Resultat

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20142015Beløp i mill. kronerNote20152014
  Renteinntekter av:   
5151Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7179
2 0751 866Utlån til og fordringer på kunder18 23 1 3281 474
11177Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 74111
2 2371 994Renteinntekter15 1 4731 664
  Rentekostnader på:   
96Gjeld til kredittinstitusjoner 1213
610406Innskudd fra og gjeld til kunder18 23 406610
410380Utstedte sertifikater og obligasjoner 123126
8375Ansvarlig lånekapital 7583
3229Andre rentekostnader 2932
1 144896Rentekostnader15 645864
1 0931 098Netto renteinntekter19 828800
315205Andre driftsinntekter20 398472
324309Lønn m.v.23 24 295308
119119Administrasjonskostnader21 22 119119
443428Lønn og generelle administrasjonskostnader 414427
2529Av- og nedskrivninger og verdiendringer på ikke-finansielle eiendeler21 25 26 2321
96104Andre driftskostnader18 21 22 23 10592
844742Resultat før tap 684732
2250Tap på utlån, garantier m.v.4 7 8 9 4722
822692Resultat før skatt19 637710
199189Skattekostnad28 125129
623503Resultat for regnskapsåret 512581
136115Overført til utbyttemidler for lokalsamfunnet 1) 115136
133114Utbytte på egenkapitalbevis 1) 114133
157142Overført til grunnfond 142157
154140Overført til utjevningsfond 140154
42-9Overført til annen egenkapital 00
623503Sum foreslåtte disponeringer 512581
31,2025,25Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)29 25,7029,10
31,2025,25Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)29 25,7029,10
1) Overføres til annen egenkapital inntil endelig vedtak foreligger  
      
Utvidet resultat   
KONSERN  MORBANK
20142015Beløp i mill. kronerNote20152014
623503Resultat for regnskapsåret 512581
  Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
-1348Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) 48-13
  Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
-102-9Estimatavvik pensjon -9-102
27-2Skatteeffekt av estimatavvik pensjon28 -227
535540Totalresultat for regnskapsåret 549493