Note 1

Generelle opplysninger

Sparebanken Møre, som er konsernets morselskap, er en sparebank registrert i Norge. Bankens egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs. Konsernet består av morbanken Sparebanken Møre, samt datterselskapene Møre Boligkreditt AS, Møre Eiendomsmegling AS og Sparebankeiendom AS.

Konsernet Sparebanken Møre tilbyr banktjenester for personmarked og næringsliv, leasing og eiendomsmegling gjennom et utstrakt kontornett i Møre og Romsdal, som er definert som geografisk hjemmemarked. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Keiser Wilhelmsgt. 29/33, Postboks 121 Sentrum, 6001 Ålesund, Norge.

Foreløpig årsregnskap ble godkjent for publisering av styret 28. januar 2015. Endelig årsregnskap er avlagt av styret 4. mars 2015.

Konsernets virksomhet er beskrevet i note 19.

 

 

Note 2

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), som fastsatt av International Accounting Standards Board, og godkjent av EU pr 31. desember 2014.

 

Hvordan konsernets regnskapsprinsipper skal leses:

Sparebanken Møre beskriver regnskapsprinsipper og prinsippvalg i tilknytning til de aktuelle notene som prinsippene omhandler. Se tabellen under for oversikt over i hvilken note de ulike prinsippene er beskrevet, samt henvisning til aktuelle og viktige IFRS-standarder.

RegnskapsprinsippNoteIFRS-standard
NedskrivningerNote 7 Tap på utlån og garantierIAS 39, IFRS 7
Finansielle garantier og forpliktelserNote 10 ForpliktelserIAS 39, IAS 37
Finansielle derivaterNote 12.3 Finansielle derivatIAS 39, IFRS 7, IFRS 13
SikringNote 14 VerdipapirgjeldIAS 39, IFRS 7
Klassifisering av fin.instr.Note 15 Klassifikasjon av finansielle instrumenterIAS 39, IFRS 7
Amortisert kostNote 16 Finansielle instrumenter til amortisert kostIAS 39, IFRS 7
Virkelig verdiNote 17 Finansielle instrumenter til virkelig verdiIAS 39, IFRS 13, IFRS 7
DriftssegmenterNote 19 DriftssegmenterIFRS 8
InntektsføringNote 20 Andre driftsinntekterIAS 18, IAS 39
PensjonNote 24 Pensjonskostnader og -forpliktelserIAS 19
Varige driftsmidlerNote 25 Varige driftsmidlerIAS 16, IAS 36
Immaterielle eiendelerNote 26 Andre immaterielle eiendelerIAS 38, IAS 36
SkattNote 28 SkattIAS 12
EgenkapitalNote 31 Egenkapitalbevis og eierstrukturIAS 1
Hendelser etter balansedagenNote 32 Hendelser etter balansedagenIAS 10
Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter Sparebanken Møre og alle selskap der Sparebanken Møre har kontroll gjennom sitt eierskap. Et foretak er kontrollert når eier er eksponert for eller har rettigheter til avkastningen fra foretaket og har mulighet til å påvirke denne avkastningen gjennom sin innflytelse over foretaket. Dette gjelder datterselskaper spesifisert i note 18.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet.

Alle transaksjoner mellom selskaper som inngår i konsernet er eliminert i konsolideringen av konsernregnskapet. Det er brukt ensartede regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernregnskapet. Investeringer i datterselskaper er i morbankens regnskap vurdert til kost. Oppkjøpsmetoden er brukt ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter. Anskaffelseskost ved et oppkjøp er målt som virkelig verdi av avgitte eiendeler, utstedte egenkapitalinstrumenter og overtatt gjeld. Identifiserbare kjøpte eiendeler, og overtatt gjeld og gjeldsforpliktelser er målt til virkelig verdi på oppkjøpsdato. Anskaffelseskost utover virkelig verdi av konsernets eierandel av identifiserte netto eiendeler, er i tråd med IFRS 3 klassifisert som goodwill. Transaksjonskostnader ved oppkjøp resultatføres etter hvert som de påløper.

Midlertidig overtatte andeler i forbindelse med sikring av engasjement konsolideres ikke, men behandles som holdt tilgjengelig for salg med verdiendring over resultatet.
 

Valuta

Konsernet presenterer sitt regnskap i norske kroner (NOK). Morbanken med datterselskaper har NOK som funksjonell valuta.

Alle pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kurser fra Norges Bank pr. 31.12.2014. Løpende inntekter og utgifter er omregnet til transaksjonstidspunktenes valutakurs, og valutakursendringer er resultatført løpende i regnskapsperioden.
 

Endringer i regnskapsprinsipper og presentasjon (klassifiseringer)

Det foreligger ingen vesentlige endringer i regnskapsprinsipper for 2014. For endringer i presentasjon/klassifisering, se ytterligere informasjon under avsnittet "Nye standarder".
 

Nye standarder

Konsernet har implementert følgende nye standarder i 2014:


• IAS 27 Separat finansregnskap
Som en konsekvens av publiseringen av IFRS 10 Konsernregnskap, IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger og IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak har IASB foretatt endringer i IAS 27. IAS 27 omhandler nå bare regnskapsføring i det separate finansregnskapet. Tittelen på standarden ble også endret i denne sammenheng. Innenfor EU/EØS området gjelder IFRS 11 med virkning for regnskapsår som startet 1. januar 2014 eller senere. Endringen har ikke hatt vesentlig betydning for selskapsregnskapet til Sparebanken Møre.


IAS 32 Finansielle instrumenter – presentasjon
IAS 32 er endret for å klargjøre innholdet i "currently has a legally enforceable right to set-off" og også klargjøre anvendelsen av IAS 32s motregningskriterier for oppgjørssystemer som eksempelvis clearing housesystemer som anvender mekanismer for bruttooppgjør som ikke skjer samtidig (simultaneously). Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som startet 1. januar 2014 eller senere og har ikke hatt vesentlig påvirkning på konsernets finansielle stilling eller resultat.


• IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling
IASB har vedtatt endringer i sikringsbokføringsreglene under IFRS. Endringene innebærer at man ikke vil måtte avslutte sikringsbokføringen i de tilfeller der derivater utpekt i sikringsforhold må overføres for å gjennomføre clearing med en sentral motpart (central counterparty - CCP) som følge av lov eller annen regulering, gitt at nærmere angitte kriterier er oppfylt. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår som startet 1. januar 2014 eller senere og har ikke hatt vesentlig påvirkning på konsernets finansielle stilling eller resultat.


• IFRS 10 Konsernregnskap og IAS 27 Separat finansregnskap
IFRS 10 erstatter de delene av IAS 27 Konsernregnskap og separate finansregnskap som omhandler konsoliderte regnskaper, og SIC-12 Konsolidering – foretak med særskilt formål. IFRS 10 bygger på én enkelt kontrollmodell som skal anvendes for alle enheter, inkludert foretak med avgrenset formål (SPE). Endringene som er introdusert i IFRS 10 fordrer at ledelsen utøver vesentlig grad av skjønn for å avgjøre hvilke enheter som kontrolleres av morbanken, hvor alle enheter som kontrolleres skal konsolideres. Innenfor EU/EØS området gjelder IFRS 10 med virkning for regnskapsår som startet 1. januar 2014 eller senere. Dette har ikke medført endringer for hvilke selskap som skal konsolideres i konsernet Sparebanken Møre.


• IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger
Denne standarden erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet, samt SIC-13 Felleskontrollerte foretak - ikke-monetære overføringer fra deltakere. IFRS 11 tar bort adgangen til å innregne investeringen etter bruttometoden. Alle enheter som oppfyller definisjonen av felleskontrollert virksomhet i IFRS 11 må innregnes i samsvar med egenkapitalmetoden. Innenfor EU/EØS området gjelder IFRS 11 med virkning for regnskapsår som startet 1. januar 2014 eller senere. Endringene har ikke hatt betydning for konsernets finansielle stilling eller resultat.

 

• IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak
IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede foretak, eller ikke-konsoliderte strukturerte enheter (structured entities). IFRS 12 erstatter opplysningskrav som tidligere fulgte av IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap, IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak, og IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet. I tillegg introduseres det en rekke nye opplysningskrav. Innenfor EU/EØS området gjelder IFRS 12 med virkning for regnskapsår som startet 1. januar 2014 eller senere. Endringene har ikke hatt betydning for konsernets finansielle stilling eller resultat.


Fremtidige standarder

Standardene og fortolkningene som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av konsernregnskapet, men hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem i tid er oppgitt under. Konsernets intensjon er å implementere de relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at EU godkjenner endringene før avleggelse av konsernregnskapet.


• IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 vil etter hvert erstatte IAS 39 Finansielle instrumenter: innregning og måling. For å fremskynde utskiftningen av IAS 39, delte IASB prosjektet inn i tre faser; Klassifisering og måling, Sikringsbokføring og Nedskrivninger. Nye prinsipper for nedskrivninger ble publisert i juli 2014 og standarden er nå fullført. De delene av IAS 39 som ikke er endret som en del av dette prosjektet, har blitt overført til IFRS 9. IFRS 9 har pliktig virkningstidspunkt for regnskapsår som begynner 1. januar 2018 eller senere. Standarden er ennå ikke godkjent av EU. Konsernet er nå i en prosess med å avklare hvilken betydning den nye standarden vil få. Det er for tidlig til å konkludere noe eksakt, men på rapporteringstidspunktet er den foreløpige vurderingen at standarden ikke vil få vesentlig effekt for regnskapet.


Følgende nye standarder med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt forventes ikke å ha vesentlig betydning for konsernet Sparebanken Møre:
IFRS 15 Inntektsføring
IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr (endringer)
IAS 41 Landbruk (endringer)
IFRIC fortolkning 21 Avgifter


Årlig forbedringsprosjekt

IASB har i sine årlige forbedringsprosjekter gjort mindre endringer i en rekke standarder. Ingen av disse endringene er vurdert å ha vesentlige betydning for den finansielle stilling eller resultat for konsernet Sparebanken Møre.

 
Skjønnsmessige vurderinger ved bruk av regnskapsprinsipp

Finansielle eiendeler og forpliktelser henføres til ulike kategorier i IAS 39 som etterfølgende styrer målingen i balansen. Banken har klare rutiner for denne kategoriseringen, og prosessen krever normalt bare begrenset bruk av skjønn.
 

Bruk av estimater og skjønnsmessige vurderinger ved utarbeidelsen av årsregnskapet

Utarbeidelse av årsregnskapet i overensstemmelse med enkelte IFRS regnskapsstandarder krever at ledelsen i noen tilfeller benytter skjønnsmessige estimater og forutsetninger. Vurderingene er basert på historisk erfaring og forutsetninger som ledelsen mener er rimelige og fornuftige. Estimatene og forutsetningene som ligger til grunn, påvirker de rapporterte beløp på eiendeler, gjeld og poster utenom balansen, samt inntekter og kostnader i de presenterte årsregnskapene. Det er risiko for at faktiske resultater senere, til en viss grad, kan avvike fra estimater og forutsetninger som er lagt til grunn.

Enkelte regnskapsprinsipper anses som spesielt viktige for å belyse konsernets finansielle stilling fordi det kreves at ledelsen gjør vanskelige eller subjektive vurderinger og fastsetter estimater som i hovedsak relaterer seg til saker som er usikre i utgangspunktet.

Ledelsen gjør vurderinger ved valg og anvendelse av regnskapsprinsipper. Selskapets finansielle eiendeler og forpliktelser allokeres til ulike kategorier i henhold til IAS 39. Normalt er det lite skjønnsutøvelse i denne sammenheng. Det vises til note 15 for måleprinsippene.

Ledelsen vurderer at de viktigste områdene som det er knyttet kritiske estimater og forutsetninger til er:
 

Nedskrivning på utlån

Konsernet gjennomgår låneporteføljen minst hvert kvartal. Engasjement blir gjennomgått individuelt og vurdert nedskrevet når objektive bevis for verdifall foreligger eller senest ved mislighold over 90 dager. Det gjennomføres videre nedskrivningsvurderinger for grupper av utlån. Det vises til note 7 for ytterligere beskrivelse av prinsipper og metodikk. Det foreligger retningslinjer for gjennomføring av vurdering av fremtidige kontantstrømmer. Vesentlige engasjement gjennomgås av sentrale kredittmiljøer i banken før endelig beslutning fattes.

I forbindelse med nedskrivningsvurderinger skal alle kontantstrømmer på engasjementene i prinsippet identifiseres, og det skal gjøres en vurdering av hvilke kontantstrømmer som er utsatte. Med bakgrunn i det store antall engasjementer som er gjenstand for vurdering både på individuelt nivå og gruppenivå, må slike beregninger skje med utgangspunkt i tilnærminger og erfaringstall.
 

Virkelig verdi på finansielle instrumenter – herunder derivater

For finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked benyttes ulike verdsettelsesmetoder for å fastsette virkelig verdi. Ytterligere informasjon, samt beskrivelse av teknikkene gis i note 17. Det henvises også til notene 11-16 som omhandler finansielle instrumenter.

 

Pensjonsforpliktelser

Nåverdien av pensjonsforpliktelser avhenger av flere faktorer som fastsettes ved bruk av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Enhver endring i disse forutsetningene vil påvirke balanseført beløp for pensjonsforpliktelsen. Diskonteringsrenten fastsettes ved årsslutt. Dette er renten som benyttes for å beregne nåverdien av fremtidige nødvendige utbetalinger for å dekke pensjonsforpliktelsen. Diskonteringsrenten baseres på det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett, samt swap-rentene i interbankmarkedet for ekstrapolering av krumningen utover 10 år, slik at vi oppnår tilnærmet lik forfallstid som pensjonsforpliktelsen. Andre grunnleggende forutsetninger for pensjonsforpliktelsen er delvis basert på faktiske markedsforhold. Forutsetningene om døds- og uføreutviklingen er basert på standardiserte forutsetninger, samt andre demografiske faktorer. Tilleggsinformasjon vises i note 24.

 

Note 3

Risikostyring

Strategi

Sparebanken Møres langsiktige strategiske utvikling og måloppnåelse støttes ved god risiko- og kapitalstyring. Overordnet formål med risikostyring og kontroll er å sikre at man oppnår de fastsatte mål, sikre effektiv drift, håndtering av risikoer som kan hindre oppnåelse av forretningsmessige mål, sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet, og sikre at konsernet opererer i samsvar med relevante lover, regler og interne retningslinjer. Å ta risiko er et grunnleggende trekk ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring er således et sentralt område i den daglige driften og i styrets løpende fokus.

Styret i Sparebanken Møre har vedtatt overordnede retningslinjer for styring og kontroll i konsernet, samt risikopolicy. Konsernet skal ha lav til moderat risikoprofil, hvor inntjeningen skal være et produkt av kunderelaterte aktiviteter, og ikke finansiell risikotaking. Det er videre vedtatt egne policyer for hvert vesentlige risikoområde; kredittrisiko, motpartsrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. Risikostrategiene vedtas av styret, og revideres minimum årlig eller når spesielle forhold skulle tilsi det. Konsernet har etablert en oppfølgings- og kontrollstruktur som skal sørge for at strategisk plans overordnede rammeverk blir overholdt.
 

Bedriftskultur, organisering og ansvar

Risikostyringsprosessen er fundert på bankens og konsernets bedriftskultur. Denne inkluderer ledelsesfilosofi, lederstil og menneskene i organisasjonen. De ansattes integritet, verdigrunnlag og etiske holdninger er fundamentale elementer i en velfungerende bedriftskultur. Velutviklede kontroll- og styringstiltak kan ikke kompensere for en dårlig bedriftskultur. Med bakgrunn i dette har Sparebanken Møre etablert klare etiske retningslinjer og et tydelig verdigrunnlag som er godt kommunisert i hele organisasjonen.

Sparebanken Møre legger vekt på uavhengighet i risikostyringen. Ansvaret for, og gjennomføringen av risikostyring og kontroll er derfor delt mellom styret, ledelsen og ulike forretningsenheter/operative ledere.

Styret i Sparebanken Møre har det overordnede ansvaret for å påse at banken og konsernet har en kapitaldekning som er tilstrekkelig ut fra ønsket risiko og konsernets virksomhet, samt sørge for at Sparebanken Møre er tilstrekkelig kapitalisert ut fra regulatoriske krav. Styret skal videre påse at risikostyringen og internkontrollen er god og systematisk, og at dette er etablert i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter, pålegg, eksterne og interne retningslinjer. Styret fastsetter videre prinsippene og retningslinjene for risikostyring og internkontroll for de ulike aktivitetsnivåene, og reviderer og vedtar jevnlig, og minst årlig, ulike strategier og retningslinjer for risikostyringen.

Revisjons- og risikoutvalget velges av og blant styrets medlemmer. Utvalgene er underutvalg av styret, hvis formål er å foreta mer grundige vurderinger av utpekte saksområder og rapportere resultatet til styret. Revisjons- og risikoutvalget skal se til at institusjonen har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon og en tilfredsstillende regnskapsrapportering og risikohåndtering i samsvar med lover og forskrifter.

Administrerende direktør har ansvar for at det er etablert en forsvarlig risikostyring og internkontroll på basis av vurderinger, prinsippfastsettelse og retningslinjer fastsatt av styret. Administrerende direktør er ansvarlig for at det etableres et godt kontrollmiljø på alle nivå i banken, og skal gjennomføre en løpende oppfølging av endringer i bankens risikoer, og påse at disse er forsvarlig ivaretatt i samsvar med styrets retningslinjer. Administrerende direktør skal sørge for at bankens risikostyring og internkontroll er dokumentert i henhold til gjeldende lover, regler, forskrifter og vedtekter, og skal minst én gang i året utarbeide en samlet vurdering av risikosituasjonen, som skal forelegges styret til behandling.

Avdeling risikostyring har ansvar for å utarbeide systemer, retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, måle, rapportere og følge opp bankens viktigste iboende risikoer. Avdelingen har ansvaret for å sørge for at Sparebanken Møres totale risikoeksponering blir rapportert til administrerende direktør og styret, herunder resultater av gjennomførte stresstester. Videre har avdelingen det koordinerende hovedansvaret for konsernets IRB-system. Funksjonen er en sentral premissleverandør og rådgiver i strategiprosessen knyttet til risikovurderinger, risikotoleranse og operasjonalisering av bankens overordnede mål med hensyn til risikoer. Avdelingen har også ansvar for å lede årlig ICAAP-arbeid, og for å koordinere årlig internkontrollbekreftelser fra de operative lederne. Avdelingen inngår i Seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet som rapporterer direkte til administrerende direktør.

I henhold til krav i verdipapirhandelloven med tilhørende forskrift har Sparebanken Møre en compliance-funksjon. Sparebanken Møres styre vedtar årlig egen complianceinstruks, og det utarbeides en årlig arbeids- og handlingsplan for funksjonen. Leder for avdelingen rapporterer til Sparebanken Møres administrerende direktør, men er organisatorisk underlagt leder for Seksjon Informasjon og Compliance.

Avdeling økonomi og regnskap har ansvaret for konsernets samlede økonomistyring/-rapportering og regnskapsrapportering, og inngår i Seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet.

Sparebanken Møres operative ledere på vesentlige virksomhetsområder skal aktivt engasjere seg i prosessen rundt vurderingen av om etablert risikostyring og internkontroll blir gjennomført som forutsatt. Det legges til grunn at ledere på alle plan i organisasjonen overvåker vedtatte kontrolltiltak innenfor sitt ansvarsområde.

Sparebanken Møres kredittkomité behandler større engasjement og saker av spesiell karakter, og skal avgi en uavhengig innstilling til fullmaktshaver. Kredittkomiteen legger særskilt vekt på å avdekke risiko i tilknytning til den enkelte søknad og gjennomfører en egen vurdering av kredittrisiko. I tillegg til dette vurderes om det enkelte engasjement er i henhold til konsernets kredittrisikostrategi, kredittpolitikk, bevilgningsreglement og kredittbehandlingsrutiner.

Internrevisor er en overvåkningsinstitusjon som, uavhengig av administrasjonen for øvrig, foretar systematiske risikovurderinger, kontroller og undersøkelser av Sparebanken Møres internkontroll for å vurdere om den virker hensiktsmessig og betryggende. Bankens styre godkjenner internrevisjonens ressurser og årsplaner. Internrevisor skal også diskutere plan og omfang av revisjonsarbeidet med revisjons- og risikoutvalget. Internrevisjonen i Sparebanken Møre er utkontraktert til BDO.
 

Rapportering

Sparebanken Møre har fokus på korrekt, fullstendig og tidsriktig rapportering av risiko- og kapitalforhold. Med bakgrunn i dette er det etablert flere ulike periodiske rapporteringer som er rettet mot bankens ledergruppe og styret, samt rapporteringer som er rettet ut mot de enkelte segmenter og avdelinger, herunder også mot kundeansvarlige. De mest vesentlige rapporteringene som utarbeides gjennom året angis nedenfor:

ICAAP gjennomføres og rapporteres minst årlig. Styret tar aktivt del i gjennomgangen og etablerer eierskap til prosessen, blant annet gjennom ICAAPs sentrale rolle i langsiktig strategisk plan. Det er utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet med ICAAP i Sparebanken Møre. ICAAP gjennomgås i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalget, styret og kontrollkomité.

