Note 1

Generelle opplysninger

Sparebanken Møre, som er konsernets morselskap, er en sparebank registrert i Norge. Bankens egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs.

Konsernet består av morbanken Sparebanken Møre, samt datterselskapene Møre Boligkreditt AS, Møre Eiendomsmegling AS og Sparebankeiendom AS.

Konsernet Sparebanken Møre tilbyr banktjenester for personmarked og næringsliv, leasing og eiendomsmegling gjennom et utstrakt kontornett i Møre og Romsdal, som er definert som geografisk hjemmemarked.

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Keiser Wilhelmsgt. 29/33, Postboks 121 Sentrum, 6001 Ålesund, Norge.

Foreløpig årsregnskap ble godkjent for publisering av styret 27. januar 2016. Endelig årsregnskap er avlagt av styret 24. februar 2016.

Konsernets virksomhet er beskrevet i note 19.

 

Note 2

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), som fastsatt av International Accounting Standards Board, og godkjent av EU pr 31. desember 2015.


Hvordan konsernets regnskapsprinsipper skal leses:
Sparebanken Møre beskriver regnskapsprinsipper og prinsippvalg i tilknytning til de aktuelle notene som prinsippene omhandler. Se tabellen under for oversikt over i hvilken note de ulike prinsippene er beskrevet, samt henvisning til aktuelle og viktige IFRS-standarder.

 

RegnskapsprinsippNoteIFRS-standard
NedskrivningerNote 7 Tap på utlån og garantierIAS 39, IFRS 7
Finansielle garantier og forpliktelserNote 10 ForpliktelserIAS 39, IAS 37
Finansielle derivaterNote 12.3 Finansielle derivatIAS 39, IFRS 7, IFRS 13
SikringNote 14 VerdipapirgjeldIAS 39, IFRS 7
Klassifisering av fin.instr.Note 15 Klassifikasjon av finansielle instrumenterIAS 39, IFRS 7
Amortisert kostNote 16 Finansielle instrumenter til amortisert kostIAS 39, IFRS 7
Virkelig verdiNote 17 Finansielle instrumenter til virkelig verdiIAS 39, IFRS 13, IFRS 7
DriftssegmenterNote 19 DriftssegmenterIFRS 8
InntektsføringNote 20 Andre driftsinntekterIAS 18, IAS 39
PensjonNote 24 Pensjonskostnader og -forpliktelserIAS 19
Varige driftsmidlerNote 25 Varige driftsmidlerIAS 16, IAS 36
Immaterielle eiendelerNote 26 Andre immaterielle eiendelerIAS 38, IAS 36
SkattNote 28 SkattIAS 12
EgenkapitalNote 31 Egenkapitalbevis og eierstrukturIAS 1
Hendelser etter balansedagenNote 32 Hendelser etter balansedagenIAS 10

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Sparebanken Møre og alle selskap der Sparebanken Møre har kontroll gjennom sitt eierskap. Et foretak er kontrollert når eier er eksponert for eller har rettigheter til avkastningen fra foretaket og har mulighet til å påvirke denne avkastningen gjennom sin innflytelse over foretaket. Dette gjelder datterselskaper spesifisert i note 18.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet.

Alle transaksjoner mellom selskaper som inngår i konsernet er eliminert i konsolideringen av konsernregnskapet. Det er brukt ensartede regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernregnskapet. Investeringer i datterselskaper er i morbankens regnskap vurdert til kost. Oppkjøpsmetoden er brukt ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter. Anskaffelseskost ved et oppkjøp er målt som virkelig verdi av avgitte eiendeler, utstedte egenkapitalinstrumenter og overtatt gjeld. Identifiserbare kjøpte eiendeler, og overtatt gjeld og gjeldsforpliktelser er målt til virkelig verdi på oppkjøpsdato. Anskaffelseskost utover virkelig verdi av konsernets eierandel av identifiserte netto eiendeler, er i tråd med IFRS 3 klassifisert som goodwill. Transaksjonskostnader ved oppkjøp resultatføres etter hvert som de påløper.

Midlertidig overtatte andeler i forbindelse med sikring av engasjement konsolideres ikke, men behandles som holdt tilgjengelig for salg med verdiendring over resultatet.

 

Valuta
Konsernet presenterer sitt regnskap i norske kroner (NOK). Morbanken med datterselskaper har NOK som funksjonell valuta.

Alle pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kurser fra Norges Bank pr. 31.12.2015. Løpende inntekter og utgifter er omregnet til transaksjonstidspunktenes valutakurs, og valutakursendringer er resultatført løpende i regnskapsperioden.


Endringer i regnskapsprinsipper og presentasjon (klassifiseringer)
Det foreligger ingen vesentlige endringer i regnskapsprinsipper for 2015. For endringer i presentasjon/klassifisering, se ytterligere informasjon under avsnittet "Nye standarder".

 

Nye eller endrede standarder
Konsernet har implementert følgende nye eller endrede standarder/fortolkninger i 2015:

• IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger
Endringen i IFRS 3 klargjør at felleskontrollerte ordninger er utenfor virkeområdet til IFRS 3 og at unntaket fra virkeområdet gjelder bare for regnskapsføringen i finansregnskapet til den felleskontrollerte ordningen. Konsernet har ikke felleskontrollerte ordninger, og endringen har derfor ikke hatt påvirkning på konsernets finansielle stilling eller resultat.

• IFRS 13 Virkelig verdi måling
Endring i virkeområdet til IFRS 13: Porteføljeunntaket i IFRS 13 kan anvendes for finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser og andre kontrakter. Endringen har ikke hatt påvirkning på konsernets finansielle stilling eller resultat.

• IAS 40 Investeringseiendom
Endringen klargjør at det er IFRS 3, og ikke beskrivelsen av tilleggstjenester i IAS 40, som skal benyttes til å slå fast om transaksjonen er et kjøp av en eiendel eller en forretningssammenslutning. Konsernet har ikke investeringseiendom og endringen har derfor ikke hatt påvirkning på konsernets finansielle stilling eller resultat.

• IFRIC 21 Avgifter
IFRIC 21 er en tolkning av IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler. Standarden fastsetter kriteriene for innregning av forpliktelser. Fortolkningen klargjør at den forpliktende hendelsen som gir opphav til avgifter som det offentlige pålegger (government levies) er aktiviteten som er beskrevet i den relevante lovgivningen som utløser betalingsforpliktelsen for avgiften. Fortolkningen gjelder med virkning for regnskapsår som startet 1. januar 2015 eller senere. Avgift til Bankenes Sikringsfond er vurdert å være omfattet av fortolkningen. For banken vil IFRIC 21 ikke ha betydning for periodiseringen i årsregnskapet, men vil kunne påvirke periodiseringen av forpliktelsen som ligger i avgiften mellom kvartaler i et regnskapsår. Dette forholdet vil bli revurdert i løpet av 1. kvartal 2016. Fortolkningen har imidlertid ikke hatt vesentlig påvirkning på konsernets finansielle stilling pr 31.12.2015 eller årsresultatet for 2015. 

 

Fremtidige standarder
Standardene og fortolkningene som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av konsernregnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem i tid er oppgitt under. Konsernets intensjon er å implementere de relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at EU godkjenner endringene før avleggelse av konsernregnskapet.

• IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 Finansielle instrumenter skal erstatte dagens IAS 39. Den nye standarden introduserer en forretningsorientert modell for klassifisering av finansielle eiendeler, en forventet tapsmodell for nedskrivninger og en ny generell modell for sikringsbokføring. IFRS 9 har pliktig ikrafttredelsestidspunkt 1. januar 2018, men det er tillatt med tidligere anvendelse. Standarden er foreløpig ikke godkjent av EU. Sparebanken Møre vil ikke benytte muligheten for tidlig anvendelse.

Metoden for måling av nedskrivninger for forventet tap for finansielle eiendeler målt til amortisert kost i resultatregnskapet avhenger av om kredittrisikoen har økt vesentlig siden opprinnelig innregning. Hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal nedskrivning som skal innregnes, være lik 12-måneders forventet tap. Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig, skal nedskrivningen som skal innregnes, være lik forventet tap over hele levetiden. Den foreløpige forventningen er at implementeringen av IFRS 9 vil medføre en økning i nedskrivninger som følge av endringen fra en faktisk tap-modell til en forventet tap-modell. Konsernet har startet arbeidet med å implementere den nye standarden men det er for tidlig å gi estimat på forventet effekt i konsernets resultatregnskap.

• IFRS 16 Leieavtaler
Denne erstatter eksisterende IFRS-standard for leieavtaler, IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens prinsipper.

 

Følgende nye standard med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt forventes ikke å ha vesentlig betydning for konsernet Sparebanken Møre:
• IFRS 15 Inntektsføring
 

Årlig forbedringsprosjekt
IASB har i sine årlige forbedringsprosjekter gjort mindre endringer i en rekke standarder. Ingen av disse endringene er vurdert å ha vesentlige betydning for den finansielle stilling eller resultat for konsernet Sparebanken Møre.

 

Skjønnsmessige vurderinger ved bruk av regnskapsprinsipp
Finansielle eiendeler og forpliktelser henføres til ulike kategorier i IAS 39 som etterfølgende styrer målingen i balansen. Banken har klare rutiner for denne kategoriseringen, og prosessen krever normalt bare begrenset bruk av skjønn.

 

Bruk av estimater og skjønnsmessige vurderinger ved utarbeidelsen av årsregnskapet
Utarbeidelse av årsregnskapet i overensstemmelse med enkelte IFRS regnskapsstandarder krever at ledelsen i noen tilfeller benytter skjønnsmessige estimater og forutsetninger. Vurderingene er basert på historisk erfaring og forutsetninger som ledelsen mener er rimelige og fornuftige. Estimatene og forutsetningene som ligger til grunn, påvirker de rapporterte beløp på eiendeler, gjeld og poster utenom balansen, samt inntekter og kostnader i de presenterte årsregnskapene. Det er risiko for at faktiske resultater senere, til en viss grad, kan avvike fra estimater og forutsetninger som er lagt til grunn.

Enkelte regnskapsprinsipper anses som spesielt viktige for å belyse konsernets finansielle stilling fordi det kreves at ledelsen gjør vanskelige eller subjektive vurderinger og fastsetter estimater som i hovedsak relaterer seg til saker som er usikre i utgangspunktet.

Ledelsen gjør vurderinger ved valg og anvendelse av regnskapsprinsipper. Selskapets finansielle eiendeler og forpliktelser allokeres til ulike kategorier i henhold til IAS 39. Normalt er det lite skjønnsutøvelse i denne sammenheng. Det vises til note 15 for måleprinsippene.

Ledelsen vurderer at de viktigste områdene som det er knyttet kritiske estimater og forutsetninger til er:

 

Nedskrivning på utlån
Konsernet gjennomgår låneporteføljen minst hvert kvartal. Engasjement blir gjennomgått individuelt og vurdert nedskrevet når objektive bevis for verdifall foreligger eller senest ved mislighold over 90 dager. Det gjennomføres videre nedskrivningsvurderinger for grupper av utlån. Det vises til note 7 for ytterligere beskrivelse av prinsipper og metodikk. Det foreligger retningslinjer for gjennomføring av vurdering av fremtidige kontantstrømmer. Vesentlige engasjement gjennomgås av sentrale kredittmiljøer i banken før endelig beslutning fattes.

I forbindelse med nedskrivningsvurderinger skal alle kontantstrømmer på engasjementene i prinsippet identifiseres, og det skal gjøres en vurdering av hvilke kontantstrømmer som er utsatte. Med bakgrunn i det store antall engasjementer som er gjenstand for vurdering både på individuelt nivå og gruppenivå, må slike beregninger skje med utgangspunkt i tilnærminger og erfaringstall.

 

Virkelig verdi på finansielle instrumenter – herunder derivater
For finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked benyttes ulike verdsettelsesmetoder for å fastsette virkelig verdi. Ytterligere informasjon, samt beskrivelse av teknikkene gis i note 17. Det henvises også til notene 11-16 som omhandler finansielle instrumenter.

 

Pensjonsforpliktelser
Nåverdien av pensjonsforpliktelser avhenger av flere faktorer som fastsettes ved bruk av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Enhver endring i disse forutsetningene vil påvirke balanseført beløp for pensjonsforpliktelsen. Diskonteringsrenten fastsettes ved årsslutt. Dette er renten som benyttes for å beregne nåverdien av fremtidige nødvendige utbetalinger for å dekke pensjonsforpliktelsen. Diskonteringsrenten baseres på det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett, samt swap-rentene i interbankmarkedet for ekstrapolering av krumningen utover 10 år, slik at vi oppnår tilnærmet lik forfallstid som pensjonsforpliktelsen. Andre grunnleggende forutsetninger for pensjonsforpliktelsen er delvis basert på faktiske markedsforhold. Forutsetningene om døds- og uføreutviklingen er basert på standardiserte forutsetninger, samt andre demografiske faktorer. Tilleggsinformasjon vises i note 24.

 

Note 3

Risikostyring

Strategi
Sparebanken Møres langsiktige strategiske utvikling og måloppnåelse støttes ved god risiko- og kapitalstyring. Overordnet formål med risikostyring og kontroll er å sikre at man oppnår de fastsatte mål, sikre effektiv drift, håndtering av risikoer som kan hindre oppnåelse av forretningsmessige mål, sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet, og sikre at konsernet opererer i samsvar med relevante lover, regler og interne retningslinjer. Å ta risiko er et grunnleggende trekk ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring er således et sentralt område i den daglige driften og i styrets løpende fokus.

Styret i Sparebanken Møre har vedtatt overordnede retningslinjer for styring og kontroll i konsernet, samt risikopolicy. Konsernet skal ha lav til moderat risikoprofil, hvor inntjeningen skal være et produkt av kunderelaterte aktiviteter, og ikke finansiell risikotaking. Det er videre vedtatt egne policyer for hvert vesentlige risikoområde; kredittrisiko, motpartsrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. Risikostrategiene vedtas av styret, og revideres minimum årlig eller når spesielle forhold skulle tilsi det. Konsernet har etablert en oppfølgings- og kontrollstruktur som skal sørge for at strategisk plans overordnede rammeverk blir overholdt.

 

Bedriftskultur, organisering og ansvar
Risikostyringsprosessen er fundert på bankens og konsernets bedriftskultur. Denne inkluderer ledelsesfilosofi, lederstil og menneskene i organisasjonen. De ansattes integritet, verdigrunnlag og etiske holdninger er fundamentale elementer i en velfungerende bedriftskultur. Velutviklede kontroll- og styringstiltak kan ikke kompensere for en dårlig bedriftskultur. Med bakgrunn i dette har Sparebanken Møre etablert klare etiske retningslinjer og et tydelig verdigrunnlag som er godt kommunisert i hele organisasjonen.

Sparebanken Møre legger vekt på uavhengighet i risikostyringen. Ansvaret for, og gjennomføringen av risikostyring og kontroll er derfor delt mellom styret, ledelsen og ulike forretningsenheter/operative ledere.

Styret i Sparebanken Møre har det overordnede ansvaret for å påse at banken og konsernet har en kapitaldekning som er tilstrekkelig ut fra ønsket risiko og konsernets virksomhet, samt sørge for at Sparebanken Møre er tilstrekkelig kapitalisert ut fra regulatoriske krav. Styret skal videre påse at risikostyringen og internkontrollen er god og systematisk, og at dette er etablert i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter, pålegg, eksterne og interne retningslinjer. Styret fastsetter videre prinsippene og retningslinjene for risikostyring og internkontroll for de ulike aktivitetsnivåene, og reviderer og vedtar jevnlig, og minst årlig, ulike strategier og retningslinjer for risikostyringen.

Revisjons- og risikoutvalget velges av og blant styrets medlemmer. Utvalgene er underutvalg av styret, hvis formål er å foreta mer grundige vurderinger av utpekte saksområder og rapportere resultatet til styret. Revisjons- og risikoutvalget skal se til at institusjonen har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon og en tilfredsstillende regnskapsrapportering og risikohåndtering i samsvar med lover og forskrifter.

Administrerende direktør har ansvar for at det er etablert en forsvarlig risikostyring og internkontroll på basis av vurderinger, prinsippfastsettelse og retningslinjer fastsatt av styret. Administrerende direktør er ansvarlig for at det etableres et godt kontrollmiljø på alle nivå i banken, og skal gjennomføre en løpende oppfølging av endringer i bankens risikoer, og påse at disse er forsvarlig ivaretatt i samsvar med styrets retningslinjer. Administrerende direktør skal sørge for at bankens risikostyring og internkontroll er dokumentert i henhold til gjeldende lover, regler, forskrifter og vedtekter, og skal minst én gang i året utarbeide en samlet vurdering av risikosituasjonen, som skal forelegges styret til behandling.

Avdeling risikostyring har ansvar for å utarbeide systemer, retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, måle, rapportere og følge opp bankens viktigste iboende risikoer. Avdelingen har ansvaret for å sørge for at Sparebanken Møres totale risikoeksponering blir rapportert til administrerende direktør og styret, herunder resultater av gjennomførte stresstester. Videre har avdelingen det koordinerende hovedansvaret for konsernets IRB-system. Funksjonen er en sentral premissleverandør og rådgiver i strategiprosessen knyttet til risikovurderinger, risikotoleranse og operasjonalisering av bankens overordnede mål med hensyn til risikoer. Avdelingen har også ansvar for å lede årlig ICAAP-arbeid, og for å koordinere årlig internkontrollbekreftelser fra de operative lederne. Avdelingen inngår i Seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet som rapporterer direkte til administrerende direktør.

I henhold til krav i verdipapirhandelloven med tilhørende forskrift har Sparebanken Møre en compliance-funksjon. Sparebanken Møres styre vedtar årlig egen complianceinstruks, og det utarbeides en årlig arbeids- og handlingsplan for funksjonen. Leder for avdelingen rapporterer til Sparebanken Møres administrerende direktør, men er organisatorisk underlagt leder for Seksjon Kreditt og Juridisk.

Avdeling økonomi og regnskap har ansvaret for konsernets samlede økonomistyring/-rapportering og regnskapsrapportering, og inngår i Seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet.

Sparebanken Møres operative ledere på vesentlige virksomhetsområder skal aktivt engasjere seg i prosessen rundt vurderingen av om etablert risikostyring og internkontroll blir gjennomført som forutsatt. Det legges til grunn at ledere på alle plan i organisasjonen overvåker vedtatte kontrolltiltak innenfor sitt ansvarsområde.

Sparebanken Møres kredittkomité behandler større engasjement og saker av spesiell karakter, og skal avgi en uavhengig innstilling til fullmaktshaver. Kredittkomiteen legger særskilt vekt på å avdekke risiko i tilknytning til den enkelte søknad og gjennomfører en egen vurdering av kredittrisiko. I tillegg til dette vurderes om det enkelte engasjement er i henhold til konsernets kredittrisikostrategi, kredittpolitikk, bevilgningsreglement og kredittbehandlingsrutiner.

Internrevisor er en overvåkningsinstitusjon som, uavhengig av administrasjonen for øvrig, foretar systematiske risikovurderinger, kontroller og undersøkelser av Sparebanken Møres internkontroll for å vurdere om den virker hensiktsmessig og betryggende. Bankens styre godkjenner internrevisjonens ressurser og årsplaner. Internrevisor skal også diskutere plan og omfang av revisjonsarbeidet med revisjons- og risikoutvalget. Internrevisjonen i Sparebanken Møre er utkontraktert til BDO.

 

Rapportering
Sparebanken Møre har fokus på korrekt, fullstendig og tidsriktig rapportering av risiko- og kapitalforhold. Med bakgrunn i dette er det etablert flere ulike periodiske rapporteringer som er rettet mot bankens ledergruppe og styret, samt rapporteringer som er rettet ut mot de enkelte segmenter og avdelinger, herunder også mot kundeansvarlige. De mest vesentlige rapporteringene som utarbeides gjennom året angis nedenfor:

ICAAP gjennomføres og rapporteres minst årlig. Styret tar aktivt del i gjennomgangen og etablerer eierskap til prosessen, blant annet gjennom ICAAPs sentrale rolle i langsiktig strategisk plan. Det er utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet med ICAAP i Sparebanken Møre. ICAAP gjennomgås i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalget og i styret.

Balansert Målstyringsrapport (BMS) utarbeides hver måned og synliggjør status og utvikling på de viktigste faktorene for Sparebanken Møres måloppnåelse. Rapporten oversendes til banksjefene og bankens ledergruppe, og er en integrert del av den økonomiske rapporteringen til styret.

Risikorapport utarbeides månedlig. Denne er et sentralt element i Sparebanken Møres løpende oppfølging av risikobildet. Risikorapport etter påfølgende kvartalsslutt er også utvidet med utfyllende kommentarer fra ulike fagmiljø i konsernet, herunder sjeføkonom, leder næringsliv, leder personmarked og banksjef Treasury & Markets. Rapporten behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Internkontrollrapportering utarbeides årlig. I denne gjennomføres det en vurdering av om internkontrollen er tilstrekkelig i forhold til risikotoleransen som omfatter vurdering og kommentarer til eget arbeid med internkontrollen, gjennomgang av alle viktige risikoområder, vurdering av egen etterlevelse av eksternt og internt regelverk, samt foreslåtte og planlagte forbedringstiltak. Internkontrollrapporteringen behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Compliancerapporter utarbeides periodisk, og inneholder elementer knyttet til vurdering av compliancerisiko og kontroll, testing av etterlevelse og resultat av tester, revurderinger og plan for implementering av retningslinjer, oppfølging av merknader fra ekstern og intern revisor, oppfølging av merknader fra Finanstilsynet, avvikshåndtering internkontroll mv. Compliancerapporter behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

Rapporter fra ekstern og intern revisor behandles av bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og styret. Både intern og ekstern revisor har minst årlige møter med revisjons- og risikoutvalget.

