Kontrollkomitéens årsberetning 2014

Kontrollkomitéen har i driftsåret 2014 ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet i samsvar med de krav som følger av aktuell lovgivning, bankens vedtekter, forstanderskapets vedtak og andre retningslinjer som banken plikter å rette seg etter.
 

Kontrollkomitéen har gjennomgått styrets protokoller, rapporter fra ekstern og intern revisor, bankens korrespondanse med Finanstilsynet og for øvrig foretatt de undersøkelser som gjeldende lovgivning og kontrollkomitéens instruks bestemmer.

Det har i perioden blitt holdt regelmessige komitémøter ved bankens hovedkontor. I tillegg har komitéen utført stedlige tilsyn ved utvalgte forretningsenheter.

De merknader kontrollkomitéen har hatt i perioden er avklart med bankens ledelse.

Kontrollkomitéen har videre gjennomgått styrets årsberetning, årsregnskapet og revisors beretning uten at det gir grunnlag for merknader.

Kontrollkomitéen vil tilrå at årsberetningen og årsregnskapet for 2014 godkjennes.

Ålesund, 5. mars 2015

KONTROLLKOMITÉEN I SPAREBANKEN MØRE

 

GRETE OPSHAUG, Leder
JON OLAV SLETTEBAKK
KARL JOHAN BRUDEVOLL
KJELL MARTIN RØNNING