Eksportfinans er redusert med MNOK 2 i 2016.

Det vises til tidligere informasjon gitt i årsrapport 2015 og i børsmelding 29. juni 2016 vedrørende avtalen mellom Visa Europe Ltd og Visa Inc om salg av samtlige aksjer i Visa Europe. Sparebanken Møre har en interesse i denne transaksjonen gjennom eierskap i Visa Norge som eier 1 aksje i Visa Europe Ltd samt en mindre interesse gjennom salget av Nets/Teller i 2014. Transaksjonen består av et kontantvederlag ved gjennomføring samt et kontantvederlag som utbetales etter tre år og konvertible preferanseaksjer.

Effekten på resultat før skatt fra denne første delen av kontantvederlaget i 2016 utgjør 45 mill. kroner, der 38 mill. kroner kommer fra eierskapet i Visa Norge og 7 mill. kroner kommer fra interessen i Nets/Teller.

KONSERN Nivå 3 utviklingUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.155 337161514
Kjøp/økning522-895
Salg/reduksjon1 02133155
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap i perioden-94  
Balanseført verdi pr 31.12.164 7441281 254
    
    
MORBANK Nivå 3 utviklingUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.155 337161514
Kjøp/økning522-895
Salg/reduksjon1 02133155
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap i perioden-94  
Balanseført verdi pr 31.12.164 7441281 254
 

Note 18

Datterselskap

KONSERNSTRUKTUR    
SelskapHjemlandHovedvirksomhetEierandelStemmeandel
Møre Eiendomsmegling ASNorgeEiendomsmegling100%100%
Sparebankeiendom ASNorgeEiendomsforvaltning100%100%
Møre Boligkreditt ASNorgeFinansiering100%100%
Morselskap Sparebanken MøreNorgeBank  

Transaksjoner med datterselskaper

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser. Prisbetingelser og andre vilkår for transaksjoner med datterselskap er også angitt i note 19.

Avregning av finansieringskostnader/-inntekter mellom segmentene gjøres løpende til morbankens fundingkostnad. Internrenten for dette defineres som effektiv 3 måneders NIBOR + et påslag for lang finansiering (1,83 % i 2016 og 1,90 % i 2015).

Husleie fordeles etter bruksareal på det enkelte segment basert på de samme prinsipper og til de samme priser som for morbanken, til markedsleie.

Andre tjenester (kontorrekvisita, IT-utstyr m.m.) kjøpes av det enkelte segment fra morbanken til samme pris som morbanken oppnår hos eksterne leverandører.

Det vil være transaksjoner mellom Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS knyttet til overføring av utlånsportefølje til Møre Boligkreditt AS, og ved at Sparebanken Møre yter lån og kreditter ovenfor kredittforetaket. De økonomiske vilkår for overføring av lån fra Sparebanken Møre skal være til markedsverdi. Dersom det kjøpes boliglån med fast rente skal prisen justeres for over/underkurs.

Sparebanken Møre er ansvarlig for at de lån som skal overføres til Møre Boligkreditt AS er korrekt etablert og i samsvar med de krav som er nedfelt i avtale mellom kredittforetak og morbank. I tilfelle brudd på disse krav, vil banken være erstatningsansvarlig for de tap som foretaket måtte få som følge av feilen. Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS har formalisert renteoppgjør for transaksjonsdager fra tidspunkt for overføring av portefølje av utlån til tidspunkt for oppgjør av vederlaget.

For å sikre rettidig betaling til eiere av obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF) og tilhørende derivatavtaler, er det etablert en rullerende kredittfasilitet («Revolving Credit Facility Agreement») mellom Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS. Sparebanken Møre garanterer for rettidig kupongbetaling og betalinger knyttet til derivatavtaler på utestående OMF-lån fra Møre Boligkreditt AS, samt tilbakebetaling av hovedstol på de OMF-lån som forfaller de løpende neste 12 måneder. I tillegg til den rullerende kredittfasiliteten har Møre Boligkreditt AS en rammekreditt i Sparebanken Møre med bevilget ramme på NOK 2 250 millioner.

I prising av tjenester Sparebanken Møre yter overfor Møre Boligkreditt AS skilles det mellom faste og variable kostnader for kredittforetaket. Faste kostnader defineres som kostnader kredittforetaket må bære uavhengig av aktiviteten knyttet til utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, erverv av portefølje mv. Variable kostnader defineres som kostnader knyttet til størrelse på portefølje ervervet av Sparebanken Møre og det arbeidet som må utøves fra bankens ansatte for å levere tilfredsstillende tjenester gitt antall kunder i porteføljen.

De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK20162015
Resultat  
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper2719
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap176191
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS1618
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS2624
   
Balanse  
Fordring på datterselskap1 2701 121
Obligasjoner med fortrinnsrett2 1860
Gjeld til datterselskap284307
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS19 81516 911
 

Note 19

Driftssegmenter

Virksomheten i konsernet er inndelt i tre strategiske driftssegmenter etter tjenestespekter/produkttilbud og type kunde, som også er rapporteringssegmenter etter IFRS 8. Inndelingen tilsvarer strukturen i rapporteringen som løpende skjer til administrerende direktør og bankens styre, som øverste beslutningstakere. De forskjellige driftssegmentene selger til dels forskjellige produkter, har noe ulik risikoprofil, men retter seg mye mot de samme kundegruppene.

Inndeling i driftssegmenter og finansiell informasjon vedrørende segmenter er presentert i tabell nedenfor. Det vesentligste av inntekter og kostnader er fordelt på konsernets driftssegmenter etter reelt forbruk eller aktivitetsbaserte fordelingsnøkler. Det definerte segmentresultatet er resultat før skatt. Skattekostnaden fordeles ikke ut på segmentene.

Transaksjoner mellom driftssegmentene gjøres til markedsverdier, tilsvarende som for transaksjoner med datterselskaper. Se note 18 for ytterligere informasjon om vilkår.

Konsernet er delt inn i følgende tre rapporteringssegment:
RapporteringssegmentSelskapsnavnProdukt/Virksomhet
NæringslivSparebanken MøreFinansiering, betalingsformidling, sparing/plassering, rådgivning mv.
PersonmarkedSparebanken MøreFinansiering, betalingsformidling, sparing/plassering, rådgivning mv.
 Møre Boligkreditt AS 1)Finansiering (lån med pant i bolig)
EiendomsmeglingMøre Eiendomsmegling ASMegling av bolig- og næringseiendommer
1) Utlån til borettslag fra Møre Boligkreditt AS er innregnet i næringslivssegmentet.

Geografisk fordeling
Konsernets aktiviteter er i all hovedsak begrenset til Møre og Romsdal som er definert som konsernets hjemmemarked. Resultat- og balansetall rapporteres derfor ikke geografisk fordelt. Aktiviteter utenom fylket skiller seg ikke fra konsernets andre aktiviteter mht. risiko eller avkastning. Se note 4 og note 6 for mer informasjon. I elimineringer/annet inngår Sparebankeiendom AS, som håndterer eiendomsforvaltning av egne bygg.