Rapportering om utlån til boligformål utarbeides kvartalsvis for bankens styre.

Rapporteringsportal er etablert i Sparebanken Møre hvor hver enkelt medarbeider med kundeansvar har tilgang til rapporter som viser status og utvikling i sin porteføljes kredittrisiko. Portalen er hierarkisk oppbygd slik at ledelsen i Sparebanken Møre kan følge utviklingen innenfor sitt ansvarsområde. Rapporteringene benyttes også til analyser av kunder, porteføljer og bransjer. Portalen gir videre kundeansvarlige oversikt over kunders posisjoner og rammer relatert til eksponering i finansielle instrument.

Økonomi- og regnskapsrapporter utarbeides månedlig, herunder månedlig beregning av gruppevise nedskrivninger, samt tapsgjennomganger av portefølje med fokus på individuelle nedskrivningsbehov. Rapporteringen behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og i styret.

 

Kapitalstruktur
Sparebanken Møres kapital er sammensatt ut fra flere hensyn. De viktigste er konsernets størrelse, det internasjonalt rettede næringslivet i Møre og Romsdal og et stabilt marked for langsiktig funding ved behov. Videre er konsernets langsiktige strategiske plans innvirkning vesentlig i forhold til hvilken kapitalstruktur Sparebanken Møre skal ha.

Vurdering av risikoprofil, kapitalbehov og lønnsomhet bygger til en hver tid på Sparebanken Møres langsiktige strategiske plan. Det gjennomføres en beregning av konsernets kapitalbehov minst ved årlig ICAAP. Sparebanken Møre skal ha et kapitaliseringsnivå som oppfyller minstekravene til kapitaldekning og som samsvarer med konsernets aksepterte risikotoleranse.  Gjennom ICAAP klargjøres samtidig alternativer som konsernet kan gjennomføre dersom kapitaldekningen kommer under stress. Alternativene listes i prioritert rekkefølge, med beskrivelse av tiltak, samt angivelse av planlagt iverksettelse om nødvendig.

Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på egenkapitalen. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes til utbyttemidler, tilpasses egenkapitalsituasjonen. Sparebanken Møres resultatdisponeringer skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

 

Kapitaldekningsregelverket
EUs direktiv for kapitaldekning har som formål å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom mer risikosensitivt kapitalkrav, bedre risikostyring og kontroll, tettere tilsyn og mer informasjon til markedet.

Kapitaldekningsforskriften bygger på tre pilarer:
• Pilar I – Minimumskrav til ansvarlig kapital
• Pilar II – Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging (ICAAP)
• Pilar III – Offentliggjøring av informasjon
Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til grunnleggende IRB-metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden. Styret i Sparebanken Møre legger til grunn at konsernet skal være godt kapitalisert, både under lavkonjunkturer og høykonjunkturer. Kapitalvurderinger (ICAAP) gjennomføres årlig, og konsernets kapitalstrategi er basert på risiko i virksomheten, hvor effekten av ulike stresscenarioer er tatt hensyn til.

Det vises også til note 30 Kapitaldekning for ytterligere beskrivelser, samt kommentarer relatert til endringer i regelverket.

 

Risikoeksponering og strategisk risikostyring
Sparebanken Møre eksponeres for flere ulike typer risikoer. De viktigste risikogruppene er:
• Kredittrisiko: Konsernets største risikoområde. Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Inkludert i dette risikoområdet er også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko
• Markedsrisiko: Risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser og renter
• Likviditetsrisiko: Risiko for at konsernet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid
• Operasjonell risiko: Risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser
Sparebanken Møre forsøker å ta hensyn til samspillet mellom de ulike risikoområdene ved fastsettelse av risikotoleranse for de ulike risikoområdene. Overordnet er det de interne forhold, rammebetingelser, kundegrunnlag mv. i konsernet som danner grunnlag for hvilken overordnet risikoeksponering man ønsker å legge til grunn.

Basert på evaluering av risikoprofil, styring og kontroll legger Sparebanken Møre følgende overordnet risikotoleranse til grunn for de ulike risikoområdene:
• Kredittrisiko: Det aksepteres moderat til betydelig risiko
• Markedsrisiko: Det aksepteres lav risiko
• Likviditetsrisiko: Det aksepteres moderat risiko
• Operasjonell risiko: Det aksepteres lav til moderat risiko
Konsernets risiko tallfestes blant annet gjennom beregninger av forventet tap og behov for økonomisk kapital for å kunne dekke uventede tap. Det beregnes forventet tap og økonomisk kapital for alle hovedgrupper av risiko, og for ulike forretningsområder i konsernet. Forventet tap beskriver det beløpet man statistisk sett må forvente å tape i løpet av en periode på 12 måneder. Økonomisk kapital beskriver hvor mye kapital konsernet mener er nødvendig for å dekke den faktiske risikoen konsernet har pådratt seg. Det er lagt til grunn statistiske metoder for beregning av økonomisk kapital. Det vises for øvrig til note 30 Kapitaldekning for ytterligere kommentarer vedrørende økonomisk kapital.

 

Kredittrisiko
Kredittrisiko representerer Sparebanken Møres største risikoområde. Inkludert i dette risikoområdet inngår også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko. Konsernet eksponeres for denne risikoformen gjennom utlåns- og leasingprodukter til privatmarkeds- og næringslivskunder, samt gjennom aktiviteter i Sparebanken Møres Seksjon Treasury & Markets.

Kredittrisikostrategien revideres og vedtas årlig av styret. Strategien fokuserer på risikosensitive rammer som er satt sammen slik at de på en mest hensiktsmessig og effektiv måte styrer konsernets risikoprofil på kredittområdet. Videre er det etablert rammer, retningslinjer og fullmaktsreglement som bygger opp under Sparebanken Møres kredittrisikostrategi og langsiktige strategiske plan.

Sparebanken Møres kjerneverdier er ”Engasjert, Nær og Solid”. Disse verdiene skal reflekteres i alle kontaktpunkt med markedet, skape merverdi for kundene og bidra til å skape en positiv oppfatning av Sparebanken Møre. Kredittpolitikken skal videre fremme en kredittkultur der kredittverdighet sees i et langsiktig perspektiv, der generelle og bransjemessige konjunktursvingninger tas hensyn til. Sparebanken Møre skal fremstå med høy etisk standard, og skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer med tvilsomt renommé. Konsernet er åpent for alle typer kunder innenfor definerte markedsområder, og det skal ikke finne sted diskriminering basert på kundens alder, kjønn, nasjonalitet, religion eller sivil status.

Sparebanken Møres geografiske kjerneområde er Møre og Romsdal. Det er likevel adgang til å gi finansiell bistand til investeringer/etableringer utenfor kjerneområdet når dette eiermessig er knyttet til enkeltpersoner eller selskaper i/fra Møre og Romsdal. Som et ledd i en bevisst diversifisering av porteføljen i forhold til bransje eller geografisk eksponering vil det også kunne vurderes engasjement utenfor konsernets markedsområde. Ved slike tilfeller stiller konsernets strategi klare rammer for maksimalt risikonivå ved det enkelte engasjement.

Avdeling risikostyring har etablert månedlige porteføljestyringsrapporter som sikrer at eventuelle avvik fra de strategiske målene fastsatt i kredittrisikostrategien blir avdekket. Ledere for henholdsvis næringsliv og personmarked har et selvstendig ansvar for den løpende overvåkningen av status, for å avdekke avvik i forhold til de samme strategiske målene, og for å iverksette tiltak ved eventuelle avvik.

Styret er ansvarlig for konsernets innvilgelse av lån og kreditter. Innenfor visse rammer delegeres fullmakt til administrerende direktør for det operasjonelle ansvaret for beslutning i kredittsakene. Innenfor sine fullmakter kan igjen administrerende direktør videre delegere fullmakter. Bevilgningsfullmaktene er personlige og er gradert etter kriterier som størrelse på bevilgning, engasjementsgrense (NL), kundens totale lånegjeld (PM), samt risikoklasse. Fullmaktene er videre knyttet til stillingsnivå.

Sparebanken Møre benytter aktivt interne rapporter for å overvåke nivå og utvikling av konsernets kredittportefølje. Hver enkelt medarbeider med kundeansvar har tilgang til rapporter som viser status og utvikling i sin porteføljes kredittrisiko. Rapportene er hierarkisk oppbygd slik at ledelsen i banken kan følge utviklingen innenfor sitt ansvarsområde. Rapporteringene benyttes også til analyser av kunder, porteføljer og bransjer.

Konsernet har utarbeidet egne risikomodeller for næringslivssegmentet og personmarkedet som benyttes i månedlig måling og rapportering av kredittrisiko. Det er også utviklet egne søknadsscoremodeller for de to kundesegmentene som benyttes i kredittinnvilgelsesprosessen.

Det er hovedsakelig tre sentrale parametere innenfor kredittrisiko som modelleres:
1. Sannsynlighet for mislighold (PD): PD beregnes pr kunde og angir sannsynlighet for at kunden skal misligholde sitt engasjement i løpet av de neste 12 måneder. Hver kunde får beregnet sin PD basert på statistiske modeller som benytter variabler av både ekstern og bankintern informasjon, i form av både finansielle nøkkeltall og ikke-finansielle kriterier.
2. Tapsgrad ved mislighold (LGD): LGD angir hvor stor andel av engasjementet som forventes tapt ved mislighold. Vurderingene tar hensyn til verdier på kundens stilte sikkerheter, og de kostnader som vil oppstå ved inndrivelse av misligholdte engasjementer.
3. Forventet eksponering ved mislighold (EAD): EAD angir hvilken eksponering som forventes på et engasjement hvis og når dette går i mislighold.
De omtalte parameterne danner grunnlag for beregning av forventet tap (EL) og inngår i beregningen av økonomisk kapital. Ved å klassifisere kundene etter sannsynlighet for mislighold, samt beregne forventet tap og behovet for økonomisk kapital på kundenivå, får konsernet informasjon om nivået og utviklingen i den samlede kredittrisikoen i totalporteføljen. Egne migrasjonsanalyser viser utviklingen av antall kunder og EAD mellom ulike risikoklasser i ulike perioder.

 

Treasuryrisiko
Treasuryrisiko er en del av den totale kredittrisikoen i Sparebanken Møre. Det er definert styrevedtatte rammer for hvilken kreditteksponering konsernet kan ha innen dette området.

Kreditteksponering er knyttet til obligasjoner og sertifikat i konsernets likviditetsreserveportefølje, kortsiktige utlån til andre banker, herunder kontohold i utenlandske banker, og eksponering i forbindelse med finansielle derivater som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- og valutarisiko banken har påtatt seg. Porteføljen består av velrenommerte relasjoner i inn- og utland.

Sparebanken Møre sin policy er at spesielt i forhold til plasseringer i internasjonale banker og andre debitorer utenom Norge, skal konsernet legge til grunn vurderinger utført av de store offisielle ratingbyråene. Kredittrisikoen skal være på et minimum, men selv høyt ratede utstedere/papirer kan være utsatt for risiko. Om motparter blir satt på ”negative outlook” eller får nedgradert rating gjennomføres det en ny intern vurdering i Sparebanken Møre om eksisterende kredittlinjer. Om nødvendig skal kredittlinje, og eventuell eksponering, reduseres eller fjernes.

Treasuryrisiko sees også i sammenheng med tilpasninger til likviditetsindikatorene LCR og NSFR, samt Finanstilsynets definerte Likviditetsindikator 1 og 2. Regelverket for LCR har medført en vridning mot lavere risikovektede motparter, slik som blant annet stats- og statsgaranterte papirer, samt obligasjoner med fortrinnsrett (OmF).

I preklassifiseringen av motpartsbanker legges det vekt på å vurdere de som Sparebanken Møre har et gjensidig (resiprositet) og langt forretningsmessig forhold til. Det er i tillegg behov for å ha tilstrekkelig konkurranse om de produkter og instrumenter det handles i, samt at konsernet skal være markedsmessig og geografisk diversifisert.

Dersom det skjer endringer i rammebetingelser, marked, økonomisk utvikling eller i Sparebanken Møres aktiviteter som har vesentlig innvirkning på konsernets risikoposisjon skal det vurderes og eventuelt settes begrensninger for investeringsmulighetene. I dette ligger for eksempel å ikke investere i enkeltland, grupper av land, enkeltmotparter, motparter med visse karakteristika mv.

Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS stiller krav om inngåelse av CSA-avtale (Credit Support Annex) før derivathandel mot enhver motpart. CSA-avtaler er en del av en ISDA-avtale og bidrar til å regulere motpartsrisiko knyttet til endringer i markedsforhold. Dette gir Sparebanken Møre sikkerhet for en gitt eksponering, og avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot sine motparter. Markedsverdien av alle derivater inngått mellom Sparebanken Møre og motparten avregnes enten daglig eller ukentlig. Motpartsrisikoen vil da i stor grad elimineres. EMIR – European Market Infrastructure Regulation – er forslag til en forordning om infrastruktur og derivater som selges på ikke-noterte markeder. EMIR skal sikre regulering og kontroll med markedet for derivater som handles utenfor regulerte markeder gjennom krav til innberetning til transaksjonsregistre, krav til avregning (clearing) gjennom sentrale motparter (CCP). Sparebanken Møre vil tilpasse seg dette regelverket.

 

Markedsrisiko
Sparebanken Møres markedsrisiko styres gjennom definerte posisjonsrammer for hvert risikoområde. Styring av markedsrisiko er nedfelt i Sparebanken Møres markedsrisikostrategi. Strategien vedtas av styret, og gir de overordnede føringene for konsernets aktiviteter i kapitalmarkedet, herunder rammer for Sparebanken Møres samlede eksponeringer innenfor valuta, renter og aksjer.

Konsernets markedsrisiko kan splittes i følgende elementer:
• Renterisiko: Består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i rentebærende finansielle instrumenter, herunder derivater med renteinstrumenter som underliggende. Renterisiko knyttet til likviditetsporteføljen, samt sikringsforretninger knyttet til denne, vurderes særskilt og har egen risikoramme. Det vises til note 12.1 for konsernets renterisiko.
• Aksjerisiko: Består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende. Aksjer i datterselskap er ikke inkludert. Sparebanken Møre har en svært begrenset handelsportefølje. Sparebanken Møres finansielle risiko vurderes å være lav og betryggende. Det vises til note 15 for konsernets aksjerisiko.
• Valutarisiko: Består av risikoen for tap når valutakursene endres. Alle finansielle instrumenter og øvrige posisjoner med valutarisiko blir inkludert i vurderingen. Valutarisiko knyttet til bankporteføljen, det vil si valutarisiko som oppstår som et resultat av sikring kundehandel, herunder utlån-/innskuddsvirksomhet, vurderes særskilt og vil ha et eget sett av risikorammer.

Sparebanken Møres eksponering for valutarisiko fremkommer som følge av mismatch mellom underliggende forretninger og sikringsforretninger, samt nødvendig beholdning på konsernets arbeidskonti i utenlandske banker. Endringer i markedskurser medfører endringer i verdien av Sparebanken Møres valutaposisjon. Valutaposisjonen inneholder også Sparebanken Møres kassabeholdning av sedler i utenlandsk valuta. Sparebanken Møre har ikke handelsportefølje i FX-kontrakter. Sparebanken Møres valutarisiko er lav og godt innenfor de grenser som er angitt i forskrift. Det vises til note 12.2 for konsernets valutarisiko.
• Spreadrisiko: Defineres som risikoen for endringer i markedsverdi av obligasjoner og engasjementer som følge av generelle endringer i kredittspreader.
• Total markedsrisiko: Den samlede risikovurderingen fremkommer ved å sammenstille vurderingene fra områdene renter, aksjer og valuta. Finanstilsynets metodikk på dette området legges til grunn for å vurdere det samlede markedsrisikoområdet. Vurderingene baseres på tre ulike risikofaktorer:
• Eksponering
• Risikospredning
• Markedslikviditet
Det tas ikke hensyn til eventuelle diversifiseringseffekter mellom aktivaklassene.

Basert på innstilling fra administrerende direktørs Balansekomité godkjenner styret hvert år en totalramme for Sparebanken Møres markedsrisiko. Rammene er tilpasset konsernets aktivitetsnivå og risikotoleranse. Ved behov kan totalrammen bli endret hyppigere enn den årlige gjennomgangen.

Total markedsrisikoramme defineres som maksimalt tap ved et stresscenario der Finanstilsynets metodikk legges til grunn. Den godkjente overordnede markedsrisikorammen delegeres til administrerende direktør, mens banksjef seksjon Treasury og Markets har forvaltningsfullmakten for den totale markedsrisikorammen. Seksjonsleder har ansvar for at forvaltningen av rammene innenfor ulike underporteføljer blir overholdt til enhver tid.

Seksjon Treasury & Markets har et selvstendig ansvar for den løpende overvåkningen av posisjoner innenfor de ulike porteføljene og følger dette opp daglig eller med den frekvens som er nødvendig i forhold til aktivitetsnivå. Avdeling risikostyring har hovedansvaret for måling, rapportering og kontroll av markedsrisikoområdet. Back-Office har ansvaret for transaksjonskontroll og prosessering av betalingstransaksjoner.

SimCorp Dimension er det bærende risk management systemet i Sparebanken Møre knyttet til markedsrisikoområdet. Systemet gir løpende status på markedsutviklingen. Alle finansielle instrumenter blir registrert i systemet og overvåket kontinuerlig. Avdeling Risikostyring er ansvarlig for at verdivurderingen av finansielle instrument er god og relevant.

Avdeling Risikostyring overvåker at rammer og strategi til enhver tid overholdes. Dersom aktiviteter overskrider rammer eller strategi er det nedfelt skriftlige rapporteringsinstrukser.

Rapportering av markedsaktiviteten inngår i Sparebanken Møres periodiske ”Risikorapport” til ledelse, revisjons- og risikoutvalg og styre. Månedlig rapporteres resultatutvikling, samt faktisk risikoeksponering innenfor hver portefølje enkeltvis og aggregert. Rapportene blir sammenholdt mot maksimal aktivitetsramme og total markedsrisikoramme (stressramme). Styret blir også hvert kvartal gitt logg over eventuelle brudd på rammer, strategi eller lov og forskrift.

Det er ikke knyttet resultatbasert avlønning til noen personer som arbeider innen markedsrisikoområdet utover det som inngår i Sparebanken Møres generelle bonusordning som omhandler, og er lik for, alle ansatte i konsernet.

 

Likviditetsrisiko
Likviditet kan defineres som konsernets evne til å finansiere økninger i eiendelene og innfri sine forpliktelser etter hvert som finansieringsbehovet oppstår. Sparebanken Møre er likvid når den er i stand til å innfri gjelden sin etter hvert som den forfaller.

Styring av konsernets likviditetsrisiko tar utgangspunkt i konsernets overordnede finansieringsstrategi som blir gjennomgått og vedtatt av styret minimum en gang årlig. Strategien gjenspeiler det moderate risikonivået som aksepteres for dette risikoområdet.

Konsernets likviditetsrisiko krever særskilt oppfølging. Dette skyldes konsernets særstilling som forvalter av innskuddsmidler for små og uprofesjonelle aktører, og konsernets sentrale rolle i betalingsformidlingen. Konsernets forpliktelse til å motta innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, og det forhold at disse innskuddene normalt er disponible på dagen, medfører at de står ovenfor en vesentlig større likviditetsrisiko enn andre finansforetak. Myndighetenes låneordninger og sikkerhetsnett for bankene er begrunnet nettopp i disse forholdene. Kostnadene ved å redusere likviditetsrisikoen må sees i sammenheng med de fordeler lavere likviditetsrisiko gir. En grunnleggende forutsetning for å opprettholde innskyteres og andre långiveres tillit er at institusjonene alltid har tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser.

LCR måler institusjonenes evne til å overleve en stressperiode på 30 dager. LCR øker betydningen av likvide eiendeler med høy kvalitet. NSFR måler langsiktigheten i institusjonens finansiering. NSFR medfører at institusjonene i større grad må finansiere illikvide eiendeler ved hjelp av stabil og langsiktig finansiering. I den sammenheng er innskudd ikke sett på som en like stabil finansieringskilde, noe som medfører at kvaliteten på innskuddene vil få økt betydning. Dette betyr at finansinstitusjonene i større grad må finansiere seg gjennom lengre obligasjonslån. Inntil definisjon og kalibrering av NSFR er endelig avklart, vil Sparebanken Møre benytte Likviditetsindikator 1.

Sparebanken Møre tilpasser seg det nye regelverket, både gjennom endringer i interne strategier, samt gjennom faktiske tilpasninger. Konsernet rapporterer også regelmessig, i henhold til rapporteringskrav, til tilsynsmyndighetene om utviklingen knyttet til de nye likviditetsindikatorene.