Balansert Målstyringsrapport (BMS) utarbeides hver måned og synliggjør status og utvikling på de viktigste faktorene for Sparebanken Møres måloppnåelse. Rapporten oversendes til banksjefene og bankens ledergruppe, og er en integrert del av den økonomiske rapporteringen til styret.

Risikorapport utarbeides månedlig. Denne er et sentralt element i Sparebanken Møres løpende oppfølging av risikobildet. Risikorapport etter påfølgende kvartalsslutt er også utvidet med utfyllende kommentarer fra ulike fagmiljø i konsernet, herunder sjeføkonom, leder næringsliv, leder personmarked og banksjef Treasury & Markets. Rapporten behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og styret, samt at kontrollkomiteen mottar kopi av kvartalsvis risikorapport.

Internkontrollrapportering utarbeides årlig for alle forretningsområder og regioner. I denne gjennomføres det en vurdering av om internkontrollen er tilstrekkelig i forhold til risikotoleransen som omfatter vurdering og kommentarer til eget arbeid med internkontrollen, gjennomgang av alle viktige risikoområder, vurdering av egen etterlevelse av eksternt og internt regelverk, samt foreslåtte og planlagte forbedringstiltak. Internkontrollrapporteringen behandles i bankens ledergruppe, revisjonsutvalg og styret, samt gjennomgås for bankens kontrollkomité.

Compliancerapporter utarbeides periodisk, og inneholder elementer knyttet til vurdering av compliancerisiko og kontroll, testing av etterlevelse og resultat av tester, revurderinger og plan for implementering av retningslinjer, oppfølging av merknader fra ekstern og intern revisor, oppfølging av merknader fra Finanstilsynet, avvikshåndtering internkontroll mv. Compliancerapporter behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og styret, samt gjennomgås for bankens kontrollkomité.

Rapporter fra ekstern og intern revisor behandles av bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og styret. Både intern og ekstern revisor har minst årlige møter med revisjons- og risikoutvalget og kontrollkomiteen.

Rapportering om utlån til boligformål utarbeides kvartalsvis for bankens styre.

Rapporteringsportal er etablert i Sparebanken Møre hvor hver enkelt medarbeider med kundeansvar har tilgang til rapporter som viser status og utvikling i sin porteføljes kredittrisiko. Portalen er hierarkisk oppbygd slik at ledelsen i Sparebanken Møre kan følge utviklingen innenfor sitt ansvarsområde. Rapporteringene benyttes også til analyser av kunder, porteføljer og bransjer. Portalen gir videre kundeansvarlige oversikt over kunders posisjoner og rammer relatert til eksponering i finansielle instrument.

Økonomi- og regnskapsrapporter utarbeides månedlig, herunder månedlig beregning av gruppevise nedskrivninger, samt tapsgjennomganger av portefølje med fokus på individuelle nedskrivningsbehov. Rapporteringen behandles i bankens ledergruppe, revisjons- og risikoutvalg og styret. Kontrollkomiteen får etter hvert kvartalsslutt en særskilt gjennomgang av kvartalsregnskapet, herunder økonomisk og risikomessig utvikling.

 
Kapitalstruktur

Sparebanken Møres kapital er sammensatt ut fra flere hensyn. De viktigste er konsernets størrelse, det internasjonalt rettede næringslivet i Møre og Romsdal og et stabilt marked for langsiktig funding ved behov. Videre er konsernets langsiktige strategiske plans innvirkning vesentlig i forhold til hvilken kapitalstruktur Sparebanken Møre skal ha.

Vurdering av risikoprofil, kapitalbehov og lønnsomhet bygger til en hver tid på Sparebanken Møres langsiktige strategiske plan. Det gjennomføres en beregning av konsernets kapitalbehov minst ved årlig ICAAP. Sparebanken Møre skal ha et kapitaliseringsnivå som oppfyller minstekravene til kapitaldekning og som samsvarer med konsernets aksepterte risikotoleranse.  Gjennom ICAAP klargjøres samtidig alternativer som konsernet kan gjennomføre dersom kapitaldekningen kommer under stress. Alternativene listes i prioritert rekkefølge, med beskrivelse av tiltak, samt angivelse av planlagt iverksettelse om nødvendig.

Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på egenkapitalen. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes til utbyttemidler, tilpasses egenkapitalsituasjonen. Sparebanken Møres resultatdisponeringer skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

 

Kapitaldekningsregelverket

EUs direktiv for kapitaldekning har som formål å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom mer risikosensitivt kapitalkrav, bedre risikostyring og kontroll, tettere tilsyn og mer informasjon til markedet.

Kapitaldekningsforskriften bygger på tre pilarer:
• Pilar I – Minimumskrav til ansvarlig kapital
• Pilar II – Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging (ICAAP)
• Pilar III – Offentliggjøring av informasjon

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til standardmetoden for kredittrisiko for massemarkedsengasjement og IRB grunnleggende for foretak. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden. Styret i Sparebanken Møre legger til grunn at konsernet skal være godt kapitalisert, både under lavkonjunkturer og høykonjunkturer. Kapitalvurderinger (ICAAP) gjennomføres årlig, og konsernets kapitalstrategi er basert på risiko i virksomheten, hvor effekten av ulike stresscenarioer er tatt hensyn til.

Det vises også til note 30 Kapitaldekning for ytterligere beskrivelser knyttet til Sparebanken Møres godkjennelsesprosess for IRB, samt kommentarer relatert til nytt regelverk gjennom Basel III.

 
Risikoeksponering og strategisk risikostyring

Sparebanken Møre eksponeres for flere ulike typer risikoer. De viktigste risikogruppene er:

Kredittrisiko: Konsernets største risikoområde. Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Inkludert i dette risikoområdet er også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko

• Markedsrisiko: Risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser og renter

• Likviditetsrisiko: Risiko for at konsernet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Nivået på institusjonens kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig funding til enhver tid


• Operasjonell risiko: Risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser

Sparebanken Møre forsøker å ta hensyn til samspillet mellom de ulike risikoområdene ved fastsettelse av ønsket nivå på eksponering av risiko. Overordnet er det de interne forhold, rammebetingelser, kundegrunnlag mv. i konsernet som danner grunnlag for hvilken overordnet risikoeksponering man ønsker å legge til grunn.

Basert på evaluering av risikoprofil, styring og kontroll legger Sparebanken Møre følgende overordnet risikoeksponering til grunn for de ulike risikoområdene:

• Kredittrisiko: Det aksepteres moderat til betydelig risiko
• Markedsrisiko: Det aksepteres lav risiko
• Likviditetsrisiko: Det aksepteres moderat risiko
• Operasjonell risiko: Det aksepteres lav til moderat risiko


Konsernets risiko tallfestes blant annet gjennom beregninger av forventet tap og behov for økonomisk kapital for å kunne dekke uventede tap. Det beregnes forventet tap og økonomisk kapital for alle hovedgrupper av risiko, og for ulike forretningsområder i konsernet. Forventet tap beskriver det beløpet man statistisk sett må forvente å tape i løpet av en periode på 12 måneder. Økonomisk kapital beskriver hvor mye kapital konsernet mener er nødvendig for å dekke den faktiske risikoen konsernet har pådratt seg. Det er lagt til grunn statistiske metoder for beregning av økonomisk kapital. Det vises for øvrig til note 30 Kapitaldekning for ytterligere kommentarer vedrørende økonomisk kapital.
 

Kredittrisiko

Kredittrisiko representerer Sparebanken Møres største risikoområde. Inkludert i dette risikoområdet inngår også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko. Konsernet eksponeres for denne risikoformen gjennom utlåns- og leasingprodukter til privatmarkeds- og næringslivskunder, samt gjennom aktiviteter i Sparebanken Møres Seksjon Treasury & Markets.

Kredittrisikostrategien revideres og vedtas årlig av styret. Strategien fokuserer på risikosensitive rammer som er satt sammen slik at de på en mest hensiktsmessig og effektiv måte styrer konsernets risikoprofil på kredittområdet. Videre er det etablert rammer, retningslinjer og fullmaktsreglement som bygger opp under Sparebanken Møres kredittrisikostrategi og langsiktige strategiske plan.

Sparebanken Møres kjerneverdier er ”Engasjert, Nær og Solid”. Disse verdiene skal reflekteres i alle kontaktpunkt med markedet, skape merverdi for kundene og bidra til å skape en positiv oppfatning av Sparebanken Møre. Kredittpolitikken skal videre fremme en kredittkultur der kredittverdighet sees i et langsiktig perspektiv, der generelle og bransjemessige konjunktursvingninger tas hensyn til. Sparebanken Møre skal fremstå med høy etisk standard, og skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer med tvilsomt renommé. Konsernet er åpent for alle typer kunder innenfor definerte markedsområde, og det skal ikke finne sted diskriminering basert på kundens alder, kjønn, nasjonalitet, religion eller sivil status.

Sparebanken Møres geografiske kjerneområde er Møre og Romsdal. Det er likevel adgang til å gi finansiell bistand til investeringer/etableringer utenfor kjerneområdet når dette eiermessig er knyttet til enkeltpersoner eller selskaper i/fra Møre og Romsdal. Som et ledd i en bevisst diversifisering av porteføljen i forhold til bransje eller geografisk eksponering vil det også kunne vurderes engasjement utenfor konsernets markedsområde. Ved slike tilfeller stiller konsernets strategi klare rammer for maksimalt risikonivå ved det enkelte engasjement.

Avdeling risikostyring har etablert månedlige porteføljestyringsrapporter som sikrer at eventuelle avvik fra de strategiske målene fastsatt i kredittrisikostrategien blir avdekket. Konseptansvarlige for henholdsvis næringsliv og personmarked har et selvstendig ansvar for den løpende overvåkningen av status, for å avdekke avvik i forhold til de samme strategiske målene, og for å iverksette tiltak ved eventuelle avvik.

Styret er ansvarlig for konsernets innvilgelse av lån og kreditter. Innenfor visse rammer delegeres fullmakt til administrerende direktør for det operasjonelle ansvaret for beslutning i kredittsakene. Innenfor sine fullmakter kan igjen administrerende direktør videre delegere fullmakter. Bevilgningsfullmaktene er personlige og er gradert etter kriterier som størrelse på bevilgning, engasjementsgrense (NL), kundens totale lånegjeld (PM), samt risikoklasse. Fullmaktene er videre knyttet til stillingsnivå.

Sparebanken Møre benytter aktivt interne rapporter for å overvåke nivå og utvikling av konsernets kredittportefølje. Hver enkelt medarbeider med kundeansvar har tilgang til rapporter som viser status og utvikling i sin porteføljes kredittrisiko. Rapportene er hierarkisk oppbygd slik at ledelsen i banken kan følge utviklingen innenfor sitt ansvarsområde. Rapporteringene benyttes også til analyser av kunder, porteføljer og bransjer.

Konsernet har utarbeidet egne risikomodeller for næringslivssegmentet og personmarkedet som benyttes i månedlig måling og rapportering av kredittrisiko. Det er også utviklet egne søknadsscoremodeller for de to kundesegmentene som benyttes i kredittinnvilgelsesprosessen.

Det er hovedsakelig tre sentrale parametere innenfor kredittrisiko som modelleres:

1. Sannsynlighet for mislighold (PD): PD beregnes pr kunde og angir sannsynlighet for at kunden skal misligholde sitt engasjement i løpet av de neste 12 måneder. Hver kunde får beregnet sin PD basert på statistiske modeller som benytter variabler av både ekstern og bankintern informasjon, i form av både finansielle nøkkeltall og ikke-finansielle kriterier.

2. Tapsgrad ved mislighold (LGD): LGD angir hvor stor andel av engasjementet som forventes tapt ved mislighold. Vurderingene tar hensyn til verdier på kundens stilte sikkerheter, og de kostnader som vil oppstå ved inndrivelse av misligholdte engasjementer.

3. Forventet eksponering ved mislighold (EAD): EAD angir hvilken eksponering som forventes på et engasjement hvis og når dette går i mislighold.

De omtalte parameterne danner grunnlag for beregning av forventet tap (EL) og inngår i beregningen av økonomisk kapital. Ved å klassifisere kundene etter sannsynlighet for mislighold, samt beregne forventet tap og behovet for økonomisk kapital på kundenivå, får konsernet informasjon om nivået og utviklingen i den samlede kredittrisikoen i totalporteføljen. Egne migrasjonsanalyser viser utviklingen av antall kunder og EAD mellom ulike risikoklasser i ulike perioder.
 

Treasuryrisiko

Treasuryrisiko er en del av den totale kredittrisikoen i Sparebanken Møre. Det er definert styrevedtatte rammer for hvilken kreditteksponering konsernet kan ha innen dette området.

Kreditteksponering er knyttet til obligasjoner og sertifikat i konsernets likviditetsreserveportefølje, kortsiktige utlån til andre banker, herunder kontohold i utenlandske banker, og eksponering i forbindelse med finansielle derivater som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- og valutarisiko banken har påtatt seg. Porteføljen består av velrenommerte relasjoner i inn- og utland.

Sparebanken Møre sin policy er at spesielt i forhold til plasseringer i internasjonale banker og andre debitorer utenom Norge, skal konsernet legge til grunn vurderinger utført av de store offisielle ratingbyråene. Kredittrisikoen skal være på et minimum, men selv høyt ratede utstedere/papirer kan være utsatt for risiko. Om motparter blir satt på ”negative outlook” eller får nedgradert rating gjennomføres det en ny intern vurdering i Sparebanken Møre om eksisterende kredittlinjer. Om nødvendig skal kredittlinje, og eventuell eksponering, reduseres eller fjernes.

Treasuryrisiko sees også i sammenheng med tilpasninger til likviditetsindikatorene LCR og NSFR, samt Finanstilsynets definerte Likviditetsindikator 1 og 2. Regelverket for LCR medfører en vridning mot lavere risikovektede motparter, slik som blant annet stats- og statsgaranterte papirer, samt obligasjoner med fortrinnsrett (OmF).

I preklassifiseringen av motpartsbanker legges det vekt på å vurdere de som Sparebanken Møre har et gjensidig (resiprositet) og langt forretningsmessig forhold til. Det er i tillegg behov for å ha tilstrekkelig konkurranse om de produkter og instrumenter det handles i, samt at konsernet skal være markedsmessig og geografisk diversifisert.

Dersom det skjer endringer i rammebetingelser, marked, økonomisk utvikling eller i Sparebanken Møres aktiviteter som har vesentlig innvirkning på konsernets risikoposisjon skal det vurderes og eventuelt settes begrensninger for investeringsmulighetene. I dette ligger for eksempel å ikke investere i enkeltland, grupper av land, enkeltmotparter, motparter med visse karakteristika mv.

Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS stiller krav om inngåelse av CSA-avtale før derivathandel mot enhver motpart. Dette gir Sparebanken Møre sikkerhet for en gitt eksponering. Avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot sine motparter. Markedsverdien av alle derivater inngått mellom Sparebanken Møre og motparten avregnes enten daglig eller ukentlig. Motpartsrisikoen vil da i stor grad elimineres. EMIR – European Market Infrastructure Regulation – er forslag til en forordning om infrastruktur og derivater som selges på ikke-noterte markeder. EMIR skal sikre regulering og kontroll med markedet for derivater som handles utenfor regulerte markeder gjennom krav til innberetning til transaksjonsregistre, krav til avregning (clearing) gjennom sentrale motparter (CCP). Sparebanken Møre vil tilpasse seg dette regelverket.
 

Markedsrisiko

Sparebanken Møres markedsrisiko styres gjennom definerte posisjonsrammer for hvert risikoområde. Styring av markedsrisiko er nedfelt i Sparebanken Møres markedsrisikostrategi. Strategien vedtas av styret, og gir de overordnede føringene for konsernets aktiviteter i kapitalmarkedet, herunder rammer for Sparebanken Møres samlede eksponeringer innenfor valuta, renter og aksjer.

Konsernets markedsrisiko kan splittes i følgende elementer:


• Renterisiko: Består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i rentebærende finansielle instrumenter, herunder derivater med renteinstrumenter som underliggende. Renterisiko knyttet til likviditetsporteføljen, samt sikringsforretninger knyttet til denne, vurderes særskilt og har egen risikoramme. Det vises til note 12.1 for konsernets renterisiko.

• Aksjerisiko: Består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende. Aksjer i datterselskap er ikke inkludert. Sparebanken Møre har en svært begrenset handelsportefølje. Sparebanken Møres finansielle risiko i 2014 vurderes å ha vært lav og betryggende. Det vises til note 15 for konsernets aksjerisiko.

• Valutarisiko: Består av risikoen for tap når valutakursene endres. Alle finansielle instrumenter og øvrige posisjoner med valutarisiko blir inkludert i vurderingen. Valutarisiko knyttet til bankporteføljen, det vil si valutarisiko som oppstår som et resultat av sikring kundehandel, herunder utlån-/innskuddsvirksomhet, vurderes særskilt og vil ha et eget sett av risikorammer.

Sparebanken Møres eksponering for valutarisiko fremkommer som følge av mismatch mellom underliggende forretninger og sikringsforretninger, samt nødvendig beholdning på konsernets arbeidskonti i utenlandske banker. Endringer i markedskurser medfører endringer i verdien av Sparebanken Møres valutaposisjon. Valutaposisjonen inneholder også Sparebanken Møres kassabeholdning av sedler i utenlandsk valuta. Sparebanken Møre har ikke handelsportefølje i FX-kontrakter. Sparebanken Møres valutarisiko er lav og godt innenfor de grenser som er angitt i forskrift. Det vises til note 12.2 for konsernets valutarisiko.

• Spreadrisiko: Defineres som risikoen for endringer i markedsverdi av obligasjoner og engasjementer som følge av generelle endringer i kredittspreader.

• Total markedsrisiko: Den samlede risikovurderingen fremkommer ved å sammenstille vurderingene fra områdene renter, aksjer og valuta.

Finanstilsynets metodikk på dette området legges til grunn for å vurdere det samlede markedsrisikoområdet. Vurderingene baseres på tre ulike risikofaktorer:

• Eksponering
• Risikospredning
• Markedslikviditet


Det tas ikke hensyn til eventuelle diversifiseringseffekter mellom aktivaklassene.

Basert på innstilling fra administrerende direktørs Balansekomité godkjenner styret hvert år en totalramme for Sparebanken Møres markedsrisiko. Rammene er tilpasset konsernets aktivitetsnivå og risikotoleranse. Ved behov kan totalrammen bli endret hyppigere enn den årlige gjennomgangen.

Total markedsrisikoramme defineres som maksimalt tap ved et stresscenario der Finanstilsynets metodikk legges til grunn. Den godkjente overordnede markedsrisikorammen delegeres til administrerende direktør, mens banksjef seksjon Treasury og Markets har forvaltningsfullmakten for den totale markedsrisikorammen. Seksjonsleder har ansvar for at forvaltningen av rammene innenfor ulike underporteføljer blir overholdt til enhver tid.

Seksjon Treasury & Markets har et selvstendig ansvar for den løpende overvåkningen av posisjoner innenfor de ulike porteføljene og følger dette opp daglig eller med den frekvens som er nødvendig i forhold til aktivitetsnivå. Avdeling risikostyring har hovedansvaret for måling, rapportering og kontroll av markedsrisikoområdet. Back-Office har ansvaret for transaksjonskontroll og prosessering av betalingstransaksjoner.

SimCorp Dimension er det bærende risk management systemet i Sparebanken Møre knyttet til markedsrisikoområdet. Systemet gir løpende status på markedsutviklingen. Alle finansielle instrumenter blir registrert i systemet og overvåket kontinuerlig. Avdeling Risikostyring er ansvarlig for at verdivurderingen av finansielle instrument er god og relevante.

Avdeling risikostyring overvåker at rammer og strategi til enhver tid overholdes. Dersom aktiviteter overskrider rammer eller strategi er det nedfelt skriftlige rapporteringsinstrukser.

Rapportering av markedsaktiviteten inngår i Sparebanken Møres periodiske ”Risikorapport” til ledelse, revisjons- og risikoutvalg og styre. Månedlig rapporteres resultatutvikling, samt faktisk risikoeksponering innenfor hver portefølje enkeltvis og aggregert. Rapportene blir sammenholdt mot maksimal aktivitetsramme og total markedsrisikoramme (stressramme). Styret blir også hvert kvartal gitt logg over eventuelle brudd på rammer, strategi eller lov og forskrift.

Det er ikke knyttet resultatbasert avlønning til noen personer som arbeider innen markedsrisikoområdet utover det som inngår i Sparebanken Møres generelle bonusordning som omhandler, og er lik for, alle ansatte i konsernet.
 

Likviditetsrisiko

Likviditet kan defineres som konsernets evne til å finansiere økninger i eiendelene og innfri sine forpliktelser etter hvert som finansieringsbehovet oppstår. Sparebanken Møre er likvid når den er i stand til å innfri gjelden sin etter hvert som den forfaller.

Styring av konsernets likviditetsrisiko tar utgangspunkt i konsernets overordnede finansieringsstrategi som blir gjennomgått og vedtatt av styret minimum en gang årlig. Strategien gjenspeiler det moderate risikonivået som aksepteres for dette risikoområdet.