Resultat - 2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 082-364336850
Andre driftsinntekter28185879217
Sum inntekter1 3634952077717
Driftskostnader58610211534920
Resultat før tap777-53405428-3
Tap på utlån22206-40
Resultat før skatt755-73399432-3
Skattekostnad181    
Resultat etter skatt574    
      
      
Nøkkeltall - 2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)52 69182415 50836 3590
Innskudd fra kunder 1)32 56248012 08319 9990
Garantiforpliktelser1 74101 730110
Innskuddsdekning61,858,377,955,00
Antall årsverk3781505515914
      
      
      
Resultat - 2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 098-224686520
Andre driftsinntekter205-109010520
Sum inntekter1 303-3255875720
Driftskostnader5617811734620
Resultat før tap742-1104414110
Tap på utlån5096-42-40
Resultat før skatt692-2064834150
Skattekostnad189    
Resultat etter skatt503    
      
      
Nøkkeltall - 2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)51 2861 00716 24534 0340
Innskudd fra kunder 1)29 3897319 67318 9850
Garantiforpliktelser1 60501 595100
Innskuddsdekning57,372,659,555,80
Antall årsverk3881555816015
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat20162015
Netto renteinntekter242273
Andre driftsinntekter01
Sum inntekter242274
Driftskostnader3331
Resultat før tap209243
Tap på utlån, garantier m.v.12
Resultat før skatt208241
Skattekostnad5265
Resultat for perioden156176
   
   
Balanse20162015
Utlån til kunder19 81016 907
Egenkapital1 5091 329
 

Note 20

Andre driftsinntekter

Alle gebyrer relatert til betalingstransaksjoner inntektsføres løpende. Honorarer og gebyrer fra salg eller formidling av aksjer, aksjefond, eiendom eller andre investeringsobjekter som ikke genererer balanseposter i bankens regnskaper, inntektsføres når de er opptjent. Kundehandler med finansielle instrumenter vil generere inntekter i form av marginer og kurtasje, som inntektsføres når handelen er gjennomført. Margininntekter vil kunne være realiserte på tidspunkt for kontraktsinngåelse, men vil også kunne inneholde en kredittrisikopremie knyttet til kundens evne til å gjøre opp mulige forpliktelser som følge av fremtidige endringer i kontraktens markedsverdi. Dersom marginen inneholder en kredittrisikopremie vil denne inntektsføres i takt med opptjeningen. Utbytte på aksjer inntektsføres når utbyttet er endelig vedtatt.

KONSERN  MORBANK
20152016 Note20162015
22Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning18 178193
3938Garantiprovisjon 3839
2317Inntekter fra forsikringssalg 1723
2932Inntekter fra fondssalg/verdipapirer 3229
1212Diverse gebyr tilknyttet utlån 1212
22Interbankgebyrer 22
1211Gebyr sjekk og giro 1112
5050Gebyr fra kort 5050
88Gebyr utenlandsk betalingsformidling 88
2119Andre gebyrer og provisjonsinntekter 1922
196189Sum gebyrer og provisjonsinntekter 189197
-28-28Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -28-28
-2-94Fastrenteutlån -94-2
583Derivat knyttet til fastrenteutlån 835
-37160Utstedte obligasjoner og sertifikater 4631
40-160Derivat knyttet til utstedte obligasjoner og sertifikater -43-33
-241Kursgevinst/-tap aksjer 41-2
-5124Kursgevinst/-tap obligasjoner 21-47
3333Valutahandel (for kunder) 3333
2411Øvrige inntekter 1224
1098Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta14 17 999
32Driftsinntekter faste eiendommer 20
2017Inntekter eiendomsmegling 00
10Salgsgevinster bygg 01
11Øvrige driftsinntekter 2626
2520Sum diverse inntekter 2827
205281Andre driftsinntekter19 466398
 

Note 21

Driftskostnader ekskl. personal

KONSERN MORBANK
20152016 20162015
7481IT-kostnader8174
1715Telefon/Porto/Kontorrekvisita1517
910Reisekostnader/KM-godtgjørelse/representasjon109
1313Markedsføringskostnader1313
65Øvrige adm.kostnader56
119124Sum administrasjonskostnader124119
2932Av- og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler2623
3128Lokalkostnader3942
33Honorar ekstern revisor22
1316Kostnader varige driftsmidler1613
63Formuesskatt36
5145Andre driftskostnader3342
10495Sum andre driftskostnader93105
252251Sum driftskostnader243247
 

Note 22

Leieavtaler

Alle bankens leieavtaler er operasjonelle.   
    
Leie av forretningslokaler   
Banken leier 28 av sine forretningslokaler fra eksterne utleiere, samt 2 fra bankens heleide eiendomsselskap Sparebankeiendom AS. For informasjon om kontorenes lokaliteter og areal, se note 25.
    
  20162015
Husleie betalt til:   
Sparebankeiendom AS 1517
Andre eksterne utleiere 1917
    
Varighet leieavtaler   
Leieavtaler med eksterne utleiere er i hovedsak av 10 års varighet (noen på 1 år) med 12 måneder gjensidig oppsigelsesfrist og til markedspriser. Leieavtaler med datterselskapet Sparebankeiendom AS har en oppsigelsesfrist på 1 måned og løper ett år i gangen. Leiebetalingen er markedspris.
    
Kontraktsfestede fremtidige leiekostnader (nominelle beløp)Innen 1 årMellom 1-5 årMer enn 5 år
Sparebankeiendom AS1500
Andre eksterne utleiere197695
Sum347695

Andre vesentlige avtaler

Konsernet har outsourcet det vesentligste av driften innen IT-området. Sparebanken Møre inngikk i 2015 en ny avtale med EVRY om levering av IT-tjenester for sin bankvirksomhet. Den nye avtalen har en totalverdi på ca NOK 185 millioner kroner og løper ut 2019, med opsjon på forlengelse med ytterligere to år. Sparebanken Møre viderefører samarbeidet om en komplett portefølje av bankløsninger og driftstjenester fra EVRY.

EVRY leverer løsninger som understøtter sentrale banktjenester som innskudd, finansiering, kort og betalingsformidling, regnskap og rapportering, meldingsdistribusjon og kundedialogtjenester, selvbetjeningskanaler og løsninger for bankkontor. Sammen med løsningene leverer EVRY drift av samtlige bankløsninger og infrastruktur.

 

Note 23

Lønn og transaksjoner med nærstående parter

KONSERN MORBANK
20152016(Tall i mill. kroner)20162015
234234Lønn og andre kontantytelser221222
22Honorarer styret/generalforsamling22
1417Bonus/overskuddsdeling 1)1714
324Pensjonskostnad (note 24)243
3841Arbeidsgiveravgift4038
1817Andre personalkostnader1716
309335Sum lønn m.v.321295
  Bemanning  
410398Hel- og deltidsansatte pr. 31.12382392
411404Gjennomsnittlig antall ansatte387395
388378Årsverk pr. 31.12364373
385383Gjennomsnittlig antall årsverk368370
     
1) Deler av bonusen (ca 50 %) for 2016 og 2015 ble gitt i form av egenkapitalbevis (MORG). Egenkapitalbevisene ble kjøpt i markedet til børskurs, totalt ca 45 000 EKB i 2016 og ca 40 000 EKB i 2015.

Banken har pr. 31.12.2016 ikke forpliktelser overfor adm. direktør, medlemmer av styret eller andre ansatte til å gi spesielt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer ingen ordninger eller regnskapsmessige forpliktelser vedr. overskuddsdelinger, opsjoner, tegningsretter og lignende for noen av de nevnte personene. Vedrørende konsernets bonusordninger vises det til omtale i NUES-dokumentet punkt 12. Administrerende direktør har kontraktsfestet 6 måneders oppsigelsestid. Det vises for øvrig til note 24 for beskrivelse av pensjonsordninger. All lønn og annen godtgjørelse til ansatte i konsernet og nærstående parter er kostnadsført ved regnskapsårets slutt. Pensjonskostnader er regnskapsmessig kostnad for banken inkl. premiebetaling ved de ulike pensjonsordningene.

KONSERN - Lønn, annen godtgjørelse, pensjon      
Lønn til adm.direktør utgjorde 2.381.753 kroner i 2016 (2015: 2.307.897 kroner). Beregnet fordel av naturalytelser utgjorde 421.302 kroner (2015: 414.387 kroner). I tillegg er det i bankens regnskap kostnadsført årets kostnader vedrørende adm. direktørs pensjonsavtale fra 60 år (note 24) inkl. beregnet arbeidsgiveravgift med kroner 1.108.315 (2015: 1.058.906 kroner). Adm. direktør fylte 60 år i oktober 2016, og nådde da pensjonsalder i henhold til sin arbeidsavtale med styret. Styret ba ham forlenge sin kontrakt til og med 31. mars, noe han takket ja til. Adm. direktør vil dermed gå av med pensjon med virkning fra 1. april 2017, og vil da få utbetalt en årlig pensjon som utgjør 70 % av sluttlønn. Innarbeiding av konsumprisindeksregulering i pensjonsavtalen til Adm.direktør er hensyntatt i årets pensjonskostnad med kr 5.686.077.
       
Lønn/honorar til tillitsvalgte organer      
KONSERN (Tall i tusen kroner)    20162015
Generalforsamlingen    282294
Styret    1 3821 302
       
Honorar ekstern revisor (inkl. merverdiavgift)    3 1163 041
- herav honorar for lovpålagt revisjon    1 9881 888
- herav andre attestasjonstjenester    475419
- herav skatterådgivning    186204
- herav andre tjenester utenfor revisjon    467530
    
All lønn og annen godtgjørelse til ansatte i konsernet og nærstående parter er kostnadsført ved regnskapsårets utgang. Banken har pr. 31.12.2016 ikke forpliktelser ovenfor adm.direktør, medlemmer av styret eller andre ansatte til å gi spesielt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ikke ordninger eller regnskapsmessige forpliktelser vedrørende bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner, tegningsretter og lignende for noen av de ovenfor nevnte personene. Det vises til note 24 for beskrivelse av bankens pensjonsordninger for adm.direktør og andre ansatte i banken.
       
Utlån, innskudd og garantier      
KONSERN (Tall i mill. kroner)20162015
 UtlånInnskuddGarantierUtlånInnskuddGarantier
Generalforsamlingen5015052180
Styret16501290
Ansatte99514509731470
       
Utlån og andre forretningsmessige forhold til medlemmer av generalforsamlingen og styret er gitt til ordinære kundevilkår.
       
       
Rentesubsidiering av lån til ansatte      
Fordelen av lån gitt til en rentesats som er lavere enn den rentesatsen (gjennomsnittlig 2,28 % i 2016) som gir grunnlag for fordelsbeskatning av ansatte er beregnet til 4.158.893 kroner mot 4.936.046 kroner i 2015.
       
       
Renteinntekter og rentekostnader knyttet til generalforsamling og styre 
(Tall i mill. kroner)    20162015
Renteinntekter    01
Rentekostnader    12
Lønn, annen godtgjørelse, pensjon - MORBANK      
Tall i tusen kronerLønn/honorarAnnen godtgjørelsePensjonskostnader
 201620152016201520162015
Generalforsamlingen      
Kjersti Kleven24     
Tidligere leder:      
Tormod Hvattum036    
Øvrige medlemmer 3)258258    
Sum282294    
Styret      
Leif-Arne Langøy, styreleder367367    
Roy Reite, styrets nestleder166166    
Ragna Brenne Bjerkeset146146    
Henrik Grung200113    
Elisabeth Maråk Støle1030    
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk190185    
Helge Karsten Knudsen, ansattes representant 1)140140    
Turid Håndlykken Sylte, ansattes representant 2)700    
Tidligere styremedlemmer:      
Rita Christina Sævik0180    
Henning Sundet05    
Sum1 3821 302    
Administrerende direktør      
Olav Arne Fiskerstrand2 3822 3084214146 7941 059
Ledende ansatte i 2016      
Banksjef divisjon personmarked Trond Nydal1 4951 466188206  
Banksjef NL Sunnmøre Terje Krøvel1 4631 417178193  
Banksjef NL Romsdal og Nordmøre Kolbjørn Heggdal1 4111 353126128  
Banksjef NL Søre Sunnmøre Kjell Jan Brudevoll1 2141 192108114  
Banksjef Treasury & Markets Runar Sandanger1 3531 349121137  
Banksjef Økonomi, Risikostyring Personal og Sikkerhet Idar Vattøy1 3321 272147170  
Banksjef Kreditt og Juridisk Erik Røkke1 2551 169136102  
Banksjef Forretningsstøtte Perdy Lunde1 2481 21810697  
Banksjef Informasjon og administrasjon Tone S. Gjerdsbakk1 06487611684  
Sum11 83511 3121 2261 231  
Godtgjørelse til ekstern revisor (inkl. merverdiavgift)      
Honorar ekstern revisor2 0532 045    
- herav honorar for lovpålagt revisjon1 5751 500    
- herav andre attestasjonstjenester170    
- herav skatterådgivning111133    
- herav andre tjenester utenfor revisjon350412    
1) Ordinær lønn utgjør kr 487.198 (2015: kr 476.263).      
2) Ordinær lønn utgjør kr 591.348      
3) Nestleder og medlemmer av Generalforsamlingen godtgjøres med kr 2.000,- pr møte i 2016. Det er avholdt 3 møter i 2016.
Utlån og garantier    
Tall i tusen kroner20162015
 UtlånGarantierUtlånGarantier
Generalforsamlingen    
Kjersti Kleven4 876   
Tidligere leder:    
Tormod Hvattum001 5660
Øvrige medlemmer (43 stk. i 2016 og 43 stk i 2015)50 107050 4460
Styret    
Leif-Arne Langøy, styreleder1720120
Roy Reite, styrets nestleder0000
Ragna Brenne Bjerkeset2 5390480
Henrik Grung0000
Elisabeth Maråk Støle0000
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk6 91707 4750
Helge Karsten Knudsen, ansattes representant4 83904 9320
Turid Håndlykken Sylte, ansattes representant1 589000
Administrerende direktør    
Olav Arne Fiskerstrand0000
Ansatte995 1820972 9330
     
Utlån og andre forhold til medlemmer av styret og generalforsamlingen er gitt til ordinære kundevilkår.
Lån til adm.direktør og ansattes representant i styret er gitt til ansattevilkår.  
 

Note 24

Pensjon

Konsernet har to pensjonsordninger, en ytelsesbasert pensjonsordning og en innskuddsbasert pensjonsordning. I tillegg har administrerende direktør og noen banksjefer tidligpensjonsavtaler. Konsernet er for øvrig med i Fellesordningen for avtalefestet pensjon, AFP.

Konsernets pensjonsordninger oppfyller kravene i lov om tjenestepensjon.

Ytelsesbasert pensjonsordning ved egen pensjonskasse
Konsernet har tilbydd sine ansatte pensjoner definert som ytelsesplaner (alderspensjon). Ytelsesplanen er sikret gjennom innbetalinger til bankens pensjonskasse. Den eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordningen ble lukket for nye medlemmer pr 31.12.2009. Med virkning fra 31.12.2015 ble ytelsesordningen ytterligere lukket ved at alle ansatte født i 1959 eller senere ble overført fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Endringen medførte en reduksjon i pensjonskostnadene i 2015 på 28 mill. kroner. Utstedelse av fripoliser til de som ble overført til innskuddspensjon medførte en kostnad knyttet til ekstra administrasjonsreserve på 4 mill. kroner. Nettoeffekten av denne endringen var dermed reduserte lønnskostnader i 2015 med 24 mill. kroner.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til den ytelsesbaserte ordningen regnskapsføres i henhold til IAS 19.

Pensjonsforpliktelsene er vurdert av aktuar årlig, basert på forutsetninger fastsatt av banken.

Pensjonsforpliktelsene og pensjonskostnaden er fastsatt ved bruk av en lineær opptjeningsformel. En lineær opptjeningsformel fordeler opptjeningen av fremtidige pensjonsytelser lineært over opptjeningstiden, og betrakter opptjente pensjonsrettigheter til de ansatte i løpet av en periode som årets pensjonskostnad. Netto pensjonskostnader blir medtatt i personalkostnadene i regnskapet.

Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdien av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger og bygger på økonomiske og aktuarmessige beregninger og forutsetninger. Differansen mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene er ført i balansen. Aktuarielle gevinster og tap som skyldes endrede forutsetninger eller avvik mellom forventet og faktisk avkastning på pensjonsmidlene, innregnes i andre inntekter og kostnader i utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår.

Diskonteringsrenten baseres på renten på foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet. Det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett vurderes å inneha de egenskaper som tilsier at det kan legges til grunn i beregningen av diskonteringsrenten.

Forventet avkastning på pensjonsmidler beregnes med samme rente som er benyttet for diskontering av pensjonsforpliktelsene. Avkastning utover diskonteringsrenten innregnes i andre inntekter og kostnader i utvidet resultatregnskap.

Innføring av nye ordninger eller endringer i eksisterende ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft slik at de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller endring i fripolise) resultatføres umiddelbart. Gevinst eller tap knyttet til innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner resultatføres når dette skjer.

Den delen av konsernets pensjonsordning som er ytelsesbasert gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser på differansen mellom 70 % av sluttlønn ved opptjeningsalder 67 år og beregnet ytelse fra Folketrygden, forutsatt full opptjening (30 år). Forpliktelsen omfatter 95 (110) aktive medlemmer og 248 (235) pensjonister ved utgangen av 2016.

Innskuddsbasert pensjonsordning
For innskuddsbaserte pensjonsordninger innbetales det en prosentvis andel av inntekt, avhengig av den enkelte ansattes inntektsnivå. Det er inngått avtale med DnB, og innbetalingene utgiftsføres løpende. Innskuddsordningen er vedtatt å ha innskuddssatser på 7 % for lønn i intervallet opp til 7,1 ganger folketrygdens Grunnbeløp (G) og 12 % for lønn i intervallet 7,1 til 12 G. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper og presenteres under Lønn m.v.

Bankens datterselskap Møre Eiendomsmegling AS har ytet innskuddsbasert pensjonsordning til sine ansatte. Tilskuddet blir fastsatt som 3 % av den ansattes lønn.

Konsernets kostnad knyttet til innskuddspensjon utgjør 12 mill. kroner i 2016 (5 mill. kroner i 2015).

Pensjonsavtale toppleder/banksjefer
Adm. direktør fylte 60 år i oktober 2016, og nådde da pensjonsalder i henhold til sin arbeidsavtale med styret. Styret ba ham forlenge sin kontrakt til og med 31. mars, noe han takket ja til. Adm. direktør vil dermed gå av med pensjon med virkning fra 1. april 2017, og vil da få utbetalt en årlig pensjon som utgjør 70 % av sluttlønn. Noen banksjefer født før 31.12.1953 har hatt avtalefestet rett til å kunne gå av med pensjon ved fylte 65 år. Disse vil da få utbetalt en pensjon som utgjør 70 % av sluttlønn frem til 67 år da man inntrer i pensjonskassen. Ordningen omfatter 1 banksjef ved utgangen av 2016 (5). Konsernet har også forpliktelser knyttet til lønn over 12G, som det er tatt hensyn til i beregningene fra aktuar.

Avtalefestet pensjon (AFP)
Konsernet deltok i finansnæringens AFP-ordning, som innebar at alle ansatte med pensjonsalder 67 år kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til 31.12.2010. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen ble det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte som er omfattet av den nye ordningen og som oppfyller vilkårene for AFP, kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Premien for 2016 ble fastsatt til 2,5 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere i aldersgruppen 13 til 61 år. For 2017 er premien fastsatt til 2,5 %. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Kostnadsførte premiebetalinger utgjør 4 mill. kroner i 2016 (4 mill. kroner i 2015).

Tallene i tabellene under er like for morbanken og konsernet.

Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger    
 ForpliktelserKostnader
 31.12.201631.12.201520162015
Diskonteringsrente/forventet avkastning på midlene2,602,502,502,30
Lønnsregulering2,252,502,502,75
Pensjonsregulering----
Regulering av folketrygden grunnbeløp2,002,252,252,50
Arbeidsgiveravgift19,1014,1014,1014,10
Dødelighetsrisiko mv.K 2013K 2013K 2013K2013
UføretariffIR02IR02IR02IR02
Pensjonskostnader i ordinært resultat  
 20162015
Nåverdi av pensjonsopptjening i året inklusive administrasjonskostnader615
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser811
Forventet avkastning av pensjonsmidler-7-9
Nettoeffekt ved overgang til innskudd0-28
Periodens netto pensjonskostnad fra pensjonskassen7-12
Endring nåverdi pensjonsopptjening øvrige pensjonsordninger00
Pensjonskostnader over bankens drift, inkl. kostnader til innskuddspensjon og AFP-ordningene1812
Totale pensjonskostnader250
   
   
Spesifikasjon av estimatavvik i utvidet resultat  
 20162015
Endring i diskonteringsrenten59
Endring i andre økonomiske forutsetninger-418
Estimatavvik på pensjonsmidler-9-37
Sum estimatavvik-8-9
   
   
Totale pensjonsforpliktelser/-midler  
 20162015
Pensjonsforpliktelse328346
Verdi av pensjonsmidler-321-315
Netto pensjonsforpliktelser/-midler pensjonskassen731
Netto pensjonsforpliktelser toppledere/banksjefer3328
Sum netto pensjonsforpliktelser/-midler4059
   
   
Fonderte pensjonsforpliktelser  
 20162015
Pensjonsforpliktelser pr 01.01346485
Årets pensjonsopptjening615
Pensjonsutbetaling-14-14
Rentekostnader811
Arbeidsgiveravgift-4-1
Flytting av forpliktelser ved overgang til innskuddspensjon0-122
Aktuarielle gevinster/tap-14-27
Pensjonsforpliktelser 31.12328346
   
   
Fonderte pensjonsmidler  
 20162015
Pensjonsmidler pr 01.01315447
Totalt innbetalt336
Utbetalte pensjoner-14-14
Forventet avkastning79
Flytting av midler ved overgang til innskuddspensjon0-94
Aktuarielle gevinster/tap-20-38
Pensjonsmidler 31.12321315
Estimert innbetaling for 2017 utgjør 10 mill. kroner.  
   
   
Pensjonsforpliktelser øvrige ordninger  
 20162015
Pensjonsforpliktelser pr 01.012829
Årets pensjonsopptjening31
Pensjonsutbetaling-1-2
Rentekostnader21
Aktuarielle gevinster/tap2-2
Pensjonsforpliktelser 31.123328
Sensitivitetsanalyse   
 Endring i diskonteringsrenten i %Effekt på bruttoforpliktelsen i % pr 31.12.2016Effekt på pensjonskostnaden i % i 2016
Sikret ordning (pensjonskassen)0,5-5,4-6,6
Sikret ordning (pensjonskassen)-0,55,97,3
Usikrede ordninger (øvrige ordninger)0,5-4,0-0,6
Usikrede ordninger (øvrige ordninger)-0,54,60,6
    
Sensitivitetsanalysen over er basert på endring i diskonteringsrenten, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstante.
Sensitivitetsberegningen er utført ved bruk av samme metode som aktuarberegningen for beregning av pensjonsforpliktelsen i balansen.
Historisk utvikling     
 20162015201420132012
Brutto pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift328346485373363
Brutto pensjonsmidler-321-315-447-428-445
Øvrige pensjonsforpliktelser3328293045
Netto balanseførte pensjonsforpliktelser/-midler405968-25-37

Forvaltning av pensjonskassens midler
Sparebanken Møre har egen pensjonskasse som håndterer pensjonsytelsene ved en opptjeningsalder på 67 år.

Kapitalen skal forvaltes under hensyn til sikkerhet, risikospredning, avkastning og likviditet. Pensjonskassen skal drive kapitalforvaltningen slik at riktig oppfyllelse av forsikringsforpliktelsene sikres. Forvaltningen skal særlig ivareta sikkerhet over tid på bakgrunn av pensjonskassens langsiktige forpliktelser.

Innenfor rammen av forsvarlig sikkerhet og risikospredning skal pensjonskassen over tid søke å oppnå så god avkastning av de forvaltede midler som mulig.

Langsiktigheten i forvaltningen tilsier at pensjonskassen må påta seg både renterisiko og markedsrisiko for å være sikret en moderat meravkastning utover den risikofrie plasseringsrenten.

Pensjonskassen skal sørge for tilstrekkelig god likviditet til å foreta påregnelige utbetalinger.

Pensjonskassen har investert 4 mill. kroner i en obligasjon utstedt av Sparebanken Møre. Utover dette har ikke pensjonskassen investert i finansielle instrument utstedt av Sparebanken Møre eller i eiendommer som eies eller benyttes av banken.

Pensjonskassen har et innskudd i Sparebanken Møre på 30 millioner kroner i 2016 (26 millioner kroner).

Investeringsprofil pensjonsmidler    
 20162015
 Virkelig verdiAndel i %Virkelig verdiAndel i %
Aksjer458,800,0
Obligasjoner/sertifikat37072,634573,7
Bankinnskudd9518,612326,3
Sum pensjonsmidler510100,0468100,0
Av de totale pensjonsmidlene på 510 mill. kroner (468 mill. kroner) er 321 mill. kroner (315 mill. kroner) knyttet til ytelsesordningen i Sparebanken Møre. Øvrige pensjonsmidler på 189 mill. kroner (153 mill. kroner) er knyttet til utstedte fripoliser, som administreres av Sparebanken Møres Pensjonskasse.
     
     
Verdijustert kapitalavkastning i %    
   20162015
Sum pensjonsmidler  5,791,21
 

Note 25

Varige driftsmidler

Anleggsmidler er vurdert til historisk kostpris inkl. direkte henførbare kostnader fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler blir solgt eller avhendet blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og evt. gevinst eller tap fra salget/avhendingen blir resultatført. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, reparasjon og vedlikehold, blir kostnadsført.

Det blir foretatt dekomponering av vesentlige varige driftsmidler for avskrivningsformål, når komponentens anskaffelseskost er betydelig i forhold til total anskaffelseskost og brukstid er vesentlig forskjellig.

Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode med følgende tidsprofil, hensyntatt restverdi:

DriftsmiddelTidsprofil avskrivning
TomterAvskrives ikke
FritidseiendommerAvskrives ikke
Bygninger50 år
Tekniske installasjoner10 år
Inventar8-10 år
Biler5 år
Kontormaskiner5 år
IT-utstyr3-5 år

Det foretas årlig en revurdering av resterende levetid og restverdier for hvert driftsmiddel. Ved hvert rapporteringstidspunkt vurderes hvorvidt det foreligger indikasjoner på fall i materielle eiendelers verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, beregnes eiendelens gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). En kontantstrømgenererende enhet er den minste identifiserbare gruppe som genererer inngående kontantstrøm, som i alt vesentlig er uavhengig fra andre eiendeler eller grupper. Eiendelens balanseførte beløp nedskrives umiddelbart til gjenvinnbart beløp, om bokført verdi er høyest.

Tilsvarende vurderes det hvorvidt grunnlaget for tidligere nedskrivninger er til stede. Dersom grunnlaget for tidligere års nedskrivninger ikke lenger er tilstede, reverseres tidligere års nedskrivninger over resultatet. Varige driftsmidler presenteres således til historisk kost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall.

Driftsmidler som hver for seg er av mindre betydning, eksempelvis PC-er og annet kontorutstyr, vurderes ikke individuelt for restverdier, levetid eller varig verdifall, men vurderes som grupper.

Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til anleggsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Gevinst eller tap ved salg av varige driftsmidler resultatføres løpende.

Bygninger og tomter er i sin helhet eid av bankens datterselskap, Sparebankeiendom AS. Byggene er kun beregnet til eget bruk i operasjonell drift av banken, og er derfor ikke definert som investeringseiendommer. Byggene er lokalisert i konsernets geografiske hjemmemarked, Møre og Romsdal fylke. Samlet areal er ca. 10 000 kvm, hvorav ca. 500 kvm er utleid til eksterne leietakere. Bare mindre deler av lokalene er ledig pr. dato (ca. 1 400 kvm) og det er kun næringslokaler i byggene. Byggene er bokført til historisk kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Det er ingen indikasjoner på verdifall i konsernets bygningsmasse.

KONSERN    
31.12.2016SumBygg, inkl. tekn.install., tomter/hytterBiler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.013982973764
Tilgang4211
Avgang4629170
Anskaffelseskost 31.123562702165
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01139633541
Årets avskrivninger16817
Årets nedskrivninger0000
Avgang2812170
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12127592048
Regnskapsført verdi 31.12230211117
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk2601610
Beregnet restverdi på anleggsmidler74   
     
     
KONSERN    
31.12.2015SumBygg, inkl. tekn.install., tomter/hytterBiler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.013902913762
Tilgang141112
Avgang6510
Anskaffelseskost 31.123982973764
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01126593235
Årets avskrivninger16736
Årets nedskrivninger0000
Avgang3300
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12139633541
Regnskapsført verdi 31.12259234223
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk390309
Beregnet restverdi på anleggsmidler828200
     
     
MORBANK    
31.12.2016SumBygg, inkl. tekn.install.Biler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.01130343660
Tilgang3211
Avgang2711170
Anskaffelseskost 31.12106252061
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.018083339
Årets avskrivninger10316
Årets nedskrivninger0000
Avgang203170
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.127071845
Regnskapsført verdi 31.123618216
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk240169
     
     
MORBANK    
31.12.2015SumBygg, inkl. tekn.install.Biler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.01124293758
Tilgang8512
Avgang2020
Anskaffelseskost 31.12130343660
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.017053233
Årets avskrivninger10316
Årets nedskrivninger0000
Avgang0000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.128083339
Regnskapsført verdi 31.125026321
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk370307
 

Note 26

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler består av aktiverte kostnader knyttet til kjøp av programvare, lisenser og lignende.

Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost, redusert for eventuell av- og nedskrivning. Immaterielle eiendeler avskrives over forventet brukstid.

Beløp betalt for lisenser og programvare balanseføres og avskrives lineært over forventet brukstid. Forventet brukstid er normalt fem år. Kjøpt programvare balanseføres til anskaffelseskost med tillegg av utgifter for å bringe programvaren klar til bruk. Vurdering av nedskrivningsbehov gjennomføres årlig. Utgifter knyttet til vedlikehold av programvare og IT-systemer kostnadsføres løpende over resultatregnskapet.

KONSERN MORBANK
20152016 20162015
74103Anskaffelseskost 01.0110172
2916Tilgang1629
04Avgang30
103115Anskaffelseskost 31.12114101
4255Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.015441
1316Avskrivninger1613
00Nedskrivninger00
03Avgang30
5568Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.126754
3248Bokført verdi 01.014731
4847Bokført verdi 31.124747
2020Lineære avskrivningssatser i prosent2020
55Økonomisk levetid i antall år55
 

Note 27

Andre eiendeler

KONSERN MORBANK
20152016 20162015
1010Overtatte eiendeler1010
3939Kapitalinnskudd i Sparebanken Møres Pensjonskasse3939
3229Øvrige fordringer2826
8178Sum andre eiendeler7775

Overtatte eiendeler utgjør totalt 10 mill. kroner (10 mill. kroner i 2015). Dette består av boligeiendommer 4 mill. kroner (4 mill. kroner) og tomter 6 mill. kroner (6 mill. kroner). Disse eiendommene er i hovedsak ervervet som ledd i realisering av bankens pant. Det er ikke noe mål for Sparebanken Møre å sitte som eier av overtatte eiendommer. I de tilfeller der akseptabel pris ikke blir oppnådd, blir eiendommene forsøkt utleid.