Gjennom konsernets langsiktige strategiske plan, ”Møre 2019”, er det lagt en likviditetsstrategi hvor Sparebanken Møre tilpasser seg struktur og volum i LCR-kravet. Kravet til likviditetsreserve innfases med 70 prosent fra og med 31. desember 2015, 80 prosent fra og med 31. desember 2016 og 100 prosent fra og med 31. desember 2017.

Pr utgangen av 2015 utgjorde LCR-indikatoren 123 %, Finanstilsynets Likviditetsindikator 1 på 105 % og Likviditetsindikator 2 på 112 %. I sammensetningen av den eksterne finansieringen er det prioritert å ha en relativt høy andel med løpetid over ett år.

Likviditetsfunksjonen i Sparebanken Møre er organisert i Seksjon Treasury & Markets. Seksjonen styrer således dag til dag flyten av likvider, og har ansvaret for å dekke finansieringsbehovet i Sparebanken Møre. Utnyttelsen av boligkredittselskapet, Møre Boligkreditt AS, er herunder sentralt.

Likviditetskontrollen ivaretas både gjennom Seksjon Treasury & Markets og avdeling Risikostyring. Det skilles i denne sammenheng mellom overordnet og daglig operasjonell likviditetsstyring og -kontroll. Den daglige operasjonelle styringen ivaretas av Seksjon Treasury & Markets, mens den overordnede risikostyringen, herunder kontroll mot strategier og rammer, ivaretas av avdeling Risikostyring.
Når det oppstår unormale likviditetssituasjoner enten i markedet eller i Sparebanken Møre, skal bankens beredskapsgruppe komme sammen. Gruppen har bestått av følgende personer:
• Administrerende direktør (leder)
• Banksjef seksjon Treasury & Markets
• Banksjef seksjon Informasjon og Administrasjon
• Banksjef seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet
• Leder avdeling Risikostyring
• Leder for Næringsliv Sunnmøre
• Banksjef Divisjon Personmarked
• Daglig leder Møre Boligkreditt AS
• Leder Treasury
Styret mottar månedlige rapporter om likviditetssituasjonen hvor det inngår flere ulike nøkkeltall. I tillegg rapporteres tidlige faresignaler gjennom utvikling i soliditet, balanse- og resultatutvikling, tap/mislighold og utviklingen i cost of funds.

Likviditetsrisikoen forsøkes redusert ved en spredning av innlånene på markeder, kilder, instrumenter og løpetider. For å sørge for at konsernets likviditetsrisiko holdes på et lavt nivå skal utlån til kunder i hovedsak finansieres ved kundeinnskudd, samt langsiktig verdipapirgjeld. Arbeidet med å øke ordinære innskudd er sterkt fokusert i kundearbeidet i alle deler av Sparebanken Møre. Konsernets innskuddsdekning, innskudd fra kunder i forhold til utlån til kunder, var ved utgangen av året på 57 %.

Styret skal informeres om bankens likviditetssituasjon på månedsbasis, og umiddelbart hvis det skjer viktige endringer som kan påvirke nåværende eller framtidig likviditetssituasjon. Rapporteringen søker å identifisere likviditetssituasjonen under normal drift, avdekke tidlige «faresignaler» og vurdere bankens stresskapasitet.

Møre Boligkreditt AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive som kredittforetak, og selskapet gir konsernet en økt diversifisering av dets fundingkilder. Selskapet har i 2015 utstedt obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i norske kroner. Morbanken har gjennom året overført deler av boliglånsporteføljen til kredittforetaket.

 

Operasjonell risiko
I operasjonell risiko ligger alle de potensielle tapskilder som er knyttet til den løpende driften av Sparebanken Møre. Konsernet har definert ulike typer operasjonell risiko inn i følgende hovedkategorier:
• Internt bedrageri
• Eksternt bedrageri
• Ansettelsesvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen
• Kunder, produkter og forretningspraksis
• Skade på fysiske eiendeler
• Avbrudd i drift og/eller systemer
• Oppgjør, levering eller annen transaksjonsbehandling
Styret i Sparebanken Møre har vedtatt at det aksepteres en lav til moderat risikoprofil knyttet til operasjonell risiko. Det er utarbeidet en egen overordnet risikostrategi for risikoområdet, og det foreligger flere dokumenter som underbygger konsernets risikohåndtering. Disse dokumentene omhandler blant annet IKT-området, beredskapsplaner for personell og eiendom, sikkerhetshåndbok, fullmakts strukturer, etiske retningslinjer og forsikringsstrategi. Videre er det etablert retningslinjer for etterlevelse av:
• lov om hvitvasking med forskrift
• verdipapirhandelloven med forskrift
• IKT-forskriften
Konsernets juridiske avdeling bidrar til å overvåke og redusere den operasjonelle risikoen. For Compliance er det etablert styrevedtatt instruks, arbeidsplaner og handlingsplaner. Sparebanken Møre har også etablert årlig Sikkerhetsforum for konsernets sikkerhetsansvarlige, samt at det jevnlig avholdes møter i konsernets Sikkerhetsutvalg.

Det operative ansvaret for styring og kontroll av operasjonell risiko, og således også kvaliteten i Sparebanken Møres drift, ligger hos den enkelte leder. Dette ansvaret følger av stillingsinstrukser og ulike retningslinjer og rutiner. Alle ledere avgir årlig en bekreftelse til administrerende direktør på kvalitet og etterlevelse av internkontroller innenfor de risikoområdene som er gjengitt i dette dokumentet. Det angis også forbedringsområder som går inn i egne handlingsplaner, og administrerende direktør legger rapporten frem for revisjons- og risikoutvalget og styret. Årlig ICAAP medfører også en gjennomgang av konsernets vesentlige risikoområder, hvor operasjonell risiko er gitt stor oppmerksomhet.

Utover årlig lederrapportering og årlig ICAAP mottar bankens ledergruppe og styret gjennom året blant annet følgende rapporter som omhandler momenter som inngår i operasjonell risiko; Compliancerapporter, Sikkerhetsrapport, Rapporter fra internrevisor, Rapporter fra eksternrevisor, Arbeidsmiljøundersøkelser, Intern servicekvalitetsundersøkelse, IKT-rapportering, Bransjeanalyser, samt eventuelle rapporteringer fra tilsynsmyndighetene.

For påpekte punkter i omtalte rapporteringer utarbeides det tiltak for å håndtere gap, med tilhørende ansvarspersoner og frister. Oppfølging av utførelsesgraden for tiltakene følges opp av Sparebanken Møres Forretningsutvalg på månedlig basis.

Konsernets etablerte internkontroll er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen, både for avdekking og oppfølging.

 

Internkontroll
Internkontroll skal utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen områdene strategisk utvikling, målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler, herunder også etterlevelse av konserninterne retningslinjer og policyer. En velfungerende internkontroll skal videre sikre at konsernets risikoeksponering er innenfor vedtatt risikoprofil.

Internkontroll i Sparebanken Møre er organisert desentralt med Seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet som koordinerende enhet og ansvarlig for den årlige rapporteringen til revisjons- og risikoutvalget og styret. Compliance overvåker hvordan konsernet operasjonaliserer lover og regler i virksomheten, og hvordan ansatte overholder relevante regler, herunder lover, forskrifter, konsesjoner, avtaler, bransjestandarder, interne instrukser mv. i den daglige driften. Avdeling risikostyring har ansvar for å utarbeide systemer, retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, måle, rapportere og følge opp konsernets viktigste iboende risikoer.

Det rapporteres løpende til konsernets revisjons- og risikoutvalg og styre om driften og risikosituasjonen gjennom året. Administrerende direktør avlegger årlig rapport til styret vedrørende en samlet vurdering av risikosituasjonen og en vurdering om at de etablerte internkontrollene fungerer tilfredsstillende. Denne rapporten baserer seg på bekreftelser fra ledere på ulike nivå i Sparebanken Møre.

Sparebanken Møres internrevisor rapporterer regelmessig til konsernets revisjons- og risikoutvalg og styre forhold vedrørende konsernets internkontroll.

 

Aktiv Forvaltning
Konsernet tilbyr aktiv forvaltning ovenfor kunder. Forvaltningen utføres på vegne av kunder, og tilhørende eiendeler er kundens og ikke konsernets eiendeler.

 

Finansielle derivater
Sparebanken Møre benytter finansielle derivater for å håndtere risiko som oppstår som følge av bankens ordinære virksomhet. Banken benytter i svært liten grad finansielle derivater i sin egenhandel. Som hovedprinsipp skal alle kundeforretninger omgående dekkes med en motgående forretning i markedet.
Følgende derivater benyttes i Sparebanken Møre:
• Terminer
En avtale om kjøp eller salg av et bestemt beløp i en valuta, mot et fastsatt beløp i en annen valuta til en på forhånd avtalt kurs, med oppgjør på et bestemt tidspunkt senere enn to virkedager etter avtalens inngåelse.
• Swapper
En byttehandel hvor to parter bytter kontantstrømmer for et avtalt beløp over en periode. Ved en renteswap byttes rentebetingelsene. Ved en rente- og valutaswap byttes både valuta- og rentebetingelser.
• FRA-kontrakter
En forpliktende avtale om en rentesats som skal gjelde for en framtidig periode for en definert hovedstol. Ved oppgjør utveksles kun forskjellen mellom avtalt rente og faktisk markedsrente.
• Opsjoner
En rett - men ikke en plikt til å kjøpe («call - opsjon») eller selge («put - opsjon») et spesifisert produkt til en på forhånd bestemt pris («strikeprice»). Ved inngåelse av en opsjonskontrakt vil den som kjøper en kjøps- eller salgsrett måtte betale en premie til de som utsteder («skriver») opsjonen. Opsjoner kan tilbys med basis i et finansielt instrument eller en råvare.
Risikoen til disse instrumentene er knyttet til kredittrisiko mot avdekkingsmotparter som er kredittmessig klarert av styret, samt operasjonell risiko.
Disse instrumentene benyttes i hovedsak til å gi bankens kunder en sikker cash-flow samt en ønsket risikoposisjon i de ulike markeder. Rammer for finansielle instrumenter mot kunder er etablert av de respektive kundeansvarlige. Rammene skal sette maksimumsgrense for bankens eksponering mot hver enkelt kunde knyttet til kundens forretningsvolum i finansielle instrumenter og den markedsmessige utviklingen av disse. Det er den enkelte kundeansvarlige som har ansvar for etableringen av rammen og for at den har gjennomgått nødvendig formell kredittbehandling, samt at det er etablert tilstrekkelig sikkerhet for rammen. Videre har kundeansvarlig, sammen med utøvende megler, ansvar for at kredittrisiko som følge av kunders eksponering i finansielle instrumenter til enhver tid ligger innenfor innvilgede rammer. For alle kunder som handler med finansielle instrument, skal det innhentes motregningsavtale. Denne avtalen har som formål å redusere bankens kreditteksponering mot kunden ved at alle kontrakter nettes og banken oppnår kun en nettoeksponering mot kunden. Det er den enkelte kundeansvarlig som er ansvarlig for etablering av motregningsavtale med aktuelle kunder og at alle kunder som handler denne typen instrumenter gjøres kjent med bankens alminnelige forretningsvilkår.
Avdeling Risikostyring har ansvar for oppfølging, samt all internrapportering og rapportering til myndighetene vedrørende bankens eksponering mot ulike motparter som følge av handel med finansielle instrument.

 

 

Note 4

Kredittrisiko

Kredittrisiko er konsernets største risikoområde, og defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Konsernet eksponeres for denne risikoformen gjennom utlåns- og leasingprodukter til privatmarkeds- og næringslivskunder, samt gjennom aktiviteter i seksjon Treasury & Markets. Note 3 ”Risikostyring” angir nærmere vedtatte strategier for kredittrisikoen i konsernet, samt prosesser for styring og kontroll av risikoområdet. Sentralt står beregning av misligholdssannsynlighet på den enkelte kunde og portefølje.

Kredittrisiko omfatter også konsentrasjonsrisiko, herunder risiko knyttet til store engasjementer med samme kunde, konsentrasjon innenfor geografiske områder eller med likelydende næringer.

Konsentrasjonsrisiko styres i forhold til ramme for bransjeandeler, største enkeltengasjementer og samlet ramme for store engasjementer. Det gjennomføres periodiske stresstester for å vurdere tapspotensialet i kredittporteføljen som følge av store, men ikke usannsynlige, negative endringer i rammebetingelsene. Styring og måling av kredittrisiko er videre nærmere beskrevet i rapporten Risiko- og kapitalstyring (Pilar 3). Se også note 30 hvor kredittrisiko for konsernet er kvantifisert gjennom risikojustert kapitalbehov. Som beskrevet i note 3 er det beregnet sannsynlighet for mislighold (PD) for engasjementene i Sparebanken Møres kredittportefølje. PD beregnes pr kunde og angir sannsynlighet for at kunden skal misligholde sitt engasjement i løpet av de neste 12 måneder og er modellert for å være i tråd med Kapitalkravsforskriftens spesifikasjoner for grunnleggende IRB. Beregnet forventet tap (PD x LGD x EAD) legges til grunn ved vurdering av kundelønnsomhet og blir tatt hensyn til ved fastsettelse av rentevilkår.

 

Utlån og fordringer
Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til virkelig verdi ved første gangs måling med tillegg av direkte transaksjonskostnader. Ved fastsettelse av utlånets verdi på transaksjonstidspunktet (transaksjonspris) kommer etableringsgebyr til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Utlån måles etterfølgende til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Den effektive renten er den renten på inngåelsestidspunktet som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontantstrømmer over utlånets forventede levetid, til netto balanseført verdi av utlånet. Ved gjennomføring av denne beregningen estimeres kontantstrømmene, og alle kontraktsmessige vilkår ved utlånet blir tatt i betraktning. Kjøpte porteføljer utlån, herunder utlån overtatt ved overtakelse av virksomhet, har begrenset utnyttbar levetid og hvor merverdier på transaksjonstidspunktet balanseføres til anskaffelseskost.

Basert på bankens risikovurderinger kan kundeengasjementene risikogrupperes som følger (tallene er basert på nominell hovedstol):
  
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - KONSERN 2015UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 1 %)45 2189384 02476650 94650 290
Middels risiko (1 % - < 4 %)4 3135693213255 5285 320
Høy risiko (4 % - <100 %)1 8439616532 1072 072
Misligholdte/tapsutsatte engasjement253237265263
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån51 6271 6054 5131 10158 84657 945
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-341000-341-341
Netto utlån og fordringer på kunder 31.12.201551 2861 6054 5131 10158 50557 604
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - KONSERN 2014UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 1 %)41 8329764 40064647 85446 328
Middels risiko (1 % - < 4 %)5 4163863452246 3716 065
Høy risiko (4 % - <100 %)1 5692916201 9221 907
Misligholdte/tapsutsatte engasjement3747115397417
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån49 1911 6604 81887556 54454 717
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-307000-307-307
Netto utlån og fordringer på kunder 31.12.201448 8841 6604 81887556 23754 410
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - MORBANK 2015UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 1 %)28 9829382 77776633 46351 679
Middels risiko (1 % - < 4 %)3 8795693213255 0945 323
Høy risiko (4 % - <100 %)1 7569616532 0202 072
Misligholdte/tapsutsatte engasjement250237262263
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån34 8671 6053 2661 10140 83959 337
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-337000-337-337
Netto utlån og fordringer på kunder 31.12.201534 5301 6053 2661 10140 50259 000
       
       
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - MORBANK 2014UtlånGarantierTrekk-fasiliteterDerivaterSumTotal EAD
Lav risiko (0 % - < 1 %)27 1609763 30564632 08747 676
Middels risiko (1 % - < 4 %)4 8623863372245 8096 065
Høy risiko (4 % - <100 %)1 3832916201 7361 907
Misligholdte/tapsutsatte engasjement3957115418417
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån33 8001 6603 71587540 05056 065
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-305000-305-305
Netto utlån og fordringer på kunder 31.12.201433 4951 6603 71587539 74555 760

Sikkerheter og andre risikoreduserende tiltak
Konsernet benytter ulike sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjon.

Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjement hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning om fortsatt drift. Ved vurdering av sikkerheter tas det hensyn til estimerte salgskostnader.

I årets beregninger av individuelle nedskrivninger av utlån er bankens verdsettelse av sikkerhetsobjekter hensyntatt. Se note 7 for ytterligere informasjon.

Hovedtyper av pant som benyttes er pant i fast eiendom (bolig/næringsbygg), garantier, kausjoner, registrerbart løsøre, varelager, driftstilbehør, konsesjoner eller avtaler om motregning. Garantier utgjør en liten del av bankens risikoeksponering og det benyttes garantister fra privatpersoner (forbrukerkausjoner), foretak (profesjonelle), garantiinstitutter og banker.

Sikkerheter oppdateres minimum årlig eller ved ny sak for personmarked. For næringslivskunder oppdateres sikkerheter ved ny sak eller engasjementsoppfølgning. Verdivurdering er en del av kredittbeslutningen.

Banken foretar ikke motregning av eksponeringer i eller utenfor balansen ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Sparebanken Møre stiller krav om inngåelse av CSA-avtale før derivathandel mot enhver interbankmotpart. Dette gir Sparebanken Møre sikkerhet for en gitt eksponering. Avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot sine motparter. Markedsverdien av alle derivater inngått mellom Sparebanken Møre og motparten avregnes enten daglig eller ukentlig. 

Tabellen nedenfor viser den prosentvise fordelingen av engasjement knyttet til ulike nivåer for sikkerhetsstillelse. Eksempelvis betyr linjen 0-60 % at engasjementene er lavere enn 60 % av sikkerhetsobjektet. Over 100 % betyr at lånebeløpet overstiger verdien på sikkerhetsobjektet. Bankens retningslinjer for verdifastsettelse av sikkerhetsobjekter er benyttet. Dette innebærer at sikkerhetsobjektene er forsiktig vurdert sett i forhold til markedsverdier. Tallene i tabellen er på konsernnivå.
       
Sikkerhetsnivå - 2015Personkunder volum i millPersonkunder andel i %Næringsliv volum i millNæringsliv andel i %Volum i mill totaltAndel i % totalt
0 % - 60 %15 66843,576 13939,6021 80742,38
60 % - 70 %6 97119,391 72211,118 69316,89
70 % - 80 %5 98816,651 2347,967 22214,03
80 % - 90 %2 6767,441 63910,574 3158,38
90 % - 100 %1 4774,111 81111,683 2886,39
Over 100 %2 8087,812 56616,555 37410,44
Usikret3721,033912,527631,48
Totalsum35 958100,0015 503100,0051 462100,00
       
       
Sikkerhetsnivå - 2014Personkunder volum i millPersonkunder andel i %Næringsliv volum i millNæringsliv andel i %Volum i mill totaltAndel i % totalt
0 % - 60 %14 17342,367 68550,4821 85844,90
60 % - 70 %5 45716,311 60710,557 06314,51
70 % - 80 %6 38119,071 94412,778 32517,10
80 % - 90 %2 3236,949906,503 3136,81
90 % - 100 %1 3353,995333,501 8683,84
Over 100 %3 37710,092 11213,875 48911,27
Usikret4131,233532,327661,57
Totalsum33 459100,0015 224100,0048 683100,00
Sikkerhetsmassens fyllingsgrad er en størrelse som viser nivået av overpantsettelse i forhold til utestående volum av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).
   
Sikkerhetsmasse knyttet til utstedte obligasjoner i Møre Boligkreditt AS20152014
Brutto utlån sikret med pant i bolig (bolighypoteklån)16 64815 110
Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet688312
Sum sikkerhetsmasse 1)17 33615 422
Sikkerhetsmassens fyllingsgrad i %113,8113,2
1) NOK 247 millioner av totale brutto utlån er på balansedagen ikke kvalifisert til den tellende sikkerhetsmasse (NOK 417 millioner i 2014).
 

