Organisasjon- og ledelsesstruktur

Bankens virksomhet er konsentrert til Møre og Romsdal, der banken har kontorer i 16 kommuner på Sunnmøre, 6 i Romsdal og 2 på Nordmøre. Pr. 31.12.2014 var det 412 fast ansatte i konsernet, tilsvarende 383 årsverk.

Forstanderskapet er bankens øverste organ. Hovedoppgavene til Forstanderskapet er å fastsette resultatregnskapet og balansen, å velge et styre på syv medlemmer, samt å velge en kontrollkomité på fire medlemmer. Etter gjennomført valg i 2015 vil Sparebanken Møres forstanderskap bestå av i alt 44 forstandere med 16 varaforstandere. Forstanderskapet består av fire grupperinger, og vil etter valg i 2015 ha følgende fordeling; kunder med 13 forstandere og 4 varaforstandere, det offentlige med 7 forstandere og 4 varaforstandere, egenkapitalbeviseiere med 13 forstandere og 4 varaforstandere, og ansatte med 11 forstandere og 4 varaforstandere.

Konsernet Sparebanken Møre er sammensatt av morbanken og tre heleide datterselskaper. Møre Boligkreditt AS har som formål å finansiere utlån med pant i bolig og næringseiendom. Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsmegling for både boligeiendommer og næringseiendommer. Sparebankeiendom AS er et eiendomsselskap som eier og driver bankens egne forretningseiendommer.

En ny organisasjonsstruktur ble implementert våren 2013. Organisasjonsendringen medførte blant annet at lederstrukturen ble forenklet, og kunden kom mer i fokus ved at en større del av arbeidsprosessene og bemanningsressursene ble rettet mot markedet. Gjennom dette styrket Sparebanken Møre rådgivningen overfor næringslivet.

Hovedkontoret i Sparebanken Møre ligger i Ålesund. Bankens virksomhet innen personmarkedet er organisert i Divisjon Personmarked. Hver personmarkedsavdeling ledes av en banksjef som rapporterer direkte til divisjonslederen, som igjen rapporterer direkte til administrerende direktør. I alt 30 kontor ivaretar bankens kunderettede virksomhet.

Næringslivsvirksomheten i Sparebanken Møre er organisert i tre enheter: Sunnmøre, Søre Sunnmøre og Romsdal og Nordmøre. Lederne for disse tre enhetene rapporterer direkte til administrerende direktør. Næringsliv Sunnmøre er organisert i 6 bransjeavdelinger og en forsikringsavdeling, og har i tillegg ansvar for utvikling og vedlikehold av bankens næringslivskonsept.

I tillegg består organisasjonen av 5 seksjoner som hver ledes av en seksjonsbanksjef. Disse rapporterer også til administrerende direktør. For å oppnå en effektiv kommunikasjons- og beslutningsprosess er ledergrupper det grunnleggende elementet i Sparebanken Møres ledelsesstruktur.