Balanse

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK 
20152016Beløp i mill. kronerNote20162015 
1 054300Kontanter og fordringer på Norges Bank 3001 054 
1 090629Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 6291 090 
11520Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 1 1601 084 
1 205649Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner18 1 7892 174 
51 28652 691Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 7 8 9 18 19 23 33 01134 530 
4 7356 199Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer15 17 7 8634 333 
1 2341 224Finansielle derivater12 856749 
22Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatet 22 
166131Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salg 131166 
168133Aksjer og andre verdipapirer15 17 133168 
00Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) 1 3501 150 
00Eierinteresser i andre konsernselskap 2121 
00Eierinteresser i konsernselskaper18 1 3711 171 
5042Eiendel ved utsatt skatt28 4960 
4847Immaterielle eiendeler26 4747 
2519Maskiner, inventar og transportmidler 1824 
234211Bygninger og andre faste eiendommer 1826 
259230Varige driftsmidler25 3650 
8178Andre eiendeler27 7775 
60 12061 593Sum eiendeler11 12 15 16 17 45 53244 411 
       
       
KONSERN  MORBANK 
20152016Beløp i mill. kronerNote20162015 
68430Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 43068 
990228Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 4991 275 
1 058658Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner18 9291 343 
21 24322 970Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid 22 98321 264 
8 1469 592Innskudd fra kunder med avtalt løpetid 9 5928 146 
29 38932 562Innskudd fra kunder5 6 18 19 23 32 57529 410 
1 1070Utstedte sertifikat 01 107 
20 81120 363Utstedte obligasjoner 4 2845 099 
21 91820 363Utstedte sertifikater og obligasjoner14 15 16 17 4 2846 206 
592580Finansielle derivater12 576586 
7573Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 7775 
5940Pensjonsforpliktelser24 4059 
215172Betalbar skatt28 117150 
00Individuelle avsetninger på garantiansvar8 00 
375386Andre forpliktelser10 382371 
724671Avsetninger og andre forpliktelser 616655 
826816Fondsobligasjoner 816826 
501502Ansvarlige lån 502501 
1 3271 318Ansvarlig lånekapital13 16 1 3181 327 
55 00856 152Sum forpliktelser11 12 14 15 16 17 40 29839 527 
989989Egenkapitalbevis31 989989 
-13-3Beholdning av egne egenkapitalbevis31 -3-13 
354354Overkurs 354354 
1 3301 340Innskutt egenkapital 1 3401 330 
2 1832 346Grunnfondskapital 2 3462 183 
125125Gavefond 125125 
9351 092Utjevningsfond 1 092935 
8251Verdireguleringsfond 5182 
457487Annen egenkapital 279229 
3 7824 101Opptjent egenkapital 3 8943 554 
5 1125 441Sum egenkapital30 5 2344 884 
60 12061 593Sum forpliktelser og egenkapital 45 53244 411 

Ålesund, 31. desember 2016
22. februar 2017

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
ELISABETH MARÅK STØLE
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
TURID HÅNDLYKKEN SYLTE

OLAV ARNE FISKERSTRAND, adm. direktør