Konsernets likviditetsrisiko krever særskilt oppfølging. Dette skyldes konsernets særstilling som forvalter av innskuddsmidler for små og uprofesjonelle aktører, og konsernets sentrale rolle i betalingsformidlingen. Konsernets forpliktelse til å motta innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, og det forhold at disse innskuddene normalt er disponible på dagen, medfører at de står ovenfor en vesentlig større likviditetsrisiko enn andre finansforetak. Myndighetenes låneordninger og sikkerhetsnett for bankene er begrunnet nettopp i disse forholdene. Kostnadene ved å redusere likviditetsrisikoen må sees i sammenheng med de fordeler lavere likviditetsrisiko gir. En grunnleggende forutsetning for å opprettholde innskyteres og andre långiveres tillit er at institusjonene alltid har tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser.

LCR måler institusjonenes evne til å overleve en stressperiode på 30 dager. LCR øker betydningen av likvide eiendeler med høy kvalitet. NSFR måler langsiktigheten i institusjonens finansiering. NSFR medfører at institusjonene i større grad må finansiere illikvide eiendeler ved hjelp av stabil og langsiktig finansiering. I den sammenheng er innskudd ikke sett på som en like stabil finansieringskilde, noe som medfører at kvaliteten på innskuddene vil få økt betydning. Dette betyr at finansinstitusjonene i større grad må finansiere seg gjennom lengre obligasjonslån. Inntil definisjon og kalibrering av NSFR er endelig avklart, vil Sparebanken Møre benytte Likviditetsindikator 1.

Sparebanken Møre tilpasser seg det nye regelverket, både gjennom endringer i interne strategier, samt gjennom faktiske tilpasninger. Konsernet rapporterer også regelmessig, i henhold til rapporteringskrav, til tilsynsmyndighetene om utviklingen knyttet til de nye likviditetsindikatorene.

Gjennom konsernets langsiktige strategiske plan, ”Møre 2018”, er det lagt en likviditetsstrategi hvor Sparebanken Møre skal tilpasse seg struktur og volum i det nye LCR-kravet. LCR introduseres 1. oktober 2015 med et minstekrav på 60% og økes deretter med 10% årlig til 100% nås 1. januar 2019.

Pr utgangen av 2014 utgjorde LCR-indikatoren 127 %, Finanstilsynets Likviditetsindikator 1 på 101 % og Likviditetsindikator 2 på 111 %. I sammensetningen av den eksterne finansieringen er det prioritert å ha en relativt høy andel med løpetid over ett år.

Likviditetsfunksjonen i Sparebanken Møre er organisert i Seksjon Treasury & Markets. Seksjonen styrer således dag til dag flyten av likvider, og har ansvaret for å dekke finansieringsbehovet i Sparebanken Møre. Utnyttelsen av boligkredittselskapet, Møre Boligkreditt AS, er herunder sentralt.

Likviditetskontrollen ivaretas både gjennom Seksjon Treasury & Markets og avdeling Risikostyring. Det skilles i denne sammenheng mellom overordnet og daglig operasjonell likviditetsstyring og -kontroll. Den daglige operasjonelle styringen ivaretas av Seksjon Treasury & Markets, mens den overordnede risikostyringen, herunder kontroll mot strategier og rammer, ivaretas av avdeling Risikostyring.

Når det oppstår unormale likviditetssituasjoner enten i markedet eller i Sparebanken Møre, skal bankens beredskapsgruppe komme sammen. Gruppen har bestått av følgende personer:

• Administrerende direktør (leder)
• Banksjef Treasury & Markets
• Banksjef seksjon Informasjon og Compliance
• Banksjef seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet
• Leder for Næringsliv Sunnmøre
• Banksjef Divisjon Personmarked
• Daglig leder Møre Boligkreditt AS
• Leder Treasury

Styret mottar månedlige rapporter om likviditetssituasjonen. I denne rapporteringen inngår flere ulike nøkkeltall, slik som innskuddsdekning, likviditetsindikator 1 og 2, LCR, NSFR, netto refinansieringsbehov, sammensetning av likviditetsporteføljen, fordeling av kapitalmarkedsinnlån på ulike kilder, største innskytere mv. I tillegg rapporteres tidlige faresignaler gjennom utvikling i soliditet, balanse- og resultatutvikling, tap/mislighold, utviklingen i cost of funds både for valuta og NOK.

Likviditetsrisikoen forsøkes redusert ved en spredning av innlånene på markeder, kilder, instrumenter og løpetider. For å sørge for at konsernets likviditetsrisiko holdes på et lavt nivå skal utlån til kunder i hovedsak finansieres ved kundeinnskudd, samt langsiktig verdipapirgjeld. Arbeidet med å øke ordinære innskudd er sterkt fokusert i kundearbeidet i alle deler av Sparebanken Møre. Bankens innskuddsdekning, innskudd fra kunder i forhold til utlån til kunder, var ved utgangen av året på 58,1 %.

Styret skal informeres om bankens likviditetssituasjon på månedsbasis, og umiddelbart hvis det skjer viktige endringer som kan påvirke nåværende eller framtidig likviditetssituasjon. Rapporteringen søker å identifisere likviditetssituasjon under normal drift, avdekke tidlige «faresignaler» og vurdere bankens stresskapasitet.

Møre Boligkreditt AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive som kredittforetak, og selskapet gir konsernet en økt diversifisering av dets fundingkilder. Selskapet har i 2014 utstedt obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i norske kroner. Morbanken har gjennom året overført deler av boliglånsporteføljen til kredittforetaket.
 

Operasjonell risiko

I operasjonell risiko ligger alle de potensielle tapskilder som er knyttet til den løpende driften av Sparebanken Møre. Konsernet har definert ulike typer operasjonell risiko inn i følgende hovedkategorier:


• Internt bedrageri
• Eksternt bedrageri
• Ansettelsesvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen
• Kunder, produkter og forretningspraksis
• Skade på fysiske eiendeler
• Avbrudd i drift og/eller systemer
• Oppgjør, levering eller annen transaksjonsbehandling


Styret i Sparebanken Møre har vedtatt at det aksepteres en lav til moderat risikoprofil knyttet til operasjonell risiko. Det er ikke utarbeidet en egen overordnet risikostrategi for risikoområdet, men det foreligger flere dokumenter som underbygger konsernets risikohåndtering. Disse dokumentene omhandler blant annet IKT-området, beredskapsplaner for personell og eiendom, sikkerhetshåndbok, fullmakts strukturer, etiske retningslinjer og forsikringsstrategi. Videre er det etablert retningslinjer for etterlevelse av:

• lov om hvitvasking med forskrift
• verdipapirhandelloven med forskrift
• IKT-forskriften

Konsernets juridiske avdeling bidrar til å overvåke og redusere den operasjonelle risikoen. For Compliance er det etablert styrevedtatt instruks, arbeidsplaner og handlingsplaner. Sparebanken Møre har også etablert årlig Sikkerhetsforum for konsernets sikkerhetsansvarlige, samt at det fire ganger pr år avholdes møter i konsernets Sikkerhetsutvalg.

Det operative ansvaret for styring og kontroll av operasjonell risiko, og således også kvaliteten i Sparebanken Møres drift, ligger hos den enkelte leder. Dette ansvaret følger av stillingsinstrukser og ulike retningslinjer og rutiner. Alle ledere avgir årlig en bekreftelse til administrerende direktør på kvalitet og etterlevelse av internkontroller innenfor de risikoområdene som er gjengitt i dette dokumentet. Det angis også forbedringsområder som går inn i egne handlingsplaner, og administrerende direktør legger rapporten frem for revisjons- og risikoutvalget og styret. Årlig ICAAP medfører også en gjennomgang av konsernets vesentlige risikoområder, hvor operasjonell risiko er gitt stor oppmerksomhet.

Utover årlig lederrapportering og årlig ICAAP mottar bankens ledergruppe og styret gjennom året blant annet følgende rapporter som omhandler momenter som inngår i operasjonell risiko; Compliancerapporter, Sikkerhetsrapport, Rapporter fra internrevisor, Rapporter fra eksternrevisor, Arbeidsmiljøundersøkelser, Intern servicekvalitetsundersøkelse, IKT-rapportering, Bransjeanalyser, samt eventuelle rapporteringer fra tilsynsmyndighetene.

For påpekte punkter i omtalte rapporteringer utarbeides det tiltak for å håndtere gap, med tilhørende ansvarspersoner og frister. Oppfølging av utførelsesgraden for tiltakene følges opp av Sparebanken Møres Forretningsutvalg på månedlig basis.

Konsernets etablerte internkontroll er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen, både for avdekking og oppfølging.
 

Internkontroll

Internkontroll skal utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen områdene strategisk utvikling, målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler, herunder også etterlevelse av konserninterne retningslinjer og policyer. En velfungerende internkontroll skal videre sikre at konsernets risikoeksponering er innenfor vedtatt risikoprofil.

Internkontroll i Sparebanken Møre er organisert desentralt med Seksjon Økonomi, Risikostyring, Personal og Sikkerhet som koordinerende enhet og ansvarlig for den årlige rapporteringen til revisjons- og risikoutvalget og styret. Compliance overvåker hvordan konsernet operasjonaliserer lover og regler i virksomheten, og hvordan ansatte overholder relevante regler, herunder lover, forskrifter, konsesjoner, avtaler, bransjestandarder, interne instrukser mv. i den daglige driften. Avdeling risikostyring har ansvar for å utarbeide systemer, retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, måle, rapportere og følge opp konsernets viktigste iboende risikoer.

Det rapporteres løpende til konsernets revisjons- og risikoutvalg og styre om driften og risikosituasjonen gjennom året. Administrerende direktør avlegger årlig rapport til styret vedrørende en samlet vurdering av risikosituasjonen og en vurdering om at de etablerte internkontrollene fungerer tilfredsstillende. Denne rapporten baserer seg på bekreftelser fra ledere på ulike nivå i Sparebanken Møre.

Sparebanken Møres internrevisor rapporterer regelmessig til konsernets revisjons- og risikoutvalg og styre forhold vedrørende konsernets internkontroll.
 

Aktiv Forvaltning

Konsernet tilbyr aktiv forvaltning ovenfor kunder. Forvaltningen utføres på vegne av kunder, og tilhørende eiendeler er kundens og ikke konsernets eiendeler.
 

Finansielle derivater

Sparebanken Møre benytter finansielle derivater for å håndtere risiko som oppstår som følge av bankens ordinære virksomhet. Banken benytter i svært liten grad finansielle derivater i sin egenhandel. Som hovedprinsipp skal alle kundeforretninger omgående dekkes med en motgående forretning i markedet.

Følgende derivater benyttes i Sparebanken Møre:


• Terminer
En avtale om kjøp eller salg av et bestemt beløp i en valuta, mot et fastsatt beløp i en annen valuta til en på forhånd avtalt kurs, med oppgjør på et bestemt tidspunkt senere enn to virkedager etter avtalens inngåelse.


• Swapper
En byttehandel hvor to parter bytter kontantstrømmer for et avtalt beløp over en periode. Ved en renteswap byttes rentebetingelsene. Ved en rente- og valutaswap byttes både valuta- og rentebetingelser.

• FRA-kontrakter
En forpliktende avtale om en rentesats som skal gjelde for en framtidig periode for en definert hovedstol. Ved oppgjør utveksles kun forskjellen mellom avtalt rente og faktisk markedsrente.

• Opsjoner
En rett - men ikke en plikt til å kjøpe («call - opsjon») eller selge («put - opsjon») et spesifisert produkt til en på forhånd bestemt pris («strikeprice»). Ved inngåelse av en opsjonskontrakt vil den som kjøper en kjøps- eller salgsrett måtte betale en premie til de som utsteder («skriver») opsjonen. Opsjoner kan tilbys med basis i et finansielt instrument eller en råvare.

Risikoen til disse instrumentene er knyttet til kredittrisiko mot avdekkingsmotparter som er kredittmessig klarert av styret, samt operasjonell risiko.

Disse instrumentene benyttes i hovedsak til å gi bankens kunder en sikker cash-flow samt en ønsket risikoposisjon i de ulike markeder. Rammer for finansielle instrumenter mot kunder er etablert av de respektive kundeansvarlige. Rammene skal sette maksimumsgrense for bankens eksponering mot hver enkelt kunde knyttet til kundens forretningsvolum i finansielle instrumenter og den markedsmessige utviklingen av disse. Det er den enkelte kundeansvarlige som har ansvar for etableringen av rammen og for at den har gjennomgått nødvendig formell kredittbehandling, samt at det er etablert tilstrekkelig sikkerhet for rammen. Videre har kundeansvarlig, sammen med utøvende megler, ansvar for at kredittrisiko som følge av kunders eksponering i finansielle instrumenter til enhver tid ligger innenfor innvilgede rammer. For alle kunder som handler med finansielle instrument, skal det innhentes motregningsavtale. Denne avtalen har som formål å redusere bankens kreditteksponering mot kunden ved at alle kontrakter nettes og banken oppnår kun en nettoeksponering mot kunden. Det er den enkelte kundeansvarlig som er ansvarlig for etablering av motregningsavtale med aktuelle kunder og at alle kunder som handler denne typen instrumenter gjøres kjent med bankens alminnelige forretningsvilkår.

Avdeling Risikostyring har ansvar for oppfølging, samt all internrapportering og rapportering til myndighetene vedrørende bankens eksponering mot ulike motparter som følge av handel med finansielle instrument.

 

Note 4

Kredittrisiko

Kredittrisiko er konsernets største risikoområde, og defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Konsernet eksponeres for denne risikoformen gjennom utlåns- og leasingprodukter til privatmarkeds- og næringslivskunder, samt gjennom aktiviteter i seksjon Treasury & Markets. Note 3 ”Risikostyring” angir nærmere vedtatte strategier for kredittrisikoen i konsernet, samt prosesser for styring og kontroll av risikoområdet. Sentralt står beregning av misligholdssannsynlighet på den enkelte kunde og portefølje.

Kredittrisiko omfatter også konsentrasjonsrisiko, herunder risiko knyttet til store engasjementer med samme kunde, konsentrasjon innenfor geografiske områder eller med likelydende næringer.

Konsentrasjonsrisiko styres i forhold til ramme for bransjeandeler, største enkeltengasjementer og samlet ramme for store engasjementer. Det gjennomføres periodiske stresstester for å vurdere tapspotensialet i kredittporteføljen som følge av store, men ikke usannsynlige, negative endringer i rammebetingelsene. Styring og måling av kredittrisiko er videre nærmere beskrevet i rapporten Risiko- og kapitalstyring (Pilar 3). Se også note 30 hvor kredittrisiko for konsernet er kvantifisert gjennom risikojustert kapitalbehov. Som beskrevet i note 3 er det beregnet sannsynlighet for mislighold (PD) for engasjementene i Sparebanken Møres kredittportefølje. PD er modellert for å være i tråd med Kapitalkravsforskriftens spesifikasjoner for grunnleggende IRB. Beregnet forventet tap (PD x LGD x EAD) legges til grunn ved vurdering av kundelønnsomhet og blir tatt hensyn til ved fastsettelse av rentevilkår.
 

Utlån og fordringer

Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til virkelig verdi ved første gangs måling med tillegg av direkte transaksjonskostnader. Ved fastsettelse av utlånets verdi på transaksjonstidspunktet (transaksjonspris) kommer etableringsgebyr til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Utlån måles etterfølgende til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Den effektive renten er den renten på inngåelsestidspunktet som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontantstrømmer over utlånets forventede levetid, til netto balanseført verdi av utlånet. Ved gjennomføring av denne beregningen estimeres kontantstrømmene, og alle kontraktsmessige vilkår ved utlånet blir tatt i betraktning.

Kjøpte porteføljer utlån, herunder utlån overtatt ved overtakelse av virksomhet, har begrenset utnyttbar levetid og hvor merverdier på transaksjonstidspunktet balanseføres til anskaffelseskost. Porteføljen av kjøpte utlån avskrives ved bruk av effektiv rentemetode, fordelt over forventet gjennomsnittlig løpetid på porteføljen (fordelt på næringsliv og personmarked).

Basert på bankens risikovurderinger kan engasjementene risikogrupperes som følger (tallene er basert på nominell hovedstol):
  
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - KONSERN 2014Brutto utlånGarantierTrekk-fasiliteterTotal eksponering
Lav risiko (0 % - < 1 %)41 8329764 40047 208
Middels risiko (1 % - < 4 %)5 4163863456 147
Høy risiko (4 % - <100 %)1 569291621 922
Misligholdte/tapsutsatte engasjement374711392
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån49 1911 6604 81855 669
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-30700-307
Netto utlån og fordringer på kunder 31.12.201448 8841 6604 81855 362
     
     
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - KONSERN 2013Brutto utlånGarantierTrekk-fasiliteterTotal eksponering
Lav risiko (0 % - < 1 %)37 7199633 49542 177
Middels risiko (1 % - < 4 %)6 2814552346 970
Høy risiko (4 % - <100 %)2 02120382 079
Misligholdte/tapsutsatte engasjement52653534
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån46 5471 4433 77051 760
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-30600-306
Netto utlån og fordringer på kunder 31.12.201346 2411 4433 77051 454
     
     
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - MORBANK 2014Brutto utlånGarantierTrekk-fasiliteterTotal eksponering
Lav risiko (0 % - < 1 %)27 1609763 30531 441
Middels risiko (1 % - < 4 %)4 8623863375 585
Høy risiko (4 % - <100 %)1 383291621 736
Misligholdte/tapsutsatte engasjement395711413
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån33 8001 6603 71539 175
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-30500-305
Netto utlån og fordringer på kunder 31.12.201433 4951 6603 71538 870
     
     
Engasjementer kunder fordelt på risikogrupper basert på sannsynlighet for mislighold - MORBANK 2013Brutto utlånGarantierTrekk-fasiliteterTotal eksponering
Lav risiko (0 % - < 1 %)23 8499632 73027 542
Middels risiko (1 % - < 4 %)5 6244552616 340
Høy risiko (4 % - <100 %)1 82020381 878
Misligholdte/tapsutsatte engasjement52653534
Sum før nedskrivninger på ind./grupper av utlån31 8191 4433 03236 294
- Nedskrivning (individuelle og gruppevise nedskrivninger)-30500-305
Netto utlån og fordringer på kunder 31.12.201331 5141 4433 03235 989
Sikkerheter og andre risikoreduserende tiltak

Konsernet benytter ulike sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjon.

Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjement hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning om fortsatt drift. Ved vurdering av sikkerheter tas det hensyn til estimerte salgskostnader.

I årets beregninger av individuelle nedskrivninger av utlån er bankens verdsettelse av sikkerhetsobjekter hensyntatt. Se note 7 for ytterligere informasjon.

Hovedtyper av pant som benyttes er pant i fast eiendom (bolig/næringsbygg), garantier, kausjoner, registrerbart løsøre, varelager, driftstilbehør, konsesjoner eller avtaler om motregning. Garantier utgjør en liten del av bankens risikoeksponering og det benyttes garantister fra privatpersoner (forbrukerkausjoner), foretak (profesjonelle), garantiinstitutter og banker.

Sikkerheter oppdateres minimum årlig eller ved ny sak for personmarked. For næringslivskunder oppdateres sikkerheter ved ny sak eller engasjementsoppfølgning. Verdivurdering er en del av kredittbeslutningen.

Banken foretar ikke motregning av eksponeringer i eller utenfor balansen ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Sparebanken Møre stiller krav om inngåelse av CSA-avtale før derivathandel mot enhver interbankmotpart. Dette gir Sparebanken Møre sikkerhet for en gitt eksponering. Avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Sparebanken Møre praktiserer kontantpant mot sine motparter. Markedsverdien av alle derivater inngått mellom Sparebanken Møre og motparten avregnes enten daglig eller ukentlig.

Tabellen nedenfor viser den prosentvise fordelingen av engasjement knyttet til ulike nivåer for sikkerhetsstillelse. Eksempelvis betyr linjen 0-60 % at engasjementene er lavere enn 60 % av sikkerhetsobjektet. 100 % betyr at lånebeløpet overstiger verdien på sikkerhetsobjektet. Bankens retningslinjer for verdifastsettelse av sikkerhetsobjekter er benyttet. Dette innebærer at sikkerhetsobjektene er forsiktig vurdert sett i forhold til markedsverdier.
    
Sikkerhetsnivå - 2014Personkunder andel i %Næringsliv andel i %Andel totalt
0 % - 60 %42,3650,4844,90
60 % - 70 %16,3110,5514,51
70 % - 80 %19,0712,7717,10
80 % - 90 %6,946,506,81
90 % - 100 %3,993,503,84
Over 100 %10,0913,8711,27
Usikret1,232,321,57
Totalsum100,00100,00100,00
    
    
Sikkerhetsnivå - 2013Personkunder andel i %Næringsliv andel i %Andel totalt
0 % - 60 %45,2050,6046,90
60 % - 70 %16,906,7013,70
70 % - 80 %16,5013,4015,50
80 % - 90 %7,205,506,70
90 % - 100 %4,103,203,80
Over 100 %8,7016,9011,30
Usikret1,403,702,10
Totalsum100,00100,00100,00
Sikkerhetsmasse knyttet til utstedte obligasjoner i Møre Boligkreditt AS20142013
Brutto utlån sikret med pant i bolig (bolighypoteklån)15 11014 563
Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet312738
Sum sikkerhetsmasse 1)15 42215 301
Sikkerhetsmassens fyllingsgrad i %113,2112,7
1) NOK 417 millioner av totale brutto utlån er på balansedagen ikke kvalifisert til den tellende sikkerhetsmasse (NOK 300 millioner i 2013).
 

Note 5

Engasjementer fordelt på kundegrupper

I årsregnskapet er utlånsporteføljen og innskudd med avtalt flytende rente målt til amortisert kost. Utlånsporteføljen og innskudd med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
KONSERNBrutto utlånInnskuddGarantier
Sektor/næring201420132014201320142013
Jordbruk og skogbruk46348816315211
Fiske og fangst3 2792 96545738000
Industri2 2171 8401 1381 194237409
Bygg og anlegg603797484667114163
Varehandel og hotell5775816886697579
Utenriks sjøfart/supply1 6101 5683115351 111707
Eiendomsdrift5 6375 5971 5971 4373627
Faglig/finansiell tjenesteytelse7877071 3701 46300
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 3111 1162 0092 2437738
Offentlig forvaltning383269785300
Utlandet13516210500
Andre1601212 4342 45900
Sum næringsliv/offentlig16 81715 97411 35812 0571 6511 424
Personkunder32 24530 45417 02415 99999
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter12911971200
Sum49 19146 54728 38928 0681 6601 433
Individuelle nedskrivninger-141-166    
Gruppevise nedskrivninger-166-140    
Sum netto utlån48 88446 241    
Utlån/innskudd med flytende rente (amortisert kost)45 25042 10927 95027 530  
Utlån/innskudd med fast rente (virkelig verdi)3 9414 438439538  
       
       
MORBANKBrutto utlånInnskuddGarantier
Sektor/næring201420132014201320142013
Jordbruk og skogbruk46048616315211
Fiske og fangst3 2782 96445738000
Industri2 2101 8401 1381 194237409
Bygg og anlegg577774484667114163
Varehandel og hotell5685736886697579
Utenriks sjøfart/supply1 5971 5683115351 111707
Eiendomsdrift5 5285 5681 6081 4473627
Faglig/finansiell tjenesteytelse7696951 3701 46300
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 2661 0842 0162 2537738
Offentlig forvaltning413269785300
Utlandet13516210500
Andre1821212 4342 45800
Sum næringsliv/offentlig16 61115 86711 37612 0761 6511 424
Personkunder17 08315 85417 02415 99999
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter10698712  
Sum33 80031 81928 40728 0871 6601 433
Individuelle nedskrivninger-141-166    
Gruppevise nedskrivninger-164-139    
Sum netto utlån33 49531 514    
Utlån/innskudd med flytende rente (amortisert kost)29 85927 28327 96827 538  
Utlån/innskudd med fast rente (virkelig verdi)3 9414 438439538  
 

Note 6

Engasjementer fordelt geografisk

 Møre og RomsdalLandet ellersUtlandetSum
KONSERN20142013201420132014201320142013
Brutto utlån41 44639 6437 5476 68019822449 19146 547
Andel i %84,385,215,314,30,40,5100,0100,0
Innskudd22 91222 6095 1825 21529524428 38928 068
Andel i %80,780,518,318,61,00,9100,0100,0
Garantier1 5381 275122158001 6601 433
Andel i %92,789,07,311,00,00,0100,0100,0
         
MORBANK20142013201420132014201320142013
Brutto utlån29 00527 8924 6253 70317022433 80031 819
Andel i %85,887,713,711,60,50,7100,0100,0
Innskudd22 93022 6285 1825 21529524428 40728 087
Andel i %80,780,518,318,61,00,9100,0100,0
Garantier1 5381 275122158001 6601 433
Andel i %92,789,07,311,00,00,0100,0100,0
 

Note 7

Tap på utlån og garantier

Nedskrivninger

Tap på utlån beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Kun kredittap forårsaket av inntrufne tapshendelser på balansedagen hensyntas.

For utlån med flytende rente er diskonteringsrenten lik den effektive rente på måletidspunktet. For utlån med fastrente er diskonteringsrenten lik opprinnelig effektiv rente. For utlån med endret rentesats som følge av finansielle problemer hos debitor er det brukt effektiv rente som gjaldt før lånets rente ble endret. Ved estimering av fremtidige kontantstrømmer er eventuell overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter hensyntatt, herunder også utgifter ved overtakelse og salg.

Nedskrivning for verdifall på utlån er resultatført som tap på utlån. Beregnede renter på utlån som tidligere er nedskrevet er resultatført som renteinntekter. Reversering av nedskrivning for øvrig er resultatført som korrigering av tap. Når alle sikkerheter er realisert og det er utvilsomt at banken ikke får flere innbetalinger på engasjementet blir tapsnedskrivningen konstatert. Kravet mot kunden vil likevel bestå og bli fulgt opp, med mindre det er inngått avtale om gjeldsettergivelse med kunden.

Det blir foretatt avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Beste estimat er lagt til grunn ved estimering av avsetningen. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt avsetning er balanseført som eiendel maksimalt lik avsetning.

Nedskrivningsbeløpet beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi (hovedstol + påløpte renter på vurderingstidspunktet) og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente over lånets forventede levetid. Nedskrivning klassifiseres i resultatet som tapskostnad. Estimering av fremtidige kontantstrømmer fra et utlån skal også hensynta overtakelse og salg av tilhørende sikkerheter. Ved vurdering av sikkerhetsdekning skal det foretas en kvalifisert vurdering av panteobjektets beskaffenhet og reelle omsetningsverdi hensyntatt utgifter ved overtakelse og salg. Realisasjonsverdier for ulike panteobjekter i en realisasjonssituasjon fastsettes etter beste skjønn. Tidspunkt for avvikling av utlån med nedskrivning er basert på skjønnsmessige vurderinger og erfaringer fra tilsvarende avviklingsengasjement og konkursavviklinger.
 

Individuelle nedskrivninger

Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive indikasjoner for at et utlån har verdifall som følge av svekket kredittverdighet. En nedskrivning blir reversert når tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Alle utlån som anses som vesentlige, samt et utvalg andre, blir vurdert individuelt for å se om det foreligger objektive bevis for verdifall.

Enkeltutlån vurderes for nedskrivning dersom det foreligger objektive bevis for:
a) Vesentlige finansielle problemer hos debitor

b) Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Et engasjement blir vurdert som misligholdt dersom låntakeren ikke betaler forfalte terminer, eller overtrekk ikke er dekt inn, maksimalt innen 90 dager

c) Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller i andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor. Reforhandling av lånebetingelser for å lette låntakers stilling regnes som et objektivt bevis på verdifall.

d) Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling
 

Gruppenedskrivninger

Gruppevise nedskrivninger beregnes på undergrupper av utlån der det foreligger objektive hendelser som viser at den fremtidige kontantstrømmen for betjening av engasjementene er svekket, hvor det ikke er mulig å gjennomgå alle engasjementer på individuell basis, eller hvor informasjon ikke er identifiserbar på engasjementnivå. Engasjement hvor det er registrert individuelle tapsnedskrivninger inngår ikke i grunnlaget for gruppevise nedskrivninger. Beregningen av nedskrivningsbehov foretas på kundegrupper med tilnærmet like risiko- og verdiegenskaper og er basert på risikoklassifisering og tapserfaring for kundegruppene.

Grupper av utlån nedskrives for verdifall dersom det foreligger objektive bevis for:

a) Negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen

b) Inntrufne realøkonomiske effekter som på balansedagen ikke er fullt hensyntatt i bankens risikoklassifiseringssystem

Tap på utlån og garantier  
KONSERN MORBANK
20132014Spesifikasjon av periodens tapskostnad20142013
1-25Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar-251
026Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån260
4020Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger2040
2419Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger1924
1118Inngang på tidligere konstaterte tap1811
5422Periodens tapskostnad2254
Tap på utlån/garantier fordelt pr sektor/næring    
KONSERN20142013
Sektor/næringTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlånTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlån
Jordbruk og skogbruk20,400,900,001,1
Fiske og fangst-5-0,146,7200,606,4
Industri og bergverk-3-0,164,5211,702,9
Bygg og anlegg20,271,230,451,7
Varehandel og hotell-2-0,211,240,641,3
Utenriks sjøfart/supply00,003,3-11-0,683,4
Eiendomsdrift-4-0,0811,5140,2512,1
Faglig/finansiell tjenesteytelse00,001,600,001,5
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse50,422,720,143,5
Offentlig forvaltning00,000,100,000,1
Utlandet00,000,300,000,3
Andre00,000,400,000,3
Sum næringsliv/offentlig-5-0,0234,4530,3234,6
Personkunder10,0165,610,0165,4
Gruppenedskrivninger260,06  0,00 
Sum kunder220,05100,0540,12100,0
Kredittinstitusjoner 0,00  0,00 
Sum220,05100,0540,12100,0
       
Tap på utlån/garantier fordelt pr sektor/næring    
MORBANK20142013
Sektor/næringTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlånTapTap i % av brutto utlån 01.01Andel av brutto utlån
Jordbruk og skogbruk20,401,400,001,5
Fiske og fangst-5-0,149,7200,609,3
Industri og bergverk-3-0,166,5211,724,2
Bygg og anlegg20,271,730,462,4
Varehandel og hotell-2-0,211,740,641,8
Utenriks sjøfart/supply00,004,7-11-0,684,9
Eiendomsdrift-4-0,0816,4140,2417,6
Faglig/finansiell tjenesteytelse00,002,300,002,2
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse50,433,720,145,0
Offentlig forvaltning00,000,200,000,1
Utlandet00,000,400,000,5
Andre00,000,500,000,4
Sum næringsliv/offentlig-5-0,0349,2530,3250,0
Personkunder10,0150,810,0150,0
Gruppenedskrivninger260,08  0,00 
Sum kunder220,07100,0540,16100,0
Kredittinstitusjoner 0,00  0,00 
Sum220,07100,0540,16100,0
 

Note 8

Nedskrivning på utlån og garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån  
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
166166Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 01.01166166
4020Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning2040
377Økning i individuelle nedskrivninger i perioden737
3829Nye individuelle nedskrivninger i perioden2938
3541Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden4135
166141Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 31.12141166
     
     
Nedskrivning på grupper av utlån  
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
140140Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01139139
026Endring i året250
140166Nedskrivning på grupper av utlån 31.12164139
     
     
Individuelle avsetninger på garantiansvar  
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
22Individuelle avsetninger 01.0122
00Ny avsetning i perioden00
00Tilbakeføring av avsetninger i perioden00
22Individuell avsetning 31.1222
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2014   
KONSERNBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk4636 457161047
Fiske og fangst3 27948 3 23101212570
Industri og bergverk2 21717 2 200237833897
Bygg og anlegg6035 59811408169
Varehandel og hotell5777 57075112256
Utenriks sjøfart/supply1 6100 1 6101 111000
Eiendomsdrift5 63730 5 607361067239
Faglig/finansiell tjenesteytelse7870 78700019
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 3117 1 30477214436
Offentlig forvaltning380 3800023
Utlandet1350 1350000
Andre1600 1600000
Sum næringsliv/offentlig16 81712012916 5681 651392692 156
Personkunder32 245213732 187947372 662
Opptjente,ikke forfalte renter129  129    
Sum49 19114116648 8841 660863064 818
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2013   
KONSERNBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk4885 483111152
Fiske og fangst2 96552 2 9130820529
Industri og bergverk1 84026 1 3274092219561
Bygg og anlegg79711 7861631112127
Varehandel og hotell5819 57279310232
Utenriks sjøfart/supply1 5680 1 568707000
Eiendomsdrift5 59738 5 559271878122
Faglig/finansiell tjenesteytelse7070 70704021
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 1165 1 59838199170
Offentlig forvaltning320 3200024
Utlandet1620 1620000
Andre1210 1210000
Sum næringsliv/offentlig15 97414610715 7211 424863441 338
Personkunder30 454203330 401966382 432
Opptjente,ikke forfalte renter119  119    
Sum46 54716614046 2411 4331523823 770
         
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2014   
MORBANKBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk4606 454161047
Fiske og fangst3 27848 3 23001212570
Industri og bergverk2 21017 2 193237833897
Bygg og anlegg5775 57211408169
Varehandel og hotell5687 56175112256
Utenriks sjøfart/supply1 5970 1 5971 111000
Eiendomsdrift5 52830 5 498361067239
Faglig/finansiell tjenesteytelse7690 76900019
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 2667 1 25977214436
Offentlig forvaltning410 4100023
Utlandet1350 1350000
Andre1820 1820000
Sum næringsliv/offentlig16 61112012916 3621 651392692 156
Personkunder17 083213517 027947371 559
Opptjente,ikke forfalte renter106  106    
Sum33 80014116433 4951 660863063 715
         
         
Brutto utlån - Tapsnedskrivninger - Mislighold pr. 31.12.2013   
MORBANKBrutto utlånInd. nedskr. på utlånNedskr. på gr. av utlånNetto utlånGarantierMisligh. utlån o/ 90 dgØvrige tapsuts. lånTrekkfas./ kr.rammer
Jordbruk og skogbruk4865 481111152
Fiske og fangst2 96452 2 9120820529
Industri og bergverk1 84026 1 3224092219561
Bygg og anlegg77411 7631631112127
Varehandel og hotell5739 56479310232
Utenriks sjøfart/supply1 5680 1 568707000
Eiendomsdrift5 56838 5 530271878122
Faglig/finansiell tjenesteytelse6950 69504021
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 0845 1 57138199170
Offentlig forvaltning320 3200024
Utlandet1620 1620000
Andre1210 1210000
Sum næringsliv/offentlig15 86714610715 6141 424863441 338
Personkunder15 854203215 802966381 694
Opptjente,ikke forfalte renter98  98    
Sum31 81916613931 5141 4331523823 032
 

Note 9

Misligholdte og tapsutsatte engasjementer

Regnskapsprinsippene for mislighold og beregning av tap på utlån er redegjort for i note 7. Tabellen Misligholdte engasjement viser samlet engasjement for utlån fordelt på antall dager etter forfall som skyldes manglende betalingsevne/-vilje. Misligholdte utlån og overtrekk blir løpende overvåket. Engasjementer hvor det identifiseres en sannsynlig svekkelse i kundens betalingsevne, blir vurdert for nedskrivning.

Tabellen Tapsutsatte engasjement består av sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning.

Aldersfordeling av betalingsmislighold (kundens totale engasjement)    
 20142013
KONSERNSumPMNLSumPMNL
0-1 måneder8796951841 499865634
1-3 måneder25214291811
3-6 måneder27522642440
6-12 måneder22139321715
Over 12 måneder37298562531
Brutto misligholdte engasjement9907632271 680949731
Herav engasjement med tapsnedskrivning9147441586692
Herav engasjement uten tapsnedskrivning808716921 374883491
       
MORBANKSumPMNLSumPMNL
0-1 måneder8796951841 499865634
1-3 måneder25214291811
3-6 måneder27522642440
6-12 måneder22139321715
Over 12 måneder37298562531
Brutto misligholdte engasjement9907632271 680949731
Herav engasjement med tapsnedskrivning8647391596792
Herav engasjement uten tapsnedskrivning9047161881 521882639
       
Tapsutsatte engasjement      
(sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning)
 20142013
KONSERNSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.8647391526686
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger3063726938238344
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger39284308534104430
Individuelle tapsnedskrivninger på:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.2181335629
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger1221211013114117
Sum individuelle tapsnedskrivninger1432012316620146
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.6539261176057
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger1842515925124227
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.2496418536884284
       
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,800,261,831,160,342,71
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,510,201,100,800,281,79
       
MORBANKSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.8647391526686
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger3063726938238344
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger39284308534104430
Individuelle tapsnedskrivninger på:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.2181335629
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger1221211013114117
Sum individuelle tapsnedskrivninger1432012316620146
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:      
Misligholdte engasjement over 3 mnd.6539261176057
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger1842515925124227
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.2496418536884284
       
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån1,160,491,851,700,662,73
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,740,371,111,170,531,80
Utvikling siste 5 år     
KONSERN MORBANK
20102011201220132014 20142013201220112010
     Engasjement før individuelle nedskrivninger:     
24929925715286Misligholdte engasjement over 3 mnd.86152257293242
674488324382306Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.306382324488667
923787581534392Sum engasjement før individuelle tapsnedskr.392534581781909
     Individuelle tapsnedskrivninger på:     
39136713521Misligholdte engasjement over 3 mnd.21357113139
22712995131122Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.12213195128224
266265166166143Sum individuelle tapsnedskrivninger143166166259263
     Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:     
21016318611765Misligholdte engasjement over 3 mnd.65117186162203
447359229251184Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskr.184251229360443
657522415368249Sum tapsutsatte eng. etter ind. tapsnedskr.249368415522646
           
2,451,951,341,160,80Sum tapsutsatte engasjement før individuelle tapsnedskr. i % av utlån1,161,701,812,462,86
1,741,300,960,800,51Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,741,171,291,642,04
 

Note 10

Forpliktelser

Finansielle garantier

Konsernet utsteder finansielle garantier som ledd i den ordinære virksomheten. Kredittrisiko fremgår av note 4 og omfatter også finansielle garantier og forpliktelser. Disse er tapsvurdert etter de samme prinsipper som for utlån og omtales i note 7.
 

Usikre forpliktelser

Disse postene er usikre forpliktelser og avsetninger som ikke skriver seg fra bankens direkte utlånsaktiviteter. En avsetning blir regnskapsført når konsernet har en gjeldende (rettslig eller antatt) forpliktelse som en følge av hendelser som har skjedd, og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av hendelsen, og at beløpet kan måles pålitelig. Eventuelle avsetninger er gjennomgått hver balansedato og vurdert til det beste estimatet på forpliktelsen. Ved uvesentlig tidsavvik er avsetningen lik utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidsavviket er vesentlig vil avsetningen være lik nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følge av tiden presenteres som rentekostnader.

En usikker forpliktelse der det ikke er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør, regnes som en betinget forpliktelse. Det skal ikke avsettes for betingede forpliktelser. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser, med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det er sannsynlig at en fordel vil tilflyte konsernet.

Andre forpliktelser utgjør for konsernet 207 mill. kroner og for morbank 202 mill. kroner pr 31.12.14

KONSERN MORBANK
20132014 20142013
313233Betalingsgarantier233313
499296Kontraktsgarantier296499
5611 073Lånegarantier1 073561
6058Annet garantiansvar5860
1 4331 660Garantiansvar overfor kunder1 6601 433
00Garanti overfor kredittinstitusjoner00
00Garanti overfor Sparebankenes sikringsfond00
1 4331 660Garantiansvar pr. 31.121 6601 433
3 7704 818Ubenyttede trekkfasiliteter kunder3 7153 032
Fordeling etter næring/sektor er vist i note 5.  
     
  Pantstillelser  
1 2741 110Sertifikater og obligasjoner stillet som sikkerhet for låneadgang i Norges Bank1 1101 274
00Benyttet låneadgang i Norges Bank (F-lån)00
     
Konsernet er pr 31.12.2014 involvert i en rettslig prosess. Konsernet har vurdert sannsynligheten for tap som liten.
 

Note 11

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko

Styringen av Sparebanken Møres finansieringsstruktur er fastsatt i en overordnet likviditetsstrategi som blir evaluert og vedtatt av styret minimum en gang i året. Her beskrives de mål banken har for å bevare sin finansielle styrke, og det er definert konkrete rammer på ulike områder for bankens likviditetsstyring. Likviditetsstyringen inneholder også stresstester hvor en simulerer likviditetseffekten av ulike scenarier ved å kvantifisere sannsynligheten for refinansiering fra de ulike likviditetskildene. Banken har inkludert i sin strategi å spre finansieringen på flere kilder, både hva gjelder markeder, instrumenter og løpetider, for å redusere risikoen.

For å sørge for at konsernets likviditetsrisiko holdes på et lavt nivå skal utlån til kunder i hovedsak finansieres ved kundeinnskudd, samt langsiktig verdipapirgjeld. Likviditetsrisikoen styres gjennom både kortsiktige rammer som begrenser netto refinansieringsbehov, og et langsiktig styringsmål som fastsetter hvor stor andel av utlånene og andre illikvide eiendeler som skal være finansiert av stabile kilder som kundeinnskudd eller innlån med minimum 12 måneders restløpetid.

Innskuddsdekningen i konsernet, beregnet inklusive overførte boliglån til Møre Boligkreditt AS, utgjorde 58,1 % ved utgangen av 2014.

Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonslån og obligasjoner med fortrinnsrett var henholdsvis 1,9 og 3,9 ved utgangen av 2014, mot 1,8 og 4,0 ett år tidligere.

Banken har også beholdning av verdipapirer, som inngår som et ledd i den løpende likviditetsstyringen. Se ytterligere informasjon i note 15 og 17.

Tabellene nedenfor viser kontraktsmessige ikke­diskonterte kontantstrømmer. Tallstørrelsene kan således ikke avstemmes mot balansen.
Likviditetsrisiko 2014      
KONSERNInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank78000078
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 16100001 161
Utlån til og fordringer på kunder12 1535792 65517 84327 65060 880
Sertifikater og obligasjoner1162203053 3271 1785 146
Sum eiendeler13 5087992 96021 17028 82867 265
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner445304510548
Innskudd fra kunder27 973633718028 415
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer271 0844 27014 2291 88121 491
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner911731 67001 763
Sum forpliktelser28 0531 2114 71416 3581 88152 217
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn17633391 0265622 007
Kontantstrømmer ut30903271 0104201 877
Sum finansielle derivat-13-271216142130
       
       
Likviditetsrisiko 2013      
KONSERNInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 28100001 281
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner7010000701
Utlån til og fordringer på kunder11 8055442 40611 84434 56361 162
Sertifikater og obligasjoner261354354 4501 1646 210
Sum eiendeler13 8136792 84116 29435 72769 354
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner231708168001 107
Innskudd fra kunder27 5591244033028 089
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer166363 60211 9403 92320 117
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner105771 95702 049
Sum forpliktelser27 8161 4734 25013 9003 92351 362
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn22623951 2924862 257
Kontantstrømmer ut36923421 2963932 159
Sum finansielle derivat-14-3053-49398
       
       
       
Likviditetsrisiko 2014      
MORBANKInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank78000078
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 07600002 076
Utlån til og fordringer på kunder8 7944321 99312 78217 16541 166
Sertifikater og obligasjoner1162203013 1331 1784 948
Sum eiendeler11 0646522 29415 91518 34348 268
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1475304510651
Innskudd fra kunder27 991633718028 433
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer17282 6693 33606 050
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner911731 67001 763
Sum forpliktelser28 1641553 1135 465036 897
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn16622747872071 346
Kontantstrømmer ut27802878612451 500
Sum finansielle derivat-11-18-13-74-38-154
       
       
Likviditetsrisiko 2013      
MORBANKInntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
       
Eiendeler      
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 28100001 281
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner7010000701
Utlån til og fordringer på kunder8 6253941 7268 36122 13941 245
Sertifikater og obligasjoner291344434 2971 1346 037
Sum eiendeler10 6365282 16912 65823 27349 264
       
Forpliktelser      
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner761708168001 637
Innskudd fra kunder27 5791244033028 109
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer05952 8952 17305 663
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner105771 95702 049
Sum forpliktelser28 3501 4323 5434 133037 458
       
Finansielle derivat      
Kontantstrømmer inn20623451 0431861 656
Kontantstrømmer ut32813001 0792081 700
Sum finansielle derivat-12-1945-36-22-44
 

12: Markedsrisiko

Markedsrisiko

Styret i banken fastsetter de langsiktige målene for bankens risikoprofil. Disse gjøres operasjonelle gjennom de fullmakter og rammer som er delegert i organisasjonen. Sparebanken Møre styrer markedsrisiko og håndterer fullmakter, rammer og retningslinjer knyttet til finansielle instrumenter basert på styrevedtatte strategidokument. Strategidokumentene er underlagt periodisk gjennomgang ved at de revideres/vedtas en gang i året av styret i banken. Dokumentene skal utover dette være videreformidlet, godkjent og forstått av de operative enhetene, bankens kontrollfunksjoner og administrasjon. For å sikre en nødvendig kvalitet og uavhengighet er utviklingen av risikostyringsverktøy og utføring av risikorapporteringen organisert i en enhet uavhengig av de operative virksomhetene.

Konsernets markedsrisiko måles og overvåkes med bakgrunn i konservative rammer som fornyes og godkjennes av styret minimum årlig.

 

12.1: Renterisiko

Renterisiko

Sparebanken Møre måler renterisikoen ved analyser som gir effekten på resultatet av en renteendring på 1 prosentpoengs parallellskift i rentekurven. På denne måten kan en kvantifisere hvilken risiko banken har påtatt seg og hvilken effekt denne har på resultatet ved endringer i markedsrenten. Analysen angir effektiv løpetid på den rentebærende delen av balansen. Til lenger midler bindes opp ved en plassering, jo større er det potensielle tap/gevinst ved en stigning/et fall i markedsrenten. Konsernet har en kort rentebinding og renterisikoen vurderes som moderat. Tabellen nedenfor viser potensiell resultateffekt av verdiendringer på finansielle eiendeler og forpliktelser for konsernet ved en økning i rentenivået på ett prosentpoeng. Beregningen er foretatt basert på gjeldende posisjoner og markedsrenter pr 31. desember. Potensiell resultateffekt over en 1-års periode av en renteendring på 1 prosentpoeng er 48 mill. kroner.

KONSERN - 2014Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK-893-10-1-7
Val0-2010-1
Totalt-873-9-1-8
       
       
KONSERN - 2013Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK-653-14-2-14
Val0-10100
Totalt-643-13-2-14
       
       
MORBANK - 2014Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK002-11-1-10
Val010102
Totalt012-10-1-8
       
       
MORBANK - 2013Inntil 1 mnd1-3 mnd3-12 mnd1-5 årOver 5 årTotalt
NOK-302-15-2-18
Val010102
Totalt-312-14-2-16
 

12.2: Valutarisiko

Valutarisiko

Sparebanken Møre måler valutarisikoen ut fra nettoposisjonene i de ulike valutaene. Bankens valutakursrisiko oppstår i forbindelse med bankens virksomhet knyttet til inngåelse av valutaforretninger mot kunder og andre banker. Det er et hovedprinsipp at alle forretninger mot kunder omgående skal dekkes med motgående forretning i markedet slik at valutakursrisikoen reduseres til et minimum. Banken har ingen egenhandel innenfor valutainstrumenter. Alle balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til NOK etter midtkurser fra Norges Bank pr. 31.12. For sedler og mynter er det brukt tilnærmet kjøpskurser. Løpende inntekter og utgifter er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppsto. Netto realiserte og urealiserte gevinster/tap er resultatført. Den utilsiktede valutarisikoen har vært på et minimum gjennom året.

KONSERN - 2014TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank78753 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 1611 0748712307137
Utlån til og fordringer på kunder48 88446 0592 825856422231 49925
Sertifikater og obligasjoner4 7713 999772 772   
Øvrige eiendeler1 4111 3149742322912
Sum eiendeler56 30552 5213 7849101 259321 50974
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5486848020451  9
Innskudd fra kunder28 38928 187202146371306
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer19 87218 2391 633 524  1 109
Øvrige forpliktelser1 27245581724791200
Ansvarlig lånekapital1 3791 3790     
Egenkapital4 8454 8450     
Sum forpliktelser og egenkapital56 30553 1733 1321901 8031501 124
Valutakontrakter  -637-715546-18-1 5041 054
Netto valutaeksponering  1552-154
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
KONSERN - 2013TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 2811 2783 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner715577138622392024
Utlån til og fordringer på kunder46 12243 0403 082904618361 50816
Sertifikater og obligasjoner5 0734 169904 904   
Øvrige eiendeler1 4361 35779121511041
Sum eiendeler54 62750 4214 2069781 563461 53881
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 10770040733168 2051
Innskudd fra kunder28 05627 7872691764621 26
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer18 33416 7901 544 449  1 095
Øvrige forpliktelser1 1411 107341132 18
Ansvarlig lånekapital1 4981 498      
Egenkapital4 4914 491      
Sum forpliktelser og egenkapital54 62752 3732 254220666232051 140
Valutakontrakter  -1 934-702-943-22-1 3311 064
Netto valutaeksponering  1856-46125
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
MORBANK - 2014TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank78753 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 0761 9898712307137
Utlån til og fordringer på kunder33 49530 6702 825856422231 49925
Sertifikater og obligasjoner4 5883 816772 772   
Øvrige eiendeler1 8781 7819742322912
Sum eiendeler42 11538 3313 7849101 259321 50974
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner65117148020451  9
Innskudd fra kunder28 40728 205202146371306
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer5 8745 8740     
Øvrige forpliktelser1 19637981724791200
Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner1 3791 3790     
Egenkapital4 6084 6080     
Sum forpliktelser og egenkapital42 11540 6161 4991901 27915015
Valutakontrakter  -2 270-71522-18-1 504-55
Netto valutaeksponering  1552-154
Effekt ved 10 % kursendring2       
         
         
MORBANK - 2013TotaltNorske kronerValutaHerav: USDEURJPYCHFØvrige
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 2811 2783 3   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 8461 708138622392024
Utlån til og fordringer på kunder31 41628 3343 082904618361 50816
Sertifikater og obligasjoner5 5404 636904 904   
Øvrige eiendeler1 7601 68179121511041
Sum eiendeler41 84337 6374 2069781 563461 53881
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 6371 23040733168 2051
Innskudd fra kunder28 07627 8072691764621 26
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer5 3095 309      
Øvrige forpliktelser1 028994341132 18
Ansvarlig lånekapital1 4981 498      
Egenkapital4 2954 295      
Sum forpliktelser og egenkapital41 84341 1337102202172320545
Valutakontrakter  -3 478-702-1 392-22-1 331-31
Netto valutaeksponering  1856-46125
Effekt ved 10 % kursendring2       
 

12.3: Finansielle derivater

Finansielle derivat

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg, samt risiko for banken ved salg av strukturerte produkter. Derivatene omfatter valuta- og renteinstrumenter, samt instrumenter knyttet til strukturerte produkter. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Tabellen viser de finansielle derivatenes nominelle verdier og markedsverdier. I regnskapet blir positiv markedsverdi pr. kontrakt bokført som eiendel, mens negativ markedsverdi blir bokført som forpliktelse i balansen. Tabellen inkluderer både finansielle derivater for kundehandler som inngår i Netto verdiendringer og gevinst/tap av verdipapirer og valuta, og finansielle derivater i bankporteføljen som inngår i Netto renteinntekter.

 20142013
KONSERNNominell verdiEiendelForpliktelseNominell verdiEiendelForpliktelse
Renterelaterte kontrakter      
Swapper13 11050953315 333288289
Valutarelaterte      
Swapper4 195190604 04211564
Terminer12 8541326911 5019358
Opptjente renter 6751 9155
Sum finansielle derivater 898713 587466
- herav anvendt til sikringsbokføring3 25226803 2241810
       
       
 20142013
MORBANKNominell verdiEiendelForpliktelseNominell verdiEiendelForpliktelse
Renterelaterte kontrakter      
Swapper12 06029353314 283213289
Valutarelaterte      
Swapper2 59623602 4933362
Terminer12 8541326911 5019358
Opptjente renter 5551 7855
Sum finansielle derivater 503713 417464
- herav anvendt til sikringsbokføring1 97710401 9651090
Forfallstidspunkt finansielle derivat, nominell verdi   
Konsern      
 20142013
ForfallRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakterRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakter
2014   2 3996149 545
20151 49592610 8531 7616691 157
20161 8661 4291 1392 505901799
20173 2057358622 650798 
2018735121 765118 
20191 005375 968368 
2020757305 403286 
20211 18679 1 19679 
2022821  863  
2023390  350  
2024137  23  
20251 156  1 088  
2026150  150  
2027207  212  
2028 225  209 
 13 1104 19512 85415 3334 04211 501
       
       
Morbank      
 20142013
ForfallRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakterRente-swapperRente- og valutaswapperTermin-kontrakter
2014   2 3996149 545
20151 49549410 8531 7612431 157
20161 8661 4291 1392 505901799
20173 205638622 650135 
2018735121 765118 
20191 005375 968368 
202075735 40335 
20211 18679 1 19679 
2022821  863  
2023390  350  
2024137  23  
2025106  38  
2026150  150  
2027207  212  
2028      
 12 0602 59612 85414 2832 49311 501
 

Note 13

Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

KONSERN OG MORBANK   
ISIN.NR.LåneopptakForfallBetingelser31.12.2014
NO001067192822.02.1322.02.233 mnd NIBOR + 2,50 / Call opsjon 2018501
Ansvarlig lån   501
NO001026230614.04.05Evigvarende3 mnd NIBOR + 1,10 / Første call opsjon 201550
NO001053276510.09.09Evigvarende11,70 % fast / Første call opsjon 2019320
NO001065997209.10.12Evigvarende3 mnd NIBOR + 4,75 / Første call opsjon 2017508
Fondsobligasjoner   878
     
Lånene er kvotert i NOK. Det foreligger ingen rett til konvertering av ansvarlige lån/fondsobligasjoner til egenkapitalbeviskapital. Konsernet har ikke investeringer i ansvarlig lånekapital i andre foretak (inkl. kredittinstitusjoner) ved utgangen av 2014.
 

Note 14

Verdipapirgjeld

Verdipapirgjeld

Morbankens verdipapirgjeld består av obligasjonslån og sertifikater kvotert i norske kroner. Møre Boligkreditt AS har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i norske kroner, svenske kroner og Euro.

Innlån med flytende rente vurderes til amortisert kost. For de med fastrentebetingelser benyttes virkelig verdisikring med verdiendringer over resultatet. Banken verdisikrer renterisiko på individuelt nivå. Det eksisterer en entydig, direkte og dokumentert sammenheng mellom verdiendringer på sikringsinstrumentet og sikringsobjektet. Sammenhengen dokumenteres ved en test av sikringseffektivitet ved inngåelse av transaksjonen og gjennom sikringsforholdets løpetid. Sikringsgevinster og -tap medfører en justering i den balanseførte verdien av sikrede lån. Disse sikringsjusteringene i balanseført verdi amortiseres over gjenværende sikringsperiode ved en justering i lånets effektive rente dersom sikringen ikke lenger er effektiv, dersom sikring avbrytes eller ved annen opphør av sikring. Ved å benytte nevnte prinsipp gir det en riktig regnskapspresentasjon som er i samsvar med bankens rentestyring og reelle økonomiske utvikling.

Finansielle instrument i virkelig verdisikring    
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
Pålydende verdiBokført verdiPålydende verdiBokført verdi Pålydende verdiBokført verdiPålydende verdiBokført verdi
3 2143 3913 2283 672Verdisikret verdipapirgjeld med verdiendringer over resultatet1 9772 1391 9632 071
3 2241813 228438Finansielle derivat benyttet i sikringsbokføring1 9771561 965109
Resultatførte verdiendringer på finansielle instrument i virkelig verdisikring  
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
95-213Verdisikret verdipapirgjeld med verdiendringer over resultatet-1374
-96213Finansielle derivat benyttet i sikringsbokføring14-76
-10Totalt1-2
Verdipapirgjeld    
KONSERN MORBANK
31.12.201331.12.2014 31.12.201431.12.2013
1 8701 750Sertifikatgjeld, nominell verdi1 7501 870
16 22317 569Obligasjonsgjeld, nominell verdi4 0003 350
10183Opptjente renter4358
248470Verdijusteringer8193
18 44219 872Sum verdipapirgjeld5 8745 371
Endringer i verdipapirgjeld     
KONSERN     
 Balanse 31.12.13EmittertForfalt/innløstØvrige endringerBalanse 31.12.14
Sertifikatgjeld, nominell verdi1 8701 1501 270 1 750
Obligasjonsgjeld, nominell verdi16 2234 5003 154 17 569
Opptjente renter101  -1883
Verdijusteringer248  222470
Sum verdipapirgjeld18 4425 6504 42420419 872
      
      
MORBANK     
 Balanse 31.12.13EmittertForfalt/innløstØvrige endringerBalanse 31.12.14
Sertifikatgjeld, nominell verdi1 8701 1501 270 1 750
Obligasjonsgjeld, nominell verdi3 3502 0001 350 4 000
Opptjente renter58  -1543
Verdijusteringer93  -1281
Sum verdipapirgjeld5 3713 1502 620-275 874
Forfallstidspunkt for forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer, nominell verdi
KONSERN MORBANK
20132014Forfall20142013
4 558 2014 3 220
3 0854 86820152 550300
1 8271 82820161 0001 000
3 5785 07820172 200700
1 5002 0002018  
1 2501 2502019  
1 0443 0442020  
1 0501 0502025  
2012012028  
18 09319 319Sum5 7505 220
 

Note 15

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.
 

KLASSIFISERING

Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved første gangs regnskapsføring i henhold til IAS 39. Bankens klasser av finansielle instrumenter og målegrunnlag for disse:
• finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål (tradingportefølje)
• finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
• instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i totalresultatoppstillingen
• utlån og fordringer
• finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
 

Finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål

Konsernets kriterier for klassifisering av tradingportefølje er følgende:
• posisjoner i finansielle instrumenter som konsernet innehar for egen regning med henblikk på videresalg og/eller som konsernet har ervervet for på kort sikt å dra fordel av reelle og/eller forventede forskjeller mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- og rentevariasjoner
• posisjoner som konsernet sitter med for å sikre andre deler av tradingporteføljen
• andre engasjementer som er knyttet til posisjoner som inngår i tradingporteføljen

Konsernets handelsportefølje av aksjer er definert inn i denne gruppen og vurderes til virkelig verdi over resultatet.
 

Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Konsernets beholdning i fastrenteutlån og -innskudd samt likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet fordi disse porteføljene styres basert på virkelig verdi.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

 
Instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat

Konsernets beholdning av aksjer, som ikke er klassifisert som holdt for tradingformål, klassifiseres som tilgjengelig for salg med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger under kostpris resultatføres i ordinært resultat den perioden de oppstår.
 

Utlån og fordringer

Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.
 

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost

Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

KONSERN - 2014Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  78 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 161 
Utlån til og fordringer på kunder 4 12344 761 
Sertifikater og obligasjoner 4 771  
Aksjer3  123
Finansielle derivater898   
Sum finansielle eiendeler9018 89446 000123
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  548 
Innskudd fra kunder 44227 947 
Finansielle derivater713   
Verdipapirgjeld  19 872 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 379 
Bytteordning  - 
Sum finansielle forpliktelser71344249 746-
     
KONSERN - 2013Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  1 281 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  715 
Utlån til og fordringer på kunder 4 43841 803 
Sertifikater og obligasjoner 5 117  
Aksjer2  213
Finansielle derivater587   
Sum finansielle eiendeler5899 55543 799213
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  1 107 
Innskudd fra kunder 52627 542 
Finansielle derivater466   
Verdipapirgjeld 42018 022 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 519 
Bytteordning  634 
Sum finansielle forpliktelser46694648 824-
     
     
MORBANK - 2014Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  78 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2 076 
Utlån til og fordringer på kunder 4 12329 372 
Sertifikater og obligasjoner 4 588- 
Aksjer3  123
Finansielle derivater503   
Sum finansielle eiendeler5068 71131 526123
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  651 
Innskudd fra kunder 44227 965 
Finansielle derivater713   
Verdipapirgjeld  5 874 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 379 
Bytteordning  - 
Sum finansielle forpliktelser71344235 869-
     
MORBANK - 2013Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  1 281 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 846 
Utlån til og fordringer på kunder 4 43827 076 
Sertifikater og obligasjoner 4 908676 
Aksjer2  213
Finansielle derivater417   
Sum finansielle eiendeler4199 34630 879213
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  1 637 
Innskudd fra kunder 52627 561 
Finansielle derivater464   
Verdipapirgjeld 4084 963 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 519 
Bytteordning  634 
Sum finansielle forpliktelser46493436 314-

Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. Dette innebærer løpende inntektsføring av renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Alle gebyrer som overstiger direkte transaksjonsutgifter knyttet til rentebærende inn- og utlån inngår i beregningen av balansepostens effektive rente og amortiseres over forventet løpetid.

Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode benyttes både for balanseposter som vurderes til amortisert kost, og balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet, med unntak av etableringsgebyrer på utlån til virkelig verdi som inntektsføres når de opptjenes. Renteinntekter på nedskrevne engasjementer beregnes som effektiv rente av nedskrevet verdi. Renteinntekter på finansielle instrumenter inkluderes på linjen for "Netto renteinntekter".

Renteinntekter    
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
248229Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi230282
1 9732 008Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til amortisert kost1 4341 486
2 2212 237Renteinntekter1 6641 768
     
     
Rentekostnader    
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
4613Rentekostnader fra finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi1346
1 1331 131Rentekostnader fra finansielle forpliktelser målt til amortisert kost851915
1 1791 144Rentekostnader864961
 

Note 16

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Utlån måles til virkelig verdi ved første gangs måling med tillegg av direkte transaksjonskostnader. Ved fastsettelse av utlånets verdi på transaksjonstidspunktet (transaksjonspris) kommer etableringsgebyr til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Utlån måles etterfølgende til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Den effektive renten er den renten på inngåelsestidspunktet som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontantstrømmer over utlånets forventede levetid, til netto balanseført verdi av utlånet. Ved gjennomføring av denne beregningen estimeres kontantstrømmene, og alle kontraktsmessige vilkår ved utlånet blir tatt i betraktning.

KONSERN31.12.201431.12.2013
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank78781 2811 281
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 1611 161715715
Utlån til og fordringer på kunder44 76144 76141 80341 803
Sum finansielle eiendeler46 00046 00043 79943 799
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5485481 1071 107
Innskudd fra kunder27 94727 94727 54227 542
Verdipapirgjeld20 03319 87218 12318 022
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 4751 3791 6061 519
Bytteordning--634634
Sum finansielle forpliktelser50 00349 74649 01248 824
     
     
MORBANK31.12.201431.12.2013
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank78781 2811 281
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 0762 0761 8461 846
Utlån til og fordringer på kunder29 37229 37227 07627 076
Sertifikater og obligasjoner--680676
Sum finansielle eiendeler31 52631 52630 88330 879
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner6516511 6371 637
Innskudd fra kunder27 96527 96527 56127 561
Verdipapirgjeld5 9015 8744 9864 963
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 4751 3791 6061 519
Bytteordning--634634
Sum finansielle forpliktelser35 99235 86936 42436 314
KONSERN - 2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank78  78
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 161 1 161
Utlån til og fordringer på kunder  44 76144 761
Sum finansielle eiendeler781 16144 76146 000
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 548 548
Innskudd fra kunder  27 94727 947
Verdipapirgjeld 20 033 20 033
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 475 1 475
Bytteordning - -
Sum finansielle forpliktelser-22 05627 94750 003
     
KONSERN - 2013Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 281  1 281
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 715 715
Utlån til og fordringer på kunder  41 80341 803
Sum finansielle eiendeler1 28171541 80343 799
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 107 1 107
Innskudd fra kunder  27 54227 542
Verdipapirgjeld 18 123 18 123
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 606 1 606
Bytteordning 634 634
Sum finansielle forpliktelser-21 47027 54249 012
     
     
MORBANK - 2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank78  78
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 076 2 076
Utlån til og fordringer på kunder  29 37229 372
Sertifikater og obligasjoner - -
Sum finansielle eiendeler782 07629 37231 526
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 651 651
Innskudd fra kunder  27 96527 965
Verdipapirgjeld 5 901 5 901
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 475 1 475
Bytteordning - -
Sum finansielle forpliktelser-8 02727 96535 992
     
MORBANK - 2013Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 281  1 281
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 846 1 846
Utlån til og fordringer på kunder  27 07627 076
Sertifikater og obligasjoner 680 680
Sum finansielle eiendeler1 2812 52627 07630 883
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 637 1 637
Innskudd fra kunder  27 56127 561
Verdipapirgjeld 4 986 4 986
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 606 1 606
Bytteordning 634 634
Sum finansielle forpliktelser-8 86327 56136 424
 

Note 17

Finansielle instrument til virkelig verdi

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

Finansielle instrumenter blir regnskapsført til virkelig verdi på avtaletidspunktet. Markedsverdien på instrumentene som handles i et aktivt marked er basert på omsatt kurs på balansedagen. For de finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked benyttes egne verdivurderinger basert på gjeldende markedsforhold, alternativt verdivurdering fra annen markedsaktør. De finansielle instrumentene som vurderes til virkelig verdi, men som ikke handles i et aktivt marked er porteføljene av fastrenteutlån, -innskudd, sammensatte produkter og ikke børsnoterte aksjer. For de unoterte aksjer hvor en ikke kan foreta en tilstrekkelig pålitelig måling av virkelig verdi benyttes anskaffelseskost, eller nedskrevet bokført verdi. For porteføljene av fastrenteutlån og innskudd beregnes virkelig verdi basert på kontraktsfestede kontantstrømmer neddiskontert med markedsrente. Transaksjonskostnader ved finansielle eiendeler og forpliktelser regnskapsført til virkelig verdi med verdiendring over resultatet balanseføres ikke.

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 10,4 mill. kroner på fastrenteutlånene og ca 0,3 mill. kroner på fastrenteinnskuddene.

KONSERN - 2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1234 123
Sertifikater og obligasjoner1 6603 111 4 771
Aksjer12 114126
Finansielle derivat 898 898
Sum finansielle eiendeler1 6724 0094 2379 918
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  442442
Verdipapirgjeld - -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 713 713
Sum finansielle forpliktelser-7134421 155
     
     
KONSERN - 2013Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 4384 438
Sertifikater og obligasjoner1 5773 540 5 117
Aksjer21 194215
Finansielle derivat 587 587
Sum finansielle eiendeler1 5984 1274 63210 357
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  526526
Verdipapirgjeld 420 420
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 466 466
Sum finansielle forpliktelser-8865261 412
     
     
     
MORBANK - 2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1234 123
Sertifikater og obligasjoner1 6602 928 4 588
Aksjer12 114126
Finansielle derivat 503 503
Sum finansielle eiendeler1 6723 4314 2379 340
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  442442
Verdipapirgjeld - -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 713 713
Sum finansielle forpliktelser-7134421 155
     
     
MORBANK - 2013Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 4384 438
Sertifikater og obligasjoner1 5773 331 4 908
Aksjer21 194215
Finansielle derivat 417 417
Sum finansielle eiendeler1 5983 7484 6329 978
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  526526
Verdipapirgjeld 408 408
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 464 464
Sum finansielle forpliktelser-8725261 398
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.134 438194526
Kjøp/økning3751115
Salg/reduksjon734166200
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap resultatført i perioden44851
Balanseført verdi pr 31.12.144 123114442
    
    
MORBANKUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.134 438194526
Kjøp/økning3751115
Salg/reduksjon734166200
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap resultatført i perioden44851
Balanseført verdi pr 31.12.144 123114442
 

Note 18

Datterselskap

KONSERNSTRUKTUR    
SelskapHjemlandHovedvirksomhetEierandelStemmeandel
Møre Eiendomsmegling ASNorgeEiendomsmegling100%100%
Sparebankeiendom ASNorgeEiendomsforvaltning100%100%
Møre Boligkreditt ASNorgeFinansiering100%100%
Morselskap Sparebanken MøreNorgeBank  
Transaksjoner med datterselskaper

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser. Prisbetingelser og andre vilkår for transaksjoner med datterselskap er også angitt i note 19.

Avregning av finansieringskostnader/-inntekter mellom segmentene gjøres løpende til morbankens fundingkostnad. Internrenten for dette defineres som effektiv 3 måneders NIBOR + et påslag for lang finansiering (2,35 % i 2014 og 2,80 % i 2013).

Husleie fordeles etter bruksareal på det enkelte segment basert på de samme prinsipper og til de samme priser som for morbanken, til markedsleie.

Andre tjenester (kontorrekvisita, IT-utstyr m.m.) kjøpes av det enkelte segment fra morbanken til samme pris som morbanken oppnår hos eksterne leverandører.

Det vil være transaksjoner mellom Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS knyttet til overføring av utlånsportefølje til Møre Boligkreditt AS, og ved at Sparebanken Møre yter lån og kreditter ovenfor kredittforetaket. De økonomiske vilkår for overføring av lån fra Sparebanken Møre skal være til markedsverdi. Dersom det kjøpes boliglån med fast rente skal prisen justeres for over/underkurs.

Sparebanken Møre er ansvarlig for at de lån som skal overføres til Møre Boligkreditt AS er korrekt etablert og i samsvar med de krav som er nedfelt i avtale mellom kredittforetak og morbank. I tilfelle brudd på disse krav, vil banken være erstatningsansvarlig for de tap som foretaket måtte få som følge av feilen. Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS har formalisert renteoppgjør for transaksjonsdager fra tidspunkt for overføring av portefølje av utlån til tidspunkt for oppgjør av vederlaget.

For å sikre rettidig betaling til eiere av obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF) og tilhørende derivatavtaler, er det etablert en revolverende kredittfasilitet («Revolving Credit Facility Agreement») mellom Sparebanken Møre og Møre Boligkreditt AS. Sparebanken Møre garanterer for rettidig kupongbetaling og betalinger knyttet til derivatavtaler på utestående OMF-lån fra Møre Boligkreditt AS, samt tilbakebetaling av hovedstol på de OMF-lån som forfaller de løpende neste 12 måneder. I tillegg til den revolverende kredittfasiliteten har Møre Boligkreditt AS en rammekreditt i Sparebanken Møre med bevilget ramme på NOK 2 250 millioner.

I prising av tjenester Sparebanken Møre yter overfor Møre Boligkreditt AS skilles det mellom faste og variable kostnader for kredittforetaket. Faste kostnader defineres som kostnader kredittforetaket må bære uavhengig av aktiviteten knyttet til utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, erverv av portefølje mv. Variable kostnader defineres som kostnader knyttet til størrelse på portefølje ervervet av Sparebanken Møre og det arbeidet som må utøves fra bankens ansatte for å levere tilfredsstillende tjenester gitt antall kunder i porteføljen.

De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK20142013
Resultat  
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper3464
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap15287
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS1717
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS2219
   
Balanse  
Fordring på datterselskap1 0691 292
Obligasjoner med fortrinnsrett25673
Gjeld til datterselskap122550
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS15 54414 884
 

Note 19

Driftssegmenter

Virksomheten i konsernet er inndelt i tre strategiske driftssegmenter etter tjenestespekter/produkttilbud og type kunde, som også er rapporteringssegmenter etter IFRS 8. Inndelingen tilsvarer strukturen i rapporteringen som løpende skjer til administrerende direktør og bankens styre, som øverste beslutningstakere. De forskjellige driftssegmentene selger til dels forskjellige produkter, har noe ulik risikoprofil, men retter seg mye mot de samme kundegruppene.

Inndeling i driftssegmenter og finansiell informasjon vedrørende segmenter er presentert i tabell nedenfor. Det vesentligste av inntekter og kostnader er fordelt på konsernets driftssegmenter etter reelt forbruk eller aktivitetsbaserte fordelingsnøkler. Det definerte segmentresultatet er resultat før skatt. Skattekostnaden fordeles ikke ut på segmentene.

Transaksjoner mellom driftssegmentene gjøres til markedsverdier, tilsvarende som for transaksjoner med datterselskaper. Se note 18 for ytterligere informasjon om vilkår.

Konsernet er delt inn i følgende tre rapporteringssegment:
RapporteringssegmentSelskapsnavnProdukt/Virksomhet
NæringslivSparebanken MøreFinansiering, betalingsformidling, sparing/plassering, rådgivning mv.
PersonmarkedSparebanken MøreFinansiering, betalingsformidling, sparing/plassering, rådgivning mv.
 Møre Boligkreditt AS 1)Finansiering (lån med pant i bolig)
EiendomsmeglingMøre Eiendomsmegling ASMegling av bolig- og næringseiendommer
1) Utlån til borettslag fra Møre Boligkreditt AS er innregnet i næringslivssegmentet.
Geografisk fordeling

Konsernets aktiviteter er i all hovedsak begrenset til Møre og Romsdal som er definert som konsernets hjemmemarked. Mindre enn 10 prosent av konsernets inntekter kommer fra virksomhet utenfor fylket. Resultat- og balansetall rapporteres derfor ikke geografisk fordelt. Aktiviteter utenom fylket skiller seg ikke fra konsernets andre aktiviteter mht. risiko eller avkastning. Se note 4 og note 6 for mer informasjon. I elimineringer/annet inngår Sparebankeiendom AS, som håndterer eiendomsforvaltning av egne bygg.

Resultat - 2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 093164696080
Andre driftsinntekter315127729422
Sum inntekter1 40814354170222
Driftskostnader5649011134023
Resultat før tap84453430362-1
Tap på utlån22261-50
Resultat før skatt82227429367-1
Skattekostnad199    
Resultat etter skatt623    
      
      
Balanse - 2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)48 8841 06616 31531 5030
Innskudd fra kunder 1)28 3894809 60618 3030
Garantiforpliktelser1 66001 65280
Innskuddsdekning58,145,058,958,10
Antall årsverk3831525316216
      
      
      
Resultat - 2013KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 04254625750
Andre driftsinntekter2025799622
Sum inntekter1 2441054167122
Driftskostnader56910011333422
Resultat før tap675-904283370
Tap på utlån5405310
Resultat før skatt621-903753360
Skattekostnad171    
Resultat etter skatt450    
      
      
Balanse - 2013KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)46 2411 00415 55229 6850
Innskudd fra kunder 1)28 06870310 33817 0270
Garantiforpliktelser1 43301 42490
Innskuddsdekning60,889,266,557,40
Antall årsverk3911465817116
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat20142013
Netto renteinntekter298240
Andre driftsinntekter-7-3
Sum inntekter291237
Driftskostnader2926
Resultat før tap262211
Tap på utlån, garantier m.v.10
Resultat før skatt261211
Skattekostnad7059
Resultat for perioden191152
   
   
Balanse20142013
Utlån til kunder15 54414 884
 

Note 20

Andre driftsinntekter

Alle gebyrer relatert til betalingstransaksjoner inntektsføres løpende. Honorarer og gebyrer fra salg eller formidling av aksjer, aksjefond, eiendom eller andre investeringsobjekter som ikke genererer balanseposter i bankens regnskaper, inntektsføres når de er opptjent. Kundehandler med finansielle instrumenter vil generere inntekter i form av marginer og kurtasje, som inntektsføres når handelen er gjennomført. Margininntekter vil kunne være realiserte på tidspunkt for kontraktsinngåelse, men vil også kunne inneholde en kredittrisikopremie knyttet til kundens evne til å gjøre opp mulige forpliktelser som følge av fremtidige endringer i kontraktens markedsverdi. Dersom marginen inneholder en kredittrisikopremie vil denne inntektsføres i takt med opptjeningen. Utbytte på aksjer inntektsføres når utbyttet er endelig vedtatt. 

KONSERN  MORBANK
20132014 Note20142013
107Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning18 15996
3228Garantiprovisjon 2832
2121Inntekter fra forsikringssalg 2121
2124Inntekter fra fondssalg/verdipapirer 2421
1212Diverse gebyr tilknyttet utlån 1212
22Interbankgebyrer 22
910Gebyr sjekk og giro 109
4850Gebyr fra kort 5048
108Gebyr utenlandsk betalingsformidling 810
1925Andre gebyrer og provisjonsinntekter 2320
174180Sum gebyrer og provisjonsinntekter 178175
-28-29Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -29-29
-1566Fastrenteutlån 66-15
15-76Derivat knyttet til fastrenteutlån -7615
102-240Utstedte obligasjoner og sertifikater -274
-108230Derivat knyttet til utstedte obligasjoner og sertifikater 1-76
-10Endring i kredittspread ved beregning av virkelig verdi av verdipapirgjeld 0-1
491Kursgevinst/-tap aksjer 914
-2410Kursgevinst/-tap obligasjoner 14-24
2627Valutahandel (for kunder) 2726
1918Øvrige inntekter 1619
18126Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta14 17 13722
25Driftsinntekter faste eiendommer 00
2222Inntekter eiendomsmegling 00
03Salgsgevinster bygg 00
41Øvrige driftsinntekter 2723
2831Sum diverse inntekter 2723
202315Andre driftsinntekter19 472287
 

Note 21

Driftskostnader ekskl. personal

KONSERN MORBANK
20132014 20142013
7968IT-kostnader6879
56Kontorrekvisita65
1312Telefon og porto1213
65Reisekostnader/KM-godtgjørelse/representasjon56
2420Markedsføringskostnader2023
68Øvrige adm.kostnader87
133119Sum administrasjonskostnader119133
2825Av- og nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler2124
2529Lokalkostnader3735
33Honorar ekstern revisor22
1716Kostnader varige driftsmidler1617
56Formuesskatt65
4542Andre driftskostnader3133
9596Sum andre driftskostnader9292
256240Sum driftskostnader232249
 

Note 22

Leieavtaler

Konsernet har outsourcet det vesentligste av driften innen IT-området. Sparebanken Møre inngikk i 2013 en ny avtale med EVRY om levering av IT-tjenester for sin bankvirksomhet. Avtalen har en verdi på ca NOK 240 millioner kroner og gjelder til 30.06.2017. Sparebanken Møre viderefører samarbeidet om en komplett portefølje av bankløsninger og driftstjenester fra EVRY.

EVRY leverer løsninger som understøtter sentrale banktjenester som innskudd, finansiering, kort og betalingsformidling, regnskap og rapportering, meldingsdistribusjon og kundedialogtjenester, selvbetjeningskanaler og løsninger for bankkontor. Sammen med løsningene leverer EVRY drift av samtlige bankløsninger og infrastruktur.

Alle bankens leieavtaler er operasjonelle.

Leie av forretningslokaler   
Banken leier 26 av sine forretningslokaler fra eksterne utleiere, samt 4 fra bankens heleide eiendomsselskap Sparebankeiendom AS. For informasjon om kontorenes lokaliteter og areal, se note 25.
    
  20142013
Husleie betalt til:   
Sparebankeiendom AS 1717
Andre eksterne utleiere 1616
    
Varighet leieavtaler   
Leieavtaler med eksterne utleiere er i hovedsak av 10 års varighet (noen på 1 år) med 12 måneder gjensidig oppsigelsesfrist og til markedspriser. Leieavtaler med datterselskapet Sparebankeiendom AS har en oppsigelsesfrist på 1 måned og løper ett år i gangen. Leiebetalingen er markedspris.
    
Kontraktsfestede fremtidige leiekostnader (nominelle beløp)Innen 1 årMellom 1-5 årMer enn 5 år
Sparebankeiendom AS1700
Andre eksterne utleiere166480
Sum336480
 

Note 23

Lønn og transaksjoner med nærstående parter

KONSERN MORBANK
20132014 20142013
236232Lønn og andre kontantytelser218223
22Honorarer styret/forstanderskap/kontrollkomite22
1418Bonus/overskuddsdeling 1)1814
817Pensjonskostnad (note 24)178
3538Arbeidsgiveravgift3734
1717Andre personalkostnader1616
313324Sum lønn m.v.308297
  Bemanning  
427412Hel- og deltidsansatte pr. 31.12394410
432419Gjennomsnittlig antall ansatte402416
391383Årsverk pr. 31.12367375
400384Gjennomsnittlig antall årsverk371383
     
1) Deler av bonusen (ca 50 %) for 2014 og 2013 ble gitt i form av egenkapitalbevis (MORG). Egenkapitalbevisene ble kjøpt i markedet til børskurs, totalt ca 47 000 EKB i 2014 og ca 39 000 EKB i 2013.

Banken har pr. 31.12.2014 ikke forpliktelser overfor adm. direktør, medlemmer av styret eller andre ansatte til å gi spesielt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer ingen ordninger eller regnskapsmessige forpliktelser vedr. overskuddsdelinger, opsjoner, tegningsretter og lignende for noen av de nevnte personene. Vedrørende konsernets bonusordninger vises det til omtale i NUES-dokumentet punkt 12. Administrerende direktør har kontraktsfestet 6 måneders oppsigelsestid. Det vises for øvrig til note 24 for beskrivelse av pensjonsordninger. All lønn og annen godtgjørelse til ansatte i konsernet og nærstående parter er kostnadsført ved regnskapsårets slutt. Pensjonskostnader er regnskapsmessig kostnad for banken inkl. premiebetaling ved de ulike pensjonsordningene.

Ett av bankens styremedlemmer, Ragna Brenne Bjerkeset, er ansatt som seniorrådgiver i TIBE Samfunn. Dette selskapet har i 2014 ikke fakturert Sparebanken Møre for sine tjenester. TIBE Reklamebyrå AS, som er en del av TIBE-gruppen, har fakturert banken for totalt kr 730.129 i 2014. Transaksjonene er inngått på ordinære markedsmessige vilkår som om de var gjennomført mellom uavhengige parter.

KONSERN - Lønn, annen godtgjørelse, pensjon      
Lønn til adm.direktør utgjorde 2.235.639 kroner i 2014 (2013: 2.022.011 kroner). Beregnet fordel av naturalytelser utgjorde 425.012 kroner (2013: 300.345 kroner). I tillegg er det i bankens regnskap kostnadsført årets kostnader vedrørende adm. direktørs pensjonsavtale fra 60 år (note 24) inkl. beregnet arbeidsgiveravgift med kroner 1.050.177 (2013: 1.001.545 kroner). Adm. direktør har pensjonsalder 60 år, og vil da få utbetalt en årlig pensjon som utgjør 70 % av sluttlønn.
       
Lønn/honorar til tillitsvalgte organer      
KONSERN (Tall i tusen kroner)    20142013
Forstanderskapet    348558
Styret    1 266988
Kontrollkomiteen    268280
       
Honorar ekstern revisor (inkl. merverdiavgift)    3 1093 339
- herav honorar for lovpålagt revisjon 1)    1 8882 270
- herav andre attestasjonstjenester    442380
- herav skatterådgivning    214221
- herav andre tjenester utenfor revisjon    565468
1) Herav gjelder TNOK 283 forenklet revisorkontroll pr 2. kvartal 2013.   
       
All lønn og annen godtgjørelse til ansatte i konsernet og nærstående parter er kostnadsført ved regnskapsårets utgang. Banken har pr. 31.12.2014 ikke forpliktelser ovenfor adm.direktør, medlemmer av styret eller andre ansatte til å gi spesielt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ikke ordninger eller regnskapsmessige forpliktelser vedrørende bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner, tegningsretter og lignende for noen av de ovenfor nevnte personene. Det vises til note 24 for beskrivelse av bankens pensjonsordninger for adm.direktør og andre ansatte i banken.
       
Utlån, innskudd og garantier      
KONSERN20142013
 UtlånInnskuddGarantierUtlånInnskuddGarantier
Forstanderskapet7123073260
Styret1370290
Kontrollkomiteen210210
Ansatte91614308931320
       
Utlån og andre forretningsmessige forhold til medlemmer av forstanderskapet, styret og kontrollkomiteen er gitt til ordinære kundevilkår.
       
       
Rentesubsidiering av lån til ansatte      
Fordelen av lån gitt til en rentesats som er lavere enn den rentesatsen (gjennomsnittlig 3,85 % i 2014) som gir grunnlag for fordelsbeskatning av ansatte er beregnet til 735.248 kroner mot 314.281 kroner i 2013.
       
