Balanse

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK 
20142015Beløp i mill. kronerNote20152014 
781 054Kontanter og fordringer på Norges Bank 1 05478 
1 1461 090Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 1 0901 147 
15115Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 1 084929 
1 1611 205Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner18 2 1742 076 
48 88451 286Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 7 8 9 18 19 23 34 53033 495 
4 7714 735Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer15 17 4 3334 588 
8981 234Finansielle derivater12 749503 
32Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatet 23 
123166Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salg 166123 
126168Aksjer og andre verdipapirer15 17 168126 
00Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) 1 1501 050 
00Eierinteresser i andre konsernselskap 2121 
00Eierinteresser i konsernselskaper18 1 1711 071 
3150Eiendel ved utsatt skatt28 6040 
3248Immaterielle eiendeler26 4731 
3225Maskiner, inventar og transportmidler 2430 
232234Bygninger og andre faste eiendommer 2624 
264259Varige driftsmidler25 5054 
6081Andre eiendeler27 7553 
56 30560 120Sum eiendeler11 12 15 16 17 44 41142 115 
       
       
KONSERN  MORBANK 
20142015Beløp i mill. kronerNote20152014 
4268Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 6842 
506990Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 1 275609 
5481 058Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner18 1 343651 
19 22921 243Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid 21 26419 247 
9 1608 146Innskudd fra kunder med avtalt løpetid 8 1469 160 
28 38929 389Innskudd fra kunder5 6 18 19 23 29 41028 407 
1 7531 107Utstedte sertifikat 1 1071 753 
18 11920 811Utstedte obligasjoner 5 0994 121 
19 87221 918Utstedte sertifikater og obligasjoner14 15 16 17 6 2065 874 
713592Finansielle derivater12 586713 
7775Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 7577 
6859Pensjonsforpliktelser24 5968 
205215Betalbar skatt28 150134 
20Individuelle avsetninger på garantiansvar8 02 
207375Andre forpliktelser10 371202 
559724Avsetninger og andre forpliktelser 655483 
878826Fondsobligasjoner 826878 
501501Ansvarlige lån 501501 
1 3791 327Ansvarlig lånekapital13 16 1 3271 379 
51 46055 008Sum forpliktelser11 12 14 15 16 17 39 52737 507 
989989Egenkapitalbevis31 989989 
-11-13Beholdning av egne egenkapitalbevis31 -13-11 
353354Overkurs 354353 
1 3311 330Innskutt egenkapital 1 3301 331 
2 0482 183Grunnfondskapital 2 1832 048 
125125Gavefond 125125 
799935Utjevningsfond 935799 
3482Verdireguleringsfond 8234 
507457Annen egenkapital 229269 
3 5143 782Opptjent egenkapital 3 5543 276 
4 8455 112Sum egenkapital30 4 8844 608 
56 30560 120Sum forpliktelser og egenkapital 44 41142 115 

Ålesund, 31. desember 2015

24. februar 2016

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

 

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
RITA CHRISTINA SÆVIK
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
 
OLAV ARNE FISKERSTRAND, adm. direktør