 

Note 28

Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring utsatt skatt.

Utsatt skatt/eiendel ved utsatt skatt er utregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld ved utgangen av regnskapsåret. Midlertidige negative og positive forskjeller som blir reversert eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført.

Eiendel ved utsatt skatt blir regnskapsført når det er sannsynlig at konsernet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd til å nyttiggjøre eiendelen. På hver balansedato foretar konsernet en gjennomgang av regnskapsført eiendel ved utsatt skatt og dets regnskapsførte verdi. Konsernet vil eventuelt redusere eiendelen i den grad konsernet ikke lenger kan nyttiggjøre seg den.

Betalbar skatt, utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført over utvidet resultat i den grad dette relaterer seg til forhold som er regnskapsført over utvidet resultat. Midlertidige forskjeller, herunder tilhørende beregnet utsatt skatt knyttet til estimatavvik på pensjoner er således ført over utvidet resultat.

Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført uavhengig av når forskjellene vil reverseres. Eiendel ved utsatt skatt er ført opp til nominell verdi.

Skattesatsen ble endret til 25 % med virkning fra 2016, og denne satsen er benyttet ved beregning av betalbar skatt for 2016, samt for utsatt skatt pr 31.12.2016 og 31.12.2015. Ved beregning av betalbar skatt for 2015 ble det benyttet en skattesats på 27 %.

Hele skattekostnaden er knyttet til Norge.

Skattekostnad i resultatregnskapet  
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
215172Betalbar skatt117150
-269Endring i utsatt skatt mot ordinært resultat12-25
00For mye/lite avsatt forrige år00
189181Skattekostnad129125
27,324,0Effektiv skattesats (skattekostnad i % av resultat før skatt)17,819,6
     
     
Skattekostnad i utvidet resultat  
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
2-2Endring i utsatt skatt som følge av estimatavvik på pensjon-22
2-2Skattekostnad i utvidet resultat-22
     
     
Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
693755Resultat før skattekostnad724637
0-46Ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader knyttet til aksjer-223-191
1617Andre ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader1716
86-38Endringer i midlertidige forskjeller-4993
795688Skattepliktig inntekt469555
215172Skyldig betalbar skatt 25 % (27 % i 2015)117150
     
     
Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og sammensetningen av utsatt skatt
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
  Midlertidige forskjeller knyttet til:  
-94-73Driftsmidler-100-127
153179Pensjonsforpliktelser179153
42Merverdi knyttet til overført portefølje av utlån24
-53-60Andre midlertidige forskjeller-62-60
1048Netto negative (-)/positive forskjeller mot ordinært resultat19-30
-211-219Andel av netto pensjonsforpliktelse ført mot utvidet resultatregnskap-219-211
23Deltakerlignede selskaper32
-199-168Totale negative (-)/positive forskjeller-197-239
-50-42Eiendel (-) eller forpliktelse ved utsatt skatt (25 %)-49-60
     
     
Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt
KONSERN MORBANK
20152016 20162015
18618925 % av resultat før skatt (27 % i 2015)181172
0-12Aksjer 25 % (27 %)-56-52
34Andre ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader 25 % (27 %)44
00For mye/lite avsatt tidligere år00
189181Sum skattekostnad129125
 

Note 29

Resultat pr egenkapitalbevis

Basisresultat pr. egenkapitalbevis (EKB) er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller eierne av egenkapitalbevis iht. egenkapitalbevisbrøken i morselskapet 01.01, og antall utstedte egenkapitalbevis ved utgangen av året, justert for evt. emisjoner som ikke gir rett til fullt utbytte. Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis avviker ikke fra basisresultatet pr. egenkapitalbevis.

KONSERN20162015
Resultat pr egenkapitalbevis (kroner) 2)28,8025,25
Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (kroner)28,8025,25
Årets resultat som tilfaller egenkapitalbeviseierne:  
Årets resultat574503
Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet iht EKB-brøken 1)285249
Veid antall EKB egenbeholdning100 660125 120
Antall egne EKB 31.1229 850125 122
Antall egne EKB 01.01125 122108 661
Veid gjennomsnittlig utestående EKB9 786 2949 761 834
Antall utestående EKB 31.129 857 1049 757 704
Antall utestående EKB 01.019 757 7049 778 293
Veid gjennomsnittlig antall EKB utstedt9 886 9549 886 954
Antall EKB 31.129 886 9549 886 954
Antall EKB 01.019 886 9549 886 954

1) Egenkapitalbevisbrøken som danner grunnlaget for fordeling av overskuddet til egenkapitalbeviseierne er utregnet basert på tall for morbank. Fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen. Egenkapitalbevisbrøken var 49,6 % både i 2016 og i 2015.

2) Resultat pr. egenkapitalbevis er beregnet som egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet delt på antall utstedte egenkapitalbevis ved utgangen av året, justert for emisjoner som ikke gir rett til fullt utbytte.

 

Note 30

Kapitaldekning

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til IRB grunnleggende for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Minstekravet til ren kjernekapital ved årsskiftet for Pilar 1 er 11,5 prosent. Finanstilsynet fastsatte i 2016 Sparebanken Møres Pilar 2-tillegg til 1,8 prosent. Den motsykliske kapitalbufferen økes fra og med 31.desember 2017 til 2 prosent. Finansdepartementet har fastsatt minstekrav til uvektet egenkapitalandel på 3 prosent med ikrafttredelse 30.juni 2017. I tillegg skal det være en kjernekapitalbuffer på minst 2 prosent.

Styret i Sparebanken Møre har vedtatt at konsernets rene kjernekapital skal minimum utgjøre 13,8 %. Det legges vekt på at de ulike enhetene i konsernet til enhver tid har tilstrekkelig kapitalisering. Videre skal vurdering av risikoprofil, kapitalbehov og lønnsomhet til enhver tid bygge på konsernets langsiktige strategiske plan. Det gjennomføres en beregning av konsernets kapitalbehov ved årlig ICAAP.

Analyser foretatt i forbindelse med Sparebanken Møres ICAAP 2016 viser at konsernet tilfredsstiller kapitalkravene med god margin.

Note 3 ”Risikostyring” gir ytterligere informasjon om Sparebanken Møres kapitalstruktur og forholdet til kapitaldekningsregelverket. Det vises også til konsernets Pilar 3-dokument, som ligger tilgjengelig på Sparebanken Møres internettsider.

I tillegg til regulatorisk kapital beregner Sparebanken Møre også økonomisk kapital. Nivået på den økonomiske kapitalen sier noe om hvilke kapitalreserver som må være til stede for å dekke uventede tap for konsernet. Økonomisk kapital benyttes i den løpende styringen av Sparebanken Møre, og ligger til grunn for forretningsmessige beslutninger. Basert på fordeling av økonomisk kapital beregnes en risikojustert egenkapital som fordeles utover på ulike segment, avdelinger og kunder. Det er den risikojusterte egenkapitalen som blant annet danner grunnlag for avdelingers måloppnåelse knyttet til egenkapitalavkastning.

Nærmere om ICAAP i Sparebanken Møre
Sparebanken Møres ICAAP er tilpasset det ståsted konsernet har ressursmessig, kompetansemessig, modellmessig og erfaringsmessig. Vurdering av kapitalbehov bygger på en vurdering av risikoprofil og en vurdering av kvaliteten på styring og kontroll. Konklusjonene er basert på tallmateriale og profesjonelt skjønn.

Det er utarbeidet egne styrevedtatte retningslinjer for ICAAP, og den er en vesentlig og integrert del av Sparebanken Møres årlige strategiprosess. Normalt skal prosessen gjennomføres én gang pr år, men det kan inntreffe hendelser som gjør det nødvendig å gjennomføre/revidere ICAAP oftere enn én gang årlig. De interne retningslinjene angir hendelser som medfører at formelle vurderinger rundt dette må gjennomføres.

Retningslinjene for ICAAP legger føringer for en bred deltakelse fra ulike ledernivå i Sparebanken Møre, samt fra ulike avdelinger og seksjoner. Konsernets styre tar også en aktiv del i Sparebanken Møres ICAAP-prosess, blant annet gjennom arbeidet med strategisk plan, samt ved revidering av sentrale styringsdokument for konsernet. Styret mottar månedlig rapportering gjennom året om utviklingen i konsernets risiko- og kapitalsituasjon.

I beregning av kapitalbehov blir alle vesentlige risikoer vurdert. Risikoene blir vurdert både enkeltvis og samlet. Ved modellsimuleringer blir både moderate og konservative utviklingsperspektiv lagt til grunn.

En analyse av Sparebanken Møres risikoeksponering skal gi et bilde på risikoprofilen som grunnlag for å bedømme kapitalbehov. Hvert risikomoment blir vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens (iboende risiko) og hvordan Sparebanken Møre har mulighet til å håndtere/kontrollere risikoen effektivt. Risikoreduserende tiltak vil redusere den iboende risikoen, og institusjonen står igjen med en restrisiko. En vurdering av sannsynlighet og konsekvens for restrisikoen medfører videre en vurdering av hvilken kapital Sparebanken Møre har behov for å holde for å møte uventede tap knyttet til den enkelte risikoen. Vurdering av restrisikoen gir også grunnlag for å iverksette tiltak for å begrense risikoen ytterligere.

Konsernets internrevisor, BDO, involveres i konsernets ICAAP. Internrevisor holdes orientert om prosessen løpende, gir innspill underveis, og gjennomgår dokumentasjon som oversendes styret. Gjennom året gjennomfører internrevisor også sine egne risikovurderinger, og utarbeider en egen evaluering/rapport om Sparebanken Møres ICAAP. Denne inngår som en del av dokumentasjonen som oversendes til Finanstilsynet.

I forbindelse med ICAAP gjennomføres det to ulike typer scenariomodelleringer og stresstester. Den ene metoden er basert på en økonomisk simuleringsmodell knyttet til basisalternativ i langsiktig strategisk plan, mens den andre metoden har fokus på stresstesting av kredittområdet. I ICAAP blir det ikke tatt hensyn til eventuelle diversifiseringseffekter mellom ulike risikoområder.

Sparebanken Møres Pilar 3-dokument gir ytterligere beskrivelse av disse stresstestene og effekter på Konsernets kapitaldekning.

ICAAP 2016 er gjennomgått av Finanstilsynet. Basert på årets prosess fremstår Sparebanken Møre som tilstrekkelig kapitalisert ut fra risiko i virksomheten og forventingene fremover.

KONSERN MORBANK
20152016 20162015
  Kjernekapital  
989989Egenkapitalbevis989989
-13-3- egne egenkapitalbevis-3-13
354354Overkursfond354354
9351 092Utjevningsfond1 092935
125125Gavefond125125
2 1832 346Grunnfond2 3462 183
8251Verdireguleringsfond5182
114138Foreslått utbytte138114
115141Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet141115
228208Annen egenkapital00
5 1125 441Sum balanseført egenkapital5 2344 884
-47-47Utsatt skatt, goodwill og immaterielle eiendeler-47-47
-14-14Verdijustering av fin. eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi-14-14
-82-51Verdireguleringsfond-51-82
808800Fondsobligasjoner800808
-175-219Justert forventet tap IRB-portefølje-177-139
-114-138Fradrag for foreslått utbytte-138-114
-115-141Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-141-115
5 3735 630Sum kjernekapital5 4655 181
4 5654 830Sum ren kjernekapital4 6654 373
     
  Tilleggskapital utover kjernekapital  
501502Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital502501
0036 prosent tillegg av netto urealisert gevinst på aksjer tilgjengelig for salg00
0050 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner00
501502Sum tilleggskapital502501
5 8746 132Netto ansvarlig kapital5 9675 682
     
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko  
00Stater og sentralbanker00
614Lokale og regionale myndigheter146
2017Offentlig foretak1720
5246Institusjoner350306
50Foretak1118
00Massemarked00
00Pantesikkerhet i eiendom00
00Forfalte engasjementer00
1620Obligasjoner med fortrinnsrett3412
88Egenkapitalposisjoner88
114121Øvrige engasjement214190
221226Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden648560
     
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko  
562602Massemarked pant i fast eiendom295308
4646Massemarked øvrige engasjementer4646
773629Foretak SMB609757
512415Foretak spesialiserte415512
252465Foretak øvrige465252
2 1452 157Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode1 8301 875
2 3662 383Sum kapitalkrav kredittrisiko2 4782 435
     
Engasjementskategorier markedsrisiko  
00Gjeld00
00Egenkapital00
00Valuta00
4029Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)45
4029Sum kapitalkrav markedsrisiko45
     
190194Operasjonell risiko (basismetoden)174169
00Fradrag i kapitalkravet 0
2 5962 606Sum kapitalkrav før overgangsregel (Basel I-gulvet)2 6562 609
035Kapitalkrav overgangsregel (Basel I-gulvet)00
2 5962 641Sum kapitalkrav2 6562 609
     
32 45532 553Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) før overgangsregel33 20032 603
0455Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) overgangsregel00
32 45533 008Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) etter overgangsregel33 20032 603
1 4601 483Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 4941 467
     
Bufferkrav  
811825Bevaringsbuffer, 2,5 prosent830815
974990Systemrisikobuffer, 3,0 prosent996978
325495Motsyklisk kapitalbuffer, 1,5 prosent ( 1 prosent i 2015)498326
2 1102 310Sum bufferkrav til ren kjernekapitral2 3242 119
9951 037Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav847787
     
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget  
18,118,6Ansvarlig kapital18,017,4
16,617,0Kjernekapital16,515,9
14,114,6Ren kjernekapital14,113,4
     
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio LR)  
8,08,5Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)8,17,7
 

Note 31

Egenkapitalbevis og eierstruktur

Egenkapitalbevis
Sparebanken Møre hadde ved utgangen av 2016 egenkapitalbevis pålydende 989 mill. kroner, fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner. Utover dette består egenkapitalbeviseiernes kapital av utjevningsfondet på 1 092 mill. kroner og overkurs på 354 mill. kroner. Det er ingen begrensninger i stemmeretten etter vedtektene. Det eksisterer heller ikke rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye egenkapitalbevis.

Egne egenkapitalbevis
Pålydende av egne egenkapitalbevis er presentert i balansen på egen linje, som reduksjon til utstedte egenkapitalbevis. Kjøpspris utover pålydende er ført mot grunnfondet og utjevningsfondet i henhold til historisk vedtatt fordeling. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne egenkapitalbevis blir bokført direkte mot grunnfondet og utjevningsfondet i henhold til deres innbyrdes forhold.

Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
Transaksjonskostnader knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

Investorpolitikk
Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

Det eksisterer ingen særavtaler mellom banken og eiere. Styret kan ikke nekte kjøp eller salg av egenkapitalbevis utover det som fremgår av bestemmelsene i aksjeloven.

Klassifisering av utbytte
Utbytte på egenkapitalbevis og avsetning til utbyttemidler for lokalsamfunnet klassifiseres som annen egenkapital frem til det er vedtatt av bankens generalforsamling.

Andre egenkapitalposter
Verdireguleringsfondet består av samlede netto verdiendringer i virkelig verdi for finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger resultatføres i den perioden de oppstår. Konsernet har ikke konvertible obligasjoner eller andre instrument som kan omgjøres til egenkapital.

