Organisasjon- og ledelsesstruktur

Sparebanken Møres virksomhet er konsentrert til Møre og Romsdal, der banken har kontorer i 16 kommuner på Sunnmøre, 6 i Romsdal og 2 på Nordmøre. Pr. 31.12.2015 var det 410 fast ansatte i konsernet, tilsvarende 388 årsverk.

Finansforetaksloven trådte i kraft 1.1.16, og erstattet blant annet sparebankloven og finansieringsvirksomhetsloven. Som ledd i tilpasning til ny lovgivning ble Sparebanken Møres vedtekter endret med virkning fra samme dato. Vedtektsendringene innebefattet blant annet at bankens øverste organ forstanderskapet, endret navn til generalforsamling, og at ordningen med kontrollkomité ble opphevet.

Hovedoppgavene til generalforsamlingen er å fastsette resultatregnskapet og balansen, og velge et styre på syv medlemmer. Generalforsamlingen består av i alt 44 medlemmer med 16 varamedlemmer. Den er sammensatt av fire grupperinger med følgende fordeling; kunder med 13 medlemmer og 4 varamedlemmer, det offentlige med 7 medlemmer og 4 varamedlemmer, egenkapitalbeviseiere med 13 medlemmer og 4 varamedlemmer, og ansatte med 11 medlemmer og 4 varamedlemmer.
Konsernet Sparebanken Møre er sammensatt av morbanken og tre heleide datterselskaper. Møre Boligkreditt AS har som formål å finansiere utlån med pant i bolig og næringseiendom. Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsmegling for både boligeiendommer og næringseiendommer. Sparebankeiendom AS er et eiendomsselskap som eier og driver bankens egne forretningseiendommer.

Hovedkontoret i Sparebanken Møre ligger i Ålesund. Bankens virksomhet innen personmarkedet er organisert i Divisjon Personmarked. Hver personmarkedsavdeling ledes av en banksjef som rapporterer til divisjonslederen, som igjen rapporterer direkte til administrerende direktør. I alt 30 kontor ivaretar bankens kunderettede virksomhet. Leder Divisjon Personmarked har ansvar for utvikling og vedlikehold av bankens personkundekonsept.

Næringslivsvirksomheten i Sparebanken Møre er organisert i tre enheter: Sunnmøre, Søre Sunnmøre og Romsdal og Nordmøre. Lederne for disse tre enhetene rapporterer direkte til administrerende direktør. Næringsliv Sunnmøre er organisert i 6 bransjeavdelinger og en forsikringsavdeling, og har i tillegg ansvar for utvikling og vedlikehold av bankens næringslivskonsept.

I tillegg består organisasjonen av 5 seksjoner som hver ledes av en seksjonsbanksjef. Disse rapporterer også til administrerende direktør. For å oppnå en effektiv kommunikasjons- og beslutningsprosess er ledergrupper det grunnleggende elementet i Sparebanken Møres ledelsesstruktur.