Note 5

Engasjementer fordelt på kundegrupper

I årsregnskapet er utlånsporteføljen og innskudd med avtalt flytende rente målt til amortisert kost. Utlånsporteføljen og innskudd med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
KONSERNBrutto utlånInnskuddGarantier
Sektor/næring201520142015201420152014
Jordbruk og skogbruk37346317616311
Fiske og fangst3 1863 27964145700
Industri1 7942 2171 1221 138276237
Bygg og anlegg600603470484119114
Varehandel og hotell5175777386886575
Supply/Offshore1 1891 1975033119821 073
Eiendomsdrift6 1335 6371 3701 5973936
Faglig/finansiell tjenesteytelse8927871 7201 37000
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 7081 7242 1722 009113115
Offentlig forvaltning23889869700
Utlandet13213551000
Andre001 7352 43100
Sum næringsliv/offentlig16 52616 65711 55011 3551 5951 651
Personkunder34 82232 24517 82917 024109
Verdijustering utlån/innskudd til virkelig verdi1801602300
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter991298700
Sum51 62749 19129 38928 3891 6051 660
Individuelle nedskrivninger-79-141    
Gruppevise nedskrivninger-262-166    
Sum netto utlån51 28648 884    
Utlån/innskudd med flytende rente (amortisert kost)46 29045 06828 87527 947  
Utlån/innskudd med fast rente (virkelig verdi)5 3374 123514442  
       
       
MORBANKBrutto utlånInnskuddGarantier
Sektor/næring201520142015201420152014
Jordbruk og skogbruk37246017616311
Fiske og fangst3 1863 27864145700
Industri1 7842 2101 1221 138276237
Bygg og anlegg574577470484119114
Varehandel og hotell5105687386886575
Supply/Offshore1 1891 1845033119821 073
Eiendomsdrift6 0375 5281 3821 6083936
Faglig/finansiell tjenesteytelse8767691 7201 37000
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 6711 6792 1822 016113115
Offentlig forvaltning24189869700
Utlandet13213551000
Andre0221 7342 43100
Sum næringsliv/offentlig16 33316 45111 57111 3731 5951 651
Personkunder18 27917 08317 82917 024109
Verdijustering utlån/innskudd til virkelig verdi1801602300
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter831068700
Sum34 87533 80029 41028 4071 6051 660
Individuelle nedskrivninger-79-141    
Gruppevise nedskrivninger-258-164    
Sum netto utlån34 53833 495    
Utlån/innskudd med flytende rente (amortisert kost)29 53829 67728 89627 965  
Utlån/innskudd med fast rente (virkelig verdi)5 3374 123514442  
 

Note 6

Engasjementer fordelt geografisk

 Møre og RomsdalLandet ellersUtlandetSum
KONSERN20152014201520142015201420152014
Brutto utlån43 07341 4468 3677 54718719851 62749 191
Andel i %83,484,316,215,30,40,4100,0100,0
Innskudd23 88922 9125 1995 18230129529 38928 389
Andel i %81,380,717,718,31,01,0100,0100,0
Garantier1 4901 538115122001 6051 660
Andel i %92,892,77,27,30,00,0100,0100,0
         
MORBANK20152014201520142015201420152014
Brutto utlån29 68229 0055 0314 62516217034 87533 800
Andel i %85,185,814,413,70,50,5100,0100,0
Innskudd23 91022 9305 1995 18230129529 41028 407
Andel i %81,380,717,718,31,01,0100,0100,0
Garantier1 4901 538115122001 6051 660
Andel i %92,892,77,27,30,00,0100,0100,0
 

Note 7

Tap på utlån og garantier

Nedskrivninger
Nedskrivningsbeløpet beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi (hovedstol + påløpte renter på vurderingstidspunktet) og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente over lånets forventede levetid. Kun kredittap forårsaket av inntrufne tapshendelser på balansedagen hensyntas.

For utlån med flytende rente er diskonteringsrenten lik den effektive rente på måletidspunktet. For utlån med fastrente er diskonteringsrenten lik opprinnelig effektiv rente. For utlån med endret rentesats som følge av finansielle problemer hos debitor er det brukt effektiv rente som gjaldt før lånets rente ble endret. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer er eventuell overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter hensyntatt, herunder også utgifter ved overtakelse og salg.

Nedskrivning for verdifall på utlån er resultatført som tap på utlån. Beregnede renter på utlån som tidligere er nedskrevet er resultatført som renteinntekter. Reversering av nedskrivning for øvrig er resultatført som korrigering av tap. Estimering av fremtidige kontantstrømmer fra et utlån skal også hensynta overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter. Ved vurdering av sikkerhetsdekning skal det foretas en kvalifisert vurdering av panteobjektets beskaffenhet og reelle omsetningsverdi hensyntatt utgifter ved overtakelse og salg. Realisasjonsverdier for ulike panteobjekter i en realisasjonssituasjon fastsettes etter beste skjønn. Tidspunkt for avvikling av utlån med nedskrivning er basert på skjønnsmessige vurderinger og erfaringer fra tilsvarende avviklingsengasjement og konkursavviklinger. Når alle sikkerheter er realisert og det er utvilsomt at banken ikke får flere innbetalinger på engasjementet blir tapsnedskrivningen konstatert. Kravet mot kunden vil likevel bestå og bli fulgt opp, med mindre det er inngått avtale om gjeldsettergivelse med kunden.

Det blir foretatt avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Beste estimat er lagt til grunn ved estimering av avsetningen. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt avsetning er balanseført som eiendel maksimalt lik avsetning.

 

Individuelle nedskrivninger
Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive indikasjoner for at et utlån har verdifall som følge av svekket kredittverdighet. En nedskrivning blir reversert når tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Alle utlån som anses som vesentlige, samt et utvalg andre, blir vurdert individuelt for å se om det foreligger objektive bevis for verdifall.

Enkeltutlån vurderes for nedskrivning dersom det foreligger objektive bevis for:
a) Vesentlige finansielle problemer hos debitor

b) Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd.

Et engasjement blir vurdert som misligholdt dersom låntakeren ikke betaler forfalte terminer, eller overtrekk ikke er dekt inn, maksimalt innen 90 dager

c) Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller i andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor. Reforhandling av lånebetingelser for å lette låntakers stilling regnes som et objektivt bevis på verdifall.

d) Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling

 

Gruppenedskrivninger
Gruppevise nedskrivninger beregnes på undergrupper av utlån der det foreligger objektive hendelser som viser at den fremtidige kontantstrømmen for betjening av engasjementene er svekket, hvor det ikke er mulig å gjennomgå alle engasjementer på individuell basis, eller hvor informasjon ikke er identifiserbar på engasjementnivå. Engasjement hvor det er registrert individuelle tapsnedskrivninger inngår ikke i grunnlaget for gruppevise nedskrivninger. Beregningen av nedskrivningsbehov foretas på kundegrupper med tilnærmet like risiko- og verdiegenskaper og er basert på risikoklassifisering og tapserfaring for kundegruppene.

Grupper av utlån nedskrives for verdifall dersom det foreligger objektive bevis for:

a) Negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen

b) Inntrufne makroøkonomiske forhold som på balansedagen ikke er fullt hensyntatt i bankens risikoklassifiseringssystem

 


 

Tap på utlån og garantier  
KONSERN MORBANK
20142015Spesifikasjon av periodens tapskostnad20152014
-25-60Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar-60-25
2696Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån9326
2013Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger1320
1913Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger1319
1812Inngang på tidligere konstaterte tap1218
2250Periodens tapskostnad4722
Tap på utlån/garantier fordelt pr sektor/næring    
KONSERN20152014
Sektor/næringTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlånTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlån
Jordbruk og skogbruk-2-0,430,720,400,9
Fiske og fangst-47-1,426,4-5-0,146,7
Industri og bergverk100,433,5-3-0,164,5
Bygg og anlegg-20,411,220,271,2
Varehandel og hotell10,141,0-2-0,211,2
Supply/Offshore00,002,300,003,3
Eiendomsdrift50,0811,9-4-0,0811,5
Faglig/finansiell tjenesteytelse0-0,041,700,001,6
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse-8-0,543,050,422,7
Offentlig forvaltning00,000,000,000,1
Utlandet00,000,300,000,3
Andre00,000,500,000,4
Sum næringsliv/offentlig-43-0,2632,5-5-0,0234,4
Personkunder-3-0,0167,510,0165,6
Gruppenedskrivninger960,20 260,06 
Sum kunder500,10100,0220,05100,0
Kredittinstitusjoner 0,00  0,00 
Sum500,10100,0220,05100,0
       
Tap på utlån/garantier fordelt pr sektor/næring    
MORBANK20152014
Sektor/næringTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlånTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlån
Jordbruk og skogbruk-2-0,441,120,401,4
Fiske og fangst-47-1,429,5-5-0,149,7
Industri og bergverk100,445,1-3-0,166,5
Bygg og anlegg-2-0,431,620,271,7
Varehandel og hotell10,141,4-2-0,211,7
Supply/Offshore00,003,400,004,7
Eiendomsdrift50,0917,3-4-0,0816,4
Faglig/finansiell tjenesteytelse0-0,042,500,002,3
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse-8-0,564,850,433,7
Offentlig forvaltning00,000,000,000,2
Utlandet00,000,400,000,4
Andre00,000,500,000,5
Sum næringsliv/offentlig-43-0,2647,6-5-0,0349,2
Personkunder-3-0,0252,410,0150,8
Gruppenedskrivninger930,28 260,08 
Sum kunder470,14100,0220,07100,0
Kredittinstitusjoner 0,00  0,00 
Sum470,14100,0220,07100,0
 

Note 8

Nedskrivning på utlån og garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån  
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
166141Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 01.01141166
2013Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning1320
79Økning i individuelle nedskrivninger i perioden97
2922Nye individuelle nedskrivninger i perioden2229
4180Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden8041
14179Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 31.1279141
     
     
Nedskrivning på grupper av utlån  
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
140166Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01164139
2696Endring i året9425
166262Nedskrivning på grupper av utlån 31.12258164
     
     
Individuelle avsetninger på garantiansvar  
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
22Individuelle avsetninger 01.0122
00Ny avsetning i perioden00
02Tilbakeføring av avsetninger i perioden20
20Individuell avsetning 31.1202
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2015   
KONSERNBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk3733 370101145
Fiske og fangst3 1861 3 18506087
Industri1 79421 1 7732762142475
Bygg og anlegg6000 60011901153
Varehandel og hotell5176 5116539228
Supply/Offshore1 1890 1 1899820097
Eiendomsdrift6 13330 6 10339672187
Faglig/finansiell tjenesteytelse8920 8920005
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 7085 1 70311306270
Offentlig forvaltning20 20000
Utlandet1320 1320000
Andre00 00000
Sum næringsliv/offentlig16 5266622216 2381 595361411 547
Personkunder34 822134034 7691036282 966
Verdijustering utlån til virkelig verdi180  180    
Opptjente,ikke forfalte renter99  99    
Sum51 6277926251 2861 605721694 513
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2014   
KONSERNBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk4636 457161047
Fiske og fangst3 27948 3 23101212570
Industri2 21717 2 200237833897
Bygg og anlegg6035 59811408169
Varehandel og hotell5777 57075112256
Supply/Offshore1 2970 1 2971 111000
Eiendomsdrift5 63730 5 607361067239
Faglig/finansiell tjenesteytelse7870 78700019
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 6247 1 61777214436
Offentlig forvaltning380 3800023
Utlandet1350 1350000
Andre00 00000
Sum næringsliv/offentlig16 65712012916 4081 651392692 156
Personkunder32 245213732 187947372 662
Verdijustering utlån til virkelig verdi160  160    
Opptjente,ikke forfalte renter129  129    
Sum49 19114116648 8841 660863064 818
         
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2015   
MORBANKBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk3723 369101145
Fiske og fangst3 1861 3 18506087
Industri1 78421 1 7632762142475
Bygg og anlegg5740 57411901153
Varehandel og hotell5106 5046539228
Supply/Offshore1 1890 1 1899820097
Eiendomsdrift6 03730 6 00739672187
Faglig/finansiell tjenesteytelse9970 9970005
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 5505 1 54511306270
Offentlig forvaltning20 20000
Utlandet1320 1320000
Andre00 00000
Sum næringsliv/offentlig16 3336622016 0471 595361411 547
Personkunder18 279133818 2281036281 719
Verdijustering utlån til virkelig verdi180  180    
Opptjente,ikke forfalte renter83  83    
Sum34 8757925834 5381 605721693 266
         
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2014   
MORBANKBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk4606 454161047
Fiske og fangst3 27848 3 23001212570
Industri2 21017 2 193237833897
Bygg og anlegg5775 57211408169
Varehandel og hotell5687 56175112256
Supply/Offshore1 2840 1 2841 111000
Eiendomsdrift5 52830 5 498361067239
Faglig/finansiell tjenesteytelse7690 76900019
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 5797 1 57277214436
Offentlig forvaltning410 4100023
Utlandet1350 1350000
Andre220 220000
Sum næringsliv/offentlig16 45112012916 2021 651392692 156
Personkunder17 083213517 027947371 559
Verdijustering utlån til virkelig verdi160  160    
Opptjente,ikke forfalte renter106  106    
Sum33 80014116433 4951 660863063 715
 

Note 9

Misligholdte og tapsutsatte engasjementer

Regnskapsprinsippene for mislighold og beregning av tap på utlån er redegjort for i note 7. Tabellen Misligholdte engasjement viser samlet engasjement for utlån fordelt på antall dager etter forfall som skyldes manglende betalingsevne/-vilje. Misligholdte utlån og overtrekk blir løpende overvåket. Engasjementer hvor det identifiseres en sannsynlig svekkelse i kundens betalingsevne, blir vurdert for nedskrivning.

Tabellen Tapsutsatte engasjement består av sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning.

Aldersfordeling av betalingsmislighold (kundens totale engasjement)    
 20152014
KONSERNSumPMNLSumPMNL
0-1 måneder55249557879695184
1-3 måneder49351425214
3-6 måneder23111227522
6-12 måneder24111322139
Over 12 måneder26161037298
Brutto misligholdte engasjement674568106990763227
Herav engasjement med tapsnedskrivning743935914744
Herav engasjement uten tapsnedskrivning60052971899716183
       
MORBANKSumPMNLSumPMNL
0-1 måneder43437757879695184
1-3 måneder40261425214
3-6 måneder22101227522
6-12 måneder23101322139
Over 12 måneder26161037298
Brutto misligholdte engasjement545439106990763227
Herav engasjement med tapsnedskrivning743935864739
Herav engasjement uten tapsnedskrivning47140071904716188
       
Tapsutsatte engasjement      
(sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning)
 20152014
KONSERNSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.743935864739
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger1702814230637269
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger2446717739284308
Individuelle tapsnedskrivninger på:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.1421221813
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger65105512212110
Sum individuelle tapsnedskrivninger79126714320123
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.603723653926
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger105188718425159
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.1655511024964185
       
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,470,191,070,800,261,83
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,320,150,670,510,201,10
       
MORBANKSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.723735864739
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger1702814230637269
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger2426517739284308
Individuelle tapsnedskrivninger på:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.1421221813
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger65105512212110
Sum individuelle tapsnedskrivninger79126714320123
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.583523653926
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger105188718425159
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.1635311024964185
       
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,700,191,061,160,491,85
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,470,150,660,740,371,11
Utvikling siste 5 år     
KONSERN MORBANK
20112012201320142015 20152014201320122011
     Engasjement før individuelle nedskrivninger:     
2992571528674Misligholdte engasjement over 3 mnd.7286152257293
488324382306170Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.170306382324488
787581534392244Sum engasjement før individuelle tapsnedskr.242392534581781
     Individuelle tapsnedskrivninger på:     
13671352114Misligholdte engasjement over 3 mnd.14213571131
1299513112265Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.6512213195128
26516616614379Sum individuelle tapsnedskrivninger79143166166259
     Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:     
1631861176560Misligholdte engasjement over 3 mnd.5865117186162
359229251184105Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.105184251229360
522415368249165Sum tapsutsatte eng. etter ind. tapsnedskr.163249368415522
           
1,951,341,160,800,47Sum tapsutsatte engasjement før individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,701,161,701,812,46
1,300,960,800,510,32Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,470,741,171,291,64
 

Note 10

Forpliktelser

Finansielle garantier
Konsernet utsteder finansielle garantier som ledd i den ordinære virksomheten. Kredittrisiko fremgår av note 4 og omfatter også finansielle garantier og forpliktelser. Disse er tapsvurdert etter de samme prinsipper som for utlån og omtales i note 7.

 

Usikre forpliktelser
Disse postene er usikre forpliktelser og avsetninger som ikke skriver seg fra bankens direkte utlånsaktiviteter. En avsetning blir regnskapsført når konsernet har en gjeldende (rettslig eller antatt) forpliktelse som en følge av hendelser som har skjedd, og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av hendelsen, og at beløpet kan måles pålitelig. Eventuelle avsetninger er gjennomgått hver balansedato og vurdert til det beste estimatet på forpliktelsen. Ved uvesentlig tidsavvik er avsetningen lik utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidsavviket er vesentlig vil avsetningen være lik nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følge av tiden presenteres som rentekostnader.

 

En usikker forpliktelse der det ikke er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør, regnes som en betinget forpliktelse. Det skal ikke avsettes for betingede forpliktelser. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser, med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det er sannsynlig at en fordel vil tilflyte konsernet.

KONSERN MORBANK
20142015 20152014
233208Betalingsgarantier208233
296353Kontraktsgarantier353296
1 073982Lånegarantier9821 073
5862Annet garantiansvar6258
1 6601 605Garantiansvar overfor kunder1 6051 660
00Garanti overfor kredittinstitusjoner00
00Garanti overfor Sparebankenes sikringsfond00
1 6601 605Garantiansvar pr. 31.121 6051 660
4 8184 513Ubenyttede trekkfasiliteter kunder3 4103 715
Fordeling etter næring/sektor er vist i note 5.  
     
  Pantstillelser  
1 1101 106Sertifikater og obligasjoner stillet som sikkerhet for låneadgang i Norges Bank1 1061 110
00Benyttet låneadgang i Norges Bank (F-lån)00
     
Konsernet er pr 31.12.2015 involvert i tre rettslige prosesser. Ingen av disse er forventet å ha økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning for konsernet.
 

Note 11

Likviditetsrisiko

Styringen av Sparebanken Møres finansieringsstruktur er fastsatt i en overordnet likviditetsstrategi som blir evaluert og vedtatt av styret minimum en gang i året. Her beskrives de mål banken har for å bevare sin finansielle styrke, og det er definert konkrete rammer på ulike områder for bankens likviditetsstyring. Likviditetsstyringen inneholder også stresstester hvor en simulerer likviditetseffekten av ulike scenarier ved å kvantifisere sannsynligheten for refinansiering fra de ulike likviditetskildene. Banken har inkludert i sin strategi å spre finansieringen på flere kilder, både hva gjelder markeder, instrumenter og løpetider, for å redusere risikoen.

For å sørge for at konsernets likviditetsrisiko holdes på et lavt nivå skal utlån til kunder i hovedsak finansieres ved kundeinnskudd, samt langsiktig verdipapirgjeld. Likviditetsrisikoen styres gjennom både kortsiktige rammer som begrenser netto refinansieringsbehov, og et langsiktig styringsmål som fastsetter hvor stor andel av utlånene og andre illikvide eiendeler som skal være finansiert av stabile kilder som kundeinnskudd eller innlån med minimum 12 måneders restløpetid.

Innskuddsdekningen i konsernet, beregnet inklusive overførte boliglån til Møre Boligkreditt AS, utgjorde 57,3 % ved utgangen av 2015.

Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonslån og obligasjoner med fortrinnsrett var henholdsvis 1,5 og 3,9 ved utgangen av 2015, mot 1,9 og 3,9 ett år tidligere.

Banken har også beholdning av verdipapirer, som inngår som et ledd i den løpende likviditetsstyringen. Se ytterligere informasjon i note 15 og 17.
 

Tabellene nedenfor viser kontraktsmessige ikke­diskonterte kontantstrømmer. Tallstørrelsene kan således ikke avstemmes mot balansen.
Likviditetsrisiko 2015      
KONSERNInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 05400001 054
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 20500001 205
Utlån til og fordringer på kunder12 4849042 32911 49336 03663 246
Sertifikater og obligasjoner248325113 5237775 091
Sum eiendeler14 9919362 84015 01636 81370 596
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner68048051001 058
Innskudd fra kunder28 38763037013029 400
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer32773 45016 9212 88223 362
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner85691 61801 700
Sum forpliktelser28 4957124 36919 0622 88255 520
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn13723059864951 871
Kontantstrømmer ut24823169743321 728
Sum finansielle derivat-11-10-1112163143
       
       
Likviditetsrisiko 2014      
KONSERNInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank78000078
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 16100001 161
Utlån til og fordringer på kunder12 1535792 65517 84327 65060 880
Sertifikater og obligasjoner1162203053 3271 1785 146
Sum eiendeler13 5087992 96021 17028 82867 265
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner445304510548
Innskudd fra kunder27 973633718028 415
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer271 0844 27014 2291 88121 491
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner911731 67001 763
Sum forpliktelser28 0531 2114 71416 3581 88152 217
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn17633391 0265622 007
Kontantstrømmer ut30903271 0104201 877
Sum finansielle derivat-13-271216142130
       
       
       
Likviditetsrisiko 2015      
MORBANKInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 05400001 054
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 17400002 174
Utlån til og fordringer på kunder9 0827551 6568 03822 75142 282
Sertifikater og obligasjoner247305063 1327484 663
Sum eiendeler12 5577852 16211 17023 49950 173
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner353048051001 343
Innskudd fra kunder28 40863037013029 421
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer20232 4223 88406 349
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner85691 61801 700
Sum forpliktelser28 7896583 3416 025038 813
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn13572466961631 175
Kontantstrømmer ut23702777971911 358
Sum finansielle derivat-10-13-31-101-28-183
       
       
Likviditetsrisiko 2014      
MORBANKInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank78000078
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 07600002 076
Utlån til og fordringer på kunder8 7944321 99312 78217 16541 166
Sertifikater og obligasjoner1162203013 1331 1784 948
Sum eiendeler11 0646522 29415 91518 34348 268
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1475304510651
Innskudd fra kunder27 991633718028 433
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer17282 6693 33606 050
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner911731 67001 763
Sum forpliktelser28 1641553 1135 465036 897
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn16622747872071 346
Kontantstrømmer ut27802878612451 500
Sum finansielle derivat-11-18-13-74-38-154
 

12: Markedsrisiko

Styret i banken fastsetter de langsiktige målene for bankens risikoprofil. Disse gjøres operasjonelle gjennom de fullmakter og rammer som er delegert i organisasjonen. Sparebanken Møre styrer markedsrisiko og håndterer fullmakter, rammer og retningslinjer knyttet til finansielle instrumenter basert på styrevedtatte strategidokument. Strategidokumentene er underlagt periodisk gjennomgang ved at de revideres/vedtas en gang i året av styret i banken. Dokumentene skal utover dette være videreformidlet, godkjent og forstått av de operative enhetene, bankens kontrollfunksjoner og administrasjon. For å sikre en nødvendig kvalitet og uavhengighet er utviklingen av risikostyringsverktøy og utføring av risikorapporteringen organisert i en enhet uavhengig av de operative virksomhetene.

Konsernets markedsrisiko måles og overvåkes med bakgrunn i konservative rammer som fornyes og godkjennes av styret minimum årlig.

 

12.1: Renterisiko

Sparebanken Møre måler renterisikoen ved analyser som gir effekten på resultatet av en renteendring på 1 prosentpoengs parallellskift i rentekurven. På denne måten kan en kvantifisere hvilken risiko banken har påtatt seg og hvilken effekt denne har på resultatet ved endringer i markedsrenten. Analysen angir effektiv løpetid på den rentebærende delen av balansen. Til lenger midler bindes opp ved en plassering, jo større er det potensielle tap/gevinst ved en stigning/et fall i markedsrenten. Konsernet har en kort rentebinding og renterisikoen vurderes som moderat. Tabellen nedenfor viser potensiell resultateffekt av verdiendringer på rentebærende finansielle eiendeler og forpliktelser for konsernet ved en økning i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningen er foretatt basert på gjeldende posisjoner og markedsrenter pr 31. desember. De foretatte beregningene bekrefter bankens lave risikotoleranse for verdiendringer grunnet renteutviklingen. Potensiell resultateffekt over en 1-års periode av en renteendring på 1 prosentpoeng er for konsernet 51 mill. kroner.

KONSERN - 2015Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK-5911-9-15
Val010102
Totalt-51011-8-17
       
       
KONSERN - 2014Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK-893-10-1-7
Val0-2010-1
Totalt-873-9-1-8
       
       
MORBANK - 2015Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK409-13-1-1
Val010001
Totalt419-13-10
       
       
MORBANK - 2014Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK002-11-1-10
Val010102
Totalt012-10-1-8
 

12.2: Valutarisiko

Sparebanken Møre måler valutarisikoen ut fra nettoposisjonene i de ulike valutaene. Bankens valutakursrisiko oppstår i forbindelse med bankens virksomhet knyttet til inngåelse av valutaforretninger mot kunder og andre banker. Det er et hovedprinsipp at alle forretninger mot kunder omgående skal dekkes med motgående forretning i markedet slik at valutakursrisikoen reduseres til et minimum. Banken har ingen egenhandel innenfor valutainstrumenter. Alle balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til NOK etter midtkurser fra Norges Bank pr. 31.12. For sedler og mynter er det brukt tilnærmet kjøpskurser. Løpende inntekter og utgifter er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppsto. Netto realiserte og urealiserte gevinster/tap er resultatført. Den utilsiktede valutarisikoen har vært på et minimum gjennom året.

KONSERN - 2015TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 0541 0513 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 2051 11095163104224
Utlån til og fordringer på kunder51 28648 1413 145972624261 5203
Sertifikater og obligasjoner4 7354 180555 555   
Øvrige eiendeler1 8401 70913161191941
Sum eiendeler60 12056 1913 9291 0491 204371 57168
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 058909686961  1
Innskudd fra kunder29 38929 1882011403513 13
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer21 91820 7121 206 577  629
Øvrige forpliktelser1 3166856315657014 
Ansvarlig lånekapital1 3271 3270     
Egenkapital5 1125 1120     
Sum forpliktelser og egenkapital60 12057 1143 0062022 143144643
Valutakontrakter  -904-843914-23-1 528576
Netto valutaeksponering  194-250391
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
KONSERN - 2014TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank78753 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 1611 0748712307137
Utlån til og fordringer på kunder48 88446 0592 825856422231 49925
Sertifikater og obligasjoner4 7713 999772 772   
Øvrige eiendeler1 4111 3149742322912
Sum eiendeler56 30552 5213 7849101 259321 50974
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5486848020451  9
Innskudd fra kunder28 38928 187202146371306
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer19 87218 2391 633 524  1 109
Øvrige forpliktelser1 27245581724791200
Ansvarlig lånekapital1 3791 3790     
Egenkapital4 8454 8450     
Sum forpliktelser og egenkapital56 30553 1733 1321901 8031501 124
Valutakontrakter  -637-715546-18-1 5041 054
Netto valutaeksponering  1552-154
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
MORBANK - 2015TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 0541 0513 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 1742 07995163104224
Utlån til og fordringer på kunder34 53031 3853 145972624261 5203
Sertifikater og obligasjoner4 3333 778555 555   
Øvrige eiendeler2 3202 18913161191941
Sum eiendeler44 41140 4823 9291 0491 204371 57168
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 3433759686961  1
Innskudd fra kunder29 41029 2092011403513 13
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer6 2066 2060     
Øvrige forpliktelser1 2416106315657014 
Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner1 3271 3270     
Egenkapital4 8844 8840     
Sum forpliktelser og egenkapital44 41142 6111 8002021 56614414
Valutakontrakter  -2 110-843337-23-1 528-53
Netto valutaeksponering  194-250391
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
MORBANK - 2014TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank78753 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 0761 9898712307137
Utlån til og fordringer på kunder33 49530 6702 825856422231 49925
Sertifikater og obligasjoner4 5883 816772 772   
Øvrige eiendeler1 8781 7819742322912
Sum eiendeler42 11538 3313 7849101 259321 50974
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner65117148020451  9
Innskudd fra kunder28 40728 205202146371306
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer5 8745 8740     
Øvrige forpliktelser1 19637981724791200
Ansvarlig lånekapital1 3791 3790     
Egenkapital4 6084 6080     
Sum forpliktelser og egenkapital42 11540 6161 4991901 27915015
Valutakontrakter  -2 270-71522-18-1 504-55
Netto valutaeksponering  1552-154
Effekt ved 10 % kursendring2       
 

12.3: Finansielle derivater

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld. Den estimerte virkelige verdien av finansielle OTC-derivater justeres for motpartens kredittrisiko (CVA) eller for konsernets egen kredittrisiko (DVA).

 

Tabellen viser de finansielle derivatenes nominelle verdier og markedsverdier. I regnskapet blir positiv markedsverdi pr. kontrakt bokført som eiendel, mens negativ markedsverdi blir bokført som forpliktelse i balansen. Tabellen inkluderer både finansielle derivater for kundehandler som inngår i Netto verdiendringer og gevinst/tap av verdipapirer og valuta, og finansielle derivater i bankporteføljen som inngår i Netto renteinntekter.

 20152014
KONSERNNominell verdiEiendelForpliktelseNominell verdiEiendelForpliktelse
Renterelaterte kontrakter      
Swapper15 45456250413 110509533
Valutarelaterte      
Swapper4 194260424 19519060
Terminer12 140333012 85413269
Opptjente renter 7946 6751
Sum finansielle derivater 1 234592 898713
- herav anvendt til sikringsbokføring3 71336303 2522680
       
       
 20152014
MORBANKNominell verdiEiendelForpliktelseNominell verdiEiendelForpliktelse
Renterelaterte kontrakter      
Swapper13 40434550012 060293533
Valutarelaterte      
Swapper3 02614422 5962360
Terminer12 140333012 85413269
Opptjente renter 5744 5551
Sum finansielle derivater 749586 503713
- herav anvendt til sikringsbokføring1 4628001 9771040
Forfallstidspunkt finansielle derivat, nominell verdi   
Konsern      
 20152014
ForfallRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakterRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakter
2015   1 49592610 853
20161 5851 81810 8051 8661 4291 139
20172 7971 2141 1603 205735862
20181 653134175735121 
20191 002416 1 005375 
20202 356305 757305 
202193687 1 18679 
20222 408  821  
2023388  390  
2024160  137  
20251 818  1 156  
2026150  150  
2027201  207  
2028 221  225 
 15 4544 19512 14013 1104 19512 854
       
       
Morbank      
 20152014
ForfallRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakterRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakter
2015   1 49549410 853
20161 5851 81810 8051 8661 4291 139
20172 7975321 1603 20563862
20181 653134175735121 
20191 002416 1 005375 
20202 35639 75735 
202193687 1 18679 
20221 408  821  
2023388  390  
2024160  137  
2025768  106  
2026150  150  
2027201  207  
2028      
 13 4043 02612 14012 0602 59612 854
 

Note 13

Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

KONSERN OG MORBANK   
ISIN.NR.LåneopptakForfallBetingelser31.12.2015
NO001067192822.02.1322.02.233 mnd NIBOR + 2,50 / Call opsjon 2018501
Ansvarlig lån   501
NO001053276510.09.09Evigvarende11,70 % fast / Første call opsjon 2019507
NO001065997209.10.12Evigvarende3 mnd NIBOR + 4,75 / Første call opsjon 2017319
Fondsobligasjoner   826
     
Lånene er kvotert i NOK. Det foreligger ingen rett til konvertering av ansvarlige lån/fondsobligasjoner til egenkapitalbeviskapital. Konsernet har ikke investeringer i ansvarlig lånekapital i andre foretak (inkl. kredittinstitusjoner) ved utgangen av 2015. Verdipapirdokument og låneavtaler er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside.
 

Note 14

Verdipapirgjeld

Morbankens verdipapirgjeld består av obligasjonslån og sertifikater kvotert i norske kroner. Møre Boligkreditt AS har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i norske kroner, svenske kroner og Euro.

Innlån med flytende rente vurderes til amortisert kost. For de med fastrentebetingelser benyttes virkelig verdisikring med verdiendringer over resultatet. Banken verdisikrer rente- og valutarisiko på individuelt nivå. Det eksisterer en entydig, direkte og dokumentert sammenheng mellom verdiendringer på sikringsinstrumentet og sikringsobjektet. Sammenhengen dokumenteres ved en test av sikringseffektivitet ved inngåelse av transaksjonen og gjennom sikringsforholdets løpetid. Sikringsgevinster og -tap medfører en justering i den balanseførte verdien av sikrede lån. Disse sikringsjusteringene i balanseført verdi amortiseres over gjenværende sikringsperiode ved en justering i lånets effektive rente dersom sikringen ikke lenger er effektiv, dersom sikring avbrytes eller ved annen opphør av sikring. Ved å benytte nevnte prinsipp gir det en riktig regnskapspresentasjon som er i samsvar med bankens rente- og valutastyring og reelle økonomiske utvikling.

Finansielle instrument i virkelig verdisikring    
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
Pålydende verdiBokført verdiPålydende verdiBokført verdi Pålydende verdiBokført verdiPålydende verdiBokført verdi
3 2283 6723 7134 158Verdisikret verdipapirgjeld med verdiendringer over resultatet1 4621 5801 9772 139
3 2284383 713363Finansielle derivat benyttet i sikringsbokføring1 462801 977156
Resultatførte verdiendringer på finansielle instrument i virkelig verdisikring  
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
-213-1Verdisikret verdipapirgjeld med verdiendringer over resultatet33-13
2131Finansielle derivat benyttet i sikringsbokføring-3314
00Totalt01
Verdipapirgjeld    
KONSERN MORBANK
31.12.201431.12.2015 31.12.201531.12.2014
1 7501 100Sertifikatgjeld, nominell verdi1 1001 750
17 56920 218Obligasjonsgjeld, nominell verdi5 0174 000
8393Opptjente renter4343
470507Verdijusteringer4681
19 87221 918Sum verdipapirgjeld6 2065 874
Endringer i verdipapirgjeld     
KONSERN     
 Balanse 31.12.14EmittertForfalt/innløstØvrige endringerBalanse 31.12.15
Sertifikatgjeld, nominell verdi1 7501 7002 350 1 100
Obligasjonsgjeld, nominell verdi17 5696 0003 118-23320 218
Opptjente renter83  1093
Verdijusteringer470  37507
Sum verdipapirgjeld19 8727 7005 468-18621 918
      
      
MORBANK     
 Balanse 31.12.14EmittertForfalt/innløstØvrige endringerBalanse 31.12.15
Sertifikatgjeld, nominell verdi1 7501 7002 350 1 100
Obligasjonsgjeld, nominell verdi4 0002 050800-2335 017
Opptjente renter43  -43
Verdijusteringer81  -3546
Sum verdipapirgjeld5 8743 7503 150-2686 206
Forfallstidspunkt for forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer, nominell verdi
KONSERN MORBANK
20142015Forfall20152014
4 868 2015 2 550
1 8283 14520162 3171 000
5 0785 07820172 2002 200
2 0004 10020181 600 
1 2502 0002019  
3 0444 7442020  
 1 0002022  
1 0501 0502025  
2012012028  
19 31921 318Sum6 1175 750
 

Note 15

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

 

KLASSIFISERING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved første gangs regnskapsføring i henhold til IAS 39. Bankens klasser av finansielle instrumenter og målegrunnlag for disse:
• finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål (tradingportefølje)
• finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
• instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i totalresultatoppstillingen
• utlån og fordringer
• finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost

 

Finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål
Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Konsernets kriterier for klassifisering av tradingportefølje er følgende:
• posisjoner i finansielle instrumenter som konsernet innehar for egen regning med henblikk på videresalg og/eller som konsernet har ervervet for på kort sikt å dra fordel av reelle og/eller forventede forskjeller mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- og rentevariasjoner
• posisjoner som konsernet sitter med for å sikre andre deler av tradingporteføljen
• andre engasjementer som er knyttet til posisjoner som inngår i tradingporteføljen

Konsernets handelsportefølje av aksjer er definert inn i denne gruppen og vurderes til virkelig verdi over resultatet.

 

Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da denne porteføljen styres basert på virkelig verdi. Beholdningen av fastrenteutlån og -innskudd er klassifisert for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

 

Instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat
Konsernets beholdning av aksjer, som ikke er klassifisert som holdt for tradingformål, klassifiseres som tilgjengelig for salg med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger under kostpris resultatføres i ordinært resultat den perioden de oppstår.

 

Utlån og fordringer
Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

 

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

 

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for den enkelte type instrument.

 

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt statsobligasjoner og sertifikater som omsettes i aktive markeder.

 

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

 

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.
 

KONSERN - 2015Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  1 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 205 
Utlån til og fordringer på kunder 5 33745 949 
Sertifikater og obligasjoner 4 735  
Aksjer og andre verdipapirer2  166
Finansielle derivater1 234   
Sum finansielle eiendeler1 23610 07248 208166
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  1 058 
Innskudd fra kunder 51428 875 
Finansielle derivater592   
Verdipapirgjeld 1 10720 810 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 327 
Sum finansielle forpliktelser5921 62152 070-
     
KONSERN - 2014Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  78 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 161 
Utlån til og fordringer på kunder 4 12344 761 
Sertifikater og obligasjoner 4 771  
Aksjer og andre verdipapirer3  123
Finansielle derivater898   
Sum finansielle eiendeler9018 89446 000123
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  548 
Innskudd fra kunder 44227 947 
Finansielle derivater713   
Verdipapirgjeld  19 872 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 379 
Sum finansielle forpliktelser71344249 746-
     
     
MORBANK - 2015Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  1 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2 174 
Utlån til og fordringer på kunder 5 33729 193 
Sertifikater og obligasjoner 4 333  
Aksjer og andre verdipapirer2  166
Finansielle derivater749   
Sum finansielle eiendeler7519 67032 421166
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  1 343 
Innskudd fra kunder 51428 896 
Finansielle derivater586   
Verdipapirgjeld 1 1075 099 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 327 
Sum finansielle forpliktelser5861 62136 665-
     
MORBANK - 2014Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  78 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2 076 
Utlån til og fordringer på kunder 4 12329 372 
Sertifikater og obligasjoner 4 588- 
Aksjer og andre verdipapirer3  123
Finansielle derivater503   
Sum finansielle eiendeler5068 71131 526123
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  651 
Innskudd fra kunder 44227 965 
Finansielle derivater713   
Verdipapirgjeld  5 874 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 379 
Sum finansielle forpliktelser71344235 869-

Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. Dette innebærer løpende inntektsføring av renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Alle gebyrer som overstiger direkte transaksjonsutgifter knyttet til rentebærende inn- og utlån inngår i beregningen av balansepostens effektive rente og amortiseres over forventet løpetid.

Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode benyttes både for balanseposter som vurderes til amortisert kost, og balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet, med unntak av etableringsgebyrer på utlån til virkelig verdi som inntektsføres når de opptjenes. Renteinntekter på nedskrevne engasjementer beregnes som effektiv rente av nedskrevet verdi. Renteinntekter på finansielle instrumenter inkluderes på linjen for "Netto renteinntekter".

Renteinntekter    
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
229199Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi196230
2 0081 795Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til amortisert kost1 2771 434
2 2371 994Renteinntekter1 4731 664
     
     
Rentekostnader    
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
139Rentekostnader fra finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi913
1 131887Rentekostnader fra finansielle forpliktelser målt til amortisert kost636851
1 144896Rentekostnader645864
 

Note 16

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Utlån måles til virkelig verdi ved første gangs måling med tillegg av direkte transaksjonskostnader. Ved fastsettelse av utlånets verdi på transaksjonstidspunktet (transaksjonspris) kommer etableringsgebyr til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Utlån måles etterfølgende til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Den effektive renten er den renten på inngåelsestidspunktet som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontantstrømmer over utlånets forventede levetid, til netto balanseført verdi av utlånet. Ved gjennomføring av denne beregningen estimeres kontantstrømmene, og alle kontraktsmessige vilkår ved utlånet blir tatt i betraktning. Virkelig verdi på instrumentene som handles i et aktivt marked er basert på omsatt kurs på balansedagen. For de finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdivurdering fra annen markedsaktør.

KONSERN31.12.201531.12.2014
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 0541 0547878
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 2051 2051 1611 161
Utlån til og fordringer på kunder45 94945 94944 76144 761
Sum finansielle eiendeler48 20848 20846 00046 000
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 0581 058548548
Innskudd fra kunder28 87528 87527 94727 947
Verdipapirgjeld20 67620 81020 03319 872
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 3691 3271 4751 379
Sum finansielle forpliktelser51 97852 07050 00349 746
     
     
MORBANK31.12.201531.12.2014
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 0541 0547878
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 1742 1742 0762 076
Utlån til og fordringer på kunder29 19329 19329 37229 372
Sum finansielle eiendeler32 42132 42131 52631 526
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 3431 343651651
Innskudd fra kunder28 89628 89627 96527 965
Verdipapirgjeld5 0815 0995 9015 874
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 3691 3271 4751 379
Sum finansielle forpliktelser36 68936 66535 99235 869
KONSERN - 2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 054  1 054
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 205 1 205
Utlån til og fordringer på kunder  45 94945 949
Sum finansielle eiendeler1 0541 20545 94948 208
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 058 1 058
Innskudd fra kunder  28 87528 875
Verdipapirgjeld 20 676 20 676
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 369 1 369
Sum finansielle forpliktelser-23 10328 87551 978
     
KONSERN - 2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank78  78
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 161 1 161
Utlån til og fordringer på kunder  44 76144 761
Sum finansielle eiendeler781 16144 76146 000
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 548 548
Innskudd fra kunder  27 94727 947
Verdipapirgjeld 20 033 20 033
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 475 1 475
Sum finansielle forpliktelser-22 05627 94750 003
     
     
MORBANK - 2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 054  1 054
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 174 2 174
Utlån til og fordringer på kunder  29 19329 193
Sum finansielle eiendeler1 0542 17429 19332 421
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 343 1 343
Innskudd fra kunder  28 89628 896
Verdipapirgjeld 5 081 5 081
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 369 1 369
Sum finansielle forpliktelser-7 79328 89636 689
     
MORBANK - 2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank78  78
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 076 2 076
Utlån til og fordringer på kunder  29 37229 372
Sum finansielle eiendeler782 07629 37231 526
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 651 651
Innskudd fra kunder  27 96527 965
Verdipapirgjeld 5 901 5 901
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 475 1 475
Sum finansielle forpliktelser-8 02727 96535 992
 

Note 17

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

Finansielle instrumenter blir regnskapsført til virkelig verdi på avtaletidspunktet. Virkelig verdi på instrumentene som handles i et aktivt marked er basert på omsatt kurs på balansedagen. For de finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdivurdering fra annen markedsaktør. De finansielle instrumentene som vurderes til virkelig verdi, men som ikke handles i et aktivt marked er porteføljene av fastrenteutlån, -innskudd, sammensatte produkter og ikke børsnoterte aksjer. For de unoterte aksjer hvor en ikke kan foreta en tilstrekkelig pålitelig måling av virkelig verdi benyttes anskaffelseskost, eller nedskrevet bokført verdi. For porteføljene av fastrenteutlån og innskudd beregnes virkelig verdi basert på kontraktsfestede kontantstrømmer neddiskontert med markedsrente justert for en relevant omsetningsspread på balansetidspunktet. Transaksjonskostnader ved finansielle eiendeler og forpliktelser regnskapsført til virkelig verdi med verdiendring over resultatet balanseføres ikke.

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 15,0 mill. kroner på fastrenteutlånene og ca 0,4 mill. kroner på fastrenteinnskuddene.

