Balanse

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN  MORBANK 
20132014Beløp i mill. kronerNote20142013 
1 28178Kontanter og fordringer på Norges Bank 781 281 
7011 146Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 1 147701 
1415Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 9291 145 
7151 161Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner18 2 0761 846 
46 24148 884Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 7 8 9 18 19 23 33 49531 514 
5 1174 771Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer15 17 4 5885 584 
587898Finansielle derivater12 503417 
23Aksjer og andre verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatet 32 
213123Aksjer og andre verdipapirer vurdert som tilgjengelig for salg 123213 
215126Aksjer og andre verdipapirer15 17 126215 
00Eierinteresser i kredittinstitusjoner (datterselskap) 1 050700 
00Eierinteresser i andre konsernselskap 2121 
00Eierinteresser i konsernselskaper18 1 071721 
031Eiendel ved utsatt skatt28 406 
2132Immaterielle eiendeler26 3121 
4032Maskiner, inventar og transportmidler 3038 
228232Bygninger og andre faste eiendommer 2418 
268264Varige driftsmidler25 5456 
540Overfinansiering ytelsespensjonsordning24 054 
12860Andre eiendeler27 53128 
54 62756 305Sum eiendeler11 12 15 16 17 42 11541 843 
       
       
KONSERN  MORBANK 
20132014Beløp i mill. kronerNote20142013 
2642Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 4226 
1 081506Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 6091 611 
1 107548Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner18 6511 637 
17 88119 229Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid 19 24717 900 
10 1879 160Innskudd fra kunder med avtalt løpetid 9 16010 187 
28 06828 389Innskudd fra kunder5 6 18 19 23 28 40728 087 
1 8701 753Utstedte sertifikat 1 7531 870 
16 57218 119Utstedte obligasjoner 4 1213 501 
18 44219 872Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer14 15 16 17 5 8745 371 
466713Finansielle derivater12 713464 
6777Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 7770 
3068Pensjonsforpliktelser24 6830 
182205Betalbar skatt28 134121 
40Utsatt skatteforpliktelse28 00 
22Individuelle avsetninger på garantiansvar8 22 
249207Andre forpliktelser10 202247 
534559Avsetninger og andre forpliktelser 483470 
1 018878Fondsobligasjoner 8781 018 
501501Ansvarlige lån 501501 
1 5191 379Ansvarlig lånekapital13 16 1 3791 519 
50 13651 460Sum forpliktelser11 12 14 15 16 17 37 50737 548 
989989Egenkapitalbevis31 989989 
-4-11Beholdning av egne egenkapitalbevis31 -11-4 
353353Overkurs 353353 
1 3381 331Innskutt egenkapital 1 3311 338 
1 9352 048Grunnfondskapital 2 0481 935 
125125Gavefond 125125 
684799Utjevningsfond 799684 
4734Verdireguleringsfond 3447 
362507Annen egenkapital 269166 
3 1533 514Opptjent egenkapital 3 2762 957 
4 4914 845Sum egenkapital30 4 6084 295 
54 62756 305Sum forpliktelser og egenkapital 42 11541 843 
1 4331 660Garantier4 5 6 8 10 19 1 6601 433 

Ålesund, 31. desember 2014

4. mars 2015

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

 

LEIF-ARNE LANGØY, Styreleder
ROY REITE, Styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENNING SUNDET
RITA CHRISTINA SÆVIK
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
 
OLAV ARNE FISKERSTRAND, Adm. Direktør