Erklæring

Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens § 5-5

Vi bekrefter at konsernets og bankens årsregnskap for perioden 1. januar til 31. desember 2014 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets og bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og banken, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og banken står overfor.

Ålesund, 31. desember 2014

4. mars 2015

 

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

 

LEIF-ARNE LANGØY, Styreleder
ROY REITE, Styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENNING SUNDET
RITA CHRISTINA SÆVIK
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
 
OLAV ARNE FISKERSTRAND, Adm. Direktør