Resultat

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20132014Beløp i mill. kronerNote20142013
  Renteinntekter av:   
5351Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7984
2 0402 075Utlån til og fordringer på kunder18 23 1 4741 522
128111Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende ­verdipapirer 111162
2 2212 237Renteinntekter15 1 6641 768
  Rentekostnader på:   
359Gjeld til kredittinstitusjoner 1340
634610Innskudd fra og gjeld til kunder18 23 610634
391410Utstedte verdipapirer 126168
8983Ansvarlig lånekapital 8389
3032Andre rentekostnader 3230
1 1791 144Rentekostnader15 864961
1 0421 093Netto renteinntekter19 800807
202315Andre driftsinntekter20 472287
313324Lønn m.v.23 24 308297
133119Administrasjonskostnader21 22 119133
446443Lønn og generelle administrasjonskostnader 427430
2825Av- og nedskrivninger og verdiendringer på ikke-finansielle eiendeler21 25 26 2124
9596Andre driftskostnader18 21 22 23 9292
675844Resultat før tap 732548
5422Tap på utlån, garantier m.v.4 7 8 9 2254
621822Resultat før skatt19 710494
171199Skattekostnad28 129112
450623Resultat for regnskapsåret 581382
87136Overført til utbyttemidler for lokalsamfunnet 1) 13687
79133Utbytte på egenkapitalbevis 1) 13379
113157Overført til grunnfond 157113
104154Overført til utjevningsfond 154104
-10Overført til/fra fond for urealiserte gevinster 0-1
6842Overført til annen egenkapital 00
450623Sum foreslåtte disponeringer 581382
21,6531,20Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 2)29 29,1018,45
21,6531,20Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 2)29 29,1018,45
1) Overføres til annen egenkapital inntil endelig vedtak foreligger  
2) Overføring til/fra fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen  
      
Utvidet resultat   
KONSERN  MORBANK
20132014Beløp i mill. kronerNote20142013
450623Resultat for regnskapsåret 581382
  Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
7-13Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) -137
  Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
-36-102Resultatført estimatavvik pensjon -102-36
927Skatteeffekt av estimatavvik pensjon28 279
431535Totalresultat for regnskapsåret 493362