       
Renteinntekter og rentekostnader knyttet til forstanderskap, styre og kontrollkomite 
     20142013
Renteinntekter    11
Rentekostnader    33
Lønn, annen godtgjørelse, pensjon - MORBANK      
Tall i tusen kronerLønn/honorarAnnen godtgjørelsePensjonskostnader
 201420132014201320142013
Forstanderskapet      
Tormod Hvattum, leder3638    
Øvrige medlemmer 3)312520    
Sum348558    
Styret      
Leif-Arne Langøy, styreleder32729507  
Roy Reite, styrets nestleder154133    
Ragna Brenne Bjerkeset134113    
Henning Sundet17573    
Rita Christina Sævik900    
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk900    
Helge Karsten Knudsen, ansattes representant 1)1050    
Tidligere styremedlemmer:      
Ingvild Vartdal52117    
Elisabeth Maråk Støle52117    
Turid Håndlykken Sylte, ansattes representant 2)87110    
Stig Remøy030    
Sum1 266988    
Administrerende direktør      
Olav Arne Fiskerstrand2 2362 0224253001 0501 002
Ledende ansatte i 2014      
Banksjef divisjon personmarked Trond Nydal1 4361 295211171  
Banksjef NL Sunnmøre Terje Krøvel1 2611 18479139  
Banksjef NL Romsdal og Nordmøre Kolbjørn Heggdal1 318291558  
Banksjef NL Søre Sunnmøre Kjell Jan Brudevoll1 1591 1258483  
Banksjef Treasury & Markets Runar Sandanger1 3031 225115155  
Banksjef Økonomi, Risikostyring Personal og Sikkerhet Idar Vattøy1 1981 099107149  
Banksjef Kreditt og Juridisk Erik Røkke1 1299418441  
Banksjef Forretningsstøtte Perdy Lunde1 1861 09390139  
Tidligere ledende ansatt01 035095  
Sum9 9909 288825980  
Kontrollkomiteen      
Grete Opshaug, leder103111    
Jon Olav Slettebakk5353    
Karl Johan Brudevoll5353    
Kjell Martin Rønning5963    
Sum268280    
Godtgjørelse til ekstern revisor (inkl. merverdiavgift)      
Honorar ekstern revisor2 0832 272    
- herav honorar for lovpålagt revisjon 4)1 5001 783    
- herav andre attestasjonstjenester025    
- herav skatterådgivning150145    
- herav andre tjenester utenfor revisjon433319    
1) Ordinær lønn utgjør kr 473.552.      
2) Ordinær lønn utgjør kr 592.029 (2013: kr 608.315).      
3) Nestleder og medlemmer av Forstanderskapet godtgjøres med kr 2.000,- pr møte i 2014. Det er avholdt 3 møter i 2014.
4) Herav gjelder TNOK 283 forenklet revisorkontroll pr 2. kvartal 2013.   
Utlån og garantier    
Tall i tusen kroner20142013
 UtlånGarantierUtlånGarantier
Forstanderskapet    
Tormod Hvattum, leder1 65401 7380
Øvrige medlemmer (51 stk)69 443071 6560
Styret    
Leif-Arne Langøy, styreleder200260
Roy Reite, styrets nestleder0000
Ragna Brenne Bjerkeset10301340
Henning Sundet0000
Rita Christina Sævik0000
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk8 26301 4660
Helge Karsten Knudsen, ansattes representant4 63604 4840
Kontrollkomiteen    
Grete Opshaug, leder90509110
Jon Olav Slettebakk1 02301 0240
Karl Johan Brudevoll0000
Kjell Martin Rønning0000
Administrerende direktør    
Olav Arne Fiskerstrand0000
Ansatte915 8670893 4760
     
Utlån og andre forhold til medlemmer av styret, forstanderskapet og kontrollkomiteen er gitt til ordinære kundevilkår.
Lån til adm.direktør og ansattes representant i styret er gitt til ansattevilkår.  
 

Note 24

Pensjon

Konsernet har to pensjonsordninger, en ytelsesbasert pensjonsordning og en innskuddsbasert pensjonsordning. I tillegg har administrerende direktør og noen banksjefer tidligpensjonsavtaler. Konsernet er for øvrig med i Fellesordningen for avtalefestet pensjon, AFP.

Konsernets pensjonsordninger oppfyller kravene i lov om tjenestepensjon.
 

Ytelsesbasert pensjonsordning ved egen pensjonskasse

Konsernet har tilbydd sine ansatte pensjoner definert som ytelsesplaner (alderspensjon). Ytelsesplanen er sikret gjennom innbetalinger til bankens pensjonskasse. Den eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordningen ble lukket for nye medlemmer pr 31.12.2009.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til den ytelsesbaserte ordningen regnskapsføres i henhold til IAS 19.

Pensjonsforpliktelsene er vurdert av aktuar årlig, basert på forutsetninger fastsatt av banken.

Pensjonsforpliktelsene og pensjonskostnaden er fastsatt ved bruk av en lineær opptjeningsformel. En lineær opptjeningsformel fordeler opptjeningen av fremtidige pensjonsytelser lineært over opptjeningstiden, og betrakter opptjente pensjonsrettigheter til de ansatte i løpet av en periode som årets pensjonskostnad. Netto pensjonskostnader blir medtatt i personalkostnadene i regnskapet.

Pensjonsforpliktelsene beregnes som nåverdien av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger og bygger på økonomiske og aktuarmessige beregninger og forutsetninger. Differansen mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene er ført i balansen. Aktuarielle gevinster og tap som skyldes endrede forutsetninger eller avvik mellom forventet og faktisk avkastning på pensjonsmidlene, innregnes i andre inntekter og kostnader i utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår.

Diskonteringsrenten baseres på renten på foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet. Det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett vurderes å inneha de egenskaper som tilsier at det kan legges til grunn i beregningen av diskonteringsrenten.

Forventet avkastning på pensjonsmidler beregnes med samme rente som er benyttet for diskontering av pensjonsforpliktelsene. Avkastning utover diskonteringsrenten innregnes i andre inntekter og kostnader i utvidet resultatregnskap.

Innføring av nye ordninger eller endringer i eksisterende ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft slik at de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller endring i fripolise) resultatføres umiddelbart. Gevinst eller tap knyttet til innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner resultatføres når dette skjer.

Den vesentligste delen av konsernets pensjonsordning er ytelsesbasert og gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser på differansen mellom 70 % av sluttlønn ved pensjonsalder 67 år og beregnet ytelse fra Folketrygden, forutsatt full opptjening (30 år). Forpliktelsen omfatter 263 (298) aktive medlemmer og 230 (213) pensjonister ved utgangen av 2014.
 

Innskuddsbasert pensjonsordning

For innskuddsbaserte pensjonsordninger innbetales det en prosentvis andel av inntekt, avhengig av den enkelte ansattes inntektsnivå. Det er inngått avtale med DnB, og innbetalingene utgiftsføres løpende. Innskuddsordningen er vedtatt å ha innskuddssatser på 5 % for lønn i intervallet opp til 6 ganger folketrygdens Grunnbeløp (G) og 8 % for lønn i intervallet 6 til 12 G. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper og presenteres under Lønn m.v.

Bankens datterselskap Møre Eiendomsmegling AS har ytet innskuddsbasert pensjonsordning til sine ansatte. Tilskuddet blir fastsatt som 3 % av den ansattes lønn.

Konsernets kostnad knyttet til innskuddspensjon utgjør 3 mill. kroner i 2014 (3 mill. kroner i 2013).
 

Pensjonsavtale toppleder/banksjefer

Adm. direktør har pensjonsalder 60 år og banksjefer født før 31.12.1953 har pensjonsalder 65 år. Disse vil da få utbetalt en pensjon som utgjør 70 % av sluttlønn frem til 67 år da man inntrer i pensjonskassen. Ordningen omfatter 9 banksjefer ved utgangen av 2014. Øvrige banksjefer har pensjonsalder 67 år. Banken hadde tidligere en tidligpensjonsavtale for banksjefer ansatt før 31.12.2004. Denne kom til opphør i 2013 og effekten reduserte pensjonskostnadene i 2013 med 13 mill. kroner. Konsernet har også forpliktelser knyttet til lønn over 12G, som det er tatt hensyn til i beregningene fra aktuar.
 

Avtalefestet pensjon (AFP)

Konsernet deltok i finansnæringens AFP-ordning, som innebar at alle ansatte med pensjonsalder 67 år kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til 31.12.2010. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen ble det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte som er omfattet av den nye ordningen kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Premien for 2014 ble fastsatt til 2,2 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. For 2015 er premien fastsatt til 2,4 %. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Kostnadsførte premiebetalinger utgjør 5 mill. kroner i 2014 (6 mill. kroner i 2013).

Tallene i tabellene under er like for morbanken og konsernet.

Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger    
 ForpliktelserKostnader
 31.12.201431.12.201320142013
Diskonteringsrente2,304,104,104,00
Lønnsregulering2,753,753,753,75
Pensjonsregulering---0,20
Regulering av folketrygden grunnbeløp2,503,503,503,50
Arbeidsgiveravgift14,1014,1014,1014,10
Dødelighetsrisiko mv.K 2013K2013K2013K2013
UføretariffIR02IR02IR02IR02
Pensjonskostnader i ordinært resultat  
 20142013
Nåverdi av pensjonsopptjening i året inklusive administrasjonskostnader1213
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser1514
Forventet avkastning av pensjonsmidler-17-17
Periodens netto pensjonskostnad fra pensjonskassen1010
Endring nåverdi pensjonsopptjening øvrige pensjonsordninger-2-14
Pensjonskostnader over bankens drift, inkl. kostnader til innskuddspensjon og AFP-ordningene1011
Totale pensjonskostnader198
Planendring pensjon inklusive arbeidsgiveravgift00
   
   
Spesifikasjon av estimatavvik i utvidet resultat  
 20142013
Endring i diskonteringsrenten-1266
Endret dødelighetstabell0-18
Endring i andre økonomiske forutsetninger2211
Estimatavvik på pensjonsmidler3-35
Sum estimatavvik-102-36
   
   
Totale pensjonsforpliktelser/-midler  
 20142013
Pensjonsforpliktelse485373
Verdi av pensjonsmidler-447-428
Netto pensjonsforpliktelser/-midler pensjonskassen39-54
Netto pensjonsforpliktelser toppledere/banksjefer2929
Netto pensjonsforpliktelser Avtalefestet FørtidsPensjon, AFP01
Sum netto pensjonsforpliktelser/-midler68-25
   
   
Fonderte pensjonsforpliktelser  
 20142013
Pensjonsforpliktelser pr 01.01373363
Årets pensjonsopptjening1213
Pensjonsutbetaling-13-12
Rentekostnader1514
Arbeidsgiveravgift-2-3
Aktuarielle gevinster/tap100-2
Pensjonsforpliktelser 31.12485373
   
   
Fonderte pensjonsmidler  
 20142013
Pensjonsmidler pr 01.01428445
Totalt innbetalt1619
Utbetalte pensjoner-13-12
Forventet avkastning1717
Aktuarielle gevinster/tap-1-41
Pensjonsmidler 31.12447428
Estimert innbetaling for 2015 utgjør 21 mill. kroner.  
   
   
Pensjonsforpliktelser AFP og øvrige  
 20142013
Pensjonsforpliktelser pr 01.013046
Årets pensjonsopptjening11
Pensjonsutbetaling-4-4
Rentekostnader12
Endring nåverdi pensjonsopptjening banksjefer0-13
Aktuarielle gevinster/tap2-2
Pensjonsforpliktelser 31.122930
Sensitivitetsanalyse   
 Endring i diskonteringsrenten i %Effekt på forpliktelsen i % pr 31.12.2014Effekt på pensjonskostnaden i % i 2014
Sikret ordning (pensjonskassen)0,5-7,0-9,1
Sikret ordning (pensjonskassen)-0,57,810,4
Usikrede ordninger (øvrige ordninger)0,5-4,0-4,1
Usikrede ordninger (øvrige ordninger)-0,54,34,4
    
Sensitivitetsanalysen over er basert på endring i diskonteringsrenten, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstante.
Sensitivitetsberegningen er utført ved bruk av samme metode som aktuarberegningen for beregning av pensjonsforpliktelsen i balansen.
Historisk utvikling     
 20142013201220112010
Brutto pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift485373363626584
Brutto pensjonsmidler-447-428-445-391-376
Øvrige pensjonsforpliktelser2930455664
Netto balanseførte pensjonsforpliktelser/-midler68-25-37291272
Forvaltning av pensjonskassens midler

Sparebanken Møre har egen pensjonskasse som håndterer pensjonsytelsene ved en pensjonsalder på 67 år.

Kapitalen skal forvaltes under hensyn til sikkerhet, risikospredning, avkastning og likviditet. Pensjonskassen skal drive kapitalforvaltningen slik at riktig oppfyllelse av forsikringsforpliktelsene sikres. Forvaltningen skal særlig ivareta sikkerhet over tid på bakgrunn av pensjonskassens langsiktige forpliktelser.

Innenfor rammen av forsvarlig sikkerhet og risikospredning skal pensjonskassen over tid søke å oppnå så god avkastning av de forvaltede midler som mulig.

Langsiktigheten i forvaltningen tilsier at pensjonskassen må påta seg både renterisiko og markedsrisiko for å være sikret en moderat meravkastning utover den risikofrie plasseringsrenten.

Pensjonskassen skal sørge for tilstrekkelig god likviditet til å foreta påregnelige utbetalinger.

Pensjonskassen har ikke investert i finansielle instrument utstedt av Sparebanken Møre eller i eiendommer som eies eller benyttes av banken.

Pensjonskassen har et innskudd i Sparebanken Møre på 55 millioner kroner i 2014 (52 millioner kroner).

Investeringsprofil pensjonsmidler    
 20142013
 MarkedsverdiAndel i %MarkedsverdiAndel i %
Obligasjoner/sertifikat335 39372,3378 88984,4
Bankinnskudd128 50127,770 11615,6
Sum pensjonsmidler463 894100,0449 005100,0
     
     
Verdijustert kapitalavkastning i %    
   20142013
Sum pensjonsmidler  3,454,38
     
     
Kapitaldekning i Pensjonskassen i %    
   20142013
Kapitaldekning  13,4115,46
 

Note 25

Varige driftsmidler

Anleggsmidler er vurdert til historisk kostpris inkl. direkte henførbare kostnader fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler blir solgt eller avhendet blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og evt. gevinst eller tap fra salget/avhendingen blir resultatført. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, reparasjon og vedlikehold, blir kostnadsført.

Det blir foretatt dekomponering av vesentlige varige driftsmidler for avskrivningsformål, når komponentens anskaffelseskost er betydelig i forhold til total anskaffelseskost og brukstid er vesentlig forskjellig.

Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode med følgende tidsprofil, hensyntatt restverdi:
 

DriftsmiddelTidsprofil avskrivning
TomterAvskrives ikke
FritidseiendommerAvskrives ikke
Bygninger50 år
Tekniske installasjoner10 år
Inventar8-10 år
Biler5 år
Kontormaskiner5 år
IT-utstyr3-5 år

Det foretas årlig en revurdering av resterende levetid og restverdier for hvert driftsmiddel. Ved hvert rapporteringstidspunkt vurderes hvorvidt det foreligger indikasjoner på fall i materielle eiendelers verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, beregnes eiendelens gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). En kontantstrømgenererende enhet er den minste identifiserbare gruppe som genererer inngående kontantstrøm, som i alt vesentlig er uavhengig fra andre eiendeler eller grupper. Eiendelens balanseførte beløp nedskrives umiddelbart til gjenvinnbart beløp, om bokført verdi er høyest.

Tilsvarende vurderes det hvorvidt grunnlaget for tidligere nedskrivninger er til stede. Dersom grunnlaget for tidligere års nedskrivninger ikke lenger er tilstede, reverseres tidligere års nedskrivninger over resultatet. Varige driftsmidler presenteres således til historisk kost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall.

Driftsmidler som hver for seg er av mindre betydning, eksempelvis PC-er og annet kontorutstyr, vurderes ikke individuelt for restverdier, levetid eller varig verdifall, men vurderes som grupper.

Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til anleggsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Gevinst eller tap ved salg av varige driftsmidler resultatføres løpende.

Med unntak av det overtatte bankbygget i Tingvoll, er bygninger og tomter i sin helhet eid av bankens datterselskap, Sparebankeiendom AS. Byggene er kun beregnet til eget bruk i operasjonell drift av banken, og er derfor ikke definert som investeringseiendommer. Byggene er lokalisert i konsernets geografiske hjemmemarked, Møre og Romsdal fylke. Samlet areal er ca. 13 000 kvm, hvorav ca 1 500 kvm er utleid til eksterne leietakere. Bare mindre deler av lokalene er ledig pr. dato (ca 1 300 kvm) og det er kun næringslokaler i byggene. Byggene er bokført til historisk kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Det er ingen indikasjoner på verdifall i konsernets bygningsmasse.

KONSERN    
31.12.2014SumBygg, inkl. tekn.install., tomter/hytterBiler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.013772813561
Tilgang151131
Avgang2110
Anskaffelseskost 31.123902913762
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01109532729
Årets avskrivninger17656
Årets nedskrivninger0000
Avgang0000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12126593235
Regnskapsført verdi 31.12264232527
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk231167
Beregnet restverdi på anleggsmidler868600
     
     
KONSERN    
31.12.2013SumBygg, inkl. tekn.install., tomter/hytterBiler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.013962795859
Tilgang6222
Avgang250250
Anskaffelseskost 31.123772813561
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.0195472523
Årets avskrivninger20686
Årets nedskrivninger0000
Avgang6060
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12109532729
Regnskapsført verdi 31.12268228832
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk190154
Beregnet restverdi på anleggsmidler898900
     
     
MORBANK    
31.12.2014SumBygg, inkl. tekn.install.Biler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.01113213557
Tilgang12831
Avgang1010
Anskaffelseskost 31.12124293758
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.015732727
Årets avskrivninger13256
Årets nedskrivninger0000
Avgang0000
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.127053233
Regnskapsført verdi 31.125424525
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk200155
     
     
MORBANK    
31.12.2013SumBygg, inkl. tekn.install.Biler, IT og kontor-maskinerInventar
Anskaffelseskost 01.01133205855
Tilgang5122
Avgang250250
Anskaffelseskost 31.12113213557
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.014822521
Årets avskrivninger16186
Årets nedskrivninger0000
Avgang6060
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.125732727
Regnskapsført verdi 31.125618830
Lineær avskrivningstid (år) 10-503-58-10
Fullt nedskrevne anleggsmidler i bruk180144
 

Note 26

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler består av aktiverte kostnader knyttet til kjøp av programvare, lisenser og lignende.

Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost, redusert for eventuell av- og nedskrivning. Immaterielle eiendeler avskrives over forventet brukstid.

Beløp betalt for lisenser og programvare balanseføres og avskrives lineært over forventet brukstid. Forventet brukstid er normalt fem år. Kjøpt programvare balanseføres til anskaffelseskost med tillegg av utgifter for å bringe programvaren klar til bruk. Vurdering av nedskrivningsbehov gjennomføres årlig. Utgifter knyttet til vedlikehold av programvare og IT-systemer kostnadsføres løpende over resultatregnskapet.

KONSERN MORBANK
20132014 20142013
4955Anskaffelseskost 01.015448
00Tilgang fusjon00
619Tilgang186
00Avgang00
5574Anskaffelseskost 31.127254
2634Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.013326
88Avskrivninger88
00Nedskrivninger00
00Avgang00
3442Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.124133
2321Bokført verdi 01.012122
2132Bokført verdi 31.123121
2020Lineære avskrivningssatser i prosent2020
55Økonomisk levetid i antall år55
 

Note 27

Andre eiendeler

KONSERN MORBANK
20132014 20142013
38Overtatte eiendeler83
2929Kapitalinnskudd i Sparebanken Møres Pensjonskasse2929
9623Øvrige fordringer1696
12860Sum andre eiendeler53128

Overtatte eiendeler utgjør totalt 8 mill. kroner (3 mill. kroner i 2013). Dette består av boligeiendommer 7 mill. kroner (2 mill. kroner) og tomter 1 mill. kroner (1 mill. kroner). Disse eiendommene er i hovedsak ervervet som ledd i realisering av bankens pant. Det er ikke noe mål for Sparebanken Møre å sitte som eier av overtatte eiendommer. I de tilfeller der akseptabel pris ikke blir oppnådd, blir eiendommene forsøkt utleid.

 

Note 28

Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring utsatt skatt.

Utsatt skatt/eiendel ved utsatt skatt er utregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld ved utgangen av regnskapsåret. Midlertidige negative og positive forskjeller som blir reversert eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført.

Eiendel ved utsatt skatt blir regnskapsført når det er sannsynlig at konsernet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd til å nyttiggjøre eiendelen. På hver balansedato foretar konsernet en gjennomgang av regnskapsført eiendel ved utsatt skatt og dets regnskapsførte verdi. Konsernet vil eventuelt redusere eiendelen i den grad konsernet ikke lenger kan nyttiggjøre seg den.

Betalbar skatt, utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført over utvidet resultat i den grad dette relaterer seg til forhold som er regnskapsført over utvidet resultat. Midlertidige forskjeller, herunder tilhørende beregnet utsatt skatt knyttet til estimatavvik på pensjoner er således ført over utvidet resultat.

Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført uavhengig av når forskjellene vil reverseres. Eiendel ved utsatt skatt er ført opp til nominell verdi.