KONSERN - 2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  5 3375 337
Sertifikater og obligasjoner1 7392 996 4 735
Aksjer7 161168
Finansielle derivat 1 234 1 234
Sum finansielle eiendeler1 7464 2305 49811 474
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  514514
Verdipapirgjeld 1 107 1 107
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 592 592
Sum finansielle forpliktelser-1 6995142 213
     
     
KONSERN - 2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1234 123
Sertifikater og obligasjoner1 6603 111 4 771
Aksjer12 114126
Finansielle derivat 898 898
Sum finansielle eiendeler1 6724 0094 2379 918
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  442442
Verdipapirgjeld - -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 713 713
Sum finansielle forpliktelser-7134421 155
     
     
     
MORBANK - 2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  5 3375 337
Sertifikater og obligasjoner1 7392 594 4 333
Aksjer7 161168
Finansielle derivat 749 749
Sum finansielle eiendeler1 7463 3435 49810 587
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  514514
Verdipapirgjeld 1 107 1 107
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 586 586
Sum finansielle forpliktelser-1 6935142 207
     
     
MORBANK - 2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1234 123
Sertifikater og obligasjoner1 6602 928 4 588
Aksjer12 114126
Finansielle derivat 503 503
Sum finansielle eiendeler1 6723 4314 2379 340
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  442442
Verdipapirgjeld - -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 713 713
Sum finansielle forpliktelser-7134421 155

Tilnærming til verdivurdering av finansielle instrumenter på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet:

Fastrentelån og fastrenteinnskudd:
Det har ikke vært vesentlige endringer i tilnærmingen til verdivurdering av fastrentelån og innskudd i 2015. Virkelig verdi beregnes basert på kontraktsfestede kontantstrømmer neddiskontert med en markedsrente som er avstemt mot de priser som gjelder for tilsvarende fastrentelån og innskudd på balansedagen. Det er i 2015 resultatført totalt MNOK 12 som følge av verdiendringer medregnet endring i kredittspread på fastrentelån. Verdiendringen fremkommer i resultatlinjen Andre driftsinntekter i resultatoppstillingen.

Aksjer:
Aksjene på nivå 3 i verdsettelseshierarkiet er hovedsakelig bankens investering i Eksportfinans ASA (MNOK 71) og bankens eierinteresse i Visa Norge (MNOK 42).

Eksportfinans ASA drives videre frem mot en mulig avvikling. Bankens eierinteresse er derfor verdivurdert med utgangspunkt i eierinteressens relative andel av egenkapitalen i Eksportfinans, justert for urealiserte verdiendringer på underliggende finansielle investeringer og innlån i Eksportfinans. Fra verdien trekkes en likviditetsrabatt på 20 %. Verdien av Eksportfinans er økt med MNOK 7 i 2015.

Sparebanken Møre er medlemsbank i Visa Norge FLI. Visa Norge FLI er aksjonær i Visa Europe Ltd. I november 2015, ble det inngått avtale om salg av aksjene i Visa Europe Ltd til Visa Inc, og medlemsbankene i Visa Norge FLI forventes derfor å få et vederlag fra dette salget som følge av medlemskapet. Vederlaget forventes å være i form av kontantoppgjør og preferanseaksjer samt et mulig resultatbasert betinget vederlag. Sparebanken Møre har vurdert sin eierinteresse som gir rettighet til vederlag som en finansiell eiendel og estimert verdien av denne til 42. mill kroner ved årsslutt. Banken har vurdert at transaksjonen vil gjennomføres med høy sannsynlighet og har derfor beregnet den forventede andelen av kontantoppgjøret basert på en historisk stemmerettsandel, og med bare mindre justeringer for usikkerhet. I vurderingen av verdien av preferanseaksjene, er det hensyntatt både likviditetsrisiko og kursrisiko i perioden frem til et eventuelt vederlag for aksjene vil tilflyte Sparebanken Møre. Det betingede vederlaget er ikke tillagt vesentlig vekt i verdivurderingen.

Regnskapsmessig er verdien av eierinteressen i Visa Norge ført over utvidet resultat i 2015. Ved gjennomføring, som forventes å være i 2. kvartal 2016, vil verdien bli ført over ordinært resultat, og ut av utvidet resultat.

KONSERN Nivå 3 utviklingUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.144 123114442
Kjøp/økning2 493-334
Salg/reduksjon1 2914263
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap i perioden12511
Balanseført verdi pr 31.12.155 337161514
    
    
MORBANK Nivå 3 utviklingUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.144 123114442
Kjøp/økning2 493-334
Salg/reduksjon1 2914263
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap i perioden12511
Balanseført verdi pr 31.12.155 337161514
 

Note 18

Datterselskap

KONSERNSTRUKTUR    
SelskapHjemlandHovedvirksomhetEierandelStemmeandel
Møre Eiendomsmegling ASNorgeEiendomsmegling100%100%
Sparebankeiendom ASNorgeEiendomsforvaltning100%100%
Møre Boligkreditt ASNorgeFinansiering100%100%
Morselskap Sparebanken MøreNorgeBank  

Transaksjoner med datterselskaper
Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser. Prisbetingelser og andre vilkår for transaksjoner med datterselskap er også angitt i note 19.

Avregning av finansieringskostnader/-inntekter mellom segmentene gjøres løpende til morbankens fundingkostnad. Internrenten for dette defineres som effektiv 3 måneders NIBOR + et påslag for lang finansiering (1,90 % i 2015 og 2,35 % i 2014).

Husleie fordeles etter bruksareal på det enkelte segment basert på de samme prinsipper og til de samme priser som for morbanken, til markedsleie.

Andre tjenester (kontorrekvisita, IT-utstyr m.m.) kjøpes av det enkelte segment fra morbanken til samme pris som morbanken oppnår hos eksterne leverandører.

Det vil være transaksjoner mellom Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS knyttet til overføring av utlånsportefølje til Møre Boligkreditt AS, og ved at Sparebanken Møre yter lån og kreditter ovenfor kredittforetaket. De økonomiske vilkår for overføring av lån fra Sparebanken Møre skal være til markedsverdi. Dersom det kjøpes boliglån med fast rente skal prisen justeres for over/underkurs.

Sparebanken Møre er ansvarlig for at de lån som skal overføres til Møre Boligkreditt AS er korrekt etablert og i samsvar med de krav som er nedfelt i avtale mellom kredittforetak og morbank. I tilfelle brudd på disse krav, vil banken være erstatningsansvarlig for de tap som foretaket måtte få som følge av feilen. Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS har formalisert renteoppgjør for transaksjonsdager fra tidspunkt for overføring av portefølje av utlån til tidspunkt for oppgjør av vederlaget.

For å sikre rettidig betaling til eiere av obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF) og tilhørende derivatavtaler, er det etablert en rullerende kredittfasilitet («Revolving Credit Facility Agreement») mellom Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS. Sparebanken Møre garanterer for rettidig kupongbetaling og betalinger knyttet til derivatavtaler på utestående OMF-lån fra Møre Boligkreditt AS, samt tilbakebetaling av hovedstol på de OMF-lån som forfaller de løpende neste 12 måneder. I tillegg til den rullerende kredittfasiliteten har Møre Boligkreditt AS en rammekreditt i Sparebanken Møre med bevilget ramme på NOK 2 250 millioner.

I prising av tjenester Sparebanken Møre yter overfor Møre Boligkreditt AS skilles det mellom faste og variable kostnader for kredittforetaket. Faste kostnader defineres som kostnader kredittforetaket må bære uavhengig av aktiviteten knyttet til utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, erverv av portefølje mv. Variable kostnader defineres som kostnader knyttet til størrelse på portefølje ervervet av Sparebanken Møre og det arbeidet som må utøves fra bankens ansatte for å levere tilfredsstillende tjenester gitt antall kunder i porteføljen.

De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK20152014
Resultat  
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper1934
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap191152
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS1817
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS2422
   
Balanse  
Fordring på datterselskap1 1211 069
Obligasjoner med fortrinnsrett025
Gjeld til datterselskap307122
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS16 91115 546
 

Note 19

Driftssegmenter

Virksomheten i konsernet er inndelt i tre strategiske driftssegmenter etter tjenestespekter/produkttilbud og type kunde, som også er rapporteringssegmenter etter IFRS 8. Inndelingen tilsvarer strukturen i rapporteringen som løpende skjer til administrerende direktør og bankens styre, som øverste beslutningstakere. De forskjellige driftssegmentene selger til dels forskjellige produkter, har noe ulik risikoprofil, men retter seg mye mot de samme kundegruppene.

Inndeling i driftssegmenter og finansiell informasjon vedrørende segmenter er presentert i tabell nedenfor. Det vesentligste av inntekter og kostnader er fordelt på konsernets driftssegmenter etter reelt forbruk eller aktivitetsbaserte fordelingsnøkler. Det definerte segmentresultatet er resultat før skatt. Skattekostnaden fordeles ikke ut på segmentene.

Transaksjoner mellom driftssegmentene gjøres til markedsverdier, tilsvarende som for transaksjoner med datterselskaper. Se note 18 for ytterligere informasjon om vilkår.
 

Konsernet er delt inn i følgende tre rapporteringssegment:
RapporteringssegmentSelskapsnavnProdukt/Virksomhet
NæringslivSparebanken MøreFinansiering, betalingsformidling, sparing/plassering, rådgivning mv.
PersonmarkedSparebanken MøreFinansiering, betalingsformidling, sparing/plassering, rådgivning mv.
 Møre Boligkreditt AS 1)Finansiering (lån med pant i bolig)
EiendomsmeglingMøre Eiendomsmegling ASMegling av bolig- og næringseiendommer
1) Utlån til borettslag fra Møre Boligkreditt AS er innregnet i næringslivssegmentet.

Geografisk fordeling
Konsernets aktiviteter er i all hovedsak begrenset til Møre og Romsdal som er definert som konsernets hjemmemarked. Mindre enn 10 prosent av konsernets inntekter kommer fra virksomhet utenfor fylket. Resultat- og balansetall rapporteres derfor ikke geografisk fordelt. Aktiviteter utenom fylket skiller seg ikke fra konsernets andre aktiviteter mht. risiko eller avkastning. Se note 4 og note 6 for mer informasjon. I elimineringer/annet inngår Sparebankeiendom AS, som håndterer eiendomsforvaltning av egne bygg.
 

Resultat - 2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 098-224686520
Andre driftsinntekter205-109010520
Sum inntekter1 303-3255875720
Driftskostnader5617811734620
Resultat før tap742-1104414110
Tap på utlån5096-42-40
Resultat før skatt692-2064834150
Skattekostnad189    
Resultat etter skatt503    
      
      
Nøkkeltall - 2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)51 2861 00716 24534 0340
Innskudd fra kunder 1)29 3897319 67318 9850
Garantiforpliktelser1 60501 595100
Innskuddsdekning57,372,659,555,80
Antall årsverk3881555816015
      
      
      
Resultat - 2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 093164696080
Andre driftsinntekter315127729422
Sum inntekter1 40814354170222
Driftskostnader5649011134023
Resultat før tap84453430362-1
Tap på utlån22261-50
Resultat før skatt82227429367-1
Skattekostnad199    
Resultat etter skatt623    
      
      
Nøkkeltall - 2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)48 8841 06616 31531 5030
Innskudd fra kunder 1)28 3894809 60618 3030
Garantiforpliktelser1 66001 65280
Innskuddsdekning58,145,058,958,10
Antall årsverk3831525316216
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat20152014
Netto renteinntekter273298
Andre driftsinntekter2-7
Sum inntekter275291
Driftskostnader3129
Resultat før tap244262
Tap på utlån, garantier m.v.31
Resultat før skatt241261
Skattekostnad6570
Resultat for perioden176191
   
   
Balanse20152014
Utlån til kunder16 90715 544
Egenkapital1 3291 244
 

Note 20

Andre driftsinntekter

Alle gebyrer relatert til betalingstransaksjoner inntektsføres løpende. Honorarer og gebyrer fra salg eller formidling av aksjer, aksjefond, eiendom eller andre investeringsobjekter som ikke genererer balanseposter i bankens regnskaper, inntektsføres når de er opptjent. Kundehandler med finansielle instrumenter vil generere inntekter i form av marginer og kurtasje, som inntektsføres når handelen er gjennomført. Margininntekter vil kunne være realiserte på tidspunkt for kontraktsinngåelse, men vil også kunne inneholde en kredittrisikopremie knyttet til kundens evne til å gjøre opp mulige forpliktelser som følge av fremtidige endringer i kontraktens markedsverdi. Dersom marginen inneholder en kredittrisikopremie vil denne inntektsføres i takt med opptjeningen. Utbytte på aksjer inntektsføres når utbyttet er endelig vedtatt. 

KONSERN  MORBANK
20142015 Note20152014
72Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning18 193159
2839Garantiprovisjon 3928
2123Inntekter fra forsikringssalg 2321
2429Inntekter fra fondssalg/verdipapirer 2924
1212Diverse gebyr tilknyttet utlån 1212
22Interbankgebyrer 22
1012Gebyr sjekk og giro 1210
5050Gebyr fra kort 5050
88Gebyr utenlandsk betalingsformidling 88
2521Andre gebyrer og provisjonsinntekter 2223
180196Sum gebyrer og provisjonsinntekter 197178
-29-28Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -28-29
66-2Fastrenteutlån -266
-765Derivat knyttet til fastrenteutlån 5-76
-240-37Utstedte obligasjoner og sertifikater 31-2
23040Derivat knyttet til utstedte obligasjoner og sertifikater -331
91-2Kursgevinst/-tap aksjer -291
10-51Kursgevinst/-tap obligasjoner -4714
2733Valutahandel (for kunder) 3327
1824Øvrige inntekter 2416
12610Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta14 17 9137
53Driftsinntekter faste eiendommer 00
2220Inntekter eiendomsmegling 00
31Salgsgevinster bygg 10
11Øvrige driftsinntekter 2627
3125Sum diverse inntekter 2727
315205Andre driftsinntekter19 398472
 

Note 21

Driftskostnader ekskl. personal

KONSERN MORBANK
20142015 20152014
6874IT-kostnader7468
1817Telefon/Porto/Kontorrekvisita1718
59Reisekostnader/KM-godtgjørelse/representasjon95
2013Markedsføringskostnader1320
86Øvrige adm.kostnader68
119119Sum administrasjonskostnader119119
2529Av- og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler2321
2931Lokalkostnader4237
33Honorar ekstern revisor22
1613Kostnader varige driftsmidler1316
66Formuesskatt66
4251Andre driftskostnader4231
96104Sum andre driftskostnader10592
240252Sum driftskostnader247232
 

Note 22

Leieavtaler

Alle bankens leieavtaler er operasjonelle.   
    
Leie av forretningslokaler   
Banken leier 27 av sine forretningslokaler fra eksterne utleiere, samt 3 fra bankens heleide eiendomsselskap Sparebankeiendom AS. For informasjon om kontorenes lokaliteter og areal, se note 25.
    
  20152014
Husleie betalt til:   
Sparebankeiendom AS 1717
Andre eksterne utleiere 1716
    
Varighet leieavtaler   
Leieavtaler med eksterne utleiere er i hovedsak av 10 års varighet (noen på 1 år) med 12 måneder gjensidig oppsigelsesfrist og til markedspriser. Leieavtaler med datterselskapet Sparebankeiendom AS har en oppsigelsesfrist på 1 måned og løper ett år i gangen. Leiebetalingen er markedspris.
    
Kontraktsfestede fremtidige leiekostnader (nominelle beløp)Innen 1 årMellom 1-5 årMer enn 5 år
Sparebankeiendom AS1700
Andre eksterne utleiere176885
Sum346885

Andre vesentlige avtaler
Konsernet har outsourcet det vesentligste av driften innen IT-området. Sparebanken Møre inngikk i 2015 en ny avtale med EVRY om levering av IT-tjenester for sin bankvirksomhet. Den nye avtalen har en verdi på ca NOK 185 millioner kroner og løper ut 2019, med opsjon på forlengelse med ytterligere to år. Sparebanken Møre viderefører samarbeidet om en komplett portefølje av bankløsninger og driftstjenester fra EVRY.


EVRY leverer løsninger som understøtter sentrale banktjenester som innskudd, finansiering, kort og betalingsformidling, regnskap og rapportering, meldingsdistribusjon og kundedialogtjenester, selvbetjeningskanaler og løsninger for bankkontor. Sammen med løsningene leverer EVRY drift av samtlige bankløsninger og infrastruktur.

 

Note 23

Lønn og transaksjoner med nærstående parter

KONSERN MORBANK
20142015(Tall i mill. kroner)20152014
232234Lønn og andre kontantytelser222218
22Honorarer styret/forstanderskap/kontrollkomite22
1814Bonus/overskuddsdeling 1)1418
173Pensjonskostnad (note 24)317
3838Arbeidsgiveravgift3837
1718Andre personalkostnader1616
324309Sum lønn m.v.295308
  Bemanning  
412410Hel- og deltidsansatte pr. 31.12392394
419411Gjennomsnittlig antall ansatte395402
383388Årsverk pr. 31.12373367
384385Gjennomsnittlig antall årsverk370371
     
1) Deler av bonusen (ca 50 %) for 2015 og 2014 ble gitt i form av egenkapitalbevis (MORG). Egenkapitalbevisene ble kjøpt i markedet til børskurs, totalt ca 40 000 EKB i 2015 og ca 47 000 EKB i 2014.

Banken har pr. 31.12.2015 ikke forpliktelser overfor adm. direktør, medlemmer av styret eller andre ansatte til å gi spesielt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer ingen ordninger eller regnskapsmessige forpliktelser vedr. overskuddsdelinger, opsjoner, tegningsretter og lignende for noen av de nevnte personene. Vedrørende konsernets bonusordninger vises det til omtale i NUES-dokumentet punkt 12. Administrerende direktør har kontraktsfestet 6 måneders oppsigelsestid. Det vises for øvrig til note 24 for beskrivelse av pensjonsordninger. All lønn og annen godtgjørelse til ansatte i konsernet og nærstående parter er kostnadsført ved regnskapsårets slutt. Pensjonskostnader er regnskapsmessig kostnad for banken inkl. premiebetaling ved de ulike pensjonsordningene.

 

Ett av bankens styremedlemmer, Ragna Brenne Bjerkeset, er ansatt som seniorrådgiver i TIBE Samfunn. Dette selskapet har i 2015 ikke fakturert Sparebanken Møre for sine tjenester. TIBE Reklamebyrå AS, som er en del av TIBE-gruppen, har fakturert banken for totalt kr 260.478 i 2015. Transaksjonene er inngått på ordinære markedsmessige vilkår som om de var gjennomført mellom uavhengige parter.

KONSERN - Lønn, annen godtgjørelse, pensjon      
Lønn til adm.direktør utgjorde 2.307.897 kroner i 2015 (2014: 2.235.639 kroner). Beregnet fordel av naturalytelser utgjorde 414.387 kroner (2014: 425.012 kroner). I tillegg er det i bankens regnskap kostnadsført årets kostnader vedrørende adm. direktørs pensjonsavtale fra 60 år (note 24) inkl. beregnet arbeidsgiveravgift med kroner 1.058.906 (2014: 1.050.177 kroner). Adm. direktør har pensjonsalder 60 år, og vil da få utbetalt en årlig pensjon som utgjør 70 % av sluttlønn.
       
Lønn/honorar til tillitsvalgte organer      
KONSERN (Tall i tusen kroner)    20152014
Forstanderskapet    294348
Styret    1 3021 266
Kontrollkomiteen    266268
       
Honorar ekstern revisor (inkl. merverdiavgift)    3 0413 109
- herav honorar for lovpålagt revisjon    1 8881 888
- herav andre attestasjonstjenester    419442
- herav skatterådgivning    204214
- herav andre tjenester utenfor revisjon    530565
    
All lønn og annen godtgjørelse til ansatte i konsernet og nærstående parter er kostnadsført ved regnskapsårets utgang. Banken har pr. 31.12.2015 ikke forpliktelser ovenfor adm.direktør, medlemmer av styret eller andre ansatte til å gi spesielt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ikke ordninger eller regnskapsmessige forpliktelser vedrørende bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner, tegningsretter og lignende for noen av de ovenfor nevnte personene. Det vises til note 24 for beskrivelse av bankens pensjonsordninger for adm.direktør og andre ansatte i banken.
       
Utlån, innskudd og garantier      
KONSERN (Tall i mill. kroner)20152014
 UtlånInnskuddGarantierUtlånInnskuddGarantier
Forstanderskapet5218071230
Styret12901370
Kontrollkomiteen210210
Ansatte97314709161430
       
Utlån og andre forretningsmessige forhold til medlemmer av forstanderskapet, styret og kontrollkomiteen er gitt til ordinære kundevilkår.
       
       
Rentesubsidiering av lån til ansatte      
Fordelen av lån gitt til en rentesats som er lavere enn den rentesatsen (gjennomsnittlig 2,68 % i 2015) som gir grunnlag for fordelsbeskatning av ansatte er beregnet til 1.060.350 kroner mot 735.248 kroner i 2014.
       
