Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK
20132014Beløp i mill. kronerNote20142013
      
  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
2 3952 262Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer20 1 7281 927
-1 239-851Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer20 -602-1 011
107Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag20 15996
-554-513Driftsutbetalinger21 22 23 24 -486-532
-158-188Utbetalinger av skatt28 -127-127
-428-446Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner -229-572
-2 176-2 223Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder -1 720771
-511-546Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter -36380
-2 661-2 498Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -1 640632
      
  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
4 9272 594Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer 4 3726 368
-4 486-2 137Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer -3 264-4 486
161Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.25 116
-13-33Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.25 -30-11
274-454Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler26 27 -56930
718-29Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 5101 917
      
  Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
975332Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder23 331969
-1 412-559Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner -986-1 106
7 2276 258Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld12 14 3 7492 370
-4 219-4 956Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld12 14 -3 375-4 219
-94-79Utbetalinger av utbytte31 -79-94
-291328Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld19 24 287-226
3690Kapitalforhøyelse ved emisjon31 0369
2 5551 324Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter -73-1 937
      
612-1 203Netto endring likvider -1 203612
6691 281Likviditetsbeholdning 01.01 1 281669
1 28178Likviditetsbeholdning 31.12 781 281
      
Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Balansepostene er justert for effekter av valutakursendringer. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på Norges Bank.