Skattesatsen ble endret til 27 % med virkning fra 2014, og denne satsen er benyttet ved beregning av betalbar skatt for 2014, samt for utsatt skatt pr 31.12.2014 og 31.12.2013. Ved beregning av betalbar skatt for 2013 ble det benyttet en skattesats på 28 %.

Hele skattekostnaden er knyttet til Norge.

Skattekostnad i resultatregnskapet  
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
182205Betalbar skatt134121
-11-8Endring i utsatt skatt mot ordinært resultat-6-9
01For mye/lite avsatt forrige år10
171199Skattekostnad129112
27,524,2Effektiv skattesats (skattekostnad i % av resultat før skatt)18,222,7
     
     
Skattekostnad i utvidet resultat  
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
-9-27Endring i utsatt skatt som følge av estimatavvik på pensjon-27-9
-9-27Skattekostnad i utvidet resultat-27-9
     
     
Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
621822Resultat før skattekostnad710494
-9-98Ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader knyttet til aksjer-250-96
219Andre ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader192
3516Endringer i midlertidige forskjeller1832
649759Skattepliktig inntekt497432
182205Skyldig betalbar skatt 27 % (28 % i 2013)134121
     
     
Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og sammensetningen av utsatt skatt
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
  Midlertidige forskjeller knyttet til:  
-53-52Driftsmidler-88-91
124134Pensjonsforpliktelser134124
96Merverdi knyttet til overført portefølje av utlån69
28-2Andre midlertidige forskjeller130
10886Netto negative (-)/positive forskjeller mot ordinært resultat5372
-99-202Andel av netto pensjonsforpliktelse ført mot utvidet resultatregnskap-202-99
22Deltakerlignede selskaper22
11-114Totale negative (-)/positive forskjeller-147-25
4-31Eiendel (-) eller forpliktelse ved utsatt skatt-40-6
     
     
Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt
KONSERN MORBANK
20132014 20142013
17322227 % av resultat før skatt (28 % i 2013)192138
-3-26Aksjer 27 % (28 %)-68-27
15Andre ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader 27 % (28 %)51
01For mye/lite avsatt tidligere år10
171199Sum skattekostnad129112
 

Note 29

Resultat pr egenkapitalbevis

Basisresultat pr. egenkapitalbevis (EKB) er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller eierne av egenkapitalbevis iht. egenkapitalbevisbrøken i morselskapet 01.01, og antall utstedte egenkapitalbevis ved utgangen av året, justert for evt. emisjoner som ikke gir rett til fullt utbytte. Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis avviker ikke fra basisresultatet pr. egenkapitalbevis.

KONSERN20142013
Resultat pr egenkapitalbevis (kroner) 2)31,2021,65
Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (kroner)31,2021,65
Årets resultat som tilfaller egenkapitalbeviseierne:  
Årets resultat623450
Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet iht EKB-brøken 1)309214
Veid antall EKB egenbeholdning76 06038 170
Antall egne EKB 31.12108 66141 678
Antall egne EKB 01.0141 67896 081
Veid gjennomsnittlig utestående EKB9 810 8948 607 360
Antall utestående EKB 31.129 778 2939 845 276
Antall utestående EKB 01.019 845 2767 745 035
Veid gjennomsnittlig antall EKB utstedt9 886 9548 645 530
Antall EKB 31.129 886 9549 886 954
Antall EKB 01.019 886 9547 841 116

1) Egenkapitalbevisbrøken som danner grunnlaget for fordeling av overskuddet til egenkapitalbeviseierne er utregnet basert på tall for morbank. Fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen. Egenkapitalbevisbrøken var 49,6 % i 2014. I 2013 var egenkapitalbevisbrøken 47,7 % i gjennomsnitt. (Ved utgangen av 2013 var egenkapitalbevisbrøken 49,6 %.)

2) Resultat pr. egenkapitalbevis er beregnet som egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet delt på antall utstedte egenkapitalbevis ved utgangen av året, justert for emisjoner som ikke gir rett til fullt utbytte.

 

Note 30

Kapitaldekning

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til standardmetoden for kredittrisiko for massemarkedsengasjement og IRB grunnleggende for foretak. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Baselkomiteens standarder for kapital- og likviditetsstyring (Basel III) er gjennomført i EUs kapitaldekningsdirektiv CRD IV. Minstekravet til ren kjernekapital vil fra og med 1. juli 2015 være på 11 prosent inklusive tilleggskrav om motsyklisk buffer på 1 prosent-poeng. Det er også foreslått innført krav til uvektet egenkapitalandel, Leverage ratio. Minstekrav er ikke endelig utformet, men det er foreslått at kjernekapitalen skal utgjøre minst 3 prosent av et eksponeringsmål som omfatter eiendelsposter og ikke-balanseførte poster.

Sparebanken Møre skal ha et kapitaliseringsnivå som oppfyller minstekravene til kapitaldekning og som samsvarer med konsernets aksepterte risikotoleranse. Det legges vekt på at de ulike enhetene i konsernet til enhver tid har tilstrekkelig kapitalisering. Videre skal vurdering av risikoprofil, kapitalbehov og lønnsomhet til enhver tid bygge på konsernets langsiktige strategiske plan. Det gjennomføres en beregning av konsernets kapitalbehov ved årlig ICAAP.

Analyser foretatt i forbindelse med Sparebanken Møres ICAAP 2014 viser at konsernet tilfredsstiller de nye kapitalkravene med god margin.

Note 3 ”Risikostyring” gir ytterligere informasjon om Sparebanken Møres kapitalstruktur og forholdet til kapitaldekningsregelverket. Det vises også til konsernets Pilar III-dokument, som ligger tilgjengelig på Sparebanken Møres internettsider.

I tillegg til regulatorisk kapital beregner Sparebanken Møre også økonomisk kapital. Nivået på den økonomiske kapitalen sier noe om hvilke kapitalreserver som må være til stede for å dekke uventede tap for konsernet. Økonomisk kapital benyttes i den løpende styringen av Sparebanken Møre, og ligger til grunn for forretningsmessige beslutninger. Basert på fordeling av økonomisk kapital beregnes en risikojustert egenkapital som fordeles utover på ulike segment, avdelinger og kunder. Det er den risikojusterte egenkapitalen som blant annet danner grunnlag for avdelingers måloppnåelse knyttet til egenkapitalavkastning.

 

Nærmere om ICAAP i Sparebanken Møre

Sparebanken Møres ICAAP er tilpasset det ståsted konsernet har ressursmessig, kompetansemessig, modellmessig og erfaringsmessig. Vurdering av kapitalbehov bygger på en vurdering av risikoprofil og en vurdering av kvaliteten på styring og kontroll. Konklusjonene er basert på tallmateriale og profesjonelt skjønn.

Det er utarbeidet egne styrevedtatte retningslinjer for ICAAP, og den er en vesentlig og integrert del av Sparebanken Møres årlige strategiprosess. Normalt skal prosessen gjennomføres én gang pr år, men det kan inntreffe hendelser som gjør det nødvendig å gjennomføre/revidere ICAAP oftere enn én gang årlig. De interne retningslinjene angir hendelser som medfører at formelle vurderinger rundt dette må gjennomføres.

Retningslinjene for ICAAP legger føringer for en bred deltakelse fra ulike ledernivå i Sparebanken Møre, samt fra ulike avdelinger og seksjoner. Konsernets styre tar også en aktiv del i Sparebanken Møres ICAAP-prosess, blant annet gjennom arbeidet med strategisk plan, samt ved revidering av sentrale styringsdokument for konsernet. Styret mottar månedlig rapportering gjennom året om utviklingen i konsernets risiko- og kapitalsituasjon.

I beregning av kapitalbehov blir alle vesentlige risikoer vurdert. Risikoene blir vurdert både enkeltvis og samlet. Ved modellsimuleringer blir både moderate og konservative utviklingsperspektiv lagt til grunn.

En analyse av Sparebanken Møres risikoeksponering skal gi et bilde på risikoprofilen som grunnlag for å bedømme kapitalbehov. Hvert risikomoment blir vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens (iboende risiko) og hvordan Sparebanken Møre har mulighet til å håndtere/kontrollere risikoen effektivt. Risikoreduserende tiltak vil redusere den iboende risikoen, og institusjonen står igjen med en restrisiko. En vurdering av sannsynlighet og konsekvens for restrisikoen medfører videre en vurdering av hvilken kapital Sparebanken Møre har behov for å holde for å møte uventede tap knyttet til den enkelte risikoen. Vurdering av restrisikoen gir også grunnlag for å iverksette tiltak for å begrense risikoen ytterligere.

Konsernets internrevisor, BDO, involveres i konsernets ICAAP. Internrevisor holdes orientert om prosessen løpende, gir innspill underveis, og gjennomgår dokumentasjon som oversendes styret. Gjennom året gjennomfører internrevisor også sine egne risikovurderinger, og utarbeider en egen evaluering/rapport om Sparebanken Møres ICAAP. Denne inngår som en del av dokumentasjonen som oversendes til Finanstilsynet.

I forbindelse med ICAAP gjennomføres det to ulike typer scenariomodelleringer og stresstester. Den ene metoden er basert på en økonomisk simuleringsmodell knyttet til basisalternativ i langsiktig strategisk plan, mens den andre metoden har fokus på stresstesting av kredittområdet. I ICAAP blir det ikke tatt hensyn til eventuelle diversifiseringseffekter mellom ulike risikoområder.

Sparebanken Møres Pilar III-dokument gir ytterligere beskrivelse av disse stresstestene og effekter på Konsernets kapitaldekning.

ICAAP 2014 er gjennomgått av Finanstilsynet. Basert på årets prosess fremstår Sparebanken Møre som tilstrekkelig kapitalisert ut fra risiko i virksomheten og forventingene fremover.

KONSERN MORBANK
20132014 20142013
  Kjernekapital  
989989Egenkapitalbevis989989
-4-11- egne egenkapitalbevis-11-4
353353Overkursfond353353
684799Utjevningsfond799684
125125Gavefond125125
1 9352 048Grunnfond2 0481 935
4734Verdireguleringsfond3447
79133Foreslått utbytte13379
87136Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet13687
196238Annen egenkapital00
4 4914 844Sum balanseført egenkapital4 6064 295
-41-32Utsatt skatt, goodwill og immaterielle eiendeler-31-51
-47-34Verdireguleringsfond-34-47
-10050 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner0-10
999860Fondsobligasjoner860999
-550Fradrag overfinansiering pensjon0-55
 -193Justert forventet tap IRB-portefølje foretak-191 
-79-133Fradrag for foreslått utbytte-133-79
-87-136Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-136-87
5 1715 176Sum kjernekapital4 9414 965
4 1724 316Sum ren kjernekapital4 0813 966
     
  Tilleggskapital utover kjernekapital  
499501Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital501499
201236 prosent tillegg av netto urealisert gevinst på aksjer tilgjengelig for salg1220
-10050 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner0-10
509513Sum tilleggskapital513509
5 6805 689Netto ansvarlig kapital5 4545 474
     
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko  
00Stater og sentralbanker00
64Lokale og regionale myndigheter46
2221Offentlig foretak2122
3751Institusjoner284275
83233Foretak33845
27226Massemarked582272
1 222976Pantesikkerhet i eiendom 781
133Forfalte engasjementer313
1513Obligasjoner med fortrinnsrett1218
116Egenkapitalposisjoner611
8181Øvrige engasjement148119
2 5111 214Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden1 0932 362
     
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko  
 854Foretak SMB837 
 440Foretak spesialiserte440 
 174Foretak øvrige174 
01 468Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode1 4510
2 5112 682Sum kapitalkrav kredittrisiko2 5442 362
     
Engasjementskategorier markedsrisiko  
00Gjeld00
00Egenkapital00
00Valuta04
021Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)90
021Sum kapitalkrav markedsrisiko94
     
176180Operasjonell risiko (basismetoden)164163
-140Fradrag i kapitalkravet0-14
2 6732 883Sum kapitalkrav2 7172 515
     
33 41036 036Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag)33 97131 388
 1 622Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 528 
     
Bufferkrav  
 900Bevaringsbuffer, 2,5 prosent849 
 1 081Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 019 
 1 981Sum bufferkrav til ren kjernekapitral1 868 
 713Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav685 
     
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget  
17,015,8Ansvarlig kapital16,117,4
15,514,4Kjernekapital14,615,8
12,512,0Ren kjernekapital12,012,7
     
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio LR)  
 7,9Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)8,2 
 

Note 31

Egenkapitalbevis og eierstruktur

Egenkapitalbevis

Sparebanken Møre hadde ved utgangen av 2014 egenkapitalbevis pålydende 989 mill. kroner, fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner. Utover dette består egenkapitalbeviseiernes kapital av utjevningsfondet på 799 mill. kroner og overkurs på 353 mill. kroner. Det er ingen begrensninger i stemmeretten etter vedtektene. Det eksisterer heller ikke rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye egenkapitalbevis.
 

Egne egenkapitalbevis

Pålydende av egne egenkapitalbevis er presentert i balansen på egen linje, som reduksjon til utstedte egenkapitalbevis. Kjøpspris utover pålydende er ført mot grunnfondet og utjevningsfondet i henhold til historisk vedtatt fordeling. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne egenkapitalbevis blir bokført direkte mot grunnfondet og utjevningsfondet i henhold til deres innbyrdes forhold.
 

Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner

Transaksjonskostnader knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen.
 

Investorpolitikk

Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling.

Det eksisterer ingen særavtaler mellom banken og eiere. Styret kan ikke nekte kjøp eller salg av egenkapitalbevis utover det som fremgår av bestemmelsene i aksjeloven.
 

Klassifisering av utbytte

Utbytte på egenkapitalbevis og avsetning til utbyttemidler for lokalsamfunnet klassifiseres som annen egenkapital frem til det er vedtatt av bankens forstanderskap.
 

Andre egenkapitalposter

Verdireguleringsfondet består av samlede nettoverdiendringer i virkelig verdi for finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger resultatføres i den perioden de oppstår. Konsernet har ikke konvertible obligasjoner eller andre instrument som kan omgjøres til egenkapital.
 

Egenkapitalbeviskapital

Sparebanken Møres egenkapitalbeviskapital utgjør 988 695 400 kroner fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner.

Egenkapitalbeviskapitalen er tatt opp i ni omganger:

ÅrEmisjonstypeEndring i egenkapitalbeviskapitalTotal egenkapitalbeviskapitalAntall egenkapitalbevis
1988Offentlig emisjon100,0100,01 000 000
1993Offentlig emisjon100,0200,02 000 000
1994Offentlig emisjon150,0350,03 500 000
1996Offentlig emisjon100,0450,04 500 000
1996Ansatte emisjon1,7451,74 516 604
1998Offentlig emisjon100,0551,75 516 604
1998Ansatte emisjon0,9552,65 526 154
2008Utbytteemisjon42,3594,95 949 153
2009Rettet emisjon58,5653,46 534 264
2010Fondsemisjon130,7784,17 841 116
2013Rettet emisjon148,6932,79 327 603
2013Reparasjonsemisjon54,1986,89 868 144
2013Ansatte emisjon1,9988,79 886 954
Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet

Fortjeneste pr. egenkapitalbevis beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller eierne av egenkapitalbevisene med antall utstedte egenkapitalbevis pr. 31.12, justert for eventuelle emisjoner i løpet av året som ikke gir rett til fullt utbytte. Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet tilsvarer egenkapitalbeviskapitalens, utjevningsfondets og overkursfondets andel av bankens totale egenkapital ved begynnelsen av året. Ved en utvidelse av egenkapitalbeviskapitalen i løpet av året i form av en emisjon, medtas en tidsveiet andel av økningen fra og med innbetalingstidspunktet.

20 største eierne pr 31.12.2014AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll944 0009,55
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge512 4155,18
MP Pensjon478 2824,84
VPF Nordea Norge Verdi327 0733,31
Wenaasgruppen AS250 0002,53
FLPS - Princ All Sec242 1342,45
Pareto AS229 1892,32
Verdipapirfond Pareto Aktiv219 9412,22
VPF Fondsfinans Spar181 0001,83
Bergen Kommunale Pensjonskasse175 0001,77
Beka Holding AS150 1001,52
Farstad Shipping ASA126 9091,28
Verdipapirfondet Eika utbytte124 0081,25
Sparebanken Møre108 6611,10
Pareto Verdi Verdipapirfond105 7771,07
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)105 5001,07
Odd Slyngstad84 7730,86
Sparebankstiftelsen Helgeland80 0000,81
Andvord AS68 7500,70
Atlantis Vest AS65 7450,66
Sum 20 største4 579 25746,32
Totalt9 886 954100,00
Nøkkeltall (morbank)     
 20142013201220112010
Børskurs216198160178207
Antall utstedte egenkapitalbevis9 886 9549 886 9547 841 1167 841 1167 841 116
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)989989784784784
Utjevningsfond (mill. kroner)799684592408292
Overkurs (mill. kroner)353353186186186
Egenkapitalbevisbrøk (gjennomsnitt i 2009 og 2013)49,647,746,046,046,0
Egenkapitalbevisbrøk 31.1249,649,646,046,046,0
Kontantutbytte pr egenkapitalbevis13,50812812
Kontantutbytte pr egenkapitalbevis i prosent av børskurs 31.126,34,07,54,55,8
Effektiv avkastning (prosent)13,131,3-5,6-8,214,0
Kontantutbytte i prosent av egenkapitalbeviseiernes andel av årsoverskudd 1)46,443,443,234,449,2
Resultat pr egenkapitalbevis (kr) 1)29,1018,4527,7523,2724,42
Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis (kr) 1) 2)242223219189188
P/E (børskurs/fortjeneste) 1)7,410,75,87,78,5
P/BV (børskurs/bokført egenkapital) 1)0,890,890,730,941,10
1) Fond for urealiserte gevinster er holdt utenfor beregningen  
2) Konserntall, inkl. avsatt utbytte     
Geografisk fordeling    
Antall eiere20142013201220112010
Møre og Romsdal3 5653 6173 6733 6913 650
Øvrige i Norge2 2442 3982 3502 4082 540
Utlendinger8999837865
Totalt5 8986 1146 1066 1776 255
      
Antall EKB20142013201220112010
Møre og Romsdal4 361 3784 516 3324 206 2444 032 4463 665 079
Øvrige i Norge5 076 7734 964 7673 368 4303 470 6933 903 485
Utlendinger448 803405 855266 442337 977272 552
Totalt9 886 9549 886 9547 841 1167 841 1167 841 116
Fordeling etter antall    
Antall EKBAntall EKBAndel i %Antall eiereAndel i %
1 - 10090 8700,921 79930,50
101 - 1.0001 147 81111,613 00851,00
1.001 - 10.0002 586 43726,1699916,94
10.001 - 100.0001 781 84718,02761,29
Over 100.0004 279 98943,29160,27
Totalt9 886 954100,005 898100,00
 Antall EKBEKB kapitalOverkurs
 201420132014201320142013
Endring i EKB og overkurs:      
Ordinære EKB 01.019 886 9547 841 116989784353186
Endringer02 045 83802050167
Ordinære EKB 31.129 886 9549 886 954989989353353
Egne EKB:      
Egne EKB 01.0141 67896 19949  
Endringer66 983-54 5217-5  
Egne EKB 31.12108 66141 678114  
Utbetalt og foreslått utbytte 
 Totalt beløp (TNOK)
Utbetalt utbytte EKB 
NOK 12,00 pr EKB i 201194 093
NOK 8,00 pr EKB i 201262 729
NOK 12,00 pr EKB i 201394 093
NOK 8,00 pr EKB i 201479 096
Foreslått utbytte 
NOK 8,00 pr EKB i 201162 729
NOK 12,00 pr EKB i 201294 093
NOK 8,00 pr EKB i 201379 096
NOK 13,50 pr EKB i 2014 1)133 474
1) Godkjent i forstanderskapsmøte 25.03.2015. Regnskapsført som annen egenkapital pr 31.12.2014.
Tillitsvalgte som eier egenkapitalbevis/representerer egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre pr 31.12.2014
 Antall Antall
Kjell Bakke1 349Sølvi Lillevold1 585
Ragna Brenne Bjerkeset500Lars Martin Lunde478 282
Bjørn Bjåstad6 672Lise Løseth419
Karl Johan Brudevoll3 504Borghild Møller41 352
Nils Petter Drønnen1 340Otto Nygård742
Annbjørg Holmen Dyb670Roy Reite1 922
Harald Jarle Eriksen161 350Thor Rusten5 623
Sverre A. Farstad138 909Astrid-Grethe Rye416
Iren Gullhav673Kjell Martin Rønning8 000
Jens Arne Hagen60Jane Røsgaard1 178
Kristin Sunde Hansen3 650Aadne Sandanger723
Kjersti Kleven60Karianne Røsberg Slagnes621
Helge Karsten Knudsen950Finn Moe Stene948 100
Leif-Arne Langøy105 500Johan Sættem50 000
Berit Larsen117Solfrid Teigen1 411
Inger-Lise Larsen37 392Berit Ekornes Unhjem9 264
Anders Lausund1 481Kaj B Westre8 115
 

Note 32

Hendelser etter balansedagen

Eventuell ny informasjon om konsernets posisjoner på balansedagen blir hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets posisjon på balansedagen, men som vil påvirke konsernets posisjon i fremtiden opplyses om dersom dette er vesentlig.

Det har ikke oppstått hendelser etter balansedagen, som vil påvirke presenterte tall vesentlig, pr. 31.12.2014.