       
Renteinntekter og rentekostnader knyttet til forstanderskap, styre og kontrollkomite 
(Tall i mill. kroner)    20152014
Renteinntekter    11
Rentekostnader    23
Lønn, annen godtgjørelse, pensjon - MORBANK      
Tall i tusen kronerLønn/honorarAnnen godtgjørelsePensjonskostnader
 201520142015201420152014
Forstanderskapet      
Tormod Hvattum, leder3636    
Øvrige medlemmer 2)258312    
Sum294348    
Styret      
Leif-Arne Langøy, styreleder367327    
Roy Reite, styrets nestleder166154    
Ragna Brenne Bjerkeset146134    
Henrik Grung1130    
Rita Christina Sævik18090    
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk18590    
Helge Karsten Knudsen, ansattes representant 1)140105    
Tidligere styremedlemmer:      
Ingvild Vartdal052    
Elisabeth Maråk Støle052    
Turid Håndlykken Sylte, ansattes representant087    
Henning Sundet5175    
Sum1 3021 266    
Administrerende direktør      
Olav Arne Fiskerstrand2 3082 2364144251 0591 050
Ledende ansatte i 2015      
Banksjef divisjon personmarked Trond Nydal1 4661 436206211  
Banksjef NL Sunnmøre Terje Krøvel1 4171 26119379  
Banksjef NL Romsdal og Nordmøre Kolbjørn Heggdal1 3531 31812855  
Banksjef NL Søre Sunnmøre Kjell Jan Brudevoll1 1921 15911484  
Banksjef Treasury & Markets Runar Sandanger1 3491 303137115  
Banksjef Økonomi, Risikostyring Personal og Sikkerhet Idar Vattøy1 2721 198170107  
Banksjef Kreditt og Juridisk Erik Røkke1 1691 12910284  
Banksjef Forretningsstøtte Perdy Lunde1 2181 1869790  
Banksjef Informasjon og administrasjon Tone S. Gjerdsbakk876 84   
Sum11 3129 9901 231825  
Kontrollkomiteen      
Grete Opshaug, leder101103    
Jon Olav Slettebakk5353    
Karl Johan Brudevoll5353    
Kjell Martin Rønning5959    
Sum266268    
Godtgjørelse til ekstern revisor (inkl. merverdiavgift)      
Honorar ekstern revisor2 0452 083    
- herav honorar for lovpålagt revisjon1 5001 500    
- herav andre attestasjonstjenester00    
- herav skatterådgivning133150    
- herav andre tjenester utenfor revisjon412433    
1) Ordinær lønn utgjør kr 476.263 (2014: kr 473.552).      
2) Nestleder og medlemmer av Forstanderskapet godtgjøres med kr 2.000,- pr møte i 2015. Det er avholdt 3 møter i 2015.
Utlån og garantier    
Tall i tusen kroner20152014
 UtlånGarantierUtlånGarantier
Forstanderskapet    
Tormod Hvattum, leder1 56601 6540
Øvrige medlemmer (43 stk. i 2015 og 51 stk i 2014)50 446069 4430
Styret    
Leif-Arne Langøy, styreleder120200
Roy Reite, styrets nestleder0000
Ragna Brenne Bjerkeset4801030
Henrik Grung0000
Rita Christina Sævik0000
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk7 47508 2630
Helge Karsten Knudsen, ansattes representant4 93204 6360
Kontrollkomiteen    
Grete Opshaug, leder99009050
Jon Olav Slettebakk1 01101 0230
Karl Johan Brudevoll0000
Kjell Martin Rønning0000
Administrerende direktør    
Olav Arne Fiskerstrand0000
Ansatte972 9330915 8670
     
Utlån og andre forhold til medlemmer av styret, forstanderskapet og kontrollkomiteen er gitt til ordinære kundevilkår.
Lån til adm.direktør og ansattes representant i styret er gitt til ansattevilkår.  
 

Note 24

Pensjon

Konsernet har to pensjonsordninger, en ytelsesbasert pensjonsordning og en innskuddsbasert pensjonsordning. I tillegg har administrerende direktør og noen banksjefer tidligpensjonsavtaler. Konsernet er for øvrig med i Fellesordningen for avtalefestet pensjon, AFP.

Konsernets pensjonsordninger oppfyller kravene i lov om tjenestepensjon.
 

Ytelsesbasert pensjonsordning ved egen pensjonskasse
Konsernet har tilbydd sine ansatte pensjoner definert som ytelsesplaner (alderspensjon). Ytelsesplanen er sikret gjennom innbetalinger til bankens pensjonskasse. Den eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordningen ble lukket for nye medlemmer pr 31.12.2009. Med virkning fra 31.12.2015 ble ytelsesordningen ytterligere lukket ved at alle ansatte født i 1959 eller senere ble overført fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Endringen har medført en reduksjon i pensjonskostnadene i 2015 på 28 mill. kroner. Utstedelse av fripoliser til de som ble overført til innskuddspensjon medførte en kostnad knyttet til ekstra administrasjonsreserve på 4 mill. kroner. Nettoeffekten av denne endringen er dermed reduserte lønnskostnader i 2015 med 24 mill. kroner.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til den ytelsesbaserte ordningen regnskapsføres i henhold til IAS 19.

Pensjonsforpliktelsene er vurdert av aktuar årlig, basert på forutsetninger fastsatt av banken.

Pensjonsforpliktelsene og pensjonskostnaden er fastsatt ved bruk av en lineær opptjeningsformel. En lineær opptjeningsformel fordeler opptjeningen av fremtidige pensjonsytelser lineært over opptjeningstiden, og betrakter opptjente pensjonsrettigheter til de ansatte i løpet av en periode som årets pensjonskostnad. Netto pensjonskostnader blir medtatt i personalkostnadene i regnskapet.

Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdien av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger og bygger på økonomiske og aktuarmessige beregninger og forutsetninger. Differansen mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene er ført i balansen. Aktuarielle gevinster og tap som skyldes endrede forutsetninger eller avvik mellom forventet og faktisk avkastning på pensjonsmidlene, innregnes i andre inntekter og kostnader i utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår.

Diskonteringsrenten baseres på renten på foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet. Det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett vurderes å inneha de egenskaper som tilsier at det kan legges til grunn i beregningen av diskonteringsrenten.

Forventet avkastning på pensjonsmidler beregnes med samme rente som er benyttet for diskontering av pensjonsforpliktelsene. Avkastning utover diskonteringsrenten innregnes i andre inntekter og kostnader i utvidet resultatregnskap.

Innføring av nye ordninger eller endringer i eksisterende ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft slik at de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller endring i fripolise) resultatføres umiddelbart. Gevinst eller tap knyttet til innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner resultatføres når dette skjer.

Den delen av konsernets pensjonsordning som er ytelsesbasert gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser på differansen mellom 70 % av sluttlønn ved pensjonsalder 67 år + ¼ G og beregnet ytelse fra Folketrygden, forutsatt full opptjening (30 år). Forpliktelsen omfatter 110 (263) aktive medlemmer og 235 (230) pensjonister ved utgangen av 2015.

 

Innskuddsbasert pensjonsordning
For innskuddsbaserte pensjonsordninger innbetales det en prosentvis andel av inntekt, avhengig av den enkelte ansattes inntektsnivå. Det er inngått avtale med DNB. Innbetalingene utgiftsføres løpende. Innskuddsordningen er vedtatt å ha innskuddssatser på 7 % for lønn i intervallet opp til 7,1 ganger folketrygdens Grunnbeløp (G) og 12 % for lønn i intervallet 7,1 til 12 G. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper og presenteres under Lønn m.v.

Bankens datterselskap Møre Eiendomsmegling AS har ytet innskuddsbasert pensjonsordning til sine ansatte. Tilskuddet blir fastsatt som 3 % av den ansattes lønn.

Konsernets kostnad knyttet til innskuddspensjon utgjør 5 mill. kroner i 2015 (3 mill. kroner i 2014).

 

Pensjonsavtale toppleder/banksjefer
Adm. direktør har pensjonsalder 60 år og noen banksjefer født før 31.12.1953 har pensjonsalder 65 år. Disse vil da få utbetalt en pensjon som utgjør 70 % av sluttlønn frem til 67 år da man inntrer i pensjonskassen. Ordningen omfatter 5 banksjefer ved utgangen av 2015 (8). Øvrige banksjefer har pensjonsalder 67 år. Konsernet har også forpliktelser knyttet til lønn over 12G, som det er tatt hensyn til i beregningene fra aktuar.

 

Avtalefestet pensjon (AFP)
Konsernet deltok i finansnæringens AFP-ordning, som innebar at alle ansatte med pensjonsalder 67 år kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til 31.12.2010. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen ble det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte som er omfattet av den nye ordningen og som oppfyller vilkårene for AFP, kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Premien for 2015 ble fastsatt til 2,4 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere i aldersgruppen 13 til 61 år. For 2016 er premien fastsatt til 2,5 %. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Kostnadsførte premiebetalinger utgjør 4 mill. kroner i 2015 (5 mill. kroner i 2014).

Tallene i tabellene under er like for morbanken og konsernet.
 

Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger    
 ForpliktelserKostnader
 31.12.201531.12.201420152014
Diskonteringsrente/forventet avkastning på midlene2,502,302,304,10
Lønnsregulering2,502,752,753,75
Pensjonsregulering----
Regulering av folketrygden grunnbeløp2,252,502,503,50
Arbeidsgiveravgift14,1014,1014,1014,10
Dødelighetsrisiko mv.K 2013K 2013K2013K2013
UføretariffIR02IR02IR02IR02
Pensjonskostnader i ordinært resultat  
 20152014
Nåverdi av pensjonsopptjening i året inklusive administrasjonskostnader1512
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser1115
Forventet avkastning av pensjonsmidler-9-17
Nettoeffekt ved overgang til innskudd-280
Periodens netto pensjonskostnad fra pensjonskassen-1210
Endring nåverdi pensjonsopptjening øvrige pensjonsordninger0-2
Pensjonskostnader over bankens drift, inkl. kostnader til innskuddspensjon og AFP-ordningene1210
Totale pensjonskostnader019
   
   
Spesifikasjon av estimatavvik i utvidet resultat  
 20152014
Endring i diskonteringsrenten9-126
Endring i andre økonomiske forutsetninger1822
Estimatavvik på pensjonsmidler-373
Sum estimatavvik-9-102
   
   
Totale pensjonsforpliktelser/-midler  
 20152014
Pensjonsforpliktelse346485
Verdi av pensjonsmidler-315-447
Netto pensjonsforpliktelser/-midler pensjonskassen3139
Netto pensjonsforpliktelser toppledere/banksjefer2829
Sum netto pensjonsforpliktelser/-midler5968
   
   
Fonderte pensjonsforpliktelser  
 20152014
Pensjonsforpliktelser pr 01.01485373
Årets pensjonsopptjening1512
Pensjonsutbetaling-14-13
Rentekostnader1115
Arbeidsgiveravgift-1-2
Flytting av forpliktelser ved overgang til innskuddspensjon-1220
Aktuarielle gevinster/tap-27100
Pensjonsforpliktelser 31.12346485
   
   
Fonderte pensjonsmidler  
 20152014
Pensjonsmidler pr 01.01447428
Totalt innbetalt616
Utbetalte pensjoner-14-13
Forventet avkastning917
Flytting av midler ved overgang til innskuddspensjon-940
Aktuarielle gevinster/tap-38-1
Pensjonsmidler 31.12315447
Estimert innbetaling for 2016 utgjør 19 mill. kroner.  
   
   
Pensjonsforpliktelser AFP og øvrige  
 20152014
Pensjonsforpliktelser pr 01.012930
Årets pensjonsopptjening11
Pensjonsutbetaling-2-4
Rentekostnader11
Aktuarielle gevinster/tap-22
Pensjonsforpliktelser 31.122829
Sensitivitetsanalyse   
 Endring i diskonteringsrenten i %Effekt på bruttoforpliktelsen i % pr 31.12.2015Effekt på pensjonskostnaden i % i 2015
Sikret ordning (pensjonskassen)0,5-5,6-6,9
Sikret ordning (pensjonskassen)-0,56,27,6
Usikrede ordninger (øvrige ordninger)0,5-3,8-3,7
Usikrede ordninger (øvrige ordninger)-0,54,44,2
    
Sensitivitetsanalysen over er basert på endring i diskonteringsrenten, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstante.
Sensitivitetsberegningen er utført ved bruk av samme metode som aktuarberegningen for beregning av pensjonsforpliktelsen i balansen.
Historisk utvikling     
 20152014201320122011
Brutto pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift346485373363626
Brutto pensjonsmidler-315-447-428-445-391
Øvrige pensjonsforpliktelser2829304556
Netto balanseførte pensjonsforpliktelser/-midler5968-25-37291

Forvaltning av pensjonskassens midler
Sparebanken Møre har egen pensjonskasse som håndterer pensjonsytelsene ved en pensjonsalder på 67 år.

Kapitalen skal forvaltes under hensyn til sikkerhet, risikospredning, avkastning og likviditet. Pensjonskassen skal drive kapitalforvaltningen slik at riktig oppfyllelse av forsikringsforpliktelsene sikres. Forvaltningen skal særlig ivareta sikkerhet over tid på bakgrunn av pensjonskassens langsiktige forpliktelser.

Innenfor rammen av forsvarlig sikkerhet og risikospredning skal pensjonskassen over tid søke å oppnå så god avkastning av de forvaltede midler som mulig.

Langsiktigheten i forvaltningen tilsier at pensjonskassen må påta seg både renterisiko og markedsrisiko for å være sikret en moderat meravkastning utover den risikofrie plasseringsrenten.

Pensjonskassen skal sørge for tilstrekkelig god likviditet til å foreta påregnelige utbetalinger.

Pensjonskassen har ikke investert i finansielle instrument utstedt av Sparebanken Møre eller i eiendommer som eies eller benyttes av banken.

Pensjonskassen har et innskudd i Sparebanken Møre på 26 millioner kroner i 2015 (55 millioner kroner).
 

Investeringsprofil pensjonsmidler    
 20152014
 Virkelig verdiAndel i %Virkelig verdiAndel i %
Obligasjoner/sertifikat34573,733572,3
Bankinnskudd12326,312927,7
Sum pensjonsmidler468100,0464100,0
Av de totale pensjonsmidlene på 468 mill. kroner er 315 mill. kroner knyttet til ytelsesordningen i Sparebanken Møre. Øvrige pensjonsmidler på 153 mill. kroner er knyttet til utstedte fripoliser, som administreres av Sparebanken Møres Pensjonskasse.
     
     
Verdijustert kapitalavkastning i %    
   20152014
Sum pensjonsmidler  3,983,45
     
     
Kapitaldekning i Pensjonskassen i %    
   20152014
Kapitaldekning  20,6013,41
 

Note 25

Varige driftsmidler

Anleggsmidler er vurdert til historisk kostpris inkl. direkte henførbare kostnader fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler blir solgt eller avhendet blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og evt. gevinst eller tap fra salget/avhendingen blir resultatført. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, reparasjon og vedlikehold, blir kostnadsført.

Det blir foretatt dekomponering av vesentlige varige driftsmidler for avskrivningsformål, når komponentens anskaffelseskost er betydelig i forhold til total anskaffelseskost og brukstid er vesentlig forskjellig.

Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode med følgende tidsprofil, hensyntatt restverdi:
 

DriftsmiddelTidsprofil avskrivning
TomterAvskrives ikke
FritidseiendommerAvskrives ikke
Bygninger50 år
Tekniske installasjoner10 år
Inventar8-10 år
Biler5 år
Kontormaskiner5 år
IT-utstyr3-5 år

Det foretas årlig en revurdering av resterende levetid og restverdier for hvert driftsmiddel. Ved hvert rapporteringstidspunkt vurderes hvorvidt det foreligger indikasjoner på fall i materielle eiendelers verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, beregnes eiendelens gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). En kontantstrømgenererende enhet er den minste identifiserbare gruppe som genererer inngående kontantstrøm, som i alt vesentlig er uavhengig fra andre eiendeler eller grupper. Eiendelens balanseførte beløp nedskrives umiddelbart til gjenvinnbart beløp, om bokført verdi er høyest.

Tilsvarende vurderes det hvorvidt grunnlaget for tidligere nedskrivninger er til stede. Dersom grunnlaget for tidligere års nedskrivninger ikke lenger er tilstede, reverseres tidligere års nedskrivninger over resultatet. Varige driftsmidler presenteres således til historisk kost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall.

Driftsmidler som hver for seg er av mindre betydning, eksempelvis PC-er og annet kontorutstyr, vurderes ikke individuelt for restverdier, levetid eller varig verdifall, men vurderes som grupper.

Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til anleggsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Gevinst eller tap ved salg av varige driftsmidler resultatføres løpende.

 

Med unntak av det overtatte bankbygget i Tingvoll, er bygninger og tomter i sin helhet eid av bankens datterselskap, Sparebankeiendom AS. Byggene er kun beregnet til eget bruk i operasjonell drift av banken, og er derfor ikke definert som investeringseiendommer. Byggene er lokalisert i konsernets geografiske hjemmemarked, Møre og Romsdal fylke. Samlet areal er ca. 13 000 kvm, hvorav ca 1 700 kvm er utleid til eksterne leietakere. Bare mindre deler av lokalene er ledig pr. dato (ca 1 400 kvm) og det er kun næringslokaler i byggene. Byggene er bokført til historisk kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Det er ingen indikasjoner på verdifall i konsernets bygningsmasse.

KONSERN    
31.12.2015SumBygg, inkl. tekn.install., tomter/hytterBiler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.013902913762
Tilgang141112
Avgang6510
Anskaffelseskost 31.123982973764
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01126593235
Årets avskrivninger16736
Årets nedskrivninger0000
Avgang3300
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12139633541
Regnskapsført verdi 31.12259234223
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk390309
Beregnet restverdi på anleggsmidler828200
     
     
KONSERN    
31.12.2014SumBygg, inkl. tekn.install., tomter/hytterBiler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.013772813561
Tilgang151131
Avgang2110
Anskaffelseskost 31.123902913762
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01109532729
Årets avskrivninger17656
Årets nedskrivninger0000
Avgang0000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12126593235
Regnskapsført verdi 31.12264232527
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk231167
Beregnet restverdi på anleggsmidler868600
     
     
MORBANK    
31.12.2015SumBygg, inkl. tekn.install.Biler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.01124293758
Tilgang8512
Avgang2020
Anskaffelseskost 31.12130343660
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.017053233
Årets avskrivninger10316
Årets nedskrivninger0000
Avgang0000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.128083339
Regnskapsført verdi 31.125026321
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk370307
     
     
MORBANK    
31.12.2014SumBygg, inkl. tekn.install.Biler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.01113213557
Tilgang12831
Avgang1010
Anskaffelseskost 31.12124293758
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.015732727
Årets avskrivninger13256
Årets nedskrivninger0000
Avgang0000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.127053233
Regnskapsført verdi 31.125424525
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk200155
 

Note 26

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler består av aktiverte kostnader knyttet til kjøp av programvare, lisenser og lignende.

Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost, redusert for eventuell av- og nedskrivning. Immaterielle eiendeler avskrives over forventet brukstid.

Beløp betalt for lisenser og programvare balanseføres og avskrives lineært over forventet brukstid. Forventet brukstid er normalt fem år. Kjøpt programvare balanseføres til anskaffelseskost med tillegg av utgifter for å bringe programvaren klar til bruk. Vurdering av nedskrivningsbehov gjennomføres årlig. Utgifter knyttet til vedlikehold av programvare og IT-systemer kostnadsføres løpende over resultatregnskapet.

 

KONSERN MORBANK
20142015 20152014
5574Anskaffelseskost 01.017254
1929Tilgang2918
00Avgang00
74103Anskaffelseskost 31.1210172
3442Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.014133
813Avskrivninger138
00Nedskrivninger00
00Avgang00
4255Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.125441
2132Bokført verdi 01.013121
3248Bokført verdi 31.124731
2020Lineære avskrivningssatser i prosent2020
55Økonomisk levetid i antall år55
 

Note 27

Andre eiendeler

KONSERN MORBANK
20142015 20152014
810Overtatte eiendeler108
2939Kapitalinnskudd i Sparebanken Møres Pensjonskasse3929
2332Øvrige fordringer2616
6081Sum andre eiendeler7553

Overtatte eiendeler utgjør totalt 10 mill. kroner (8 mill. kroner i 2014). Dette består av boligeiendommer 4 mill. kroner (7 mill. kroner) og tomter 6 mill. kroner (1 mill. kroner). Disse eiendommene er i hovedsak ervervet som ledd i realisering av bankens pant. Det er ikke noe mål for Sparebanken Møre å sitte som eier av overtatte eiendommer. I de tilfeller der akseptabel pris ikke blir oppnådd, blir eiendommene forsøkt utleid.

 

Note 28

Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring utsatt skatt.

Utsatt skatt/eiendel ved utsatt skatt er utregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld ved utgangen av regnskapsåret. Midlertidige negative og positive forskjeller som blir reversert eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført.

Eiendel ved utsatt skatt blir regnskapsført når det er sannsynlig at konsernet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd til å nyttiggjøre eiendelen. På hver balansedato foretar konsernet en gjennomgang av regnskapsført eiendel ved utsatt skatt og dets regnskapsførte verdi. Konsernet vil eventuelt redusere eiendelen i den grad konsernet ikke lenger kan nyttiggjøre seg den.

Betalbar skatt, utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført over utvidet resultat i den grad dette relaterer seg til forhold som er regnskapsført over utvidet resultat. Midlertidige forskjeller, herunder tilhørende beregnet utsatt skatt knyttet til estimatavvik på pensjoner er således ført over utvidet resultat.

Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført uavhengig av når forskjellene vil reverseres. Eiendel ved utsatt skatt er ført opp til nominell verdi.

Ved beregning av betalbar skatt for 2015 er det benyttet en skattesats på 27 %. Skattesatsen er endret til 25 % med virkning fra 2016, og denne satsen er benyttet ved beregning av utsatt skatt pr 31.12.2015.

Hele skattekostnaden er knyttet til Norge.

 

Skattekostnad i resultatregnskapet  
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
205215Betalbar skatt150134
-8-26Endring i utsatt skatt mot ordinært resultat-25-6
10For mye/lite avsatt forrige år01
199189Skattekostnad125129
24,227,3Effektiv skattesats (skattekostnad i % av resultat før skatt)19,618,2
     
     
Skattekostnad i utvidet resultat  
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
-272Endring i utsatt skatt som følge av estimatavvik på pensjon2-27
-272Skattekostnad i utvidet resultat2-27
     
     
Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
822693Resultat før skattekostnad637710
-980Ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader knyttet til aksjer-191-250
1916Andre ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader1619
1686Endringer i midlertidige forskjeller9318
759795Skattepliktig inntekt555497
205215Skyldig betalbar skatt 27 %150134
     
     
Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og sammensetningen av utsatt skatt
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
  Midlertidige forskjeller knyttet til:  
-52-94Driftsmidler-127-88
134153Pensjonsforpliktelser153134
64Merverdi knyttet til overført portefølje av utlån46
-2-53Andre midlertidige forskjeller-601
8610Netto negative (-)/positive forskjeller mot ordinært resultat-3053
-202-211Andel av netto pensjonsforpliktelse ført mot utvidet resultatregnskap-211-202
22Deltakerlignede selskaper22
-114-199Totale negative (-)/positive forskjeller-239-147
-31-50Eiendel (-) eller forpliktelse ved utsatt skatt (25 % i 2015 og 27 % i 2014)-60-40
     
     
Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt
KONSERN MORBANK
20142015 20152014
22218627 % av resultat før skatt172192
-260Aksjer 27 %-52-68
53Andre ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader 27 %45
10For mye/lite avsatt tidligere år01
199189Sum skattekostnad125129
 

Note 29

Resultat pr egenkapitalbevis

Basisresultat pr. egenkapitalbevis (EKB) er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller eierne av egenkapitalbevis iht. egenkapitalbevisbrøken i morselskapet 01.01, og antall utstedte egenkapitalbevis ved utgangen av året, justert for evt. emisjoner som ikke gir rett til fullt utbytte. Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis avviker ikke fra basisresultatet pr. egenkapitalbevis.

KONSERN20152014
Resultat pr egenkapitalbevis (kroner) 2)25,2531,20
Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (kroner)25,2531,20
Årets resultat som tilfaller egenkapitalbeviseierne:  
Årets resultat503623
Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet iht EKB-brøken 1)249309
Veid antall EKB egenbeholdning125 12076 060
Antall egne EKB 31.12125 122108 661
Antall egne EKB 01.01108 66141 678
Veid gjennomsnittlig utestående EKB9 761 8349 810 894
Antall utestående EKB 31.129 757 7049 778 293
Antall utestående EKB 01.019 778 2939 845 276
Veid gjennomsnittlig antall EKB utstedt9 886 9549 886 954
Antall EKB 31.129 886 9549 886 954
Antall EKB 01.019 886 9549 886 954

1) Egenkapitalbevisbrøken som danner grunnlaget for fordeling av overskuddet til egenkapitalbeviseierne er utregnet basert på tall for morbank. Fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen. Egenkapitalbevisbrøken var 49,6 % både i 2015 og i 2014.


2) Resultat pr. egenkapitalbevis er beregnet som egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet delt på antall utstedte egenkapitalbevis ved utgangen av året, justert for emisjoner som ikke gir rett til fullt utbytte.

 

Note 30

Kapitaldekning

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til IRB grunnleggende for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Minstekravet til ren kjernekapital vil fra og med 1. juli 2016 være på 11,5 prosent inklusive tilleggskrav om motsyklisk buffer på 1,5 prosent-poeng. Det er også foreslått innført krav til uvektet egenkapitalandel, Leverage ratio, men minstekrav er ikke endelig utformet.

Gjennom strategiprosessen «Møre 2019» vedtok styret i Sparebanken Møre at konsernets rene kjernekapital skal minimum utgjøre 13,5 %. Det legges vekt på at de ulike enhetene i konsernet til enhver tid har tilstrekkelig kapitalisering. Videre skal vurdering av risikoprofil, kapitalbehov og lønnsomhet til enhver tid bygge på konsernets langsiktige strategiske plan. Det gjennomføres en beregning av konsernets kapitalbehov ved årlig ICAAP.

Analyser foretatt i forbindelse med Sparebanken Møres ICAAP 2015 viser at konsernet tilfredsstiller kapitalkravene med god margin.

Note 3 ”Risikostyring” gir ytterligere informasjon om Sparebanken Møres kapitalstruktur og forholdet til kapitaldekningsregelverket. Det vises også til konsernets Pilar III-dokument, som ligger tilgjengelig på Sparebanken Møres internettsider.

I tillegg til regulatorisk kapital beregner Sparebanken Møre også økonomisk kapital. Nivået på den økonomiske kapitalen sier noe om hvilke kapitalreserver som må være til stede for å dekke uventede tap for konsernet. Økonomisk kapital benyttes i den løpende styringen av Sparebanken Møre, og ligger til grunn for forretningsmessige beslutninger. Basert på fordeling av økonomisk kapital beregnes en risikojustert egenkapital som fordeles utover på ulike segment, avdelinger og kunder. Det er den risikojusterte egenkapitalen som blant annet danner grunnlag for avdelingers måloppnåelse knyttet til egenkapitalavkastning.


Nærmere om ICAAP i Sparebanken Møre
Sparebanken Møres ICAAP er tilpasset det ståsted konsernet har ressursmessig, kompetansemessig, modellmessig og erfaringsmessig. Vurdering av kapitalbehov bygger på en vurdering av risikoprofil og en vurdering av kvaliteten på styring og kontroll. Konklusjonene er basert på tallmateriale og profesjonelt skjønn.

Det er utarbeidet egne styrevedtatte retningslinjer for ICAAP, og den er en vesentlig og integrert del av Sparebanken Møres årlige strategiprosess. Normalt skal prosessen gjennomføres én gang pr år, men det kan inntreffe hendelser som gjør det nødvendig å gjennomføre/revidere ICAAP oftere enn én gang årlig. De interne retningslinjene angir hendelser som medfører at formelle vurderinger rundt dette må gjennomføres.

Retningslinjene for ICAAP legger føringer for en bred deltakelse fra ulike ledernivå i Sparebanken Møre, samt fra ulike avdelinger og seksjoner. Konsernets styre tar også en aktiv del i Sparebanken Møres ICAAP-prosess, blant annet gjennom arbeidet med strategisk plan, samt ved revidering av sentrale styringsdokument for konsernet. Styret mottar månedlig rapportering gjennom året om utviklingen i konsernets risiko- og kapitalsituasjon.

I beregning av kapitalbehov blir alle vesentlige risikoer vurdert. Risikoene blir vurdert både enkeltvis og samlet. Ved modellsimuleringer blir både moderate og konservative utviklingsperspektiv lagt til grunn.

En analyse av Sparebanken Møres risikoeksponering skal gi et bilde på risikoprofilen som grunnlag for å bedømme kapitalbehov. Hvert risikomoment blir vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens (iboende risiko) og hvordan Sparebanken Møre har mulighet til å håndtere/kontrollere risikoen effektivt. Risikoreduserende tiltak vil redusere den iboende risikoen, og institusjonen står igjen med en restrisiko. En vurdering av sannsynlighet og konsekvens for restrisikoen medfører videre en vurdering av hvilken kapital Sparebanken Møre har behov for å holde for å møte uventede tap knyttet til den enkelte risikoen. Vurdering av restrisikoen gir også grunnlag for å iverksette tiltak for å begrense risikoen ytterligere.

Konsernets internrevisor, BDO, involveres i konsernets ICAAP. Internrevisor holdes orientert om prosessen løpende, gir innspill underveis, og gjennomgår dokumentasjon som oversendes styret. Gjennom året gjennomfører internrevisor også sine egne risikovurderinger, og utarbeider en egen evaluering/rapport om Sparebanken Møres ICAAP. Denne inngår som en del av dokumentasjonen som oversendes til Finanstilsynet.

I forbindelse med ICAAP gjennomføres det to ulike typer scenariomodelleringer og stresstester. Den ene metoden er basert på en økonomisk simuleringsmodell knyttet til basisalternativ i langsiktig strategisk plan, mens den andre metoden har fokus på stresstesting av kredittområdet. I ICAAP blir det ikke tatt hensyn til eventuelle diversifiseringseffekter mellom ulike risikoområder.

Sparebanken Møres Pilar III-dokument gir ytterligere beskrivelse av disse stresstestene og effekter på Konsernets kapitaldekning.

ICAAP 2015 er gjennomgått av Finanstilsynet. Basert på årets prosess fremstår Sparebanken Møre som tilstrekkelig kapitalisert ut fra risiko i virksomheten og forventingene fremover.
 

KONSERN MORBANK
20142015 20152014
  Kjernekapital  
989989Egenkapitalbevis989989
-11-13- egne egenkapitalbevis-13-11
353354Overkursfond354353
799935Utjevningsfond935799
125125Gavefond125125
2 0482 183Grunnfond2 1832 048
3482Verdireguleringsfond8234
133114Foreslått utbytte114133
136115Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet115136
238228Annen egenkapital00
4 8445 112Sum balanseført egenkapital4 8844 606
-32-47Utsatt skatt, goodwill og immaterielle eiendeler-47-31
 -14Verdijustering av fin. eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi-14 
-34-82Verdireguleringsfond-82-34
860808Fondsobligasjoner808860
00Fradrag overfinansiering pensjon00
-193-175Justert forventet tap IRB-portefølje-139-191
-133-114Fradrag for foreslått utbytte-114-133
-136-115Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-115-136
5 1765 373Sum kjernekapital5 1814 941
4 3164 565Sum ren kjernekapital4 3734 081
     
  Tilleggskapital utover kjernekapital  
501501Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital501501
12036 prosent tillegg av netto urealisert gevinst på aksjer tilgjengelig for salg012
0050 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner00
513501Sum tilleggskapital501513
5 6895 874Netto ansvarlig kapital5 6825 454
     
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko  
00Stater og sentralbanker00
46Lokale og regionale myndigheter64
2120Offentlig foretak2021
5152Institusjoner306284
335Foretak1833
260Massemarked0582
9760Pantesikkerhet i eiendom0 
30Forfalte engasjementer03
1316Obligasjoner med fortrinnsrett1212
68Egenkapitalposisjoner86
81114Øvrige engasjement190148
1 214221Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden5601 093
     
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko  
 562Massemarked pant i fast eiendom308 
 46Massemarked øvrige engasjementer46 
854773Foretak SMB757837
440512Foretak spesialiserte512440
174252Foretak øvrige252174
1 4682 145Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode1 8751 451
2 6822 366Sum kapitalkrav kredittrisiko2 4352 544
     
Engasjementskategorier markedsrisiko  
00Gjeld00
00Egenkapital00
00Valuta00
2140Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)59
2140Sum kapitalkrav markedsrisiko59
     
180190Operasjonell risiko (basismetoden)169164
00Fradrag i kapitalkravet00
2 8832 596Sum kapitalkrav2 6092 717
     
36 03632 455Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag)32 60333 971
1 6221 460Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 4671 528
     
Bufferkrav  
900811Bevaringsbuffer, 2,5 prosent815849
1 081974Systemrisikobuffer, 3,0 prosent9781 019
360325Motsyklisk kapitalbuffer, 1,0 prosent326340
2 3412 110Sum bufferkrav til ren kjernekapitral2 1192 208
353995Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav787345
     
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget  
15,818,1Ansvarlig kapital17,416,1
14,416,6Kjernekapital15,914,6
12,014,1Ren kjernekapital13,412,0
     
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio LR)  
7,98,0Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)7,78,2
 

Note 31

Egenkapitalbevis og eierstruktur

Egenkapitalbevis
Sparebanken Møre hadde ved utgangen av 2015 egenkapitalbevis pålydende 989 mill. kroner, fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner. Utover dette består egenkapitalbeviseiernes kapital av utjevningsfondet på 935 mill. kroner og overkurs på 354 mill. kroner. Det er ingen begrensninger i stemmeretten etter vedtektene. Det eksisterer heller ikke rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye egenkapitalbevis.

 

Egne egenkapitalbevis
Pålydende av egne egenkapitalbevis er presentert i balansen på egen linje, som reduksjon til utstedte egenkapitalbevis. Kjøpspris utover pålydende er ført mot grunnfondet og utjevningsfondet i henhold til historisk vedtatt fordeling. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne egenkapitalbevis blir bokført direkte mot grunnfondet og utjevningsfondet i henhold til deres innbyrdes forhold.

 

Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
Transaksjonskostnader knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

 

Investorpolitikk
Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

Det eksisterer ingen særavtaler mellom banken og eiere. Styret kan ikke nekte kjøp eller salg av egenkapitalbevis utover det som fremgår av bestemmelsene i aksjeloven.

 

Klassifisering av utbytte
Utbytte på egenkapitalbevis og avsetning til utbyttemidler for lokalsamfunnet klassifiseres som annen egenkapital frem til det er vedtatt av bankens generalforsamling.

 

Andre egenkapitalposter
Verdireguleringsfondet består av samlede nettoverdiendringer i virkelig verdi for finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger resultatføres i den perioden de oppstår. Konsernet har ikke konvertible obligasjoner eller andre instrument som kan omgjøres til egenkapital.

 

Egenkapitalbeviskapital
Sparebanken Møres egenkapitalbeviskapital utgjør 988 695 400 kroner fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner.

 

Egenkapitalbeviskapitalen er tatt opp i ni omganger:
 

ÅrEmisjonstypeEndring i egenkapitalbeviskapitalTotal egenkapitalbeviskapitalAntall egenkapitalbevis
1988Offentlig emisjon100,0100,01 000 000
1993Offentlig emisjon100,0200,02 000 000
1994Offentlig emisjon150,0350,03 500 000
1996Offentlig emisjon100,0450,04 500 000
1996Ansatte emisjon1,7451,74 516 604
1998Offentlig emisjon100,0551,75 516 604
1998Ansatte emisjon0,9552,65 526 154
2008Utbytteemisjon42,3594,95 949 153
2009Rettet emisjon58,5653,46 534 264
2010Fondsemisjon130,7784,17 841 116
2013Rettet emisjon148,6932,79 327 603
2013Reparasjonsemisjon54,1986,89 868 144
2013Ansatte emisjon1,9988,79 886 954

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet
Fortjeneste pr. egenkapitalbevis beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller eierne av egenkapitalbevisene med antall utstedte egenkapitalbevis pr. 31.12, justert for eventuelle emisjoner i løpet av året som ikke gir rett til fullt utbytte. Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet tilsvarer egenkapitalbeviskapitalens, utjevningsfondets og overkursfondets andel av bankens totale egenkapital ved begynnelsen av året. Ved en utvidelse av egenkapitalbeviskapitalen i løpet av året i form av en emisjon, medtas en tidsveiet andel av økningen fra og med innbetalingstidspunktet.
 

20 største eierne pr 31.12.2015AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll981 0009,92
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge511 9585,18
MP Pensjon430 2824,35
Wenaasgruppen AS380 0003,84
VPF Nordea Norge Verdi327 0733,31
Pareto AS305 1893,09
FLPS - Princ All Sec227 6342,30
Bergen Kommunale Pensjonskasse210 0002,12
VPF Fondsfinans Norge154 0001,56
Beka Holding AS150 1001,52
Farstad Shipping ASA126 9091,28
Sparebanken Møre125 1221,27
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)105 5001,07
Verdipapirfondet Eika utbytte103 3851,05
Odd Slyngstad80 5280,81
Andvord AS71 4000,72
PIBCO AS62 0000,63
Stiftelsen Kjell Holm61 0690,62
Forsvarets Personellservice59 6600,60
Verdipapirfondet Landkreditt utbytte54 0000,55
Sum 20 største4 526 80945,79
Totalt9 886 954100,00
Nøkkeltall (morbank)     
 20152014201320122011
Børskurs188216198160178
Antall utstedte egenkapitalbevis9 886 9549 886 9549 886 9547 841 1167 841 116
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)989989989784784
Utjevningsfond (mill. kroner)935799684592408
Overkurs (mill. kroner)354353353186186
Egenkapitalbevisbrøk (gjennomsnitt i 2013)49,649,647,746,046,0
Egenkapitalbevisbrøk 31.1249,649,649,646,046,0
Kontantutbytte pr egenkapitalbevis11,5013,508128
Kontantutbytte pr egenkapitalbevis i prosent av børskurs 31.126,16,34,07,54,5
Effektiv avkastning (prosent)-6,713,131,3-5,6-8,2
Kontantutbytte i prosent av egenkapitalbeviseiernes andel av årsoverskudd 1)44,846,443,443,234,4
Resultat pr egenkapitalbevis (kr) 1)25,7029,1018,4527,7523,27
Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis (kr) 1) 2)253242223219189
P/E (børskurs/fortjeneste) 1)7,37,410,75,87,7
P/BV (børskurs/bokført egenkapital) 1)0,740,890,890,730,94
1) Fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen  
2) Konserntall, inkl. avsatt utbytte     
Geografisk fordeling    
Antall eiere20152014201320122011
Møre og Romsdal3 6023 5653 6173 6733 691
Øvrige i Norge2 1492 2442 3982 3502 408
Utenfor Norge10189998378
Totalt5 8525 8986 1146 1066 177
      
Antall EKB20152014201320122011
Møre og Romsdal4 812 2724 361 3784 516 3324 206 2444 032 446
Øvrige i Norge4 554 0105 076 7734 964 7673 368 4303 470 693
Utenfor Norge520 672448 803405 855266 442337 977
Totalt9 886 9549 886 9549 886 9547 841 1167 841 116
Fordeling etter antall    
Antall EKBAntall EKBAndel i %Antall eiereAndel i %
1 - 10088 8230,901 76730,19
101 - 1.0001 179 66411,932 97650,85
1.001 - 10.0002 662 97926,931 01317,31
10.001 - 100.0001 817 33618,38821,40
Over 100.0004 138 15241,85140,24
Totalt9 886 954100,005 852100,00
 Antall EKBEKB kapitalOverkurs
 201520142015201420152014
Endring i EKB og overkurs:      
Ordinære EKB 01.019 886 9549 886 954989989353353
Endringer000010
Ordinære EKB 31.129 886 9549 886 954989989354353
Egne EKB:      
Egne EKB 01.01108 66141 678114  
Endringer16 46166 98327  
Egne EKB 31.12125 122108 6611311  
Utbetalt og foreslått utbytte 
 Totalt beløp (TNOK)
Utbetalt utbytte EKB 
NOK 8,00 pr EKB i 201262 729
NOK 12,00 pr EKB i 201394 093
NOK 8,00 pr EKB i 201479 096
NOK 13,50 pr EKB i 2015133 474
Foreslått utbytte 
NOK 12,00 pr EKB i 201294 093
NOK 8,00 pr EKB i 201379 096
NOK 13,50 pr EKB i 2014133 474
NOK 11,50 pr EKB i 2015 1)113 700
1) Godkjent av generalforsamlingen 16.03.2016. Regnskapsført som annen egenkapital pr 31.12.2015.
Tillitsvalgte som eier egenkapitalbevis/representerer egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre pr 31.12.2015
 Antall Antall
Ragna Brenne Bjerkeset950Lars Martin Lunde430 282
Bjørn Bjåstad6 672Lise Løseth368
Karl Johan Brudevoll3 504Borghild Møller41 322
Nils Petter Drønnen1 437Roy Reite1 922
Annbjørg Holmen Dyb696Astrid-Grethe Rye516
Harald Jarle Eriksen162 600Kjell Martin Rønning8 000
Sverre A. Farstad138 909Jane Røsgaard1 279
Ann Magrit Grønningsæter1 200Aadne Sandanger827
Iren Gullhav770Johan Settem50 000
Jens Arne Hagen60Karianne Røsberg Slagnes722
Kristin Sunde Hansen3 650Alf Sollid400
Turi Indergaard1 037Finn Moe Stene991 200
Kjersti Kleven60Solfrid Teigen1 411
Helge Karsten Knudsen1 044Lilian Thomas693
Leif-Arne Langøy105 500Berit Ekornes Unhjem9 216
Inger-Lise Larsen37 392Kaj B Westre10 565
Anders Lausund1 578  
 

Note 32

Hendelser etter balansedagen

Eventuell ny informasjon om konsernets posisjoner på balansedagen blir hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets posisjon på balansedagen, men som vil påvirke konsernets posisjon i fremtiden opplyses om dersom dette er vesentlig.

Det har ikke oppstått hendelser etter balansedagen, som vil påvirke presenterte tall vesentlig, pr. 31.12.2015.