Egenkapitalbeviskapital
Sparebanken Møres egenkapitalbeviskapital utgjør 988 695 400 kroner fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner.

Egenkapitalbeviskapitalen er tatt opp i ni omganger:

ÅrEmisjonstypeEndring i egenkapitalbeviskapitalTotal egenkapitalbeviskapitalAntall egenkapitalbevis
1988Offentlig emisjon100,0100,01 000 000
1993Offentlig emisjon100,0200,02 000 000
1994Offentlig emisjon150,0350,03 500 000
1996Offentlig emisjon100,0450,04 500 000
1996Ansatte emisjon1,7451,74 516 604
1998Offentlig emisjon100,0551,75 516 604
1998Ansatte emisjon0,9552,65 526 154
2008Utbytteemisjon42,3594,95 949 153
2009Rettet emisjon58,5653,46 534 264
2010Fondsemisjon130,7784,17 841 116
2013Rettet emisjon148,6932,79 327 603
2013Reparasjonsemisjon54,1986,89 868 144
2013Ansatte emisjon1,9988,79 886 954

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet
Fortjeneste pr. egenkapitalbevis beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller eierne av egenkapitalbevisene med antall utstedte egenkapitalbevis pr. 31.12, justert for eventuelle emisjoner i løpet av året som ikke gir rett til fullt utbytte. Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet tilsvarer egenkapitalbeviskapitalens, utjevningsfondets og overkursfondets andel av bankens totale egenkapital ved begynnelsen av året. Ved en utvidelse av egenkapitalbeviskapitalen i løpet av året i form av en emisjon, medtas en tidsveiet andel av økningen fra og med innbetalingstidspunktet.

20 største eierne pr 31.12.2016AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll988 0009,99
Cape Invest AS517 6465,24
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond502 5805,08
MP Pensjon386 6983,91
Wenaasgruppen AS380 0003,84
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi343 0793,47
Pareto AS305 1893,09
FLPS - Princ All Sec224 3342,27
Beka Holding AS150 1001,52
Verdipapirfondet Eika egenkapitalbevis106 3081,08
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)105 5001,07
Bergen Kommunale Pensjonskasse100 0001,01
Verdipapirfondet Fondsfinans Norge96 0000,97
Verdipapirfondet Landkreditt utbytte90 0000,91
Odd Slyngstad81 4790,82
PIBCO AS75 0000,76
Forsvarets Personellservice63 6600,64
Stiftelsen Kjell Holm60 6860,61
Forte Trønder VPF58 0000,59
Malme AS55 0000,56
Sum 20 største4 689 25947,43
Totalt9 886 954100,00
Nøkkeltall (morbank)     
 20162015201420132012
Børskurs254188216198160
Antall utstedte egenkapitalbevis9 886 9549 886 9549 886 9549 886 9547 841 116
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)989989989989784
Utjevningsfond (mill. kroner)1 092935799684592
Overkurs (mill. kroner)354354353353186
Egenkapitalbevisbrøk (gjennomsnitt i 2013)49,649,649,647,746,0
Egenkapitalbevisbrøk 31.1249,649,649,649,646,0
Kontantutbytte pr egenkapitalbevis14,0011,5013,50812
Kontantutbytte pr egenkapitalbevis i prosent av børskurs 31.125,56,16,34,07,5
Effektiv avkastning (prosent)41,2-6,713,131,3-5,6
Kontantutbytte i prosent av egenkapitalbeviseiernes andel av årsoverskudd 1)48,644,846,443,443,2
Resultat pr egenkapitalbevis (kr) 1)29,8525,7029,1018,4527,75
Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis (kr) 1) 2)271253242223219
P/E (børskurs/fortjeneste) 1)8,87,37,410,75,8
P/BV (børskurs/bokført egenkapital) 1)0,940,740,890,890,73
1) Fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen 
2) Konserntall, inkl. avsatt utbytte     
Geografisk fordeling    
Antall eiere20162015201420132012
Møre og Romsdal3 5763 6023 5653 6173 673
Øvrige i Norge2 0032 1492 2442 3982 350
Utenfor Norge136101899983
Totalt5 7155 8525 8986 1146 106
      
Antall EKB20162015201420132012
Møre og Romsdal5 182 3594 812 2724 361 3784 516 3324 206 244
Øvrige i Norge4 059 2624 554 0105 076 7734 964 7673 368 430
Utenfor Norge645 333520 672448 803405 855266 442
Totalt9 886 9549 886 9549 886 9549 886 9547 841 116
Fordeling etter antall    
Antall EKBAntall EKBAndel i %Antall eiereAndel i %
1 - 10084 6060,861 70529,83
101 - 1.0001 154 47811,682 90150,76
1.001 - 10.0002 568 45825,981 01617,78
10.001 - 100.0002 069 97820,94821,43
Over 100.0004 009 43440,55110,19
Totalt9 886 954100,005 715100,00
 Antall EKBEKB kapitalOverkurs
 201620152016201520162015
Endring i EKB og overkurs:      
Ordinære EKB 01.019 886 9549 886 954989989354353
Endringer000001
Ordinære EKB 31.129 886 9549 886 954989989354354
Egne EKB:      
Egne EKB 01.01125 122108 6611311  
Endringer-95 27516 461-102  
Egne EKB 31.1229 847125 122313  
Utbetalt og foreslått utbytte 
 Totalt beløp (TNOK)
Utbetalt utbytte EKB 
NOK 12,00 pr EKB i 201394 093
NOK 8,00 pr EKB i 201479 096
NOK 13,50 pr EKB i 2015133 474
NOK 11,50 pr EKB i 2016113 700
Foreslått utbytte 
NOK 8,00 pr EKB i 201379 096
NOK 13,50 pr EKB i 2014133 474
NOK 11,50 pr EKB i 2015113 700
NOK 14,00 pr EKB i 2016 1)138 417
1) Godkjent av generalforsamlingen 29.03.2017. Regnskapsført som annen egenkapital pr 31.12.2016.
Tillitsvalgte som eier egenkapitalbevis/representerer egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre pr 31.12.2016
 Antall Antall
Ragna Brenne Bjerkeset950Lise Løseth352
Mette Brit Bjordal22 000Borghild Møller41 324
Bjørn Bjåstad6 672Roy Reite1 922
Nils Petter Drønnen1 546Astrid-Grethe Rye626
Annbjørg Holmen Dyb696Kjell Martin Rønning8 000
Kåre Dybvik1 100Jane Røsgaard1 595
Harald Jarle Eriksen162 600Aadne Sandanger943
Sverre A. Farstad12 000Johan Settem50 000
Ann Magrit Grønningsæter1 200Karianne Røsberg Slagnes835
Iren Gullhav877Alf Sollid400
Jens Arne Hagen60Finn Moe Stene998 800
Turi Indergaard1 143Elisabeth Maråk Støle180
Kjersti Kleven60Turid Håndlykken Sylte694
Ester Sørdal Klungre243Solfrid Teigen1 411
Helge Karsten Knudsen1 144Lilian Thomas809
Leif-Arne Langøy105 500Ann Magritt Bjåstad Vikebakk6 805
Anders Lausund1 688Trude Wenaas17 500
Lars Martin Lunde386 698Kaj B Westre10 565
 

Note 32

Hendelser etter balansedagen

Banken er deltaker i gjeldsstrukturering som vil medføre konvertering av utlån til aksjer. Konvertering forventes å finne sted første kvartal 2017. Hendelsen vil ikke ha vesentlig resultatmessig effekt. Konsernets kjernekapital vil styrkes med om lag 50 basispunkter etter konvertering er gjennomført som følge av konstatert tap på utlån som vil følge av gjennomføring av gjeldsrestrukturering.