Note 7

Tap på utlån og garantier
Nedskrivninger

Tap på utlån beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Kun kredittap forårsaket av inntrufne tapshendelser på balansedagen hensyntas.

For utlån med flytende rente er diskonteringsrenten lik den effektive rente på måletidspunktet. For utlån med fastrente er diskonteringsrenten lik opprinnelig effektiv rente. For utlån med endret rentesats som følge av finansielle problemer hos debitor er det brukt effektiv rente som gjaldt før lånets rente ble endret. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer er eventuell overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter hensyntatt, herunder også utgifter ved overtakelse og salg.

Nedskrivning for verdifall på utlån er resultatført som tap på utlån. Beregnede renter på utlån som tidligere er nedskrevet er resultatført som renteinntekter. Reversering av nedskrivning for øvrig er resultatført som korrigering av tap. Når alle sikkerheter er realisert og det er utvilsomt at banken ikke får flere innbetalinger på engasjementet blir tapsnedskrivningen konstatert. Kravet mot kunden vil likevel bestå og bli fulgt opp, med mindre det er inngått avtale om gjeldsettergivelse med kunden.

Det blir foretatt avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Beste estimat er lagt til grunn ved estimering av avsetningen. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt avsetning er balanseført som eiendel maksimalt lik avsetning.

Nedskrivningsbeløpet beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi (hovedstol + påløpte renter på vurderingstidspunktet) og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente over lånets forventede levetid. Nedskrivning klassifiseres i resultatet som tapskostnad. Estimering av fremtidige kontantstrømmer fra et utlån skal også hensynta overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter. Ved vurdering av sikkerhetsdekning skal det foretas en kvalifisert vurdering av panteobjektets beskaffenhet og reelle omsetningsverdi hensyntatt utgifter ved overtakelse og salg. Realisasjonsverdier for ulike panteobjekter i en realisasjonssituasjon fastsettes etter beste skjønn. Tidspunkt for avvikling av utlån med nedskrivning er basert på skjønnsmessige vurderinger og erfaringer fra tilsvarende avviklingsengasjement og konkursavviklinger.
 

Individuelle nedskrivninger

Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive indikasjoner for at et utlån har verdifall som følge av svekket kredittverdighet. En nedskrivning blir reversert når tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Alle utlån som anses som vesentlige, samt et utvalg andre, blir vurdert individuelt for å se om det foreligger objektive bevis for verdifall.

Enkeltutlån vurderes for nedskrivning dersom det foreligger objektive bevis for:
a) Vesentlige finansielle problemer hos debitor

b) Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Et engasjement blir vurdert som misligholdt dersom låntakeren ikke betaler forfalte terminer, eller overtrekk ikke er dekt inn, maksimalt innen 90 dager

c) Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller i andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor. Reforhandling av lånebetingelser for å lette låntakers stilling regnes som et objektivt bevis på verdifall.

d) Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling
 

Gruppenedskrivninger

Gruppevise nedskrivninger beregnes på undergrupper av utlån der det foreligger objektive hendelser som viser at den fremtidige kontantstrømmen for betjening av engasjementene er svekket, hvor det ikke er mulig å gjennomgå alle engasjementer på individuell basis, eller hvor informasjon ikke er identifiserbar på engasjementnivå. Engasjement hvor det er registrert individuelle tapsnedskrivninger inngår ikke i grunnlaget for gruppevise nedskrivninger. Beregningen av nedskrivningsbehov foretas på kundegrupper med tilnærmet like risiko- og verdiegenskaper og er basert på risikoklassifisering og tapserfaring for kundegruppene.

Grupper av utlån nedskrives for verdifall dersom det foreligger objektive bevis for:

a) Negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen

b) Inntrufne realøkonomiske effekter som på balansedagen ikke er fullt hensyntatt i bankens risikoklassifiseringssystem

Tap på utlån og garantier  
KONSERN MORBANK
20132014Spesifikasjon av periodens tapskostnad20142013
1-25Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar-251
026Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån260
4020Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger2040
2419Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger1924
1118Inngang på tidligere konstaterte tap1811
5422Periodens tapskostnad2254
Tap på utlån/garantier fordelt pr sektor/næring    
KONSERN20142013
Sektor/næringTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlånTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlån
Jordbruk og skogbruk20,400,900,001,1
Fiske og fangst-5-0,146,7200,606,4
Industri og bergverk-3-0,164,5211,702,9
Bygg og anlegg20,271,230,451,7
Varehandel og hotell-2-0,211,240,641,3
Utenriks sjøfart/supply00,003,3-11-0,683,4
Eiendomsdrift-4-0,0811,5140,2512,1
Faglig/finansiell tjenesteytelse00,001,600,001,5
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse50,422,720,143,5
Offentlig forvaltning00,000,100,000,1
Utlandet00,000,300,000,3
Andre00,000,400,000,3
Sum næringsliv/offentlig-5-0,0234,4530,3234,6
Personkunder10,0165,610,0165,4
Gruppenedskrivninger260,06  0,00 
Sum kunder220,05100,0540,12100,0
Kredittinstitusjoner 0,00  0,00 
Sum220,05100,0540,12100,0
       
Tap på utlån/garantier fordelt pr sektor/næring    
MORBANK20142013
Sektor/næringTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlånTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlån
Jordbruk og skogbruk20,401,400,001,5
Fiske og fangst-5-0,149,7200,609,3
Industri og bergverk-3-0,166,5211,724,2
Bygg og anlegg20,271,730,462,4
Varehandel og hotell-2-0,211,740,641,8
Utenriks sjøfart/supply00,004,7-11-0,684,9
Eiendomsdrift-4-0,0816,4140,2417,6
Faglig/finansiell tjenesteytelse00,002,300,002,2
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse50,433,720,145,0
Offentlig forvaltning00,000,200,000,1
Utlandet00,000,400,000,5
Andre00,000,500,000,4
Sum næringsliv/offentlig-5-0,0349,2530,3250,0
Personkunder10,0150,810,0150,0
Gruppenedskrivninger260,08  0,00 
Sum kunder220,07100,0540,16100,0
Kredittinstitusjoner 0,00  0,00 
Sum220,07100,0540,16100,0