Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20142015Beløp i mill. kronerNote20152014
      
  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
2 1222 109Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer20 1 5941 589
-358-524Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer20 -529-393
72Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag20 193159
-514-532Driftsutbetalinger21 22 23 24 -519-486
-188-202Utbetalinger av skatt28 -131-127
-446-44Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner -99-229
-2 223-2 922Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder -1 594-1 720
-546485Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter 526-363
3321 000Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder23 1 003331
-1 814-628Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 444-1 239
      
  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
140104Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 102140
2 5941 483Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 2 3004 372
-2 137-1 512Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer -2 107-3 264
14Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.25 11
-33-43Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.25 -37-30
-454-283Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler26 27 -294-570
111-247Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -35649
      
  Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
-493-455Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital -199-209
-559511Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner 692-986
6 2587 056Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld12 14 3 7513 749
-4 955-5 107Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld12 14 -3 448-3 375
-79-133Utbetalinger av utbytte31 -133-79
328-21Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld19 24 -96287
5001 851Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter 567-613
      
-1 203976Netto endring likvider 976-1 203
1 28178Likviditetsbeholdning 01.01 781 281
781 054Likviditetsbeholdning 31.12 1 05478
      
Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank.