Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20152016Beløp i mill. kronerNote20162015
      
  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
2 1091 880Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer20 1 4201 594
-524-344Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer20 -351-529
22Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag20 178193
-532-465Driftsutbetalinger21 22 23 24 -448-519
-202-214Utbetalinger av skatt28 -149-131
-44556Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner 385-99
-2 922-1 845Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder 885-1 594
485420Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter 615526
1 0003 173Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder23 3 1651 003
-6283 163Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 5 700444
      
  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
104110Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 112102
1 4833 860Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 4 2702 300
-1 512-5 380Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer -7 865-2 107
417Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.25 81
-43-20Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.25 -19-37
-28392Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler26 27 -216-294
-247-1 321Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 710-35
      
  Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
-455-404Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital -170-199
511-400Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner -414692
7 0561 527Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld12 14 7493 751
-5 107-2 947Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld12 14 -2 644-3 448
-133-114Utbetalinger av utbytte31 -114-133
-21-258Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld19 24 -151-96
1 851-2 596Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter -2 744567
      
976-754Netto endring likvider -754976
781 054Likviditetsbeholdning 01.01 1 05478
1 054300Likviditetsbeholdning 31.12 3001 054
      
Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank.